Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2067(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0287/2012

Ingivna texter :

A7-0287/2012

Debatter :

PV 22/10/2012 - 27
CRE 22/10/2012 - 27

Omröstningar :

PV 23/10/2012 - 13.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0371

Antagna texter
PDF 148kWORD 79k
Tisdagen den 23 oktober 2012 - Strasbourg Slutlig utgåva
Passagerares rättigheter inom alla transportsätt
P7_TA(2012)0371A7-0287/2012

Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om passagerares rättigheter inom alla transportsätt (2012/2067(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av avdelning IV i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om fri rörlighet för personer,

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om en europeisk vision för passagerare: meddelande om passagerares rättigheter inom alla transportsätt (COM(2011)0898),

–  med beaktande av den Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2012(1) ,

–  med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2009 om ersättning till passagerare i händelse av att ett flygbolag går i konkurs(2) ,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om rörlighet och integrering av personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–2020(3) ,

–  med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2012 om flygpassagerares etablerade rättigheter – funktion och tillämpning(4) ,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism samt yttrandet från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd (A7-0287/2012), och av följande skäl:

A.  Sedan kommissionen fastställde de relevanta målen i sin vitbok från 2001 har det utvecklats en omfattande uppsättning passagerarrättigheter på EU-nivå inom alla transportsätt, dvs. flyg-, järnvägs-, vattenvägs- och vägtransporter, vilket ger passagerarna ett minimiskydd och samtidigt bidrar till att skapa enhetliga konkurrensvillkor mellan transportörerna.

B.  För vissa av dessa passagerarrättigheter gäller dock att de fortfarande varken fullt ut tillämpas av transportörerna eller på ett harmoniserat sätt kontrolleras eller övervakas av alla nationella myndigheter. Vissa av de befintliga bestämmelserna är otydliga i fråga om passagerarnas rättigheter och tjänsteleverantörernas skyldigheter och måste därför ses över, samtidigt som passagerarna saknar information om sina rättigheter och om den servicekvalitet som de kan förvänta sig, samt ofta har svårt att ställa juridiska krav och hävda sina rättigheter.

C.  Denna bedömning bekräftas även av en enkät, som föredraganden har riktat till Europaparlamentets ledamöter och tjänstemän.

D.  Kommissionen vill bidra till att klargöra och stärka passagerarnas rättigheter inom alla transportsätt genom sitt senaste meddelande och genom andra nya initiativ (översyn av flygpassagerares rättigheter, förordning (EG) nr 261/2004; paketresor, direktiv 90/314/EEG).

E.  Man måste undvika alltför mycket byråkrati för små bussoperatörer på landsbygden, som ofta tillhandahåller en värdefull lokal service i isolerade områden.

F.  Det är viktigt att balansera behovet av passagerares rättigheter på busslinjer på landsbygden, samtidigt som man ser till att bördorna inte blir så betungande att sådana linjer inte blir lönsamma i framtiden.

G.  Ett starkt konsumentskydd garanteras genom artikel 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och genom artikel 38 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

H.  Pristransparens är fortfarande ett problem för konsumenter som bokar biljetter på internet.

Allmän ram

1.  Europaparlamentet stöder kommissionen i dess ambition att stärka genomförandet av de gällande bestämmelserna om passagerares rättigheter och att vid behov förbättra dem. Parlamentet välkomnar det föreliggande meddelandet som en nyttig överblick över vad som hittills har uppnåtts.

2.  Europaparlamentet betonar att passagerare inte bara har rättigheter utan även skyldigheter när det gäller att bidra till att göra hela förloppet före, under och efter resan säkrare och smidigare för dem själva och andra resenärer.

3.  Europaparlamentet anser att de gemensamma kriterierna (icke-diskriminering, jämlikhet, fysisk tillgänglighet, tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknologi, kravet på ”design för alla”, fullgörande av transportavtalet, korrekt, tillgänglig information i god tid före, under och efter resan, samt omedelbar och rimlig assistans och eventuell kompensation vid trafikproblem), tillsammans med de tio särskilda rättigheter för passagerare, som kommissionen har specificerat i sitt meddelande, motsvarar i princip de passagerarrättigheter som är gemensamma för de olika transportsätten och utgör en solid grund för att upprätta en rättsligt bindande stadga om passagerares rättigheter.

4.  Europaparlamentet konstaterar att säkerheten, såväl den tekniska säkerheten på transportutrustningen som passagerarnas fysiska säkerhet, måste fortsätta att prioriteras.

5.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att i sin förteckning över passagerares rättigheter inkludera rätten att erhålla en minimiservice från transportföretagens sida och entydigt definiera denna rätt.

6.  Europaparlamentet påpekar att kommissionens kommande initiativ om passagerares rättigheter behövs för att åtgärda det som saknas i de fragmenterade befintliga förordningarna, dvs. en oavbruten resekedja för alla passagerare inom alla transportsätt. I de kommande översynerna av passagerarnas rättigheter i EU (i fråga om lufttransporter, järnvägstransporter, vattenvägstransporter och landsvägstransporter) bör en ökad samstämmighet mellan de fyra lagstiftningarna prioriteras och ändringar införas i överensstämmelse med detta.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga granska och övervaka genomförandet av övergripande förordningar som undviker otvetydigheter och missförstånd i fråga om passagerares rättigheter och tjänsteleverantörers skyldigheter.

8.  Europaparlamentet anser framför allt att definitionerna av förseningar och inställda resor inte får leda till snedvridningar mellan de rättigheter som gäller inom de olika transportsätten.

9.  Europaparlamentet är medvetet om att det förekommer strukturella skillnader inom de enskilda transportsätten och att man måste beakta detta i varje övergripande förordning om passagerares rättigheter. Parlamentet inser att det för närvarande inte är möjligt att införa en sådan förordning, eftersom förordningarna om passagerares rättigheter vid vattenvägs- och busstransporter ännu inte har trätt i kraft, men på medellång sikt måste detta vara ett uttalat mål. Parlamentet anser dock att man behöver ha ett övergripande tillvägagångssätt för att kunna integrera samtliga passagerarrättigheter, däribland rätten till ersättning, återbetalning och information, i ett övergripande och konsoliderat regelverk, för att på så sätt skapa rättvis konkurrens mellan olika transportssätt.

10.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att i nuläget lägga fram riktlinjer för tillämpning och genomförande av rättigheterna inom alla transportsätt. Riktlinjerna ska inte syfta till att skapa enhetliga rättsregler och får inte urvattna rättigheterna för passagerare, utan ska uppmärksamma såväl varje transportsätts olika behov som de aspekter som är gemensamma för alla.

11.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen utarbetar en för alla transportsätt gemensam referensram för passagerares rättigheter, med principer, definitioner och mallar för att lägga grunden för en ytterligare förstärkning av rättigheterna. Den gemensamma referensramen om passagerares rättigheter bör därmed följa exemplet med den gemensamma referensramen om europeisk avtalsrätt.

12.  Europaparlamentet anser att passagerarnas rättigheter och service måste anpassas till utvecklingen på reseområdet och hänvisar i detta sammanhang framför allt till nya utmaningar för passagerare och transportföretag vid intermodala resor och tillhörande informations- och bokningssystem. Parlamentet framhåller att resenärernas rättigheter och researrangörernas skyldigheter måste anpassas till det rådande läget, även vid paketresor(5) , samt uppmanar kommissionen att skyndsamt lägga fram ett omarbetat förslag som undanröjer alla nuvarande brister i tillämpningen av bestämmelserna vid försäljning av paketresor på internet och otillbörliga avtalsklausuler.

13.  Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är för EU att fortsätta ta upp passagerares rättigheter inom alla transportsätt i bilaterala och internationella avtal, så att passagerarnas rättigheter förbättras även utanför EU:s gränser.

Information

14.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att fram till 2014 fortsätta sin informationskampanj om rättigheter för passagerare. Parlamentet rekommenderar att nationella konsumentskyddsmyndigheter och resebyråer engageras i kampanjen, eftersom de kan bidra avsevärt till att informera passagerare om sina rättigheter (exempelvis genom att tillhandahålla informationsmaterial på resebyråer och på internet). Parlamentet vidhåller samtidigt att viktig information, däribland passagerares rättigheter och eventuellt granskningar av operatörernas resultat, bör finnas tillgänglig genom samma källa för att underlätta passagerarnas förfrågningar. Parlamentet uppmanar offentliga myndigheter, nationella konsumentskyddsorgan och organisationer som representerar samtliga passagerare att inleda liknande kampanjer.

15.  Europaparlamentet kräver att förteckningen över de rättigheter som är gemensamma för alla transportsätt ges stor spridning i kortfattad form och på EU:s samtliga officiella språk.

16.  Europaparlamentet påminner om att en resa är ett kontrakt mellan tjänsteleverantören och konsumenten som kan uppfyllas på olika sätt och kräver att konsumenten ska få kännedom om alla delar av kontraktet när det upprättas och att varje senare ändring i god tid meddelas de berörda parterna. Parlamentet anser att kontraktet bör innehålla information om alla relevanta aspekter av resan samt om resenärens rättigheter vid problem.

17.  Europaparlamentet uppmanar alla transportoperatörer och andra berörda tjänsteleverantörer att bemöda sig mer om att ge bättre information till passagerare, i synnerhet vid gränsöverskridande resor. Parlamentet anser att denna information måste vara lättförståelig, korrekt, fullständig och tillgänglig för alla samt finnas i olika format och göras tillgänglig på det nationella språket och på engelska. Det ska innehålla uppgifter om relevanta internetsidor och applikationer till smarta telefoner, samt även en postadress för inskickande av klagomål och klagomålsformulär.

18.  Europaparlamentet kräver vidare att passagerare informeras om sina rättigheter på samma sätt som de informeras om sina skyldigheter.

19.  Europaparlamentet framhåller rättigheterna för passagerare och andra relevant intressenter (t.ex. transportoperatörer, infrastrukturförvaltare och ledsagare till personer med funktionshinder) samt all reseinformation inför resan (inklusive webbplatser), bokningssystem, reseinformation i realtid och internettjänster måste göras tillgängliga för passagerare i ett format som är tillgängligt för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

20.  Europaparlamentet uppmanar transportföretagen att tillhandahålla information om passagerarrättigheter på biljetten, framför allt kontaktuppgifter för hjälp och assistans.

21.  Europaparlamentet framhåller att vid direktbiljetter bör tydlig information ges om transportföretagens ansvar i händelse av skador på bagaget under resan, olika bestämmelser för hur mycket bagage man får ha med sig, kompensation för förseningar och bestämmelser mellan transportföretag, samt om lämplig ombokning via annan resväg i händelse av resestörningar och missade anslutningar, inklusive ombokning till andra transportsätt.

22.  Europaparlamentet välkomnar den nya applikation för smarttelefoner som kommissionen erbjuder och som lämnar information om rättigheter för passagerare på flera språk och i ett format som är tillgängligt för passagerare med funktionshinder. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och transportörerna att driva på utvecklingen och användandet av liknande modern teknik, t.ex. SMS, sociala nätverk, teckenspråkstjänster som utnyttjar videoteknik, samt textbaserade tjänster som ökar deltagandet för användare som är döva, hörselskadade eller har talsvårigheter. Parlamentet uppmanar myndigheter, konsumentskyddsorgan och organisationer som representerar alla passagerares intressen att genomföra liknande initiativ. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att alltid ta hänsyn till äldre personer som inte alltid är utrustade med modern teknik när de reser. Parlamentet anser dessutom att man bör överväga att göra internet tillgängligt utan kostnad på flygplatser, stationer och andra större avreseorter för att möjliggöra större användning av tjänsten.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja användningen av ny teknik för alla transportsätt, som kan tillämpas vid utfärdandet av boardingkort som kan förvaras, är giltiga och kan visas på elektroniska apparater för att skynda på ombordstigningen och göra resandet mer miljövänligt.

24.  Europaparlamentet rekommenderar att man vid synliga, centrala platser i avgångs- och ankomsthallar (på flygplatser och järnvägsstationer samt i bussterminaler och hamnar) inrättar tillräckligt bemannade informationsställen och hjälpdiskar som är tillgängliga fysiskt såväl som via informations- och kommunikationsteknik och vars personal är utbildad för att ta emot personer med funktionshinder eller med nedsatt rörlighet, för att på så sätt ge mer komplett information till passagerare, vid störningar i trafiken som påverkar enskilda eller alla resenärer. Särskild uppmärksamhet måste ägnas passagerare som reser med barn samt passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Parlamentet anser att det bör finnas vederbörligt utbildad personal som omedelbart kan fatta beslut om nya resvägar och ombokningar, hjälpa till vid förlorat, försenat eller skadat bagage samt hantera krav på kompensation eller återbetalning. Vid små järnvägs- och busstationer utan personal bör det finnas alternativa lösningar, som tillgång till ett informationsnummer eller en webbplats.

25.  Europaparlamentet anser att alla lufttrafikföretag bör införa en tillgänglig och effektiv telefonjour för samtliga passagerare som har bokat en resa. Denna jourtjänst ska tillhandahålla information och ge förslag på alternativ i händelse av störningar samt får i samband med luftfarts-, sjöfarts- och järnvägtransporter aldrig kosta mer än ett lokalsamtal.

26.  Europaparlamentet anser att passagerare bör få tillräcklig information om överbokningar när de bokar biljetter.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera alla stödfunktioner (kommissionens webbplats, dokument och broschyrer) som avser passagerares rättigheter inom de olika transportsätten, med beaktande av de senaste domstolsutlåtandena och framför allt EU-domstolens domar.

Öppenhet

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utsträcka den rapporteringsskyldighet om resetjänsternas kvalitet, som redan gäller för järnvägsföretag, till att även gälla resor med andra transportsätt, med beaktande av det aktuella transportsättets särdrag. Parlamentet anser att offentliggörande av jämförande uppgifter både kan fungera som information till passagerarna och användas i reklamsyfte av transportföretagen.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ålägga medlemsstaterna att samla in uppgifter om dels kränkningar av passagerares rättigheter och handläggningen av alla klagomål, dels antal förseningar, deras längd och uppgifter om förlorat, försenat eller skadat bagage. Parlamentet uppmanar kommissionen att analysera dessa uppgifter från medlemsstaterna, offentliggöra resultaten och upprätta en databas för att utbyta information. Parlamentet uppmanar också kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna och de nationella tillsynsorganen vidta nödvändiga åtgärder.

30.  Europaparlamentet anser att många transportoperatörers webbplatser fortfarande är rätt otydliga och kan vilseleda konsumenter då de bokar biljetter. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera och säkerställa ett effektivt införlivande och genomförande av de gällande rättsreglerna om pristransparens och otillbörliga affärsmetoder enligt direktiv 2011/83/EU och 2005/29/EG, samt att överväga att införa ett sanktionssystem som ska tillämpas vid brott mot EU:s lagstiftning om pristransparens.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att icke-frivilliga driftskostnader ingår i priset – detta är särskilt viktigt för datoriserade bokningssystem, som regleras genom förordning (EG) nr 80/2009 – och att verkligt frivilliga tillval offentliggörs och görs bokningsbara med all nödvändig information och alla avgifter för tilläggstjänster (såsom avgifter för betalning med kreditkort eller hantering av bagage), så att inga extra kostnader läggs på alldeles innan köpet, och passagerare tydligt kan skilja mellan icke-frivilliga driftskostnader som ingår i priset och bokningsbara frivilliga tillval.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att webbplatsen kontrolleras noggrannare och att meddela de nationella kontrollmyndigheterna när de gällande förordningarna inte följs, så att dessa kan börja tillämpas.

33.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att i samarbete med de nationella myndigheterna undersöka om det går att skapa en enhetlig och intermodal specifikation i fråga om vad som ska ingå i passagerartransporttjänster och vilka priskomponenter som ska ingå i grundpriset för alla transportsätt.

34.  Europaparlamentet anser att de grundtjänster som ska ingå i grundpriset åtminstone måste omfatta alla driftskostnader som är nödvändiga för att transportera passagerare (inklusive kostnader kopplade till transportföretagets lagstadgade skyldigheter som säkerhet, skydd och passagerarrättigheter), alla aspekter som ur passagerarens perspektiv är nödvändiga för resan (som utställande av biljetter och ombordstigningskort eller medförande av en fastställd minsta mängd bagage eller personliga tillhörigheter) och alla kostnader som är kopplade till betalning (som kreditkortskostnader).

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med de alltjämt ökande orättvisa villkoren i lufttrafikföretagens bestämmelser, såsom det orättvisa kravet att passagerare måste använda utresedelen av en tur-och-retur-biljett för att kunna använda returdelen och att de måste använda alla biljetter för en resa i följd.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla får tillgång till biljetter och tydlig prisinformation utan att någon diskrimineras och oberoende av konsumenternas eller resebyråns placering eller nationalitet, samt att prisdiskriminering av passagerare på grund av deras bosättningsland utreds mer ingående och, där den upptäcks, helt undanröjs.

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hantera öppenhets- och neutralitetsproblemen i samband med distributionskanaler som har utvecklats utanför tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 80/2009 om datoriserade bokningssystem.

38.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen om att lägga fram åtgärder om enhetliga bestämmelser om transport av handbagage i syfte att undvika att passagerarna påförs alltför omfattande restriktioner och för att göra det möjligt att föra ombord en rimlig mängd handbagage, däribland inköp från flygplatsbutiker.

39.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skynda sig att lägga fram ett lagförslag om revidering av direktiv 90/314/EEG om paketresor, så att konsumenter och företag inom sektorn får ett tydligt regelverk för både standardsituationer och exceptionella situationer. Parlamentet framhåller dessutom att kommissionen under revideringsarbetet bör se till att samma lagstiftning gäller för alla parter som erbjuder turismtjänster, eftersom de viktigaste faktorerna bör vara kvaliteten på den tjänst som tillhandahålls en konsument samt rättvis konkurrens.

40.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen i sin översyn av paketresedirektivet till fullo undersöker hur e-handel och digitala marknader påverkar konsumentbeteendet inom EU:s turistnäring. Parlamentet anser att kommissionen måste öka sina ansträngningar för att förbättra kvaliteten på och innehållet i den information som ges till turister och att denna information bör vara tillförlitlig och lättillgänglig för konsumenterna.

Tillämpning och genomförande

41.  Europaparlamentet noterar att tillämpningen och genomförandet av EU-lagstiftningen om rättigheter för passagerare fortfarande uppvisar olikheter mellan olika transportslag och olika delar av EU, vilket skadar den fria rörligheten på den inre marknaden eftersom det påverkar medborgarnas förtroende när de reser och hämmar den rättvisa konkurrensen mellan trafikföretagen.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en tydlig uppsättning bestämmelser för att inrätta nationella tillsynsorgan för att ge passagerarna en tydligare och enklare åtkomst till dessa organ.

43.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att slå samman nationella tillsynsorgan för olika transportsätt för att göra det möjligt att genomföra passagerarnas rättigheter på ett konsekvent sätt.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de nationella tillsynsorganen fördjupar sitt samarbete, antar enhetligare arbetsmetoder och har ett nära informationsutbyte på nationell nivå och EU-nivå, för att främja nätverksbildning och genomförande, samt att använda alla sina befogenheter, inklusive överträdelseförfaranden när så behövs, för att få till stånd ett enhetligare genomförande av den tillämpliga EU-lagstiftningen.

45.  Europaparlamentet påminner om att en enhetlig arbetsmetod för alla nationella tillsynsorgan kommer att garantera att passagerarnas rättigheter kommer att genomföras på ett harmoniserat sätt i alla medlemsstater.

46.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsätta tillräckliga resurser för att säkerställa en effektiv efterlevnad och samverkan med nationella tillsynsorgan i andra medlemsstater. Dessutom understryker parlamentet vikten av enhetliga, ändamålsenliga, avskräckande och proportionerliga sanktioner och kompensationssystem för att skapa rättvisa konkurrensvillkor och för att ge alla berörda aktörer starka incitament att följa bestämmelserna om passagerares rättigheter.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för inrättandet av en central, elektronisk klagoinstans som en gemensam struktur för de nationella tillsynsorganen vid behandling av klagomål. Denna klagoinstans ska ge råd till passagerare vid ingivande av klagomål och på ett tids- och kostnadsbesparande sätt förmedla klagomålen till behöriga nationella tillsynsorgan. Parlamentet rekommenderar att en standardadress för e-postmeddelanden och en gratis EU-gemensam telefonlinje inrättas för klagoinstansens information och rådgivning.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja riktlinjer för att snabbt hantera klagomål genom förenklade förfaranden.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i samarbete med medlemsstaterna och i samråd med alla berörda intressenter, ta fram ett EU-enhetligt klagomålsformulär för alla transportsätt, som ska översättas till alla EU-medlemsstaters officiella språk, göras tillgängligt för alla passagerare, inklusive blinda, samt göras tillgängligt i olika format, vid bokningen, i alla terminaler och på internet. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en maximal tidsgräns som ska fastställas för alla transportslag och gälla för såväl passagerare som lämnar in klagomål som transportoperatörer och nationella tillsynsorgan som hanterar klagomålen.

50.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera att alla passagerare ges möjlighet att kontakta transportoperatören, i synnerhet för att få information eller lämna in klagomål, via alla de kommunikationsvägar som kunde användas vid bokningen och utan att högtrafikavgifter tas ut.

51.  Europaparlamentet anser att kontaktuppgifter för transportoperatörernas kundservice, exempelvis information till passagerarna eller handläggning av klagomål, tydligt bör anges på biljetten vid sidan om alla oumbärliga aspekter av en transportjänst, såsom pris och sammanfattningen av resevillkoren och närmare bestämmelser för resan.

52.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna undersöka och åtgärda strukturella och förfarandemässiga problem inom de nationella klagomålsorganen och se till att föreskrifterna i samband med EU:s planerade åtgärder för alternativ tvistlösning genomförs, samt att se till att det finns effektiva mekanismer för kollektiva prövningsmöjligheter för att se till att resenärerna kan utöva sin rätt till ett billigt, snabbt och tillgängligt system på EU-nivå, varvid parterna även fortsättningsvis måste ha möjlighet att vidta juridiska åtgärder. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att med stöd av kommissionen inrätta och förbättra välreglerade medlingsinstrument för att lösa tvister mellan passagerare och tjänsteleverantörer inom alla transportsätt som styrs av tillsynsorgan och andra oberoende instanser.

53.  Europaparlamentet välkomnar den ökade användningen av mobilapplikationer för kärntjänster, särskilt på luftfartsområdet, som biljettinköp och incheckning och uppmanar sektorn att utveckla liknande verktyg för att hantera klagomål och saknat bagage.

Ansvarsfrågor

54.  Europaparlamentet betonar behovet av att för alla transportsätt ha en entydig definition av relevanta begrepp, särskilt ”extraordinära omständigheter”, eftersom detta skulle göra det möjligt att tillämpa bestämmelserna mer konsekvent, ge passagerarna ett giltigt verktyg för att hävda sina rättigheter och minska de variationer som för närvarande finns när det gäller nationell efterlevnad samt möjligheten att gå till domstol rörande kompensationsregler. Parlamentet uppmanar kommission att lägga fram de lagförslag som behövs, och då inkludera transportbranschens intressenter i arbetet och beakta relevanta domar från EU-domstolen. Parlamentet betonar att man vid en sådan definition måste beakta skillnaderna mellan olika transportsätt, och att tekniska fel inte bör betraktas som ”extraordinära omständigheter” utan bör ingå i transportföretagets ansvar. Parlamentet framhåller att transportföretagen inte bör hållas ansvariga för störningar som de inte har orsakat, om de har vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra störningarna.

55.  Europaparlamentet anser att det nuvarande konsumentskyddet när flygbolag går i konkurs eller blir insolventa är otillräckligt och att systemet med frivillig försäkring inte får fungera som ersättning för lagstadgade rättigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagförslag med lämpliga åtgärder för att skydda passagerarna när flygbolag blir insolventa, går i konkurs eller förlorar sitt trafiktillstånd, där hemresa för strandsatta passagerare vid inställd flygtrafik, obligatorisk försäkring för flygbolag och skapande av en garantifond tas upp. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till sin resolution av den 25 november 2009 om ersättning till passagerare i händelse av att ett flygbolag går i konkurs, och uppdrar åt kommissionen att arbeta för ett internationellt avtal där sådana åtgärder även föreskrivs för flygbolag från tredjeländer.

56.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att de enligt förordning (EG) nr 1008/2008 är skyldiga att regelbundet utvärdera lufttrafikföretagens ekonomiska situation och att de om villkoren inte uppfylls är skyldiga att vidta de angivna åtgärderna, inklusive ett eventuellt indragande av flygbolagets trafiktillstånd. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att de nationella myndigheterna följer dessa krav.

57.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå att tjänsteleverantörerna ska åläggas att ställa en slutgaranti för att täcka tjänsteleverantörernas skadeståndsansvar om de blir insolventa, går i konkurs eller förlorar sitt trafiktillstånd.

58.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen överväger att omarbeta förordning (EG) nr 261/2004. Parlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för konsekvensbedömningen av lagstiftningsförslaget även undersöka effekterna av domen i Sturgeonmålet(6) .

59.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra ansvarsfrågan i samband med skador på bagage, särskilt då det gäller rörelsehjälpmedel eller assistanshjälpmedel, där kostnaden för återanskaffning ofta överstiger den maximala ersättningen enligt internationella rättsregler. Parlamentet insisterar på att alla skador på rörelsehjälpmedel som används av personer med nedsatt rörlighet som orsakats av transportföretag/tjänsteleverantörer måste kompenseras fullt ut eftersom sådana hjälpmedel är viktiga för dessa personers integritet, värdighet och oberoende och därför inte på något sätt kan jämföras med bagage.

60.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förtydliga vilka befogenheter deras nationella tillsynsorgan har när det gäller att handlägga klagomål som rör felaktigt hanterat bagage i samband med luft- eller sjöfartstransporter.

61.  Europaparlamentet anser att lufttrafikföretagen vid förlorat, försenat eller skadat bagage i första hand ska ersätta de passagerare med vilka de har ingått avtal, men att lufttrafikföretagen i andra hand ska ha rätt att kräva ersättning från flygplatser eller tjänsteleverantörer för skador som de inte nödvändigtvis själva har orsakat.

Personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet

62.  Europaparlamentet uppmanar transportföretagen att ägna störst uppmärksamhet åt säkerhet, inklusive såväl transportutrustningens tekniska säkerhet som passagerarnas fysiska säkerhet, och vidareutbilda sin personal i hantering av nödsituationer, inbegripet i kontakten med personer med nedsatt rörlighet och personer med funktionshinder. Parlamentet betonar att utbildningen måste ske i samarbete med organisationer som företräder personer med nedsatt rörlighet och personer med funktionshinder.

63.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med transportföretagen se över de säkerhetsföreskrifter som avser personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, i syfte att ta fram en gemensam standard inom de olika transportsektorerna, och i första hand inom flyget(7) .

64.  Europaparlamentet uppmanar transportföretagen att, tillsammans med representanter för branschen, tjänsteleverantörer och organisationer som representerar personer med funktionshinder, ta fram lättförståeliga och enhetliga informationsprocesser och i möjligaste mån lägga upp dem på ett koordinerat sätt, för att underlätta resandet för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet och att erbjuda dem möjlighet att utan extra kostnad anmäla assistansbehov i förväg, så att lufttrafikföretagen kan anta specifika krav och därmed uppfylla sitt åtagande om att ge stöd.

65.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att fastställa miniminormer för assistans till personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet inom alla transportsätt för att säkerställa en harmoniserad strategi i hela EU.

66.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa harmoniserade minimiregler för alla transportsätt när det gäller den lägsta servicenivå som ska tillhandahållas i händelse av långa förseningar vid transportterminalerna/stationerna eller på fordonet/tåget/båten/planet. Det måste finnas tillgång till logi eller alternativa transportlösningar för personer med funktionshinder och tillräcklig assistans måste tillhandahållas.

67.  Europaparlamentet konstaterar att tillgängligheten direkt påverkar kvaliteten på äldre personers hälsa och sociala liv, eftersom de ofta har nedsatt rörlighet eller nedsatt sensorisk eller psykisk funktionsförmåga som påverkar deras förmåga att resa och att fortsätta vara aktiva samhällsmedborgare.

68.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en generell uppsättning standarder för tillgången till transportinfrastruktur och transporttjänster, och som omfattar aspekter som biljettförsäljning, reseinformation i realtid och internettjänster, för att personer med funktionshinder ska få obegränsat tillträde till marknaderna för varor och tjänster inom transportområdet.

69.  Europaparlamentet betonar att trafikinfrastruktur måsta vara av sådant slag att det ger människor med funktionshinder eller nedsatt rörlighet obehindrad tillgång, utan diskriminering och i ett lättillgängligt format (exempelvis blindskrift eller i form av lättlästa texter), till alla transportsätt och kringtjänster i enlighet med kraven om ”design för alla”, inklusive byte av transportsätt under hela resan, från möjligheten att boka en biljett, tillträde till plattformen och ombord på transportmedlet, till möjligheten att lämna in ett klagomål om nödvändigt.

70.  Europaparlamentet anser att trots att många framsteg har gjorts då det gäller servicekvaliteten finns det fortfarande alltför många hinder i den fysiska miljön som hindrar personer med nedsatt rörlighet från att till fullo dra nytta av tjänsterna, i synnerhet när det gäller tillgång till transportfordon (flygplan, tåg, bussar osv.). Parlamentet anser att transportörerna måste förbättra servicekvaliteten för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet samt i högre grad inrikta personalutbildningen på dessa gruppers behov och förmågan att tillgodose dessa. Parlamentet betonar att utbildningen måste ske i samarbete med organisationer som företräder personer med nedsatt rörlighet och personer med funktionshinder.

71.  Europaparlamentet uppmanar transportföretagen att ta hänsyn till de behov som personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har när varje ny tjänst tas fram, särskilt nya betalningsmetoder såsom betalning via smarttelefoner och smartkort.

72.  Europaparlamentet kräver ett slut på vissa transportörers otillbörliga metoder och/eller diskriminering i form av krav på att personer med nedsatt rörlighet måste åtföljas av en ledsagare. Parlamentet betonar att lufttrafikföretag inte rutinmässigt får ställa krav på ledsagning. När det gäller personer med funktionshinder utan ledsagare som på grund av säkerhetsbestämmelserna vägras ombordstigning, hänvisar parlamentet till domen i domstolen i Bobigny den 13 januari 2012.

73.  Europaparlamentet anser att när en person med funktionshinder måste resa tillsammans med en ledsagare bör ledsagaren resa gratis eftersom detta är vad passageraren behöver för att resa.

74.  Europaparlamentet betonar att i detta sammanhang bör rätten att använda rörlighetshjälpmedel samt att ledsagas av en godkänd ledarhund eller assistanshund alltid kunna garanteras.

75.  Europaparlamentet anser att vid resestörningar bör information om förseningar och inställda avgångar, hotellogi, alternativa transportlösningar, ersättningssystem och alternativ för att fortsätta resan eller ombokning via en annan resväg kommuniceras i format som är tillgängliga för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

76.  Europaparlamentet kräver att särskilda rum för de personer med funktionshinder som har behov av att byta kläder samt toalettmöjligheter (omklädningsrum) ska tillhandahållas gratis för passagerare på alla EU-flygplatser med mer än 1 000 000 passagerare per år.

Intermodalitet

77.  Europaparlamentet konstaterar att EU i och med ikraftträdandet av vattenvägs- och bussförordningarna(8) , (9) i december 2012 respektive mars 2013 kommer att skapa världens första integrerade område för passagerares rättigheter inom alla transportsätt. Parlamentet noterar att samtliga medlemsstater nu måste genomföra EU-lagstiftningen på ett enhetligt och samordnat sätt så att EU:s politik för passagerartransporter går från att vara strategiskt inriktad på ett transportsätt i taget till att omfatta samtliga transportsätt.

78.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa nya kommunikationsmodeller som innefattar de organ som företräder passagerare, transportföretag och intressenter på transportområdet för att främja den praktiska tillämpningen av principen om intermodalitet.

79.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, när det gäller tillämpningen av järnvägsförordningen och bussförordningen, göra allt för att avstå från att utnyttja dispensmöjligheter så att intermodala resor underlättas till förmån för passagerares rättigheter.

80.  Europaparlamentet understryker att intermodaliteten bör underlättas genom befordran av cyklar, rullstolar och barnvagnar inom alla transportsätt och alla tjänster, inklusive gränsöverskridande anslutningar, fjärranslutningar och höghastighetståg.

81.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bilda en intermodal grupp av intressenter som kan bistå med råd vid frågor om tillämpningen av den aktuella förordningen.

82.  Europaparlamentet uppmanar industrin att utveckla en tydlig infrastruktur som ur IKT-synpunkt är tillgänglig för alla, för tillhandahållande av ”direktbiljetter” (dvs. ett enda transportavtal för flera delar av en resa med ett transportmedel) och integrerade biljetter (dvs. ett avtal om en intermodal resekedja) med betoning på smartkort. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till järnvägsförordningen, enligt vilken datorstödda informations- och bokningssystem måste anpassas till gemensamma standarder för att säkerställa tillhandahållandet av reseinformation och biljettjänster inom hela EU.

83.  Europaparlamentet uppmuntrar starkt kommissionen att fortsätta sina ansträngningar att utveckla en europeisk multimodal reseplanerare, som ses som avgörande för införandet av ett intelligent transportsystem, så att passagerarna får information om resan från dörr till dörr, inklusive om både vad resan kostar och hur lång tid den tar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsammans med kommissionen undanröja befintliga hinder när det gäller tillgång till offentliga trafikuppgifter och överföring av data, utan att detta inkräktar på ett adekvat uppgiftsskydd.

o
o   o

84.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 229, 31.7.2012, s. 122.
(2) EUT C 285 E, 21.10.2010, s. 42.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0453.
(4) Antagna texter, P7_TA(2012)0099.
(5) Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang (EUT L 158, 23.6.1990, s. 59)..
(6) Genom Sturgeondomen infördes en ersättningsplikt för förseningar på mer än tre timmar. Detta har fått betydande ekonomiska följder för flygbolagen och konsekvenser för resenärerna (inställda flyg, minskning av antalet flyglinjer osv.). Det behövs därför en kritisk granskning av domens följder.
(7) Det har under de senaste åren visat sig att t.ex. flygbolagen av oklara skäl har olika begränsningar när det gäller döva personer. Se relevant skriftligt fråga till kommissionen: E-005530/12.
(8) EUT L 334, 17.12.2010, s. 1.
(9) EUT L 55, 28.2.2011, s. 1.

Senaste uppdatering: 12 november 2013Rättsligt meddelande