Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 78k
Torstai 10. toukokuuta 2012 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2010: Euroopan meriturvallisuusvirasto
P7_TA(2012)0177A7-0137/2012
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma
 Liite

1.Euroopan parlamentin päätös 10. toukokuuta 2012 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 (C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset(1) ,

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(3) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(4) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0137/2012),

1.  myöntää Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 366, 15.12.2011, s. 52.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
(4) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Euroopan parlamentin päätös 10. toukokuuta 2012 Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisestä (C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset(1) ,

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(3) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(4) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0137/2012),

1.  hyväksyy Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 366, 15.12.2011, s. 52.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
(4) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. toukokuuta 2012, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 (C7-0284/2011 – 2011/2223(DEC))

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset(1) ,

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(3) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(4) ja erityisesti sen 94 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0137/2012),

A.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut kohtuullisen varmuuden siitä, että Euroopan meriturvallisuusviraston (jäljempänä ”virasto”) varainhoitovuoden 2010 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

B.  ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 10. toukokuuta 2011 viraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009(5) ja vastuuvapauspäätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se muun muassa

   kehotti virastoa harkitsemaan Ganttin prosessikaavion käyttöönottoa kaikkien operatiivisten toimiensa suunnittelussa, jotta on mahdollista yksilöidä nopeasti kunkin toimihenkilön hankkeen parissa käyttämä aika ja suosia menettelytapaa, jossa keskitytään tulosten saavuttamiseen; pyysi sen vuoksi virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteuttamistaan toimista;
   kehotti virastoa soveltamaan hankintamenettelyjä asianmukaisesti mutta pani tyytyväisenä merkille, että virasto oli sisällyttänyt vuosikertomukseensa 2009 neuvottelumenettelyjä koskevan erillisen liitteen antaakseen budjettivallan käyttäjälle tietoa asiasta;

C.  ottaa huomioon, että viraston talousarvio varainhoitovuodeksi 2010 oli 54 400 000 euroa, kun se oli 53 300 000 euroa vuonna 2009, mikä merkitsee 6,1 prosentin lisäystä; ottaa huomioon, että unionin maksuosuus viraston talousarvioon vuonna 2010 oli 31 949 360 euroa, kun se oli 24 435 000 euroa vuonna 2009(6) , mikä merkitsee 30,75 prosentin lisäystä;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  toteaa, että virasto sai maksusitoumusmäärärahoina 54 400 000 euroa ja maksumäärärahoina 50 600 000 euroa; panee merkille, että vuoteen 2009 verrattuna maksusitoumusmäärärahat lisääntyivät 11,21 prosenttia mutta maksumäärärahat laskivat 5,33 prosenttia;

2.  toteaa viraston talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen perusteella, että viraston vuoden 2010 maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 98 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 89 prosenttia; panee myös merkille, että viraston talousarvion toteuttamisaste kasvoi vuodesta 2009 sekä maksusitoumusmäärärahojen (4 prosenttia) ja maksumäärärahojen (8 prosenttia) kohdalla; kehottaa virastoa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta se parantaisi edelleen talousarvionsa toteuttamista, ja tiedottamaan asiasta säännöllisesti vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  toteaa viraston talousarvio- ja varainhallintoa koskevan selvityksen perusteella, että maksamatta jäävien sitoumusten kattamiseksi varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011 siirrettyjen määrärahojen määrä oli vuoden lopussa 1 214 272,92 euroa; toteaa, että viraston mukaan siirtojen määrä on 43 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009; kehottaa virastoa kuitenkin toteuttamaan lisätoimia siirtojensa vähentämiseksi ja noudattamaan vuotuisperiaatetta;

4.  pitää valitettavana, ettei tilintarkastustuomioistuin mainitse viraston seuraavalle vuodelle siirrettyjä ja peruuntuneita määrärahoja kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010;

Ennen talousarviositoumuksia tehdyt oikeudelliset sitoumukset

5.  toteaa, että virasto on parlamentin pyynnön jälkeen sisällyttänyt varainhoitovuoden 2010 vuotuiseen toimintakertomukseensa erityistietoja oikeudellisista sitoumuksista, jotka tehtiin ennen vastaavien talousarviositoumusten tekemistä; panee merkille viraston toimet ennen talousarviositoumuksia tehtyjen oikeudellisten sitoumusten vähentämiseksi (vuonna 2007 sitoumuksia oli yli 20 ja vuonna 2010 viisi); on kuitenkin huolissaan siitä, että tällaisilla sitoumuksilla rikotaan varainhoidon puiteasetuksen 62 artiklan 1 kohtaa ja että virasto on harjoittanut tätä virheellistä toimintaansa vuodesta 2006 lähtien;

Hankintamenettelyt

6.  toteaa viraston vuotuisen toimintakertomuksen perusteella, että oikeus- ja talousasioista vastaava yksikkö käsitteli yhteensä 54 hankintamenettelyä vuonna 2010;

7.  vaatii virastoa soveltamaan asianmukaisesti hankintamenettelyjä ja varmistamaan riittävät tiedot suunnitelluista julkisista hankinnoista vuotuisessa työohjelmassaan; pitää erityisen huolestuttavana, että vuotuisessa työohjelmassa ei ole ilmoitettu tarkasti kaikkia varainhoitoasetuksessa ja sen soveltamissäännöissä edellytettyjä tietoja; muistuttaa virastoa, että jos pohjana olevat tiedot eivät tue riittävästi suunniteltua operatiivista hankintaa koskevaa rahoituspäätöstä, viraston päätöksen oikeellisuus voi kyseenalaistua; toteaa viraston kertomuksen perusteella, että lopulliseen työohjelmaan on sisällytetty vuodesta 2011 lähtien liite, jossa ilmoitetaan hankinnoille varainhoitovuodeksi alustavasti varatut kokonaismäärärahat, sopimusten alustava määrä ja alustavat aikataulut toimittain ryhmiteltyinä;

8.  kehottaa virastoa varmistamaan täsmällisen ja oikea-aikaisen raportoinnin neuvottelumenettelyistä hallintoneuvostolle; toteaa, että viraston neuvottelumenettelyistä, joita olisi sovellettava tarkasti määritellyin ehdoin, ei välttämättä raportoida hallintoneuvostolle;

Henkilöresurssit

9.  on huolissaan siitä, että viraston tilinpitäjän riippumattomuuden ilmoitettiin olevan vaarassa vuonna 2010; paneekin merkille, että

   viraston tilinpitäjä oli vuoden alussa nimitetty yhä väliaikaisesti
   tilinpitäjän velvollisuuksia ei ollut määritelty virallisesti ja
   viraston pääjohtaja arvioi tilinpitäjän tehtävien hoitoa ilman hallintoneuvoston osallistumista arviointiin;

10.  pitää tervetulleena viraston hallintoneuvoston 14. kesäkuuta 2010 tekemää päätöstä, jonka mukaan viraston tilinpitäjän nimittäminen saatetaan viralliseksi; panee merkille viraston hallintoneuvoston 10. marraskuuta 2011 tekemän päätöksen, jolla muutetaan henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleistä soveltamissääntöä siten, että hallintoneuvoston roolia suhteessa tilinpitäjään selvennetään;

11.  korostaa kuitenkin, että viraston tilinpitäjän aseman määrittelyyn liittyy edelleen puutteita, jotka koskevat varsinkin hänen velvollisuuksiaan ja hänen tehtäviensä hoidon arviointia; panee merkille, että virasto on toteuttanut toimia aiemmin todetun tilanteen korjaamiseksi;

Toiminta

12.  on tyytyväinen siihen, että virasto hyväksyi maaliskuussa 2010 viisivuotisen työohjelmansa; panee myös merkille, että viraston varainhoitovuoden 2010 vuosikertomuksessa raportoidaan kutakin operatiivista toimea koskevat panokset ja tulokset ja vertailun vuoksi myös suunnitellut panokset ja tulokset viraston vuoden 2010 työohjelman mukaisesti;

13.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin ei viitannut varainhoitovuoden 2010 vuotuisessa toimintakertomuksessaan lainkaan viraston talousarvion määrärahasiirtoihin; katsoo, että viraston määrärahasiirtojen suuri määrä huolestutti parlamenttia edellisinä vuosina (49 vuonna 2009, 52 vuonna 2008 ja 32 vuonna 2007); pyytää siksi tilintarkastustuomioistuinta tiedottamaan välittömästi vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuotta 2010 koskevista määrärahasiirroista;

14.  kehottaa virastoa toistamiseen harkitsemaan Ganttin prosessikaavion käyttöönottoa kaikkien operatiivisten toimiensa suunnittelussa, jotta on mahdollista yksilöidä nopeasti kunkin toimihenkilön hankkeen parissa käyttämä aika ja suosia menettelytapaa, jossa keskitytään tulosten saavuttamiseen; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle konkreettisista toimenpiteistä, joita virasto on toteuttanut;

15.  kiinnittää huomiota virastolle annettuihin uusiin tehtäviin, jotka sisältyvät ehdotukseen asetukseksi sen perusasetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta; pyytää komissiota lisäämään viraston määrärahoja ja pyytää virastoa hallinnoimaan näitä määrärahoja moitteettomalla ja tehokkaalla tavalla voidakseen hoitaa asianmukaisesti sille edellä mainitun asetuksen perusteella uskotut uudet velvollisuudet;

Sisäinen tarkastus

16.  toteaa, että viraston on vielä pantava täytäntöön 15 sisäisen tarkastuksen ”erittäin tärkeää” suositusta; on huolissaan siitä, että näistä suosituksista kahdeksan täytäntöönpano on viivästynyt 6–12 kuukautta samalla kun yksi on hylätty; panee merkille, että ensimmäiset 11 ”erittäin tärkeää” suositusta koskevat oikeudellista ja taloudellista päätöksentekoprosessia, henkilöstöhallintoa ja sisäisen valvonnan standardeja; panee myös merkille, että hylätty suositus koskee vastuuta tilinpitäjän tehtävänhoidon arvioinnista; vaatii siksi virastoa antamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle perustelut hylkäämiselle ja kehottaa virastoa ryhtymään toimiin suositusten täytäntöönpanossa olevien viipeiden korjaamiseksi;

17.  panee merkille viraston aloitteen käyttää yhteistä sisäisen tarkastuksen toimintoa kalastuksenvalvontaviraston kanssa;

18.  toteaa erityisesti, että sisäisen tarkastuksen toiminto tarjosi sisäistä konsultointia esimerkiksi seuraavissa sisäistä valvontaa koskevissa kysymyksissä:

   merenkulkusovelluksia koskevan toiminnan jatkuvuussuunnitelman kehittäminen
   tukitoimintoja koskevan toiminnan jatkuvuussuunnitelman kehittäminen
   poikkeusten rekisteröintimenettely;
panee merkille viraston lausunnon, jonka mukaan se on hyväksynyt merenkulkusovelluksia koskevan toiminnan jatkuvuussuunnitelman, tukitoimintoja koskevan toiminnan jatkuvuussuunnitelman sekä poikkeusten rekisteröintimenettelyn;

o
o   o

19.  kiinnittää huomiota aiempien vuosien vastuuvapausmietinnöissä esittämiinsä suosituksiin, jotka on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä;

20.  kiinnittää viraston huomion Euroopan parlamentin 10. toukokuuta 2011 antamaan päätöslauselmaan vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2009: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta(7) ;

21.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 10. toukokuuta 2012 antamaansa päätöslauselmaan(8) .

(1) EUVL C 366, 15.12.2011, s. 52.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
(4) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUVL L 250, 27.9.2011, s. 181.
(6) EUVL L 64, 12.3.2010, s. 615.
(7) EUVL L 250, 27.9.2011, s. 269.
(8) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0164.


LIITE

Euroopan parlamentin suositukset aiempina vuosina

Euroopan meriturvallisuusvirasto

2006

2007

2008

2009

Toiminta

Talousarvion esitystavassa oli virheitä.

Virasto ei ollut laatinut monivuotista työohjelmaa eikä sen vuotuisen työohjelman ja Maksusitoumusmäärärahojen välillä ollut yhteyttä.

Virastoa kehotettiin asettamaan SMART-tavoitteet ja RACER-indikaattorit sekä laatimaan Ganttin kaavio tulossuuntautuneiden toimintatapojen edistämiseksi.

Virastoa kehotettiin tekemään diakroninen analyysi tänä vuonna ja edeltävinä vuosina toteutetuista toimista.

Virastoa kehotettiin harkitsemaan Ganttin prosessikaavion käyttöönottoa kaikkien operatiivisten toimiensa suunnittelussa.

Virastoa kehotettiin tekemään vertailu toimista, jotka suoritettiin vastuuvapauden myöntämistä koskevana vuonna ja sitä edeltävänä varainhoitovuonna.

Talousarvio- ja varainhallinto

Talousarvion ja henkilöstötaulukon laatimismenettelyjen epätarkkuuksista johtuen henkilöstön palvelukseenoton suunnittelu oli epäasianmukaista ja talousarvion esittämisessä ilmeni virheitä.

Totuudenmukaisuutta koskevaa talousarvioperiaatetta ei noudatettu tarkasti.

Jotkut sopimuksista rahoitettiin sataprosenttisesti etukäteen: tämä käytäntö ei ole moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukainen.

Talousarvion esitystavassa oli virheitä: jaksotettujen määrärahojen osalta ei esitetty yhteenvetoa niiden tulevina varainhoitovuosina suoritettavien maksujen erääntymisaikatauluista, jotka perustuvat aiempina varainhoitovuosina tehtyihin talousarviositoumuksiin.

Oikeudellisia sitoumuksia tehtiin ennen vastaavien talousarviositoumusten tekemistä.

Talousarvion laadintamenettelyt eivät olleet riittävän tarkkoja, joten määrärahasiirtoja tehtiin suuri määrä (32 vuonna 2007).

Operatiivisia toimia koskevien maksumäärärahojen suunnittelussa ja seurannassa oli puutteita (7,5 miljoonaa euroa peruutettiin).

Virastoa kehotettiin vauhdittamaan koulutus- ja tiedotustoimiaan sellaisten tilanteiden estämiseksi, joissa oikeudellisia sitoumuksia tehdään ennen talousarviositoumusten tekemistä.

Komissiota kehotettiin tutkimaan, miten voitaisiin varmistaa tarveperusteisen kassanhallinnan täysimääräinen soveltaminen.

Tilintarkastustuomioistuin pani merkille talousarvion määrärahasiirtojen suuren määrän vuonna 2009, ja parlamentti kehotti parantamaan suunnittelua ja seurantaa talousarvion määrärahasiirtojen määrän vähentämiseksi

Virastoa kehotettiin painokkaasti soveltamaan hankintamenettelyjä asianmukaisesti.

Henkilöresurssit

Palvelukseenottomenettelyihin liittyvät puutteet avoimuudessa: tarkastettujen palvelukseenottomenettelyjen yhteydessä valintaperusteista ja kilpailun seuraavaan vaiheeseen siirtymiseen sovellettavista pisterajoista ei ollut päätetty ennen arviointimenettelyn alkua.

Virastoa kehotettiin parantamaan henkilöstöstrategiaa avoimuuteen liittyvissä kysymyksissä (ks. sisäinen tarkastus)

Viraston henkilöstön valintamenettelyissä pantiin merkille puutteita ja sitä vaadittiin korjaamaan nykyiset puutteet.

Sisäinen tarkastus

Virastoa kehotettiin toteuttamaan toimenpiteitä, jotta se panee täytäntöön sisäisen tarkastuksen antamasta 32 suosituksesta seitsemän eli hyväksyy väliaikaisten toimihenkilöiden palvelukseenottamista henkilöstösääntöjen mukaisesti koskevat henkilöstösääntöjen soveltamissäännöt, toteuttaa valintamenettelyjen yhteydessä valvontaa avoimuuden lisäämiseksi ja hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä kehittää urasuunnittelustrategiaa.

Virastoa kehotettiin panemaan pikaisesti täytäntöön sisäisen tarkastuksen erittäin tärkeät suositukset ja painotettiin erityisesti, että viraston strategisesta suunnittelusta on huolehdittava, sen sidosryhmiä on valvottava ja jäljellä olevista öljyvahinkojen riskeistä on saatava yleiskuva

hallinnollisia menettelyjä on noudatettava

varustusten hallinnoinnin mahdollisia vaihtoehtoja on analysoitava ja arvioitava niiden taloudellista ja operatiivista vaikutusta alusten käyttöönottopäätöksiä on dokumentoitava.

Parlamentti pani merkille, että virasto ei ollut vielä pannut täytäntöön sisäisen tarkastuksen suosituksia muun muassa

sisäisen riskinarvioinnin käyttöönotosta,

nykyisten sisäisten menettelyjen luetteloinnista, jäljellä olevien menettelyjen kehittämistä ja toteuttamista koskevasta etenemissuunnitelmasta,

poikkeusmenettelyjen kirjaamisesta sekä

sisäisen valvonnan järjestelmän uudelleentarkastelusta.

Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2013Oikeudellinen huomautus