Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2088(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0174/2012

Predkladané texty :

A7-0174/2012

Rozpravy :

PV 12/06/2012 - 10
CRE 12/06/2012 - 10

Hlasovanie :

PV 13/06/2012 - 9.6
CRE 13/06/2012 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0250

Prijaté texty
PDF 94kWORD 55k
Streda, 13. júna 2012 - Štrasburg Finálna verzia
Osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva
P7_TA(2012)0250A7-0174/2012

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva (2012/2088(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3, 6, 21, 31, 33 a 36 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 16. decembra 2010 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti(1) ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2012 o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv(2) ,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade z 12. decembra 2011 s názvom Ľudské práva a demokracia v centre vonkajšej činnosti EÚ – smerom k účinnejšiemu prístupu (COM(2011)0886),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre európskych občanov – Akčný plán na implementáciu Štokholmského programu (COM(2010)0171),

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ľudských právach a medzinárodnom humanitárnom práve(3) ,

–  so zreteľom na pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o politickej zodpovednosti(4) ,

–  so zreteľom na článok 97 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0174/2012),

A.  keďže článok 21 Zmluvy o Európskej únii potvrdzuje záväzok EÚ presadzovať ľudské práva a demokraciu vo všetkých svojich vonkajších činnostiach a zaručiť pritom súdržnosť a jednotnosť v rámci týchto oblastí a medzi svojou vonkajšou činnosťou a ďalšími politikami;

B.  keďže článok 33 Zmluvy o EÚ poskytuje právny základ na vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, konkrétne: „Rada môže na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vymenovať osobitného zástupcu s mandátom pre osobitné politické otázky. Osobitný predstaviteľ vykonáva svoju funkciu pod vedením vysokého predstaviteľa“;

C.  keďže Európsky parlamente opätovne vyzval na vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva (OZEÚ pre ĽP), ako sa uvádza v jeho vyššie uvedených uzneseniach zo 16. decembra 2010 a z 18. apríla 2012;

D.  keďže OZEÚ pre ĽP by mal posilniť viditeľnosť a súdržnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv ako zásadnej súčasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) EÚ a prispieť k presadzovaniu otázky ľudských práv vo svete;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

   a) aj keď vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a ustanovenie jeho mandátu je formálne rozhodnutím Rady na základe návrhu vysokého predstaviteľa EÚ, OZEÚ pre ĽP by mal konať a vystupovať v mene Únie s prihliadnutím na spoločnú a nedeliteľnú zodpovednosť všetkých inštitúcií a členských štátov EÚ chrániť a presadzovať ľudské práva vo svete; vymenovanie vôbec prvého tematicky zameraného osobitného zástupcu EÚ by malo posilniť viditeľnosť, účinnosť, súdržnosť a zodpovednosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv; Európsky parlament by mal zohrávať primeranú úlohu najmä pri postupe vymenovania osobitného zástupcu a pri dohľade nad jeho mandátom počas celého funkčného obdobia;
   b) na posilnenie transparentnosti a zodpovednosti mandátu OZEÚ by sa mala v príslušnom výbore Európskeho parlamentu uskutočniť výmena názorov s OZEÚ pre ĽP, ktorého nominoval vysoký predstaviteľ, alebo jeho vypočutie,
   c) vykonávanie mandátu a jeho súlad s ďalšími iniciatívami EÚ v tejto oblasti by sa mali pravidelne kontrolovať; osobitný zástupca EÚ by mal Rade, vysokému predstaviteľovi, Parlamentu a Komisii predkladať výročné správy o pokroku a pri ukončení mandátu aj komplexnú správu o jeho vykonávaní;
   d) politické ciele OZEÚ pre ĽP by mali zahŕňať posilnenie súdržnosti, účinnosti a viditeľnosti činnosti EÚ v oblasti ochrany a presadzovania ľudských práv a demokracie; OZEÚ pre ĽP by mal úzko spolupracovať s pracovnou skupinou Rady pre ľudské práva (COHOM); OZEÚ pre ĽP by mal byť partnerom na vysokej úrovni pre svojich partnerov z tretích krajín a medzinárodných organizácií a mal by tiež komunikovať s OSN (Valné zhromaždenie OSN, Rada OSN pre ľudské práva atď.), ako aj s príslušnými regionálnymi organizáciami; OZEÚ pre ĽP by mal predsedať dialógu na vysokej úrovni o ľudských právach a viesť konzultácie s tretími krajinami o otázkach ľudských práv;
   e) na dosiahnutie týchto cieľov by mal však osobitný zástupca EÚ pôsobiaci pod vedením vysokého predstaviteľa dostať silný, nezávislý a pružný mandát, ktorý by nemal byť vymedzený úzkymi a konkrétnymi tematickými povinnosťami, ale mal by naopak osobitnému zástupcovi EÚ umožňovať pohotové a účinné konanie; v súlade s opatreniami a prioritami ustanovenými v akčnom pláne by sa mal OZEÚ pre ĽP zaoberať aj rôznymi horizontálnymi otázkami, ktoré prispievajú k účinnejšej a súdržnejšej činnosti v oblasti vonkajších politík EÚ; rozsah pôsobnosti mandátu OZEÚ by mal byť plne v súlade so zásadami všeobecnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd a s politickými cieľmi ustanovenými v článku 21 Zmluvy o EÚ a mal by zahŕňať posilňovanie demokracie a budovanie inštitúcií, medzinárodnú spravodlivosť a medzinárodné humanitárne právo; mandát by mal, okrem iného, zahŕňať zrušenie trestu smrti, ochrancov ľudských práv, boj proti beztrestnosti, boj proti mučeniu, slobodu prejavu (vrátane prejavu na internete), slobodu združovania, zhromažďovania, náboženskú slobodu a slobodu viery, práva menšín, ochranu dieťaťa, práva žien, mier a bezpečnosť, rodové otázky a boj proti diskriminácii vo všetkých jej formách, či už na základe zdravotného postihnutia, rasového a etnického pôvodu, rodu, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;
   f) mandát by mal byť založený na zásadách, ktorými sa riadi politika EÚ v oblasti ľudských práv, a najmä na usmerneniach EÚ týkajúcich sa trestu smrti (2008); mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (2008), dialógu s tretími krajinami v oblasti ľudských práv (2009), detí v ozbrojených konfliktoch (2008), ochrancov ľudských práv (2008), presadzovania a ochrany práv dieťaťa (2008), násilia voči ženám a boja proti všetkým formám ich diskriminácie (2008), medzinárodného humanitárneho práva (2009), súboru nástrojov na presadzovanie práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov (2010), ako aj na výročných správach EÚ o ľudských právach vo svete; súčasťou mandátu ba mala byť aj podpora vysokého predstaviteľa a inštitúcií EÚ pri presadzovaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikových a ľudských práv;
   g) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal mať potrebnú odbornú spôsobilosť, rozsiahle skúsenosti a preukázateľné výsledky v oblasti ľudských práv, ako aj osobnú a profesionálnu bezúhonnosť a medzinárodnú reputáciu;
   h) osobitný zástupca EÚ by mal byť menovaný na 2,5 roka, aby sa zabezpečila kontinuita, súdržnosť a demokratická zodpovednosť, mandát by mal byť obnoviteľný a s Európskym parlamentom by sa malo počas postupu obnovovania mandátu konzultovať na príslušnej úrovni a včas;
   i) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal úzko spolupracovať s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a s predsedom Európskeho parlamentu s cieľom zabezpečiť súdržnosť a presadzovanie otázky ľudských práv vo všetkých oblastiach politík v činnosti všetkých inštitúcií EÚ; OZEÚ by mal úzko spolupracovať s Riaditeľstvom pre ľudské práva a demokraciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a všetkými viacstrannými delegáciami EÚ (New York, Ženeva, Viedeň, Štrasburg), ako aj so všetkými delegáciami EÚ vo svete, s cieľom napomôcť kontakty v otázkach ľudských práv so všetkými službami EÚ, delegáciami EÚ v tretích krajinách a s medzinárodnými organizáciami; Riaditeľstvo pre ľudské práva a demokraciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť by malo poskytnúť všetky potrebné služby a uľahčiť vykonávanie mandátu OZEÚ;
   j) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal udržiavať úzke väzby s politickým a bezpečnostným výborom Rady a zároveň pravidelne informovať príslušný výbor Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv vo svete a o stave vykonávania mandátu vrátane výsledkov zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a Valného zhromaždenia OSN a dialógu s tretími krajinami v oblasti ľudských práv, ako aj o vykonávaní stratégií krajín v oblasti ľudských práv;
   k) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal pri vykonávaní svojho mandátu spolupracovať so zástupcami miestnej, regionálnej a vnútroštátnej občianskej spoločnosti, s mimovládnymi organizáciami, odborníkmi a medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany ľudských práv a demokracie;
   l) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal mať k dispozícii primerané finančné a ľudské zdroje, ktorými by sa zabezpečila účinná práca osobitného zástupcu a jeho pracovnej skupiny; rozpočet OZEÚ pre ĽP by sa mal každoročne revidovať;
   m) osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva by mal zodpovedať za zostavenie pracovnej skupiny, zabezpečenie potrebných odborných znalostí v oblasti príslušnej politiky v súlade s mandátom OZEÚ pre ĽP a v záujme tohto mandátu ; s ohľadom na pôsobnosť a medzisektorovú povahu mandátu je dôležité, aby sa pridelil dostatočný počet pracovníkov, ktorí budú pracovať pod priamym dohľadom OZEÚ pre ĽP; pracovná skupina môže zahŕňať pridelených zamestnancov z členských štátov a inštitúcií EÚ s prihliadnutím na potrebu zabezpečenia súdržnosti a presadzovania otázky ľudských práv vo všetkých činnostiach všetkých inštitúcií a členských štátov EÚ;
   n) mandát OZEÚ pre ĽP by mal obsahovať odkaz na toto odporúčanie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a pre informáciu aj Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0489.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0126.
(3) http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf
(4) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 470.

Posledná úprava: 16. septembra 2013Právne oznámenie