Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2089(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0189/2012

Texte depuse :

A7-0189/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/06/2012 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0231

Texte adoptate
PDF 100kWORD 58k
Marţi, 12 iunie 2012 - Strasbourg Ediţie definitivă
Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) - cererea EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - încălţăminte, Spania
P7_TA(2012)0231A7-0189/2012
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iunie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Încălțăminte, transmisă de Spania) (COM(2012)0204 – C7-0112/2012 – 2012/2089(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0204 – C7–0112/2012),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (denumit în continuare „AII din 17 mai 2006”), în special punctul 28,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2) (Regulamentul FEG),

–  având în vedere procedura discuțiilor trilaterale prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0189/2012),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare necesare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

C.  întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.  întrucât Spania a solicitat asistență pentru 876 de cazuri de disponibilizare, toate vizate de cererea de asistență, din 146 întreprinderi încadrate în diviziunea 15 a NACE Rev. 2 („Fabricarea articolelor din piele și a articolelor de încălțăminte”)(3) din regiunea NUTS II Comunidad Valenciana (ES52), Spania;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Regulamentul FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

2.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 28 decembrie 2011 și că evaluarea a fost prezentată de către Comisie la 4 mai 2012; salută faptul că procesul de evaluare și prezentarea de informații suplimentare de către statul membru au decurs rapid și cu precizie;

3.  remarcă faptul că sectorul încălțămintei a reprezentat 26 % din totalul locurilor de muncă din regiunea Comunidad Valenciana, având, prin urmare, o contribuție importantă la economia locală, care este dominată de întreprinderi mici și mijlocii din sectoare tradiționale precum textilele, încălțămintea și ceramica;

4.  remarcă faptul că în regiunea Comunidad Valenciana au avut loc în trecut patru concedieri în masă și salută faptul că regiunea a decis să apeleze la sprijinul FEG pentru a face față acestor concedieri: EGF/2009/014 ES/Valencia – Industria ceramică, EGF/2010/005 ES/Valencia - Marmură, EGF/2010/009 ES/Valencia – Sectorul textil, EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana – Sectorul construcțiilor; salută faptul că regiunea învață din experiența cu FEG și a oferit rapid asistență lucrătorilor din mai multe sectoare;

5.  salută faptul că, pentru a oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile spaniole au decis să demareze implementarea măsurilor înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

6.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a acestor lucrători prin cursuri de formare specializate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată la nivelul și nevoile lucrătorilor concediați;

7.  remarcă faptul că măsurile de formare vizează posturi cu valoare adăugată mare din sectorul încălțămintei care, conform autorităților spaniole, este puțin probabil să fie mutate, precum și locuri de muncă din sectoare care oferă posibilități de creștere pe termen scurt sau mediu;

8.  salută faptul că partenerii sociali au fost consultați cu privire la conținutul pachetului coordonat, la alocarea rolurilor și la distribuția și programarea sarcinilor;

9.  subliniază faptul că pregătirea și punerea în aplicare a acestei cereri și a altora vizând concedieri masive în cadrul a numeroase IMM-uri dintr-un singur sector ar trebui să servească drept lecții în ceea ce privește eligibilitatea persoanelor care desfășoară activități independente și a patronilor de IMM-uri pentru sprijin din partea FEG în următorul regulament și în ceea ce privește măsurile întreprinse de regiuni și de statele membre pentru a interveni rapid cu cereri sectoriale care să includă un număr mare de întreprinderi;

10.  solicită instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie, ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea referitoare la eligibilitatea unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; speră ca viitoarele îmbunătățiri ale procedurii să fie integrate în noul regulament privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și că se va atinge un grad sporit de eficiență, transparență și vizibilitate pentru FEG;

11.  reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual unic și limitat în timp care are ca obiectiv ajutarea lucrătorilor disponibilizați ca urmare a globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați;

12.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui să se garanteze sprijinirea prin FEG a reintegrării în muncă a lucrătorilor individuali care au fost concediați; subliniază în continuare că asistența din partea FEG nu poate cofinanța decât măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate; regretă faptul că FEG ar putea stimula întreprinderile să își înlocuiască salariații angajați cu contract cu o mână de lucru mai flexibilă, angajată pe termen scurt;

13.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate de FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale; își reiterează apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita suprapunerea serviciilor finanțate de Uniune;

14.  salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 include credite de plată în valoare de 50 000 000 EUR la linia bugetară aferentă FEG – 04 05 01; reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective și termene proprii, și că, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare, așa cum s-a întâmplat în trecut, ceea ce ar putea împiedica realizarea obiectivelor de politică ale FEG;

15.  regretă decizia Consiliului de a bloca, în cazul cererilor depuse după 31 decembrie 2011, prelungirea derogării aferente crizei, care permitea furnizarea de asistență financiară și lucrătorilor disponibilizați în urma actualei crize financiare și economice, nu numai celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial, și care permitea, de asemenea, majorarea ratei de cofinanțare din partea Uniunii până la 65 % din costurile programului, și invită Consiliul să reintroducă fără întârziere această măsură;

16.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(3) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana – Încălțăminte, transmisă de Spania)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2012/354/UE.)

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2013Notă juridică