Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2881(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0498/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0451

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 89kWORD 26k
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προσεχής Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες (WCIT-2012) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και η ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού Διεθνών Τηλεπικοινωνιών
P7_TA(2012)0451B7-0498, και 0499/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Nοεμβρίου 2012 σχετικά με την επικείμενη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες (WCIT-2012) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και την ενδεχόμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών (2012/2881(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009(1) , για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009(2) για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2002(3) σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το ανοιχτό Διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη(4) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 με τίτλο «Διακυβέρνηση του διαδικτύου: τα επόμενα βήματα’(5) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/HRC/20/L13 του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών που θα διενεργηθεί κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες ή στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών της οργάνων (COM(2012)0430),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός διεθνών τηλεπικοινωνιών (ITR) εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Διοικητική Διάσκεψη Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας στη Μελβούρνη το 1988 και δεν έχει έκτοτε αναθεωρηθεί,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπογράψει αυτόν τον κανονισμό,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) έχει συγκαλέσει σύνοδο στο Ντουμπάι από τις 3 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2012, με την ονομασία World Conference on International Telecommunications (Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες - WCIT) και με στόχο να υπάρξει συμφωνία επί ενός νέου κειμένου του εν λόγω κανονισμού,

1.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οιεσδήποτε αλλαγές στον κανονισμό διεθνών τηλεπικοινωνιών θα είναι συμβατές με το κεκτημένο της ΕΕ και θα προωθούν την επιδίωξη και το ενδιαφέρον της Ένωσης για προαγωγή του Διαδικτύου ως δημόσιου χώρου, όπου γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι, και όπου διασφαλίζονται οι αρχές της ελεύθερης αγοράς, της ουδετερότητας του δικτύου και της επιχειρηματικότητας·

2.  αποδοκιμάζει την έλλειψη διαφάνειας και ευρείας συμμετοχής που χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις για την WCIT-12, ενώ η έκβαση της συνάντησης αυτής μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο δημόσιο συμφέρον·

3.  πιστεύει ότι ούτε η ITU ούτε οιοσδήποτε άλλος ενιαίος, συγκεντρωτικού χαρακτήρα διεθνής φορέας είναι κατάλληλο όργανο για να ασκεί ρυθμιστική εξουσία επί της διακυβέρνησης του Διαδικτύου ή επί των διαδικτυακών ροών·

4.  τονίζει ότι ορισμένες από τις προτάσεις για την αναμόρφωση του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο Διαδίκτυο, την αρχιτεκτονική του, τη λειτουργία του, το περιεχόμενό του, την ασφάλειά του, τις επιχειρηματικές σχέσεις και τη διακυβέρνηση, καθώς και στην ελεύθερη ροή πληροφοριών στο Διαδίκτυο·

5.  πιστεύει ότι, ως συνέπεια μερικών από τις προτάσεις που παρουσιάζονται, θα μπορούσε η ίδια η ITU να καταστεί κυρίαρχη εξουσία ορισμένων πτυχών του Διαδικτύου, κάτι που θα ήταν δυνατόν να βάλει τέλος στο σημερινό εκ των κάτω προς τα άνω, πολυσυμμετοχικό μοντέλο· φοβάται ότι, αν εγκριθούν, οι προτάσεις αυτές ενδέχεται να πλήξουν σοβαρά την ανάπτυξη και την προσβασιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες, καθώς και την ψηφιακή οικονομία στο σύνολό της· πιστεύει ότι η διακυβέρνηση του Διαδικτύου και τα συναφή ρυθμιστικά ζητήματα πρέπει να εξακολουθήσουν να προσδιορίζονται με τρόπο ολοκληρωμένο και πολυσυμμετοχικό·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ανάμεσα σε αυτές τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της ITU, περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων μηχανισμών κερδοφορίας, που θα μπορούσαν να απειλήσουν σοβαρά τον ανοιχτό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα του Διαδικτύου ωθώντας τις τιμές προς τα άνω, παρεμποδίζοντας την καινοτομία και περιορίζοντας την πρόσβαση· υπενθυμίζει ότι το Διαδίκτυο πρέπει να παραμείνει ελεύθερο και ανοιχτό·

7.  υποστηρίζει οιεσδήποτε προτάσεις για διατήρηση του σημερινού πεδίου εφαρμογής του ITR και της σημερινής εντολής της ITU· εναντιώνεται σε κάθε πρόταση για επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε τομείς όπως το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του χώρου ονομάτων περιοχής, της διευθυνσιοδότησης IP, της δρομολόγησης της διαδικτυακής κίνησης και των ζητημάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να αποτρέψουν οποιεσδήποτε αλλαγές του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών οι οποίες θα ήταν επιζήμιες για τον ανοιχτό χαρακτήρα του Διαδικτύου, για τη δικτυακή ουδετερότητα, για την αρχή της διατερματικότητας (end-to-end principle), για τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και για τη συμμετοχική διακυβέρνηση που ανατίθεται σε πολλούς παράγοντες, όπως οι κυβερνήσεις, οι υπερεθνικοί οργανισμοί, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, η τεχνολογική κοινότητα και οι χρήστες του Διαδικτύου και καταναλωτές εν γένει·

9.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ITR εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασιζόμενο στη συγκέντρωση των απόψεων ευρέος φάσματος συμμετόχων, μέσω μιας στρατηγικής που θα αποσκοπεί πρωτίστως στην εξασφάλιση και διαφύλαξη του ανοιχτού χαρακτήρα του Διαδικτύου και στην προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των χρηστών όταν είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο·

10.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί ένα εύρωστο Διαδίκτυο «βέλτιστης προσπάθειας», το οποίο θα προωθεί την καινοτομία και την ελευθερία έκφρασης, θα διασφαλίζει τον ανταγωνισμό και θα αποτρέπει ένα νέο ψηφιακό χάσμα·

11.  τονίζει ότι ο ITR πρέπει να αναφέρει πως οι συστάσεις της ITU είναι μη δεσμευτικά έγγραφα που προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11.
(3) ΕΕ L 249 της 17.9.2002, σ. 21.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0511.
(5) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 33.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου