Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 99kWORD 60k
Ceturtdiena, 2012. gada 10. maija - Brisele Galīgā redakcija
2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana ‐ ES vispārējais budžets ‐ Revīzijas palāta
P7_TA(2012)0159A7-0091/2012
Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2012. gada 10. maija lēmums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa ‐ Revīzijas palāta (COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC))

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējo budžetu(1) ,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības gada pārskatus par 2010. finanšu gadu (COM(2011)0473 – C7-0260/2011)(2) ,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par 2010. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2010. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm(3) ,

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(4) , ko Revīzijas palāta iesniegusi par 2010. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom ) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(5) un jo īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0091/2012),

1.  sniedz Revīzijas palātas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Revīzijas palātas 2010. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 64, 12.3.2010.
(2) OV C 332, 14.11.2011., 1. lpp.
(3) OV C 326, 10.11.2011., 1. lpp.
(4) OV C 332, 14.11.2011., 134. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2012. gada 10. maija rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa ‐ Revīzijas palāta (COM(2011)0473 – C7-0260/2011 – 2011/2205(DEC))

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējo budžetu(1) ,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības gada pārskatus par 2010. finanšu gadu (COM(2011)0473 – C7-0260/2011)(2) ,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par 2010. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2010. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm(3) ,

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(4) , ko Revīzijas palāta iesniegusi par 2010. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom ) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,(5) un jo īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0091/2012),

1.  uzsver, ka Revīzijas palātas 2010. gada finanšu pārskatu revīziju veica ārējais revidents; norāda, ka ārējā revidenta ziņojumā ir izdarīts šāds secinājums: “Uzskatām, ka finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Eiropas Revīzijas palātas finanšu stāvokli 2010. gada 31. decembrī, kā arī par naudas plūsmām šajā datumā slēgtajā finanšu gadā, ievērojot Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom ) Nr. 1605/2002, Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom ) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību minētajai Padomes regulai un Eiropas Savienības grāmatvedības noteikumus”(6) ;

2.  tomēr norāda, ka runa ir par “klasisku” revīziju, pārbaudot “(..) vai finanšu darījumi ir pareizi iegrāmatoti un atspoguļoti, likumīgi un pareizi veikti un pārvaldīti tā, lai nodrošinātu ekonomiju, efektivitāti un produktivitāti” (Ārējā revidenta ziņojuma 1. punkta trešā daļa); pauž cerību, ka turpmāk, veicot revīziju, tiks ņemti vērā darbības rezultātus raksturojošie rādītāji un attiecīgie mērķi;

3.  prasa uzlabot kopsavilkuma kvalitāti, kurā apkopoti dati par iekšējo revīziju skaitu un veidu, kā arī sniegti ieteikumi un šajā sakarā veicamie pasākumi, un arī uzstāj, ka šim kopsavilkumam ir jābūt informatīvākam un lietderīgākam;

4.  konstatē, ka 2010. gadā Revīzijas palātas rīcībā bija saistību apropriācijas EUR 148 600 000 apmērā (2009. gadā ‐ EUR 188 000 000) un ka šo apropriāciju izlietojuma līmenis bija 93 % (2009. gadā ‐ 92,1 %); uzsver, ka Revīzijas palātas budžets ir izmantots galvenokārt administratīvām vajadzībām ‐ 80 % līdzekļu atvēlēti šajā iestādē strādājošajiem, 20 % ‐ ēkām, mēbelēm, aprīkojumam un dažādām darbības izmaksām;

5.  norāda, ka budžeta izpildes līmenis 1. sadaļā (“Iestādē strādājošie”) ir palielinājies no 87,6 % 2009. gadā līdz 92,3 % 2011. gadā un ka 2. sadaļā (“Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi”) 2011. gadā ir izlietoti 98 % apropriāciju;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta pēc reorganizācijas ir samazinājusi drošības pakalpojumu gada izmaksas par EUR 500 000, vienlaikus nodrošinot efektīvākus pakalpojumus un labāku riska pārraudzību;

7.  prasa Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF ) paātrināt izmeklēšanu saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem, par kuriem Revīzijas palāta ziņojusi OLAF 2010. gadā;

8.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta jau ir pārskatījusi savu locekļu rīcības kodeksu un ka tagad kodeksā ir noteikts, ka Revīzijas palātas locekļu finanšu interešu deklarācijas ir jāpublisko internetā;

9.  pieņem zināšanai, ka Revīzijas palāta 2010. gadā publicēja divus gada pārskatus, 40 īpašos gada ziņojumus (2009. gadā ‐ 37), 14 īpašos ziņojumus (2009. gadā ‐ 18) un sešus atzinumus (2009. gadā ‐ 1); stingri iesaka Revīzijas palātai pienācīgā laikā izvērtēt savos īpašajos ziņojumos iekļauto secinājumu ietekmi un ieteikumu īstenošanu, par saviem konstatējumiem ziņojot Budžeta kontroles komitejai;

10.  uzskata, ka interešu konfliktu novēršanai un atklāšanai ir ļoti svarīga nozīme, lai nodrošinātu resursu efektīvu un pareizu izlietojumu, kā arī lai vairotu sabiedrības uzticību Savienības iestādēm; gaida Revīzijas palātas īpašo ziņojumu par interešu konfliktu pārvaldību Eiropas Aviācijas drošības aģentūrā, Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē un Eiropas Zāļu aģentūrā līdz 2012. gada jūnija beigām, kā bija iepriekš plānots;

11.  pauž gandarījumu par profesionālo un veiksmīgo sadarbību, kas izveidojusies starp Revīzijas palātu un Budžeta kontroles komiteju; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Revīzijas palātas paveikto, lai pēc Parlamenta pieprasījuma pastiprinātu savu lomu nolūkā iemantot plašāku un dziļāku ietekmi, tādējādi paaugstinot savu atzinumu un pārskatu efektivitāti un lietderību un padarot savas sistēmas un procedūras uzticamākas, kā arī kāpinot abu iestāžu sinerģiju;

12.  izsaka atzinību par Revīzijas palātas un Budžeta kontroles komitejas veiksmīgo sadarbību saistībā ar kopuzņēmumu 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu; aicina Revīzijas palātu iesniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei īpašo ziņojumu par kopuzņēmumu izveides lietderību un to pievienoto vērtību, efektīvi īstenojot Savienības pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmas;

13.  atgādina, ka Revīzijas palāta jau ir pieņēmusi revīzijas stratēģiju 2009.–2012. gadam, nosakot šādus mērķus: 1) maksimāli palielināt revīziju vispārējo nozīmi un 2) uzlabot lietderību, optimizējot resursu izmantošanu; ar gandarījumu konstatē, ka Revīzijas palāta 2010. gadā īstenoja šādas prioritātes(7) :

   tika sasniegts mērķis ‐ sagatavot 12–15 lietderības revīzijas ziņojumus gadā;
   izstrādāti jauni produkti ‐ jaunajai Komisijai dokuments par riskiem un problēmām (Atzinums Nr. 1/2010) un jauna sistēma, kuru no 2012. gada izmantos, lai ziņotu par Palātas ieteikumu pēcpārbaudēm;
   pārskatīti Palātas iekšējie noteikumi, lai racionalizētu lēmumu pieņemšanu, izveidojot apakšpalātas, un lai stiprinātu pārvaldību;
   izstrādāti visaptveroši rezultatīvie rādītāji;
   pilnveidota pieeja, kuru izmanto ikgadējā revīzijā par Savienības budžeta izpildi (ticamības deklarācija), un tas darīts, pamatojoties uz iekšējo ideju laboratoriju, kuru atbalstīja ārēji speciālisti;
   amata vietas no atbalsta dienestiem iedalītas revīzijai;

14.  pauž gandarījumu, ka par 6 % ir palielināts darba vietu skaits revīzijas uzdevumu veikšanai(8) ;

15.  norāda, ka 2010. gadā Revīzijas palātā strādāja 889 ierēdņi, 48 līgumdarbinieki un 17 valstu norīkoti eksperti; 557 ierēdņi strādāja revīzijas apakšpalātās, no tiem 123 ‐ locekļu birojos; pauž vēlmi, lai gada darbības pārskatā turpmāk tiktu ietverta arī tabula, kurā būtu pilnībā norādīti visi Revīzijas palātas rīcībā esošie cilvēkresursi, sadalot tos pēc amata kategorijas, pakāpes, dzimuma, piedalīšanās profesionālajā apmācībā un valstspiederības;

16.  lai vēl vairāk optimizētu Revīzijas palātas darbu, uzskata, ka pat vēl lielākam Palātas štata darbinieku skaitam vajadzētu specializēties tieši un tikai revīzijas uzdevumu pildīšanā; pauž cerību, ka šādu darbinieku īpatsvars nākotnē pieaugs;

17.  norāda arī, ka Revīzijas palāta kopumā veica 376 apmeklējumus ‐ 351 uz dalībvalstīm un 25 uz citām valstīm (uz Franciju: 52, Vāciju: 38, Apvienoto Karalisti: 32, Itāliju: 30, Spāniju: 26, Nīderlandi: 23, Zviedriju: 15, Portugāli: 14, Grieķiju: 13, Dāniju: 12, Luksemburgu: 11, Ungāriju: 10, Poliju: 10);

18.  prasa Revīzijas palātai turpmāk darba programmās ietvert dažās iepriekš veiktās revīzijās konstatēto trūkumu novēršanas sistemātiskas pārbaudes, lai novērtētu paveikto pēc tam, kad ir pagājis pietiekami ilgs laiks;

19.  pauž gandarījumu, ka Revīzijas palāta kvantitatīvi nosaka resursu izmantošanas lietderību un efektivitāti, piemērojot galvenos darbības rezultātus raksturojošos rādītājus; pieņem zināšanai pastāvīgo progresu; tomēr aicina Revīzijas palātu uzlabot iepriekšējo konstatējumu iesniegšanu termiņā (kas tai ļauj kopā ar revidējamām vienībām pārbaudīt šo galveno konstatējumu faktisko precizitāti)(9) ;

20.  norāda, ka jaunās Finanšu regulas projektā ir paredzēts, ka aģentūras pēc apspriešanās ar Revīzijas palātu var pašas izraudzīties neatkarīgu ārējo revidentu, kam būs jāpārbauda, vai aģentūras budžeta izpilde atbilst Finanšu regulas normām; konstatē, ka Revīzijas palāta pēc tam ņems vērā ārējā revidenta ziņojumu, gatavojot savu atzinumu; norāda, ka Revīzijas palāta 2011. gadā uzsāka izmēģinājuma projektu ar Eurofound (Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds);

21.  ar interesi seko līdzi šā izmēģinājuma projekta gaitai un tā iznākumam; apzinās šīs jaunās procedūras iespējamās priekšrocības, optimizējot Revīzijas palātas darba slodzi; tomēr uzskata, ka galīgie rezultāti galvenokārt ir jāizvērtē, salīdzinot kvalitātes rādītājus, no vienas puses, un patērētā laika un izmaksu rādītājus, no otras puses;

22.  mudina Revīzijas palātu līdz 2012. gada beigām padziļināti izvērtēt Padomes pārraudzības un kontroles sistēmas, kā minēts Parlamenta 2009. gada rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu(10) (8. punkts);

23.  ar interesi sagaida veikto pēcpasākumu salīdzinošo novērtējumu, ko Revīzijas palāta plāno sākt 2012. gadā; apstiprina savu nodomu sagatavot patstāvīgu ziņojumu par uzlabojumu priekšlikumu, kuru varētu iesniegt Revīzijas palātai; vēlas saņemt informāciju par pēdējā salīdzinošā vērtējuma secinājumu īstenošanu;

24.  tāpat apstiprina savu nodomu ierosināt pārskatīt noteikumus par Revīzijas palātas locekļu iecelšanu, uzlabojot vajadzīgos nosacījumus, lai Revīzijas palāta varētu labāk pielāgoties pašreizējiem un turpmākajiem izaicinājumiem.

(1) OV L 64, 12.3.2010.
(2) OV C 332, 14.11.2011., 1. lpp.
(3) OV C 326, 10.11.2011., 1. lpp.
(4) OV C 332, 14.11.2011., 134. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(6) OV C 267, 9.9.2011., 3. lpp.
(7) Gada darbības pārskats ‐ 2010, 26. lpp.
(8) Gada darbības pārskats ‐ 2010, 34. lpp.
(9) Gada darbības pārskats ‐ 2010, 30. lpp.
(10) OV L 250, 27.9.2011., 94. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2013. gada 12. novembraJuridisks paziņojums