Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 144kWORD 99k
Ketvirtadienis, 2012 m. gegužės 10 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
P7_TA(2012)0183A7-0116/2012
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija
 Priedas

1. 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0275/2011 – 2011/2214(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(1) ,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(3) , ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(4) , ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7–0116/2012),

1.  patvirtina Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, kad Fondo 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 366, 2011 12 15, p. 150.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 139, 1975 5 30, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


2. 2012 m.gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7-0275/2011 – 2011/2214(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(1) ,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(3) , ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(4) , ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7–0116/2012),

1.  pritaria Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 366, 2011 12 15, p. 150.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 139, 1975 5 30, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


3. 2012 m.gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7-0275/2011 – 2011/2214(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(1) ,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2) , ypač į jo 185 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(3) , ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(4) , ypač į jo 94 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7–0116/2012),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2010 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

B.  kadangi 2011 m. gegužės 10 d. Parlamentas patvirtino Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, kad Fondo 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas(5) , ir prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje savo rezoliucijoje Parlamentas, be kita ko:

   ragino Fondą pateikti įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti su jo darbuotojų atranka susijusius sprendimus (pvz., įrodymų, susijusių su kandidatų balais priėmimo į darbą proceso pradžioje), siekiant užtikrinti priėmimo į darbą tvarkos skaidrumą;
   ragino Fondą pasirūpinti, kad asignavimus būtų galima naudoti tik tuomet, kai bus gauta atitinkama asignuotųjų pajamų suma;
   pažymėjo, kad Audito Rūmai turėjo pateikti pastabų dėl Fondo biudžeto ir finansinės ataskaitos, kurioje buvo rimtų trūkumų, o tai rodo, kad buvo didelių finansų tvarkymo spragų;

C.  kadangi Agentūros 2010 m. bendrą biudžetą sudarė 20 900 000 EUR, o tai yra 3,4 proc. daugiau nei 2009 finansiniais metais, kadangi ES pradinis įnašas į Agentūros 2010 m. biudžetą buvo 19 067 159 EUR(6) ir ši suma buvo 0,97 proc. mažesnė, palyginti su 19 450 000 EUR 2009 m.;

Tolesni veiksmai, kurių imtasi Audito Rūmams pateikus 2009 m. pastabas

1.  remdamasis Fondo metine veiklos ataskaita (MVA), pripažįsta, kad Audito Rūmams pateikus 2009 m. pastabas Fondas įvykdė toliau pateiktus įsipareigojimus ir ėmėsi toliau nurodytų veiksmų:

   Fondas įsipareigojo daugiau dėmesio skirti tam, kad ateityje asignavimus būtų galima naudoti tik tuomet, kai bus gauta atitinkama asignuotųjų pajamų suma;
   Fondas įsipareigojo iš esmės dėti daugiau pastangų 2010 m. sąskaitoms uždaryti, nes rengiant papildomus mokymus ir teikiant papildomų išteklių buvo užtikrinta, kad būtų laikomasi visų su 2010 m. sąskaitomis susijusių terminų ir kad preliminariose 2010 m. sąskaitose nebūtų nustatyta didelių trūkumų;
   išimčių registras, kurio trūko, įdiegtas 2010 m. liepos 1 d.;
   kalbant apie darbuotojų atrankos procedūras, nerasta įrodymų, kad minimalūs reikalavimai, kuriuos kandidatai turėjo viršyti, kad būtų pakviesti į pokalbį ir įtraukti į rezervo sąrašą, buvo nustatyti prieš nagrinėjant paraiškas; Fondas minimalius reikalavimus jau įtraukė į savo atrankos komiteto ataskaitas;
   Fondas ėmėsi priemonių, kad toliau tobulintų įvertinimo ir peržiūros procedūras, siekdamas ateityje per viešųjų pirkimų procedūrą išvengti klaidų;

2.  ragina Audito Rūmus patvirtinti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kad šių veiksmų ir įsipareigojimų pakanka trūkumams, kuriuos Audito Rūmai nustatė Fonde 2009 m., pašalinti;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  primena, kad pradinis Europos Sąjungos 2010 m. įnašas į Agentūrą buvo 19 067 159 EUR; tačiau pažymi, kad prie šios sumos buvo pridėta 762 841 EUR grąžinto perviršio suma, todėl visas Europos Sąjungos 2010 m. įnašas yra 19 830 000 EUR;

4.  remdamasis Fondo metinių finansinių ataskaitų įrašais, pažymi, kad Fondas paskelbė pataisytą biudžetą, kurį beveik pačioje 2010 m. pabaigoje iš viso sudarė 20 848 000 EUR; apgailestauja, kad Agentūra nepateikė informacijos apie šiuos pokyčius lėmusias priežastis; ragina Agentūrą ištaisyti susidariusią padėtį ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją šiuo klausimu;

5.  remdamasis Fondo MVA pažymi, kad Fondas įvykdė 98 proc. įsipareigotų asignavimų; remdamasis metinėmis ataskaitomis, visų pirma pažymi, kad Fondas panaudojo 99,8 proc., 95,1 proc. ir 96 proc. atitinkamai pagal 1 antraštinę dalį (darbuotojų išlaidos), 2 antraštinę dalį (administracija) ir 3 antraštinę dalį (veiklos išlaidos) paskirtų asignavimų;

6.  remdamasis Fondo metinėmis ataskaitomis, nustato, kad mokėjimo požiūriu buvo panaudota 96,1 proc. iš 2009 į 2010 m. perkeltų asignavimų, palyginti su 94,2 proc. 2009 m.

Žmogiškieji ištekliai

7.  remdamasis Fondo MVA pastebi, kad 2010 m. buvo užpildyta daugiau darbuotojų vietų (91 proc.), palyginti su 2009 m. (78 proc.);

Veikla

8.  pabrėžia, kad pagrindinė Fondo veikla – padėti gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas per tinklus ir tyrimus plėtojant ir skleidžiant šios srities žinias; pastebi, kad 68 proc. Fondo darbuotojų paskirti šiai veiklai atlikti, o likę darbuotojai – administracinėms užduotims atlikti; todėl mano, kad biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai itin svarbu įvertinti Fondo tyrimų valdymo proceso veiksmingumą ir efektyvumą;

9.  visų pirma pažymi, kad 2010 m. Fondas ėmėsi toliau nurodytų veiksmų, susijusių su Europos stebėjimo centrų tinklu ir tyrimais:

   Europos darbo santykių stebėjimo centras (angl. EIRO): 357 informacijos atnaujinimo atvejai; penki reprezentatyvumo tyrimai; kasmetinis užmokesčio, darbo laiko ir kolektyvinių veiksmų atnaujinimas; metinė darbo santykių peržiūra; šešios lyginamosios analizės ataskaitos;
   Europos darbo sąlygų stebėjimo centras (angl. EWCO): 107 informacijos atnaujinimo atvejai; šešios migruojančių darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų paaukštinimo lyginamosios analizės ataskaitos;
   Europos restruktūrizacijos stebėjimo centras (angl. ERM): 1258 informaciniai pranešimai restruktūrizacijos klausimu; keturios lyginamosios analizės ataskaitos;
   2-asis gyvenimo kokybės Europoje tyrimas: šeimos gyvenimo ir darbo antrinės analizės ataskaita;
   3-asis gyvenimo kokybės Europoje tyrimas: pasirengimas darbams vietoje;
   5-asis darbo sąlygų Europoje tyrimas: 34 šalyse surengta 44 000 pokalbių; pirmųjų nustatytų faktų paskelbimas (santrauka);
   Europos bendrovių tyrimas: paskelbta apžvalginė ataskaita ir atlikta antrinė bendrovių lankstumo profilių ir darbo ne visą darbo dieną analizė;

10.  ragina Fondą registruoti visus valdančiosios tarybos sprendimus, susijusius su tyrimais, nes šių sprendimų perdavimo veiksmingumui ir efektyvumui įtakos gali turėti tinkamų standartų, skirtų priimtiems sprendimams registruoti, trūkumas; visų pirma pripažįsta, kad šiuo atžvilgiu Fonde to trūksta ir kad valdančiosios tarybos pirmininkas nebūtinai pasirašo priimtus sprendimus ir nurodo datą;

11.  be to, pažymi, kad Fondo patariamieji komitetai, atsakingi už tai, kad valdančioji taryba galėtų rengti tyrimų parengiamuosius ir vertinimo etapus, nėra atsakingi už technines užduotis ir darbo tvarkos taisykles, susijusias su jos posėdžių rengimu; mano, kad dėl šių trūkumų gali kilti nesusipratimų dėl patariamųjų komitetų užduočių ir atsakomybės, o tai darytų neigiamą poveikį pasirengimui tyrimams; todėl ragina Fondą ištaisyti susidariusią padėtį ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie priemones, kurių imtasi šioje srityje;

12.  be to, ragina Fondą įdiegti rašytines procedūras, pagal kurias būtų aprašomos pagrindinės jo veiklos rūšys; pabrėžia, kad tai galėtų padėti Fondui veiksmingiau naudoti savo išteklius ir nustatyti galimus trūkumus;

13.  vis dėlto atkreipia dėmesį į Fondo pastangas stiprinti kontrolės priemones siekiant gerinti savo tyrimų kokybę; visų pirma pažymi, kad jo darbuotojai vyksta į tam tikras šalis, kuriose tyrimai atliekami siekiant įvertinti, kaip rangovai rengia pokalbius, jo darbuotojai tikrina klausimyną, naudojamą tyrimams atlikti, tam tikrose šalyse vesdami pažintinius pokalbius pasitelkę keletą klausimų pavyzdžių;

Vidaus auditas

14.  pažymi, kad nuo 2010 m. vasario mėn. Fondo direktoriaus pavaduotojas atlieka vidaus kontrolės koordinatoriaus vaidmenį; pažymi, kad metinis vidaus kontrolės darbo planas tikrinamas kas metų ketvirtį rengiamuose Vidaus kontrolės komiteto posėdžiuose, kuriuose dalyvauja už administraciją atsakingas vadovas, už žmogiškuosius išteklius atsakingas vadovas ir už operacijas atsakingas vadovas;

15.  remdamasis Fondo MVA, pripažįsta, kad 2010 m. vidaus audito veikla buvo paremta 2009–2011 m. strateginiu audito planu, kuris pagrįstas 2008 m. rizikos vertinimu; be to, pažymi, kad naujas rizikos vertinimas atliktas 2011 m. vasario mėn., po kurio buvo parengtas naujas 2011–2013 m. strateginis audito planas šiais klausimais:

   tyrimų valdymo auditas. Antrasis etapas (2011 m.);
   patikinimo ataskaitų teikimas ir (arba) patikinimo pagrindas (2012 m.);

16.  be to, pažymi, kad 2012–2013 m. numatomi klausimai yra:

   žmogiškųjų išteklių valdymas: įdarbinimo, mokymų, vertinimo ir paaukštinimo sistema;
   produktų kokybės valdymas ir (arba) santykiai su klientais ir (arba) suinteresuotųjų subjektų santykių valdymas;
   dokumentų tvarkymas;
   posėdžių valdymas;

17.  pažymi, kad 2010 m. Vidaus audito tarnyba (VAT) planavo atlikti Fondo tyrimų valdymo auditą; yra susirūpinęs, kad dėl nedidelio pagrindinių Fondo darbuotojų skaičiaus atliekant auditus ir dėl tyrimų valdymo dokumentų trūkumo VAT negalėjo surinkti pakankamai audito įrodymų dėl tam tikrų su rizika susijusių taikymo srities modelių; tačiau pažymi, kad papildomas šio audito, kuris buvo atliktas 2011 m. pradžioje, etapas ir rezultatai bus pateikti metinėje 2011 m. vidaus audito ataskaitoje; ragina Fondą, kad jis laiku pateiktų ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

18.  yra susirūpinęs dėl to, kad vėluojama įgyvendinti VAT rekomendaciją dėl apskaitos sistemų patvirtinimo; visų pirma pažymi, kad šią rekomendaciją VAT laiko itin svarbia; todėl ragina Fondą šiuo atžvilgiu nedelsiant imtis veiksmų ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie priemones, kurių imtasi šiam trūkumui pašalinti;

19.  nustato, kad penkios labai svarbios Vidaus audito tarnybos rekomendacijos 2010 m. pabaigoje dar nebuvo įgyvendintos; pažymi, kad šios rekomendacijos susijusios su poreikiu:

   registruoti tyrimų valdymo procedūrą;
   užtikrinti, kad su tyrimų planavimu susijusi informacija būtų tiksli ir kokybiška, ir stebėti planuojamą veiklą;
   atnaujinti viešųjų pirkimų procedūrų vadovą ir iš naujo užtikrinti atitiktį ir gerąją patirtį;
   registruoti finansines grandines;
   įdiegti ex post kontrolės metodiką;
remdamasis Fondo MVA pažymi, kad Fondas pranešė, jog įgyvendino tris labai svarbias rekomendacijas dėl finansų valdymo, tačiau metinėje vidaus audito ataskaitoje nurodoma, kad vėluojama jas įgyvendinti, palyginti su pradiniu Fondo veiksmų planu; todėl ragina Fondą ir VAT pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tikrąją šių konkrečių rekomendacijų padėtį;

20.  ragina Fondą tinkamai įgyvendinti VAT rekomendacijas ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie priemones, kurių imtasi šiuo atžvilgiu;

21.  vis dėlto remdamasis Fondo MVA pastebi, kad 2009 m. VAT pateikus rekomendaciją dėl finansų valdymo buvo peržiūrėta ir atnaujinta ex post patikros procedūra ir atliktas rizikos vertinimas siekiant pagrįsti pasirinktą pavyzdžio dydį;

o
o   o

22.  atkreipia dėmesį į savo ankstesnių pranešimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo rekomendacijas, kaip nurodyta šios rezoliucijos priede;

23.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2012 m. gegužės 10 d.(7) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 366, 2011 12 15, p. 150.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 139, 1975 5 30, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(5) OL L 250, 2011 9 27, p. 210.
(6) OL L 64, 2010 3 12, p. 505.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0164.


PRIEDAS

Per praėjusius kelerius metus Europos Parlamento pateiktos rekomendacijos

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Veikla

nepateikta

nepateikta

– ragina Fondą atlikti diachroninę šiais ir praėjusiais metais atliktų operacijų analizę, kuri būtų panaši į praėjusiais metais atliktą ex post analizę

– ragina Fondą toliau tobulinti savo veiklos stebėsenos sistemą, kad užtikrintų, jog į jo veiklos stebėsenos rezultatus būtų atsižvelgiama priimant su valdymu susijusius sprendimus ir rengiant planus ir kad būtų reguliariai atliekami tyrimai siekiant su tikslinėmis grupėmis užmegzti grįžtamąjį ryšį

– pritaria išorės vertintojų rekomendacijai nacionaliniu lygmeniu tiksliau nustatyti fondų tikslines grupes ir sukurti ryšių punktų sistemą, paremtą nacionalinėmis institucijomis, kurioms atstovautų jų valdyba

Į kitą laikotarpį perkelti einamieji asignavimai

– 2006 m. įvykdyta daugiau nei 97 proc. įsipareigojimų asignavimų. Pagrindinės veiklos vykdymo perkėlimo lygis buvo 43 proc. Taigi tai ne visiškai atitiko biudžeto metinio periodiškumo principą

nepateikta

– Fondas turėtų imtis priemonių, kad išvengtų trūkumų planuodamas ir sudarydamas programas, siekdamas laikytis metinio periodiškumo principo

– ragina Fondą pasirūpinti, kad ateityje asignavimais būtų galima naudotis tik tuomet, kai bus gauta atitinkama asignuotųjų pajamų suma

– pažymi, kad Audito Rūmai turėjo pateikti pastabų dėl Fondo biudžeto ir finansinės ataskaitos, kurioje buvo rimtų trūkumų, o tai rodo, kad buvo didelių Fondo finansų tvarkymo spragų

Biudžeto lėšų perkėlimai be patvirtinamųjų dokumentų

nepateikta

nepateikta

– biudžeto lėšų perkėlimai nebuvo tinkamai pagrįsti

nepateikta

Viešųjų pirkimų procedūros

nepateikta

– finansų vertinimo procedūros ir atrankos kriterijų neatitikimai, neleidžiantys tinkamai atlikti kandidatų galutinių gebėjimų vertinimo

– ragina fondus imtis priemonių, kad pagerintų savo sutarčių priežiūrą ir viešųjų pirkimų procedūrų planavimą

– ragina Fondą imtis priemonių, kad pagerintų savo vertinimo ir apžvalgos procedūrą, siekdamas ateityje išvengti tokių pačių klaidų pasikartojimo per savo viešųjų pirkimų procedūrą

Žmogiškieji ištekliai

– priėmimo į darbą tvarka nėra visiškai skaidri ir nediskriminacinė

– priėmimo į darbą tvarka nėra visiškai skaidri ir nediskriminacinė

– ragina fondus imtis priemonių, kad iš anksto geriau pasiruoštų pagrindinio darbuotojo išvykimui; darbuotojo numerį skaidriai įtraukti į veiklos ataskaitą

– atlikta su Fondo priėmimo į darbą tvarka susijusių patobulinimų

– ragina Fondą pateikti įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti su jo darbuotojų atranka susijusius sprendimus siekiant užtikrinti priėmimo į darbą tvarkos skaidrumą; ragina Fondą skubiai ištaisyti šią padėtį ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie padarytą pažangą

Vidaus auditas

– ragina gerinti finansų valdymą: dvi sutartys nebuvo įtrauktos į atitinkamų metų biudžetą

– ragina gerinti finansų valdymą: metų pabaigoje nebuvo paprašyta atlyginti už 2007 finansinius metus susigrąžintino 376,611 EUR PVM

– ragina Fondą imtis veiksmų savo finansinėms ataskaitoms gerinti

– ragina Fondą imtis veiksmų, kad įgyvendintų 28 iš 54 rekomendacijų, kurias pateikė Vidaus audito tarnyba, t. y. pradėti taikyti vidaus kontrolės standartus; stebėti, kaip taikomi kiti vidaus kontrolės standartai; pradėti taikyti veiksmingą planavimo ir priežiūros sistemą.

– įgyvendintos 2 iš 8 Vidaus audito tarnybos rekomendacijų

– ragina Fondą nedelsiant įgyvendinti Vidaus audito tarnybos finansų valdymo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šiuo atžvilgiu padarytą pažangą

Atnaujinta: 2013 m. lapkričio 12 d.Teisinis pranešimas