Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2077(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0286/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0286/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2012 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0420

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 148kWORD 102k
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και προώθησή τους: μια στρατηγική για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης
P7_TA(2012)0420A7-0286/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους: στρατηγική για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης (2012/2077(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 με θέμα «Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη»(1) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους: μια στρατηγική υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης» (COM(2012)0148),

–  έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο της Επιτροπής «Ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους: μια στρατηγική υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης» (COM(2011)0436),

–  έχοντας υπόψη το οριζόντιο καθεστώς προώθησης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007(2) , και τον κανονισμό εφαρμογής του, κανονισμό (EK) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2008(3) ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)(4) ,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2011 με τίτλο «Αξιολόγηση των ενεργειών προώθησης και ενημέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα»(5) , που πραγματοποιήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες (SEC(2010)1434),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων,

–  έχοντας υπόψη τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που παρουσιάστηκαν στις 12 Οκτωβρίου 2011 (COM(2011)0625/3, COM(2011)0627/3, COM(2011)0628/3, COM(2011)0629, COM(2011)0630/3, COM(2011)0631/3) και την πρόταση ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους: μια στρατηγική υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης» (NAT/560),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους: μια στρατηγική υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης» (NAT/525)(6) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0286/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση και την προώθηση, στην οποία αναμένεται να δοθεί συνέχεια με την υποβολή νομοθετικών προτάσεων στα τέλη του έτους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει έναν ισχυρό και δραστήριο τομέα για την οικονομική μεγέθυνση και την καινοτομία σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως στις αγροτικές περιοχές και στις περιφέρειες, με την αύξηση των γεωργικών εισοδημάτων και τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τη δεκαετία του 1980, εισήχθησαν μέτρα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την απορρόφηση των γεωργικών πλεονασμάτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αργότερα και ως μέσο αντιμετώπισης των κρίσεων στη βιομηχανία τροφίμων, όπως η έξαρση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) το 1996 – πιο γνωστή ως «ασθένεια των τρελών αγελάδων» – και το σκάνδαλο με τις διοξίνες στα αβγά το 1999·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης πρέπει πλέον να διαδραματίσουν ευρύτερο και σταθερότερο ρόλο και να συμβάλουν στην αύξηση της κερδοφορίας των προϊόντων, να εξασφαλίσουν δικαιότερο ανταγωνισμό στις εξωτερικές αγορές και να εξασφαλίσουν περισσότερη και καλύτερη ενημέρωση στους καταναλωτές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του τύπου η υποστήριξη χρηματοδοτείται σήμερα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και είναι γνωστή ως «οριζόντιο καθεστώς προώθησης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη αξιολόγησης του 2011 για τις πολιτικές προώθησης, την οποία ζήτησε η Επιτροπή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απουσιάζει μια συνεπής και συνολική στρατηγική της Ένωσης για την ενημέρωση και την προώθηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών (ΕΚΟΑ), ο οποίος τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, υποστηρίζονται συγκεκριμένα μέτρα προώθησης για τους τομείς του οίνου και των οπωροκηπευτικών στο πλαίσιο ευρύτερων προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα προώθησης για προϊόντα που περιλαμβάνονται σε καθεστώτα ποιότητας τροφίμων χρηματοδοτούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται σταθερή μείωση της κατανάλωσης οίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν υφίστανται μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εσωτερική προώθηση του εν λόγω προϊόντος·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για το οριζόντιο καθεστώς προώθησης στον προϋπολογισμό του 2012 ανέρχονται, κατά προσέγγιση, σε 56 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,1% περίπου των συνολικών δαπανών της ΚΓΠ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατοι στόχοι της ενωσιακής πολιτικής για την ενημέρωση και την προώθηση πρέπει να ληφθούν υπόψη και στον δημοσιονομικό τομέα και ότι οι στόχοι αυτοί δεν περιορίζονται στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μετά από κρίσεις, αλλά επεκτείνονται στην αύξηση της κερδοφορίας των προϊόντων, στην εξασφάλιση δικαιότερου ανταγωνισμού στις εξωτερικές αγορές και στην παροχή περισσότερης και καλύτερης ενημέρωσης στους καταναλωτές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για όλα τα λοιπά μέτρα προώθησης της ΚΓΠ και ενημέρωσης, κυρίως στο πλαίσιο της ΕΚΟΑ και της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, υπολογίζονται μεταξύ 400 και 500 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί και πάλι σε ποσοστό μικρότερο του 1% των συνολικών δαπανών της ΚΓΠ και το οποίο είναι καταφανώς ανεπαρκές για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της Ένωσης όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων έγκειται στην ποικιλία και την ιδιαιτερότητα των προϊόντων της, τα οποία συνδέονται με διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικές παραδοσιακές μεθόδους, προσφέροντας μοναδικές γεύσεις που διαθέτουν την ποικιλία και τη γνησιότητα την οποία οι καταναλωτές εντός και εκτός ΕΕ αναζητούν όλο και περισσότερο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ για την προώθηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο της ΚΓΠ που μπορεί να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα και του τομέα τροφίμων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρόσφατα δημοσίευσε κατάλογο με εγκεκριμένους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας, ο οποίος τίθεται σε ισχύ τον Δεκέμβριο 2012, τερματίζοντας έτσι τη χρόνια αβεβαιότητα που επικρατούσε στη βιομηχανία τροφίμων, παρέχοντας τα απαραίτητα εμπορικά μέσα για την προσέλκυση της προσοχής των καταναλωτών και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροτικός τομέας και ο τομέας τροφίμων της ΕΕ μπορούν να καταστούν ακόμα πιο ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο εάν καταφέρουν να προωθήσουν την ποικιλία των τροφίμων και το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής, το οποίο διέπεται από υψηλά πρότυπα ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια, την προστασία των ζώων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κλπ., πράγμα που θα ενθαρρύνει και άλλες αγροτικές δυνάμεις να υιοθετήσουν το μοντέλο αυτό με την προοπτική να δημιουργήσουν δίκαιες συνθήκες παραγωγής και δίκαιη εμπορική ανταγωνιστικότητα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση του εμπορίου αναμφίβολα συνεπάγεται πληθώρα προκλήσεων, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει νέες αγορές και καινούργιες δυνατότητες ανάπτυξης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο 2011 σχετικά με την πολιτική για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων, αναφέρει ότι πρέπει επίσης να πραγματοποιούνται ενέργειες προώθησης που θα προάγουν τις δυνατότητες τοπικής παραγωγής και τη διανομή βραχείας αλυσίδας και ότι οι ενέργειες αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, όπως έχει ήδη προταθεί από την Επιτροπή·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα και τη σημασία της διάθεσης των κατάλληλων εργαλείων σε μια πολιτική που θα προάγει την προώθηση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συμβάλλει επίσης στην ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και του τομέα των τροφίμων, αξιοποιώντας την ποικιλία, την προστιθέμενη αξία και την ποιότητα των προϊόντων του·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη τον άρρηκτο σύνδεσμο που υφίσταται ανάμεσα στην ευρωπαϊκή γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων, η οποία μεταποιεί το 70% των γεωργικών πρώτων υλών και πωλεί προϊόντα διατροφής, όπου το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών αποτελείται από ΜΜΕ, ενώ περισσότερο από το 52% βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, γεγονός που τις καθιστά οικονομικούς και κοινωνικούς μοχλούς στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη από την ΚΓΠ προκειμένου να αναπτυχθούν βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τοπικές αγορές χρηματοδοτείται από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, γεγονός που συνιστά όντως την καλύτερη προσέγγιση, δεδομένου ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι μικρής κλίμακας, αφορούν μόνο συγκεκριμένες περιοχές και δημιουργούν τοπική απασχόληση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μοναδικότητάς τους, τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα συνιστούν ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης και έχουν απήχηση στους καταναλωτές μεγαλύτερων αγορών τρίτων χωρών ενώ θα επωφελούνταν από στοχευμένες και δυναμικές εκστρατείες προώθησης, δημιουργώντας απασχόληση και ανάπτυξη στις περιφέρειες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους των νομοθετικών προτάσεων οι οποίες βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για το διάστημα μετά το 2013, είναι να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική αυτή μπορεί να συμβάλει πλήρως στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με την ΕΚΟΑ περιέχει κανόνες για τη χρηματοδότηση των σχεδίων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και γάλακτος στα σχολεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τρέχουσα αναθεωρητική πρόταση σχετικά με την ΚΟΑ (COM(2011)0626) προτείνεται αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης της ΕΕ για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία από 50% σε 75% των δαπανών (και από 75% σε 90% στις περιφέρειες σύγκλισης)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και γάλακτος στα σχολεία έχουν και εκπαιδευτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων προτείνεται να συμπεριληφθεί η παροχή περισσότερων γνώσεων στους μαθητές σχετικά με τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων και τη ζωή στο αγρόκτημα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες εκστρατείες προώθησης, εφόσον εφαρμόζονται σωστά, συμβάλλουν στην εξασφάλιση της αναγνώρισης των αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και ευαισθητοποιούν τους καταναλωτές ως προς τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζουν οι ευρωπαίοι αγρότες στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στα θέματα αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άγνοια και οι παρερμηνείες σχετικά με τη γεωργία και τη ζωή στην ύπαιθρο είναι πιθανότατα πιο μεγάλες σήμερα απ’ όσο σε οιαδήποτε άλλη περίοδο στην ιστορία της Ευρώπης και ότι ένας από τους συναφείς παράγοντες που ελάχιστα γνωρίζει η κοινή γνώμη είναι η σημαντική αύξηση του κόστους της γεωργικής παραγωγής που προκύπτει από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, την κοινωνική πρόνοια για τους εργάτες, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση των ζώων, υποχρεώσεις που συχνά δεν τηρούνται από τους άμεσους γεωργικούς ανταγωνιστές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους συναφείς παράγοντες που παρανοείται σε μεγάλο βαθμό από την κοινή γνώμη σχετίζεται με τη μη συνειδητοποίηση της σημαντικής συμβολής που έχει η γεωργία στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και του πλήθους των δημόσιων αγαθών που παρέχει·

Γενική προσέγγιση

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Ενημέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους: μια στρατηγική υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης», η οποία πρέπει να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα τόνωσης της αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής μεταξύ Ευρωπαίων και άλλων, και αύξησης της κερδοφορίας της·

2.  υποστηρίζει τους τέσσερις βασικούς στόχους που ορίζονται στην εν λόγω ανακοίνωση, ήτοι: μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον τομέα των τροφίμων, ελκυστικότερη και πιο διεκδικητική στρατηγική πολιτικής, απλούστερη διαχείριση και περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέσων προώθησης·

3.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ο ίδιος βαθμός προσοχής στην πολιτική προώθησης στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά, εφόσον και οι δύο εξυπηρετούν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές·

4.  τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ σχετικά με την προώθηση εξακολουθεί να είναι θεμιτή και σημαντική σε εσωτερικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στις αναπτυσσόμενες διεθνείς αγορές·

5.  πιστεύει, ωστόσο, ότι οι στόχοι της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την προώθηση πρέπει να είναι σαφέστεροι και επαρκώς καθορισμένοι· τονίζει ότι οι ενέργειες προώθησης πρέπει να καλύπτουν όλα τα γεωργικά προϊόντα διατροφής που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, διότι αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών προώθησης και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών· τονίζει επίσης ότι η υποστήριξη μιας γεωργίας που εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και τον δυναμισμό των αγροτικών περιοχών προωθεί την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

6.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των ευρωπαίων καταναλωτών για τα χαρακτηριστικά και την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων που προμηθεύονται από την αγορά, απαιτείται γενική και συνεχής δράση προώθησης στην εσωτερική αγορά·

7.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν και να ενισχυθούν τα μερίδια αγοράς των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στην εξωτερική αγορά και να δοθεί έμφαση σε νέες αναδυόμενες αγορές προκειμένου να βρεθούν νέα σημεία διάθεσης των προϊόντων αυτών, με παράλληλη αύξηση της συνοχής μεταξύ προώθησης και εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

8.  θεωρεί ότι ο σαφής καθορισμός, εκ μέρους της Επιτροπής, των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση, παράλληλα με τον προσδιορισμό αντικειμενικών κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη μέλη, συνιστά ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για μεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής και περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέσων προώθησης και είναι απολύτως αναγκαίος για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην επιλογή προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο· επισημαίνει ότι οι ενέργειες της Ένωσης στον τομέα αυτό πρέπει να συμπληρώνουν τις εθνικές πρωτοβουλίες και τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα·

9.  θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός για τα μέτρα βελτίωσης της ενημέρωσης και προώθησης, λαμβανομένων υπόψη των πλέον πρόσφατων στόχων της πολιτικής για την ενημέρωση και την προώθηση, ιδίως για το οριζόντιο καθεστώς προώθησης· επιπλέον, θεωρεί ότι το εν λόγω καθεστώς πρέπει να αποτελέσει χωριστή γραμμή στον γενικό προϋπολογισμό·

10.  τονίζει ότι η επιτυχία των ευρωπαίων γεωργών θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά και να επιτρέψουν στην εξαιρετικά ανταγωνιστική βιομηχανία τροφίμων να διατηρήσει την περίοπτη θέση της στην οικονομία και το εμπόριο της ΕΕ·

11.  επισημαίνει την ανάγκη διενέργειας εκτεταμένων εκστρατειών ενημέρωσης των καταναλωτών, εντός της ΕΕ και στην εξωτερική αγορά, σχετικά με τα ενωσιακά πρότυπα ποιότητας στην παραγωγή των προϊόντων και τα συστήματα πιστοποίησης·

12.  τονίζει ότι τα οριζόντια μέτρα προώθησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη τοπικών αγορών και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, στην αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς και στην εντατικοποίηση της εμπορίας ευρωπαϊκών προϊόντων στις εξωτερικές αγορές·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να θεσπίσει ένα τέταρτο είδος μέτρου προώθησης για την παροχή τεχνικής στήριξης· θεωρεί το μέτρο αυτό ουσιαστικό για μια αποτελεσματική πολιτική προώθησης, ιδίως στο εξωτερικό·

14.  αναγνωρίζει το δυναμικό του συστήματος ενιαίας «ομπρέλας» για τα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης·

15.  συστήνει τη διατήρηση του γενικού χαρακτήρα των δράσεων ενημέρωσης και προώθησης·

Τοπικές, περιφερειακές, εσωτερικές και εξωτερικές αγορές

16.  σημειώνει ότι η πολιτική της ΕΕ για την ενημέρωση και την προώθηση πρέπει να έχει τρεις βασικούς στόχους: στις τοπικές και περιφερειακές αγορές πρέπει να προβάλλει την ποικιλία και τη φρεσκάδα των προϊόντων καθώς και την εγγύτητα μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, με στόχο την οικονομική αναζωογόνηση και την κοινωνική τόνωση της ζωής στην ύπαιθρο· στην εσωτερική αγορά πρέπει να αποκομίζει πλήρως τα οφέλη της Ευρώπης χωρίς σύνορα και των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών της, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και την προαγωγή της κατανάλωσης των ευρωπαϊκών προϊόντων· στις εξωτερικές αγορές πρέπει να αξιοποιεί τα υψηλά πρότυπα που διέπουν το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής, ώστε ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία·

17.  εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού σε τοπικές και περιφερειακές αγορές, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό νέες ευκαιρίες για γεωργούς και άλλους παραγωγούς σε αγροτικές περιοχές καθώς επίσης για τις γεωργικές ενώσεις και/ή ενώσεις γεωργών και άλλες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, και ότι θα πρέπει να σχεδιάσει ένα ευρύ σύνολο μέσων για την προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών· θεωρεί, επιπλέον, σκόπιμο να εκπονήσει η Επιτροπή οδηγούς που θα βοηθήσουν τους γεωργούς να κάνουν περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στην ποιότητα και στην ιδιαίτερη αξία των προϊόντων τους· εκτιμά ότι πρέπει να εξεταστεί επίσης το θέμα της υλοποίησης επενδύσεων στη διάδοση μέσω των μέσων ενημέρωσης (κυρίως του διαδικτύου)·

18.  προτείνει στην Επιτροπή να πράξει περισσότερα στην εσωτερική αγορά για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των ευρωπαίων παραγωγών να αποκτήσουν το απαιτούμενο δυναμικό ώστε να ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών ως προς την ποιότητα και την υγιεινή των τροφίμων, τη γνώση της προέλευσης των φρέσκων προϊόντων και του βέλτιστου χρόνου κατανάλωσής τους, προάγοντας έτσι την ποικιλία των προϊόντων και των τροφίμων και δίνοντας την ευκαιρία στους παραγωγούς να εξοικειωθούν με νέα προϊόντα ή νέους τρόπους παρουσίασης ή χρήσης των παραδοσιακών προϊόντων·

19.  ζητεί, ως εκ τούτου, την επέκταση των προγραμμάτων που αφορούν είτε τις αγορές είτε στοχευμένα προϊόντα, με τα συναφή εργαλεία προώθησης να επικεντρώνονται στα ειδικά χαρακτηριστικά των προτύπων παραγωγής, προβάλλοντας πάντα το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής και τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας· επίσης θεωρεί σημαντική την προώθηση προγραμμάτων πολλαπλών χωρών για διάφορα προϊόντα, τα οποία αφενός προσδίδουν μια γνήσια ευρωπαϊκή διάσταση στο πρόγραμμα και αφετέρου έχουν σαφώς ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα παραγωγής τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες και το δυναμικό της αγοράς και ταυτόχρονα επιτρέπουν στην Επιτροπή να προσαρμόσει τη στήριξή της στην καθορισμένη περιοχή·

20.  ζητεί επιτακτικά να γίνουν τα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης πιο ελκυστικά για τις επαγγελματικές οργανώσεις μέσω μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των εν εξελίξει εθνικών και τομεακών δράσεων και καλύτερου συντονισμού με πολιτικές δράσεις, με ιδιαίτερη έμφαση σε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

21.  τονίζει την ανάγκη να γίνουν τα προγράμματα πιο ευέλικτα ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς κατά την περίοδο εφαρμογής τους· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι η παρουσίαση των προγραμμάτων πρέπει να είναι λιγότερο λεπτομερής·

22.  ζητεί βελτιωμένη αξιολόγηση των προγραμμάτων μέσω ενός αυστηρού συστήματος αξιολόγησης με βάση ειδικούς δείκτες όπως η αύξηση των μεριδίων αγοράς και η δημιουργία θέσεων εργασίας· υποστηρίζει την άποψη ότι η διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι συντομότερη και ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα προκαταβολών σε οργανώσεις·

23.  συγχαίρει την Επιτροπή για τα θετικά αποτελέσματα της ισχύουσας πολιτικής για την ενημέρωση και την προώθησης στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, αλλά ζητεί να απλουστευθεί και να βελτιωθεί η εν λόγω πολιτική, επισημαίνοντας ότι, για να συμβεί αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία να ελαττωθεί ο διοικητικός φόρτος, κυρίως με τη μείωση του αριθμού των εκθέσεων που απαιτεί η Επιτροπή· θεωρεί σκόπιμο να εκπονήσει η Επιτροπή ένα απλό και περιεκτικό εγχειρίδιο που θα βοηθήσει τους δυνάμει δικαιούχους να συμμορφωθούν με τους κανόνες και τις διαδικασίες που συνδέονται με την εν λόγω πολιτική·

24.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι, όσον αφορά τις εξωτερικές αγορές, η παραγωγή τροφίμων ποιότητας αυτή καθαυτή δεν αρκεί για την εξασφάλιση μιας καλής θέσης στην αγορά και ότι, επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι επενδύσεις σε προγράμματα προώθησης· θεωρεί ότι πριν από τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να προηγούνται έρευνες αγοράς σε τρίτες χώρες, για τις οποίες θα πρέπει να παρέχεται συγχρηματοδότηση· εκτιμά ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα στήριξης δοκιμαστικών σχεδίων σε τρίτες χώρες που έχουν χαρακτηριστεί δυνητικές νέες αγορές·

25.  ζητεί την ανάληψη δράσης για να τονωθεί η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ενώσεων και επιχειρήσεων και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους σε παγκόσμια φόρα, καθώς και ο ανταγωνισμός ως προς την ποιότητα και η προτεραιότητα σε ζητήματα εξειδίκευσης και ποικιλίας· προς τούτο απαιτείται η παροχή βοήθειας σε γεωργούς και συνεταιρισμούς προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τις στρατηγικές και την εξαγωγική τους δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας προς τους παραγωγούς·

26.  ζητεί να καταστεί εφικτή η προβολή της προέλευσης των προϊόντων που δεν καλύπτονται από ονομασίες ποιότητας, με την ανάδειξη των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων τους·

27.  πιστεύει ότι η ενωσιακή πολιτική ενημέρωσης και προώθησης των ευρωπαϊκών προϊόντων πρέπει να διαθέτει δικό της σήμα μέσω του οποίου θα εντοπίζονται τα προϊόντα αυτά εντός και εκτός της ΕΕ·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να συνειδητοποιήσουν οι καταναλωτές ότι τα ευρωπαϊκά γεωργικά πρότυπα είναι τα πλέον απαιτητικά παγκοσμίως ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια, την καλή μεταχείριση των ζώων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κλπ., γεγονός που επηρεάζει την τελική τιμή του προϊόντος· φρονεί ότι οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν διαφανή ενημέρωση όσον αφορά τον τρόπο αναγνώρισης των ευρωπαϊκών προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους, ώστε να αποφεύγουν τον κίνδυνο αγοράς παραποιημένων προϊόντων και να τους δίνεται η δυνατότητα να αποφασίζουν τι επιθυμούν να αγοράσουν·

Προέλευση και ποιότητα

29.  φρονεί ότι προϊόντα ποιότητας είναι εκείνα που συνδέονται με συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής, γεωγραφική προέλευση, παραδόσεις ή πολιτισμικό υπόβαθρο και σημειώνει ότι υπάρχουν ήδη καθεστώτα για την προστασία τους υπό μορφή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), βιολογικής σήμανσης προϊόντων και σήματος εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος (ΕΠΙΠ)· ζητεί ένα νέο καθεστώς «τοπικής παραγωγής και άμεσης πώλησης» προκειμένου να καλυφθούν τα τοπικά προϊόντα ποιότητας που προορίζονται για κατανάλωση στην περιφέρεια παραγωγής τους·

30.  εκτιμά ότι η μνεία της ευρωπαϊκής προέλευσης θα πρέπει να κυριαρχεί ως βασικό χαρακτηριστικό όλων των δραστηριοτήτων προώθησης και ενημέρωσης, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες· θα μπορούσε να εξετασθεί η σκοπιμότητα πρόσθετης μνείας της εθνικής προέλευσης σε τρίτες χώρες, στις περιπτώσεις όπου η ταυτότητά τους είναι ισχυρή και συμβάλλει στην προβολή της διαφορετικότητας των προσφερόμενων προϊόντων διατροφής·

31.  υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά τα ιδιωτικά σήματα, είναι απαραίτητη η επιδίωξη ισορροπίας ανάμεσα στη γενική προώθηση και την προώθηση του σήματος που θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών προώθησης σε τρίτες χώρες· στηρίζει την άποψη της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία τα σήματα μπορούν να έχουν αποτέλεσμα μόχλευσης για δραστηριότητες αυτού του είδους, όπου λογικό συμπλήρωμα της γενικής προώθησης αποτελεί η σύνδεση των οικονομικών φορέων μέσω της προώθησης προϊόντων και σημάτων, έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερος ο αντίκτυπος στους εισαγωγείς και, κατά συνέπεια, στους καταναλωτές· εκτιμά, επιπλέον, ότι η ένταξη των ιδιωτικών σημάτων στις δραστηριότητες προώθησης θα προσελκύσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιρειών και επισημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, εντέλει, οι επιχειρήσεις αυτές συγχρηματοδοτούν τις εν λόγω δραστηριότητες·

32.  επισημαίνει ότι, στο βαθμό που οι γεωργοί είναι οργανωμένοι, τα καθεστώτα για την ποιότητα τους επιτρέπουν να εφαρμόζουν μέτρα διαχείρισης της προσφοράς και σταθεροποίησης των τιμών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες για αξιοπρεπή διαβίωση από τη γεωργία, και ότι, κατά συνέπεια, τα καθεστώτα αυτά είναι τα πλέον κατάλληλα για να αυξηθεί η «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής·

33.  κρίνει απαραίτητη τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας των προϊόντων που υπόκεινται σε συστήματα ποιότητας έναντι των εμπορικών εταίρων της ΕΕ· ζητεί την πλήρη συμπερίληψη και την επέκταση της προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο πλαίσιο των διμερών και διαπεριφερειακών εμπορικών συμφωνιών, καθώς και σε επίπεδο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

34.  επισημαίνει την ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων του πλαισίου χρηματοδότησης για την προώθηση προϊόντων που υπόκεινται σε πρότυπα ποιότητας, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΕ·

35.  υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση εγκεκριμένης ενημέρωσης για τη σχέση που έχουν συγκεκριμένες διατροφικές ουσίες με τη βελτίωση της υγείας θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στην προώθηση προϊόντων για λόγους που σχετίζονται με την υγεία·

36.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη ζήτηση βιολογικών προϊόντων και ζητεί να τονωθεί περαιτέρω και με πιο ενεργό τρόπο η παραγωγή και η προώθησή τους·

37.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, καθώς και να αυξηθεί το ποσοστό χρηματοδότησης της ΕΕ για τον σκοπό αυτό·

38.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των εξωτερικών της ενεργειών προώθησης, να προβάλει πιο εμφατικά τη δέσμευση της ΕΕ για περισσότερο βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας, ποικιλία και ποιότητα και το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται η δέσμευση αυτή, και να αναπτύξει και να τονώσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα καθεστώτα προώθησης και τους λογότυπους της ΕΕ·

39.  υποστηρίζει την παροχή τεχνικής βοήθειας ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να βοηθηθούν να αναπτύξουν δικές τους στρατηγικές εμπορίας και να αναλύσουν τις αγορές-στόχο τους·

40.  προτείνει τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή δυνητικών έργων και βέλτιστων πρακτικών, ως μέσο υποστήριξης διαφημιστικών εκστρατειών από ευρωπαϊκή σκοπιά·

41.  τονίζει ότι στόχος της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι η βελτίωση της οργάνωσης της παραγωγής, της βιωσιμότητας και της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων· εκτιμά ότι η πολιτική προώθησης της ΕΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτρέπει την αξιοποίηση ολόκληρου του δυναμικού των επιχειρήσεων τροφίμων, για να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση·

42.  παροτρύνει την Επιτροπή να καθορίσει, στις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις της για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεύσεων, όπου είναι σκόπιμο, διαφορετικούς κανόνες διαχείρισης για την εσωτερική αγορά, την εξωτερική αγορά, τα πολυεθνικά προγράμματα και τα προγράμματα αντιμετώπισης της κρίσης·

43.  θεωρεί απαραίτητο να καθοριστεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική ενημέρωσης και προώθησης που θα έχει συγκεκριμένη στόχευση στις αγορές και θα προσφέρει προϊόντα ή μηνύματα που πρέπει να αναδειχθούν, λαμβανομένων υπόψη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και των πλέον κερδοφόρων αγορών, προκειμένου να αποφεύγεται ο κατακερματισμός και ο διασκορπισμός της χρηματοδότησης·

Σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και γάλακτος στα σχολεία

44.  εκφράζει ικανοποίηση διότι η Επιτροπή προτείνει, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, να αυξηθούν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν όλα τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των εθνικών σχεδίων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και γάλακτος στα σχολεία και να εντάξουν πλήρως τα εν λόγω σχέδια στον δεύτερο πυλώνα στήριξης της γεωργίας·

Δράση σε σχέση με τις εκστρατείες ενημέρωσης για τους οίνους ποιότητας

46.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη διεξαγωγή, στην αγορά της ΕΕ, εκστρατειών ενημέρωσης που απευθύνονται στον ενήλικο πληθυσμό σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση ευρωπαϊκών οίνων ποιότητας· επισημαίνει ότι οι εν λόγω εκστρατείες θα πρέπει να προβάλλουν, πέρα από την κατανάλωση των οίνων με μέτρο, τις πολιτιστικές ρίζες, τις ποιοτικές ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών οίνων·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕE C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 22.
(2) ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1.
(3) ΕΕ L 147 της 6.6.2008, σ. 3.
(4) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(5) http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/fulltext_en.pdf
(6) ΕΕ C 43 της 15.2.2012, σ. 59.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου