Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 73kWORD 61k
Neljapäev, 14. juuni 2012 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste oht ***I
P7_TA(2012)0254A7-0339/2011
Resolutsioon
 Terviktekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. juuni 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2010)0781),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0011/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. juuni 2011. aasta arvamust(1) ,

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 25. aprilli 2012. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0339/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 248, 25.8.2011, lk 138.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. juunil 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/.../EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta
P7_TC1-COD(2010)0377

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2012/18/EL) lõplikule kujule).


Seadusandliku resolutsiooni lisa

Komisjoni avaldus

Avaldus akuutse toksilisuse 3. kategooria (naha ja sissehingamise kaudu kokkupuutel) väljajätmise kohta

(suurõnnetuste direktiivi (seveso) I lisa 1. osa)

Komisjon kinnitab, et ettepaneku osas saavutatud kompromiss võimaldab paremat inimeste tervise kaitset ja ohutuse tagamist ning keskkonnakaitset kui kehtiv Seveso II direktiiv 96/82/EÜ.

Komisjon kavatseb teostada täiendava analüüsi akuutse toksilisuse 3. kategooriasse (naha ja sissehingamise kaudu kokkupuutel) liigitatud ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste tõenäosuse, ohtude ja võimalike tagajärgede kohta. Olenevalt analüüsi tulemustest võib komisjon esitada seadusandliku ettepaneku kõnealuse kategooria lisamiseks direktiivi reguleerimisalasse.

Viimane päevakajastamine: 18. oktoober 2013Õigusalane teave