Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 65k
Neljapäev, 10. mai 2012 - Brüssel Lõplik väljaanne
2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC
P7_TA(2012)0191A7-0112/2012
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta otsus ühisettevõtte ENIAC 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1) ,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06086/2012 – C7-0050/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2) , eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(3) ,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(4) , eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0112/2012),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ENIAC tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2010. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ENIAC tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 368, 16.12.2011, lk 48.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


2.Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta otsus ühisettevõtte ENIAC 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1) ,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06086/2012 – C7-0050/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2) , eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(3) ,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(4) , eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0112/2012),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ENIAC 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ENIAC tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 368, 16.12.2011, lk 48.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


3.Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ENIAC 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (C7-0352/2011 – 2011/2265(DEC))

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2010 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1) ,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06086/2012 – C7-0050/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2) , eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(3) ,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(4) , eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0112/2012),

A.  arvestades, et ühisettevõte ENIAC (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 20. detsembril 2007. aastal 10 aastaks selleks, et määratleda ja rakendada teadusuuringute kava nanoelektroonika põhipädevuste arendamiseks eri rakendusvaldkondades;

B.  arvestades, et 2010. aasta juulis sai ühisettevõte majanduslikult iseseisvaks;

C.  arvestades, et ühisettevõte on käivitusetapis ning ei olnud 2010. aasta lõpuks veel oma sisekontrolli- ja finantsaruandlussüsteeme täielikult rakendanud;

D.  arvestades, et oma aruandes ühisettevõtte ENIAC 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta esitas kontrollikoda märkustega arvamuse raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta põhjendusel, et aastaaruandele ei ole lisatud eelarve tulemiaruannet ega eelarve tulemiaruande ja tekkepõhise tulemiaruande selgitavat võrdlust;

E.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ühisettevõtte 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta, et on leidnud piisavalt kinnitust raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

F.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 450 000 000 eurot, mis makstakse teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

G.  arvestades, et 2010. aastal oli ühisettevõtte eelarve 38 440 000 eurot;

Ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus

1.  tunneb muret selle pärast, et ühisettevõte sai kontrollikojalt oma aastaaruande usaldusväärsuse kohta märkustega arvamuse, põhjendusel, et raamatupidamise aastaaruandele ei ole lisatud eelarve tulemiaruannet ja EÜ arvestuseeskirja nr 16 (eelarveteabe esitamine raamatupidamise aastaaruandes) kohast eelarve tulemiaruande ja tekkepõhise tulemiaruande selgitavat võrdlust;

2.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte teatel on märkustega arvamuse põhjuseks asjaolu, et ühisettevõte ja kontrollikoda lugesid ühisettevõtte iseseisvalt tööle hakkamise algusajaks erinevat kuupäeva;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte eelarvet haldas 1. jaanuarist 2010 kuni 4. maini 2010 infoühiskonna ja meedia peadirektoraat; märgib, et haldusassigneeringud kanti ühisettevõttele üle 2010. aasta mais, kuid et tegevusassigneeringute eelarveridu ei kantud üle ja need jäid raamatupidamissüsteemis ligipääsmatuks, kuni ühisettevõte 26. juulil 2010. aastal ametlikult majanduslikult iseseisvaks sai; rõhutab, et ühisettevõte sai volitused oma eelarve täitmiseks 22. septembril 2010. aastal, mil kanti üle põhitegevuse assigneeringud;

4.  märgib ühisettevõtte aruande põhjal, et lõplik eelarve sisaldas kulukohustuste ja maksete assigneeringuid kokku 38 440 000 euro ulatuses, millest 36 168 000 eurot oli eraldatud 2010. aasta toetustaotluste esitamise kutse jaoks;

5.  võtab teadmiseks, et kasutatavate kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 99% ja 24%; väljendab muret maksete eelarve madala täitmismäära pärast ja eelkõige ühisettevõtte põhitegevuse pärast; rõhutab, et rahaliste vahendite saldo oli aasta lõpul 20 000 000 eurot, mis moodustas 53% 2010. aasta kasutatavatest maksete assigneeringutest;

6.  märgib, et maksete assigneeringute madala kasutusmäära põhjuseks on viivitused põhitegevuse ja vastavate vahendite üleandmisel komisjonilt ühisettevõttele;

7.  võtab ühisettevõtte märkuste alusel teadmiseks, et koostatud on menetlusjuhend, mis tagab ülesannete lahususe ning on võimaldanud kindlaks teha järgmised viis kõrvalekallet, mis leidsid aset omaenda eelarve täitmise algfaasis:

   kolme lepingu allkirjastamine ajal, mil tekkepõhise arvestuse tehingud ei olnud veel lõpetatud, sest tekkepõhise arvestuse menetluse kestust oli alahinnatud;
   üks kehtiva kulukohustusega seotud leping kirjutati alla enne, kui selgus, et selleks on vaja uut kulukohustust;
   majandusliku iseseisvumisega seotud üleandmisel avastati üks kaotsiläinud leping, millele kirjutati alla pärast esimeste maksete heakskiitmist;
võtab teadmiseks, et parandusmeetmed on rakendatud ja edasisi kõrvalekaldeid ei ole täheldatud;

Sisekontrollisüsteemid

8.  nõuab tungivalt, et ühisettevõte viiks lõpule oma sisekontrolli- ja finantsaruandlussüsteemide loomise; kutsub ühisettevõtet üles eelkõige kindlaks määrama ja dokumenteerima oma sisekontrollisüsteemi olulisi elemente, nagu raamatupidamismenetlus ning kontode sulgemise ja tegevuskulude kajastamise ja mõõtmisega seotud kontroll;

9.  võtab teadmiseks, et kontrollikoda leidis puudusi eelmaksete finantsaspektide eelkontrollide puhul, eelkõige seoses makstavate summade arvutamise ja kinnitamisega; rõhutab, et riiklike rahastamisasutuste väljastatud eelmaksete ja kulude heakskiitmise sertifikaate usaldati täielikult ning ei tehtud muid kontrolle, et veenduda deklareeritud kulude seaduslikkuses ja korrektsuses;

10.  märgib, et projektidega seotud kulude hüvitamise taotluste järelaudit on täielikult delegeeritud liikmesriikidele; peab siiski oluliseks, et ühisettevõte tagaks oma liikmete finantshuvide piisava kaitsmise ning tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse; on seetõttu seiskohal, et ühisettevõttel tekivad raskused oma liikmete finantshuvide piisava kaitsmise ning tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamisega; palub ühisettevõttel oma kulutaotluste järelauditi strateegia läbi vaadata ja teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni sellest, millist mehhanismi rakendatakse, et tagada vastavus ühisettevõtte loomist käsitleva määruse (EÜ) nr 72/2008 artikliga 12;

11.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte peaarvepidaja kinnitas finants- ja raamatupidamissüsteemid (ABAC ja SAP); märgib siiski, et ei kinnitatud aluseks olevaid äriprotsesse, eelkõige seda, mis annab finantsteavet riigi ametiasutuste esitatud väljamaksetaotluste kinnitamise ja väljamaksmise kohta; palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni aluseks olevate äriprotsesside kinnitamise seisust;

12.  võtab teadmiseks kontrollikoja järelduse, et ühisettevõtte infotehnoloogia valdkonna juhtimine ja kogemused on ettevõtte suurust ja missiooni arvestades piisavad; rõhutab samas, et infotehnoloogia strateegiline kavandamistsükkel, konfidentsiaalsus- ja andmetervikluse nõuetele vastav andmete klassifitseerimine ja avariitaasteplaan on ajakavast maha jäänud; palub ühisettevõttel olukorda parandada ja esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle küsimuse kohta ajakohastatud aruande;

Siseaudit

13.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte finantseeskirju ei ole veel muudetud nii, et need sisaldaksid viidet komisjoni siseaudiitori pädevusele üldeelarve kui terviku suhtes;

14.  märgib siiski, et ühisettevõtte juhatus võttis komisjoni siseauditi talituse ametijuhendi vastu;

Majandusliku iseseisvuse viibimine

15.  tuletab meelde, et ühisettevõte loodi 2008. aasta veebruaris, kuid hakkas iseseisvalt tööle 2010. aasta juulis; väljendab tõsist muret seoses asjaoluga, et veerand ühisettevõte ettenähtud tegutsemisajast, mis lõpeb 31. detsembril 2017. aastal, on kulunud majandusliku iseseisvuse saavutamisele; märgib, et ühisettevõte sai asuda tegevusmakseid sooritama alles pärast 2010. aasta septembrit, mil komisjon tegi ühisettevõttele tegevusassigneeringuid hõlmava rahaülekande; rõhutab tungivalt, et nimetatud viivitused ei tohiks siiski põhjustada ühisettevõtte 10-aastase tegevusaja pikenemist, vaid peaksid ergutama ettevõtte juhatust kõiki puudusi kõrvaldama ja ettenähtud 10-aastase ajavahemiku jooksul oma eesmärke saavutama;

Toetustaotluste esitamise kutse ja projektijuhtimine
2010. aasta toetustaotluste esitamise kutse

16.  märgib ühisettevõtte aruande põhjal, et 3. toetustaotluste esitamise kutse peale esitati hulgaliselt taotlusi; võtab teadmiseks, et 10 taotlust on rahastamiseks välja valitud, kuid 11 künnise ületanud projekti ei ole olnud võimalik rahastada, sest kasutatav eelarve oli ammendatud;

2008. ja 2009. aasta toetustaotluste esitamise kutsed

17.  tunneb tõsist muret 1. toetustaotluste esitamise kutse (2008) ja 2. toetustaotluste esitamise kutse (2009) projektide aeglase edenemise pärast;

18.  märgib ühisettevõtte 2010. aasta tegevusaruande põhjal, et 1. toetustaotluste esitamise kutse olukord 2010. aasta lõpul oli järgmine:

   kokku 166 partnerist kuuel (3,6%) puudusid riiklikud toetuslepingud, enamasti kuna muudatustejärgne vormistamistöö oli veel pooleli;
   15,1% partneritest (25 partnerit, peamiselt Itaaliast) on riikliku toetuslepingu sõlminud, kuid ei ole liitumisvormile alla kirjutanud;

19.  võtab ühisettevõtte märkuste põhjal teadmiseks, et 2. toetustaotluste esitamise kutse projektide puhul edeneb lepingute sõlmimine veelgi aeglasemalt ning 2010. aasta lõpuks suudeti allkirjastada ainult kuus ühisettevõtte toetuslepingut, ülejäänud viie projektiga tekkisid viivitused järgmistel põhjustel:

   kolmel projektil on Itaalia projektikoordinaatorid, kes ootavad ikka veel valitsuse määrust ja ei ole nõustunud endale teistest riikidest asendajate määramisega;
   projekt SMART sõnastati ümber pärast seda, kui Prantsusmaa toetuse mitu kuud pärast ametiasutuste nõukogu toetusotsust eelarvekärbete tõttu tühistas;
   projekt MIRANDELA oli allkirjastamiseks valmis, kuid viimasel hetkel muudeti allkirjastama volitatud isikut;

20.  võtab aasta tegevusaruandest teadmiseks, et programmi algusest kuni 2010. aasta lõpuni sooritas ühisettevõte üle 300 toetusmakse kokku 9 800 000 euro ulatuses; märgib, et ühisettevõte peab lepingute ja maksetega seotud olukorda lubamatuks ja on otsustanud teha järgmist:

   hoolitseda selle eest, et protsessi osalised oleksid menetlustega kursis;
   selgitada sündmuste käiku ja vajalikku teabevahetust riiklike rahastamisasutustega;
   määrata kindlaks vajalikud sammud ja kiirendada menetlusi;
   kontrollida sündmuste käiku, külastades riiklikke asutusi, et olukorrast ülevaadet saada või menetlusi selgitada;

21.  palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile:

   ajakohastatud aruande 1. ja 2. toetustaotluste esitamise kutse projektide olukorra kohta seoses lepingute sõlmimise ja toetusmaksetega;
   hindamisaruande lepingute sõlmimise ja maksete tegemise protsessi kiirendamiseks võetud meetmete ning nende rakendamise abil saavutatud edu kohta;
   ajakohastatud aruande 3. toetustaotluste esitamise kutse projektide olukorra kohta seoses lepingute sõlmimise ja toetusmaksetega;

Tegevustulemused

22.  võtab ühisettevõtte aasta tegevusaruande põhjal teadmiseks, et 16. detsembril 2010. aastal kiideti heaks komisjoni aruanne ARTEMISe ja ENIACi ühise tehnoloogiaalgatuse esimese vahehinnangu kohta;

23.  rõhutab, et vahehinnangus esitati ühisettevõttele kolm soovitust:

   „teiste ärakasutamise” probleemi lahendamiseks peaks ühisettevõte looma süsteemi, milles iga mitteliikmest abisaaja maksab protsendi saadud liidu toetusest tasuna ühisettevõtte kulude katteks;
   hindamis- ja valikuprotsesse tuleks muuta nii, et toetatud projektide valiku kogum vastaks paremini programmi üle-euroopalistele strateegilistele eesmärkidele;
   liikmesriigid ja tööstusühendused peaksid tegema koostööd, et luua protsessid, mille kaudu potentsiaalsetele projektiettepanekute tegijatele saaks anda varakult konstruktiivset tagasisidet toetuse saamise väljavaadete kohta;
palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni meetmetest, mida esimese vahehinnangu tulemuste põhjal on võetud;

24.  märgib, et ühisettevõte peab tegevuseelarve alakasutust kõige olulisemaks probleemiks, mis tema eesmärkide täitmise võimet mõjutab; võtab teadmiseks, et seetõttu asus ühisettevõte 2010. aastal kaaluma, mida teha, et olukorda parandada, ja määratles järgmised meetmed:

   täpsustada strateegiliselt oluliste projektide määratlust;
   teha kindlaks riiklikud programmid, millele Euroopa tasandile viimine kasuks tuleks;
   kaasata täiendavaid riiklikke rahastajaid;
   optimeerida rahastamise jaotus EUREKA klastri CATRENE ja ühisettevõtte vahel;
palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nimetatud meetmete rakendamisest ja saavutatud tulemustest;

25.  võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku kehtestada teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm ning selle, et komisjon esitab ettepanekus võimaluse kombineerida ARTEMIS ja ENIAC üheks algatuseks ning võimaluse luua uued ühisettevõtted raamprogrammi Horisont 2020 ühiskonnaprobleeme käsitleva osa rakendamiseks; palub komisjonil hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle küsimusega kursis;

Lepingu puudumine asukohariigiga

26.  kordab, et ühisettevõte peaks kiiresti sõlmima Belgiaga asukohalepingu, milles käsitletakse tööruume, privileege ja immuniteete ning Belgia muud toetust ühisettevõttele, nagu on ette nähtud ühisettevõtte asutamismääruses (EÜ) nr 72/2008;

Horisontaalsed tähelepanekud ühisettevõtete kohta

27.  rõhutab, et seni on komisjon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 alusel asutanud seitse ühisettevõtet; märgib, et kuus ühisettevõtet (IMI, ARTEMIS, ENIAC, CLEAN SKY, FCH ja ITER-F4E) kuuluvad komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi ning infoühiskonna ja meedia peadirektoraadi teadusruumi ning ühe ühisettevõtte ülesandeks on välja töötada uus lennuliikluse juhtimissüsteem (SESAR) transpordisektoris, mis kuulub liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi tegevusvaldkonda;

28.  märgib, et ühisettevõtetele nende tegevusajal vajalikuks peetavad soovituslikud koguvahendid on 21 793 000 000 eurot;

29.  märgib, et ühisettevõtetele nende tegevusajal vajalikuks peetav liidu kogutoetus on 11 489 000 000 eurot;

30.  märgib, et 2010. aastal moodustas Euroopa Liidu makse ühisettevõtete eelarvesse kokku 505 000 000 eurot;

31.  palub komisjonil edastada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile igal aastal koondteabe igale ühisettevõttele liidu üldeelarvest eraldatud vahendite kohta, et tagada liidu vahendite kasutamise selgus ja läbipaistvus ning taastada maksumaksjate usaldus;

32.  väljendab heameelt ühisettevõtte ARTEMIS algatuse üle lisada oma aasta tegevusaruandesse andmed käimasolevate projektide järelevalve ja läbivaatamise kohta; on veendunud, et ka teised ühisettevõtted peaksid seda eeskuju järgima;

33.  tuletab meelde, et ühisettevõtted kujutavad endast avaliku ja erasektori partnerlust ning seetõttu ühendavad avalikke ja erahuvisid; on arvamusel, et niisuguses olukorras ei tohiks huvide konflikti esinemise võimalust tähelepanuta jätta, vaid sellega tuleb nõuetekohaselt tegelda; kutsub seetõttu ühisettevõtteid üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kontrollimehhanismidest, mida nad kasutavad, et võimaldada nõuetekohast haldamist ja ennetada huvide konflikte;

34.  märgib, et kui ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte välja arvata, on ühisettevõtted suhteliselt väikesed ja geograafiliselt kontsentreeritud; on seetõttu veendunud, et nad peaksid võimaluse korral oma vahendid ühendama;

35.  palub kontrollikojal esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ülevaate selle kohta, milliseid järelmeetmeid on ühisettevõtted võtnud seoses kontrollikoja märkustega nende 2011. aasta raamatupidamise aruannete kohta;

36.  palub kontrollikojal esitada mõistliku tähtaja jooksul Euroopa Parlamendile eriaruande lisaväärtuse kohta, mida ühisettevõtete asutamine annab liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide edukaks elluviimiseks; märgib lisaks, et samas aruandes tuleks esitada ka hinnang ühisettevõtete asutamise tulemuslikkuse kohta.

(1) ELT L 368, 16.12.2011, lk 48.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

Viimane päevakajastamine: 12. november 2013Õigusalane teave