Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 93kWORD 54k
Torsdagen den 10 maj 2012 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2010: Euratoms försörjningsbyrå
P7_TA(2012)0182A7-0131/2012
Beslut
 Beslut
 Resolution
 Bilaga

1.Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2012 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2010 (C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2010,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2010 samt byråns svar(1) ,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2) , särskilt artikel 185,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(3) , särskilt artikel 8,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4) , särskilt artikel 94,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0131/2012).

1.  Europaparlamentet beviljar generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 366, 15.12.2011, s. 6.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2012 om avslutande av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2010 (C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2010,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2010 samt byråns svar(1) ,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2) , särskilt artikel 185,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(3) , särskilt artikel 8,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4) , särskilt artikel 94,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0131/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2010.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till generaldirektören för Euratoms försörjningsbyrå, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 366, 15.12.2011, s. 6.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Europaparlamentets resolution av den 10 maj 2012 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2010 (C7-0295/2011 – 2011/2236(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2010,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2010 samt byråns svar(1) ,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2) , särskilt artikel 185,

–  med beaktande av rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå(3) , särskilt artikel 8,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4) , särskilt artikel 94,

–  med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0131/2012), och av följande skäl:

A.  Genom beslut 2008/114/EG, Euratom, fick Euratoms försörjningsbyrå (”byrån”), som inrättades 1958 i Luxemburg, nya stadgar och blev en byrå.

B.  Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2010 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Revisionsrätten betonade också i sin rapport för budgetåret 2010 att byråns stadgar inte är förenliga med artikel 54 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

1.  Europaparlamentet noterar att byrån 2010 inte fick några bidrag för att finansiera sin verksamhet och att kommissionen betalade byråns alla kostnader för genomförandet av dess budget. Parlamentet noterar att detta har gällt sedan byrån inrättades 2008.

2.  Europaparlamentet noterar att byrån, eftersom den inte har någon egen budget, i praktiken ingår i kommissionen och denna situation strider mot dess stadgar.

3.  Europaparlamentet noterar dock att generaldirektören i en skrivelse av den 31 mars 2011 erkände ovannämnda problem och redogjorde för de åtgärder som vidtagits på den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens begäran. Parlamentet konstaterar i synnerhet att man, för att lösa denna situation, nått en överenskommelse om att åter inrätta en särskild budgetpost för byrån i Europeiska unionens allmänna budget för 2012.

4.  Europaparlamentet konstaterar vidare att kommissionen den 20 april 2011 föreslog att budgetpost 32 01 06 för byrån skulle krediteras med 98 000 EUR i Europeiska unionens allmänna budget. Parlamentet anser att när väl detta förslag antagits av unionens budgetmyndigheter, kommer det nuvarande problemet i huvudsak att vara löst.

o
o   o

5.  Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på de rekommendationer från parlamentets tidigare ansvarsfrihetsbetänkanden som tas upp i bilagan till denna resolution.

6.  När det gäller övriga övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 10 maj 2012(5) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 366, 15.12.2011, s. 6.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Antagna texter, P7_TA(2012)0164.


BILAGA

Europaparlamentets rekommendationer under de senaste åren

Euratoms försörjningsbyrå

2007

2008

2009

Verksamhetsresultat

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

– 38,7 procent av anslagen överfördes till kommande budgetår.

– Byrån har inte någon egen budget utan ingår i praktiken i kommissionen. Det finns anledning att överväga om byrån behöver finnas kvar i sin nuvarande form och organisation.

– Under 2009 fick inte byrån några bidrag för att finansiera sin verksamhet och kommissionen betalade byråns alla kostnader för genomförandet av budgeten för 2009. Byrån ingår i praktiken i kommissionen.

Personal

Ingen uppgift

Ingen uppgift

– Parlamentet konstaterar att byrån, i enlighet med artikel 3 i sina stadgar, har valt sin egen internrevisor, som dock inledde sitt arbete först den 1 juli 2009.

Internrevision

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Senaste uppdatering: 12 november 2013Rättsligt meddelande