Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2088(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0174/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0174/2012

Συζήτηση :

PV 12/06/2012 - 10
CRE 12/06/2012 - 10

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2012 - 9.6
CRE 13/06/2012 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0250

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 104kWORD 57k
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
P7_TA(2012)0250A7-0174/2012

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (2012/2088(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 21, 31, 33 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του τής 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2009 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(1) ,

–  έχοντας υπόψη το από 18ης Απριλίου 2012 ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(2) ,

–  έχοντας υπόψη την από 12ης Δεκεμβρίου 2011 Κοινή Ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Δημοκρατία στο Επίκεντρο της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ - Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Για έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης – Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης» (COM(2010)0171),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(3) ,

–  έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, για την πολιτική λογοδοσία(4) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7–0174/2012),

A.  εκτιμώντας ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλες τις εξωτερικές της δράσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα συνοχή και συνέπεια σε αυτούς τους τομείς, καθώς και μεταξύ της εξωτερικής της δράσης και των άλλων πολιτικών της·

B.  εκτιμώντας ότι το άρθρο 33 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει τη νομική βάση για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συγκεκριμένα: «Το Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, να διορίζει ειδικό εντεταλμένο για συγκεκριμένα θέματα πολιτικής. Ο ειδικός εντεταλμένος ασκεί την εντολή του υπό την εξουσία του ύπατου εκπροσώπου'·

Γ.  εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου/ειδικής εντεταλμένης της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ορίζεται στα προαναφερόμενα ψηφίσματά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 και της 18ης Απριλίου 2012

Δ.  εκτιμώντας ότι ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύει την προβολή και τη συνοχή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεμελιώδες μέρος της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), συμβάλλει δε στην αναβάθμιση του ρόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) παρότι ο διορισμός του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο καθορισμός της εντολής του είναι τυπικά απόφαση του Συμβουλίου βάσει της πρότασης της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκπροσωπεί την Ένωση και ενεργεί εξ ονόματός της, αντικατοπτρίζοντας την κοινή και αδιαίρετη ευθύνη των κρατών μελών και όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να προστατεύουν και να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο· ο διορισμός του πρώτου θεματικού ΕΕΕΕ στην ιστορία, ενισχύει την προβολή, αποτελεσματικότητα, συνοχή και ευθύνη της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει τον δέοντα ρόλο του στη διαδικασία διορισμού και την εποπτεία της εντολής κατά τη διάρκεια του συνόλου της θητείας του·
   β) προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και λογοδοσία της εντολής του ΕΕΕΕ, πραγματοποιείται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε βιντεοσκοπημένη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) ανταλλαγή απόψεων/ακρόαση με τον ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προτείνει η Ύπατη Εκπρόσωπος·
   γ) η εφαρμογή της εντολής και η συνέπειά της με τις άλλες συμβολές της Ένωσης στον τομέα αυτόν, υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση· ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στο Συμβούλιο, την Ύπατη Εκπρόσωπο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ετήσια έκθεση προόδου, καθώς και συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της εντολής κατά τη λήξη της·
   δ) οι στόχοι της πολιτικής του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν ενίσχυση της συνοχής, αποτελεσματικότητας και προβολής της δράσης της ΕΕ όσον αφορά την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (COHOM)· ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υψηλού επιπέδου συνομιλητής με αντίστοιχους φορείς σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς, ενώ είναι επίσης σε θέση να συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη (την ΓΣΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών – UNHRC, κλπ.) καθώς και με τις σχετικές περιφερειακές οργανώσεις· ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ασκεί προεδρία σε υψηλού επιπέδου διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ηγείται των διαβουλεύσεων με τις τρίτες χώρες για τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ε) προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, ο ΕΕΕΕ, που ενεργεί υπό την εξουσία της Ύπατης Εκπροσώπου, πρέπει να λαμβάνει ισχυρή, ανεξάρτητη και ευέλικτη εντολή, η οποία δεν καθορίζεται από περιορισμένες και ειδικές θεματικές αρμοδιότητες, επιτρέποντας έτσι στον ΕΕΕΕ να ενεργεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα· σύμφωνα με τις ενέργειες και τις προτεραιότητες που ορίζει το σχέδιο δράσης, ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζει επίσης διάφορα οριζόντια θέματα συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη και συνεκτικότερη δράση όταν ασκούνται οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· το εύρος της εντολής του ΕΕΕΕ οφείλει να εναρμονίζεται πλήρως με τις αρχές της παγκοσμιότητας και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της οικοδόμησης θεσμών, τη διεθνή δικαιοσύνη και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· η εντολή οφείλει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της θανατικής ποινής, την καταπολέμηση των βασανιστηρίων, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, την καταπολέμηση των βασανιστηρίων, την ελευθερία έκφρασης (και στο διαδίκτυο), , του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, της θρησκείας και της πίστης, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την προστασία των παιδιών, τα δικαιώματα των γυναικών, την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ζητήματα των δύο φύλων, την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων βάσει αναπηρίας, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή σεξουαλικής ταυτότητας·
   στ) η εντολή βασίζεται στις αρχές που διέπουν την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα, στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θανατική ποινή (2008)· με τα βασανιστήρια και άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (2008)· με τους διαλόγους που διεξάγονται με τρίτες χώρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (2009)· με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις (2008)· με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2008)· με την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·(2008)· με τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής δυσμενών διακρίσεων εναντίον τους (2008)· με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (2009), με τη δέσμη εργαλείων ΛΟΑΔ (2010) καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο· επιπλέον, η εντολή περιλαμβάνει την υποστήριξη της Ύπατης Εκπροσώπου και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στο πλαίσιο της προώθησης των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·
   ζ) ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαθέτει τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, εκτεταμένη εμπειρία και αποδεδειγμένα αποτελέσματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ατομική και επαγγελματική ακεραιότητα και διεθνή φήμη·
   η) ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα διορίζεται για 2,5 έτη· προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια, η συνοχή και η δημοκρατική ευθύνη, η εντολή ανανεώνεται ενώ, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης, ζητείται δεόντως και εγκαίρως η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   θ) ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεργάζεται στενά με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας καθώς και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στόχο τη διασφάλιση συνοχής και την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής, στις εργασίες όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ο ΕΕΕΕ αλληλεπιδρά στενά με την Διεύθυνση της ΕΥΕΔ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία και με όλες τις πολυμερείς αντιπροσωπείες της ΕΕ (Νέα Υόρκη, Γενεύη, Βιέννη, Στρασβούργο), καθώς και τις υπόλοιπες αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο, προκειμένου να διευκολύνει τις επαφές που αφορούν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όλες τις υπηρεσίες της ΕΕ, τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες και με τις διεθνείς οργανώσεις/οργανισμούς· η Διεύθυνση της ΕΥΕΔ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία οφείλει να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και να διευκολύνει την εφαρμογή της εντολής του ΕΕΕΕ·
   ι) διατηρώντας στενές σχέσεις με την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας του Συμβουλίου, ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρεται τακτικά στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και την πρόοδο εφαρμογής της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) και της ΓΣΗΕ, καθώς και από τους διαλόγους με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εφαρμογή των στρατηγικών των χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ·
   ια) ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφαρμόζοντας την εντολή του, συνεργάζεται με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες καθώς και περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις/οργανισμούς, ενεργώντας στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·
   ιβ) στον ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχονται επαρκείς χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εργασίας τού ιδίου και της ομάδας του· ο προϋπολογισμός του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναθεωρείται σε ετήσια βάση·
   ιγ) ο ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση ομάδας που θα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη ως προς τις πολιτικές, ενεργώντας σύμφωνα και προς το συμφέρον της εντολής του/της· ενόψει του εύρους και του διατομεακού χαρακτήρα της εντολής, είναι ουσιαστικής σημασίας η εξασφάλιση επαρκούς προσωπικού που θα εργάζεται υπό την άμεση επίβλεψη του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· η ομάδα δύναται να περιλαμβάνει αποσπασμένο προσωπικό από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, πράγμα που επίσης αντικατοπτρίζει την ανάγκη για διασφάλιση συνοχής και για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών·
   ιδ) στην εντολή του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να περιλαμβάνεται παραπομπή στην παρούσα σύσταση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0126.
(3) http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf.
(4) ΕΕ C 351 Ε της 2.12.2011, σ. 470.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπτεμβρίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου