Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2309(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0284/2012

Ingivna texter :

A7-0284/2012

Debatter :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Omröstningar :

PV 21/11/2012 - 5.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0444

Antagna texter
PDF 136kWORD 69k
Onsdagen den 21 november 2012 - Strasbourg Slutlig utgåva
Industriella, energimässiga och andra aspekter på skiffergas och skifferolja
P7_TA(2012)0444A7-0284/2012

Europaparlamentets resolution av den 21 november 2012 om industriella, energimässiga och andra aspekter på skiffergas och skifferolja (2011/2309(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), särskilt artikel 194, som fastslår att tillämpningen av dess bestämmelser på energiområdet för gemenskapsåtgärder bland annat inte påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i fördragen, inklusive framför allt artikel 192.2,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om en ny energistrategi för Europa 2011–2020(1) ,

–  med beaktande av sin resolution av den 29 september 2011 om att utarbeta en gemensam ståndpunkt inom EU inför Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20)(2) ,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten(3) ,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG(4) ,

–  med beaktande av den EU-lagstiftning på miljöområdet som är relevant för utvinningen av skiffergas, däribland: rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt(5) , Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan(6) , Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin(7) , Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område(8) , Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)(9) , Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden(10) , rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår(11) , Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador(12) , Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)(13) , Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen(14) , samt Europaparlamentets och rådets beslut 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen senast 2020(15) ,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 4 februari 2011,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 24 november 2011 om att stärka den externa dimensionen av EU:s energipolitik,

–  med beaktande av kommissionens meddelande om färdplanen för energi 2050(16) ,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG(17) ,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0284/2012), och av följande skäl:

A.  Internationella energiorganet bedömer att den globala kondenseringskapaciteten kommer att öka från 380 miljarder kubikmeter 2011 till 540 miljarder kubikmeter 2020.

B.  Enligt EU-fördragen har medlemsstaterna rätt att bestämma sin egen energimix.

C.  Utvecklingen av skiffergas kan ha en betydande inverkan på naturgasmarknaden vad gäller dynamiken och priserna samt kraftproduktionen.

D.  Kemikalier som används för hydraulisk sprickbildning måste registreras av Europeiska kemikaliemyndigheten och de kan inte godkännas såvida det inte säkerställs att de inte orsakar miljöskador eller att sådana skador kan dämpas (enligt Reach-förordningen).

E.  Okonventionell gas i form av tät gas, skiffergas och metan i kolbädd står redan för mer än hälften av gasproduktionen i Förenta staterna, och skiffergas ökar mest.

F.  Olja produceras redan av skifferolja i Estland och prospektering efter olja i skifferformationer har ägt rum i Parisbäckenet.

Energiaspekter
Potentiella tillgångar

1.  Europaparlamentet noterar att det har gjorts flera olika uppskattningar av skiffergastillgångarna i Europa, bl.a. av amerikanska Energy Information Administration och av Internationella energiorganet, och att flera medlemsstater har sådana tillgångar. Parlamentet inser att, även om dessa uppskattningar till sin karaktär är mycket oprecisa, visar de att det finns potentiellt betydande inhemska energitillgångar, men att det inte är ekonomiskt lönsamt att utvinna alla. Parlamentet konstaterar att vissa medlemsstater har skifferoljetillgångar och att man ännu inte har utnyttjat andra källor av icke-konventionell olja i någon större omfattning.

2.  Europaparlamentet anser att beslutsfattarna bör ha tillgång till mer exakta, aktuella och heltäckande vetenskapliga uppgifter för att kunna göra väl underbyggda val, och håller därför med Europeiska rådet om att Europas potential för hållbar utvinning och användning av skiffergas- och skifferoljetillgångar, utan att riskera vattenförsörjningen och vattenkvaliteten, bör bedömas och kartläggas för att kunna öka försörjningstryggheten. Parlamentet välkomnar de bedömningar som har gjorts av medlemsstaterna och uppmuntrar dem att fortsätta detta arbete, och ber kommissionen att hjälpa till att bedöma potentialen av skiffergas- och skifferoljetillgångar i EU genom att samla in resultaten från medlemsstaternas bedömningar och tillgängliga resultat från prospekteringsprojekt, och genom att analysera och utvärdera de industriella, ekonomiska energirelaterade aspekterna samt miljö- och hälsoaspekterna av inhemsk skiffergasproduktion.

Energimarknader

3.  Europaparlamentet påpekar att uppsvinget för skiffergas i Förenta staterna redan har haft en klart positiv inverkan på naturgasmarknaden och på gas- och elpriserna, särskilt med tanke på att flytande naturgas som var avsedd för den amerikanska marknaden har kunnat säljas på andra håll. Parlamentet konstaterar att Förenta staternas spotpriser har fallit till en historiskt låg nivå, vilket därmed ökar prisskillnaden mellan Förenta staterna och ett Europa som är bundet av långa kontrakt, och påverkar ekonomin och näringslivets konkurrenskraft i Europa.

4.  Europaparlamentet noterar att enligt amerikanska Energy Information Administration beräknar man att Förenta staternas inhemska produktion kommer att stå för 46 procent av gasförsörjningen före 2035.

5.  Europaparlamentet konstaterar att gaspriserna i Förenta staterna fortfarande sjunker, vilket är ännu en utmaning för EU:s konkurrenskraft.

6.  Europaparlamentet noterar att allteftersom gasmarknaden globaliseras och sammanlänkas kommer utvinningen av skiffergas att öka den globala konkurrensen mellan gasleverantörer och således fortsätta att i hög grad påverka priserna. Parlamentet påpekar att skiffergas kommer att bidra till att stärka kundernas ställning gentemot gasleverantörer och därför antagligen leda till lägre priser.

7.  Europaparlamentet noterar att betydande investeringar behövs för att inrätta den infrastruktur som krävs för borrning, lagring, transport och upparbetning av gas och frackingvätska, som helt och hållet måste täckas av industrin.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inför utvecklingen på gasmarknaden och ökningen av knutpunktsbaserad prissättning i Europa, ta upp de potentiella effekterna av den världsomfattande skiffergasutvinningen på LNG-marknaden och upphävandet av eventuella begränsningar för den globala LNG-handeln vid nästa sammanträde i Energirådet EU–Förenta staterna.

9.  Europaparlamentet betonar att subsidiaritetsprincipen för energimixlösningar gäller prospektering efter och/eller utvinning av skiffergas på EU-nivå. Parlamentet noterar emellertid att prospektering efter skiffergas kan ha en gränsöverskridande dimension, särskilt när borrning sker nära en landsgräns till en annan medlemsstat eller när den påverkar grundvattnet, luften eller jorden i mer än ett land. Parlamentet vill se att alla tekniska frågor och miljöfrågor i samband med prospektering efter skiffergas offentliggörs i sin helhet och att ett lämpligt samarbete inleds med alla intressenter före och under koncessionsavtal.

10.  Europaparlamentet konstaterar att konsumtionen av naturgas för närvarande ökar och att Europa kommer att fortsätta att tillhöra de regioner som har störst importbehov av gas. Parlamentet noterar att enligt Internationella energiorganet beräknas den inhemska gasproduktionen i Europa att sjunka och efterfrågan att öka, och att importen på så sätt drivs upp till omkring 450 kubikmeter 2035. Parlamentet erkänner därför den mycket viktiga roll som skiffergasproduktionen har i världen för att säkra energiförsörjningen och diversifieringen av energikällor och av försörjningen på medellång och lång sikt. Parlamentet är medvetet om att inhemsk produktion av skiffergas kan erbjuda en möjlighet för vissa medlemsstater att ytterligare diversifiera sina försörjningskällor för naturgas, med tanke på medlemsstaternas beroende av gasimport från tredjeländer. Parlamentet konstaterar att som ett resultat av den stigande produktionen av naturgas från skiffer i Förenta staterna är numera tillgången på flytande naturgas större i Europa, och med en kombination av en ökad inhemsk naturgasförsörjning och större tillgång på flytande naturgas ökar möjligheterna att diversifiera gasförsörjningen.

11.  Europaparlamentet betonar dock att det är nödvändigt att anta andra långsiktiga åtgärder och strategier, t.ex. kraftigt ökad användning av förnybara energikällor och förbättrad energieffektivitet och ökade energibesparingar, tillräckligt med infrastruktur och anläggningar för lagring, diversifiering av leverantörs- och transiteringsvägar och ingående av pålitliga partnerskap med leverantörs-, transiterings- och konsumentländer, på grundval av öppenhet, ömsesidigt förtroende och icke-diskriminering, i enlighet med principerna i energistadgan och EU:s tredje energipaket.

12.  Europaparlamentet upprepar sitt krav till kommissionen att före utgången av 2013 lägga fram en analys om framtiden för den globala gasmarknaden och EU:s gasmarknad, där en bedömning görs av effekterna av redan planerade gasinfrastrukturprojekt (exempelvis de projekt som utvecklats inom den södra korridoren), av nya terminaler för flytande naturgas, av skiffergasen på Förenta staternas gasmarknad (särskilt behoven av importerad flytande naturgas), och av hur en eventuell utveckling av skiffergas i EU kommer att påverka en framtida trygg gasförsörjning och gaspriserna. Parlamentet anser att analysen bör återge, och utgå från, hur långt man har kommit med utbyggnaden av infrastrukturen och EU:s koldioxidmål för 2020. Parlamentet betonar att alla berörda parter bör höras.

13.  Europaparlamentet betonar att en fullt fungerande, sammanlänkad och integrerad inhemsk energimarknad i EU också är nödvändig, bl.a. med för att fullt ut kunna utnyttja eventuell skiffergasproduktion i EU, utan att det får negativa konsekvenser för miljön och samhällen i närheten av denna typ av verksamhet. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt sträva mot detta mål, särskilt genom att säkra en friktionsfri övergång till och tillämpning av kraven i EU:s tredje inre energimarknadspaket och energiinfrastrukturpaket i syfte att senast 2014 harmonisera de europeiska energimarknaderna och fullt ut liberalisera grossistmarknaderna för gas.

Övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp

14.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att gas kommer att bli viktig vid omvandlingen av energisystemen, vilket nämns i färdplanen för energi 2050, eftersom den utgör ett snabbt, tillfälligt och kostnadseffektivt sätt att minska beroendet av andra, smutsigare fossila bränslen innan man helt och hållet går över till en hållbar och koldioxidsnål kraftproduktion, och därigenom minskar utsläppen av växthusgaser, särskilt i de medlemsstater som för närvarande använder stora mängder kol i kraftproduktionen, om det i konsekvensbedömningarna fastställs att denna utvinning varken har någon negativ inverkan på miljön, och i synnerhet inte på grundvattennivåerna, eller på de närliggande samhällena.

15.  Med tanke på avsaknaden av heltäckande europeiska uppgifter om koldioxidavtrycket för skiffergas, uppmanar Europaparlamentet kommissionens gemensamma forskningscentrum att snabbt slutföra sin fullständiga livscykelanalys av utsläppen av växthusgaser vid utvinning och produktion av skiffergas, för att garantera att man på rätt sätt tar hänsyn till dem i framtiden.

16.  Europaparlamentet konstaterar också att vissa former av förnybar energi, t.ex. vindkraft, är föränderliga och behöver stöd från eller balanseras av pålitlig och flexibel energiteknik. Parlamentet anser att naturgas, däribland skiffergas, kan vara en lösning bland flera andra lösningar, t.ex. ökad sammanlänkning, bättre styrsystem och kontroll via smarta nät på alla nätverksnivåer, energilagring och efterfrågestyrning. Parlamentet inser betydelsen av avskiljning och lagring av koldioxid för att långsiktigt säkra gasens hållbarhet som energikälla.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera de ekonomiska aspekterna av avskiljning och lagring av koldioxid för gas för att påskynda utvecklingen och utnyttjandet av denna teknik. Parlamentet uppmanar även kommissionen att undersöka den sannolika effekten av tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid på en flexibel gaskraftproduktion och därmed på dess roll som stöd för förnybara energikällor.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i linje med EU:s färdplan för energi 2050, utvärdera de ekonomiska och miljömässiga effekterna av och möjligheterna med okonventionell gas i EU, med hänsyn till Förenta staternas erfarenhet och reglering på området, och samtidigt erkänna att omfattningen av användningen av okonventionell gas i EU i slutändan kommer att bestämmas av marknaden och de beslut som medlemsstaternas fattar inom ramen för EU:s långsiktiga klimat- och energipolitiska mål.

19.  Europaparlamentet uppmanar de offentliga myndigheterna att göra en regional konsekvensbedömning av underjorden för att optimera resursfördelningen mellan geotermisk energi, skiffergas och andra underjordiska resurser och därmed maximera fördelarna för samhället.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att be Europeiska miljöbyrån att förbereda en omfattande vetenskaplig miljöanalys av utvinningen av skiffergas och skifferolja och av den tillgängliga teknikens potentiella effekt.

Industriella och ekonomiska aspekter av okonventionell olja och gas
Industriell miljö

21.  Europaparlamentet erinrar om att den dramatiska ökningen av skiffergasproduktion i Förenta staterna har stötts av en etablerad industri, däribland tillräckligt många riggar, nödvändig arbetskraft och en erfaren och välutrustad tjänsteindustri. Parlamentet är medvetet om att det i EU kommer att ta tid för den nödvändiga tjänstesektorn att bygga upp tillräcklig kapacitet och för företagen att förvärva den nödvändiga utrustningen och erfarenheten, och att detta också troligtvis kommer att bidra till högre kostnader på kort sikt. Parlamentet uppmuntrar samarbete mellan relevanta företag i EU och Förenta staterna, i syfte att tillämpa ”grön förbränning”, bästa tillgängliga teknik och miljövänliga industriprocesser samtidigt som man minskar kostnaderna. Parlamentet menar att förväntningarna om utvecklingstakten för skiffergasutvinningen i EU bör vara realistiska och att all potentiell kommersiell utvinning bör ske etappvis för att undvika ekonomiska cykler med uppsving och kriser, vilka leder till svåra negativa lokala följdverkningar.

22.  Europaparlamentet påpekar att ett stabilt regelverk är nödvändigt både för att skapa det rätta klimatet som låter gasföretag investerar i välbehövlig infrastruktur samt forskning och utveckling, och för att förhindra att marknaden snedvrids.

23.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som är intresserade av att utveckla skiffergas att införa den nödvändiga kompetens som krävs i sina konventionella utbildningssystem i syfte att skapa en skicklig arbetskraft med den kompetens som krävs.

24.  Europaparlamentet påpekar att prospekteringen efter skiffergas och skifferolja inte är något unikt för Europa och att det finns ett stort intresse för att utveckla nya olje- och gasresurser som ett sätt att förbättra konkurrenskraften på energiområdet och den ekonomiska konkurrenskraften i olika länder och regioner, bland annat i Asien, Nordamerika, Latinamerika, Afrika och Australien. Parlamentet understryker behovet av att inkludera skiffergas och skifferolja i bilateral EU-dialog och partnerskap med länder som redan håller på att utveckla okonventionella resurser eller är intresserade av deras utveckling och/eller användning, för att utbyta sakkunskap och bästa praxis.

25.  Europaparlamentet betonar behovet av att vara öppen inför all ny, kommande teknik på området för energiforskning. Parlamentet efterlyser ytterligare forskning om och utvecklingsverksamhet som rör verktyg och teknik, däribland avskiljning och lagring av koldioxid, så att möjligheten till en mer hållbar och säker utvinning av okonventionell gas kan undersökas. Parlamentet konstaterar därför att teknik och innovation i gassektorn också har en annan roll att spela genom att bidra till EU:s kompetensbas och konkurrenskraft.

26.  Europaparlamentet noterar den tekniska utvecklingen i Österrike, där industrin har för avsikt att använda frackingvätskor som endast innehåller vatten, sand och majsmjöl. Parlamentet rekommenderar att andra medlemsstater och kommissionen granskar möjligheten att utvinna skiffergas utan att använda kemikalier, och efterlyser ytterligare forskning och utvecklingsverksamhet rörande sådan teknik och/eller praxis som dämpar den potentiella miljöpåverkan.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram rekommendationer för att minska flyktiga metanutsläpp från alla skiffergasbrunnar i EU.

Tillståndssystemet

28.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de inrättar ett stabilt regelsystem och garanterar de administrativa resurser och övervakningsresurser som krävs för en hållbar utveckling av all skiffergasrelaterad verksamhet, inklusive de som krävs enligt EU:s miljö- och klimatskyddslagar. Parlamentet erinrar om att i enlighet med subsidiaritetsprincipen har varje medlemsstat rätt att själv besluta om utvinningen av olja och skiffergas.

29.  Europaparlamentet noterar att det rådande licensieringsförfarandet för skiffergasutvinning regleras genom den allmänna lagstiftningen om gruvdrift eller kolväte. Parlamentet konstaterar att enligt den slutliga rapporten av den 8 november 2011 om okonventionell gas i Europa som utarbetades åt kommissionen, och enligt den följenot av den 26 januari 2012 om EU:s miljöregelverk avseende skiffergasprojekt som utarbetades åt kommissionen, omfattar EU:s regelverk alla aspekter av tillstånd för skiffergas, tidig utvinning och produktion. Parlamentet noterar dock att storskalig utvinning av skiffergas kan kräva en omfattande anpassning av all befintlig och relevant EU-lagstiftning, inklusive Reach, för att täcka särdragen inom okonventionell utvinning av fossila bränslen. Parlamentet uppmanar kommissionen och de offentliga myndigheterna i medlemsstaterna att utan dröjsmål kontrollera och vid behov att förbättra regelverken i syfte att säkerställa deras lämplighet för skiffergas- och skifferoljeprojekt, särskilt när det gäller att förbereda för en möjlig framtida produktion i kommersiell skala i Europa, samt för att ta itu med miljörisker.

30.  Europaparlamentet betonar betydelsen av transparens och att allmänheten deltar i samråd fullt ut, särskilt i samband med införandet av en ny strategi för gasutvinning. Parlamentet påpekar att det i vissa medlemsstater saknas offentliga samråd i samband med tillståndsfasen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utvärdera sin lagstiftning för att se om lämplig hänsyn tas till denna aspekt, inklusive den fullständiga tillämpningen av bestämmelserna i Århuskonventionen och motsvarande bestämmelser i unionsrätten.

31.  Europaparlamentet anser att medlemsstater som sätter igång med skiffergasprojekt bör anta en enda metod när det gäller tillstånd och licensiering samt granskning av i vilken utsträckning miljölagstiftningen uppfylls, inklusive obligatorisk miljökonsekvensbedömning, vilket i vissa medlemsstater är den vanliga praxisen för alla energiprojekt.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att ändringarna av den lagstiftning som är nödvändig för licensieringen för utvinning av skiffergas omfattas av ett godkännande från de berörda lokala myndigheterna.

Den allmänna opinionen och bästa praxis
Allmänhetens inställning

33.  Europaparlamentet känner mycket väl till att allmänhetens inställning till skiffergasutvinning varierar mellan medlemsstaterna och att negativa attityder kan bero på bristande eller felaktig information. Parlamentet efterlyser mer och bättre information till allmänheten om skiffergasverksamhet som ska tillhandahållas på ett öppet och objektivt sätt, och stöder ett upprättande av portaler som ger tillgång till omfattande offentlig information om sådan verksamhet. Parlamentet uppmanar de företag som planerar för utvinning av skiffergas i EU att tillhandahålla fullständig information om sin verksamhet, att samråda med lokalbefolkningen och lokala myndigheter innan de påbörjar borrningen, och att offentliggöra samtliga kemikalier som de använder vid hydraulisk sprickbildning, inklusive de koncentrationer som används, efter bedömningen av skifferformationen.

34.  Europaparlamentet anser att det bästa sättet för att få lokalbefolkningen att engagera sig på ett meningsfullt sätt och i god tid är genom en obligatorisk miljökonsekvensbedömning, stor öppenhet och offentliga samråd om förslagna skiffergasprojekt, oavsett projektets varaktighet och omfattning.

35.  Europaparlamentet noterar att det är särskilt viktigt för skiffergasföretag i EU att verka för och skapa hållbara relationer med de lokala samhällena i alla stadier av verksamheten, med tanke på att befolkningstätheten i EU är högre än i Förenta staterna och att markägarna i EU inte äger underjordiska naturtillgångar och därmed inte gynnas direkt av utvinningen på samma sätt som i Förenta staterna. Parlamentet vill i detta sammanhang se att ramar fastställs som är konkurrenskraftiga för industrin, men samtidigt låter nationella och lokala samhällen dra nytta av skiffergasresurserna. Parlamentet uppmanar också skiffergasföretag att införa ansvarsfulla lokala arbetsmetoder, se till att lokalbefolkningen gynnas av skiffergasutvecklingen, garantera tillämpning av principen om att förorenaren betalar och stå för eventuella kostnader som direkta eller indirekta skador kan orsaka.

36.  Europaparlamentet anser att man bör betona en öppen dialog med det civila samhället, under både förberedandefasen och uppföljningsfasen, grundad på det vetenskapliga material som finns tillgängligt, och kraftfullt ta itu med frågorna kring gasläckor och effekterna av utvinningen av skiffergas på grundvattnet, landskapet, jordbruket och turistnäringen. Parlamentet erinrar om att det i budgeten för 2012 finns ett anslag som är avsett för att finansiera pilotprojekt och annan stödverksamhet i syfte att främja en sådan dialog. Parlamentet menar att detta bör organiseras på ett neutralt sätt och i nära samarbete med medlemsstaterna, inbegripet nationella myndigheter, lokala samhällen, allmänheten, företag och icke-statliga organisationer.

37.  Europaparlamentet betonar betydelsen av en öppen företagsstyrning i olje- och gasföretag som bedriver skiffergas- och skifferoljeverksamhet.

Bästa praxis

38.  Europaparlamentet betonar vikten av att tillämpa höga säkerhetsnormer, bästa tillgängliga teknik och bästa verksamhetsmetoder vid utvinning och produktion av skiffergas och att ständigt förbättra tekniken och metoderna samt reducera de negativa effekterna. Parlamentet betonar i detta avseende vikten av att garantera omfattande FoU-investeringar för industrin. Parlamentet välkomnar initiativen från Internationella energiorganet och sammanslutningar av olje- och gasproducenter som syftar till att definiera bästa praxis vid prospektering och produktion av skiffergas och skifferolja.

39.  Europaparlamentet anser att oro över risken att skiffergasutvecklingen kan skada vattenförsörjningen genom läckage från brunnar kan bemötas genom att anta bästa praxis vid utveckling och konstruktion av brunnar, framför allt fodring, cementering och tryckstyrning, samt tryckprovning av cementerad fodring och toppmodern cementtätning för att konsolidera formisolering. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att denna praxis följs vid skiffergasutveckling, bland annat med hjälp av inspektioner på plats.

40.  Europaparlamentet betonar att operatörer och tjänsteindustrin, genom att utveckla bättre teknik och metoder grundade på en kraftfull lagstiftning, inte bara kommer att förbättra möjligheterna för att allmänheten ska godta skiffergasprojekt, utan att det även kommer att skapas affärsmöjligheter och tillfällen att förbättra exportmöjligheterna, med hänsyn till de världsomspännande miljöutmaningarna i samband med utvinning av okonventionell gas. Parlamentet rekommenderar därför medlemsstaterna att ta hänsyn till rekommendationerna i Internationella energiorganets omfattande referensdokument om bästa tillgängliga teknik för hydraulisk sprickbildning så snart som det blir tillgängligt.

41.  Europaparlamentet understryker behovet av högsta möjliga säkerhets- och miljönormer och av regelbundna inspektioner vid säkerhetskritiska stadier i samband med brunnskonstruktion och hydraulisk sprickbildning. Parlamentet betonar särskilt att operatörerna bör begränsa efterförbränningen och återvinna gas, omhänderta flyktiga utsläpp samt återanvända eller rena avloppsvatten. Parlamentet uppmanar EU att följa Förenta staternas miljönormer för fracking, vilka kräver att företag omhändertar metan och andra förorenande gasutsläpp, och som har införts av amerikanska naturvårdsverket (EPA).

42.  Europaparlamentet uppmanar dessutom skiffergasföretagen att kontrollera vattenbrunnar för hushåll i närheten av deras brunnar före och under produktionen samt offentliggöra uppgifterna för allmänheten på ett tillgängligt, förståeligt och öppet sätt.

43.  Europaparlamentet understryker betydelsen av att operatörer återvinner och återställer den använda marken och genomför övervakning i efterhand när de avslutar sin verksamhet.

44.  Europaparlamentet efterlyser ett utbyte av bästa metoder och information mellan EU-medlemsstaterna, men även mellan EU, Förenta staterna och Kanada. Parlamentet uppmuntrar särskilt till samarbete mellan europeiska och nordamerikanska städer och kommuner som har upptäckt skiffergas. Parlamentet betonar betydelsen av kunskapsöverföring om skiffergasutvinning från industrin till lokala samhällen.

45.  Europaparlamentet uppmanar med kraft skiffergas- och skifferoljeindustrin att på ett enhetligt sätt tillämpa högsta miljö- och säkerhetsnormer oavsett var i världen företagen bedriver sin verksamhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka mekanismer som skulle kunna användas för att se till att EU-baserade företag i sin internationella verksamhet uppfyller de högsta normerna. Parlamentet anser att företagens sociala ansvar också bör vara en viktig pådrivande kraft på detta område och att medlemsstaterna vid utfärdandet av tillstånd skulle kunna ta hänsyn till internationella incidenter där företagen varit delaktiga, under förutsättning att dessa incidenter åtföljs av grundlig granskning.

46.  Europaparlamentet betonar vikten av att stödja och medfinansiera åtgärder som syftar till att upprätta oberoende forum med företrädare för industrin och forskningsvärlden med målet att skapa opinion och etablera god praxis när det gäller ren teknik för utvinning skiffergas.

47.  Europaparlamentet erinrar om att principen om att förorenaren betalar alltid ska tillämpas vid skiffergas- och skifferoljeverksamhet, framför allt vad gäller rening av avloppsvatten, och att företagen ska vara fullt ansvariga för alla direkta eller indirekta skador de eventuellt orsakar. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma behovet av att lägga fram förslag för att framför allt inkluderarhydraulisk sprickbildning och annan verksamhet i samband med skiffergasutvinning i direktivet om miljöansvar, och tvinga skiffergasföretag att tillhandhålla obligatorisk ekonomisk säkerhet eller försäkringskrav i händelse av miljöskador kopplade till deras verksamhet för att skapa rättssäkerhet för den berörda befolkningen.

o
o   o

48.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 64.
(2) P7_TA(2011)0430.
(3) EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.
(4) EUT L 295, 12.11.2010, s. 1.
(5) EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
(6) EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
(7) EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.
(8) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
(9) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(10) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.
(11) EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.
(12) EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
(13) EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.
(14) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.
(15) EUT L 140, 5.6.2009, s. 136.
(16) COM(2011)0885.
(17) COM(2011)0658.

Senaste uppdatering: 27 mars 2014Rättsligt meddelande