Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 106kWORD 63k
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου
P7_TA(2012)0259B7-0299/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης την οποία κίνησε η Επιτροπή στις 20 Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου(1) ,

–  έχοντας υπόψη τη συνδιάσκεψη με θέμα «Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο: πορεία προς το μέλλον» την οποία οργάνωσε η Επιτροπή στις 16 και 17 Μαΐου 2011(2) ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ομάδας Προβληματισμού σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου της 5ης Απριλίου 2011(3) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά. Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2007 με τίτλο ' Για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις εταιρείες στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της λογιστικής και των ελέγχων' (COM(2007)0394),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2003 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ένα πρόγραμμα για την επίτευξη προόδου» (COM(2003)0284),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Σχέδιο για την επίτευξη προόδου»(4) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές σε σχέση με το εταιρικό δίκαιο(5) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία και σχετικά με τη δέκατη τέταρτη οδηγία περί εταιρικού δικαίου όσον αφορά τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας(6) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών(7) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με ζητήματα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης(8) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη 14η οδηγία περί εταιρικού δικαίου όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά της έδρας της εταιρείας(9) ,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση της 7ης Μαΐου 2012 προς την Επιτροπή σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (O-000110/2012 – B7-0117/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να αποτυπώνει την αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να αναπτύσσουν διασυνοριακή δραστηριότητα εντός της Ένωσης καθώς και την προϊούσα ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτιστος στόχος έγκειται στο να καταστούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες και να διαπρέψουν σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη προστασία των συμφερόντων των πιστωτών, των μετόχων, των στελεχών και των εργαζομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα φιλικό για το χρήστη ρυθμιστικό πλαίσιο θα ωθούσε τις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η ενιαία αγορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι μελλοντικές πρωτοβουλίες πρέπει να είναι συμβατές με τα συστήματα εθνικής εταιρικής διακυβέρνησης και τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων, ταυτόχρονα δε θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής όσον αφορά τις εταιρικές μορφές, την εσωτερική κατανομή εξουσιών και τις βιώσιμες εταιρικές στρατηγικές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν ανεξάντλητες δυνατότητες επιλογής νομικών μορφών για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω έρευνας, ανάπτυξης και προώθησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταστεί ευκολότερη η διασυνοριακή κινητικότητα των επιχειρήσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει αναδείξει την ανάγκη για ένα σαφέστερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών·

1.  χαιρετίζει τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε πρόσφατα η Επιτροπή σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου, η οποία θα συμβάλει στη διαμόρφωση των μελλοντικών πρωτοβουλιών για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, θα περιορίσει τα περιττά διοικητικά βάρη και θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να δρουν αποτελεσματικά εντός της εσωτερικής αγοράς, ταυτόχρονα δε θα διασφαλίζεται η δέουσα προστασία των συμφερόντων των πιστωτών, των μετόχων, των στελεχών και των εργαζομένων·

2.  φρονεί ότι οι εταιρικές μορφές σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο που συμπληρώνουν τις υφιστάμενες μορφές που προβλέπει η εθνική νομοθεσία προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες και θα πρέπει συνεπώς να τύχουν περαιτέρω ανάπτυξης και προώθησης· καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή, με στόχο την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών των ΜΜΕ, να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προς την κατεύθυνση της έγκρισης του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρίας (SPE)(10) , με το οποίο θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να αρθεί η εμπλοκή στο Συμβούλιο·

3.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της για την προαναφερθείσα πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα(11) , διεξάγει μια μελέτη για τις ευρωπαϊκές εταιρείες αλληλασφάλισης και την καλεί μετ' επιτάσεως να κινηθεί με ταχύτητα προκειμένου να υποβάλλει μια νέα πρόταση για ένα καταστατικό·

4.  πιστεύει ότι στο πλαίσιο των ενδεχόμενων αναθεωρήσεων της δεύτερης οδηγίας για το εταιρικό δίκαιο(12) πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε μια περαιτέρω απλοποίηση και όχι στην εισαγωγή εναλλακτικών καθεστώτων σχηματισμού και διατήρησης κεφαλαίων·

5.  χαιρετίζει την αναθεώρηση των λογιστικών οδηγιών και προτείνει στην Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες ανάπτυξης ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων, ιδίως όσον αφορά τις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ, λαμβανομένων υπόψη των παραδεδεγμένων αρχών της αειφορίας, του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, της οικογενειακής ιδιοκτησίας και άλλων παραδοσιακών γνωρισμάτων των ΜΜΕ ·

6.  φρονεί ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην επανάληψη των εργασιών σχετικά με την Πέμπτη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο όσον αφορά τη δομή και τη λειτουργία των κεφαλαιουχικών εταιριών·

7.  επαναλαμβάνει το αίτημά του περί υποβολής μιας νομοθετικής πρότασης από την Επιτροπή, στην οποία να θεσπίζονται μέτρα με τα οποία θα διευκολύνεται η διασυνοριακή κινητικότητα των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της ΕΕ (14η οδηγία για το εταιρικό δίκαιο σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά της έδρας της εταιρείας)·

8.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, στη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, έχει αναλάβει την υποχρέωση να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη συγκεκριμένη εξέταση ενός αιτήματος για την υποβολή μιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 225 ΣΛΕΕ εντός τριών μηνών από την έγκριση του αντίστοιχου ψηφίσματος στην ολομέλεια· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δέσμευση αυτή δεν έχει τηρηθεί όσον αφορά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που περιέχει συστάσεις για τη 14η οδηγία για το εταιρικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τη συμφωνία πλαίσιο υποβάλλοντας στο μέλλον λεπτομερέστερες σχετικές εκθέσεις·

9.  προτείνει στην Επιτροπή να επαναλάβει τις εργασίες της όσον αφορά την ένατη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο σχετικά με τους ομίλους επιχειρήσεων προκειμένου να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη συνήθη αυτή μορφή ένωσης επιχειρήσεων· πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητη η πλήρης εναρμόνιση του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου για τους ομίλους, πρέπει όμως ,αντιθέτως, να θεσπιστεί μια δέσμη κοινών κανόνων που θα διέπει μεταξύ άλλων, την προστασία των θυγατρικών εταιριών και των μετόχων και θα προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς·

10.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το θεματολόγιο της Επιτροπής για την έξυπνη νομοθέτηση, οι νομοθετικές διατάξεις πρέπει να είναι σαφέστερες και πιο προσβάσιμες· φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κωδικοποιήσει το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ προκειμένου να παράσχει ένα φιλικό για το χρήστη σύνολο κανόνων και να διασφαλίσει τη συνοχή του ενωσιακού δικαίου· αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα ενός ενιαίου μέσου για το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ, πιστεύει ωστόσο ότι οι οδηγίες για το εταιρικό δίκαιο πρέπει σε πρώτη φάση να συγκεντρωθούν σε ομάδες· προτείνει συνεπώς μια συγκέντρωση σε κατηγορίες, όπως ίδρυση και λειτουργία (π.χ., η πρώτη και η δεύτερη οδηγία καθώς και οι λογιστικές και εξελεγκτικές οδηγίες), κινητικότητα (π.χ., η Τρίτη(13) , Έκτη(14) , Δέκατη(15) , Ενδέκατη(16) και Δέκατη Τρίτη(17) οδηγία καθώς και η μελλοντική 14η οδηγία) και νομικές μορφές εταιριών με βάση την ενωσιακή νομοθεσία (π.χ. ευρωπαϊκή εταιρεία, ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία, ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού)· τονίζει ότι το κωδικοποιητικό αυτό έργο δεν πρέπει ασφαλώς να αναστείλει τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές δραστηριότητες

11.  υποστηρίζει ότι τα προβλήματα της σύγκρουσης νόμων πρέπει να αντιμετωπιστούν και στο πεδίο του εταιρικού δικαίου και ότι μια πρόταση προερχόμενη από τη νομική επιστήμη στον τομέα αυτό (18) θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για τη συνέχιση των εργασιών σχετικά με τους κανόνες σύγκρουσης νόμων που άπτονται της διασυνοριακής δραστηριότητας των επιχειρήσεων·

12.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης από το οποίο να προκύπτει η συνέχεια που θα δοθεί μετά τη διαβούλευση και το οποίο θα αναπτύσσει τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ· πιστεύει ότι οι μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες πρέπει να περιλαμβάνουν τη 14η οδηγία για το εταιρικό δίκαιο καθώς και μέτρα για τη βελτίωση του ενωσιακού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση, ενώ οι μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες θα πρέπει να αφορούν, για παράδειγμα, την ένατη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο, οι δε μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες την κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου της ΕΕ·

13.  υπογραμμίζει ότι αναμένει οι βραχυπρόθεσμες πρωτοβουλίες να συμπεριληφθούν επισήμως στο νομοθετικό πρόγραμμα για το 2013 και να τεθούν ημερομηνίες στόχοι για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες·

14.  επαναλαμβάνει τα παλαιότερα αιτήματά του προς την Επιτροπή να αναλύσει τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων, ούτως ώστε κατά την εξέταση νέων νομοθετικών διατάξεων να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά πορίσματα·

15.  υπενθυμίζει ότι όλες οι προτεινόμενες από την Επιτροπή νομοθετικές προτάσεις πρέπει να βασίζονται σε μια εκτίμηση επιπτώσεων και να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, όπως είναι οι επενδυτές, οι ιδιοκτήτες, οι πιστωτές και οι εργαζόμενοι, με πλήρη τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

16.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει πλήρως το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της διαβούλευσής της για το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου και να αναπτύξει λεπτομερώς τις αποφάσεις που προτίθεται να λάβει ως συνέπεια του αποτελέσματος της διαβούλευσης αυτής·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law_en.htm
(2) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm#conference
(3) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm
(4) ΕΕ C 104 E της 30.4.2004, σ. 714.
(5) ΕΕ C 303 E της 13.12.2006, σ. 114.
(6) ΕΕ C 263 E της 16.10.2008, σ. 671.
(7) ΕΕ C 87 E της 1.4.2010, σ. 5.
(8) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 19.
(9) Κείμενα που εγκρί´θηκαν, P7_TA(2012)0019.
(10) COM(2008)0396.
(11) COM(2011)0682, σ. 10.
(12) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 1.
(13) ΕΕ L 295 της 20.10.1978, σ. 36.
(14) ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 47.
(15) ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 1.
(16) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 36.
(17) ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12.
(18) H.-J. Sonnenberger (εκδ.), Προτάσεις και εκθέσεις για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού και γερμανικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, υποβληθείσες κατ'εντολήν της δεύτερης επιτροπής του γερμανικού συμβουλίου για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ειδική επιτροπή διεθνούς εταιρικού δικαίου , Mohr Siebeck, Tυβίγγη, 2007.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου