Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 89kWORD 55k
Štvrtok, 10. mája 2012 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
P7_TA(2012)0163A7-0093/2012
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2011)0473 – C7-0264/2011 – 2011/2209(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010(1) ,

–  so zreteľom na ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2010 (COM(2011)0473 – C7-0264/2011)(2) ,

–  so zreteľom na výročnú správu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2010 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami inštitúcií(3) ,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2010 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5) , a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0093/2012),

1.  udeľuje absolutórium Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2010;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.
(2) Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 134.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu 10. mája 2012 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2010, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2011)0473 – C7-0264/2011 – 2011/2209(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010(1) ,

–  so zreteľom na ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2010 (COM(2011)0473 – C7-0264/2011)(2) ,

–  so zreteľom na výročnú správu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2010 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami inštitúcií(3) ,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2010 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5) , a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0093/2012),

1.  berie na vedomie, že Dvor audítorov uviedol vo svojej výročnej správe za rok 2010 túto pripomienku: „Aj keď osobitná povaha funkcií vykonávaných Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov môže odôvodňovať organizovanie interného výberového konania [zorganizovaného v roku 2009 v právnej oblasti, technologickej oblasti, oblasti ľudských zdrojov a administratívnej pomoci], nemala by sa takáto politika považovať za normu. Osvedčeným postupom je využitie služieb Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), ktorý pravidelne organizuje všeobecné výberové konania.“ (bod 7.32);

2.  vyjadruje spokojnosť v súvislosti s tým, že v rokoch 2009 – 2010 zorganizoval Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov v úzkej spolupráci s úradom EPSO všeobecné výberové konanie v oblasti ochrany údajov s cieľom prijať vysoko špecializovaných pracovníkov;

3.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov na základe svojej audítorskej práce dospel k záveru, že v platbách ako celku za rozpočtový rok končiaci sa 31. decembrom 2010, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcii a orgánov, sa nevyskytli významné chyby; zdôrazňuje, že najpravdepodobnejšia miera chýb, pokiaľ ide o administratívne výdavky vo všeobecnosti, sa odhaduje na 0,4 % (body 7.9, 7.10 a 7.32);

4.  pripomína, že Dvor audítorov vyzval Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov počas rozpočtového roku 2009, aby požiadal svojich zamestnancov, aby v pravidelných intervaloch predkladali dokumenty potvrdzujúce ich osobnú situáciu; konštatuje, že Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov medzitým napravil chyby uvedené vo vyhláseniach o vierohodnosti za roky 2009, 2010 a 2011 a že zaviedol nástroje umožňujúce zlepšiť spravovanie príspevkov; zdôrazňuje, že Dvor audítorov overí dosiahnutý pokrok vo svojej výročnej správe za rok 2011;

5.  konštatuje, že v roku 2010 mal Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 7 104 351 EUR (7 000 000 EUR v roku 2009) a že miera využitia týchto prostriedkov dosiahla 82,73 % (81,44 % v roku 2009); zdôrazňuje, že rozpočet Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov je čisto administratívny – 65 % prostriedkov je vynaložených na osoby pracujúce v inštitúcii (hlava 1) a 35 % na budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky (hlava 2);

6.  vyzýva Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, aby vypracúval ročné rozpočty zodpovedajúce jeho potrebám (v hlave 1 bolo v roku 2010 čerpaných len 75 % prostriedkov) a aby dbal na lepšie plnenie rozpočtu (bod 7.35);

7.  s uspokojením konštatuje, že odporúčania uvedené v správach Dvora audítorov a Komisie, ktoré sa týkali rozpočtového roka 2009, boli splnené takto:

   k finančným pracovným postupom („workflow“) bol pridaný nový interný systém finančného overovania;
   bol menovaný účtovný poradca;
   bol zavedený centrálny register výnimiek; a
   v súčasnosti prebieha proces schvaľovania systému overovania a posteriori;

8.  berie na vedomie výraznú zmenu organizácie zamestnancov v roku 2010 a žiada, aby bol informovaný o výsledkoch nového plánu pracovných miest; v tejto súvislosti by ocenil, keby Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo svojej výročnej správe o činnosti uviedol aj opatrenia nadväzujúce na odporúčania Európskeho parlamentu;

9.  konštatuje, že zavedenie zabezpečeného elektronického systému správy spisov predstavuje pokrok; želá si, aby bol v ďalšej výročnej správe o činnosti informovaný o vývoji;

10.  konštatuje, že Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vytvorí v pláne riadenia na rok 2012 systém na stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ako aj prehľad výsledkov, čo umožní merať úsilie tohto úradu prostredníctvom systému porovnávacieho hodnotenia (tzv. benchmarking); tento plán sa bude hodnotiť v rámci výročnej správy o činnosti za rok 2012;

11.  berie na vedomie, že výročná správa o činnosti za rok 2011 bude obsahovať kapitolu o opatreniach nadväzujúcich na uznesenie Európskeho parlamentu o absolutóriu;

12.  želá si, aby výročná správa o činnosti za rok 2011 obsahovala aj podrobný prehľad všetkých ľudských zdrojov, ktoré má Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov k dispozícii, a to podľa kategórie, platovej triedy, pohlavia, účasti na odbornom vzdelávaní a štátnej príslušnosti.

(1) Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.
(2) Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 332, 14.11.2011, s. 134.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

Posledná úprava: 12. novembra 2013Právne oznámenie