Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 138kWORD 99k
Štvrtok, 10. mája 2012 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2010: Európska chemická agentúra
P7_TA(2012)0171A7-0126/2012
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie
 Príloha

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010 (C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry(1) ,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2) , a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o zriadení Európskej chemickej agentúry(3) , a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4) , a najmä na jeho článok 94,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0126/2012),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2010;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 33.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. mája 2012 o účtovnej závierke Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010 (C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry(1) ,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2) , a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o zriadení Európskej chemickej agentúry(3) , a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4) , a najmä na jeho článok 94,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0126/2012),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 33.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2012 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010 (C7-0294/2011 – 2011/2235(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami agentúry(1) ,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2) , a najmä na jeho článok 185,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o zriadení Európskej chemickej agentúry(3) , a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4) , a najmä na jeho článok 94,

–  so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0126/2012),

A.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Európskej chemickej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2010 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

B.  keďže 10. mája 2011 Európsky parlament udelil výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie jej rozpočtu za rozpočtový rok 2009(5) a vo svojom uznesení, ktoré bolo prílohou k rozhodnutiu o absolutóriu, okrem iného:

   vyzval agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach, ktoré prijala na zlepšenie svojho systému kontroly posilnením finančných tokov, pracovných postupov, akčných plánov a hodnotení rizika;
   nabádal agentúru účinne zabezpečiť, aby:
   sa riadne uplatňovali všetky zložky pre rozhodnutia o financovaní,
   sa riadne vymedzili potrebné informácie na každej úrovni v rámci organizácie a zaoberalo sa nimi,
   ročný pracovný program vykazoval všetky zdroje poskytované z rozpočtu,
   bola dokončená a aktualizovaná dokumentácia finančných postupov a kontrolných zoznamov;
   vyzval agentúru, aby ďalej rozvíjala plánovanie a monitorovanie svojho verejného obstarávania a plnenia rozpočtu s cieľom znížiť podiel prenesených rozpočtových prostriedkov;

C.  keďže celkový rozpočet agentúry na rozpočtový rok 2010 bol 75 500 000 EUR a v roku 2009 vo výške 70 400 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 7,24 %;

D.  keďže agentúra dostala dočasný príspevok vo výške 36 000 000 EUR od Únie a Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO);

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že podľa údajov Dvora audítorov predstavoval rozpočet agentúry na rozpočtový rok 2010 sumu 75 000 000 EUR, zatiaľ čo agentúra uvádza, že jej rozpočet na rozpočtový rok 2010 bol vo výške 75 500 000 EUR;

2.  berie na vedomie informácie agentúry, že je financovaná z poplatkov priemyselných podnikov za registráciu chemických látok a z potenciálneho príspevku Únie;

3.  pripomína, že pôvodná výška príspevku Únie pre agentúru na rok 2010 bola 25 305 000 EUR; poznamenáva však, že sa k nej pripočítala suma 8 700 000 EUR, ktorá pochádzala z vrátenia prebytku, výsledkom čoho je celkový príspevok Únie na rok 2010 vo výške 34 005 000 EUR(6) ; berie okrem toho na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že príjmy z poplatkov sa započítajú agentúre až na konci roka, príspevok Únie sa považoval za nevyhnutný na hradenie prevádzkových nákladov do októbra 2010;

4.  konštatuje, že agentúra uvádza dočasný príspevok Únie na rok 2010 vo výške 36 000 000 EUR, hoci táto suma zahŕňa aj príspevok od EZVO;

5.  na základe správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení konštatuje, že agentúra sa zaviazala úplne splatiť Komisii dočasný príspevok Únie po tom, ako dostane príslušné oznámenie o dlhu; berie na vedomie informácie agentúry, že úhrada dočasného príspevku sa uskutočnila v marci 2011 a Komisii boli vyplatené úroky;

6.  na základe správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení berie na vedomie, že počiatočný rozpočet agentúry na rok 2010 predstavoval 86 481 700 EUR; konštatuje však, že v priebehu roka prijala správna rada dva opravné rozpočty, ktorými znížila výdavky z rozpočtu celkovo o 11 000 000 EUR (t. j. o 12,75 %);

7.  na základe správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení konštatuje, že prijatý rozpočet pre hlavu I v roku 2010 vo výške 47 214 285 EUR bol takto znížený o 8 %, t. j. o 3 787 650,18 EUR; na základe poznámok agentúry berie na vedomie, že hlavným dôvodom tohto zníženia bolo pomalšie prijímanie zamestnancov v porovnaní s pôvodnými plánmi; konštatuje tiež, že celková miera čerpania prostriedkov z hlavy I dosiahla 97,2 %;

8.  na základe správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení berie na vedomie, že výdavky v hlave II predstavovali 92,4 % opraveného rozpočtu (10 739 727,92 EUR zo sumy 11 624 281,05 EUR), a to v dôsledku zrušenia viacerých projektov poradenstva v oblasti IT, ktoré sa budú realizovať v rámci budúcej zmluvy s externými dodávateľmi v roku 2011;

9.  vyvodzuje z výročnej správy o činnosti, že sa agentúre podarilo spracovať takmer 23 000 prijatých poplatkov, takže výsledný získaný príjem z poplatkov bol 349 700 000 EUR;

10.  konštatuje, že podľa Dvora audítorov sa agentúra v roku 2010 začala v plnej miere financovať sama, ale že existuje priestor na revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry s cieľom zahrnúť do neho mechanizmus na ponechanie prebytku vlastných zdrojov na financovanie aktivít agentúry v budúcnosti;

11.  berie na vedomie odpoveď agentúry, v ktorej uvádza, že zahrnie návrh mechanizmu na riadenie prebytku zdrojov do pripravovanej revízie rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách; berie na vedomie na základe informácií z výročnej správy o činnosti agentúry, že bola uzavretá dohoda s externým správcom s vysokým kreditom a ďalšia dohoda sa pripravuje s cieľom zabezpečiť úschovu nazhromaždených finančných rezerv, ktoré by mali byť hlavným zdrojom financovania agentúry do zavedenia pravidiel finančného výhľadu na obdobie 2014 – 2020, a diverzifikáciu rizika s tým spojenú; berie na vedomie informáciu agentúry, že finančné rezervy boli uložené na správu aktív do Európskej investičnej banky a centrálnej banky Fínska;

Prenos rozpočtových prostriedkov

12.  vyvodzuje zo správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení agentúry, že prenos viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 12 254 740,59 EUR sa týkal najmä nákladov na informačné technológie na podporu činností (5 747 560,42 EUR), ako aj celkovej administratívy agentúry (1 555 943,82 EUR);

13.  vyvodzuje tiež zo správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení, že celková suma 2 533 156,09 EUR bola zrušená z viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z rozpočtu na rok 2009; konštatuje, že sa to týka najmä hlavy II;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov nespomína prenesené a zrušené rozpočtové prostriedky agentúry vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke agentúry za rozpočtový rok 2010;

15.  víta úsilie agentúry o zlepšenie plánovania a monitorovania zdrojov a zavedenie usmernení na posilnenie zásady ročnej platnosti rozpočtu; uznáva najmä, že agentúre sa podarilo znížiť mieru prenesených rozpočtových prostriedkov z 29,7 % v roku 2009 na 16,3 % v roku 2010;

16.  zdôrazňuje tiež, že keďže agentúra pracuje s nerozlíšenými prostriedkami vo všetkých rozpočtových hlavách, je nerealistické očakávať, že všetky operácie rozpočtované na jeden kalendárny rok by mohli byť viazané aj vyplatené v tom istom rozpočtovom roku, a to najmä v prípade projektových operačných výdavkov (napr. vývoj informačných systémov);

Postupy verejného obstarávania

17.  konštatuje na základe výročnej správy o činnosti agentúry, že v roku 2010 bolo uskutočnených 350 obstarávaní vrátane viacročných rámcových zmlúv týkajúcich sa informačných technológií, bezpečnosti, konzultačných služieb v oblasti kvality a riadenia, rôznych záležitostí súvisiacich s komunikáciou a jazykovej odbornej prípravy;

18.  uznáva najmä, že veľká časť obstarávania sa realizovala v rámci jestvujúcich rámcových zmlúv na konzultačné služby v oblasti informačných technológií, ako aj na vedecké, technické, environmentálne a sociálno-ekonomické otázky súvisiace s REACH;

Riadenie ľudských zdrojov

19.  na základe výročnej správy o činnosti konštatuje, že agentúra v roku 2010 prijala viac ako 120 nových zamestnancov; berie najmä na vedomie, že veľký dôraz sa kládol nábor expertov na posilnenie vedeckej kapacity agentúry; konštatuje tiež, že sa uprednostnilo tiež prijímanie pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu s cieľom zabezpečiť implementáciu novej organizačnej štruktúry od januára 2011;

20.  vyzýva agentúru, aby lepšie plánovala svoje činnosti a projekty v oblasti ľudských zdrojov v čase vypracúvania pracovného programu; konštatuje najmä na základe výročnej správy o činnosti agentúry, že z dôvodu veľkej miery registrácie látok a jej vplyvu na ľudské zdroje nemali činnosti odbornej prípravy takú prioritu a niektoré projekty v oblasti ľudských zdrojov boli odložené alebo riadené v, ako sa pôvodne predpokladalo;

Konflikt záujmov

21.  očakáva predloženie osobitnej správy o situáciách konfliktu záujmov, ktorú vydá Dvor audítorov do konca júna 2012, a diskusiu o zisteniach a odporúčaniach tejto správy so zreteľom na skutočnosť, že agentúra sa podieľa na rozhodnutiach, ktoré sú mimoriadne dôležité pre zákazníkov, a na jej exponované postavenie pre jej význam pre priemyselné odvetvie;

22.  domnieva sa, že po tejto počiatočnej fáze rozvoja so zameraním na postupy musí agentúra zabezpečiť, aby sa jej rozpočet a personál prideľovali spôsobom, ktorý jej umožní vykonávať činnosť v plnom rozsahu, najmä pokiaľ ide o hodnotenie, obmedzenia a autorizáciu látok;

Vnútorný audit

23.  domnieva sa, že agentúra zlepšila svoje administratívne procesy (vrátane finančných okruhov) a svoj operačný pracovný postup tým, že zaviedla integrovaný systém riadenia kvality (ISO9001); víta okrem toho skutočnosť, že súčasťou priorít agentúry pre audity a pracovný plán a podľa potreby ako základ pre rozhodovanie sa stalo hodnotenie rizika; považuje to najlepší postup, ktorý by mali používať ostatné agentúry;

24.  berie na vedomie skutočnosť, že oddelenie vnútorného auditu uskutočnilo kontrolu pripravenosti na registráciu, ktorá mala poradnú funkciu a ktorej závery boli vypracované a predložené riaditeľovi agentúry 14. apríla 2010; zdôrazňuje, že cieľom tejto kontroly je posúdenie pripravenosti agentúry na plnenie budúcich termínov na registráciu;

25.  v tejto súvislosti víta zriadenie samostatného oddelenia agentúry pre registrácie a podávanie žiadostí, ako aj pohotovostnej pracovnej skupiny; vyzýva však agentúru, aby zlepšila konzistentnosť prístupu k dokumentácii; konštatuje, že je to nevyhnutým predpokladom registračných činností a že agentúra by mala v súvislosti s tým zintenzívniť úsilie a zaviesť štandardný proces aktualizácie pravidiel registrácie a vytvoriť dostatočný informačný základ a dokumentáciu o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s aktualizáciou pravidiel;

26.  vyzýva tiež agentúru, aby pripravila svoj personál oddelenia registrácie na zvýšenú pracovnú záťaž v porovnaní s aktuálnym stavom prostredníctvom školení (najmä jeho stredného manažmentu) a vytvorenia mechanizmu zastupovania kľúčových zamestnancov; zdôrazňuje, že oddelenie registrácie by sa malo zamerať na kľúčové činnosti, ktoré si vyžadujú špecifické vedomosti o registrácii;

27.  vyzýva agentúru, aby dodržiavala prísnu metodiku zhora nadol/zdola nahor pre podávanie správ a jasné usmernenia s cieľom určiť príslušné ukazovatele a nástroje, ktoré treba používať;

28.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu uskutočnilo v roku 2010 dva vnútorné audity kvality: jeden týkajúci sa procesu zastupovania zamestnancov a druhý týkajúci sa procesu fakturácie poplatkov;

Výkonnosť

29.  konštatuje, že okolo konca roka 2010 uplynuli dva dôležité termíny nariadenia REACH a nariadenia o klasifikácii, balení a označovaní; víta preto skutočnosť, že agentúra úspešne zvládla príjem a spracovanie 25 000 žiadostí o registráciu týkajúcich sa 4 300 chemických látok, ktoré sa v Európe buď bežne používajú, alebo patria medzi tie najnebezpečnejšie, a viac ako 3 milióny oznámení týkajúcich sa viac ako 100 000 látok, ktoré sú klasifikované a musia byť označené z dôvodu ochrany používateľa;

30.  víta iniciatívy agentúry, ktorými posilňuje svoje zameranie sa na zákazníka a postupy spätnej väzby; s potešením konštatuje najmä to, že agentúra venovala osobitnú pozornosť svojim komunikačným činnostiam, ako sú dni pre zainteresované strany, publikácie alebo pomoc poskytovaná prostredníctvom asistenčnej služby (helpdesk);

31.  vyjadruje spokojnosť s úspešným pôsobením agentúry pri vykonávaní právnych predpisov Únie týkajúcich sa chemických látok;

32.  monitoruje vývoj situácie v súvislosti so zmluvami v oblasti informačných technológií vzhľadom na značné náklady spojené s týmito zmluvami a na zistené oneskorenia vo fáze rozvoja;

Úloha koordinátora siete agentúr

33.  oceňuje agentúru za jej účinnú prácu vo funkcii koordinátora siete agentúr v rámci postupu udeľovania absolutória za rozpočtový rok 2010;

34.  upriamuje pozornosť na svoje odporúčania z predchádzajúcich správ o absolutóriu, ako sa uvádzajú v prílohe k tomuto uzneseniu;

35.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 10. mája 2012(7) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 366, 15.12.2011, s. 33.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 150.
(6) Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010, s. 447.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2012)0164.


PRÍLOHA

Odporúčania Európskeho parlamentu za ostatné roky

Európska chemická agentúra

2008

2009

Výkonnosť

- agentúre by prospelo zavedenie postupov na získavanie spätnej väzby a vypracovanie prístupu, ktorý by bol viac zameraný na zákazníka.

- žiada Dvor audítorov, aby uskutočnil audity výkonnosti agentúry.

Rozpočtové a finančné hospodárenie

- vyzýva agentúru, aby prijala kroky na zlepšenie plánovania a monitorovania svojich zdrojov a rozpočtových prostriedkov (41 % viazaných rozpočtových prostriedkov na operačné činnosti bolo prenesených a 37,5 % bolo zrušených);

- vyzýva Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zabezpečiť plné uplatňovanie hospodárenia založeného na potrebách (v roku 2008 boli hotovostné rezervy 18 747 210,75 EUR).

- vyzýva agentúru, aby ďalej rozvíjala plánovanie a monitorovanie svojho verejného obstarávania a plnenia rozpočtu s cieľom znížiť podiel prenesených rozpočtových prostriedkov; berie na vedomie, že Dvor audítorov v skutočnosti zaznamenal prenos 20 000 000 EUR (29 % rozpočtových prostriedkov) do rozpočtového roku 2010, z čoho približne 88 % zodpovedá činnostiam, ktoré na konci roku ešte neboli zrealizované (alebo v niektorých prípadoch nedodanému tovaru); ďalej poznamenáva, že 5 % rozpočtových prostriedkov (3 000 000 EUR) bolo zrušených.

Ľudské zdroje

- vyzýva agentúru, aby dbala na uplatňovanie postupu prijímania zamestnancov;

- otázky transparentnosti: v 14 postupoch prijímania zamestnancov nebola zaručená nezávislosť členov výberovej komisie vzhľadom na to, že riaditeľ tejto komisii sám predsedal; víta rozhodnutie agentúry, že riaditeľ sa už nebude zúčastňovať na diskusiách výberových komisií;

- vyzýva agentúru, aby zaviedla dôsledne vypracované postupy odovzdávania funkcií a činností.

- je dôležité, aby agentúra naďalej monitorovala plnenie svojho rozpočtu a plánu prijímania zamestnancov.

Vnútorný audit

- audit troch postupov odhalil nedostatky v dokumentácii zhrňujúcej prácu výberových komisií (chýbali odôvodnenia).

- vyzýva výkonného riaditeľa agentúry, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o obsahu svojho plánu auditu;

- vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach, ktoré prijala na zlepšenie svojho systému kontroly posilnením finančných tokov, pracovných postupov, kontrol, akčných plánov a hodnotení rizika;

- nabáda agentúru, aby účinne zabezpečila, že:

- budú uplatňované všetky zložky pre rozhodnutia o financovaní,

- budú riadne vymedzené a šírené potrebné informácie na každej úrovni v rámci organizácie,

- pracovný program bude obsahovať všetky zdroje poskytované z rozpočtu,

- bude dokončená a aktualizovaná dokumentácia finančných postupov a kontrolných zoznamov.

Posledná úprava: 12. novembra 2013Právne oznámenie