Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 92kWORD 46k
Neljapäev, 10. mai 2012 - Brüssel Lõplik väljaanne
2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, kontrollikoda
P7_TA(2012)0159A7-0091/2012
Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta otsus Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda (COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC))

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet(1) ,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta raamatupidamise aastaaruannet (COM(2011)0473 – C7-0260/2011)(2) ,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2010. aastal tehtud siseauditite kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2010 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3) ,

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) , milles kinnitatakse 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317–319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(5) , eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0091/2012),

1.  annab heakskiidu kontrollikoja peasekretäri tegevusele kontrollikoja 2010. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 64, 12.3.2010.
(2) ELT C 332, 14.11.2011, lk 1.
(3) ELT C 326, 10.11.2011, lk 1.
(4) ELT C 332, 14.11.2011, lk 134.
(5) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.


2.Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, V jagu – kontrollikoda (COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC))

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet(1) ,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta raamatupidamise aastaaruannet (COM(2011)0473 – C7-0260/2011)(2) ,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2010. aastal tehtud siseauditite kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2010 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3) ,

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) , milles kinnitatakse 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiku 10 ning artikleid 317–319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(5) , eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0091/2012),

1.  rõhutab, et kontrollikoja 2010. aasta raamatupidamisaruannete auditi teostas välisaudiitor; märgib, et välisaudiitor jõudis oma aruandes järgmisele järeldusele: „Oleme seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne annab õige ja õiglase ülevaate Euroopa Kontrollikoja finantsolukorrast 31. detsembri 2010. aasta seisuga ja lõppenud eelarveaasta rahavoogudest vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 ja komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse eespool nimetatud nõukogu määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad, ning Euroopa Liidu arvestuseeskirjadele”(6) ;

2.  märgib siiski, et tegu oli nn klassikalise auditiga, mille raames kontrolliti, kas „finantstehingud on nõuetekohaselt dokumenteeritud ja esitatud ning seaduslikult ja korrektselt tehtud ja juhitud, et tagada tegevuse säästlikkus, tõhusus ja mõjusus” (välisaudiitori aruande punkti 1 kolmas lõik); soovib, et järgmiste audititega võetaks arvesse tulemusnäitajaid ja eesmärke;

3.  nõuab, et parandataks teostatud siseauditite arvu ja liiki käsitlevate kokkuvõtete ning esitatud soovituste ja soovituste tulemusel võetud meetmete kvaliteeti ning nõuab, et selline kokkuvõte oleks informatiivsem ja asjakohasem;

4.  märgib, et 2010. aastal oli kontrollikoja käsutuses kulukohustuste assigneeringutena kokku 148 600 000 eurot (2009. aastal oli see summa 188 000 000 eurot) ning assigneeringute kasutusmäär oli 93% (2009. aastal 92,1%); rõhutab, et kontrollikoja eelarve on puhtalt halduslikku laadi, 80% kulutustest on seotud institutsiooni heaks töötavate isikutega ning 20% läheb hoonete, mööbli, seadmete ja mitmesuguste tegevuskulude katteks;

5.  märgib, et 1. jaotise (institutsiooni heaks töötavad isikud) assigneeringute kasutamise määr on kasvanud 87,6%-lt 2009. aastal 92,3%-ni 2011. aastal ning 2. jaotise (hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud) assigneeringute kasutamise määr oli 2010. aastal 98%;

6.  peab tervitatavaks asjaolu, et pärast ümberkorraldamist on kontrollikoja turvateenistuse aastased kulud vähenenud 500 000 euro võrra, kuid teenuse osutamine on muutunud tõhusamaks ja paranenud on riskijärelevalve;

7.  palub Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) kiirendada 2010. aastal kontrollikoja poolt OLAFile teatatud väidetavate rikkumiste uurimist;

8.  peab tervitatavaks asjaolu, et kontrollikoda on juba läbi vaadanud oma liikmete käitumisjuhise ning selles nähakse nüüd ette liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide avaldamine internetis;

9.  võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoda avaldas 2010. aastal kaks aastaaruannet, 40 iga-aastast eriaruannet (2009. aastal 37), 14 eriaruannet (2009. aastal 18) ja kuus arvamust (2009. aastal 1); soovitab kontrollikojal tungivalt hinnata mõistliku aja jooksul eriraportites tehtud järelduste mõju ja rakendamist ning teavitada leidudest eelarvekontrollikomisjoni;

10.  on seisukohal, et vahendite tõhusa ja korrektse kasutamise ning üldsuse usalduse säilitamise seisukohast liidu institutsioonide suhtes on äärmiselt oluline hoida ära ja teha kindlaks huvide konfliktid; ootab, et kontrollikoda avaldaks kavakohaselt 2012. aasta juuni lõpuks eriraporti huvide konfliktidega tegelemise kohta Euroopa Lennundusohutusametis, Euroopa Kemikaaliametis, Euroopa Toiduohutusametis ja Euroopa Ravimiametis;

11.  tunneb heameelt kontrollikoja ja eelarvekontrollikomisjoni vahelise professionaalse ja kollegiaalse koostöö üle; tunneb sellega seoses heameelt meetmete üle, mida kontrollikoda on parlamendi palvel võtnud oma töö tõhustamiseks, et kontrollikojal oleks laiem ja suurem mõju, tema arvamused ja aruanded tõhusamad ja kasulikumad ning süsteemid ja menetlused usaldusväärsemad, tugevdades nii kahe institutsiooni vahelist sünergiat;

12.  kiidab kontrollikoja ja eelarvekontrollikomisjoni head koostööd ühisettevõtete 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisel; palub kontrollikojal esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile eriaruande ühisettevõtete asutamise tulemuslikkuse ja lisaväärtuse kohta, mida need annavad teadus-, tehnoloogiaarendus- ja tutvustamisprogrammide edukal elluviimisel;

13.  tuletab meelde, et kontrollikoda võttis vastu auditistrateegia aastateks 2009–2012, milles seati järgmised eesmärgid: 1) suurendada võimalikult palju auditite üldist mõju, 2) tõsta tõhusust ressursside optimaalse kasutamisega; märgib rahuloluga, et kontrollikoda saavutas 2010. aastal järgmised prioriteedid(7) :

   täideti tulemusauditite alane eesmärk (12–15 auditiaruannet aastas);
   loodi uusi väljundeid – komisjoni uuele koosseisule suunatud dokument riskide ja väljakutsete kohta (arvamus nr 1/2010) ja uus süsteem, mille abil alates 2012. aastast anda aru kontrollikoja soovituste alusel võetud meetmetest;
   muudeti kontrollikoja kodukorda, et muuta otsuste tegemise protsess auditikodade loomisega sujuvamaks ning tõhustada juhtimist;
   esitati terviklik tulemusnäitajate kogum;
   täiustati ELi eelarve täitmise iga-aastase auditi (kinnitav avaldus) puhul kasutatavat lähenemisviisi, toetudes soovitustele, mida esitas asutusesisene eksperdirühm koostöös välisekspertidega;
   tugitalitustest paigutati töökohti ümber audititegevusse;

14.  tunneb heameelt selle üle, et auditeerimisülesannetega seotud ametikohtade arv kasvas 6%(8) ;

15.  märgib, et 2010. aastal töötas kontrollikojas 889 ametnikku, 48 lepingulist töötajat ja 17 riikide lähetatud eksperti; 557 ametnikku töötas auditikodades, nendest 123 olid liikmete kabinettide töötajad; soovib, et iga-aastases tegevusaruandes esitataks edaspidi üksikasjalik tabel kõikide kontrollikojas töötavate inimeste kohta, mis oleks liigendatud kategooria, palgaastme, soo, kutseõppes osalemise ja kodakondsuse alusel;

16.  on arvamusel, et kontrollikoja tegevuse täiendavaks optimeerimiseks peaks oluliselt suurem hulk kontrollikoja ametnikest olema spetsialiseerunud auditeerimisele ja täitma üksnes seda ülesannet; loodab selliste töötajate osakaalu suurenemist tulevikus;

17.  märgib ühtlasi, et kontrollikoda korraldas kokku 376 kontrollkäiku, nendest 351 liikmesriikides ja 25 teistes abi saavates riikides (Prantsusmaa: 52, Saksamaa: 38, Ühendkuningriik: 32, Itaalia: 30, Hispaania: 26, Madalmaad: 23, Rootsi: 15, Portugal: 14, Kreeka: 13, Taani: 12, Luksemburg: 11, Ungari: 10, Poola: 10);

18.  palub kontrollikojal lisada edaspidi tööprogrammidesse konkreetsete juba tehtud auditite korrapärase järelevalve, et pärast piisava aja möödumist hinnata edasiminekut;

19.  on rahul, et kontrollikoda hindab peamiste tulemusnäitajate abil, kas ressursse on kasutatud tõhusalt ja tulemuslikult; võtab teadmiseks pidevad edusammud selles valdkonnas; soovib siiski, et kontrollikoda avaldaks suuremal määral tähtaegselt koostatud esialgsete leidude aruandeid (mis võimaldab kontrollikojal kontrollida koos auditeeritavaga peamiste leidude faktilist täpsust) (9) ;

20.  märgib, et tulevase finantsmääruse projekti kohaselt võivad ametid pärast kontrollikojaga konsulteerimist ametisse nimetada välisaudiitori, kes kontrollib, kas ameti eelarve täitmisel on järgitud finantsmääruse sätteid; märgib, et kontrollikoda võtab seejärel oma arvamuse koostamisel arvesse välisaudiitori aruannet; märgib, et kontrollikoda algatas 2011. aastal katseprojekti koostöös Eurofoundiga (Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond);

21.  jälgib huviga katseprojekti kulgemist ja selle tulemusi; tõdeb, et uus kord võib anda häid tulemusi kontrollikoja töökoormuse ratsionaliseerimisel; on siiski seisukohal, et tulemust peaks peamiselt hindama kvaliteedi- ning aja- ja kulunäitajaid kõrvutades;

22.  innustab kontrollikoda viima enne 2012. aasta lõppu läbi nõukogu järelevalve- ja kontrollisüsteemide põhjaliku analüüsi, nagu on mainitud parlamendi 2009. aasta resolutsioonis, mis käsitleb eelarve täitmisele heakskiidu andmist(10) (lõige 8);

23.  ootab huviga järelkontrolli eesmärgil teostatavat vastastikust eksperdihinnangut, mille kontrollikoda kavatseb algatada 2012. aastal; kinnitab kavatsust koostada algatusraporti kontrollikojale esitatavate võimalike parandusettepanekute kohta; soovib saada teavet viimases eksperdihinnangus tehtud järelduste rakendamise kohta;

24.  kinnitab ka kavatsust teha ettepanek vaadata läbi kontrollikoja liikmete ametisse nimetamise eeskirjad, eesmärgiga parandada kehtivaid nõudeid, et kontrollikoda suudaks praeguste ja tulevaste probleemidega paremini tegeleda.

(1) ELT L 64, 12.3.2010.
(2) ELT C 332, 14.11.2011, lk 1.
(3) ELT C 326, 10.11.2011, lk 1.
(4) ELT C 332, 14.11.2011, lk 134.
(5) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(6) ELT C 267, 9.9.2011, lk 3.
(7) 2010. aasta tegevusaruanne, lk 26.
(8) 2010. aasta tegevusaruanne, lk 34.
(9) 2010. aasta tegevusaruanne, lk 30.
(10) ELT L 250, 27.9.2011, lk 94.

Viimane päevakajastamine: 12. november 2013Õigusalane teave