Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 84kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2012 m. gegužės 10 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas
P7_TA(2012)0162A7-0089/2012
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2010 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC))

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1) ,

–  atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos metines ataskaitas (COM(2011)0473 – C7-0263/2011)(2) ,

–  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno metinę 2010 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2010 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3) ,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2010 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4) ,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5) , ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7–0089/2012),

1.  patvirtina Europos ombudsmenui, kad Ombudsmeno 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 64, 2010 3 12.
(2) OL C 332, 2011 11 14, p. 1.
(3) OL C 326, 2011 11 10, p. 1.
(4) OL C 332, 2011 11 14, p. 134.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


2. 2012 m.gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (COM(2011)0473 – C7-0263/2011 – 2011/2208(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1) ,

–  atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos metines ataskaitas (COM(2011)0473 – C7-0263/2011)(2) ,

–  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno metinę 2010 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2010 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3) ,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2010 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4) ,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5) , ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7–0089/2012),

1.  pabrėžia, kad Audito Rūmai savo 2010 m. metinėje ataskaitoje konstatavo, kad „Audito Rūmai pastabų dėl Europos ombudsmeno neturi.“ (7.31 punktas); vis dėlto pabrėžia, kad Audito Rūmai prašė Europos ombudsmeno (toliau – ombudsmenas) parengti nuostatas dėl laikinųjų darbuotojų įdarbinimo procedūrų; taip pat norėtų, kad Audito Rūmai informuotų jį apie rezultatus;

2.  pažymi, kad 2010 m. ombudsmenas iš viso turėjo 9 332 275 EUR įsipareigojimų asignavimų (2009 m. – 9 000 000 EUR) ir kad šių asignavimų panaudojimo lygis siekė 89,65 %, t. y. mažesnis negu kitų institucijų vidurkis ir 2 procentiniais punktais mažesnis negu ankstesniais metais (2009 m. buvo 91,98 %); vis dėlto pažymi, kad kintantis asignavimų panaudojimo lygis iš esmės priklauso nuo darbuotojų kaitos, ir pabrėžia, kad ombudsmeno biudžetas yra vien tik administracinis, 79 % lėšų išleidžiama padengti išlaidoms, susijusioms su institucijoje dirbančiais asmenimis, 15 % – išlaidoms, susijusioms su pastatais, kilnojamuoju turtu, įranga, ir įvairioms su veikla susijusioms išlaidoms, taip pat 6 % institucijos bendrųjų funkcijų vykdymui finansuoti;

3.  ragina vykdyti geresnį finansinį planavimą, kuris padėtų užtikrinti veiksmingesnį biudžeto įgyvendinimą;

4.  džiaugiasi, kad ombudsmenas 2010 m. veiksmų plane nustatė pagrindinius rezultatyvumo rodiklius, taip pat suvestinę, pagal kurią galima išmatuoti tarnybos veiklą remiantis lyginamąja analize; džiaugiasi per visus metus padaryta pažanga;

5.  vis dėlto pageidauja, kad dar padidėtų paraiškų, dėl kurių priimtinumo nusprendžiama per mėnesį, skaičius ir proporcinė dalis; nurodo, kad dabar jos sudaro 66 %;

6.  taip pat pageidauja, kad dar padidėtų tyrimų, kurie užbaigiami per trumpesnį kaip metai laikotarpį, skaičius ir proporcinė dalis; nurodo, kad dabar jie sudaro 66 %;

7.  džiaugiasi, kad pradėta taikyti nauja laikinųjų darbuotojų įdarbinimo ir individualių išmokų apskaičiavimo procedūra;

8.  džiaugiasi, kad 2010 m. vidaus audito tarnyba, atsižvelgdama į 2009 m. pateiktas pastabas, atliko auditą ir kad padarė išvadą, jog valdymas ir kontrolė veiksmingi, kai įgyvendinami sutarti veiksmai;

9.  primena, kad Parlamentas neseniai parengė pranešimą savo iniciatyva, kurį priėmė 2011 m. spalio 27 d., dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2010 m. veiklą(6) ; taigi papildomų pastabų neprideda;

10.  pageidauja, kad į metinį pranešimą apie Europos ombudsmeno 2011 m. veiklą prireikus būtų įtrauktas straipsnis dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Parlamento rezoliucija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir kad tame pranešime taip pat būtų pateikta išsami lentelė, kurioje būtų pateikti išsamūs duomenys apie visus turimus ombudsmeno žmogiškuosius išteklius ir kurioje šie duomenys būtų pateikti pagal kategoriją, pareigų lygį, lytį, dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pilietybę.

(1) OL L 64, 2010 3 12.
(2) OL C 332, 2011 11 14, p. 1.
(3) OL C 326, 2011 11 10, p. 1.
(4) OL C 332, 2011 11 14, p. 134.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0467.

Atnaujinta: 2013 m. lapkričio 12 d.Teisinis pranešimas