Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 119kWORD 86k
Četrtek, 10. maj 2012 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica 2010: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
P7_TA(2012)0170A7-0123/2012
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija
 Priloga

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2012 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010 (C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010, skupaj z odgovori Centra(1) ,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2) , zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(3) , zlasti člena 23 te uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(4) , zlasti člena 94 te uredbe,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0123/2012),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2010;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 366, 15.12.2011, str. 122.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
(4) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2012 o zaključku poslovnih knjig Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010 (C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010, skupaj z odgovori Centra(1) ,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2) , zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(3) , zlasti člena 23 te uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(4) , zlasti člena 94 te uredbe,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0123/2012),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 366, 15.12.2011, str. 122.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
(4) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2012 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010 (C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010, skupaj z odgovori Centra(1) ,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2) , zlasti člena 185,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(3) , zlasti člena 23 te uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(4) , zlasti člena 94 te uredbe,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0123/2012),

A.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 10. maja 2011 direktorici centra podelil razrešnico za izvrševanje proračuna za proračunsko leto 2009(5) , in je v resoluciji, ki spremlja sklep o razrešnici, pozval center, naj med drugim:

   v tabeli, ki bo priložena poročilu Računskega sodišča, navede primerjavo med dejavnostmi, opravljenimi v letu, za katerega se podeljuje razrešnica, in tistimi, opravljenimi v prejšnjem proračunskem letu,
   obravnava visoko raven prenosov, kar negativno vpliva na izvajanje proračuna in je v nasprotju z načelom enoletnosti,
   izpolni svojo obvezo in organu za podelitev razrešnice posreduje poročilo svoje direktorice, v katerem je povzeta vsebina priporočil službe za notranji nadzor;

C.   ker je skupni proračun centra za proračunsko leto 2010 znašal 57 800 000 EUR, kar je v primerjavi z letom 2009, ko je znašal 49 200 000 EUR, povečanje za 17,5 %, ker je bil v letu 2010 skupni prispevek Unije k proračunu centra 56 225 000 EUR,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  opominja, da je začetni prispevek Unije centru za leto 2010 znašal 53 078 000 EUR; ugotavlja pa, da je bil k temu dodan znesek 145 000 EUR, pridobljen s povračilom presežka, kar pomeni, da je celoten prispevek Unije za leto 2010 znašal 53 223 000 EUR;

2.   poudarja, da je glede na splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2010 skupni prispevek centru znašal 56 225 000 EUR, in sicer:

   prispevek v višini 33 360 000 EUR iz naslovov I in II ter
   prispevek v višini 22 895 000 iz naslova III, od česar je bilo plačanih 10 000 000 EUR;
vendar ugotavlja, da isti dokument navaja, da je celoten prispevek Unije za leto 2010 znašal 53 223 000 EUR je seznanjen z izjavo Komisije, da je prispevek Unije centru za leto 2010 znašal 56 225 000 EUR ter da je znesek 53 223 000 EUR posledica neskladnosti v besedilu, ki je priloženo zneskom proračuna; meni, da to odraža dejstvo, da bi morala Komisija organu za podelitev razrešnice letno zagotovi konsolidirane podatke o skupnem letnem financiranju vsake agencije iz splošnega proračuna Evropske unije;

3.  na podlagi podatkov centra je seznanjen s tem, da je bil z generalnim direktoratom za širitev sklenjen drugi sporazum o donaciji z začetnim trajanjem dveh let in da je bilo naslednje povečanje proračuna v višini 400 000 EUR za obdobje 2009–2010 izvršeno v letu 2010; je seznanjen s tem, da bi moral center v letu 2011 vložiti prošnjo za podaljšanje trajanja donacije;

4.  na podlagi letnih računovodskih izkazov centra za proračunsko leto 2010 ugotavlja, da je izvrševanje proračuna v zvezi z odobritvami za prevzem obveznosti doseglo stopnjo 95 %; vendar je zaskrbljen, da je bila stopnja izvrševanja proračuna v zvezi s plačili le 68 % celotnega proračuna; kljub temu meni, da je to napredek v primerjavi z 59 % v letu 2009, vendar si mora center glede tega dodatno prizadevati;

5.  poudarja, da se je izvrševanje plačil izboljšalo na 92,7 %, kar pomeni, da je bilo neporabljenih 3 800 000 EUR; ugotavlja, da je ta premajhna poraba povezana z dejstvom, da je center omejil svoje zahteve za izvrševanje plačil, da bi zmanjšal znesek gotovine na svojem bančnem računu ob koncu leta, saj sta tako zahtevala Računsko sodišče in Komisija;

6.  na podlagi letnega poročila o dejavnostih centra za leto 2010 je seznanjen s tem, da je direktorica kot odredbodajalka finančno odgovornost prenesla na pet vodij oddelkov, za določen čas pa tudi na koordinatorja urada direktorja; ugotavlja pa, da je morala vse pogodbe nad 250 000 EUR podpisati direktorica;

Prenos proračunskih sredstev

7.  na podlagi podatkov Računskega sodišča ugotavlja, da je bil leta 2010 znesek v višini 15 600 000 EUR, ki je enakovreden 27 % skupnega proračuna, vključno s 50 % naslova III „Odhodki iz poslovanja“, prenesen v leto 2011; ponovno poziva center, naj nemudoma odpravi pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče odkrilo pri prenosih; poudarja, da ima visoka stopnja prenosov negativen vpliv na izvrševanje proračuna;

8.  je zaskrbljen, da je tolikšna raven prenosov, ki ji ustreza nizka raven vnaprej vračunanih odhodkov, previsoka in v nasprotju z načelom enoletnosti;

Računovodski sistem

9.  na podlagi poročila centra o proračunskem upravljanju in finančnem poslovodenju ugotavlja, da je bilo leto 2010 prvo polno leto, v katerem je center svoj proračun vse leto izvrševal prek ABAC WF (integriran proračunski in računovodski sistem Komisije);

10.  na podlagi letnega poročila o dejavnostih ugotavlja, da je center pregledal notranje postopke za plačila in obveznosti;

Javna naročila

11.  na podlagi letnega poročila o dejavnostih ugotavlja, da je urad za javna naročila obravnaval 50 odprtih postopkov, 18 postopkov s pogajanji ter osem razpisov za zbiranje predlogov; poziva center, naj organu za razrešnico posreduje rezultate vsakega postopka javnih naročil;

12.  ugotavlja, da je bil po petih letih pogajanj podpisan sporazum o sedežu med centrom in švedskim ministrstvom za oskrbo starejših in javno zdravje;

Človeški viri

13.  ugotavlja, da je nekdanji direktor center zapustil februarja 2010, ker je sprejel delovno mesto v regionalnem uradu za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije;

14.  poziva center, naj uvede zadostne ukrepe za zagotovitev preglednosti svojih postopkov zaposlovanja; je zaskrbljen zlasti zaradi ugotovitev Računskega sodišča: vnaprej niso bili določeni niti pragovi, ki bi jih morali kandidati doseči, da bi bili povabljeni na razgovor, niti pragovi, ki bi jih morali doseči za uvrstitev na rezervni seznam; ugotavlja, da bi to lahko prikrilo primer nepotizma ali navzkrižja interesov;

15.  na podlagi poročila o proračunskem upravljanju in finančnem poslovodenju ugotavlja, da je bilo dne 31. decembra 2010 skupaj zaposlenih 175 začasnih uslužbencev, kadrovski načrt iz leta 2010 pa določa 200 delovnih mest;

16.  na podlagi tega poročila ugotavlja tudi, da je bila v letu 2010 stopnja kadrovskih menjav za začasne in pogodbene uslužbence 7 %;

17.  meni, da je ta center pomemben organ Unije za krepitev in razvoj nadzora bolezni v Evropi, za oceno in posredovanje informacij o sedanjih in nastajajočih nevarnostih za zdravje ljudi zaradi nalezljivih bolezni, tudi z združevanjem znanja o zdravju na evropski ravni;

Uspešnost

18.  ugotavlja, da center sodeluje s partnerji za uvedbo sprememb na podlagi izkušenj iz pandemije H1N1 iz leta 2009, da bi v prihodnje še izboljšali uspešnost centra; kljub temu izpostavlja pomembni prispevek centra k ukrepom za boj proti pandemiji H1N1, ki ga je v letu 2009 opravil z izdajo predhodnih smernic o uporabi specifičnih cepiv proti pandemični gripi;

Notranja revizija

19.  na podlagi poročila o proračunskem upravljanju in finančnem poslovodenju ugotavlja, da je bilo pregledano izvajanje sistema notranjih kontrol; je zaskrbljen zlasti zaradi tega, ker dva standarda, neprekinjeno poslovanje in ocena dejavnosti, še vedno nista bila izvedena, še štirje drugi pa so bili samo delno izvedeni; zato poziva center, naj glede tega nemudoma ukrepa in organ za podelitev razrešnice obvesti o stanju izvajanja teh standardov;

20.  na podlagi poročila o proračunskem upravljanju in finančnem poslovodenju ugotavlja, da je bila načrtovana revizija službe za notranjo revizijo o podpornih procesih za vzpostavitev letnega delovnega programa s poudarkom na poslovnem informacijskem sistemu prestavljena v leto 2011; zato poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o ugotovitvah službe za notranjo revizijo;

21.  na podlagi podatkov centra ugotavlja tudi, da služba za notranjo revizijo ob koncu leta 2010 ni prišla do kritičnih ugotovitev; vendar pa je bilo šest pomembnih ugotovitev še odprtih; je prejel obvestilo centra, da se štiri priporočila navezujejo na obveščanje o zdravju, kazalnike uspešnosti, kontrolne sezname, ki jih uporabljajo finančni akterji, in oceno stroškov sej centra; poziva center, naj organ za razrešnico obvesti o preostalih dveh priporočilih, ki jih mora center še izvesti;

22.  opozarja na priporočila iz prejšnjih poročil o razrešnici, navedena v prilogi k tej resoluciji;

23.  sporoča, da so druge ugotovitve, ki spremljajo sklep o razrešnici in so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 10. maja 2012(6) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) UL C 366, 15.12.2011, str. 122.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL L 142, 30.4.2004, str. 1.
(4) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(5) UL L 250, 27.9.2011, str. 145.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0164.


PRILOGA

Priporočila Evropskega parlamenta iz prejšnjih let

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

2006

2007

2008

2009

Uspešnost/

javna naročila

–Pravila o javnih naročilih se ne izvajajo strogo: pomanjkanje jasnih meril za izbor; napačen izbor postopka; nespoštovanje postopka, navedenega v obvestilu o javnem naročilu; nezadostna dokumentacija postopka

ni podatkov

–Poziva center, naj prikaže dejavnosti opravljene v letu, za katero se podeljuje razrešnica, in v prejšnjih proračunskih letih, da bo lahko organ za razrešnico učinkoviteje ocenil uspešnost agencije od enega leta do naslednjega

–Brez dogovora centra in švedske vlade o sedežu, saj je bilo še veliko nerešenih vprašanj, o katerih se je še bilo treba pogajati

–Poziva center, naj prikaže jasno primerjavo dejavnosti, ki so bile opravljene skozi leto in za katere se podeli razrešnica, in dejavnosti v prejšnjem proračunskem letu

Prenos proračunskih sredstev

–Načelo enoletnosti ni bilo dosledno upoštevano: skoraj 45 % obveznosti, sprejetih med letom, je bilo prenesenih. Poleg tega so bili v drugi polovici leta 2006 opravljeni številni prenosi→ nenatančne ocene o kadrovskih potrebah

–Načelo enoletnosti ni bilo dosledno upoštevano: pomanjkljivosti pri načrtovanju, spremljanju in kasnejšem izvrševanju proračuna centra

–Pri odločanju o proračunskih spremembah ni bila opravljena ocena njihovega vpliva na delovni program in doseganje ciljev

–Načelo enoletnosti ni bilo dosledno upoštevano: pomanjkljivosti pri načrtovanju in kasnejšem izvrševanju proračuna centra

–Poziva Komisijo, naj preuči načine za zagotovitev izvajanja načela upravljanja denarnih sredstev na podlagi potreb→ center daljša obdobja ohranja izjemno velike denarne rezerve (31. decembra 2008: 16 705 091 EUR)

–Poziva center, naj organ za razrešnico obvesti o ukrepih, ki jih je sprejel za odpravo pomanjkljivosti. Visoka stopnja prenosov, ki ima negativen vpliv na izvrševanje proračuna in je v nasprotju z načelom enoletnosti

Človeški viri

ni podatkov

ni podatkov

–Pomanjkljivosti pri načrtovanju postopkov zaposlovanja

ni podatkov

Notranja revizija

–Pravne obveznosti so bile sprejete brez predhodnih proračunskih obveznosti, kar predstavlja kršitev finančne uredbe

–Agencija ni upoštevala finančne uredbe in načela gospodarnosti: leta 2007 je center plačal 0,5 milijona EUR za obnovo glavne stavbe, kar je bila posledica sporazuma med centrom in lastnikom stavbe. Takšen sporazum ni določal vrste del, ki jih je bilo treba opraviti, ali rokov in pogojev plačila

–Center ni celovito izpolnil svoje obveze, naj organu za razrešnico posreduje poročilo svojega direktorja, v katerem je povzetek števila notranjih revizij, ki jih je izvedel notranji revizor

–Center ni celovito izpolnil svoje obveznosti, naj organu za razrešnico posreduje poročilo svojega direktorja, v katerem je povzeta vsebina priporočil službe za notranji nadzor

Zadnja posodobitev: 12. november 2013Pravno obvestilo