Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 121kWORD 91k
2012. április 18., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az EU–Örményország társulási megállapodásról folytatott tárgyalások
P7_TA(2012)0128A7-0079/2012

Az Európai Parlament 2012. április 18-i állásfoglalása az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlásai az EU és Örményország közötti társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokhoz (2011/2315(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EU és Örményország közötti társulási megállapodásról szóló jelenlegi tárgyalásokra,

–  tekintettel a Tanács Örményországról szóló és a tárgyalási irányelveket tartalmazó 2010. május 10-i következtetéseire,

–  tekintettel az Örményország és az Európai Unió közötti partnerségi és együttműködési megállapodásra, amely 1999. július 1-jén lépett hatályba,

–  tekintettel az Európai Unió és Örményország közötti mobilitási partnerségről szóló 2011. október 27-i közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a 2006. november 14-én elfogadott európai szomszédságpolitikai cselekvési tervre és „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című 2011. május 25-i közös közleményre,

–  tekintettel a keleti partnerség 2009. május 7-én, Prágában tartott csúcstalálkozója által kiadott közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a Külügyi Tanács 2010. október 25-i, a keleti partnerségről szóló következtetéseire,

–  tekintettel a keleti partnerség 2011. szeptember 29–30-án, Varsóban tartott csúcstalálkozója által kiadott közös nyilatkozatra,

–  tekintettel az Euronest Parlamenti Közgyűlés 2011. május 3-án elfogadott alapító okiratára,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsának a dél-kaukázusi térségről szóló, 2012. február 27-i következtetéseire,

–  tekintettel az Örményországról szóló, 2008. március 13-i állásfoglalására(1) ,

–  tekintettel a Dél-Kaukázusra vonatkozó uniós stratégia szükségességéről szóló 2010. május 20-i állásfoglalására(2) ,

–  tekintettel az Európai Unió fekete-tengeri stratégiájáról szóló, 2011. január 20-i állásfoglalására(3) , illetve a fekete-tengeri regionális politikai megközelítésről szóló, 2008. január 17-i állásfoglalására(4) ,

–  tekintettel „Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata – keleti dimenzió” című, 2011. április 7-i állásfoglalására(5) és az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról szóló 2011. december 14-i állásfoglalására(6) ,

–  tekintettel az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselőjének kinevezéséről szóló, 2011. augusztus 25-i 2011/518/KKBP tanácsi határozatra(7) ,

–  tekintettel a Bizottság Örményországról szóló, 2011. május 25-én elfogadott előrehaladási jelentésére,

–  tekintettel az EU–Örményország emberi jogi párbeszéd 2011. december 6-án megrendezett harmadik fordulójára,

–  tekintettel az örmény parlament által 2011. május 26-án, Szargszján elnök javaslatára elfogadott általános amnesztiára,

–  tekintettel az Örményország, Azerbajdzsán és az Orosz Föderáció elnökei által 2008. november 2-án Moszkvában aláírt nyilatkozatra,

–  tekintettel az Örményország, Azerbajdzsán és az Orosz Föderáció elnöke által 2012. január 23-án Szocsiban aláírt közös nyilatkozatra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 90. cikkének (4) bekezdésére és 48. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0079/2012),

A.  mivel a keleti partnerség az új társulási megállapodások révén biztosítja a politikai keretet a kétoldalú kapcsolatok megerősítéséhez, figyelembe véve a partnerország egyedi helyzetét és törekvéseit, valamint az EU-nak a régió stabilitásával és demokratikus fejlődésével kapcsolatos stratégiai érdekét;

B.  mivel a politikai társulás, az EU-val való társadalmi-gazdasági integráció, a jogi közeledés erősítése és a kulturális kapcsolatok fejlesztése révén a társulási megállapodások képezik a megfelelő keretet a kapcsolatok elmélyítéséhez;

C.  mivel e tekintetben a keleti partnerség többoldalú dimenziója kiegészíti a kétoldalú dimenziót és attól elválaszthatatlan, és annak párhuzamosan kell fejlődnie a folyamatban lévő társulási megállapodásokkal, annak érdekében, hogy kikövezze az utat azok teljes körű végrehajtása előtt és lefektesse egy valódi regionális együttműködés alapjait, az európai szomszédságpolitika alapvető elveivel összhangban;

D.  mivel a folyamat előmozdításához és a tárgyalás, illetve a társulási megállapodás ezt követő végrehajtásának sikerességéhez feltétlenül szükség van Örményország aktív elkötelezettségére a közös értékek és elvek mellett, beleértve a demokráciát, a jogállamiságot, a felelősségteljes kormányzást és az emberi jogok tiszteletben tartását;

E.  mivel az örmény hatóságok ismételten kinyilvánították, hogy kiállnak ezen értékek mellett, és felhívták a figyelmet Örményország európai ambícióira; mivel a reformok ütemét illetően a retorika nem mindig van összhangban a realitással; mivel Örményország aktív részvétele az Euronest keretében folytatott, a keleti partnerség négy tematikus platformját felölelő többoldalú parlamenti együttműködésben jól példázza az ország elkötelezettségét az európai értékek és elvek követése iránt, és azt az örmény társadalomban széles körű általános konszenzus övezi;

F.  mivel a Hegyi-Karabah hovatartozása miatti megoldatlan konfliktus aláássa Örményország és a dél-kaukázusi régió stabilitását és fejlődését; mivel „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című közös közleményében az EU kinyilvánította azt a szándékát, hogy proaktívabban vegyen részt a dél-kaukázusi konfliktus rendezésében, támogatva a meglévő tárgyalási formákat, illetve új kezdeményezéseket javasolva; mivel az EU dél-kaukázusi különleges képviselője fontos szerepet tölt be azáltal, hogy segíti a békés konfliktusrendezést a régióban;

G.  mivel a harmadik országhoz tartozó területek megszállása sérti a nemzetközi jogot és ellentétes az európai szomszédságpolitika alapelveivel, továbbá a keleti partnerség projekt egészét veszélyezteti;

H.  mivel mélységesen aggasztó beszámolók érkeznek az örmény csapatoknak a megszállt azerbajdzsáni területen végzett illegális tevékenységéről, nevezetesen rendszeres katonai megmozdulásokról, a katonai eszközök és személyzet fejlesztéséről, valamint a védelmi vonalak elmélyítéséről;

I.  mivel a közelgő, 2012. május 6-án esedékes parlamenti választások helyes, a nemzetközi és európai normáknak megfelelő lebonyolítása rendkívül fontos lesz az EU–Örményország kapcsolatok fejlődése szempontjából, és mivel a választásokat Örményország új választási törvénykönyvével összhangban kell lebonyolítani;

J.  mivel az EU–Örményország társulási megállapodásról szóló tárgyalások jó ütemben haladnak előre, és lendületet adnak a belső reformhoz;

1.  a következő ajánlásokat intézi a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz:

   a) gondoskodjanak arról, hogy a társulási megállapodás átfogó, előretekintő keretet adjon az Örményországgal való kapcsolatok jövőbeni fejlődéséhez, erősítve a politikai társulást, a gazdasági konvergenciát és a jogi közeledést;
   b) biztosítsák, hogy az EU–Azerbajdzsán és az EU–Örményország társulási megállapodásról folyó tárgyalások – a Dél-Kaukázusra vonatkozó uniós stratégia szükségességéről szóló, 2010. május 20-i parlamenti határozatban megfogalmazott követelésekkel és az EBESZ minszki csoportjának a 2009. július 10-i aquilai közös közleményben megfogalmazott alapelveivel összhangban – összekapcsolódjanak a Hegyi-Karabah hovatartozása miatti konfliktus megoldása felé tett előrelépés iránti elkötelezettséggel, ideértve az olyan bizalomépítő intézkedéseket, mint például az általános leszerelés, a mesterlövészek visszahívása a frontvonalról, az örmény haderő visszavonása a Hegyi-Karabahot övező megszállt azerbajdzsáni területekről és e területek azeri ellenőrzés alá történő fokozatos visszaszolgáltatása, az aktív incidensmegelőzés és a tűzszünetek megszegésének kivizsgálása a frontvonalon, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a menekültek otthonaikba való visszatérésének joga, valamint olyan nemzetközi biztonsági garanciák, amelyek többek között egy – a Hegyi-Karabah végleges státuszának jogilag kötelező érvényű kihirdetéséhez megfelelő, egyeztetésen alapuló környezetet teremtő – nemzetközi békefenntartó műveletre is kiterjednének;
   c) hangsúlyozzák a demokratikus, átlátható, szabad, tisztességes és a versenyen alapuló választások rendkívüli fontosságát, ami nem csak a 2012. májusi választások választási napjának szabályszerű lebonyolításában nyilvánul meg, hanem biztosítja a pluralizmust, a politikai diskurzus szabadságát, a szólásszabadságot és a politikai erőknek a média fősodrában való egyenlő megjelenését, valamint a gyülekezés és a mozgás szabadságát a választásokat megelőző, illetve az azokat követő folyamatok egésze során; hangsúlyozza, hogy az EU örményországi küldöttsége számára biztosítani kell a szükséges erőforrásokat, hogy növeljék az EU hozzájárulását a választási folyamat megfelelőségéhez; helyeseljék Örményország új választási törvénykönyvének elfogadását, amely összhangban van a nemzetközi kötelezettségekkel és ajánlásokkal;
   d) hangsúlyozzák, hogy el kell végezni a 2008. március 1-jei események átlátható, független és pártatlan vizsgálatát, a tüntetés feloszlatására irányuló rendőrségi bevetés független kivizsgálását is beleértve;
   e) ismerjék el Örményország európai törekvéseit, és tekintsék azokat a közös értékek és a jogállamiság, az emberi jogok és a felelősségteljes kormányzás alapelvei melletti örmény elkötelezettséget megtestesítő reformok végrehajtása, illetve e reformok általános támogatása tekintetében értékes eszköznek és szükséges katalizátornak;
   f) a társulási megállapodásba építsenek be az emberi jogok védelmére és támogatására vonatkozó záradékokat és kritériumokat, amelyek tükrözik a legmagasabb szintű nemzetközi és európai normákat, és ehhez a lehető legnagyobb mértékben támaszkodjanak az Európa Tanács és az EBESZ kereteire és a folyamatban lévő EU–Örményország emberi jogi párbeszédre;
   g) a társulási megállapodásban hangsúlyozzák az alapvető szabadságok – többek között a gyülekezés és az egyesülés szabadsága – garantálásának, a civil társadalom fejlődésének, a jogállamiságnak, a korrupció elleni küzdelem folytatásának, a piaci versenyképesség biztosításának és a média függetlenségének a fontosságát;
   h) sürgessék az örmény hatóságokat, hogy fogadjanak el megkülönböztetés elleni jogszabályokat, amelyek minden területen tiltják a szexuális irányultság és a nemi identitás alapján történő megkülönböztetést;
   i) ösztönözzék az örmény hatóságokat, hogy újult erővel folytassák az ország jogalkotási reformját;
   j) szorgalmazzák, hogy az örmény hatóságok folytassák az emberi jogok védelmezője hivatalának fejlesztését, különösen azzal, hogy további pénzügyi és emberi erőforrásokat biztosítanak számára, és támogatják az újonnan létrehozott regionális hivatalokat; biztosítsák, hogy az olyan intézményeknek nyújtott támogatás, mint például az emberi jogok védelmezőjének hivatala, arányos legyen a civil társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokkal;
   k) külön hangsúlyozzák ki a bírói kar függetlenségének, az átlátható közbeszerzési eljárásoknak, a politika és az üzlet különválasztásának a fontosságát, és a gazdaságon belül az oligarchikus struktúrák felszámolásának, a népességég számára tisztességes eljárást és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést garantáló, megbízható bírósági eljárásoknak, az oknyomozó újságírás számára biztonságos környezetnek és az információhoz, a független médiatartalmakhoz és a közösségi oldalakhoz való hozzáférésnek, valamint annak szükségességét, hogy megszüntessék a fogva tartási központokban alkalmazott kínzás és nem megfelelő bánásmód valamennyi formáját; szorgalmazzák, hogy az örmény kormány tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ezen a téren továbbra is megfeleljen az uniós bevált gyakorlatoknak és ajánlásoknak;
   l) hangsúlyozzák, hogy az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a korrupció megelőzésének, illetve a korrupció elleni küzdelemnek a keleti partnerség országaiban, különösen a 2011. december 13–14-én, a Tanács 3135. ülésén elfogadott, a keleti partnerség keretében folytatott bel- és igazságügyi együttműködésről szóló következtetések figyelembevételével;
   m) hangsúlyozzák a partnerországokban a bűnüldözési hatóságok megreformálása, illetve a gazdasági bűncselekmények, a korrupció, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló intézkedések közötti kapcsolatot;
   n) hangsúlyozzák, hogy küzdeni kell a bűnüldözési erők és a rendőrség büntetlensége ellen, többek között biztosítva a fogva tartás során és a zárt intézményekben elkövetett kínzások és a jogsértések teljes kivizsgálását;
   o) biztosítsák, hogy Örményországban a civil társadalommal és a nem kormányzati szervezetekkel rendszeresen és módszeresen konzultáljanak a társulási megállapodás teljes tárgyalási folyamatában, és gondoskodjanak arról, hogy ajánlásaikat tudomásul vegyék és ha lehetséges, figyelembe is vegyék;
   p) gondoskodjanak arról, hogy a társulási megállapodás összhangban legyen a nemzetközi jog –és különösen az ENSZ Alapokmányában, a Helsinki Záróokmányban és az EBESZ keretében meghatározott – elveivel, különös tekintettel az erőszak alkalmazásáról való tartózkodás, a területi integritás és a szabad önrendelkezés elvére;
   q) emlékeztessék a feleket, hogy nincs alternatívája a hegyi-karabahi konfliktus békés rendezésének; hangsúlyozzák, hogy az erőszak alkalmazásával kapcsolatos fenyegetések gyengítik a nemzetközi közösség közös erőfeszítéseit;
   r) szólítsák fel Örményországot és Azerbajdzsánt, hogy tegyenek bizalomépítő intézkedéseket a frontvonalaknál, ideértve a mesterlövészek visszahívását a frontvonalról (az EBESZ ajánlásainak megfelelően), minden tüzérségi erő visszavonását és bevetésének felfüggesztését, az EBESZ-megfigyelők számának jelentős növelését – átmeneti intézkedésként mindaddig, amíg a békemegállapodás végrehajtásának részeként egy, az ENSZ által felhatalmazott, többnemzetiségű békefenntartó erő nem érkezik; felszólítja Örményországot, hogy hagyjon fel azzal, hogy besorozott katonákat küld szolgálatra Hegyi-Karabahba;
   s) erősítsék meg az Európai Unió konfliktusrendezési és közvetítői képességét, többek között a minszki csoport törekvései tekintetében nyújtott támogatás fokozásával és azáltal, hogy aktívabb és hathatósabb szerepvállalást ajánl fel a bizalomépítő intézkedések végrehajtását és a konfliktusban érintett felek közötti bizalom növelését illetően, többek között azáltal, hogy a tárgyalási folyamat intenzívebbé tételét sürgeti és átsegíti őket olyan, uniós finanszírozású projekteken, amelyek célja a kölcsönös engedmények és a békés rendezés általános támogatottságának növelése, valamint az, hogy a konfliktus sújtotta területeken támogassa a humanitárius programokat, és elsősorban a taposóakna-felszedési tevékenységeket;
   t) töltsenek be erőteljesebb szerepet a hegyi-karabahi konfliktus rendezésében, olyan bizalomépítő intézkedések végrehajtásának támogatásával, amelyek közelebb hozzák az örmény és az azeri közösségeket, és terjesztik a felek között a békével, a megbékéléssel és bizalommal kapcsolatos elképzeléseket; hangsúlyozzák, hogy Örményországnak és Azerbajdzsánnak egyaránt meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a minszki csoport keretében a hegyi-karabahi konfliktus békés rendezésének megszilárdítása érdekében tett minden döntés teljes körűen és időben végrehajtásra kerüljön; hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy az EU képviselői előtt feltétel nélkül megnyissák Hegyi-Karabahot és a környező megszállt területeket;
   u) tekintsenek úgy az EU-nak az EBESZ minszki csoportjában való jelenlétére, mint amely növeli az EU részvételét az Örményország és Azerbajdzsán közötti konfliktus rendezésében;
   v) erősítsék meg az Európai Unió konfliktusrendezési képességét a Dél-Kaukázusban, többek között a minszki csoport törekvéseinek támogatásával és a bizalomerősítő intézkedések végrehajtásának lehetővé tételével, amint azzal Azerbajdzsán és Örményország elnöke egyaránt egyetértett; hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy az Örményország és Azerbajdzsán közötti konfliktust a lehető legrövidebb időn belül békésen rendezzék, a nemzetközi jogi alapelvek és az ebben a keretben jóváhagyott határozatok és dokumentumok alapján;
   w) szólítsák fel a konfliktus külső szereplőit, hogy tanúsítsanak jó szándékot, és járuljanak hozzá pozitívan e konfliktus gyors és békés rendezéséhez;
   x) felszólítja Örményország és Azerbajdzsán vezetőit, hogy járjanak el felelősségteljesen, tompítsák kijelentéseiket és tartózkodjanak az izgató nyilatkozatoktól, ezzel kikövezve az utat a társadalom valamennyi szintjén megvalósuló, valódi párbeszéd előtt, és lehetővé téve a hatékony bizalomépítő intézkedéseket;
   y) fejezzék ki aggodalmukat a térségben egyre növekvő katonai jelenlét és főként Azerbajdzsán magas katonai kiadásai miatt, e tekintetben pedig szólítsák fel a tagállamokat, hogy az EBESZ 1992. februári kérésének eleget téve mindaddig függesszék fel az Azerbajdzsánba és Örményországba irányuló fegyver- és lőszerellátást, amíg a két fél jóvá nem hagy és alá nem ír egy átfogó konfliktusrendezési megállapodást;
   z) e tekintetben hívják fel a figyelmet azon jelentések kivizsgálásának szükségességére, amelyek szerint az örmény hatóságok telepépítési programot hajtanak végre annak érdekében, hogy növeljék az örmény lakosság számát Hegyi-Karabah megszállt területein;
   aa) hangsúlyozzák az Örményország és Törökország által 2009-ben, Zürichben aláírt jegyzőkönyvek ratifikálásának fontosságát, és fokozzák erőfeszítéseiket az Örményország és Törökország közötti kapcsolatok normalizálódásának elősegítése érdekében, a két ország közötti határ feltételek nélküli megnyitásával; üdvözöljék a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről (DCFTA) szóló tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatot, és e tekintetben hangsúlyozzák, hogy elfogadhatatlan, hogy folyamatosan zárva legyen a határ olyan országok között, amelyek uniós taggá szeretnének válni vagy társulni szeretnének az EU-val, és sürgessék e helyzet megszüntetését;
   ab) nyomatékosan kérjék Örményországot, hogy tegyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy Iránnal kapcsolatos politikáját összehangolja az EU ezen országgal kapcsolatos megközelítésével;
   ac) hangsúlyozzák, hogy a társulási megállapodást úgy kell használni, mint a regionális szinergiák és együttműködés támogatására szolgáló platformot; hangsúlyozzák a demokratikus és pluralista fejlődés és a konfliktusrendezés között meglévő, egymást kölcsönösen erősítő kapcsolatokat; különösen hívják fel a figyelmet a szinergiák megteremtésének fontosságára a közlekedés és az energia terén; szólítsák fel a feleket, hogy teljes mértékben vegyenek részt a keleti partnerség keretében folytatott többoldalú együttműködésben anélkül, hogy azt összekapcsolnák a konfliktusokkal;
   ad) találják meg annak a módját, miként tudják ösztönözni a párbeszédet és a regionális együttműködést az olyan szervezetek támogatásával, mint például a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC), olyan közös határokon átnyúló projektek révén, amelyek örmény, azeri és grúz nem kormányzati szervezetek, helyi közösségek és érdekeltek részvételével valósulnak meg;
   ae) szorgalmazzák, hogy Örményország minden további késedelem nélkül ratifikálja a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumát, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a nemzeti jogot összhangba hozzák azokkal a nemzetközi megállapodásokkal, amelyekhez az Európai Unió országai is csatlakoztak;
   af) nyomatékosan kérjék az örmény hatóságokat, hogy írják alá és ratifikálják a taposóaknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint a megsemmisítésükről szóló egyezményt és a kazettás bombákról szóló egyezményt (CCM);
   ag) hangsúlyozzák a mobilitás fontosságát az európai integráció népszerűsítésében; kezeljék kiemelten az ifjúsági és a hallgatói mobilitás kérdését a vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodásokról szóló tárgyalások során; szólítsák fel Örményországot, hogy – tekintettel a bolognai folyamatra – javítsa a felsőoktatásra vonatkozó nemzeti jogszabályait, különös hangsúlyt helyezve a tudományos fokozatok összehangolásának eljárásaira és a hallgatói gyakornoki programok jogi szabályozására; gondoskodjanak arról, hogy a menekültügyi rendelkezések teljes mértékben összhangban legyenek a nemzetközi kötelezettségekkel és kötelezettségvállalásokkal, valamint az uniós előírásokkal;
   ah) gondoskodjanak az államháztartás átlátható működéséről és a közbeszerzési jogszabályok javításáról, a felelősségteljes kormányzás és az átlátható döntéshozási folyamat biztosítása érdekében;
   ai) ösztönözzék az EU és Örményország közötti széles körű ágazati együttműködést; különösen támogassák a szabályozási konvergenciát ezen a téren, mutassák be ennek előnyeit, és ehhez biztosítsák a szükséges pénzügyi és technikai segítségnyújtást;
   aj) üdvözöljék, hogy Örményországban a jog érvényesülése, a szabadság és a biztonság területére vonatkozó nemzeti munkaprogramok kidolgozásakor figyelembe vették az uniós bevált gyakorlatokat és az EU ajánlásait, különösen ismerjék el a mobilitási partnerségről szóló közös nyilatkozat aláírásával a migráció terén elért kézzelfogható eredményeket;
   ak) tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a társulási megállapodásba olyan rendelkezéseket építsenek bele, amelyek lehetővé teszik Örményország részvételét a közösségi programokban és ügynökségekben, mivel ez alapvető eszköz ahhoz, hogy az európai integrációt minden szinten előmozdítsák;
   al) hangsúlyozzák a fenntartható gazdaság szükségességét, a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság támogatását is beleértve, az EU éghajlat-változási célkitűzéseinek megfelelően; gondoskodjanak arról, hogy az energiaágazat fejlesztése az uniós környezetvédelmi előírásokkal és az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló espoo-i ENSZ-egyezménnyel összhangban menjen végbe;
   am) ismételten hangsúlyozzák a medzamori atomerőmű 2016-ig történő bezárására irányuló kérést, mivel az nem korszerűsíthető olyannyira, hogy megfeleljen a jelenlegi, nemzetközi szinten elfogadott szabványoknak;
   an) továbbra is biztosítsák a szükséges technikai támogatást, amely lehetővé teszi a tárgyalások haladéktalan megkezdését a társulási megállapodás valamennyi aspektusáról, és gondoskodjanak arról, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről (DCFTA) nemrég megkezdett tárgyalások stabil ütemben folytatódjanak;
   ao) a társulási megállapodásba építsenek bele egy erős parlamenti dimenziót, amely előírja, hogy a megállapodás végrehajtásába és ellenőrzésébe teljes mértékben vonják be az örmény nemzetgyűlést és az Európai Parlamentet; nyújtsanak technikai és pénzügyi támogatást az örmény parlament számára alkotmányos feladatainak, szerveinek és szolgáltatásainak teljes körű kidolgozásához, ideértve a saját jogkörökkel rendelkező állandó bizottságok létrehozását és a civil társadalommal való fokozott együttműködést; tájékoztassák rendszeresen az Európai Parlamentet a tárgyalási folyamat aktuális helyzetéről;
   ap) a társulási megállapodásba építsenek be egyértelmű kritériumokat a végrehajtására vonatkozóan, és gondoskodjanak ellenőrző mechanizmusokról, beleértve az Európai Parlamentnek benyújtandó rendszeres jelentéseket is;
   aq) nyújtsanak célirányosabb pénzügyi és technikai támogatást Örményországnak ahhoz, hogy eleget tehessen a társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokból eredő kötelezettségeinek, és maradéktalanul végrehajthassa a megállapodást, átfogó intézményépítési programok további biztosítása révén, többek között a közszolgálat és az igazságügy reformja terén;
   ar) szorgalmazzák, hogy az örmény hatóságok a tárgyalási és végrehajtási folyamatban használják ki teljes mértékben a magas szintű uniós tanácsadó csoport szakértelmét, és az uniós tanácsadókat folyamatosan és teljes körűen tájékoztassák a keleti partnerség integrált határigazgatási kiemelt kezdeményezésével foglalkozó testület tevékenységeiről is; mérlegeljék az ilyen támogatás biztosítását valamennyi keleti partner részére;
   as) ismerjék el Örményország nagyra törő reformprogramját a keleti partnerség keretében, és a „többért többet” elvvel összhangban biztosítsanak megfelelő támogatást a reformok ütemének megfelelően, valamint a demokrácia és az emberi jogok mutatóihoz mérten;
   at) „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című közös közleménnyel összhangban növeljék az örményországi civil társadalmi szervezeteknek nyújtott uniós támogatást, hogy belülről ellenőrizhessék a kormányzati reformokat és kötelezettségvállalásokat, és gondoskodjanak arról, hogy a kormányt jobban elszámoltassák ezekkel;
   au) ösztönözzék az uniós tárgyalóküldöttséget az Európai Parlamenttel való további jó együttműködésre, folyamatos, dokumentumokkal alátámasztott visszajelzést adva az előrehaladásról, összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdésével, amely kimondja, hogy a Parlamentet az eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell;

2.  utasítja elnökét, hogy az Európai Parlament ajánlásait tartalmazó ezen állásfoglalást továbbítsa a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak és Örményországnak.

(1) HL C 66. E, 2009.3.20., 67. o.
(2) HL C 161. E, 2011.5.31., 136. o.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0025.
(4) HL C 41. E, 2009.2.19., 64. o.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0153.
(6) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0576.
(7) HL L 221., 2011.8.27., 5. o.

Utolsó frissítés: 2013. augusztus 19.Jogi nyilatkozat