Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 105kWORD 81k
Joi, 24 mai 2012 - Strasbourg Ediţie definitivă
Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri
P7_TA(2012)0224B7-0233/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri (2012/2617(RSP))

Parlamentul European ,

–  având în vedere întrebarea din 26 aprilie 2012 adresată Comisiei și având ca subiect inițiativa privind oportunitățile pentru tineri (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010 privind Strategia Europa 2020 și cele cinci obiective principale ale acesteia,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri” (COM(2011)0933),

–  având în vedere pachetul privind ocuparea forței de muncă intitulat „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” și prezentat de Comisie la 18 aprilie 2012 (COM(2012)0173),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – ”Împreună pentru o nouă creștere'' (COM(2011)0206),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Tineretul în mișcare – O inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană” (COM(2010)0477),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Analiza anuală a creșterii pe 2012” (COM(2011)0815),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la promovarea accesului tinerilor pe piața muncii și la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor și ucenicilor(1) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap(2) ,

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 privind Strategia UE privind incluziunea romilor(3) ,

–  având în vedere concluziile Consiliului de promovare a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor în vederea realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020, adoptate la Luxemburg la 17 iunie 2011,

–  având în vedere Declarația membrilor Consiliului European din 30 ianuarie 2012 intitulată „Spre o consolidare favorabilă creșterii și o creștere favorabilă ocupării forței de muncă”,

–  având în vedere scrisoarea privind șomajul în rândul tinerilor, trimisă de Președintele Comisiei Europene, dl Barroso, la 31 ianuarie 2012 unui număr de opt state membre,

–  având în vedere documentul de lucru al Comitetului Economic și Social European (SOC)450 din 28 martie 2012 privind Comunicarea Comisiei (COM(2011)0933) către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor,

–  având în vedere Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă,

–  având în vedere articolele 15, 31 și 32 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere titlul XII din TFUE,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Parlamentul European și-a exprimat poziția sa referitoare la promovarea accesului tinerilor pe piața muncii și la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor și ucenicilor în rezoluția sa din 2010 în care Comisiei Europene, statelor membre, partenerilor sociali și altor părți interesate li s-au solicitat, inter alia, următoarele, în conformitate cu competențele lor respective:

   să elaboreze de urgență strategii, politici economice și politici pentru piața forței de muncă pentru a crea locuri de muncă mai multe și mai bune pentru tineri, evitând astfel ca aceștia să cadă în „capcana precarității” în care tinerii au o serie de locuri de muncă temporare și stagii neplătite care nu conduc la o îmbunătățire efectivă a salariilor și a condițiilor de muncă sau la forme de încadrare mai stabile;
   să ofere sprijin pentru politicile naționale vizând piața forței de muncă, educația și formarea sub forma unei „garanții europene pentru tineri” care să asigure dreptul fiecărei persoane tinere din UE de a beneficia de o ofertă de loc de muncă, de un stagiu de ucenicie, de formare profesională suplimentară sau de o formulă care să asocieze activitatea și formarea profesională după o perioadă maximă de 4 luni de șomaj;
   să intensifice eforturile pentru reducerea abandonului școlar timpuriu și să dezvolte strategii de sprijin pentru persoanele tinere care nici nu au un loc de muncă și nici nu participă la programe de învățământ sau de formare;
   să îmbunătățească legăturile dintre lumea academică și cea profesională printr-o mai bună adaptare a programei de învățământ la necesitățile pieței forței de muncă, oferind stagii de calitate, cu o remunerație decentă și condiții de muncă adecvate, prin introducerea unei carte europene a calității stagiilor în care să fie stabilite standardele minime pentru stagii cu scopul de a asigura valoarea educațională a acestora și pentru a evita exploatarea, asigurând totodată protecția socială, și prin crearea de stagii de ucenicie mai multe și mai bune în cadrul programului de formare profesională pentru a facilita trecerea tinerilor de la învățământ la mediul profesional;
   să intensifice eforturile pentru a stabili și implementa un sistem european de certificare și recunoaștere a învățământului formal și informal, îmbunătățind prin aceasta mobilitatea pe piața muncii atât la nivel național, cât și la nivel transfrontalier;
   să asigure politici incluzive, cu scopul de a evita discriminarea tinerilor și de a aborda nevoile grupurilor care se confruntă adesea cu obstacole specifice la accesul pe piața forței de muncă, printre acestea numărându-se migranții tineri, părinții tineri, tinerii de etnie romă și persoanele cu handicap;

B.  întrucât, după o redresare economică mediocră începând din 2010, șomajul este din nou în creștere, rata medie a șomajului fiind de 10%, iar cea în rândul tinerilor depășind 22% în Uniunea Europeană, în timp ce previziunile economice indică o nouă perioadă de stagnare economică și o creștere în continuare a nivelului de șomaj, fără ca în viitorul apropiat să existe vreo perspectivă de redresare caracterizată de o abundență a locurilor de muncă;

C.  întrucât situația încadrării în muncă a tinerilor diferă semnificativ de la un stat membru la altul, rata șomajului variind între mult sub 10% în unele țări și aproape 50% în țările afectate cel mai grav de criză;

D.  întrucât șomajul în rândul tinerilor poate fi abordat într-un mod semnificativ numai dacă este analizat în contextul mai larg al situației generale a încadrării în muncă dintr-un stat membru și al cadrului politic economic global de pe piața națională a forței de muncă;

E.  întrucât unul dintre motivele nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor îl reprezintă lipsa de noi locuri de muncă;

F.  întrucât efectele negative pe care le-au avut în Europa criza financiară și economică și în special criza datoriei suverane din zona euro au afectat mai puternic persoanele tinere, în special cele care nu și-au finalizat studiile sau nu au absolvit învățământul obligatoriu sau învățământul secundar superior, cele care se confruntă cu șomaj pe termen lung și excluziune socială, precum și tinerii din regiuni caracterizate de o situație economică nefavorabilă, astfel încât situația persoanelor tinere s-a înrăutățit;

G.  întrucât creșterea alarmantă a nivelului șomajului în rândul tinerilor reprezintă o amenințare pentru viitorul economic și social al multor persoane tinere din Uniunea Europeană, astfel încât acestea plătesc un preț ridicat pentru criză;

H.  întrucât lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor presupune realizarea mai multor investiții în educație și formare în UE;

I.  întrucât măsurile eficace constau în crearea condițiilor pentru transferarea lucrătorilor dinspre sectoarele aflate în declin către sectoarele aflate în creștere, promovarea inovării și crearea de noi locuri de muncă;

J.  întrucât la 17 iunie 2010 Consiliul European a ajuns la un acord în privința Strategiei Europa 2020 și a cinci obiective principale, printre care:

   „reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii sub 10%”;
   „creșterea de până la 40%, cel puțin, a numărului absolvenților de învățământ terțiar [...], cu vârste cuprinse între 30 si 34 de ani”;
   „obiectivul de a se ajunge la o rată de ocupare de 75% pentru femeile și bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, inclusiv printr-o mai mare participare a tinerilor, a lucrătorilor în vârstă, a celor mai puțin calificați și printr-o mai bună integrare a migranților legali”;
   „promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei, stabilind obiectivul de a elimina pentru cel puțin 20 de milioane de persoane riscul de sărăcie sau excluziune”;

K.  întrucât, în comunicarea sa referitoare la Actul privind piața unică, Comisia a afirmat în mod corect că o aprofundare în continuare a pieței unice are potențialul de a crea locurile de muncă și prosperitatea atât de necesare pentru determinarea unei schimbări economice și combaterea crizei economice actuale;

L.  întrucât, în comunicarea sa intitulată „Tineretul în mișcare”, Comisia Europeană a încurajat statele membre să introducă o „garanție pentru tineri” și ulterior a invitat statele membre să depună mai multe eforturi pentru a implementa aceste garanții;

M.  întrucât în timpul reuniunii lor din 30 ianuarie 2012, membrii Consiliului European au publicat o declarație în care au invitat statele membre să îmbunătățească oferta de forță de muncă și să reducă șomajul în rândul tinerilor și au conchis că „obiectivul ar trebui să fie ca, la câteva luni de la terminarea studiilor, tinerilor să li se prezinte o ofertă de angajare de bună calitate, opțiunea continuării studiilor, o ucenicie sau un stagiu”;

N.  întrucât la 31 ianuarie 2012, Președintele Comisiei Europene, dl Barroso, a adresat scrisori către opt state membre în care ratele șomajului în rândul tinerilor erau mult peste media UE, fiind trimise „echipe de acțiune” în statele membre în cauză în vederea elaborării unor planuri de încadrare în muncă a tinerilor;

O.  întrucât factorii comuni în aceste opt țări sunt o rată foarte ridicată a părăsirii timpurii a școlii și tinerii mai puțin calificați care caută locuri de muncă pe piața muncii;

P.  întrucât în mai 2012 Comisia Europeană va propune recomandările sale specifice fiecărei țări pentru anul 2012, afirmând totodată în comunicarea sa referitoare la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri că statele membre, în special cele cu ratele cele mai ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, ar trebui să ia măsuri decisive, fără a aștepta recomandările menționate, pentru a preveni părăsirea timpurie a școlii, dezvoltarea de competențe relevante pe piața muncii, acordarea de sprijin pentru dobândirea experienței inițiale în muncă și formare la locul de muncă și facilitarea accesului la un (prim) loc de muncă;

Q.  întrucât în timpul reuniunii Consiliului European din 30 ianuarie 2012, Președintele Comisiei Europene, dl Barroso, a anunțat că suma de 82 de miliarde de euro din bugetul fondului structural încă mai trebuie alocată și ar putea fi redistribuită,

1.  salută comunicarea Comisiei referitoare la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri care se întemeiază pe inițiative mai vechi ale Comisiei precum „Tineretul în mișcare” și „Noi competențe și noi locuri de muncă” și numeroasele inițiative prezentate în această serie de comunicări, dar are mari îndoieli dacă anvergura acțiunilor propuse este proporțională cu gravitatea crizelor actuale de șomaj în rândul tinerilor constatate în numeroase state membre;

2.  subliniază faptul că situația încadrării în muncă a tinerilor depinde într-o foarte mare măsură de situația economică generală; salută Comunicarea Comisiei intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” și îndeamnă șefii de stat sau de guvern din UE să prezinte cât mai curând posibil un plan european de investiții care să stimuleze o creștere incluzivă, sustenabilă și caracterizată de o abundență a locurilor de muncă;

3.  salută declarația făcută de Consiliul European, în care statele membre sunt invitate să introducă scheme naționale similare „garanției pentru tineri”, și îndeamnă statele membre să susțină această rugăminte prin luarea de măsuri rapide și concrete la nivel național, cu scopul de a asigura faptul că tinerii au un loc de muncă decent, își continuă studiile sau participă la cursuri de formare/recalificare în termen de patru luni de la terminarea școlii;

4.  salută inițiativa Comisiei de a promova inițiativa „garanția pentru tineri” și de a aloca statelor membre 4 milioane EUR pentru a le ajuta să instituie schemele de garanții pentru tineri, care ar trebui să fie susținute de politici active pe piața muncii astfel încât să se elimine golul dintre sistemele de învățământ și de formare și piața muncii, însă are sincere îndoieli că această sumă este suficient de ambițioasă pentru a ajuta țările care se confruntă cu rate ridicate ale șomajului, alături de constrângeri naționale bugetare, să implementeze acest tip de garanții;

5.  subliniază că „garanția pentru tineri” trebuie să îmbunătățească efectiv situația persoanelor tinere care nici nu au un loc de muncă, nici nu urmează cursuri de învățământ sau de formare, și să rezolve treptat problema șomajului în rândul tinerilor în UE;

6.  salută intenția Comisiei, astfel cum a fost descrisă în comunicarea intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă”, de a prezenta, până la sfârșitul anului 2012, o propunere de recomandare a Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii și o recomandare a Consiliului privind garanțiile pentru tineri și îndeamnă insistent statele membre să adopte propunerea până la sfârșitul anului 2012;

7.  admite faptul că tinerii sunt victimele discriminării ocupaționale în ceea ce privește accesul și permanența lor pe piața muncii ca urmare a situației precare în care se află și a contractelor temporare și că această situație necesită o respectare deplină a principiului tratamentului egal stabilit de legislația europeană;

8.  subliniază că mai ales mamele tinere sunt victime ale discriminării pe piața muncii, deoarece își întrerup cariera din cauza unor angajamente familiale; invită, prin urmare, statele membre să întărească politicile de reconciliere a vieții profesionale cu viața privată, în special prin consolidarea Directivei privind concediul de maternitate la nivelul UE și prin furnizarea de servicii accesibile, la un preț rezonabil și de bună calitate de îngrijire a copiilor și a adulților aflați în întreținere;

9.  este convins că o modalitate eficace de a readuce tinerii pe piața muncii constă în dezvoltarea unor reforme sistemice pentru a aborda problema șomajului structural;

10.  salută caracterul de urgență exprimat de inițiativa Președintelui Comisiei, dl Barroso, de a trimite „echipe de acțiune” în statele membre care înregistrează cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor; solicită Comisiei să asigure în mod corespunzător informarea constantă a Parlamentului în legătură cu programele și rezultatele concrete ale acestor activități; regretă faptul că „echipele de acțiune” au fost mandatate și înființate doar de către Comisie și propune ca, în viitor, Parlamentul European și Consiliul să fie implicate mai îndeaproape în acest proces;

11.  invită Comisia să evalueze impactul reformelor de pe piața muncii legate de propunerile înaintate de „echipele de acțiune” cu privire la rata de ocupare a forței de muncă și standardele de calitate ale ocupării forței de muncă în statele membre în cauză;

12.  invită Comisia să adopte cât mai curând posibil, în cursul anului 2012, regulamentul privind cadrul european de calitate și să definească standarde minime care să sprijine crearea și ocuparea unor locuri de stagii de înaltă calitate;

13.  invită statele membre să îmbunătățească gradul de conștientizare și calitatea, și implicit statutul învățământului și formării profesionale, care reprezintă o alternativă esențială la învățământul superior;

14.  consideră că mobilitatea și oportunitatea de a lucra într-un alt stat membru ar putea fi un pas important pentru ca tinerii să aibă un acces mai bun la piața muncii; apreciază, în consecință, extinderea inițiativei „Erasmus pentru toți” și recomandă ca în cadrul programului să se pună un accent deosebit pe experiența de muncă în străinătate pentru studenți și tineri care urmează cursuri de formare profesională;

15.  invită statele membre să introducă și să evalueze noi obiective obligatorii pentru tineret, acordând atenție mai ales strategiilor politice în materie de calitate și vizând tinerii în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 care să fie introduse în programele lor naționale de reformă;

16.  invită Comisia să încorporeze în mod clar șomajul în rândul tinerilor în Semestrul european prin stabilirea sa ca obiectiv secundar în cadrul Strategiei Europa 2020;

17.  invită statele membre cu rate reduse ale șomajului sau care au introdus cu succes garanțiile pentru tineri, cum ar fi Austria, să colaboreze în mod activ cu statele membre serios afectate de șomajul în rândul tinerilor, prin transferul de know-how și de modele de succes, în vederea reducerii decalajului tot mai mare dintre ratele lor de șomaj și a dezvoltării în comun a unor politici mai bune și mai incluzive de ocupare a forței de muncă vizând tinerii, care să aibă un impact pozitiv la fața locului;

18.  invită Comisia și statele membre să evalueze provocările specifice cu care se confruntă tinerii în accesarea protecției sociale și riscul de excluziune socială al acestora; invită Comisia și statele membre să promoveze măsuri pentru îmbunătățirea accesului lor la protecție socială și remunerare;

19.  deplânge faptul că, după patru ani de criză, suma de 82 de miliarde de euro din bugetul aferent fondurilor structurale în cadrul financiar multianual 2007-2013 încă mai trebuie cheltuită; îndeamnă Comisia să stabilească priorități la redistribuirea unei părți semnificative a sumei de 82 de miliarde de euro către proiecte vizând tinerii și în special către întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), cu scopul de a stimula crearea de oportunități decente de muncă pentru tineri; invită Comisia să ia în considerare majorarea ratelor de cofinanțare pentru cele opt țări care înregistrează rate deosebit de ridicate ale șomajului;

20.  invită Comisia să caute surse de finanțare suplimentare și mai ambițioase pentru a ajuta statele membre să combată nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor;

21.  consideră că este deosebit de important să se aloce resurse tinerilor la elaborarea cadrului financiar pentru perioada 2014-2020, acordându-se atenție mai ales persoanelor tinere care nici nu au un loc de muncă și nici nu participă la programe de învățământ sau de formare;

22.  invită statele membre să se asigure că aceste fonduri sunt alocate cu implicarea deplină a partenerilor sociali și a organizațiilor de tineret;

23.  salută propunerea Comisiei de a promova mobilitatea în muncă a persoanelor tinere ca parte a noului Program pentru schimbări sociale și inovare socială astfel încât să le încurajeze pe acestea să își caute locuri de muncă în state membre și regiuni care se confruntă cu un deficit de competențe și de mână de lucru; solicită, în acest context, să se pună mai mult accent pe situația tinerilor, în special în ceea ce privește tranziția de la educație la muncă, reducerea părăsirii timpurii a școlii și calitatea locurilor de stagiu și ucenicie; subliniază că promovarea mobilității forței de muncă trebuie să fie însoțită de o mai bună protecție socială și de reducerea obstacolelor din calea mobilității în ceea ce privește drepturile sociale și acoperirea prin sistemul de asigurări sociale, în special în cazul lucrătorilor tineri expuși unor riscuri;

24.  invită Comisia și statele membre să finanțeze programele de mobilitate care se concentrează asupra formării și încadrării în muncă a tinerilor în noi domenii care sporesc șansele unei redresări generatoare de locuri de muncă, în special locuri de muncă verzi și locuri de muncă în sectorul de îngrijire, atât pentru bărbați tineri, cât și pentru femei tinere;

25.  invită statele membre să introducă sisteme educaționale duale pentru toate meseriile care nu necesită urmarea unor cursuri de învățământ superior, inclusiv obiective pentru companiile care au o anumită dimensiune de a oferi ucenicii și stimulente de angajare a persoanelor tinere;

26.  invită statele membre să dezvolte o strategie mai coordonată între planurile de învățământ și de formare naționale și necesitățile de pe piața muncii, nu doar pe termen scurt, ci mai ales pe termen mediu și lung, astfel încât să se evite creșterea excesivă a anumitor sectoare, să se favorizeze dezvoltarea unor noi piețe de nișă și să se transfere resursele din sectoarele în care se pierd locuri de muncă spre sectoarele în curs de dezvoltare, cum ar fi economia sustenabilă;

27.  încurajează adoptarea unei strategii europene de încadrare în muncă a tinerilor care să ofere sprijin companiilor, organizațiilor sociale, autorităților publice și altor angajatori pentru crearea de locuri de muncă decente și de calitate;

28.  este deosebit de îngrijorat în privința impactului negativ pe care îl vor avea reducerile substanțiale ale bugetului în domeniul educației în unele state membre asupra situației dificile cu care se confruntă persoanele tinere și asupra punerii în aplicare a propunerilor din cadrul inițiativei privind tineretul; invită Comisia să se asigure că recomandările adresate statelor membre în vederea redobândirii sustenabilității fiscale nu subminează sau distrug politicile și programele care vizează promovarea încadrării în muncă a tinerilor și incluziunea socială și/sau prevenirea marginalizării persoanelor tinere și a detașării acestora de piața muncii;

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 351 E, 2.12.2011, p. 29.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0453.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0092.

Ultima actualizare: 1 august 2013Notă juridică