Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2619(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0214/2012

Debatter :

OJ 18/04/2012 - 114

Omröstningar :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0143

Antagna texter
PDF 83kWORD 45k
Fredagen den 20 april 2012 - Strasbourg Slutlig utgåva
Rättssäkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen
P7_TA(2012)0143B7-0214, 0215, 0216 och 0217/2012

Europaparlamentets resolution av den 20 april 2012 om rättssäkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (2012/2619(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för internationella investeringar(1) ,

–  med beaktande av sin resolution av den 21 oktober 2010 om Europeiska unionens handelsförbindelser med Latinamerika(2) ,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2011 om hinder för handel och investeringar(3) ,

–  med beaktande av kommissionens förslag till förordning om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer (”skyddsförordningen”) (COM(2010)0344),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juli 2010 om en samlad EU-politik för internationella investeringar (COM(2010)0343),

–  med beaktande av Eurolat-resolutionen av den 19 maj 2011 om förutsättningarna för handelsförbindelser mellan EU och Latinamerika(4) ,

–  med beaktande av WTO:s gemensamma uttalande av den 30 mars 2012 om Argentinas importbegränsande restriktioner och förfaranden(5) ,

–  med beaktande av G20-förklaringarna från Washington (15 november 2008), London (2 april 2009), Pittsburgh (25 september 2009), Toronto (26 juni 2010), Seoul (12 november 2010) och Cannes (4 november 2011), som innehåller åtaganden om att bekämpa protektionism,

–  med beaktande av de avtal om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar som ingåtts mellan Argentina, Spanien och ett antal andra EU-medlemsstater,

–  med beaktande av förhandlingarna om ett interregionalt associeringsavtal mellan EU och Mercosur, och i synnerhet frihandelsavtalet,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om EU:s strategi för förbindelserna med Latinamerika(6) ,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 207 i EUF-fördraget är europeiska investeringar i tredjeländer ett fast inslag i EU:s gemensamma handelspolitik och därmed en integrerad del av EU:s yttre åtgärder. Enligt Lissabonfördraget tillhör utländska direktinvesteringar EU:s exklusiva befogenheter, vilket föreskrivs i artiklarna 3.1 e, 206 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

B.  Unionen har börjat utöva denna befogenhet med pågående förhandlingar om investeringsavtal med Indien, Singapore och Kanada samt förslag till förhandlingsmandat med Marocko, Tunisien, Jordanien och Egypten.

C.  Investeringar kommer att vara huvudämnet vid nästa toppmöte mellan EU och LAC (Latinamerika och Västindien), vilket kommer att hållas i Santiago de Chile i januari 2013.

D.  EU:s investeringar i Argentina skyddas av medlemsstaternas bilaterala investeringsavtal i de fall det finns sådana. För närvarande har 18 EU-medlemsstater gällande avtal med Argentina.

E.  Den argentinska regeringen har meddelat att den har beslutat att skicka ett lagförslag till landets kongress om att argentinska staten ska ta över 51 procent av oljebolaget YPF, som idag kontrolleras av ett europeiskt bolag. Enligt denna lag ska merparten av det europeiska bolagets aktier i YPF beslagtas.

F.  Samtidigt som detta beslut tillkännagavs tog de argentinska federala myndigheterna omgående över bolagets huvudkontor och tvingade bolagets legitima chefer och viss personal att lämna lokalerna.

G.  Under de senaste månaderna har YPF utsatts för offentliga trakasserier som tillsammans med ett stort antal administrativa beslut har orsakat ett kursfall för bolagets aktie till skada för alla dess aktieägare och närstående företag.

H.  Innan detta beslut tillkännagavs hade den spanska regeringen och YPF-Repsol försökt förhandla fram en lösning, men dessa försök avvisades av den argentinska regeringen.

I.  Andra europeiska företag riskerar att bli föremål för liknande åtgärder eller för politisk inblandning på den fria marknaden från de argentinska myndigheternas sida.

J.  I egenskap av fullvärdig medlem av Mercosur håller Argentina för närvarande på att förhandla med EU om ett associeringsavtal.

K.  Trots dessa förhandlingar påpekade kommissionen i sin rapport om handels- och investeringshinder att Argentina har vidtagit ett antal protektionistiska åtgärder som har försämrat affärsklimatet för investerare från EU i Argentina.

L.  Kommissionen har vid ett flertal tillfällen uttryckt sin oro inför WTO över den typ av importrestriktioner som den argentinska regeringen har valt att tillämpa och som har drabbat allt fler länder som ingår i Världshandelsorganisationen.

M.  Argentina har traditionellt sett dragit fördel av Allmänna preferenssystemet, som ensidigt införts av EU.

N.  I egenskap av medlem i G20-gruppen har Argentina vid varje G20-möte åtagit sig att bekämpa protektionism och hålla marknaderna öppna för handel och investeringar.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att den argentinska regeringen har avvisat en förhandlingslösning och beslutat att gå vidare med exproprieringen av en majoritet av aktierna i ett europeiskt företag. Parlamentet hävdar att detta är ett ensidigt och godtyckligt beslut som innebär ett angrepp mot den fria företagsamheten och principen om rättssäkerhet, och därmed leder till ett försämrat investeringsklimat för EU-företag i Argentina.

2.  Europaparlamentet konstaterar att detta beslut endast berör ett bolag i sektorn och bara en del av dess aktier, vilket kan anses vara diskriminerande.

3.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över situationen eftersom den innebär att skyldigheter enligt internationella avtal inte har uppfyllts. Parlamentet varnar för att denna typ av åtgärder dels kan få negativa konsekvenser, såsom att de internationella investeringarna uteblir, dels kan vara till nackdel för Argentina i det internationella samfundet.

4.  Europaparlamentet påminner om att de pågående förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Mercosur syftar till att införa en ram för ekonomisk integration och politisk dialog mellan de båda blocken, så att de båda regionerna ska kunna uppnå högsta möjliga välstånd och framgång, och anser att om sådana förhandlingar ska bli framgångsrika måste båda sidor spela med öppna kort och ha förtroende för varandra. Parlamentet påpekar vidare att beslut som de som fattats av de argentinska myndigheterna kan påverka det klimat av vänskap och förståelse som krävs för att ett sådant avtal ska kunna uppnås.

5.  Europaparlamentet beklagar att Argentina inte har respekterat denna princip utan har infört flera restriktiva handels- och investeringsåtgärder, såsom icke-tariffära hinder, som har hämmat EU-företagen och den globala handeln med Argentina.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bemöta dessa restriktioner med alla tillgängliga konfliktlösningsmedel som finns inom Världshandelsorganisationen och G20 samt att samarbeta med andra länder som utsätts för liknande diskriminerande handels- och investeringshinder.

7.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik att vidta alla åtgärder gentemot de argentinska myndigheterna för att försvara unionens intressen och slå vakt om principen om rättssäkerhet som garanterar Europas närvaro och investeringar i detta sydamerikanska land, genom att återuppta dialogen.

8.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen och rådet att utarbeta och vidta alla åtgärder som krävs i syfte att skydda de europeiska intressena för att undvika att en liknande situation uppstår på nytt, även ett eventuellt delvis upphävande av de ensidiga tullförmånerna inom ramen för Allmänna preferenssystemet.

9.  Europaparlamentet påminner om att det finns en djup vänskap mellan EU och Argentina, såtillvida att man har gemensamma värderingar och principer. De argentinska myndigheterna uppmanas att återuppta en dialog och förhandlingar, vilket är det lämpligaste medlet för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter mellan handelspartner och länder som traditionellt sett står på god fot med varandra.

10.  Europaparlamentet välkomnar uttalandet från EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton med ett fördömande av den argentinska regeringens åtgärder samt ser positivt på att mötet med den gemensamma samarbetskommittén EU–Argentina har ställts in. Parlamentet kräver att kommissionsledamot Karel De Gucht och EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton använder alla tillgängliga diplomatiska kanaler för att lösa detta problem med sina argentinska motparter. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att ha ett nära samarbete med sina kollegor i internationella fora som G20 och WTO för att visa ett enat motstånd mot den argentinska regeringens agerande.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Argentinas regering och parlament samt medlemmarna av Mercosur-rådet.

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0141.
(2) EUT, C 70 E, 8.3.2012, s. 79.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0565.
(4) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2011/resolutions/trade_en.pdf
(5) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/documents/press_corner/2012_03_30_joint_statement_argentina.pdf
(6) EUT, C 81 E, 15.3.2011, s. 54.

Senaste uppdatering: 25 juli 2013Rättsligt meddelande