Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0092(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0052/2012

Pateikti tekstai :

A7-0052/2012

Debatai :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Balsavimas :

PV 19/04/2012 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0136

Priimti tekstai
PDF 230kWORD 282k
Ketvirtadienis, 2012 m. balandžio 19 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiai *
P7_TA(2012)0136A7-0052/2012

2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0169),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0105/2011),

–  atsižvelgdamas į pagrįstas nuomones, kurias vadovaudamasis Protokolu Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateikė Bulgarijos parlamentas ir Ispanijos Deputatų Kongresas ir Ispanijos Senatas ir kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros nuomones (A7–0052/2012),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Tarybos direktyva 2003/96/EB buvo priimta siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, susijusį su energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimu. Pagal Sutarties 6 straipsnį aplinkosaugos reikalavimai buvo įtraukti tos direktyvos nuostatas, visų pirma atsižvelgiant į Kioto protokolą.
(1)  Tarybos direktyva 2003/96/EB buvo priimta siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, susijusį su energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimu. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 11 straipsnį aplinkosaugos reikalavimai buvo įtraukti tos direktyvos nuostatas, visų pirma atsižvelgiant į Kioto protokolą. Svarbu, kad pagal SESV 9 straipsnį būtų tiriama, ar pakankamai atsižvelgiama į gyventojų sveikatos apsaugą, pvz., dėl oro užterštumo;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a) tokioje plačioje ir svarbioje srityje kaip energijos mokesčiai Sąjungoje negalima apsiriboti vien tik klimato ir aplinkos politikos poreikiais ir atsižvelgti tik į juos, kokie būtini jie bebūtų. Energetikos ir pramonės politikos tikslai yra taip pat labai svarbūs Sąjungai. Be to, kad energetikos srityje vidaus rinka veiktų tinkamai ir veiksmingai, visos šios srities Sąjungos iniciatyvos ir teisės aktai turi būti nuolat ir atidžiai derinami. Ne tik Direktyvos 2003/96/EB pakeitimai turėtų būti suderinti su kitomis, su energetika susijusiomis, politikos sritimis, bet ir šios politikos kryptys turėtų būti pritaikytos prie energetikos apmokestinimo sistemos. Visų pirma būtina ryžtingai spręsti esamas problemas, susijusias su Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje 1 , kad sistema galėtų veikti efektyviai. Bet koks suderinamumo trūkumas būtų žalingas ilgalaikių Sąjungos tikslų dėl pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo įgyvendinimui;
1 OL L 275, 2003 10 25, p. 32.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Būtina užtikrinti, kad vidaus rinka toliau tinkamai veiktų priėmus naujus reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ir energijos taupymo, kaip patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadose.
(2) būtina užtikrinti, kad vidaus rinka optimaliai veiktų priėmus naujus reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ir energijos taupymo, kaip patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadose. Todėl būtina užtikrinti, kad Direktyvoje 2003/96/EB energijos ištekliai būtų traktuojami nuosekliai, siekiant sudaryti tikrai vienodas sąlygas energijos vartotojams, neatsižvelgiant į jų naudojamus energijos išteklius;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a) energijos apmokestinimas turėtų būti technologiškai neutralus, kad leistų vystytis naujoms technologijoms;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs apmokestinimas gali būti ekonomiškai efektyvus būdas valstybėms narėms sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikiamu mastu, kaip nustatyta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kai ištekliams netaikoma Sąjungos sistema pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB . Atsižvelgiant į galimą su CO2 susijusio apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti bendras tokio apmokestinimo taisykles, kad vidaus rinka tinkamai veiktų.
(3) su išmetamu CO2 kiekiu susijęs apmokestinimas paprastai yra ekonomiškai efektyvus būdas valstybėms narėms sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikiamu mastu, kaip nustatyta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kai ištekliams netaikoma Sąjungos sistema pagal Direktyvą 2003/87/EB. Atsižvelgiant į esamą ir galimą su CO2 susijusio apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti bendras tokio apmokestinimo taisykles, kad vidaus rinka tinkamai veiktų;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a) terminiam atliekų naudojimui, ypač atliekų kaip pakaitinio kuro naudojimui, energijos mokestis neturėtų būti taikomas, nes 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 1 tikslas yra tai, kad atliekų gamintojai ir atliekų turėtojai atsikratytų atliekų tokiu būdu, kad būtų pasiekiamas kuo didesnis energijos vartojimo efektyvumas ir kuo labiau tausojami ištekliai, o pirmenybė teikiama atliekų naudojimui, o ne šalinimui;
1 OL L 312, 2008 11 22, p. 3.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b) valstybės narės taip pat turėtų išsaugoti teisę taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Todėl energijos apmokestinimo nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimas. Kad energijos apmokestinimas būtų pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra biomasė arba pagaminti iš biomasės.
(5) todėl energijos apmokestinimo nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimas. Kad energijos apmokestinimas būtų pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra biomasė arba pagaminti iš biomasės, atsižvelgiant į jų naudą todėl, kad jie išgaunami iš atsinaujinančiųjų pigių ir beveik šiltnamio efekto nesukeliančių dujų energijos išteklių, jei jie atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 1 17 straipsnyje. Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje būtų išnagrinėta, ar, siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą, be CO 2 išmetamųjų teršalų, reikia atsižvelgti ir į kitų kenksmingų dujų išmetimą;
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti apskaičiuojamas pagal objektyvius kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti skirtingus energijos išteklius. Su CO2 susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą energetikos produktą išmetamas CO2 kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimu 2007/589/EB, nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB. Bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodoma skirtingų energetikos produktų ir elektros energijos energetinė vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinančioje Tarybos direktyvą 93/76/EEB . Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš biomasės pagaminti produktai. Šie produktai turėtų būti apmokestinami pagal Sprendime 2007/589/EB nurodytus išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus biomasei arba iš biomasės pagamintiems produktams, ir pagal jų energetinę vertę, nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III priede. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 2 straipsnio h ir i punktuose, yra neabejotinai svarbiausia susijusi kategorija. Kadangi šių produktų nauda aplinkai skiriasi priklausomai nuo to, ar jie atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, biomasės ir iš biomasės pagamintų produktų specialios etaloninės vertės turėtų būti taikomos tik tada, kai produktai atitinka šiuos kriterijus.
(6) kiekvienas iš šių elementų turėtų būti apskaičiuojamas pagal objektyvius kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti skirtingus energijos išteklius. Su CO2 susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą energetikos produktą išmetamas CO2 kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimu 2007/589/EB, nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Direktyva 2003/87/EB. Bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodoma skirtingų energetikos produktų ir elektros energijos energetinė vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš biomasės pagaminti produktai. Šie produktai turėtų būti apmokestinami pagal Sprendime 2007/589/EB nurodytus išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus biomasei arba iš biomasės pagamintiems produktams, ir pagal jų energetinę vertę, nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III priede. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, apibrėžti Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose, yra neabejotinai svarbiausia susijusi kategorija. Kadangi šių produktų nauda aplinkai skiriasi priklausomai nuo to, ar jie atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, biomasės ir iš biomasės pagamintų produktų specialios etaloninės vertės turėtų būti taikomos tik tada, kai produktai atitinka šiuos kriterijus. Kai tvarumo kriterijai, taikomi biodegalams ir skystiesiems bioproduktams, bus nustatyti pagal Direktyvą 2009/28/EB, tos specialios etaloninės vertės turėtų būti taikomos iš biomasės pagamintiems produktams, kurie nėra biodegalai ir skystieji bioproduktai, tik tuo atveju, kai atitinkamas produktas atitinka naujus tvarumo kriterijus;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų būti suderintas su Direktyvos 2003/87/EB taikymu, kad ji būtų veiksmingai papildyta. Toks apmokestinimas turėtų būti taikomas visoms energetikos produktų, dėl kurių įrenginiuose išmetamas CO2 , kaip apibrėžta toje direktyvoje, paskirtims, įskaitant naudojimą ne šildymo tikslais, jeigu atitinkamiems įrenginiams netaikoma taršos leidimų sistema pagal tą direktyvą. Tačiau kadangi abi priemones taikant kartu išmetamųjų teršalų kiekio nepavyktų sumažinti daugiau už dabartinį lygį, kuris iš esmės pasiektas taikant vien tik taršos leidimų prekybos sistemą, o tik padidėtų bendros tokio sumažinimo sąnaudos, su CO2 susijęs apmokestinimas neturėtų būti taikomas suvartotam kiekiui įrenginiuose, kuriems taikoma Sąjungos sistema.
(7) su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų būti suderintas su Direktyvos 2003/87/EB taikymu, kad ji būtų veiksmingai papildyta. Toks apmokestinimas turėtų būti taikomas visoms energetikos produktų, dėl kurių įrenginiuose išmetamas CO2 , kaip apibrėžta toje direktyvoje, paskirtims, įskaitant naudojimą ne šildymo tikslais, jeigu atitinkamiems įrenginiams netaikoma taršos leidimų sistema pagal tą direktyvą. Tačiau kadangi abi priemones taikant kartu išmetamųjų teršalų kiekio nepavyktų sumažinti daugiau už dabartinį lygį, kuris iš esmės pasiektas taikant vien tik taršos leidimų prekybos sistemą, o tik padidėtų bendros tokio sumažinimo sąnaudos, su CO2 susijęs apmokestinimas neprivalo būti taikomas tiesiogiai ar netiesiogiai suvartotam kiekiui įrenginiuose, kuriems taikoma Sąjungos sistema. Dėl dvigubo apmokestinimo ir dvigubo reguliavimo būtų iškreipiama konkurencija, todėl tokia dviguba našta atmestina;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Mokesčių neutralumo sumetimais kiekvieno energijos apmokestinimo elemento atveju tie patys minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi visiems konkrečia paskirtimi naudojamiems energetikos produktams. Tais atvejais, kai vienodi minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, taip pat mokesčių neutralumo sumetimais valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems susijusiems produktams būtų taikomi vienodi nacionaliniai apmokestinimo lygiai. Prireikus turėtų būti numatyti pereinamieji laikotarpiai šiems lygiams suvienodinti.
Išbraukta.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų numatytą poveikį. Kadangi su CO 2 susijęs apmokestinimas papildo Direktyvoje 2003/87/EC nustatytą sistemą, Komisijos reguliariai atliekamoje direktyvos peržiūroje turėtų būti atidžiai stebima taršos leidimų rinkos kaina. Minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai turėtų būti reguliariai automatiškai suderinami siekiant atsižvelgti į jų faktinės vertės pokyčius, kad būtų išlaikytas dabartinis lygių suderinimo mastas, siekiant sumažinti nestabilumą, kuris kyla dėl energetikos ir maisto produktų kainų; toks derinimas turėtų būti atliekamas remiantis Eurostato paskelbto ES suderinto vartotojų kainų indekso, į kurį neįtraukta energija ir neperdirbtas maistas, pokyčiais.
(11) turėtų būti užtikrinta, kad numatyti minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų numatytą poveikį. Todėl minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai turėtų būti reguliariai persvarstomi;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a) atsižvelgiant į sudėtingą abiejų naujos sistemos komponentų – energijos apmokestinimo ir su CO 2 susijusio apmokestinimo – pobūdį ir siekiant atitikti šiuos reikalavimus, atsižvelgiant į vartotojų interesus turėtų būti nustatomos aiškios, skaidrios ir suprantamos taisyklės visais lygmenimis, siekiant užtikrinti, kad ši sistema galės būti tinkamai administruojama;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Kalbant apie variklių degalus, dėl gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia komerciniais tikslais ir tradiciškai apmokestinamam mažesniais mokesčiais, taikomų palankesnių minimalių apmokestinimo lygių daromas konkurenciją iškraipantis poveikis benzinui, pagrindinei su juo konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje nustatyti pirmieji laipsniško minimalių benzinui taikomų apmokestinimo lygių suderinimo etapai. Juos būtina visiškai suderinti ir palaipsniui pasiekti, kad gazolis ir benzinas būtų apmokestinami vienodai.
Išbraukta.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a) naujos mokesčių struktūros įgyvendinimas susijęs su gazolio apmokestinimo lygio padidinimu, palyginti su benzino apmokestinimo lygiu. Tai gali kelti grėsmę pramonės politikos prioritetams Sąjungos automobilių pramonės sektoriuje – koncentruotis į švarius, efektyviai energiją naudojančius įprastus vidaus degimo variklius – ir Sąjungos siekiamiems CO 2 išmetimo mažinimo tikslams lengvųjų automobilių sektoriuje, nes norimas CO 2 išmetimo ribines vertes galima pasiekti tik jei keliuose važinės atitinkamas skaičius gazoliu varomų automobilių. Reikia imtis tinkamų lanksčių priemonių, kad nekiltų grėsmė konkurencijai ir CO 2 išmetimo mažinimo strategijai lengvųjų automobilių sektoriuje. Transporto priemonės pirkimo mokestis, registracijos mokestis ir metinis nuosavybės mokestis turėtų būti suderinti ir nuosekliai susiję tik su transporto priemonės išmetamu CO 2 ;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Būtina apriboti su CO 2 susijusio apmokestinimo galimą poveikį sąnaudoms sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 13 dalyje . Todėl būtina numatyti atitinkamas pereinamojo laikotarpio priemones, tačiau jos taip pat turėtų užtikrinti tolesnį su CO2 susijusio apmokestinimo aplinkosauginį veiksmingumą.
(14) būtina apriboti naujos mokesčių struktūros galimą poveikį sąnaudoms sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika. Todėl būtina numatyti atitinkamas priemones, tačiau jos taip pat turėtų užtikrinti tolesnį su CO2 susijusio apmokestinimo aplinkosauginį veiksmingumą;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a) darant bet kokius energijos apmokestinimo sistemos pakeitimus reikia stengtis, kad sektoriai, kuriems netaikoma prekybos taršos leidimais sistema pagal Direktyvą 2003/87/EB, nebūtų statomi į blogesnę padėtį, palyginti su sektoriais, kuriems ši sistema taikoma;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje leidžiama tam tikrais atvejais taikyti diferencijuotas apmokestinimo normas. Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų signalas būtų nuoseklus, valstybių narių galimybė taikyti diferencijuotas nacionalines normas galiotų tik bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį taksi automobilių naudojamų variklių degalų apmokestinimo lygį nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama politika, skatinančia naudoti alternatyvų kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir švaresnes visuomeninio transporto priemones, todėl ji turėtų būti panaikinta.
(15)  Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje leidžiama tam tikrais atvejais taikyti diferencijuotas apmokestinimo normas. Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų signalas būtų nuoseklus, valstybių narių galimybė taikyti diferencijuotas nacionalines normas galiotų tik bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį taksi automobilių naudojamų iš naftos pagamintų variklių degalų apmokestinimo lygį nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama politika, skatinančia naudoti alternatyvų kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir švaresnes visuomeninio transporto priemones, todėl ji turėtų būti panaikinta;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a) kadangi elektrinių ir hibridinių transporto priemonių įvedimas bus labai svarbus mažinant transporto sektoriaus priklausomybę nuo neatsinaujinančiųjų degalų transporto sektoriuje, valstybės narės turėtų galėti tam tikrą ribotą laikotarpį netaikyti apmokestinimo arba sumažinti jo lygį elektros energijai, naudojamai tokioms transporto priemonėms įkrauti;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)  Namų ūkių ir labdaros organizacijų atleidimas nuo mokesčių arba jų sumažinimas gali būti vienas iš valstybių narių nustatytų socialinių priemonių elementų. Siekiant vienodai traktuoti energijos išteklius galimybė atleisti nuo mokesčių arba juos sumažinti turėtų būti taikoma visiems energetikos produktams, naudojamiems kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokie mokesčių atleidimo ar jų sumažinimo atvejai turėtų būti taikomi tik nekomerciniai veiklai, kad būtų užtikrintas nedidelis jų poveikis vidaus rinkai .
(17) namų ūkių ir labdaros organizacijas atleidus nuo mokesčių arba juos sumažinus, būtų trukdoma teisingai nustatyti kainas, būtų prarasta svarbi paskata mažinti išmetamo energijos sąskaitas ir mažiau naudoti energijos. Direktyvoje 2003/96/EB numatyta galimybė atleisti nuo mokesčių ar juos sumažinti turėtų būti po panaikinta po ilgo laipsniško jos taikymo nutraukimo laikotarpio. Valstybėse narėse, kuriose tai turi įtakos energijos kainoms, kompensacijos mažų pajamų namų ūkiams ir labdaros organizacijoms turėtų būti teikiamos įgyvendinant griežtas ir išsamias socialines priemones ;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Suskystintų naftos dujų (SND) ir gamtinių dujų, naudojamų kaip reaktyvinių variklių degalai, atveju nustatytos lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai arba galimybė neapmokestinti šių energetikos produktų – daugiau nebepateisinamos, visų pirma dėl būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos dalį , todėl vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti panaikintos.
(18) suskystintų naftos dujų (SND) ir gamtinių dujų, naudojamų kaip reaktyvinių variklių degalai, atveju nustatytos lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai arba galimybė neapmokestinti šių energetikos produktų – daugiau ilguoju laikotarpiu nebepateisinamos, ypač dėl būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos dalį , todėl jos turėtų būti panaikintos. Tačiau, kadangi gamtinėms dujoms ir SND turi ne tokį žalingą poveikį aplinką kaip kiti iškastiniai degalai ir kadangi jų paskirstymo infrastruktūra galėtų būti naudinga įvedant atsinaujinančiųjų energijos išteklių alternatyvas, šių lengvatų turėtų būti laipsniškai atsisakyta;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos darbams bei miškininkystei ne tik nuostatas, paprastai taikomas komercinės paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki nulio lygį. Išnagrinėjus šią alternatyvą paaiškėjo, kad tolesnis bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo taikymas prieštarautų Sąjungos platesnio masto politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su korekcinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis, kad būtų siekiama didesnio energijos vartojimo efektyvumo. Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo – atitinkamų sektorių traktavimas turėtų būti suderintas su pramonės sektoriams taikomomis taisyklėmis .
(20) pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos darbams bei miškininkystei ne tik nuostatas, paprastai taikomas komercinės paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki nulio lygį, siekdamos užtikrinti tų sektorių, kurių veikla jau apsunkinama dideliais socialiniais, augalų apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimais (juos taikant negaunama pakankamos kompensacijos iš rinkos), ekonominį gyvybingumą . Nepaisant to, išnagrinėjus šią alternatyvą paaiškėjo, kad tolesnis bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo taikymas prieštarautų Sąjungos platesnio masto politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su korekcinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis, kad būtų siekiama didesnio energijos vartojimo efektyvumo. Šis didesnio energijos vartojimo efektyvumo siekis turėtų būti įgyvendinamas pakankamai ilgą laikotarpį, jį turėtų planuoti ir kontroliuoti valdžios institucijos. Jei taikomi papildomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, susieti su mažesnėmis mokesčių normomis, valstybės narės turėtų pateikti šių sektorių įmonėms technines gaires. Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo pažymėtina, kad vertinant atitinkamus sektorius turėtų būti atsižvelgiama į kiekvieno minėto sektoriaus ir jo pošakio gebėjimą surinkti ir saugoti anglies dioksidą bei į anglies dioksido nutekėjimo riziką, taip pat į galimą poveikį jų produktyvumui ir gyvybingumui. Biomasę gaminantiems sektoriams su dideliu anglies sekvestracijos potencialu turėtų būti taikomos išimtys. Būtina skatinti žemės ūkį ir gyvulininkystę tuose regionuose, kurie turi ypač geras galimybes gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
(21)  Šioje direktyvoje nustatomomis bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, susijusius su jų poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio pusiausvyrą ir jų mažesne energetine verte viename kiekybiniame vienete, palyginti su kai kuriomis kitomis konkuruojančiomis iškastinio kuro rūšimis. Todėl vidutinės trukmės laikotarpiu turėtų būti panaikintos Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, kuriomis leidžiama šio kuro neapmokestinti arba sumažinti mokesčius. Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, kad šios nuostatos būtų suderintos su šia direktyva įvestomis bendrosiomis taisyklėmis. Todėl valstybių narių papildomos mokesčių lengvatos Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžtiems biodegalams ir skystiesiems bioproduktams turėtų būti taikomos tik tada, jei jie atitinka šios direktyvos 17 straipsnyje taikomus tvarumo kriterijus.
(21) šioje direktyvoje nustatomomis bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, susijusius su jų poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio pusiausvyrą ir jų mažesne energetine verte viename kiekybiniame vienete, palyginti su kai kuriomis kitomis konkuruojančiomis iškastinio kuro rūšimis. Todėl vidutinės trukmės laikotarpiu turėtų būti panaikintos Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, kuriomis leidžiama šio kuro neapmokestinti arba sumažinti mokesčius. Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, kad šios nuostatos būtų suderintos su šia direktyva įvestomis bendrosiomis taisyklėmis. Todėl valstybių narių papildomos mokesčių lengvatos Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžtiems biodegalams ir skystiesiems bioproduktams turėtų būti taikomos tik tada, jei jie atitinka minėtos Direktyvos 17 straipsnyje taikomus tvarumo kriterijus. Šiame straipsnyje numatoma, kad 2017 ir 2018 m. tvarumo kriterijai taps labiau apribotais. Nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas turi būti ne mažiau kaip 50 proc., siekiant įgyvendinti šiuos kriterijus. Nuo 2018 m. sausio 1 d. sumažinimas turi pasiekti ne mažiau kaip 60 proc. produktams, pagamintiems įrenginiuose, kuriuose gamyba prasidėjo 2017 m. sausio 1 d. arba vėliau. Kai tvarumo kriterijai, taikomi iš biomasės pagamintiems produktams, kurie nėra biodegalai ar skystieji bioproduktai pagal Direktyvą 2009/28/EB, šiems produktams turėtų būti taikomos papildomos mokesčių lengvatos tik tuo atveju, jeigu jie atitinka šiuos naujus kriterijus;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
(28)  Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, naujovių ir technologijų plėtros poveikį ir į argumentus, kuriais pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, ir jų sumažinimo atvejai. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas , visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.
(28) kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti Europos Parlamentui ir Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjami minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai, siekiant užtikrinti, kad jie išlaiko savo numatytą poveikį, minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis, atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, naujovių ir technologijų plėtros poveikį, poveikį žalingų ar galimai žalingų teršalų, išskyrus CO 2 , išmetimui ir į argumentus, kuriais pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, ir jų sumažinimo atvejai ir taip pat biodujų, gamtinių dujų ir LPG naudojimo kelių transporte raida. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti apžvelgiamos galiojančios apmokestinimo nuostatos, nustatytos dvišaliuose oro susisiekimo susitarimuose. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti apsvarstytos pasekmės pramonės politikos prioritetams Europos automobilių pramonės sektoriuje. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas sudaromas ir reguliariai peržiūrimas , visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Su CO2 susijęs apmokestinimas apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2 kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimo 2007/589/EB, nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, I priedo 11 skyriuje. Šiame sprendime nurodyti išmetamo CO2 faktoriai, nustatyti biomasei ar iš biomasės pagamintiems produktams, kai tai yra Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji bioproduktai, taikomi tik kai atitinkamas produktas atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 17 straipsnyje. Kai biodegalai ir skystieji bioproduktai šių reikalavimų neatitinka, valstybės narės taiko pamatinį išmetamo CO2 faktorių, nustatytą lygiaverčiam krosnių kurui ar variklio degalams, kurių minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti šioje direktyvoje.

Su CO2 susijęs apmokestinimas apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2 kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimo 2007/589/EB, nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Direktyva 2003/87/EB, I priedo 11 skyriuje. Šiame sprendime nurodyti išmetamo CO2 faktoriai, nustatyti biomasei ar iš biomasės pagamintiems produktams, kai tai yra Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji bioproduktai, taikomi tik kai atitinkamas produktas atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnyje. Kai biodegalai ir skystieji bioproduktai šių reikalavimų neatitinka, valstybės narės taiko pamatinį išmetamo CO2 faktorių, nustatytą lygiaverčiam krosnių kurui ar variklio degalams, kurių minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti šioje direktyvoje. Pagal Direktyvos 2009/28/EB nuostatas ir siekiant atitikti kriterijus, nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas turi būti ne mažiau kaip 50 proc., o nuo 2018 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 60 proc. produktams, pagamintiems įrenginiuose, kuriuose gamyba prasidėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. arba vėliau.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/96/EB
1 straipsnio 4 dalis
4.  Jeigu nenurodyta kitaip, šios direktyvos nuostatos taikomos tiek su CO2 susijusiam apmokestinimui, tiek bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimui.
4.  Jeigu nenurodyta kitaip, šios direktyvos nuostatos taikomos tiek su CO2 susijusiam apmokestinimui, tiek bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimui. Kai tvarumo kriterijai, taikomi iš biomasės pagamintiems produktams, kurie nėra biodegalai ar skystieji bioproduktai pagal Direktyvą 2009/28/EB, pamatiniai išmetamo CO 2 faktoriai, nustatyti Komisijos sprendime 2007/589/EB, ir grynosios šilumingumo pamatinės vertės, nustatytos Direktyvos 2009/28/EB III priede, taikomi šiems iš biomasės pagamintiems produktams, tik tuo atveju, jeigu jie atitinka šiuos tvarumo kriterijus. Kai tokie iš biomasės pagaminti produktai šių tvarumo kriterijų neatitinka, valstybės narės taiko pamatinį išmetamo CO 2 faktorių ir grynąją šilumingumo pamatinę vertę, nustatytą lygiaverčiam krosnių kurui ar variklio degalams, kurių minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti šioje direktyvoje.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Valstybės narės užtikrina, kad nei tiesioginiam, nei netiesioginiam energetikos produktų naudojimui įrenginiuose, kaip apibrėžta Direktyvoje 2003/87/EB arba nei tiesioginiam, nei netiesioginiam energetikos produktų naudojimui įrenginiuose, kurie apmokestinami pagal nacionalines CO 2 mažinimo priemones, nebus taikomas dvigubas apmokestinimas ir dvigubas reglamentavimas.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/96/EB
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa) elektros energijai, naudojamai vandeniui siurbti drėkinimo tikslais;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/96/EB
3 dalies 1 dalies b punkto antra įtrauka
– energetikos produktų dvejopam naudojimui.
daug energijos suvartojančiai pramonei ir energetikos produktų dvejopam naudojimui.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/96/EB
3 straipsnio 1 dalies b punkto 2 a įtrauka (nauja)
– atliekoms, kurios naudojamos kaip pakaitinis kuras, arba atliekoms, kurios naudojamos termiškai, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 15 dalyje ir II priedo R1 punkte.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalis
3.  Nepažeisdamos šioje direktyvoje numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra nustatyti vienodi minimalūs konkretaus naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam naudojimui skirtiems produktams taip pat nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 2023 m. sausio 1 d.
Išbraukta.

Pirmos pastraipos tikslais kiekvienas naudojimas, kurio atžvilgiu I priedo atitinkamai A, B ir C lentelėse nustatytas minimalus apmokestinimo lygis, laikomas vienu naudojimo atveju.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Gamtinių dujų ir biometano, naudojamų kaip variklių degalai, atveju didesni minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi tik atlikus šios direktyvos nuostatų, susijusių su gamtinėms dujoms taikomu apmokestinimo lygiu kelių transporte, įgyvendinimo vertinimą iki 2023 m. Ataskaitoje vertinama, inter alia, pažanga, susijusi su galimybe naudoti gamtines dujas ir biometaną, pildymo stočių tinklo plėtimas Sąjungoje, gamtines dujas naudojančių transporto priemonių rinkos dalis Sąjungoje, naujovių ir technologijų plėtra biometano kaip degalų, naudojamų transportui, srityje ir realioji minimalaus apmokestinimo lygio vertė.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
4.  Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygiai keičiami kas treji metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų kainų indekso pokyčius, išskyrus Eurostato skelbiamus energijos ir neperdirbto maisto kainų indekso pokyčius. Komisija nustatytus minimalius apmokestinimo lygius skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4.  Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygiai peržiūrimi kas treji metai, siekiant užtikrinti, kad jie išlaiko savo numatytą poveikį, vadovaujantis 29 straipsniu . Jei būtina, Komisija pateikia pasiūlymus, kad šie minimalūs lygiai būtų pakeisti.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
Minimalūs lygiai keičiami automatiškai, padidinant arba sumažinant bazinę sumą eurais procentine tokio indekso pokyčio per trejus ankstesnius kalendorinius metus dalimi. Jei procentinis pokytis nuo paskutinio tikslinimo yra mažesnis kaip 0,5 %, suma netikslinama.

Minimalūs su CO 2 susijusių mokesčių lygiai, numatyti šioje direktyvoje, nuo 2016 m. liepos 1 d. kas treji metai suderinami su vidutine anglies dioksido kaina šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje pagal Direktyvą 2003/87/EB per likusius 18 mėnesių. Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 27 straipsnį, numatydama formulę, pagal kurią apskaičiuojamas tas suderinimas.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
5 straipsnio trečia įtrauka
– šioms reikmėms: vietiniam viešajam keleiviniam transportui (išskyrus taksi), atliekų surinkimui, ginkluotosioms pajėgoms ir viešajam administravimui, neįgaliesiems, greitosios pagalbos automobiliams;
– šioms reikmėms: vietiniam viešajam keleiviniam transportui (išskyrus taksi), atliekų surinkimui, ginkluotosioms pajėgoms ir viešajam administravimui, neįgaliesiems, greitosios pagalbos automobiliams, ugniagesių ir policijos automobiliams ;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/96/EB
7 straipsnis
Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d. variklių degalams taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip nustatyta I priedo A lentelėje.

1.  Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d. variklių degalams taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip nustatyta I priedo A lentelėje.
2.  Valstybės narės gali atskirti komercinės ir nekomercinės paskirties gazolį.
Komercinės paskirties gazoliu, naudojamu kaip variklių degalai, yra laikomas gazolis, naudojamas toliau nurodytiems tikslams:

a) prekių vežimui nuomai, už atlygį ar savo poreikiams motorinėmis transporto priemonėmis ar transporto priemonių junginiais, skirtais tik prekėms vežti keliais [...];
b) [...] keleivių vežimui teikiant nuolatines ar atsitiktines paslaugas motorinėmis transporto priemonėmis.
3.  Valstybės narės nustato galimybę komerciniams vežėjams taikyti skirtingas mokesčių apskaitos sistemas.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Be 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvoje 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, pateiktų bendrųjų nuostatų, pagal kurias netaikomas mokestis už apmokestinamus produktus, ir, nepažeisdamos kitų Sąjungos nuostatų, valstybės narės savo pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir tiesioginį tokių išimčių taikymą ir užkirsti kelią bet kokiam mokesčių slėpimui, vengimui ar piktnaudžiavimui, neapmokestina šių produktų:

1.  Be 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvoje 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos pateiktų bendrųjų nuostatų, pagal kurias netaikomas mokestis už apmokestinamus produktus, ir, nepažeisdamos kitų Sąjungos nuostatų, valstybės narės savo pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir tiesioginį tokių išimčių taikymą ir užkirsti kelią energijos nepritekliui, mokesčių slėpimui, vengimui ar piktnaudžiavimui, neapmokestina šių produktų:
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punkto a papunkčio iii punktas
Direktyva 2003/96/EB
14 straipsnio 1 dalies e punktas
e) iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros energija, tiesiogiai tiekiama uostuose prisišvartavusiems laivams.
e) iki 2025 m. gruodžio 31 d . elektros energija, tiesiogiai tiekiama jūrų ir vidaus vandenų uostuose prisišvartavusiems laivams.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/96/EB
14a straipsnio 1 dalis
1.  Iki 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi taikyti apmokestinimo, susijusio su CO2 , išmetamo naudojant energetikos produktus sektorių arba jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, įrenginiuose, lengvatas.
1.  Iki 2025 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi taikyti neprivalomo apmokestinimo, susijusio su CO2 , išmetamo naudojant energetikos produktus sektorių arba jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, įrenginiuose, lengvatas.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio -i punktas (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
-i) pridedamas šis punktas:
'ba) iki 2023 m. sausio 1 d. elektros energijai, naudojamai elektrinėms ir hibridinėms kelių transporto priemonėms įkrauti;„
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies h punktas
h) energetikos produktams, naudojamiems namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias suinteresuotosios valstybės narės pripažino labdaros organizacijomis, kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokias labdaros organizacijas valstybės narės gali atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai energetikos produktai naudojami nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra įvairių tipų, apmokestinimas taikomas proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali būti traktuojamas kaip lygus nuliui;
h) iki 2025 m. sausio 1 d. energetikos produktams, naudojamiems namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias suinteresuotosios valstybės narės pripažino labdaros organizacijomis, kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokias labdaros organizacijas valstybės narės gali atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai energetikos produktai naudojami nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra įvairių tipų, apmokestinimas taikomas proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali būti traktuojamas kaip lygus nuliui;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 1 dalies i punktas
i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms dujoms ir SND, naudojamoms kaip reaktyvinių variklių degalai;
i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms dujoms, biodujoms ir SND, naudojamoms kaip reaktyvinių variklių degalai ir SND, naudojamoms kaip degalai. Nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2030 m. sausio 1 d. valstybės narės gali iki 50 proc. sumažinti minimalius apmokestinimo lygius šių rūšių degalams.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto b papunktis
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. Su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, turi būti susitarta dėl tvarkos , kurią taikant būtų galima padidinti energijos naudojimo efektyvumą, kuris būtų maždaug lygus tam, kuris būtų pasiektas, jei būtų laikomasi Sąjungos standartinių minimalių normų.
3.  Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. Valstybės narės su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, parengs konkrečias strategijas , kurias taikant būtų galima padidinti energijos naudojimo efektyvumą, kuris būtų maždaug lygus tam, kuris būtų pasiektas, jei būtų laikomasi Sąjungos standartinių minimalių normų.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punkto b papunktis (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valstybės narės pateikia tiksliniams subjektams, įskaitant mažus ir vidutinius ūkius, išsamias gaires dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, susietų su mažesnėmis mokesčių normomis, taikymo.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 a punkto* a papunkčio i a punktas (naujas)
Direktyva 2003/96/EB
16 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
ia) po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:
'Kai tvarumo kriterijai taikomi iš biomasės pagamintiems produktams, kurie nėra biodegalai ar skystieji bioproduktai pagal Direktyvą 2009/28/EB, atleidimas nuo mokesčių ar sumažinti mokesčiai gali būti taikomi šiems produktams tik tuo atveju, jeigu jie atitinka šiuos tvarumo kriterijus.„
* NB: Komisijos pasiūlyme neteisingai pažymėtas numeriu „1“.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/96/EB
17 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa
Daug energijos naudojanti įmonė – tai 11 straipsnyje nurodytas verslo subjektas, kai jo energetikos produktų ir elektros energijos pirkimas sudaro mažiausiai 3,0 % gamybos vertės arba nacionalinis mokestis už elektros energiją sudaro mažiausiai 0,5 % pridėtinės vertės. Laikydamosi šio apibrėžimo, valstybės narės gali taikyti labiau apribojančias sąvokas, tarp jų ir pardavimo vertės, technologinio proceso ir sektoriaus apibrėžtis.

Daug energijos naudojanti įmonė – tai 11 straipsnyje nurodytas verslo subjektas, kai jo energetikos produktų ir elektros energijos pirkimas sudaro mažiausiai 5,0 % gamybos vertės arba nacionalinis mokestis už elektros energiją sudaro mažiausiai 0,5 % pridėtinės vertės. Laikydamosi šio apibrėžimo, valstybės narės gali taikyti labiau apribojančias sąvokas, tarp jų ir pardavimo vertės, technologinio proceso ir sektoriaus apibrėžtis.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 21 punktas
Direktyva 2003/96/EB
29 straipsnis
Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter alia , minimalus su CO 2 susijusio apmokestinimo lygis , naujovių ir technologinės pažangos poveikis, visų pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, elektros energijos naudojimo transporte ir šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo.

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter alia :

i) minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai, siekiant užtikrinti, kad jie išlaikys savo numatytą poveikį;
ii)  CO 2 kainų raida, susijusi su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema pagal Direktyvą 2003/87/EB;
iii) naujovių ir technologinės pažangos poveikis, visų pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo;
iv) elektros energijos naudojimas transporte;
v) šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumas;
vi) šios direktyvos pasekmės pramonės politikos prioritetams Sąjungos automobilių pramonės sektoriuje, inter alia, atsižvelgiant į švarius, efektyviai energiją naudojančius įprastus vidaus degimo variklius, ir Sąjungos siekiamiems CO 2 išmetimo mažinimo tikslams lengvųjų automobilių sektoriuje;
vii) biodujų, gamtinių dujų ir SND naudojimo pokyčiai kelių transporte; ir
viii) į žalingus ar galimai žalingus teršalų, išskyrus CO 2 , išmetimus taip pat reikia atsižvelgti.
Ataskaitoje taip pat apžvelgiamos galiojančios apmokestinimo nuostatos, nustatytos dvišaliuose oro susisiekimo susitarimuose. Ataskaitoje atsižvelgiama į tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir platesnės apimties Sutarties tikslus.

Bet kokiu atveju sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas šios direktyvos 14a straipsnio tikslais bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

Bet kokiu atveju sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus. Todėl nacionalinės įgyvendinimo sąlygos atidžiai išnagrinėjamos, siekiant užtikrinti, kad jos yra visiems vartotojams aiškios, suprantamos ir skaidrios.

Atnaujinta: 2013 m. liepos 25 d.Teisinis pranešimas