Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 66kWORD 32k
Onsdagen den 18 april 2012 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (godkännande) ***
P7_TA(2012)0123A7-0065/2012

Europaparlamentets beslut av den 18 april 2012 om Europeiska rådets förslag om att inte sammankalla något konvent för att behandla frågan huruvida ett protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–  med beaktande av det beslut som de 27 medlemsstaternas stats- och regeringschefer, församlade i Europeiska rådet, fattade den 19 juni 2009 och som handlade om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (bilaga 1 till ordförandeskapets slutsatser),

–  med beaktande av den skrivelse som den irländska regeringen ingav till rådet den 20 juli 2011 i enlighet med artikel 48.2 i fördraget om Europeiska unionen och som innehöll ett förslag om att ett utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (”utkastet till protokoll”) ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets ingivande den 11 oktober 2011 av detta förslag till Europeiska rådet, i enlighet med artikel 48.2 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 25 oktober 2011 från Europeiska rådets ordförande till Europaparlamentets talman om utkastet till protokoll,

–  med beaktande av Europeiska rådets begäran om godkännande av att inte sammankalla något konvent i enlighet med artikel 48.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (C7–0388/2011),

–  med beaktande av artiklarna 74a och 81.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0065/2012), och av följande skäl:

A.  Vid Europeiska rådets möte den 19 juni 2009 kom stats- och regeringscheferna överens om att fatta ett beslut för att skapa lugn och reagera på det irländska folkets oro över Lissabonfördragets konsekvenser för såväl rätten till liv, familj och utbildning som skattepolitiken, säkerheten och försvaret.

B.  Stats- och regeringscheferna förklarade också att beslutet var rättsligt bindande och att det skulle börja gälla från och med den dag då Lissabonfördraget träder i kraft.

C.  De förklarade också att de, vid tidpunkten för nästa anslutningsfördrags ingående och i enlighet med deras respektive konstitutionella krav, skulle låta bestämmelserna i beslutet ingå i ett protokoll som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

D.  I själva verket hade stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet redan den 19 juni 2009 kommit överens om sakinnehållet i de bestämmelser som nu föreslås i utkastet till protokoll. Denna fråga har alltså redan avgjorts politiskt, och det tycks därför inte vara berättigat att sammankalla ett konvent.

1.  Europaparlamentet godkänner Europeiska rådets förslag att inte sammankalla något konvent.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2013Rättsligt meddelande