Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0195/2012

Předložené texty :

A7-0195/2012

Rozpravy :

PV 02/07/2012 - 18
CRE 02/07/2012 - 18

Hlasování :

PV 03/07/2012 - 6.6
CRE 03/07/2012 - 6.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0271

Přijaté texty
PDF 460kWORD 411k
Úterý 3. července 2012 - Štrasburk Konečné znění
Záznamové zařízení v silniční dopravě ***I
P7_TA(2012)0271A7-0195/2012
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0451),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0205/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. prosince 2011,(1)

–   s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 5. října 2011(2) ,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0195/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 79.
(2) Úř. věst. C 37, 10.2.2012, s. 6.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 3. července 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
P7_TC1-COD(2011)0196

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1) ,

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů(2) ,

v souladu s řádným legislativním postupem(3) ,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (4) obsahuje ustanovení o konstrukci, montáži, používání a zkoušení záznamového zařízení. tachografu. Bylo několikrát podstatně změněno a za účelem větší srozumitelnosti je tedy třeba jeho hlavní ustanovení zjednodušit a restrukturalizovat. [pozm. návrh 8, tento pozm. návrh „tachograf“ se týká celého znění ]

(2)  Ze zkušeností vyplývá, že pro zajištění účinného uplatňování nařízení (EHS) č. 3821/85 je třeba zlepšit některé technické prvky a kontrolní postupy.

(3)  Na některá vozidla se vztahuje výjimka z ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, (5) . V zájmu zajištění soudržnosti je také třeba umožnit vynětí těchto vozidel z oblasti působnosti nařízení (EHS) č. 3821/85.

(4)  V zájmu zajištění soudržnosti mezi různými výjimkami stanovenými v článku 13 nařízení (ES) č. 561/2006,a pro snížení administrativní zátěže, odstranění byrokracie a zajištění dalšího vývoje tachografu podle potřeb pro dopravce při současném dodržování cílů uvedeného nařízení je třeba revidovat nejvyšší povolenou vzdálenost v kilometrech, stanovenou v tomto článku [pozm. návrh 2]

(5)  Záznam údajů o poloze usnadňuje křížovou kontrolu doby řízení a doby odpočinku za účelem zjištění anomálií a podvodů. Použití záznamového zařízení tachografu napojeného na globální družicový navigační systém (GNSS) je vhodný a nákladově efektivní způsob, jak umožnit automatický záznam těchto údajů za účelem podpory kontrolních pracovníků při kontrolách, a proto by mělo být zavedeno.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě(6) požaduje, aby členské státy prováděly minimální počet silničních kontrol. Dálková komunikace mezi záznamovým zařízením tachografem a kontrolními orgány pro účely silničních kontrol usnadňuje cílené silniční kontroly, což umožňuje snížit administrativní zátěž namátkových kontrol u dopravců, a proto by měla být zavedena.

(7)  Inteligentní dopravní systémy (ITS) mohou napomoci řešení problémů v evropské dopravní politice, jako je např. rostoucí objem silniční dopravy a přetížení nebo zvyšující se spotřeba energie. Je tedy třeba pro záznamová zařízení tachografy stanovit standardizovaná rozhraní, aby byla zajištěna interoperabilita s dalšími aplikacemi ITS.

(8)  Zabezpečení záznamového zařízení tachografu a jeho systému je nezbytným předpokladem pořizování důvěryhodných údajů. Výrobci by tedy měli navrhovat, zkoušet a průběžně přezkoumávat záznamová zařízení tachografy v průběhu jejich životního cyklu, aby bylo možné zjišťovat, zamezovat a odstraňovat slabá místa v oblasti bezpečnosti.

(9)  Provozní zkoušky záznamového zařízení tachografu , které ještě nebylo typově schváleno, umožňují zkoušení zařízení v reálných podmínkách před jeho uvedením na trh, což vede k rychlejšímu zlepšení. Je proto třeba provádět provozní zkoušky za podmínky, že účast na těchto zkouškách a dodržování nařízení (ES) č. 561/2006 jsou účinně monitorovány a kontrolovány.

(10)  Montéři a dílny hrají významnou roli v zabezpečení záznamového zařízení tachografu. Z toho důvodu je vhodné stanovit určité minimální požadavky na jejich schvalování a audit a zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi dílnami a dopravci.

(11)  V zájmu zajištění účinnějšího sledování a kontroly karet řidičů a usnadnění práce kontrolních pracovníků je třeba zřídit vnitrostátní elektronické rejstříky a vytvořit podmínky pro vzájemné propojení těchto rejstříků.

(12)  Protože podvody a zneužívání v souvislosti s řidičskými průkazy jsou méně časté než v případě karet řidičů, zvýšilo by budoucí sloučení karet řidičů s řidičskými průkazy spolehlivost a efektivitu systému záznamového zařízení tachografu. Tento přístup by také snížil administrativní zátěž pro řidiče, kteří by již nemuseli žádat o dva různé doklady, přebírat je a tyto pak nosit u sebe, a proto je třeba stanovit odpovídající změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosice 2006 o řidičských průkazech(7) .

(13)  V zájmu snížení administrativní zátěže řidičů a dopravců je třeba ujasnit, že není nutný písemný doklad o denních či týdenních dobách odpočinku. Pro účely kontroly by měly být za doby odpočinku považovány doby, ve kterých nebyla zaznamenána žádná činnost.

(14)  Kontrolní pracovníci čelí neustálým problémům v důsledku změn záznamového zařízení tachografu a nových technik neoprávněné manipulace. Aby byla zajištěna účinnější kontrola a zvýšena harmonizace kontrolních přístupů v rámci Unie, měla by být přijata společná metodologie pro úvodní a průběžná školení kontrolních pracovníků.

(15)  Záznam údajů záznamovým zařízením tachografem i vývoj technologií pro záznam údajů o poloze, dálkovou komunikaci a rozhraní s inteligentními dopravními systémy bude vyžadovat zpracování osobních údajů. Je třeba uplatnit právní předpisy Unie o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(8) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací(9) .

(16)  S cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu silniční dopravy a dát řidičům a dopravcům jasný signál musí je třeba harmonizovat definici velmi vážných porušení tohoto nařízení, jež by měla být svou povahou závazná, a  členské státy musí uplatnit nejvyšší kategorii sankcí pro „velmi vážná“ porušení předpisů (jak jsou vymezena směrnicí Komise 2009/5/ES z 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě(10) ), aniž by tím byla dotčena zásada subsidiarity. Je rovněž třeba vyvíjet úsilí, aby se zajistilo, že sankce uložené za porušení předpisů jsou vždy účinné, odrazující a přiměřené. Především je třeba učinit konkrétní kroky, jejichž cílem je odstranit udělování nepřiměřeně vysokých pokut za méně závažná porušení. [pozm. návrh 3]

(16a)  Kvůli různým ustanovením o výpočtu denní doby řízení dochází k nejednotnému uplatňování nařízení (ES) č. 561/2006 a ke vzniku právní nejistoty u řidičů a dopravců v přeshraniční dopravě. V zájmu jednoznačného, účinného, přiměřeného a jednotného provádění právních předpisů v sociální oblasti v silniční dopravě je naprosto nezbytné, aby donucovací orgány členských států uplatňovaly ustanovení jednotně. [pozm. návrh 4]

(17)  Úpravami Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) podepsané v Ženevě dne 1. července 1970, včetně jejích šesti změn, a uložené u generálního tajemníka Organizace spojených národů, se stalo používání záznamového zařízení uvedeného v příloze IB digitálního tachografu povinným pro vozidla registrovaná v sousedních třetích zemích. Jelikož jsou tyto země změnami záznamových zařízení tachografů zavedenými tímto nařízením přímo dotčeny, měly by být zapojeny do dialogu o technických otázkách a o vytvoření jediného elektronického systému pro výměnu informací o kartách řidičů . Mělo by tedy být zřízeno fórum pro tachografy. [pozm. návrh 5, tento pozm. návrh - „digitální tachograf“ - se týká celého znění]

(18)  Aby bylo možné zohlednit technický vývoj, Komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přizpůsobení příloh I, IB a II technickému pokroku a doplnění přílohy IB o technické specifikace nezbytné pro automatický záznam údajů o poloze, pro umožnění dálkové komunikace a zajištění rozhraní s inteligentními dopravními systémy. Zvláště je důležité, aby Komise během přípravy vedla příslušné konzultace rovněž na úrovni odborníků. Při přípravě a koncipování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit současné, včasné a odpovídající postoupení příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(19)  Aby byly při provádění tohoto nařízení zajištěny jednotné podmínky týkající se provozních zkoušek, elektronické výměny informací o kartách řidiče mezi členskými státy a školení kontrolních pracovníků, je třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(11) .

(20)  Pro přijímání postupů pro provádění provozních zkoušek a forem monitorování těchto zkoušek, jakož i metodologie pro úvodní a průběžné školení kontrolních pracovníků, je třeba použít poradní postup.

(21)  Pro přijímání specifikací pro elektronickou výměnu informací o kartách řidičů mezi členskými státy je třeba použít přezkumný postup.

(21a)  Přeprava osob a zboží probíhá za velmi různorodých okolností a podmínek. Proto by měla být co nejdříve, nejpozději však do konce roku 2013, předložena revize povinnosti používat tachografy a rovněž právních předpisů o dobách řízení a dobách odpočinku v autobusové dopravě. [pozm. návrh 6]

(21b)  Normy a specifikace by měly být vypracovány v podobě otevřených norem, které po provedení přezkumu Komisí umožní začlenění dalších funkcí, např. zařízení zaznamenávajícího údaje o dopravní nehodě a číslo 112 (eCall), do jediného zařízení. [pozm. návrh 7]

(22)  Nařízení (EHS) č. 3821/85 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3821/85 se mění takto:

(-1)  Název se nahrazuje tímto: "

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o tachografech v silniční dopravě' [pozm. návrh 8]

1)  Články 1 až 21 se nahrazují těmito články:

'KAPITOLA I

Zásady a oblast působnosti a požadavky [pozm. návrh 9]

Článek 1

Předmět a zásady

1.   Toto nařízení stanoví povinnosti a  požadavky na konstrukci, montáž, používání a zkoušení záznamových zařízení v souvislosti s konstrukcí, montáží, používáním, zkoušením a kontrolou tachografů používaných v silniční dopravě ke kontrole dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy*, směrnice 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě** a směrnice 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství***. [pozm. návrh 11]

1a.  Toto nařízení stanoví podmínky a požadavky týkající se používání informací a údajů zaznamenaných, zpracovaných nebo uložených v tachografech, jak je vymezeno v článku 2, pro účely jiné než je kontrola dodržování právních předpisů uvedených v odstavci 1 tohoto článku. [pozm. návrh 12]

2.  Záznamové zařízení Tachografy musí s ohledem na svou konstrukci, montáž, užívání a zkoušení vyhovovat požadavkům tohoto nařízení.

Článek 2

Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení platí definice stanovené v článku 4 nařízení (ES) č. 561/2006.

2.  Kromě definic uvedených v odstavci 1 se pro účely tohoto nařízení:

   a) 'záznamovým zařízením‚tachografem ' rozumí zařízení určené k montáži do silničních vozidel a k automatickému či poloautomatickému zobrazování, záznamu, tisku, ukládání a výstupu podrobných informací o pohybu, hmotnosti a rychlosti těchto vozidel a o některých pracovních dobách jejich řidičů ; v souvislosti s různými časovými dobami, které jsou součástí denní pracovní doby řidiče, a o údajích podle článku 30 tohoto nařízení ; [pozm. návrhy 13. 147 a 148]
   b) ‚celkem ve vozidle‘ rozumí záznamové zařízení tachograf s výjimkou snímače pohybu a kabelů připojujících snímač pohybu. Celkem ve vozidle může být buď jediný celek nebo několik celků rozmístěných ve vozidle za předpokladu, že splňuje bezpečnostní požadavky tohoto nařízení. Celek ve vozidle zahrnuje řídící jednotku, paměťovou kartu, řídící hodiny, dvě čtecí zařízení čipových karet (řidiče a druhého řidiče), tiskárnu, displej, vizuální výstrahu, kalibrační/stahovací konektor a zařízení pro vkládání uživatelských údajů ; [pozm. návrh 14]
   c) ‚snímačem pohybu‘ rozumí část záznamového zařízení tachografu , která vysílá signál odpovídající rychlosti vozidla nebo vzdálenosti ujeté vozidlem;
   ca) ‚snímačem hmotnosti‘ rozumí část digitálního tachografu, která poskytuje informace o hmotnosti vozidla, a zaznamenává tedy i údaje o nakládání a vykládání vozidla; [pozm. návrh 149]
   d) ‚kartou tachografu‘ rozumí čipová karta určená k použití se záznamovým zařízením, s tachografem která umožňuje v záznamovém zařízení v tachografu identifikaci role držitele karty, jeho přístupová práva k údajům a přenos a ukládání údajů; [pozm. návrh 15]
   e) ‚záznamovým listem‘ rozumí list určený k přijímání a uchování zaznamenaných údajů, který se vkládá se do záznamového zařízení uvedeného v příloze I analogového tachografu a na němž zapisovací zařízení záznamového zařízení průběžně zapisuje informace, které mají být zaznamenány; [pozm. návrh 16, tento pozm. návrh ‚analogový tachograf‘ se týká celého znění]
   f) ‚kartou řidiče‘ rozumí karta tachografu vystavená orgány členského státu konkrétnímu řidiči, která identifikuje řidiče a umožňuje ukládání údajů o jeho činnostech;
   fa) ‚analogovým tachografem‘ rozumí tachograf používající záznamový list podle tohoto nařízení; [pozm. návrh 17]
   fb) ‚digitálním tachografem‘ rozumí tachograf používající kartu tachografu podle tohoto nařízení; [pozm. návrh 18]
   g) ‚kontrolní kartou‘ rozumí karta tachografu vydaná orgány členského státu příslušnému vnitrostátnímu kontrolnímu orgánu, která identifikuje kontrolní subjekt a případně kontrolního pracovníka a umožňuje přístup k údajům uloženým v paměti údajů nebo na kartě řidiče a na kartě dílny pro čtení, tisk a/nebo stahování; [pozm. návrh 19]
   h) ‚kartou podniku‘ rozumí karta tachografu, která byla vydaná orgány členského státu vlastníkovi nebo držiteli vozidel vybavených záznamovým zařízením tachografem , a která identifikuje vlastníka nebo držitele vozidla a umožňuje zobrazení, stahování a tisk údajů uložených v záznamovém zařízení tachografu , jež bylo tímto vlastníkem nebo držitelem uzamčeno;
   i) ‚kartou dílny‘ rozumí karta tachografu vydaná orgány členského státu výrobci záznamového zařízení, určeným zaměstnancům výrobce tachografu, montážnímu podniku, výrobci vozidla nebo dílně schváleným členským státem, která identifikuje držitele karty a umožňuje zkoušení, kalibraci a/nebo stahování údajů ze záznamového zařízení; z tachografů ; [pozm. návrh 20]
   j) ‚denní pracovní dobou‘ rozumí doba sestávající z doby řízení a všech dalších dob práce, dob pracovní pohotovosti, pracovních přestávek a dob odpočinku nepřesahující devět hodin. která začíná okamžikem, kdy řidič aktivuje tachograf po uplynutí týdenní nebo denní doby odpočinku, nebo, je-li denní doba odpočinku rozdělena do oddělených úseků, po uplynutí doby odpočinku v délce alespoň devíti hodin . Končí na počátku denní doby odpočinku nebo, je-li denní doba odpočinku rozdělena do oddělených úseků, na počátku doby odpočinku trvající nejméně devět po sobě následujících hodin; [pozm. návrh 21]
   ja) ‚aktivací‘ rozumí fáze, kdy se tachograf stává plně funkčním a kdy provádí veškeré funkce včetně funkcí bezpečnostních; aktivace tachografu vyžaduje užití karty dílny; [pozm. návrh 22]
   jb) ‚prokázáním totožnosti‘ rozumí funkce určená ke stanovení a ověření uváděné identity; [pozm. návrh 23]
   jc) ‚totožností‘ rozumí vlastnost, že informace přichází od strany, jejíž identitu je možno ověřit; [pozm. návrh 24]
   jd) ‚kalibrací‘ rozumí obnovení nebo potvrzení parametrů vozidla, které je třeba chovat v paměti údajů. Parametry vozidla zahrnují identifikaci vozidla a charakteristiky vozidla. Kalibrace tachografu vyžaduje užití karty dílny; [pozm. návrh 25]
   je) ‚stahováním‘ rozumí kopírování (spolu s digitálním podpisem) části dat nebo úplné sady dat, uložených v paměti údajů vozidla nebo v paměti karty tachografu, jež tyto údaje musí obsahovat, aby bylo zajištěno dodržování ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006; [pozm. návrh 26]
   jf) ‚událostí‘ rozumí činnost zjištěná tachografem, která může pocházet z pokusu o podvod; [pozm. návrh 27]
   jg) ‚závadou‘ rozumí mimořádná činnost zjištěná tachografem, která může být způsobena chybnou funkcí nebo poruchou zařízení; [pozm. návrh 28]
   jh) ‚instalací‘ rozumí montáž tachografu do vozidla; [pozm. návrh 29]
   ji) ‚neplatnou kartou‘ rozumí karta, která byla identifikována jako závadná nebo u které chybí úvodní prokázání totožnosti nebo u které ještě nebylo dosaženo data platnosti nebo u které již uplynulo datum platnosti; [pozm. návrh 30]
   jj) ‚pravidelnou kontrolou‘ rozumí řada operací s cílem zkontrolovat, že tachograf správně pracuje a že jeho seřízení odpovídá parametrům vozidla; [pozm. návrh 31]
   jk) ‚tiskárnou‘ rozumí součást tachografu, která zajišťuje vytištění uložených údajů; [pozm. návrh 32]
   jl) ‚opravou‘ rozumí oprava snímače pohybu nebo celku vozidla, která vyžaduje jeho odpojení od napájení nebo odpojení od jiných součástí tachografu nebo jeho otevření; [pozm. návrh 33]
   jm) ‚schvalováním typu‘ rozumí postup, kterým členský stát osvědčuje, že tachograf (nebo jeho součást), programové vybavení nebo karta tachografu plní požadavky tohoto nařízení; [pozm. návrh 34]
   jn) ‚identifikací vozidla‘ rozumí čísla, která vozidlo identifikují: registrační číslo vozidla s uvedením členského státu registrace a identifikační číslo vozidla; [pozm. návrh 35]
   jo) ‚interoperabilitou‘ rozumí kapacita systémů a základních obchodních procesů pro výměnu údajů a sdílení informací a znalostí; [pozm. návrh 36]
   jp) ‚rozhraním‘ rozumí zařízení mezi systémy, jehož prostřednictvím dochází k jejich propojení a interakci. [pozm. návrh 37]

Článek 3

Oblast působnosti

1.  Záznamové zařízení Tachograf musí být zabudován a používán ve vozidlech, která jsou registrována v členských státech a používána pro silniční přepravu cestujících nebo zboží a spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006.

Členské státy mohou z oblasti působnosti tohoto nařízení vyjmout vozidla uvedená v čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 561/2006.

3.  Členské státy mohou po zmocnění Komisí vyjmout z oblasti působnosti tohoto nařízení vozidla užívaná pro přepravu uvedenou v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006.

Členské státy mohou z oblasti působnosti tohoto nařízení vyjmout vozidla užívaná pro přepravu uvedenou v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006; tuto skutečnost neprodleně sdělí Komisi.

(3a)  Do roku 2020 budou všechna vozidla, kterým nebyla v souladu s odstavci 2 a 3 udělena výjimka z uplatňování tohoto nařízení, vybavena inteligentním tachografem ve smyslu tohoto nařízení . [pozm. návrh 38]

4.  V oblasti vnitrostátní přepravy mohou členské státy požadovat zabudování a užívání záznamového zařízení tachografu v souladu s tímto nařízením pro všechna vozidla, pro která nejsou zabudování a užívání tachografu požadovány podle odstavce 1.

Článek 3a

Základní požadavky

1.  Tachograf, karta tachografu a záznamový list podléhají přísným technickým, funkčním a dalším požadavkům, aby bylo zajištěno, že splňují základní požadavky stanovené v odstavci 2 a že jsou dosaženy cíle tohoto nařízení.

2.  Za účelem účinné kontroly dodržování platných právních předpisů v sociální oblasti musí tachograf splňovat následující základní požadavky. Tachograf musí:

   a) zaznamenávat přesné a spolehlivé údaje týkající se činností řidiče a vozidla;
   b) být zabezpečen, aby byla zajištěna integrita a původ zdroje údajů zaznamenaných ve vozidle, snímačem pohybu a kartou tachografu a údajů z nich získaných;
   c) být interoperabilní;
   d) být snadno ovladatelný.

3.  Tachograf je navržen a používán takovým způsobem, aby bylo zajištěno soukromí a ochrana osobních údajů.

4.  Tachograf je ve vozidle umístěn takovým způsobem, aby byl pro řidiče z jeho běžné pozice vsedě zcela dosažitelný a čitelný, aby řidiči z pozice vsedě umožňoval během řízení vozidla bezpečný přístup k nezbytným funkcím a jejich ovládání a neodváděl jeho pozornost od silnice.

5.  Stahování údajů probíhá s minimální časovou ztrátou pro dopravce nebo řidiče.

6.  Stahování údajů nesmí vést ke změně či ztrátě uložených údajů. Stahování podrobného rychlostního souboru nemusí být nezbytné k zajištění souladu s nařízením (ES) č. 561/2006, lze jej však nicméně provádět nebo využít k jiným účelům, např. při vyšetřování dopravních nehod. [pozm. návrh 39]

Článek 3b

Funkce tachografu

Tachograf musí zajistit následující funkce:

   1) monitorování jednotlivých vložení a vyjmutí karty,
   2) měření rychlosti a ujeté vzdálenosti,
   3) měření času,
   4) monitorování činnosti řidiče,
   5) monitorování provozního stavu,
   6) údaje vkládané řidičem ručně,
   7) vložení místa, kde denní pracovní doba začíná nebo končí,
   8) ručně vkládané údaje o činnostech řidiče,
   9) záznam zvláštních podmínek,
   10) využívání možnosti zámků podniků,
   11) monitorování kontrolních činností,
   12) zjišťování událostí nebo závad,
   13) vestavěné zkoušky a autotesty,
   14) načítání z paměti údajů,
   15) zaznamenávání a ukládání do paměti údajů,
   16) načítání z karet tachografu,
   17) zaznamenávání a ukládání údajů na karty tachografu,
   18) zobrazování údajů,
   19) tisk,
   20) dávání výstrahy,
   21) stahování údajů na externí média,
   22) výstup údajů na přídavná externí zařízení,
   23) kalibrace,
   24) nastavení času,
   25) údaje o zbývající době řízení,
   26) údaje o využité době odpočinku. [pozm. návrh 40]

Článek 3c

Údaje, které musí být zaznamenávány

1.  Digitální tachograf zaznamenává tyto údaje:

   a) ujetou vzdálenost a rychlost vozidla;
   b) časové údaje;
   c) polohu na začátku a na konci denní pracovní doby řidiče a každé přepravy;
   d) totožnost řidiče;
   e) činnost řidiče;
   f) kalibrační údaje, včetně určení dílny;
   g) události a poruchy.

2.  Analogový tachograf zaznamenává alespoň údaje uvedené v odst. 1 písm. a), b) a e).

3.  Přístup k údajům uloženým v tachografu lze vždy poskytnout:

   a) příslušným kontrolním orgánům za účelem provádění kontrol a
   b) příslušnému dopravci, aby mohl plnit své závazné povinnosti, zejména povinnosti uvedené v článcích 28 a 29.

Přístup k údajům, jež zahrnují i osobní údaje, se poskytuje pouze poté, co je uděleno příslušné povolení v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. [pozm. návrh 41]

Článek 3d

Zobrazení

1.  Tachograf musí být schopen zobrazit:

   a) implicitní údaje,
   b) údaje vztahující se k výstražným sdělením,
   c) údaje vztahující se k přístupovému menu,
   d) ostatní údaje požadované uživatelem v souladu s čl. 3c odst. 1,
  e) informace vztahující se k řidiči:
   jeho současný čas nepřetržité jízdy a jeho současná souhrnná doba přestávek, pokud je jeho současnou činností JÍZDA,
   aktuální trvání současné činnosti (od doby, kdy byla navolena) a jeho současná souhrnná doba přestávek, pokud jeho současnou činností NENÍ JÍZDA.

2.  Další informace mohou být zobrazeny tachografem za předpokladu, že jsou jasně odlišitelné od výše uvedených informací.

3.  Pokud není třeba zobrazit žádnou jinou informaci, musí tachograf implicitně zobrazit následující:

   čas,
   provozní režim,
   aktuální činnost řidiče a aktuální činnost druhého řidiče.

Zobrazení údajů vztahujících se ke každému řidiči musí být jasné, prosté a jednoznačné. V případě, že informace o řidiči i druhém řidiči nemohou být zobrazeny současně, musí tachograf implicitně ukazovat informaci týkající se řidiče a musí umožnit uživateli zobrazit informaci týkající se druhého řidiče.

4.  Tachograf musí zobrazit výstražné sdělení v souladu s článkem 3d. Přesné popisy výstražných sdělení mohou být také zobrazeny v jazyce zvoleném řidičem. [pozm. návrh 42]

Článek 3e

Výstražná sdělení

1.  Tachograf musí dát výstražné znamení řidiči při zjištění jakékoliv události nebo závady. Tachograf musí dát řidiči výstražné sdělení 15 minut před uplynutím maximální přípustné doby nepřetržité jízdy a při jejím překročení.

2.  Výstražná sdělení musí být vizuální. Vizuální výstrahy musí být jasně rozeznatelné uživatelem, musí být zobrazeny v zorném poli řidiče a musí být jasně čitelné ve dne i v noci. Zvukové výstrahy mohou být také použity jako doplněk vizuálních výstražných sdělení.

3.  Výstražná sdělení musí trvat nejméně 30 vteřin, pokud není uživatelem potvrzeno, že je bere na vědomí stiskem jakéhokoliv ovládacího prvku tachografu.

4.  Příčina výstrahy musí být zobrazena na tachografu a zůstat viditelná, dokud není uživatelem potvrzeno vzetí na vědomí použitím specifického ovladače nebo vložením příkazu tachografu. Další výstražná sdělení mohou být také použita, pokud nezmatou řidiče v porovnání k výše popsaným sdělením. [pozm. návrh 43]

Článek 3f

Ochrana údajů a soukromí

1.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením je prováděno v souladu se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 2002/58/ES a pod dohledem nezávislého veřejného orgánu příslušného členského státu uvedeného v článku 28 směrnice 95/46/ES.

2.  Zpracují se pouze údaje nezbytně nutné pro účely zpracování.

3.  Specifikace uvedené v tomto nařízení zajistí důvěrnost osobních údajů zaznamenávaných, zpracovávaných a ukládaných tachografem a rovněž integritu údajů a předcházejí podvodům a nezákonnému nakládání s těmito údaji.

Musí být přijata řádná bezpečnostní opatření, jež zaručí ochranu osobních údajů, zejména v souvislosti s:

   používáním globálních družicových navigačních systémů (GNSS) pro záznam údajů o poloze podle článku 4,
   používáním dálkové komunikace pro kontrolní účely podle článku 5,
   používáním tachografu s harmonizovaným rozhraním podle článku 6,
– elektronickou výměnou informací o kartách řidičů podle článku 26,
   uchováváním záznamů dopravci podle článku 29.

4.  Vlastníci vozidel nebo dopravci dodržují příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů.

5.  Aby byla podpořena správná praxe z hlediska ochrany údajů, účastní se fóra pro tachografy, předjímaného v článku 41 tohoto nařízení, evropský inspektor ochrany údajů a pracovní skupina úřadů na ochranu údajů zřízená podle článku 29.

6.  Aby mohla probíhat jakákoli přeshraniční výměna údajů s orgány třetích zemí v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení, musí být zavedena vhodná bezpečnostní opatření na ochranu údajů, aby bylo zajištěno, že je zaručena přiměřená úroveň ochrany v souladu s články 25 a 25 směrnice 95/46/ES. [pozm. návrh 44]

Článek 3g

Specifikace

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39 pro přijetí podrobných specifikací, jež jsou nezbytné pro změnu a doplnění příloh tohoto nařízení, aby bylo zajištěno, že tachograf, karta tachografu a programové vybavení používané kontrolními pracovníky k analýze a interpretaci údajů uložených v tachografu jsou v souladu se zásadami a požadavky stanovenými v tomto nařízení, zejména v kapitole I a kapitole II.

2.  Komise přijme podrobné specifikace uvedené v odstavci 1 do ... (12) .

3.  Specifikace v příslušných případech a v závislosti na oblasti, na kterou se vztahují, mohou zahrnovat jeden nebo více druhů těchto ustanovení:

   a) funkční ustanovení, jež popisují úlohy jednotlivých uživatelů a informační tok mezi nimi;
   b) technická ustanovení, jež stanovují technické prostředky pro splnění funkčních ustanovení a požadavků stanovených v tomto nařízení;
   c) organizační ustanovení, jež popisují procesní povinnosti jednotlivých zúčastněných stran;
   d) ustanovení o službách, jež popisují různé úrovně služeb a jejich obsah.

4.  Specifikace jsou případně založeny na normách a zajišťují interoperabilitu a kompatibilitu jednotlivých verzí a generací celků ve vozidle, karet tachografů a vybavení donucovacích orgánů.

5.  Specifikace týkající se výkonu funkcí inteligentního tachografu uvedeného v kapitole II zahrnují nezbytné požadavky s cílem zaručit přesnost a spolehlivost údajů získaných použitím externích zařízení napojených na tachograf.

6.  Veškeré údaje, které lze z tachografu předávat nebo z něj či v něm shromažďovat pomocí bezdrátového připojení nebo elektronicky, ať již jsou součástí zákonného požadavku či nikoli, by měly mít podobu veřejně dostupných zápisů.

7.  Komise před přijetím specifikací uvedených v kapitole II provede posouzení dopadů včetně analýzy nákladů a přínosů . [pozm. návrh 45]

KAPITOLA II

Inteligentní záznamové zařízení tachograf

Článek 4

Záznam údajů o poloze

1.   Údaje o poloze se zaznamenávají za účelem identifikace míst začátku a konce denní pracovní doby. Aby se zjednodušilo ověřování dodržování příslušných právních předpisů, poloha na začátku a na konci denní pracovní doby a každé přepravy se zaznamenává automaticky. Za tímto účelem musí být vozidla poprvé uvedená do provozu [48 měsíců 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení specifikací uvedených v tomto článku a v článku 3g v platnost] vybavena záznamovým zařízením napojeným na GNSS [pozm. návrh 46]

1a.  Pokud jde o napojení tachografu na GNSS podle odstavce 1, použijí se pouze napojení na družicovou službu pro určování polohy, která využívají bezplatnou službu pro určování polohy.
V tachografu se neukládají žádné jiné údaje o poloze než údaje vyjádřené pokud možno jako zeměpisné souřadnice pro určení místa začátku a konce podle odstavce 1. [pozm. návrh 47]

2 .  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39, pokud jde o doplnění přílohy IB o podrobné technické specifikace nezbytné vypracování podrobných specifikací nezbytných ke zpracování údajů o poloze přijatých záznamovým zařízením tachografem z GNSS a uvedených v tomto článku .

Specifikace splňují především tyto podmínky:

   jsou založeny na používání bezplatné služby GNSS;
   automaticky a povinně jsou zaznamenávány pouze údaje o poloze nezbytně nutné ke křížové kontrole informací zaznamenaných tachografem ze strany kontrolních orgánů;
   posouzení dopadů na ochranu údajů je prováděno a zpřístupněno veřejnosti před přijetím aktů v přenesené pravomoci uvedených v tomto článku;
   používání ověřovacích signálů není povinné, pokud je nelze získat bezplatně.

Specifikace stanoví druh událostí, které mohou zahájit automatické zaznamenávání polohy, a situace, při nichž by mělo být možné ruční zaznamenávání polohy. Specifikace stanoví jednotlivé podmínky a požadavky pro přijímač GNSS, který je buď mimo tachograf nebo je jeho součástí, a v případě, že se nachází mimo tachograf, jakým způsobem propojit GNSS s dalšími údaji o pohybu vozidla. [pozm. návrh 48]

2a.  Dopravci mohou údaje o poloze zaznamenané tachografem používat i k jiným účelům v souladu s právním rámcem Unie pro ochranu údajů. [pozm. návrh 49]

Článek 5

Dálková komunikace pro kontrolní účely Včasné dálkové odhalování případné manipulace a zneužití [pozm. návrh 50]

1.  Za účelem usnadnění cílených silničních kontrol příslušnými kontrolními orgány musí být záznamová zařízení zabudovaná tachografy zabudované do vozidel poprvé uvedených do provozu [48 měsíců registrovaných 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení specifikací uvedených v tomto článku a v článku 3g v platnost] schopna komunikovat s těmito orgány schopny předat údaje těmto orgánům i v době, kdy je vozidlo v pohybu. [pozm. návrh 51]

1a.  Členské státy poskytnou svým kontrolním orgánům zařízení pro včasné dálkové odhalování nezbytné pro povolení výměny údajů uvedené v tomto článku. [pozm. návrh 52]

2.  Komunikace uvedená v odstavci 1 se záznamovým zařízením s tachografem zřídí, pouze pokud to vyžaduje zařízení kontrolních orgánů. Musí být zabezpečená, aby byla zajištěna integrita údajů a prokázání pravosti záznamového a kontrolního zařízení. Přístup ke sdělovaným údajům je omezen na donucovací orgány pověřené kontrolou porušování tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006 a na dílny, pokud je to nutné k ověření správného fungování tachografu. [pozm. návrh 53]

3.  Údaje vyměňované v průběhu komunikace se omezují na údaje nezbytně nutné pro účely cílených silničních kontrol. Tyto údaje se vztahují k následujícím událostem či údajům zaznamenaným tachografem:

   poslední pokus o narušení bezpečnosti
   nejdelší přerušení dodávky energie
   porucha snímače
   chyba v údajích o pohybu vozidla
   nesoulad údajů o pohybu vozidla
   jízda bez platné karty
   vložení karty během jízdy
   údaje o úpravě času
   kalibrační údaje včetně dat dvou posledních kalibrací
   registrační číslo vozidla.

Údaje týkající se identity a státní příslušnosti řidiče činností řidiče a rychlosti se nepředávají. [pozm. návrh 54]

4.  Vyměněné údaje se použijí výhradně pro účely kontroly dodržování tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006. Nepředávají se jiným subjektům než kontrolním orgánům nebo soudním orgánům v rámci probíhajícího soudního řízení. [pozm. návrh 55]

5.  Kontrolní orgány smí údaje ukládat pouze po dobu trvání silniční kontroly a musí je vymazat nejpozději dvě hodiny po skončení této silniční kontroly. jejich sdělení, pokud údaje nenaznačují případné zmanipulování či zneužití tachografu . Jestliže se v průběhu následující silniční kontroly nepotvrdí, že došlo ke zmanipulování nebo zneužití, jsou předané údaje vymazány. Údaje týkající se identifikace vozidla nebo technických parametrů, které neobsahují osobní údaje, mohou kontrolní orgány využít pro statistické účely. [pozm. návrh 56]

6.  Vlastník nebo držitel vozidla Dopravce, jenž provozuje vozidlo, má povinnost informovat řidiče o možnosti dálkové komunikace. [pozm. návrh 57]

7.  V žádném případě nesmí dálková kontrolní komunikace, jak je vymezena v tomto článku, vést k automatickým pokutám či sankcím pro řidiče či dopravce. Příslušný kontrolní orgán může na základě vyměněných údajů rozhodnout o provedení kontroly vozidla a jeho záznamového zařízení. tachografu. Výsledek dálkové komunikace by neměl kontrolním orgánům bránit v provádění náhodných silničních kontrol založených na systému hodnocení rizika, který stanoví článek 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě**** . [pozm. návrh 58]

8.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39, pokud jde o doplnění přílohy IB o podrobné technické specifikace nezbytné vypracování podrobných specifikací nezbytných pro umožnění dálkové komunikace mezi záznamovým zařízením tachografem a příslušnými kontrolními orgány, jak je stanoveno v tomto článku. Komise může rovněž změnit lhůtu v odstavci 1, jestliže ke konci této lhůty na základě podkladů zjistí, že stále není k dispozici žádné vhodné zařízení, které odpovídá požadovaným specifikacím. [pozm. návrh 59 a 122]

Článek 6

Inteligentní dopravní systémy (ITS)

1.  Záznamové zařízení uvedené v příloze IB Digitální tachograf musí být interoperabilní s aplikacemi ITS vymezených v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy*****.

1a.  Přístupné mohou být pouze údaje zaznamenané tachografem, jež jsou nezbytně nutné ke zpracování v aplikaci ITS.

Údaje zaznamenané tachografem mohou být předávány do aplikací ITS za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

   a) rozhraní nemá vliv na pravost a integritu údajů z tachografu;
   b) vnější zařízení připojené k rozhraní má přístup k osobním údajům, včetně údajů o zeměpisné poloze, pouze po prokazatelném souhlasu řidiče, k němuž se tyto údaje vztahují.

2.  Pro účely odstavce 1 musí být vozidla poprvé uvedená do provozu [48 měsíců 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení technických specifikací uvedených v tomto článku v platnost] vybavena záznamovým zařízením s harmonizovaným rozhraním umožňujícím použití zaznamenaných nebo vytvořených údajů pro aplikace ITS. [pozm. návrh 61]

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39, pokud jde o doplnění přílohy IB vypracování specifikací harmonizovaného specifikace rozhraní, přístupových práv a seznamu údajů, ke kterým je umožněn přístup.

Komise může rovněž změnit lhůtu odstavci 1, jestliže ke konci této lhůty na základě podkladů zjistí, že stále není k dispozici žádné vhodné zařízení, které odpovídá požadovaným specifikacím.

Přednost má vypracování harmonizované aplikace ITS, jež by řidičům umožňovala interpretovat údaje zpracované v tachografu s cílem pomoci jim dodržovat právní předpisy v sociální oblasti. [pozm. návrh 62 a 123]

KAPITOLA III

Schválení typu

Článek 7

Žádosti

1.  Výrobci nebo jejich zmocněnci podávají žádost o schválení typu EU celku ve vozidle, snímače hmotnosti, snímače pohybu, vzoru záznamového listu nebo karty tachografu nebo programového vybavení používaného příslušnými kontrolními orgány pro interpretaci údajů orgánům příslušným pro schvalování typu, které jsou za tím účelem určeny členským státem, jehož podmínky pro vydávání certifikátů byly uznány řídicím výborem smluvních stran v rámci evropské dohody o vzájemném uznávání (SOG-IS) . Před přijetím rozhodnutí o uznání certifikačního orgánu třetí země vede Komise konzultace s řídicím výborem států dohody SOG-IS. [pozm. návrh 63 a 150]

2.  Členské státy sdělí Komisi nejpozději tři měsíce od ... (13) názvy a kontaktní informace orgánů určených podle odstavce 1. Komise zveřejní seznam orgánů určených ke schvalování typu na svých internetových stránkách. [pozm. návrh 64]

2a.  Postup schvalování typu tachografů a karet tachografu musí zahrnovat zkoušky bezpečnostních opatření, funkční zkoušky a zkoušky vzájemné operační součinnosti. Pozitivní výsledky každé z těchto zkoušek se potvrdí vhodnými osvědčeními. [pozm. návrh 65]

3.  K žádosti o schválení jsou připojeny příslušné specifikace a osvědčení uvedené v části VIII přílohy IB. Komise jmenuje nezávislé hodnotitele, kteří předloží osvědčení o bezpečnosti. o bezpečnosti, funkčnosti a vzájemné operační součinnosti . Součástí jsou i informace o způsobu, jakým mají být části tachografu zaplombovány. [pozm. návrh 66]

3a.  Osvědčení o bezpečnosti potvrzující, že byly splněny požadavky na bezpečnost, jsou poskytována v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Osvědčení o bezpečnosti vydává certifikační orgán uznaný Komisí.

Osvědčení o funkčnosti musí být výrobci vydáno teprve po úspěšném absolvování funkčních zkoušek v rozsahu uvedeném v tomto nařízení, které potvrzují, že zkoušený prvek splňuje příslušné požadavky z hlediska prováděných funkcí, přesnosti měření a ekologických charakteristik. Orgán příslušný pro schvalování typu vydá osvědčení o funkčnosti.

Osvědčení o vzájemné operační součinnosti musí být doručeno jedinou zkušebnou schválenou a podléhající Komisi. Zkoušky vzájemné operační součinnosti, které potvrzují osvědčení vzájemné operační součinnosti daného tachografu s nezbytnou kartou tachografu nebo dané karty tachografu s nezbytným tachografem, se provádějí v souladu s tímto nařízením. Žádné zkoušky vzájemné operační součinnosti zkušebna neprovádí u tachografu nebo karty tachografu, ke kterým nebyla poskytnuta osvědčení o bezpečnosti a funkčnosti, s výjimkou mimořádných okolností popsaných v tomto nařízení. [pozm. návrh 67]

3b.  Jakákoliv úprava týkající se programového nebo technického vybavení tachografu nebo povahy materiálu použitého pro jeho výrobu musí být před zavedením oznámena orgánu vydávajícím schválení typu zařízení. Tento orgán potvrdí výrobci rozšíření schválení typu nebo může požadovat aktualizaci nebo potvrzení osvědčení o funkčnosti, o bezpečnosti nebo o vzájemné operační součinnosti. [pozm. návrh 68]

4.  Žádost pro každý typ celku ve vozidle, snímače pohybu, vzoru záznamového listu nebo karty tachografu smí být podána pouze jednomu členskému státu.

Článek 8

Udělení schválení typu

Členský stát udělí schválení typu EU konstrukční části každému typu celku ve vozidle, snímače pohybu, vzoru záznamového listu nebo karty tachografu nebo programovému vybavení pro interpretaci údajů uložených v tachografu ze strany kontrolních orgánů , pokud odpovídají požadavkům stanoveným v přílohách I nebo IB , ve specifikacích uvedených v tomto nařízení , pokud je členský stát schopen kontrolovat, že se vyráběné typy shodují se schváleným typem. [pozm. návrh 69]

Úpravy nebo doplňky ke schválenému typu musí obdržet dodatečné schválení typu EU od členského státu, který udělil původní schválení typu EU.

Článek 9

Schvalovací značka typu

Členské státy přidělí žadateli ke každému typu celku ve vozidle, snímače pohybu, vzorového záznamového listu nebo karty tachografu, které schvalují podle článku 8, schvalovací značku EU v provedení stanoveném v příloze II.

Článek 10

Schválení nebo zamítnutí

Příslušné orgány členského státu, jimž byla podána žádost o schválení typu, zašlou orgánům ostatních členských států do jednoho měsíce kopii osvědčení o schválení každého typu celku ve vozidle, snímače pohybu, vzorového záznamového listu,nebo karty tachografu nebo programového vybavení k interpretaci údajů uložených v tachografu ze strany kontrolních orgánů doplněnou o kopie příslušných specifikací, včetně specifikací týkajících se plomb . [pozm. návrh 70]

Jestliže příslušné orgány neschválí žádost o schválení typu, uvědomí orgány ostatních členských států o tom, že byla žádost zamítnuta, a sdělí důvody pro své rozhodnutí.

Článek 11

Shoda zařízení se schválením typu

1.  Jestliže členský stát, který udělil schválení typu EU podle článku 8, zjistí, že jakýkoli celek ve vozidle, snímač pohybu, vzorový záznamový list nebo karta tachografu nesoucí schvalovací značku typu EU, kterou tento členský stát přidělil, neodpovídá typu, který schválil, učiní nezbytná opatření, aby byla zajištěna shoda vyráběných typů se schváleným typem. V případě nutnosti smí zrušit schválení typu EU.

2.  Členský stát, který udělil schválení typu EU, toto schválení zruší, jestliže se typové schválení celku ve vozidle, snímače pohybu, záznamového listu nebo karty tachografu neshoduje s tímto nařízením nebo vykazuje-li při používání závadu všeobecné povahy, v jejímž důsledku nejsou vhodné pro zamýšlený účel.

3.  Jestliže je členský stát, který udělil schválení typu EU, informován jiným členským státem o jednom z případů uvedených v odstavcích 1 a 2, přijme po konzultaci s tímto státem rovněž opatření stanovená v těchto odstavcích, s výhradou odstavce 5.

4.  Členský stát, který zjistil některý z případů uvedených v odstavci 2, smí zakázat až do odvolání uvádění celků ve vozidle, snímačů pohybu, záznamových listů nebo karet tachografu na trh a do provozu. Smí tak učinit rovněž v případech uvedených v odstavci 1 u celků ve vozidle, snímačů pohybu, záznamových listů nebo karet tachografů, které byly vyňaty z prvotního ověření EU, jestliže je výrobce neuvede po upozornění do souladu se schváleným typem nebo s požadavky tohoto nařízení.

V každém případě příslušné orgány členských států informují do jednoho měsíce sebe navzájem a Komisi o odebrání schválení typu EU nebo o jiných opatřeních učiněných podle odstavců 1, 2 a 3 a uvedou důvody těchto opatření.

5.  Jestliže členský stát, který udělil schválení typu EU, popírá existenci případů uvedených v odstavcích 1 a 2, o kterých byl informován, usilují dotčené členské státy o urovnání sporu a o této skutečnosti informují Komisi.

Jestliže rozhovory mezi členskými státy nevedou k dohodě do čtyř měsíců ode dne oznámení podle odstavce 3, přijme Komise po konzultaci s odborníky ze všech členských států a po zvážení všech souvisejících činitelů, např. hospodářských a technických, do šesti měsíců od konce uvedeného čtyřměsíčního období rozhodnutí, které bude oznámeno zúčastněným členským státům a zároveň sděleno ostatním členským státům. Komise stanoví pro každý případ lhůtu pro provedení svého rozhodnutí.

Článek 12

Schválení záznamových listů

1.  Žadatel o schválení typu EU vzoru záznamového listu musí ve své žádosti uvést typ nebo typy záznamového zařízení uvedených v příloze I analogových tachografů , na kterých bude tento list používán, a musí dodat k provedení zkoušek listu vhodné zařízení takového typu nebo takových typů.

2.  Příslušné orgány každého členského státu vyznačí na osvědčení o schválení vzoru záznamového listu typ nebo typy záznamového zařízení uvedeného v příloze I analogových tachografů, na nichž smí být list tohoto vzoru používán.

Článek 13

Odůvodnění zamítavých rozhodnutí

Každé rozhodnutí o odmítnutí nebo odebrání schválení typu celku ve vozidle, snímače pohybu, vzoru záznamového listu nebo karty tachografu učiněné na základě tohoto nařízení musí být podrobně odůvodněno. Rozhodnutí je oznámeno dotčené osobě současně s poučením o opravných prostředcích, které má podle platných právních předpisů členských států k dispozici, a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Článek 14

Uznávání typově schválených záznamových zařízení tachografů

Členský stát nesmí odmítnout zaregistrovat vozidlo vybavené záznamovým zařízením tachografem ani nesmí zakázat uvedení tohoto vozidla do provozu z důvodů souvisejících se skutečností, že vozidlo je vybaveno tímto zařízením, jestliže je zařízení opatřeno schvalovací značkou typu EU uvedenou v článku 9 a montážním štítkem uvedeným v čl. 17 odst. 4.

Článek 15

Zabezpečení

1.  Výrobci zkonstruují, vyzkouší a zkontrolují celky ve vozidlech, snímače pohybu, snímače hmotnosti a karty tachografu uvedené do výroby, aby odhalili slabá místa vzniklá v různých fázích životního cyklu výrobku, a zamezí nebo zmírní jejich možné zneužití. Četnost zkoušek stanoví členský stát, který vydal osvědčení o schválení, ve lhůtě kratší než dva roky. [pozm. návrh 71 a 151]

2.  Za tímto účelem výrobci předloží příslušnou dokumentaci nezávislému hodnotiteli , certifikačnímu orgánu , jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 čl. 7 odst. 3a , který provede analýzu zranitelnosti. [pozm. návrh 72]

3.  Nezávislí hodnotitelé provedou Pro účely odstavce 1 certifikační orgán uvedený v čl. 7 odst. 3a provede průnikové zkoušky celků ve vozidlech, snímačů pohybu a karet tachografu, aby potvrdili potvrdil , že známá slabá místa nemohou být zneužita osobami s veřejně dostupnými znalostmi. [pozm. návrh 73]

3a.  Pokud jsou v průběhu zkoušek podle odstavců 1 a 3 zjištěna slabá místa celků ve vozidle, snímačů pohybu a karet tachografu, nesmí být tyto prvky uvedeny na trh. V těchto případech členský stát, který udělil schválení typu, toto schválení zruší v souladu s čl. 11 odst. 2. [pozm. návrh 74]

3b.  Jestliže výrobce nebo certifikační orgán uvedený v čl. 7 odst. 3a zjistí velmi závažné slabé místo celků ve vozidle, u snímačů pohybu nebo karet tachografu a tyto prvky již byly uvedeny na trh, výrobce nebo certifikační orgán uvedený v čl. 7 odst. 3a neprodleně informuje příslušné orgány daného členského státu. [pozm. návrh 75]

3c.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že problém uvedený v odstavci 3b bude řešen, zejména ze strany výrobce, a neprodleně informují Komisi o zjištěných slabých místech a o plánovaných nebo již přijatých opatřeních. [pozm. návrh 76]

Článek 16

Provozní zkoušky

1.  Členské státy mohou nařídit provozní zkoušky záznamového zařízení tachografů , které dosud nebylo schváleno. Členské státy vzájemně uznávají oprávnění k provozním zkouškám udělená jedním členským státem.

2.  Řidiči a dopravci účastnící se provozních zkoušek musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 561/2006. Aby prokázali tuto shodu, řídí se řidiči postupem stanoveným v čl. 31 odst. 2.

3.  Komise může přijmout prováděcí akty s cílem stanovit postupy, podle kterých mají být provozní zkoušky prováděny, a způsoby monitorování těchto provozních zkoušek. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 40 odst. 2.

KAPITOLA IV

Montáž a kontrola

Článek 17

Montáž a opravy

1.  Montáž a opravy záznamových zařízení tachografů jsou oprávněni provádět pouze montéři nebo dílny schválené pro tento účel příslušnými orgány členských států v souladu s článkem 19.

2.  Schválení montéři nebo dílny v souladu se specifikacemi uvedenými v osvědčení o schválení typu podle článku 10 zaplombují záznamové zařízení tachograf po ověření jeho správné funkce a zejména toho, že žádný manipulační přístroj nemůže se zaznamenanými údaji manipulovat nebo je měnit. [pozm. návrh 77]

3.  Schválený montér nebo dílna opatří plombu zvláštní značkou a navíc do záznamového zařízení v souladu s přílohou IB digitálního tachografu zapíše elektronické bezpečnostní údaje pro provádění kontrol prokázání pravosti. Příslušné orgány členských států vedou evidenci používaných značek, elektronických bezpečnostních údajů a karet vydaných schváleným dílnám a montérům.

4.  Skutečnost, že zabudování záznamového zařízení tachografů bylo provedeno v souladu s požadavky tohoto nařízení, se potvrzuje připevněním montážního štítku za podmínek stanovených v přílohách I a IB.

5.  Každá plomba smí být odstraněna výhradně montéry nebo dílnami schválenými příslušnými orgány podle odstavce 1 nebo kontrolními pracovníky nebo za okolností uvedených v příloze I části V bodě 4 nebo v příloze IB části V bodě 3. [pozm. návrh 78]

Článek 17a

Plombování

1.  Následující díly tachografu musí být zaplombovány:

   jakékoliv spojení, jehož rozpojení by umožnilo provedení neidentifikovatelných změn nebo neidentifikovatelnou ztrátu údajů,
   instalační štítek musí být umístěn tak, aby nebylo možné jej sejmout bez zničení jeho popisu.

2.  Každá plomba smí být odstraněna výhradně montéry nebo dílnami schválenými příslušnými orgány podle čl. 17 odst. 1 nebo certifikovanými kontrolními pracovníky nebo za okolností uvedených v tomto nařízení.

3.  V každém případě, kdy jsou tyto plomby porušeny, musí být vyhotoven písemný zápis se zdůvodněním celé události a musí být předán příslušnému orgánu. [pozm. návrh 79]

Článek 18

Kontroly záznamového zařízení tachografů

Schválené dílny provádějí pravidelné kontroly záznamových zařízení tachografů. Pravidelné kontroly se provádějí alespoň jednou za dva roky.

Tyto kontroly musí obsahovat minimálně následující kontrolní kroky zajišťující, že:

   1) je zajištěna správná funkce tachografu;
   2) tachograf nese značku schválení typu;
   3) je připevněn instalační štítek,
   4) plomby na tachografech a dalších instalovaných částech jsou nedotčené;
   5) k tachografu nejsou připevněny žádné manipulační přístroje. [pozm. návrh 80]

Dílny vypracují kontrolní zprávu v případech, kdy musely být napraveny nesrovnalosti ve fungování zařízení tachografů , a to buď v důsledku pravidelné kontroly, nebo kontroly provedené na konkrétní žádost příslušného vnitrostátního orgánu. Dílny vedou seznam všech vypracovaných kontrolních zpráv.

Kontrolní zprávy dílna uchovává minimálně dva roky od vypracování zprávy. Na žádost příslušného orgánu dílna poskytne zprávy o kontrolách a kalibracích provedených v uvedeném období.

Článek 19

Schválení dílen a montérů

Členské státy schvalují, pravidelně kontrolu a certifikují montéry a dílny, které mohou provádět montáž, kontroly, inspekce a opravy záznamových zařízení tachografů.

2.  Členské státy zajistí kompetentnost a spolehlivost montérů a dílen. Za tím účelem stanoví a zveřejní jasné vnitrostátní postupy a zajistí splnění těchto minimálních kritérií:

   a) personál je řádně proškolen;
   b) zařízení potřebné k provedení příslušných zkoušek a úkonů je dostupné;
   c) montéři a dílny mají dobrou pověst.

3.  Audity schválených montérů a se provádějí takto:

   a) Schválení montéři a schválené dílny podléhají každý rok auditu postupů používaných dílnou při zacházení s záznamovým zařízením tachografy. Audit se zaměří především na přijatá bezpečnostní opatření a zacházení s kartami dílny.
   b) Rovněž se provádějí neohlášené technické audity schválených montérů a dílen s cílem zkontrolovat provedené kalibrace a montáže. Tyto kontroly zahrnují alespoň 10 20 % schválených dílen ročně. [pozm. návrh 81]

4.  Členské státy a jejich příslušné orgány přijmou příslušná opatření k zabránění střetu zájmů mezi montéry či dílnami a silničními dopravci. Pokud Zejména dopravce působí současně jako schválený montér či dílna, nesmí montovat a kalibrovat záznamové zařízení ve vlastních vozidlech. v případě závažného rizika střetu zájmů je třeba přijmout dodatečná zvláštní opatření s cílem zajistit, aby daný montér či dílna toto nařízení dodržovali . [pozm. návrh 82]

5.  Příslušné orgány členských států předávají Komisi seznamy schválených montérů a dílen a karet jim vydaných a dodávají Komisi vzory značek a nezbytné informace o používaných elektronických bezpečnostních údajích. Komise zveřejní seznam schválených montérů a dílen na svých internetových stránkách.

6.  Členské státy dočasně nebo trvale odejmou schválení montérům a dílnám, které nesplňují své povinnosti podle tohoto nařízení.

6a.  Členské státy sledují a stíhají rostoucí počet případů, kdy je na internetu nabízena montáž za účelem podvodu a montáž přístrojů k manipulaci s tachografy. Členské státy informují Komisi o své činnosti v této oblasti; Komise poté informace zpřístupní všem dalším kontrolním orgánům EU, aby byly všechny obeznámeny s nejnovějšími praktikami, jež se používají při podvodné montáži a manipulaci s tachografem. [pozm. návrh 152]

Článek 20

Karty dílny

1.  Doba administrativní platnosti karet dílen nesmí překročit jeden rok. Při obnovování platnosti karty dílny příslušný orgán zajistí, aby montér nebo dílna splňovali kritéria uvedená v čl. 19 odst. 2 . [pozm. návrh 83]

2.  Jestliže má být karta dílny prodloužena, je poškozena, nefunguje správně, je ztracena nebo zcizena, vydá příslušný orgán náhradní kartu do pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti za tímto účelem. Orgán vydávající kartu vede rejstřík ztracených, zcizených nebo vadných karet.

3.  Jestliže členský stát odejme montérovi nebo dílně schválení podle článku 19, odebere jim rovněž vydané karty dílny.

4.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření proti padělání karet předávaných schváleným montérům a dílnám.

KAPITOLA V

Karty řidiče

Článek 21

Vydávání karet řidiče

1.  Kartu řidiče vydá na požádání řidiče příslušný orgán členského státu, kde má řidič své obvyklé bydliště. Karta se vydává do jednoho měsíce 15 dnů od obdržení žádosti příslušným orgánem. [pozm. návrh 84]

2.  Pro účely tohoto článku se ‚obvyklým bydlištěm‘ rozumí místo, kde se určitá osoba obvykle zdržuje, tj. nejméně 185 dní v kalendářním roce z důvodů osobních a profesních vazeb nebo v případě osob bez profesních vazeb z důvodu osobních vazeb vyplývajících z úzkých vztahů mezi touto osobou a místem, kde bydlí; za obvyklé bydliště osoby, jejíž profesní vazby jsou jinde než osobní vazby a která tedy střídavě pobývá na různých místech ve dvou nebo více členských státech, se však považuje místo jejích osobních vazeb, pokud se tam pravidelně vrací. Tato poslední podmínka se nepožaduje, pokud osoba pobývá v některém členském státě, aby zde vykonávala časově omezený úkol.

3.  Řidiči prokazují obvyklé bydliště jakýmkoli vhodným dokladem, např. průkazem totožnosti nebo jakýmkoli jiným platným dokladem. Mají-li příslušné orgány členského státu vydávající kartu řidiče pochybnosti o správnosti údajů týkajících se obvyklého bydliště, nebo pro účely určitých specifických kontrol, mohou požadovat dodatečné informace nebo důkazy.

3a.  Aniž je dotčeno místo jejich obvyklého bydliště a s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž v mezinárodní silniční dopravě, řídí se individuální pracovní smlouva mezinárodních řidičů právními předpisy té země, v níž nebo alternativně z níž, v souvislosti se všemi faktory, které charakterizují jeho činnosti, řidič pravidelně vykonává větší část svých povinností vůči zaměstnavateli při plnění své pracovní smlouvy. [pozm. návrh 132]

4.  Příslušné orgány vydávajícího členského státu se v rámci možností ujistí, že žadatel dosud není držitelem platné karty řidiče, a zapíší do karty řidiče osobní údaje podle přílohy IB.

5.  Doba administrativní platnosti karty řidiče nesmí překročit pět let.

6.  Platná karta řidiče nesmí být odejmuta nebo pozastavena, ledaže příslušný orgán členského státu zjistí, že karta byla padělána, že řidič používá cizí kartu nebo že karta byla získána na základě nesprávných prohlášení nebo padělaných dokladů. Jestliže kartu pozastaví nebo odejme jiný členský stát, než je vydávající členský stát, vrátí tento členský stát kartu co možná nejdříve orgánům vydávajícího členského státu a toto odejmutí či pozastavení zdůvodní toto opatření. [pozm. návrh 85]

7.  Karta řidiče je vydávána pouze žadatelům, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006.

8.  Členské státy učiní všechna nezbytná opatření proti jakékoli možnosti padělání karet řidiče.

Článek 22

Používání karet řidiče

1.  Karta řidiče je osobní.

2.  Řidič smí být držitelem pouze jedné platné karty řidiče a je oprávněn používat pouze vlastní osobní kartu řidiče. Řidič nesmí používat kartu řidiče, která je vadná nebo jejíž platnost uplynula.

Článek 23

Obnova karet řidiče

1.  Jestliže si řidič přeje obnovit svou kartu řidiče, podá žádost příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má obvyklé bydliště, nejpozději 15 pracovních dní před uplynutím platnosti karty.

2.  Jestliže se orgány členského státu, ve kterém má řidič obvyklé bydliště, liší od orgánů, které vydaly jeho kartu, a je na nich požadována obnova karty řidiče, informují orgány, které vydaly starou kartu, o důvodech pro její obnovu.

3.  V případě žádosti o obnovu karty, jejíž datum uplynutí platnosti se blíží, vydá příslušný orgán novou kartu před datem uplynutí platnosti, jestliže je žádost podána ve lhůtě stanovené v odstavci 1.

Článek 24

Zcizené, ztracené nebo vadné karty řidiče

1.  Vydávající orgán vede záznamy o vydaných, zcizených, ztracených nebo vadných kartách řidiče po dobu, která se rovná nejméně lhůtě jejich administrativní platnosti.

2.  Jestliže je karta řidiče poškozena nebo nefunguje správně, vrátí ji řidič příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má obvyklé bydliště. Krádež karty řidiče musí být předmětem formálního prohlášení příslušným orgánům státu, ve kterém ke krádeži došlo.

3.  Ztráta karty řidiče musí být ohlášena ve formálním prohlášení příslušným orgánům členského státu, který ji vydal, a příslušným orgánům členského státu obvyklého bydliště, pokud se tato místa liší.

4.  Jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje správně, je ztracena nebo zcizena, požádá řidič během sedmi kalendářních dnů o její náhradu příslušné orgány členského státu, ve kterém má své obvyklé bydliště. Příslušný orgán vydá náhradní kartu do pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti za tímto účelem.

5.  Nastanou-li okolnosti uvedené v odstavci 4, smí řidič pokračovat v řízení bez karty řidiče nejdéle po dobu 15 kalendářních dnů nebo déle, je-li to nezbytné vzhledem k návratu vozidla na jeho základnu, za předpokladu, že řidič může během této doby prokázat nemožnost kartu předložit nebo používat.

Článek 25

Vzájemné uznávání a výměna karet řidiče

1.  Členské státy navzájem uznávají karty řidiče.

2.  Jestliže si držitel platné karty řidiče vydané členským státem zřídí obvyklé bydliště v jiném členském státě, může požádat o výměnu své karty za rovnocennou kartu řidiče. Členský stát provádějící tuto výměnu odpovídá za ověření platnosti předložené karty.

3.  Členské státy provádějící výměnu vrátí starou kartu orgánům vydávajícího členského státu a výměnu zdůvodní.

4.  Jestliže členský stát nahradí nebo vymění kartu řidiče, je tato náhrada nebo výměna a každá následná náhrada nebo výměna zaevidována v tomto členském státě.

Článek 26

Elektronická výměna informací o kartách řidiče

1.  Aby se zajistilo, že žadatel dosud není držitelem platné karty řidiče, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 4, vedou členské státy vnitrostátní elektronické rejstříky obsahující po dobu, která se rovná alespoň době administrativní platnosti karet řidiče, tyto informace o kartách řidiče:

   příjmení a jméno řidiče,
   datum a místo narození řidiče,
   číslo platného řidičského průkazu a případně stát, který řidičský průkaz vydal, [pozm. návrh 86]
   stav karty řidiče.

2.  Komise a členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění propojení a dostupnosti elektronických rejstříků v rámci Unie prostřednictvím systému předávání zpráv TACHOnet nebo podobného systému . [pozm. návrh 87]

3.  Při vydávání, obnově či nahrazení karty řidiče členské státy prostřednictvím elektronické výměny údajů ověří, že řidič již není držitelem jiné platné karty řidiče. Sdílené údaje se omezují na údaje nezbytně nutné pro účely tohoto ověření.

4.  Kontrolní pracovníci mohou mít mají přístup do elektronického rejstříku za účelem kontroly stavu karet řidiče. [pozm. návrh 88]

5.  Komise přijme prováděcí akty ke stanovení společných postupů a specifikací nezbytných k propojení uvedenému v odstavci 2, včetně formátu sdílených údajů, technických postupů elektronické konzultace vnitrostátních elektronických rejstříků, postupů týkajících se přístupu a bezpečnostních mechanismů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 40 odst. 3.

Článek 27

Sloučení karet řidiče s řidičskými průkazy

Karty řidiče se vydávají v souladu s ustanoveními této kapitoly. do 18. ledna 2018. S účinkem od 19. ledna 2018 se karty řidiče slučují s řidičskými průkazy a jsou vydávány, obnovovány a nahrazovány v souladu s ustanoveními směrnice 2006/126/ES.

Do 24 měsíců od ... (14) provede Komise posouzení dopadů týkající se proveditelnosti a výhod sloučení všech karet používaných profesionálními řidiči, zejména sloučení karty řidiče s řidičským průkazem, s cílem snížit počet podvodů s kartami, k nimž v současnosti dochází. Komise přezkoumá zejména veškerá dostupná technická řešení, problémy související se slučitelností karet a otázky týkající se ochrany údajů. Komise sdělí svá zjištění Evropskému parlamentu do 30 měsíců od ... + *. [pozm. návrh 89]

KAPITOLA VI

Používání zařízení

Článek 28

Správné používání záznamového zařízení tachografů

1.  Dopravce, vlastník vozidla a řidiči odpovídají za správné fungování a používání jak záznamového zařízení tachografu , tak karty řidiče, jestliže je na řidiči požadováno řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB . digitálním tachografem . Použije-li se analogový tachograf, dopravce a řidič vozidla zajistí jeho správné fungování a náležité používání záznamového listu. [pozm. návrh 90]

1a.  Digitální tachograf není nastaven způsobem, který jej automaticky přepíná na určité znamení po vypnutí motoru vozidla nebo zapalování. Řidič má možnost ručně zvolit kategorii v závislosti na své činnosti nebo odpočinku po vypnutí motoru vozidla nebo zapalování. [pozm. návrh 91]

2.  Je zakázáno padělat, potlačovat nebo ničit údaje zaznamenané na záznamovém listu, uchovávané v záznamovém zařízení tafografech nebo na kartě řidiče nebo na výstupních sestavách vytištěných záznamovým zařízením podle přílohy IB tachografem. Rovněž je zakázána veškerá manipulace se záznamovým zařízením tachografem , záznamovým listem nebo kartou řidiče, která může mít za následek padělání údajů a/nebo vytištěných informací, jejich potlačení nebo zničení. Ve vozidle se nesmí nacházet žádný přístroj umožňující provádět takové manipulace.

3.  Vozidla nesmějí být vybavena více než jednou sadou záznamového zařízení tachografů s výjimkou vozidel používaných k provozním zkouškám, jak je uvedeno v článku 16.

4.  Členské státy zakáží výrobu, šíření, propagaci a/nebo prodej zařízení sestrojených za účelem nezákonné manipulace s záznamovým zařízením tachografem nebo pro tento účel zamýšlených.

4a.  Členské státy sledují a stíhají rostoucí počet případů, kdy je na internetu nabízena montáž za účelem podvodu a montáž přístrojů k manipulaci s tachografem. [pozm. návrh 153]

Článek 29

Odpovědnost dopravce

-1.  Dopravce:

   1) poskytne řidičům, které zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, nezbytné školení a pokyny týkající se správného fungování tachografů;
   2) provádí pravidelné kontroly s cílem zajistit, aby řidiči, které zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, používali tachografy správným způsobem, a
   3) nedává řidičům, které zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, žádné přímé nebo nepřímé podněty, jež by mohly vybízet ke zneužívání tachografů. [pozm. návrh 92]

1.  Dopravce vydá dostatečný počet záznamových listů řidičům vozidel vybavených záznamovým zařízením analogovým tachografem podle přílohy I s ohledem na individuální povahu těchto listů, na dobu trvání přepravy a na možnou potřebu nahradit listy poškozené nebo odebrané pověřeným kontrolním pracovníkem. Dopravce smí vydat řidičům pouze listy schváleného vzoru vhodné pro použití v zařízení zabudovaném ve vozidle.

Je-li vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle přílohy IB digitálním tachografem , musí dopravce a řidič zajistit, aby s ohledem na dobu trvání přepravy mohly být v případě kontroly na požádání správně vytištěny údaje podle přílohy IB.

2.  Dopravce uchovává záznamové listy a výtisky, vyhotovují-li se podle článku 31, v chronologickém pořadí a čitelné podobě nejméně jeden rok po jejich použití a na žádost dotyčného řidiče mu vydá jejich kopie. Dopravce dále vydá dotyčným řidičům na žádost kopie stažených údajů z karty řidiče a jejich výtisky. Záznamové listy, výtisky a stažené údaje musí být předloženy nebo vydány na žádost pověřeného kontrolního pracovníka.

3.  Dopravce nese odpovědnost za porušení tohoto nařízení, kterých se dopustí řidiči u něj zaměstnaní Aniž je dotčeno právo členských států nebo jejichž služeb využívá . I když členské státy mohou považovat dopravce za plně odpovědné, mohou členské státy přitom nicméně zvážit veškeré důkazy, které ukazují, že dopravce nemůže být objektivně odpovědný za porušení, k nimž došlo.

Kontrolní orgány provádí pravidelné kontroly v souladu s čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 561/2006. [pozm. návrhy 94, 124 a 133]

Článek 30

Používání karet řidiče a záznamových listů

1.  Řidiči používají záznamové listy nebo karty řidiče každý den, kdy řídí, od okamžiku, kdy převezmou vozidlo. Záznamový list nebo karta řidiče nesmí být vyjmuty před koncem denní pracovní doby, pokud není jejich vyjmutí jinak povoleno. Žádný záznamový list nebo karta řidiče nesmí být používány po dobu delší, než pro kterou jsou určeny.

2.  Řidiči vhodným způsobem chrání záznamové listy nebo karty řidiče a nesmí používat ušpiněné nebo poškozené záznamové listy nebo karty řidiče.

3.  Jestliže v důsledku svého vzdálení se od vozidla nemůže řidič používat zařízení tachograf zabudované do vozidla, musí být časové úseky uvedené v odst. 5 písm. b) bodě ii) a iii):

   a) zaznamenány na záznamovém listu ručně, automatickým záznamem nebo jinými prostředky čitelně a bez znečištění listu, je-li vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s přílohou I analogovým tachografem , nebo
   b) zadány na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadávání údajů v záznamovém zařízení tachografech , je-li vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB digitálním tachografem .

Pro kontrolní účely se období, za která se nezaznamená žádná činnost, považují za odpočinek nebo přestávku. Jsou-li vzdáleni od Členské státy neuloží řidičům povinnost předkládat formuláře dokládající jejich činnost v době, kdy se vzdálili z vozidla. nemají řidiči povinnost zaznamenávat denní a týdenní doby odpočinku. [pozm. návrh 95]

4.  Nachází-li se ve vozidle vybaveném záznamovým zařízením uvedeným v příloze IB digitálním tachografem více než jeden řidič, každý řidič zajistí, aby jeho karta řidiče byla vložena do správného otvoru v záznamovém zařízení.

Nachází-li se ve vozidle vybaveném záznamovým zařízením uvedeným v příloze IB analogovým tachografem více než jeden řidič, mění řidiči záznamové listy tak, aby informace uvedené v příloze I části II písm. a), b) a c) byly zaznamenány na záznamovém listu řidiče, který v danou dobu skutečně řídil.

5.  Řidiči musí:

   a) zajistit, aby doba zaznamenaná na záznamovém listu souhlasila s úředním časem v zemi registrace vozidla;
  b) s přepínacím mechanismem zacházet tak, aby byly časové úseky zaznamenány odděleně, zřetelně a takto:
   i) pod značkou p0000001.fig : doba řízení,
   ii) pod značkou p0000003.fig : ‚ostatní práce‘, kterou se rozumí jakákoli činnost, vyjma řízení ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice 2002/15/ES, a také jakákoli práce pro stejného či jiného zaměstnavatele v odvětví dopravy či jinde,
   iii) pod značkou p0000005.fig : ‚pracovní pohotovost‘ ve smyslu čl. 3 písm. b) směrnice 2002/15/ES,
   iv) pod značkou p0000007.fig : přerušení práce a denní doby odpočinku.

6.  Každý řidič zapíše na svůj záznamový list tyto informace:

   a) na počátku používání listu své příjmení a jméno;
   b) datum a místo začátku a konce použití listu;
   c) registrační značku každého vozidla, ke kterému je řidič přidělen, jednak na začátku první jízdy zaznamenané na listu, a v případě změny vozidla rovněž v průběhu používání listu;
  d) stav počitadla ujetých kilometrů:
   i) na začátku první jízdy zaznamenané na listu,
   ii) na konci poslední jízdy zaznamenané na listu,
   iii) při změně vozidla během pracovního dne stav počitadla v prvním vozidle, ke kterému byl řidič přidělen, a stav počitadla v druhém vozidle;
   e) čas každé změny vozidla.

7.  Řidič musí do záznamového zařízení uvedeného v příloze IB digitálního tachografu zapsat symboly zemí, ve kterých začíná a končí jeho denní pracovní doba. Nicméně členský stát může požadovat na řidiči vozidla, který na území tohoto členského státu provozuje vnitrostátní dopravu, aby k symbolu země připojil přesnější zeměpisné údaje, jestliže je tento členský stát sdělil Komisi před 1. dubnem 1998.[pozm. návrh 96]

Řidiči nemusí tyto informace zaznamenávat, pokud záznamové zařízení tachograf automaticky zaznamenává údaje o poloze v souladu s článkem 4.

Článek 31

Poškozené karty řidiče nebo záznamové listy

1.  V případě poškození listu nebo karty řidiče, které obsahují záznamy, připojí řidiči poškozený list k listu rezervnímu použitému jako jeho náhrada.

2.  Jestliže je karta řidiče poškozena, nefunguje-li správně, je ztracena nebo zcizena, musí řidič:

  a) na začátku jízdy vytisknout údaje o vozidle, které řídí, a na výtisk zaznamenat:
   i) údaje, které umožní identifikaci řidiče (jméno, číslo karty řidiče nebo řidičského oprávnění), včetně svého podpisu,
   ii) časové úseky uvedené v čl. 30 odst. 5 písm. b) bodu ii), iii) a iv);
   b) na konci jízdy vytisknout informace týkající se časových úseků zaznamenaných záznamovým zařízením tachografem , zaznamenat dobu ostatní práce, dobu pracovní pohotovosti a odpočinku od vyhotovení výtisku při zahájení jízdy, nejsou-li zaznamenány tachografem, a uvést na tomto dokumentu údaje k identifikaci řidiče (jméno, číslo karty řidiče nebo řidičského oprávnění), včetně svého podpisu.

Článek 32

Záznamy, které musí mít řidič u sebe

1.  Řídí-li řidič vozidlo vybavené záznamovým zařízením analogovým tachografem uvedeným v příloze I, musí být schopen kdykoliv na žádost kontrolního pracovníka předložit:

   i) záznamové listy pro daný den a listy použité řidičem v předcházejících 28 dnech,
   ii) kartu řidiče, pokud je jejím držitelem, a
   iii) ručně provedené záznamy a výtisky pořízené v běžném dni a v předchozích 28 dnech, jak je vyžadováno podle tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006.

2.  Řídí-li řidič vozidlo vybavené záznamovým zařízením uvedeným v příloze IB digitálním tachografem , musí být schopen kdykoliv na žádost kontrolního pracovníka předložit:

   i) svou kartu řidiče,
   ii) ručně provedené záznamy a výtisky pořízené v běžném dni a v předchozích 28 dnech, jak je vyžadováno podle tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006,
   iii) záznamové listy, které odpovídají stejnému období jako v bodu ii), během kterého řídil vozidlo vybavené záznamovým zařízením uvedeným v příloze I analogovým tachografem .

3.  Pověřený Certifikovaný kontrolní pracovník může zkontrolovat dodržování nařízení (ES) č. 561/2006 analýzou záznamových listů, zobrazených, nebo vytištěných nebo stažených   údajůkteré byly pořízeny záznamovým zařízením tachografem, nebo kartou řidiče, nebo není-li to možné, analýzou jakéhokoli podkladu, který dokládá nedodržení některého ustanovení čl. 24 odst. 2 a čl. 33 odst. 2 tohoto nařízení. [pozm. návrh 97]

3a.  V průběhu 18 měsíců od vydání prvních osvědčení pracovníkům donucovacích orgánů vypracuje Komise studii o režimech vymáhání právních předpisů ve všech členských státech, aby zjistila, kolik je v každém členském státě certifikovaných pracovníků.

Členské státy poté musí Komisi každý rok předkládat zprávu, v níž uvedou podrobné informace o školení pracovníků a počtu pracovníků donucovacích orgánů v aktivní službě, kteří získali potvrzení evropského exekučního titulu. [pozm. návrh 98]

Článek 33

Postupy v případě selhání zařízení

1.  Jestliže dojde k poruše nebo vadné činnosti záznamového zařízení tachografu , musí je dopravce nechat opravit schváleným montérem nebo dílnou, jakmile to okolnosti dovolí.

Je-li vozidlo neschopné vrátit se zpět do provozovny do jednoho týdne ode dne poruchy nebo objevení vadné činnosti, musí být oprava provedena během cesty.

Členské státy mohou mají v rámci článku 37 stanovit také pravomoc , že příslušné orgány mohou zakázat užívání vozidla, pokud porucha nebo vadná činnost nebyly opraveny v souladu s prvním a druhým pododstavcem tohoto článku. [pozm. návrh 99]

V tomto ohledu Komise ověří, že s vnitrostátními a zahraničními vozidly se zachází stejným způsobem, aby se předešlo diskriminaci. [pozm. návrh 100]

2.  V době, kdy je záznamové zařízení tachograf neschopný provozu nebo nefunguje správně, uvede řidič údaje umožňující jeho identifikaci (jméno, číslo karty řidiče nebo číslo řidičského průkazu) včetně podpisu, všechny údaje o různých časových úsecích, které záznamovým zařízením tachografem nebyly nadále zaznamenávány nebo tištěny správně:

   a) na záznamovém listu nebo listech nebo
   b) na prozatímním listu, který je třeba připojit k záznamovému listu nebo ke kartě řidiče.

KAPITOLA VII

Ochrana údajů, Donucování a sankce [pozm. návrh 101]

Článek 34

Ochrana osobních údajů

1.  Členské státy zajistí, aby zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto nařízením bylo prováděno v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES a pod dozorem nezávislého veřejného orgánu členského státu uvedeného v článku 28 směrnice 95/46/ES.

2.  Členské státy zejména zajistí, aby byly osobní údaje chráněny v souvislosti s:

   používáním globálních družicových navigačních systémů (GNSS) pro záznam údajů o poloze podle článku 4,
   používáním dálkové komunikace pro kontrolní účely podle článku 5,
   používáním záznamového zařízení s harmonizovaným rozhraním podle článku 6,
   elektronickou výměnou informací o kartách řidičů podle článku 26,
   uchováváním záznamů dopravci podle článku 29.

3.  Záznamové zařízení uvedené v příloze IB musí být zkonstruováno takovým způsobem, aby byla zajištěna ochrana soukromí. Zpracují se pouze údaje nezbytně nutné pro účely zpracování.

4.  Vlastníci vozidel a/nebo dopravci případně dodržují příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů. [pozm. návrh 102]

Článek 34a

Kontrolní pracovníci

1.  Pro účinné monitorování dodržování tohoto nařízení by všichni certifikovaní kontrolní pracovníci měli mít k dispozici dostatečné standardní vybavení a odpovídající pravomoci, aby mohli vykonávat své povinnosti v souladu s tímto nařízením. Zejména:

   a) certifikovaní kontrolní pracovníci mají kontrolní karty, které jim umožňují přístup k údajům zaznamenávaným v tachografu a na kartách tachografu, včetně karty dílny;
   b) certifikovaní kontrolní pracovníci mají příslušné harmonizované a standardizované nástroje a typově schválené programové vybavení ke stahování souborů údajů celků ve vozidle a karet tachografu a k rychlému provádění analýz souborů údajů a výtisků z digitálního tachografu v kombinaci s listy či grafy z analogového tachografu.

2.  Jestliže certifikovaní kontrolní pracovníci po provedení kontroly zjistí, že existují dostatečné důkazy pro důvodné podezření z podvodu, musí mít pravomoc dát pokyn k odvozu vozidla do schválené dílny k provedení dalších zkoušek s cílem zkontrolovat, především, že :

   a) tachograf správně funguje;
   b) tachograf správně zaznamenává a ukládá údaje; a
   c) parametry kalibrace jsou správné.

3.  Certifikovaní kontrolní pracovníci musí mít pravomoc nařídit schváleným dílnám, aby provedly zkoušky uvedené v odstavci 2 a zvláštní zkoušky, jejichž účelem je zjistit přítomnost manipulačních přístrojů. Jestliže je zjištěna přítomnost manipulačních přístrojů, může být zařízení, včetně samotného přístroje, celek ve vozidle nebo jeho části a karta řidiče z vozidla odstraněny a použity jako důkaz v souladu s vnitrostátními procesními pravidly pro nakládání s těmito důkazy.

4.  Certifikovaní kontrolní pracovníci využívají možnosti kontrolovat tachografy a karty řidičů na místě v průběhu kontroly provozoven dopravce.

5.  Komise musí mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39 k vypracování technických a funkčních specifikací v souvislosti s zařízením uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. [pozm. návrh 103]

Článek 35

Školení kontrolních pracovníků

1.  Členské státy zajistí, aby kontrolní pracovníci byli řádně proškoleni pro účely analýzy zaznamenaných údajů a kontroly záznamového zařízení tachografů.

2.  Členské státy informují Komisi o požadavcích na školení pro jejich kontrolní pracovníky do ...(15)

2a.  Do... (16) + přijme Komise rozhodnutí o zřízení společného systému školení kontrolních pracovníků. [pozm. návrh 104]

3.  Komise přijme rozhodnutí o metodice metodiku pro počáteční a průběžné školení kontrolních pracovníků, včetně technik pro cílené kontroly a odhalování manipulačních přístrojů a podvodů. Tato metodika vychází z pokynů zajišťujících společný výklad tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006 s cílem zaručit ve všech členských státech jednotnou analýzu údajů zaznamenaných tachografem. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním přezkumným postupem uvedeným v čl. 40 odst. 2. čl. 40 odst. 3 . [pozm. návrh 105]

3a.  Do 24 měsíců po ... (17) složí kontrolní pracovníci zkoušku, aby mohli obdržet evropské osvědčení o vymáhání právních předpisů. Toto harmonizované osvědčení dokládá, že mají příslušné dovednosti, aby mohli efektivně vykonávat své úkoly týkající se kontroly stanovené v tomto nařízení, zejména v článku 34a. [pozm. návrh 106]

3b.  Komise přijme rozhodnutí o požadavcích a obsahu zkoušky uvedené v odstavci 3a tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 40 odst. 3 . [pozm. návrh 107]

3c.  Komise předloží každé dva roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o počtu kontrolních pracovníků, kteří byli v každém členském státě vyškoleni a obdrželi evropské osvědčení o vymáhání právních předpisů. [pozm. návrh 108]

Článek 35a

Velmi závažná porušení

Následující porušení ve vztahu k povinnostem stanoveným v tomto nařízení jsou vzhledem ke své zvláštní závažnosti a možným dopadům na bezpečnost silničního provozu považována za velmi závažná porušení právních předpisů členských států:

   1. V souvislosti s povinnostmi spojenými s montáží tachografu: montáž a používání typově neschváleného tachografu;
  2. V souvislosti s povinnostmi spojenými s používáním tachografu, karty řidiče nebo záznamového listu:
   a) používání tachografu, jež není v souladu s povinnostmi spojenými s kontrolami uvedenými v článku 18;
   b) používání tachografu, jenž nebyl řádně zkontrolován, kalibrován nebo zaplombován;
   c) používání karty řidiče, jež není platná;
   d) podnik neuchovává záznamové listy, výtisky a stažené údaje;
   e) řidič je držitelem více než jedné platné karty řidiče;
   f) řidič používá kartu řidiče, která není jeho vlastní platnou kartou řidiče;
   g) používání karty řidiče, která je vadná nebo jejíž platnost uplynula;
   h) zaznamenané a uchované údaje nejsou k dispozici po dobu alespoň 365 dní;
   i) používání špinavých nebo poškozených listů nebo karet řidiče a údajů, které nejsou čitelné;
   j) nesprávné používání záznamových listů / karet řidiče;
   k) záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší období, než na které byly určeny, přičemž došlo ke ztrátě údajů;
   l) v případě potřeby nebyly údaje zadány ručně;
   m) nebyly použity správné listy nebo karty řidičů byly vloženy do nesprávného otvoru v tachografu (při řízení vozidla více řidiči).
   3. V souvislosti s povinností vyplňovat údaje: na záznamovém listě chybí křestní jméno a příjmení.
  4. V souvislosti s povinností předkládat informace:
   a) odmítnutí kontroly;
   b) neodůvodněné nepředložení záznamů za běžný den;
   c) neodůvodněné nepředložení záznamů za předchozích 28 dní;
   d) neodůvodněné nepředložení záznamů v kartě řidiče, pokud je řidič jejím držitelem;
   e) neodůvodněné nepředložení ručních záznamů a výtisků pořízených během běžného týdne a předchozích 28 dní;
   f) neschopnost předložit kartu řidiče;
   g) neschopnost předložit výtisky pořízené během běžného týdne a předchozích 28 dní.
  5. Porucha:
Oprava tachografu nebyla provedena schváleným pracovníkem nebo dílnou.
  6. Ruční zadávání údajů do výtisků:
   a) v době, kdy je tachograf neschopný provozu nebo nefunguje správně, řidič neuvede všechny údaje o časových úsecích, které tachografem nebyly nadále zaznamenávány;
   b) na prozatímním listu chybí číslo karty řidiče nebo jméno řidiče nebo číslo řidičského průkazu;
   c) ztráta nebo krádež karty řidiče nebyla formálně oznámena příslušným orgánům členského státu, v němž došlo ke krádeži.
  7. V souvislosti s podvodným jednáním:
   a) padělání, potlačování nebo ničení údajů zaznamenaných na záznamovém listu, uchovávaných v tachografu nebo na kartě řidiče nebo na výstupních sestavách vytisknutých zaznamenávajícím tachografem;
   b) manipulace s tachografem, záznamovým listem, kartou řidiče nebo kartou podniku, která může mít za následek padělání údajů nebo vytisknutých informací;
   c) ve vozidle se nachází přístroj umožňující padělat údaje nebo vytisknuté informace. [pozm. návrh 109]

Článek 36

Vzájemná pomoc

Členské státy si poskytují vzájemnou pomoc při uplatňování tohoto nařízení a kontrole jeho dodržování.

V rámci této vzájemné pomoci si příslušné orgány členských států zejména pravidelně zasílají veškeré dostupné informace o porušení tohoto nařízení a týkající se montérů a dílen, nejrůznějších manipulačních praktik a sankcí uložených za taková porušení. [pozm. návrh 110]

Článek 36a

Zvláštní telefonní linka

Komise vytvoří webovou stránku a zřídí celoevropskou zvláštní telefonní linku, na kterou mohou řidiči či kterákoli jiná dotčená zúčastněná strana bezplatně a anonymně oznámit podvod, který je předmětem tohoto nařízení. [pozm. návrh 111]

Článek 37

Sankce

1.  Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené, odrazující a nediskriminační. V případě dílen, které porušily ustanovení tohoto nařízení, se může jednat o zrušení schválení a odnětí karty dílny.

2.  Při porušení tohoto nařízení může být uložena pouze jedna sankce nebo zahájeno jedno řízení.

3.  Sankce stanovené členskými státy za velmi vážná porušení stanovená směrnicí 2009/5/ES v článku 35a tohoto nařízení musí být nejvyšší kategorie použitelné v daném členském státě za porušení právních předpisů v silniční dopravě. [pozm. návrh 112]

4.  Členské státy oznámí tato opatření a sankce Komisi do ...(18) . Rovněž Komisi informují o veškerých následných změnách těchto opatření.

KAPITOLA VIII

Závěrečná ustanovení

Článek 38

Přizpůsobení technickému pokroku

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39 pro účely přizpůsobení příloh I, IB a II technickému pokroku.

Komise přijme podrobné specifikace uvedené v článcích 4, 5 a 6 do ... (19) . Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 39, pokud jde o prodloužení této lhůty, jestliže k tomuto datu na základě podkladů zjistí, že stále není k dispozici žádné vhodné zařízení, které odpovídá požadovaným specifikacím. [pozm. návrh 125]

Článek 39

Výkon přenesení pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 4, 5, 6 a 38 3g, 4, 5, 6 a 34a je svěřena Komisi na dobu neurčitou pěti let od ...(20) . Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. [pozm. návrh 113]

3.  Evropský parlament a Rada mohou zrušit přenesení pravomoci uvedené v článcích 4, 5, 6 a 38. článcích 3g, 4, 5, 6 a 34a . Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které v něm bude upřesněno. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 114]

4.  Poté, co Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4, 5, 6 a 38 článků 3g, 4, 5, 6 a 34a vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví do dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament a Rada informují Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit. Tato lhůta se z podnětu Evropského parlamentu a Rady prodlužuje o dva měsíce. [pozm. návrh 115]

Článek 40

Výbor

1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem, je tento postup ukončen bez výsledku, pokud tak o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem, je tento postup ukončen bez výsledku, pokud tak o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.

Článek 41

Fórum pro tachografy

1.  Zřizuje se fórum pro tachografy na podporu dialogu o technických otázkách týkajících se záznamového zařízení tachografu mezi odborníky členských států a odborníky ze třetích zemí, kteří používají záznamové zařízení tachografy v rámci Evropské dohody o práci posádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR).

2.  Členské státy jmenují do fóra pro tachografy svého odborníka.

3.  Fóra pro tachografy se mohou účastnit odborníci ze zainteresovaných smluvních stran AETR ze zemí mimo EU.

4.  K účasti na fóru pro tachografy se přizvou zúčastněné strany, zástupci výrobců vozidel, výrobci tachografů a sociální partneři.

5.  Fórum pro tachografy přijme svůj jednací řád.

6.  Fórum pro tachografy se schází alespoň jednou za rok.

Článek 42

Sdělování vnitrostátních opatření

Členské státy sdělí Komisi znění právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti tohoto nařízení, do třiceti dnů od jejich přijetí a poprvé 12 měsíců po....(21) .

* Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.

** Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35.

*** Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27.

**** Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35.

***** Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1.

"

2)  Příloha I se mění takto:

   a) Písmeno b) v části I, Definice, se zrušuje.
   b) V části III písm. c), se v bodě 4.1 znění „čl. 15 odst. 3 druhé odrážky písm. b), c) a d)“ nahrazuje zněním „čl. 30 odst. 5 druhé odrážky písm. b), c) a d) nařízení“.
   c) V části III písm. c) se v bodě 4.2 znění „článku 15 tohoto nařízení“ nahrazuje zněním „článku 30 tohoto nařízení“.
   d) V části IV písm. a) bodu 1 třetím pododstavci se znění „čl. 15 odst. 5 tohoto nařízení“ nahrazuje zněním „čl. 30 odst. 6 tohoto nařízení“.

3)  Příloha IB se mění takto:

   a) Písmena l), o), t), y), ee), kk), oo) a qq) v části I, Definice, se zrušují.
  b) Část VI se mění takto:
   i) v prvním odstavci se znění „článku 12.5 nařízení (EHS) č. 3821/85 naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2135/98“ nahrazuje zněním „čl. 24 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3821/85“.
   ii) Oddíl 1 „Schvalování montérů nebo servisních dílen“ se zrušuje.
   c) V části VIII bodě 271 se znění „článkem 5 tohoto nařízení“ nahrazuje zněním „článkem 8 tohoto nařízení“.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 561/2006 se mění takto:

(- 1)   V čl. 2 se odst. 1 písm. a) se mění takto: "

   a) zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 2,8 tuny , nebo.‚ [pozm. návrh 134]
   (- 1a) V článku 3 se vkládá následující písmeno:
‘(aa) vozidla nebo kombinace vozidel pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, které řidič při výkonu svého povolání potřebuje, používaná pouze na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;' [pozm. návrhy 126 a 135]
  (- 1b) V článku 7 se vkládá následující odstavec:
'Odchylně od odstavců 1 a 2 si řidič, který vykonává osobní přepravu, po 4,5 hodinách řízení musí vybrat přestávku v minimálním trvání 45 minut. Tuto přestávku lze však nahradit několika přestávkami, které vždy trvají alespoň 15 minut.‚ [pozm. návrh 127]
   (- 1c) V článku 8 se vkládá následující odstavec:

'6a.  Odchylně od odstavce 6 má řidič, který vykonává osobní přepravu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, možnost odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků, následujících po předchozí řádné týdenní době odpočinku za předpokladu, že:

   a) po uplatnění odchylky řidič nastoupí na běžnou týdenní dobu odpočinku,
   b) za časový úsek 4 týdnů dodrží celkem 140 hodin týdenní doby odpočinku. [pozm. návrh 128]
* Úř. věst., L 300, 14.11.2009, s. 88.

"

1)  V článku 13 se odst. 1 mění takto: "

Jestliže nejsou dotčeny cíle stanovené v článku 1, může každý členský stát na svém území nebo po dohodě s jiným členským státem na jeho území udělit výjimky z článků 5 až 9 a stanovit individuální podmínky vztahující se na tyto výjimky týkající se přepravy:

   a) vozidly ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo jimi najatými bez řidiče a používanými k silniční dopravě, pokud tyto orgány veřejné moci nevstupují do hospodářské soutěže se soukromými dopravci;
   b) vozidly používanými nebo najatými bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
   c) zemědělskými a lesnickými traktory používanými pro zemědělské a lesnické činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, který vozidlo vlastní, najímá nebo najímá s následnou koupí;
   d) vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny a která se používají za účelem doručování poštovních zásilek . Tato vozidla se smějí používat pouze na tratích v okruhu do 50 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;[pozm. návrh 117]
   e) vozidly provozovanými výlučně na ostrovech s rozlohou do 2 300 km2, které nejsou spojeny se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem, jenž by mohl být používán motorovými vozidly;
   f) vozidly používanými pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 50 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 7,5 tuny;
   g) vozidly používanými pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti či jejich přezkoušení za předpokladu, že nejsou využívána k obchodní přepravě zboží nebo cestujících;
   h) vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi, údržbou rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržbou a kontrolou silnic , výstavbou, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací domovního odpadu, telegrafními a telefonními službami, rozhlasovým a televizním vysíláním a detekcí rozhlasových nebo televizních vysílačů nebo přijímačů; [pozm. návrh 118]
   i) vozidly s 10 až 17 sedadly používanými výlučně k neobchodní přepravě cestujících;
   j) specializovanými vozidly přepravujícími cirkusy a lunaparky;
   k) speciálně vybavenými vozidly pro mobilní projekty, jejichž hlavním účelem po zaparkování je využití k vzdělávacím účelům;
   l) vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství nebo zpětnou přepravu nádob na mléko nebo rozvážku mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství; [pozm. návrh 119]
   m) specializovanými vozidly přepravujícími peníze nebo cennosti;
   n) vozidly používanými pro přepravu zvířecích odpadů nebo zvířecích těl neurčených k lidské spotřebě;
   o) vozidly používanými výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center jako přístavy, překladiště nebo železniční terminály;
   p) vozidly používanými pro přepravu živých zvířat z hospodářství na místní trhy a naopak nebo z trhů na místní jatka ve vzdálenosti do 50 100 km .
   q) vozidly používanými pro přepravu stavebního materiálu na staveniště a ze staveniště.

"

[pozm. návrh 120]

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie .

Použije se s účinkem od [jednoho roku od vstupu v platnost] ...(22) .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V dne .

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 79 .
(2) Úř. věst. C 37, 10.2.2012, s. 6.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012.
(4) Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.
(5) Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.
(6) Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35.
(7) Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18.
(8) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(9) Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.
(10) Úř. věst. L 29, 31.1.2009, s. 45.
(11) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(12)+ Datum: dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.
(13)+ Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(14)+ Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(15)+ Datum šest měsíců od data použitelnosti tohoto nařízení
(16)++ Datum 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
(17)+ Datum 24 měsíců po vstupu toho nařízení v platnost.
(18)+ Datum použitelnosti tohoto nařízení
(19)+ Datum: dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.
(20)+ Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(21)+ Datum: 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
(22)* Datum: 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost

Poslední aktualizace: 17. října 2013Právní upozornění