Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 138kWORD 100k
Čtvrtek 10. května 2012 - Brusel Konečné znění
Absolutorium 2010: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
P7_TA(2012)0176A7-0134/2012
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení
 Příloha

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 (C7-0277/2011 – 2011/2216(DEC))

Evropský parlament ,

   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2010,

   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi centra(1) ,

   s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

   s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)(3) , a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0134/2012),

1.  uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra za rozpočtový rok 2010;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 156.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2010 (C7-0277/2011 – 2011/2216(DEC))

Evropský parlament ,

   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2010,

   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi centra(1) ,

   s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

   s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)(3) , a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0134/2012),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2010;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 156.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010, (C7-0277/2011 – 2011/2216(DEC))

Evropský parlament ,

   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2010,

   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi centra(1) ,

   s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

   s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost(3) , a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0134/2012),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2010 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament udělil řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost dne 10. května 2011 absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2009(5) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné

   vyzval centrum, aby přijalo vhodné pokyny a postupy pro analýzu možných přenosů a zlepšilo plánování a monitorování činností s cílem omezit přenosy,
   vyzval centrum, aby zajistilo konsistentní uplatňování schváleného postupu hodnocení zaměstnanců,
   naléhavě centrum žádalo, aby bezodkladně provedlo 9 „velmi důležitých “ doporučení útvaru interního auditu (IAS) a aby informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o dosaženém pokroku;

C.  vzhledem k tomu, že původní výše rozpočtu centra na rok 2010 činila 15 900 323 EUR, zatímco v roce 2009 to bylo 14 700 000 EUR, a že tedy došlo k navýšení o 8,16 % ve srovnání s rokem 2009; vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do rozpočtu centra na rok 2010 činil 14 800 000 EUR(6) , což představuje navýšení o 4,59 % ve srovnání s rokem 2009;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že z konečné účetní závěrky centra vyplývá, že skutečné příjmy centra za rozpočtový rok 2010 dosáhly výše 16 245 886 EUR; poznamenává, že rozdíl mezi skutečnými příjmy za rok 2010 a příjmy zapsanými do rozpočtu na rok 2010 je způsoben následujícími faktory:

   platba ve výši 362 000 EUR uskutečněná v roce 2010 z příspěvku Unie na základě rozpočtových příjmů centra v roce 2008 a 2009;
   kompenzace ve výši 16 437 EUR, což odpovídá kladnému zůstatku rozpočtu za rok 2008 a 2009 v souvislosti s příspěvkem Norska do rozpočtu centra;
   částka ve výši 1 980, 00 EUR odpovídající částce, která byla v roce 2010 vyinkasována, avšak nebyla zapsána v rozpočtu na rok 2010;

2.  bere na vědomí, že příspěvek Unie na rok 2010 činí celkem 14 800 000 EUR, přičemž se k částce 14 600 000 EUR zapsané v rozpočtu přičítá částka 200 000 EUR získaná z přebytku;

3.  bere na vědomí, že podle konečné účetní závěrky centra dosahuje v roce 2010 míra čerpání prostředků na závazky 98,82 % (o 0,03 % méně než v roce 2009), míra čerpání prostředků na platby oproti závazkům 94,85 % (o 1,66 % méně než v roce 2009) a míra čerpání plateb oproti konečnému rozpočtu 93,73 % (o 1,67 % méně než v roce 2009);

4.  z údajů týkajících se čerpání rozpočtu, pokud jde o hlavy I a II (výdaje na zaměstnance a podporu) navíc vyrozumívá, že v porovnání s mírou čerpání rozpočtu na rok 2009 došlo k nárůstu, a to jak u prostředků na závazky (o 0,57 %), tak u prostředků na platby (13,4 %); konstatuje, že míra plnění rozpočtu činí 99,15 % u prostředků na závazky a 96,64 % u prostředků na platby, zatímco v roce 2009 to bylo 98,58 % a 95,30 %;

5.  konstatuje, že míra čerpání prostředků z hlavy III (projekty a provozní činnosti) je nižší (o 9,58 %) než v roce 2009, pokud jde o prostředky na platby, a mírně nižší (o 1,37 %), pokud jde o prostředky na závazky ; konstatuje dále, že míra plnění rozpočtu činí 98,04 % u prostředků na závazky a 88,83 % u prostředky na platby; bere na vědomí, že podle centra byla situace způsobena následujícími faktory:

   více než 70 % národních kontaktních míst mohlo žádat jen o vyplacení první části příspěvku na spolufinancování sítě Reitox;
   některé platby určené na úhradu výdajů spojených s pracovními setkáními, která se konala v poslední části roku, nebylo možné provést před koncem roku 2010;
   část plateb spojených s prováděním malých zakázek na externí technické studie/šetření nebylo možné provést v důsledku pozdního dokončení úkonů souvisejících se zadáváním příslušných zakázek;
domnívá se, že nízká míra plnění, pokud jde o prostředky na platby v hlavě III, má dopad na rozvoj projektů a činností centra a může se negativně projevit na jejich plánovaných výsledcích; žádá proto centrum, aby přijalo okamžitá opatření s cílem zvýšit v budoucnosti míru plnění u prostředků na platby a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o dosaženém pokroku;

6.  vyzývá centrum ke konsolidaci svého finančního řízení; uznává, že témata související s drogami by měla být v novém finančním rámci (2014–2020) přiměřeně zastoupena;

Přenesené prostředky

7.  vítá iniciativu centra spočívající v dalším snižování objemu přenesených prostředků; bere na vědomí, jak vyplývá zejména z výroční zprávy o činnosti centra, že centrum přijalo tato opatření:

   bylo uspořádáno pět vzdělávacích akcí, které byly zaměřeny na rozpočtové operace a proces zadávání zakázek a určeny pro různé finanční a provozní subjekty centra,
   byly stanoveny strukturovanější pokyny a postupy pro analýzu a prevenci přenosů,
   nabídkové řízení, jehož cílem je provádění ročního pracovního programu / rozpočtu, bylo co nejvíce posunuto dopředu, aby tato řízení mohla být zpravidla prováděna v prvním semestru roku,
   byl přijat jeden zaměstnanec kategorie AD, který by měl posílit kapacity centra, pokud jde o plánování a monitorování jeho činností;
vyzývá však Účetní dvůr, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o účelnosti těchto opatření;

Účetní systém

8.  na základě roční účetní závěrky bere na vědomí, že centrum zavedlo v zájmu zjednodušení a lepšího řízení inkasních příkazů novou strukturu příjmů v rámci systému ABAC;

9.  bere také na vědomí skutečnost, že centrum podrobilo revizi svůj systém řízení založený na činnostech a stanovilo účetní systém založený na výdajích; bere na vědomí zejména skutečnost, že v souladu s tím byly nastaveny i příslušné aplikace ABAC a SAP CO a že produkční fáze měla začít v prvním čtvrtletí roku 2011; vyzývá centrum, aby orgán příslušný k udělení absolutoria v této věci informovala;

Zadávání zakázek

10.  na základě konečné účetní závěrky centra konstatuje, že část plateb spojených s prováděním malých zakázek na externí technické studie/šetření nebylo provedeno v důsledku pozdního dokončení úkonů souvisejících se zadáváním příslušných zakázek, což odpovídá stavu rozpracovanosti dotčených projektů pracovního programu centra;

Výkonnost

11.  vyzývá centrum, aby do plánování svých činností patřičně zahrnovalo podávání zpráv; naléhavě centrum žádá zejména o zajištění toho, aby výroční zpráva o činnosti fakticky odrážela roční pracovní program a aby plánování zdrojů pro jednotlivé činnosti (sestavování rozpočtu podle činností - ABB) bylo v souladu s organizační strukturou centra, a bylo tak možné monitorovat plnění rozpočtu;

12.  vítá šíření informací prostřednictvím internetu jako účinnou a nákladově efektivní součást celkové komunikační strategie a informační činnosti centra; kromě toho vybízí centrum k tomu, aby předložilo návrhy, jak za pomoci Reitox zlepšit v centru podporu politiky mnohojazyčnosti;

13.  upozorňuje na to, že hospodářské problémy v Evropské unii by měly být překonány, a proto naléhavě žádá opětovnou flexibilitu, inovativní organizační opatření a lepší koordinaci mezi institucemi Unie, agenturami a vnitrostátními orgány;

14.  vítá zlepšení spolupráce mezi centrem a evropským školním výzkumným projektem zaměřeným na alkohol a jiné drogy (ESPAD); je přesvědčen, že jednou z priorit příští protidrogové strategie Unie by mělo být monitorování závislosti na alkoholu a tabáku a dalších závislostí, které nesouvisí s určitou látkou.

Posuzování rizik

15.  bere na vědomí, že centrum ve své výroční zprávě o činnosti uvádí, že schválilo všeobecnou metodiku pro zjišťování a posuzování rizik jako nástroj, který centru pomůže zlepšit řízení rizik; vyzývá však Účetní dvůr, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o účelnosti opatření přijatých centrem; žádá také útvar IAS, aby řádně ověřil, zda byla skutečně zřízena centrální evidence rizik v souladu s doporučeními a požadavky útvaru IAS uvedenými ve vnitřních kontrolních standardech centra;

Interní audit

16.  bere na vědomí, že v roce 2010 provedl útvar IAS audit řízení výstupů určených pro externí komunikaci s cílem posoudit skutečnost a poskytnout záruky, pokud jde o vnitřní kontrolu výstupů pro externí komunikaci; konstatuje zejména, že v průběhu několika let byly v oblasti komunikace vydány různé strategické dokumenty, které však nebyly provázány s pracovním programem na rok 2010 ani s víceletým pracovním programem na období 2010–2012, a že v průběhu celého životního cyklu těchto plánovacích dokumentů nebyla prováděna pravidelná aktualizace cílových skupin, přestože to byl jeden z požadavků uvedených v komunikační strategii centra;

17.  naléhavě proto žádá centrum, aby svou budoucí komunikační strategii provázalo se svými plánovacími dokumenty (ročními i víceletými) a aby pravidelně přezkoumávalo potřeby cílových skupin;

18.  poznamenává, že centrum by mělo provést ještě 5 „velmi důležitých “ doporučení stanovených útvarem IAS v rámci auditu, který byl zaměřen na správu grantů (v roce 2009), a auditu týkajícího se připravenosti na stěhování (v roce 2008); je znepokojen tím, že u třech „velmi důležitých“ doporučení je provádění opožděno oproti datu, které si centrum samo stanovilo ve svém původním plánu činnosti; bere také na vědomí, že další doporučení bylo podle informací centra provedeno na konci roku 2010 a nyní se očekává následná kontrola ze strany útvaru IAS, který by měl potvrdit, že došlo k jeho faktickému provedení; naléhavě proto žádá centrum, aby přijalo okamžitá opatření k nápravě dané situace a aby o těchto přijatých opatřeních informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria;

19.  bere rovněž na vědomí, že jedno doporučení týkající se souladu s grantovou dohodou bylo centrem odmítnuto; naléhavě proto centrum žádá, aby podalo orgánu příslušnému k udělení absolutoria vysvětlení k tomuto svému rozhodnutí;

o
o   o

20.  upozorňuje na svá doporučení z předchozích zpráv o udělení absolutoria, která jsou uvedena v příloze k tomuto usnesení;

21.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 10. května 2012(7) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

(1) Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 156.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 167.
(6) Úř. věst. L 64, 12.3.2010, s. 1056-1057.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2012)0164.


PŘÍLOHA

Doporučení Evropského parlamentu z minulých let

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

2006

2007

2008

2009

Výkonnost

- nebyla důsledně dodržena zásada ročního rozpočtu a specifikace: rozpočet vykazoval vysoký počet převodů prostředků mezi rozpočtovými položkami a v mnoha případech nebyla příslušná dokumentace dostatečně podrobná

neuvedeno

- vyzývá agenturu, aby si stanovila cíle SMART a ukazatele RACER a aby zavedla Ganttův diagram→na podporu přístupu orientovaného na výsledky

- vyzývá centrum, aby zavedlo Ganttův diagram do programů jednotlivých provozních činností

Rozpočtové a finanční řízení

- nebyla striktně dodržována pravidla pro zadávání zakázek

- centrum se neshoduje s Norskem, pokud jde o výpočet příspěvku, který by mělo Norsko zaplatit za účast na činnosti centra; centrum by mělo co nejdříve tuto situaci vyřešit, neboť tyto neshody mají dopad na rozpočet a na finanční výkazy centra (podle výpočtu centra by hodnota příspěvku měla být o 80 000 EUR vyšší, než navrhují norské orgány)

neuvedeno

- vyzývá centrum, aby přijalo vhodné pokyny a postupy pro analýzu potencionálních přenosů a zlepšilo plánování a monitorování činností s cílem omezit přenosy,

- podle zprávy Účetního dvora došlo v roce 2009 u hlavy II (správní výdaje) k přenosu 339 000 EUR (26 %)

Lidské zdroje

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

- vyzývá centrum, aby zajistilo konsistentní uplatňování schváleného postupu hodnocení zaměstnanců

Interní audit

neuvedeno

neuvedeno

- vyzývá centrum, aby provedlo 26 ze 41 doporučení, která stanovil útvar IAS v roce 2006: tj. např. kontrola kvality nového prostoru, protipovodňová opatření, plán zachování provozu v případě krize a investice do vybavení; uplatňování standardů vnitřní kontroly (povyšování zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, řízení rizik)

- vyzývá centrum, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o pokroku dosaženém v oblasti krizového řízení a o svých ročních analýzách rizik;

- naléhavě centrum žádá, aby bezodkladně provedlo 9 velmi důležitých doporučení a informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o dosaženém pokroku

Poslední aktualizace: 12. listopadu 2013Právní upozornění