Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2619(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0216/2012

Forhandlinger :

OJ 18/04/2012 - 114

Afstemninger :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0143

Vedtagne tekster
PDF 90kWORD 51k
Fredag den 20. april 2012 - Strasbourg Endelig udgave
Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union
P7_TA(2012)0143B7-0214, 0215, 0216 og 0217/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om retssikkerheden i forbindelse med europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union (2012/2619(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om en samlet EU-politik for internationale investeringer(1) ,

–  der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2010 om EU's handelsforbindelser med Latinamerika(2) ,

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2011 om hindringer for handel og investering(3) ,

–  der henviser til Kommissionens forslag til forordning om indførelse af overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande (forordning om videreførelse af gældende aftaler) COM(2010)0344,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juli 2010 med titlen »Etablering af en samlet europæisk international investeringspolitik« (COM(2010)0343),

–  der henviser til Eurolats beslutning af 19. maj 2011 om perspektiverne for handelsforbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika(4) ,

–  der henviser til WTO's fælleserklæring af 30. marts 2012 om Argentinas importbegrænsende politik og praksis(5) ,

–  der henviser til erklæringerne fra G20-topmøderne i Washington (15. november 2008), London (2. april 2009), Pittsburgh (25. september 2009), Toronto (26. juni 2010), Seoul (12. november 2010) og Cannes (4. november 2011), som omfatter tilsagn om at bekæmpe protektionisme,

–  der henviser til aftalerne om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer, der er underskrevet mellem Argentina og Spanien og en række andre EU-medlemsstater,

–  der henviser til forhandlingerne om en interregional associeringsaftale mellem EU og Mercosur, og især om frihandelsaftalen (FTA),

–  der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika(6) ,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, og stk. 4,

A.  der henviser til, at det i artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes, at europæiske investeringer i tredjelande er et grundlæggende element i Den Europæiske Unions fælles handelspolitik og derfor udgør en integrerende del af politikken for Unions optræden udadtil, og der henviser til, at EU's enekompetenceområde i henhold til Lissabontraktaten også omfatter direkte udenlandske investeringer (FCI), som det fremgår af artikel 3, stk. 1, litra e) og artikel 206 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

B.  der henviser til, at EU er begyndt at udøve denne kompetence i forbindelse med de igangværende forhandlinger om investeringsaftaler med Indien, Singapore og Canada og forslag om forhandlingsmandater til aftaler med Marokko, Tunesien, Jordan og Egypten;

C.  der henviser til, at investering vil være et centralt emne på den næste topmøde mellem EU og Latinamerika, der afholdes i Santiago de Chile i januar 2013;

D.  der henviser til, at EU-investeringer i Argentina er beskyttet af medlemsstaternes bilaterale investeringsaftaler, i tilfælde hvor disse findes, og at 18 medlemsstater for øjeblikket har gældende aftaler med Argentina;

E.  der henviser til, at Republikken Argentinas regering har tilkendegivet sin beslutning om at fremsætte et forslag til lov for Kongressen med henblik på få godkendt ekspropriationen på 51 % af aktierne i kulbrintevirksomheden YPF, som for størstedelens vedkommende ejes af et europæisk selskab, og at størstedelen af disse aktier specifikt er blevet gjort til genstand for den foreslåede ekspropriation;

F.  der henviser til, at ovennævnte erklæring blev efterfulgt af den umiddelbare overtagelse af virksomhedens hovedkvarter af den argentinske forbundsregerings myndigheder, som tvang virksomhedens legitime ledelse og udvalgt personale til at forlade bygningen;

G.  der henviser til, at virksomheden i løbet af de seneste måneder har været udsat for en offentlig chikanekampagne, som sammen med en række afgørelser, truffet af de administrative myndigheder, har resulteret i virksomhedens faldende aktiekurs med konsekvenser for dens aktionærer og tilknyttede virksomheder;

H.  der henviser til, at den spanske regering og YPF-Repsol forud for erklæringen havde forsøgt at finde en forhandlingsløsning, men denne blev ikke efterkommet af den argentinske regering;

I.  der henviser til, at andre europæiske virksomheder kan blive udsat for tilsvarende indgreb eller politisk indblanding i det frie marked fra de argentinske myndigheders side;

J.  der henviser til at Republikken Argentina, som fuldgyldigt medlem af Mercosur, for øjeblikket forhandler om en associeringsaftale med EU;

K.  der henviser til, at Kommissionen på trods af disse forhandlinger i sine rapporter om hindringer for handel og investering har bemærket, at Argentina har vedtaget en række protektionistiske foranstaltninger, som har skadet forretningsklimaet for EU-investorer i Argentina;

L.  der henviser til, at Europa-Kommissionen ved flere anledninger har givet udtryk for sin bekymring over for WTO med hensyn til karakteren og anvendelsen af de restriktive foranstaltninger, som den argentinske regering har indført for import, og som har ramt et stigende antal lande, der er parter i Verdenshandelsorganisationen;

M.  der henviser til, at Republikken Argentina traditionelt har nydt godt af den generelle toldpræferenceordning (GSP), som EU ensidigt har indrømmet;

N.  der henviser til, at Argentina i kraft af sit medlemskab af G20 på hvert G20-topmøde har forpligtet sig til at bekæmpe protektionisme og holde markederne åbne for handel og investering;

1.  beklager dybt den argentinske regerings afgørelse, der forkaster en forhandlingsløsning, om at fortsætte med ekspropriationen af aktiemajoriteten i en europæisk virksomhed; påpeger, at dette er en ensidig og vilkårlig beslutning, som medfører et angreb mod handelsfriheden og princippet om retssikkerhed og dermed ødelægger investeringsklimaet for EU-virksomheder i Argentina;

2.  noterer sig, at denne afgørelse kun berører et foretagende i sektoren og kun en del af dennes aktier, hvilket kan anses som diskriminerende;

3.  giver udtryk for sin alvorlige bekymring over den aktuelle situation, som repræsenterer manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til internationale aftaler; advarer om de negative følger, som sådanne foranstaltninger kan bevirke, f.eks. internationale investeringsafviklinger og negative virkninger for Argentina i det internationale samfund;

4.  minder om, at målet med de igangværende forhandlinger om associeringsaftalen mellem EU og Mercosur er at indføre en ramme for økonomisk integration og politisk dialog mellem de to blokke med henblik på opnå størst mulige fremskridt og mest mulig velstand i begge regioner, og mener, at begge sider skal udvise åbenhed og gensidig tillid, hvis forhandlingerne skal lykkes; påpeger ligeledes, at beslutninger, som den de argentinske myndigheder har truffet, kan belaste den gensidige forståelse og det venskab, der er nødvendigt for at nå frem til en sådan aftale;

5.  beklager, at Argentina ikke har respekteret dette princip og har indført flere handels- og investeringsbegrænsende foranstaltninger, såsom ikke toldmæssige hindringer, som har lagt hindringer i vejen for EU-virksomheder og den globale handel med Argentina;

6.  opfordrer Kommissionen til at reagere på disse restriktioner ved at anvende alle de tilgængelige tvistbilæggelsesinstrumenter i Verdenshandelsorganisationen og G20 til at samarbejde med andre lande, som er ramt af tilsvarende hindringer for handel og investering;

7.  opfordrer formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant for FUSP til at bestræbe sig på over for de argentinske myndigheder at forsvare Unionens interesser og sikre den retssikkerhed, som garanterer Europas tilstedeværelse og investeringer i dette sydamerikanske land;

8.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at undersøge og vedtage de nødvendige foranstaltninger for at beskytte europæiske interesser med henblik på at undgå, at tilsvarende situationer opstår igen, herunder en eventuel delvis suspension af de unilaterale toldpræferencer under GSP-ordningen;

9.  minder om det dybe venskab mellem EU og Republikken Argentina, som EU deler fælles værdier og principper med, og opfordrer indtrængende de argentinske myndigheder til at vende tilbage til dialog og forhandling, som repræsenterer den mest hensigtsmæssige måde at løse uenigheder mellem handelspartnere og lande, der traditionelt er venner, på;

10.  glæder sig over erklæringen fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, hvori hun fordømmer den argentinske regerings handling og aflyser mødet i det blandede samarbejdsudvalg EU-Argentina; opfordrer indtrængende kommissær De Gucht og den højtstående repræsentant Catherine Ashton til at anvende alle de til rådighed stående diplomatiske midler for at finde en løsning på denne situation med deres argentinske modparter; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med deres kollegaer i internationale fora, såsom G20 og WTO, således at de kan nå til konsensus om at modsætte sig den argentinske regerings handlinger;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og parlamentet i Republikken Argentina og medlemmerne af Rådet for Mercosur.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0141
(2) EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 79.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0565.
(4) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2011/resolutions/trade_en.pdf
(5) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/documents/press_corner/2012_03_30_joint_statement_argentina.pdf
(6) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 54.

Seneste opdatering: 25. juli 2013Juridisk meddelelse