Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 84kWORD 48k
четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски омбудсман
P7_TA(2012)0162A7-0089/2012
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел VІІI – Европейски омбудсман (COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година(1) ,

–  като взе предвид годишните отчети на Европейския съюз за финансовата 2010 година (COM(2011)0473 – C7-0263/2011)(2) ,

–  като взе предвид годишния доклад на Европейския омбудсман пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2010 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на институциите(3) ,

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2010 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0089/2012),

1.  Освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на неговия бюджет за финансовата 2010 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 64, 12.3.2010 г.
(2) ОВ C 332, 14.11.2011 г., стр. 1.
(3) ОВ C 326, 10.11.2011 г., стр. 1.
(4) ОВ C 332, 14.11.2011 г., стр. 134.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел VІІI – Европейски омбудсман (COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година(1) ,

–  като взе предвид годишните отчети на Европейския съюз за финансовата 2010 година (COM(2011)0473 – C7-0263/2011)(2) ,

–  като взе предвид годишния доклад на Европейския омбудсман пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2010 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на институциите(3) ,

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2010 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–  като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0089/2012),

1.  Подчертава, че в своя годишен доклад за 2010 г. Сметната палата посочва, че „няма констатации и оценки по отношение на Европейския омбудсман“ (вж. точка 7.31.); при все това припомня, че Сметната палата беше изискала от Европейския омбудсман (по-натътак „Омбудсман“) да изготви разпоредби относно процедурите за назначаване на срочно наети служители; счита, че Сметната палата е следвало да го информира за постигнатите резултати;

2.  Отбелязва, че през 2010 г. Омбудсманът е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения общо в размер на 9 332 275 EUR (9 000 000 EUR през 2009 г.), при степен на усвояване от 89,65 %, което е под средната стойност за другите институции и два пункта под степента му на усвояване за предходната година (91,98 % през 2009 г.); отбелязва при все това, че променливата степен на усвояване зависи предимно от текучеството на персонала и подчертава, че бюджетът на Омбудсмана е с чисто административен характер, като 79 % от средствата се изразходват за лицата, работещи в институцията, 15 % – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи, а 6 % – за изпълнението на общите функции на институцията;

3.  Призовава за по-добро финансово планиране, което да осигури по-ефикасно изпълнение на бюджета;

4.  Приветства факта, че в плана за действие за 2010 г. Омбудсманът е определил основни показатели за изпълнението, както и таблица за отчитане на напредъка, така че постиженията на службата могат да се измерват благодарение на система за сравнителна оценка (бенчмаркинг); приветства постигнатия през годината напредък;

5.  При все това изисква броят и делът на случаите, при които решението за допустимост се взема в рамките на един месец, да се увеличи още; посочва, че понастоящем този процент възлиза на 66 %;

6.  Изисква също така броят и делът на разследванията, които са приключени за по-малко от година, да продължи да се увеличава; посочва, че понастоящем този процент възлиза на 66 %;

7.  Приветства факта, че е въведена нова процедура за назначаването на срочно наети служители, както и за изчисляването на индивидуалните права;

8.  Приветства одита, осъществен от службата за вътрешен одит през 2010 г., при който са взети под внимание отправените през 2009 г. забележки и съгласно чиито заключения системата за управление и контрол е ефикасна, при условие че се предприемат договорените действия;

9.  Припомня, че неотдавна, на 27 октомври 2011 г.(6) , Парламентът прие доклад по собствена инициатива във връзка с годишния доклад за дейността на Омбудсмана за 2010 г.; по тази причина няма да прибавя други забележки;

10.  Изисква в годишния доклад за дейността на Омбудсмана за 2011 г. да бъде включена, при необходимост, отделна глава относно последващите действия във връзка с резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и подробна таблица за всички служители на Омбудсмана, класифицирани по категория, степен, пол, участие в професионално обучение и националност.

(1) OВ L 64, 12.3.2010 г.
(2) ОВ C 332, 14.11.2011 г., стр. 1.
(3) ОВ C 326, 10.11.2011 г., стр. 1.
(4) ОВ C 332, 14.11.2011 г., стр. 134.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P7_TA(2011)0467.

Последно осъвременяване: 12 ноември 2013 г.Правна информация