Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 140kWORD 90k
Čtvrtek 10. května 2012 - Brusel Konečné znění
Absolutorium 2010: iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)
P7_TA(2012)0193A7-0108/2012
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva na rozpočtový rok 2010 (C7-0300/2011 – 2011/2241(DEC))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na konečnou účetní závěrku společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2010,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi společného podniku(1) ,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva(3) , a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení.

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0108/2012),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2010;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 368, 16.12.2011, s. 17.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 38.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o uzavření účtů společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2010 (C7-0300/2011 – 2011/2241(DEC))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na konečnou účetní závěrku společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2010,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi společného podniku(1) ,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva(3) , a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení.

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0108/2012),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2010;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 368, 16.12.2011, s. 17.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 38.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva na rozpočtový rok 2010 (C7-0300/2011 – 2011/2241(DEC))

Evropský parlament ,

–  s ohledem na konečnou účetní závěrku společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2010,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi společného podniku(1) ,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 (06086/2012 – C7-0050/2012),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2) , a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva(3) , a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení.

–  s ohledem na finanční pravidla společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva, jež byla přijata na základě rozhodnutí jeho správní rady dne 2. února 2009,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4) , a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0108/2012),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva („společný podnik“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem výrazně zlepšit účelnost a účinnost procesu vývoje léčiv s dlouhodobým zaměřením na to, aby farmaceutické odvětví vyrábělo účinnější a bezpečnější inovativní léčiva,

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat dne 16. listopadu 2009,

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2010 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku na období 10 let představuje 1 000 000 000 EUR, které budou vyplaceny z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum;

E.  vzhledem k tomu, že rozpočet společného podniku na rozpočtový rok 2010 činil 107 150 584 EUR;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  bere s obavami na vědomí, že roční rozpočet společného podniku a plán jeho plnění na rok 2010 správní rada přijala teprve 16. března 2010 a proto byl společný podnik v celém prvním čtvrtletí nucen používat pravidlo prozatímních dvanáctin, aby mohl provádět platby;

2.  je znepokojen skutečností, že členové společného podniku nebyli schopni včas stanovit a odsouhlasit vědecké priority, které by byly zaneseny do ročního prováděcího plánu, v důsledku čehož byla zpožděna roční výzva pro předkládání návrhu na rok 2010 až do 22. října 2010;

3.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2010 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 107 150 584 EUR a prostředky na platby ve výši 29 009 840 EUR; konstatuje, že míra čerpání disponibilních prostředků na závazky činila pouze 6 % a míra čerpání disponibilních prostředků na platby 35 %;

4.  má obavy ohledně nízké míry plnění rozpočtu a souvisejících činností společného podniku; zdůrazňuje, že hotovostní zůstatek na konci roku činil 70 731 612,03 EUR, což představuje 65 % disponibilních prostředků na platby v roce 2010;

5.  bere na vědomí, že společný podnik zdůvodnil, že k nízké míře využití prostředků na závazky a na platby a vysokému hotovostnímu zůstatku došlo v důsledku:

   zpoždění v definování vědeckých priorit společného podniku a témat pro výzvy k předkládání návrhů, které vedly k tomu, že výzvy byly zveřejněny se zpožděním, a tudíž bylo zpožděno také jejich hodnocení a výběrový postup;
   předběžného financování úspěšných společných projektů 3. výzvy, které bylo provedeno v roce 2011, nikoli v roce 2010, jak bylo původně plánováno, a to v důsledku zpoždění, která způsobila zvolená konsorcia, což mělo dopad na podpis smluv o poskytnutí grantů;
vyzývá nicméně společný podnik a jeho členy, aby přijali odpovídající opatření a zajistili včasné definování vědeckých priorit a témat výzev k předkládání návrhů a aby umožnili vyrovnaný rozpočet v následujících rozpočtových letech;

Hodnocení věcných příspěvků

6.  připomíná, že společný podnik byl zřízen v prosinci 2007 a začal samostatně fungovat 16. listopadu 2009; vyjadřuje silné znepokojení nad tím, že správní rada doposud neschválila metodiku hodnocení věcných příspěvků, která má být stanovena v rámci vnitřních předpisů a postupů společného podniku v souladu s finančními předpisy a z tohoto důvodu nebyli členové Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) společného podniku schopni poskytovat informace o nákladech vzniklých v průběhu první fáze vykazovaného období, jak je stanoveno ve smlouvách o poskytnutí grantu;

7.  bere z odpovědí společného podniku na vědomí, že konzultace v souvislosti s metodikou, kterou mají pro hodnocení věcných příspěvků používat členové společností EFPIA v projektech společného podniku, stále pokračují a že jednotlivé zprávy týkající se věcných přípěvků budou předložena poté, co správní rada schválí revidovaný model smlouvy o poskytnutí grantu; naléhavě žádá společný podnik a jeho správní radu, aby poskytli orgánu příslušnému k udělení absolutoria aktuální informace o vývoji situace;

Zadávací řízení

8.  z výroční zprávy o činnosti společného podniku vyrozuměl, že společný podnik přijal v roce 2010 „pokyny IIL týkající se postupů pro zadávání nízkonákladových zakázek“, které mají zajistit plnění obecných pokynů o zadávání veřejných zakázek Evropské komise a respektování horní hranice veřejných zakázek, kterou stanoví jeho finanční předpisy týkající se veřejných zakázek;

9.  kromě toho bere na vědomí, že v průběhu roku 2010 zahájil společný podnik dvě výběrová řízení vysokonákladových veřejných zakázek, v jednom případě se jednalo o zakázku na infrastrukturu IT a v druhém o provedení auditů ex-post, jejichž rámcové smlouvy byly zveřejněny v Úředním věstníku; zdůrazňuje, že tato řízení byla zahájena současně s dalším společným podnikem; shledává iniciativu společného podniku provádět společná výběrová řízení zajímavou; je toho názoru, že tato iniciativa by společnému podniku umožnila provádět úspory z rozsahu a šetřit peníze daňových poplatníků; vyzývá proto společný podnik, aby společná výběrová řízení prováděl co nejčastěji;

10.  bere na vědomí, že společný podnik zahájil dvě výběrová řízení nízkonákladových zakázek, jedna se týkala vývoje webových stránek a pořádání informačních akcí v průběhu roku a druhá nákupu kancelářského nábytku pro nové prostory;

11.  bere na vědomí, že společný podnik zveřejnil na webových stránkách seznam přidělených zakázek, což je jeho právním závazkem; všímá si, že zveřejněný seznam obsahuje zakázky zadané od počátku existence společného podniku do 31. října 2010; naléhavě žádá společný podnik, aby seznam přidělených zakázek pravidelně aktualizoval;

Výzvy k předkládání návrhů a jednání o projektech

12.  připomíná, že společný podnik zveřejnil třetí výzvu pro předkládání návrhů, která byla zveřejněna ke dni 22. října 2010;

13.  bere na vědomí, že v roce 2010 společný podnik dokončil jednání týkající se druhé výzvy k předkládání návrhů a začal přijímat žádosti o proplacení nákladů od příjemců grantů účastnících se projektů financovaných na základě první výzvy k překládání návrhů, jež proběhla pod vedením Komise a byla zahájena v dubnu 2008, a také tyto náklady začal proplácet;

14.  z výroční zprávy o činnosti společného podniku bere na vědomí, že v rámci druhé výzvy k překládání návrhů se hodnotících panelů účastnili nezávislí odborníci s výjimkou závěrečného hodnocení, přičemž tito odborníci neměli hlasovací práva, a také že výkonný orgán společného podniku přizval nezávislé pozorovatele, aby se zúčastnili dvoufázového hodnotící procesu; vyzývá společný podnik, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o metodice ověřování, která se používá pro zajištění plné nezávislosti expertů a pozorovatelů, aby se tak znemožnilo riziko střetu zájmu v průběhu hodnocení výběrových řízení;

15.  bere na vědomí z výroční zprávy o činnosti, že nezávislí pozorovatelé jsou odpovědni za zveřejnění zprávy ke každé ze dvou fází hodnotícího procesu; také bere na vědomí, že akční plán vycházející ze zprávy nezávislých pozorovatelů týkající se dvoufázového procesu hodnocení byl zveřejněn v září 2010 a výkonný orgán společného podniku tento akční plán provádí v rámci třetí výzvy k předkládání návrhů; vyzývá společný podnik, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o plnění jednotlivých opatření vyplývajících z akčního plánu;

16.  bere podle informací společného podniku na vědomí, že v rámci provozních postupů bylo zavedeno několik prováděcích opatření, jejichž cílem je zabránit střetu zájmu; bere na vědomí zejména, že jakýkoli jednotlivec zapojený do činnosti společného podniku musí splnit pevně stanovená, platná pravidla vyplývající z předpisů; vyzývá společný podnik, aby sestavil akční plán s konkrétními opatřeními a termíny s cílem zabránit střetům zájmu a posílit transparentnost a aby o těchto opatřeních informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

Systémy vnitřní kontroly

17.  naléhavě žádá společný podnik, aby dokončil své vnitřní kontroly a systémy finančních informací; vyzývá zejména společný podnik, aby vytvořil a zdokumentoval významné prvky svého systému vnitřní kontroly, jako jsou účetní postupy a kontroly v souvislosti s uzavíráním účtů a uznáváním a měřením provozních výdajů;

18.  kromě toho vyzývá společný podnik, a zejména jeho účetního, aby v souladu s finančními pravidly oficiálně potvrdil a validoval související podnikové procesy; bere na vědomí z odpovědi společného podniku, že validace souvisejících podnikových procesů na podporu účetních systémů byla provedena v červnu 2011; vyzývá společných podnik, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria toto zpoždění vysvětlil;

19.  bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že řízení a postupy společného podniku v oblasti IT jsou vzhledem k jeho velikosti a poslání na odpovídající úrovni; zdůrazňuje však, že formalizace politik a postupů s ohledem na cyklus strategického plánování a monitorování v oblasti IT, řízení rizik v oblasti IT, plán zajištění kontinuity provozu a plán obnovení provozu po havárii mají zpoždění; naléhavě žádá společný podnik, aby sestavil akční plán s konkrétními opatření a termíny s cílem urychlit formalizaci politik a procesů ve výše uvedených oblastech a aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích, jichž bylo v této oblasti dosaženo;

20.  upozorňuje, že správní rada přijala strategii společného podniku týkající se auditu ex-post dne 14. prosince 2010; naléhavě žádá společný podnik, aby začal strategii neprodleně plnit a provedl kontroly na místě a finanční audity mezi účastníky výzkumných činností financovaných společným podnikem a aby předložil orgánu příslušnému pro udělení absolutoria výroční zprávu, kterou vypracuje výkonný ředitel podniku a která bude obsahovat závěry těchto auditů, předložená doporučení a nařízená finanční opravy;

Interní audit

21.  konstatuje, že finanční pravidla společného podniku nebyla dosud upravena tak, aby zahrnovala ustanovení o pravomocích interního auditora (IAS) Komise, pokud jde o souhrnný rozpočet jako celek;

22.  konstatuje však, že Komise a společný podnik přijaly opatření k zajištění toho, aby byly jasně vymezeny příslušné provozní úkoly útvaru interního auditu Komise (IAS) a funkce interního auditu společného podniku;

23.  bere na vědomí vysvětlení společného podniku, že nutnost dalšího vyjasnění role IAS ve finančních předpisech společného podniku bude posouzena poté, co bude ukončen probíhající přezkum rámcového finančního nařízení;

24.  konstatuje na základě výroční zprávy o činnosti společného podniku za rok 2010, že společný podnik zřídil v listopadu 2010 vlastní útvar interního auditu (IAC);

25.  z odpovědí, které společný podnik poskytl Účetnímu dvoru, bere na vědomí, že role vedoucího interního auditu společného podniku a útvaru IAS byly vyjasněny a formalizovány schválením auditorských stanov IAS a IAC v březnu 2011; také bere na vědomí, že se připravuje také koordinovaný strategický plán auditu na období 2012–2014, který má zajistit optimální dopad plánovaných auditů a minimalizovat zdvojování auditorské činnosti IAS a IAC; vyzývá společný podnik, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o aktuálním stavu přípravy a realizace strategického plánu pro provádění auditu na období 2012–2014;

Výkonnost

26.  bere na vědomí, že Komise zadala provedení prozatímního přezkumu v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 73/2008 a že přezkum se zaměřil na kvalitu, účinnost a příspěvek společného podniku pro dosažení stanovených cílů;

27.  bere na vědomí, že v rámci hodnocení v polovině období byly zjištěny následující nedostatky:

   struktury vnitřního řízení zatím nefungují optimálně;
   neexistují aktivní informační činnosti;
   není plně využit potenciál některých zúčastněných stran s ohledem na jejich poradní schopnosti;
   nedostatečně identifikované klíčové ukazatele a jejich nedostatečné využití ze strany společného podniku, což může vést k tomu, že výstupy celé iniciativy budou nejednotné a nepřehledné;
bere na vědomí, že prozatímní přezkum byl proveden v prosinci 2010 a vzešlo z něj sedm doporučení; bere patřičně na vědomí, že společný podnik se zavázal zabývat se závěry prozatímního přezkumu a stanovit následná opatření;

28.  žádá proto společný podnik, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria sdělil, jaká opatření přijal a jaký je časový rámec pro jejich plnění s cílem zabývat se doporučeními vyplývajícími z prozatímního přezkumu, a aby jej informoval pravidelně o dosažených výsledcích;

Chybějící dohoda s hostitelským státem

29.  znovu opakuje, že by společný podnik měl urychleně uzavřít hostitelskou dohodu s Belgií, týkající se sídla kancelářských prostor, výsad a imunit a další podpory, kterou má Belgie společnému podniku poskytovat v souladu s jeho zakládajícím nařízením (ES) č. 73/2008;

Poznámky horizontálního charakteru ke společným podnikům

30.  zdůrazňuje, že doposud Komise založila sedm společných podniků podle článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie; konstatuje, že šest společných podniků (IMI, ARTEMIS, ENIAC, CLEAN SKY, FCH a ITER-F4E) provádí činnost v oblasti výzkumu v rámci GŘ Komise RDT a INFSO a jeden společný podnik se zabývá vývojem systému nové generace řízení letového provozu (SESAR) v oblasti dopravy a spadá pod GŘ MOVE;

31.  konstatuje, že celková orientační výše prostředků považovaných za nezbytné pro společné podniky po dobu jejich existence dosahuje výše 21 793 000 000 EUR;

32.  konstatuje, že celkový příspěvek Unie považovaný za nezbytný pro společné podniky po dobu jejich existence dosahuje výše 11 489 000 000 EUR;

33.  konstatuje, že v rozpočtovém roce 2010 představoval celkový příspěvek Unie do rozpočtu společných podniků částku 505 000 000 EUR;

34.  vyzývá Komisi, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria každoročně poskytovala souhrnné informace o celkovém ročním financování každého ze společných podniků, které bylo hrazeno ze souhrnného rozpočtu Unie, aby se zajistila transparentnost a jasný přehled, pokud jde o využívání prostředků Unie, a obnovila se důvěra evropských daňových poplatníků;

35.  vítá iniciativu společného podniku ARTEMIS začlenit informace o monitorování a přehled probíhajících projektů do výroční zprávy o činnosti; je toho názoru, že by tuto praxi měly následovat také další společné podniky;

36.  připomíná, že společné podniky představují partnerství veřejného a soukromého sektoru, a proto se v nich propojují veřejné i soukromé zájmy; domnívá se, že by se v tomto ohledu neměla podceňovat možnost případných střetů zájmů, ale že je třeba ji řádně řešit; vyzývá proto společné podniky, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovaly o tom, jaký mají ve svých strukturách zavedený ověřovací mechanismus, který jim umožňuje střety zájmů řádným způsobem řešit a předcházet jim;

37.  konstatuje, že s výjimkou společného podniku pro ITER a získávání energie z jaderné syntézy, jsou společné podniky relativně malými strukturami, které jsou geograficky soustředěné; domnívá se proto, že by tyto podniky měly pokud možno sdílet své zdroje;

38.  vyzývá Účetní dvůr, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria poskytl informace o opatřeních navazujících na připomínky, jež uvedl v jednotlivých zprávách o roční účetní závěrce za rozpočtový rok 2011 pro každý ze společných podniků;

39.  žádá Účetní dvůr, aby Parlamentu v přiměřené lhůtě poskytl zvláštní zprávu o přínosu zřizování společných podniků pro účinné uskutečňování programů Unie v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací; navíc poznamenává, že tatáž zpráva by měla zahrnovat hodnocení účinnosti zakládání společných podniků.

(1) Úř. věst. C 368, 16.12.2011, s. 17.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 38.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

Poslední aktualizace: 12. listopadu 2013Právní upozornění