Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2114(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0367/2012

Teksty złożone :

A7-0367/2012

Debaty :

PV 10/12/2012 - 23
CRE 10/12/2012 - 23

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0469

Teksty przyjęte
PDF 170kWORD 35k
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Finansowanie handlu i inwestycji unijnych MŚP
P7_TA(2012)0469A7-0367/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie finansowania handlu i inwestycji unijnych MŚP: łatwiejszy dostęp do kredytu w celu wsparcia internacjonalizacji (2012/2114(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Globalny wymiar Europy – Konkurowanie na światowym rynku – Wkład w strategię wzrostu gospodarczego i zatrudnienia UE” (COM(2006)0567),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku kompleksowej europejskiej polityki dotyczącej inwestycji międzynarodowych” (COM(2010)0343),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Handel, wzrost i polityka światowa – polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020” (COM(2010)0612),

–  uwzględniając Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu (porozumienie TBT) przyjęte w 1994 r. stanowiące część wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej w ramach GATT(1) ,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu(2) (rozporządzenie o barierach w handlu),

–  uwzględniając sprawozdanie w sprawie światowych inwestycji Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju z 2011 r.,

–  uwzględniając sprawozdania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Światowej Organizacji Handlu i Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju w sprawie środków grupy G20 dotyczących inwestycji i związanych z handlem (od połowy października 2010 r. do kwietnia 2011 r.),

–  uwzględniając ramy polityki inwestycyjnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych(3) ,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, a zwłaszcza rezolucję z dnia 13 października 2005 r. w sprawie perspektyw stosunków handlowych pomiędzy UE i Chinami(4) , rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie transatlantyckich stosunków gospodarczych między UE i Stanami Zjednoczonymi(5) , rezolucję z dnia 28 września 2006 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych Unii Europejskiej z Indiami(6) , rezolucję z dnia 12 października 2006 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych między UE a Mercosurem w perspektywie zawarcia międzyregionalnego układu o stowarzyszeniu(7) , rezolucję z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie Europy w czasach globalizacji – zewnętrznych aspektów konkurencji(8) , rezolucję z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych UE z Rosją(9) , rezolucję z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE na rzecz łatwiejszego dostępu do rynku dla europejskich eksporterów(10) , rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. „Ku zreformowanej Światowej Organizacji Handlu”(11) , rezolucję z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z Chinami(12) , rezolucję z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami(13) , rezolucję z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stosunków handlowych Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską(14) , rezolucję z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Republiką Korei(15) , rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych(16) , stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi(17) , rezolucję z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie stanu negocjacji nad umową o wolnym handlu UE-Indie(18) , rezolucję z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie stosunków handlowych UE-Japonia(19) , rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie stosunków handlowych UE-Kanada(20) oraz rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii „Europa 2020”(21) ,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady Europejskiej zatytułowane „Sprawozdanie w sprawie barier w handlu i inwestycjach – 2011 r. Włączenie naszych strategicznych partnerów gospodarczych w działania na rzecz poprawy dostępu do rynku: priorytetowe działania w celu zniesienia barier w handlu” (COM(2011)0114),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie barier w handlu i inwestycjach(22) ,

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Małe przedsiębiorstwo, wielki świat – nowe partnerstwo na rzecz pomocy MŚP w wykorzystaniu szans na światowych rynkach” (COM(2011)0702),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP” (COM(2011)0870),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady Europejskiej zatytułowane „Sprawozdanie w sprawie barier w handlu i inwestycjach – 2012 r.” (COM(2012)0070),

–  uwzględniając sprawozdanie MKF/Banku Światowego „Doing Business 2012: prowadzenie działalności gospodarczej w bardziej przejrzystym świecie” (zwanego dalej „wskaźnikiem Doing Business 2012”),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie atrakcyjności inwestowania w Europie(23) ,

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0367/2012),

A.  mając na uwadze, że od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony wspólna polityka handlowa, na mocy art. 207 TFUE, obejmuje bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) i leży w wyłącznej gestii UE; mając na uwadze, że państwa członkowskie mogą negocjować i zawierać dwustronne umowy inwestycyjne tylko wówczas, gdy zostały do tego upoważnione przez Unię; mając na uwadze, że wymagane jest uzyskanie zgody Parlamentu w przypadku wszystkich umów o handlu i umów inwestycyjnych negocjowanych przez Komisję w imieniu Unii;

B.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem UNCTAD za 2011 r. UE pozostaje kluczowym obszarem, który przyciąga BIZ; mając na uwadze, że z drugiej strony dane Eurostatu pokazują, iż całkowite wypływy z UE-27 w postaci BIZ spadły o 30% w 2008 r., o kolejne 28% w 2009 r. oraz o dodatkowe 62% w 2010 r.;

C.  mając na uwadze, że zgodnie ze wskaźnikiem Doing Business 2012 państwa członkowskie stanowią jedynie 40% (a członkowie strefy euro zaledwie 26%) 35 krajów przodujących w dziedzinie przedsiębiorczości na szczeblu światowym;

D.  mając na uwadze, że Komisja szacuje, iż 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i że 92% tych MŚP to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od jednego do dziewięciu pracowników, 6,7% to małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników a 1,1% to średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników; mając na uwadze, że MŚP to 23 miliony podmiotów, które tworzą podstawę gospodarki unijnej, zapewniając dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym;

E.  mając na uwadze, że MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstwa, mają odmienny charakter i odmienne potrzeby wynikające ze szczególnej natury sektora przemysłowego lub sektora usługowego, w których działają, państwa członkowskiego lub nawet regionu, w którym prowadzą działalność, z ich rozmiaru, z ich modelu biznesowego, z kultury przedsiębiorczości oraz z otoczenia biznesowego, niezależnie od tego, czy prowadzona działalność jest działalnością międzynarodową, czy dotyczy ona jednolitego rynku; mając na uwadze, że stają one wobec różnych wyzwań w ramach właściwych dla nich cykli koniunkturalnych;

F.  mając na uwadze, że brak finansowania, obok słabszego ducha przedsiębiorczości niż w innych krajach uprzemysłowionych, pozostaje jednym z głównych wyzwań w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w UE, zaś ciągła fragmentacja regulacyjna oraz nadmierna biurokracja nadal ograniczają zdolność MŚP do dostosowania się do energo- i zasobooszczędnej gospodarki oraz do ekspansji na rynki poza krajem pochodzenia, zarówno na jednolitym rynku, jak i w wymiarze światowym;

G.  mając na uwadze, że 44% MŚP twierdzi, że znaczącą barierą na drodze do internacjonalizacji jest brak odpowiednich informacji;

H.  mając na uwadze, że opór europejskich MŚP przed rozwijaniem działalności na skalę międzynarodową wynika głównie z braku analizy lub wstępnej analizy ich możliwości eksportowych;

I.  mając na uwadze, że znacząca liczba europejskich MŚP jest zaangażowana w międzynarodową działalność eksportową (25% wszystkich MŚP), a jedynie 13% europejskich MŚP prowadzi działalność na rynkach poza UE i że tylko 4% nieaktywnych na arenie międzynarodowej MŚP ma konkretne plany dotyczące rozpoczęcia działalności międzynarodowej w najbliższej przyszłości; mając na uwadze, że w przypadku niektórych MŚP internacjonalizacja nie jest możliwa z uwagi na ich profil biznesowy oraz rozmiar;

J.  mając na uwadze, że tylko 10% mikroprzedsiębiorstw korzysta z już ponad 300 dostępnych programów wsparcia publicznego, a z uwagi na dużą liczbę programów wsparcia MŚP mają trudności z rozpoznaniem oraz skorzystaniem z pomocy, która jest faktycznie dostępna;

K.  mając na uwadze, że europejskie MŚP są szczególnie dotknięte światowym kryzysem gospodarczym i finansowym, i że należy również wspierać ich internacjonalizację poza jednolitym rynkiem;

L.  mając na uwadze, że w przeciągu ostatnich dwóch lat systematycznie niemal jedna trzecia MŚP, które składały wniosek o pożyczkę bankową, takiej pożyczki nie uzyskała lub uzyskała kredyt niższy niż ten, o który wnioskowała; mając na uwadze, że największy procent odrzuconych wniosków dotyczył mikroprzedsiębiorstw;

M.  mając na uwadze, że w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) podkreślono, że należy umożliwić instytucjom finansowym udostępnienie 30 miliardów EUR nowych funduszy dla ponad 315 000 MŚP w okresie 2007–2013; oraz mając na uwadze, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udostępnił ok. 40 miliardów EUR pożyczek dla MŚP, z których skorzystało ponad 210 000 MŚP w latach 2008–2011;

N.  mając na uwadze, że na lata 2014–2020 Komisja zaproponowała nowy Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), w którym przewiduje się wprowadzenie instrumentu gwarancji kredytowej dla przedsiębiorstw i MŚP, zapewniającego gwarancje dla instrumentów finansowania dłużnego, poprzez pożyczki, pożyczki podporządkowane i partycypacyjne lub leasing, mające na celu ograniczenie szczególnych trudności, jakie MŚP napotykają w uzyskiwaniu funduszy na swój rozwój, i że w programie tym proponuje się sekurytyzację portfeli dłużnych MŚP, mającą na celu pozyskanie dodatkowych środków na pokrycie długu dla MŚP, a planowany budżet programu wyniesie 2,5 miliarda euro;

O.  mając na uwadze, że doświadczenie państw członkowskich w zakresie polityki wsparcia na rzecz internacjonalizacji MŚP i mikroprzedsiębiorstw oraz instytucji społeczeństwa obywatelskiego (izb handlowych, stowarzyszeń przedsiębiorców itp.) stanowi ogromny kapitał doświadczeń pomocny przy projektowaniu nowych, skutecznych i wydajnych strategii politycznych w tej dziedzinie;

P.  mając na uwadze, że polityka wsparcia MŚP wprowadzana na szczeblu europejskim powinna mieć charakter pomocniczy, dodatkowy i uzupełniający względem istniejących środków, przyczyniać się do tworzenia europejskiej wartości dodanej, unikać powielania działań i pokrywania się z istniejącymi programami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz zapewniać większą koordynację programową i operacyjną;

Q.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komisji w sprawie barier w handlu i inwestycjach podaje się przykłady tego, jak dostęp UE do rynków różnych krajów na świecie, w tym krajów uprzemysłowionych, największych wschodzących gospodarek i członków WTO, utrudniają w większym zakresie rozmaite bariery pozataryfowe niż cła, od których w znacznym stopniu odstępuje się w miarę postępu globalizacji; mając na uwadze, że przepisy WTO zakazują stosowania barier pozataryfowych;

R.  mając na uwadze, że w razie konieczności UE powinna wspierać swój przemysł i przedsiębiorstwa oraz aktywnie ich bronić, w tym MŚP, w obliczu naruszania uzgodnionych reguł, norm WTO i zasad przez swoich partnerów handlowych, stosując przy tym wszelkie odpowiednie i proporcjonalne środki; mając na uwadze, że użycie wielostronnych i dwustronnych mechanizmów rozstrzygania sporów, zwłaszcza zgodnych z zasadami WTO instrumentów ochrony handlu, powinno być środkiem ostatecznym;

S.  mając na uwadze, że brak pewności prawa co do inwestycji jest kluczowym czynnikiem zniechęcającym MŚP do internacjonalizacji oraz że absolutnie konieczne jest ustanowienie z naszymi partnerami handlowymi ram prawnych gwarantujących pewność prawa; mając na uwadze, że UE musi chronić interesy spółek europejskich, w szczególności MŚP, przed naruszeniem pewności prawa co do inwestycji w krajach nienależących do UE;

1.  nalega, by Komisja, a w stosownych przypadkach państwa członkowskie sprzyjały udziałowi MŚP – i odpowiednio mikroprzedsiębiorstw – w światowych rynkach poprzez wprowadzanie odpowiednich środków na rzecz ich internacjonalizacji, a w szczególności ich dalszej integracji z jednolitym rynkiem UE, w tym łatwiejszego dostępu do kapitału i regularnie aktualizowanych informacji o możliwościach biznesowych za granicą, jak również skutecznych instrumentów ochrony handlu, ukierunkowanych na zapewnienie należytej ochrony MŚP przed nieuczciwym dumpingiem i subsydiami w celu zagwarantowania uczciwej konkurencji z państwami trzecimi, jednocześnie zapewniając ochronę praw człowieka, praw pracowniczych, praw socjalnych oraz ochronę środowiska w państwach trzecich;

2.  zwraca uwagę, że MŚP napotykają również trudności wynikające przede wszystkim ze spadku popytu krajowego w wyniku kryzysu gospodarczego;

I. Dostęp do informacji

3.  podkreśla konieczność usprawnienia procesu zbierania danych na szczeblu przedsiębiorstw, tak aby zwiększyć świadomość w kwestii potrzeb małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, dzielić się najlepszymi praktykami i zapewniać tym podmiotom lepiej ukierunkowane wsparcie, zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE; wzywa też do regularnego przeprowadzania analiz kosztów i korzyści, tak aby ocenić skuteczność takiego wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i konkurencyjności małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw, zarówno na jednolitym rynku, jak i globalnie;

4.  podkreśla przede wszystkim potrzebę przeprowadzenia rozpoznania mającego na celu określenie istniejących i brakujących programów wsparcia na szczeblu krajowym oraz na szczeblu UE, tak aby uniknąć dublowania programów lub powstawania luk, z włączeniem istniejących już dostawców usług oraz strategii pomocowych we współpracy z agencjami krajowymi; zachęca władze państw członkowskich do stworzenia podobnych, jednolitych internetowych baz danych dotyczących krajowych i regionalnych źródeł finansowania;

5.  podkreśla konieczność dokonania oceny dostępnego rynku z uwagi na rosnącą internacjonalizację oraz dalszego promowania rozwoju MŚP w ramach rynku wewnętrznego; uważa, że rozwój MŚP w ramach rynku wewnętrznego jest równie ważny jak rozwój MŚP za granicą;

6.  uważa, że z punktu widzenia konkurencyjności i wzrostu UE niezbędne jest utworzenie sieci stanowiącej część platformy cyfrowej, która skupiałaby krajowe centra pomocy dla MŚP, izby handlowe, agencje kredytów eksportowych, stowarzyszenia biznesowe i Komisję w celu zapewnienia przedsiębiorstwom w UE, a w szczególności eksporterom i importerom, dokładnych informacji w odpowiednim czasie oraz w formie przyjaznej dla odbiorcy, udzielanych w pojedynczych punktach kontaktowych, tak aby mogły one w pełni korzystać z nowej unijnej wspólnej polityki handlowej;

II.  Dostęp do kapitału

7.  podkreśla, że powtarzające się trudności z uzyskaniem dostępu do kapitału to jeden z kluczowych czynników uniemożliwiających internacjonalizację MŚP; wzywa rządy krajowe do wspierania MŚP poprzez oficjalnie popierane kredyty eksportowe, i unikania przy tym zakłóceń konkurencji w UE, a także do przeznaczania wystarczających funduszy dla MŚP (np. w postaci specjalnych pożyczek, współfinansowania i kapitału wysokiego ryzyka), tak aby pomóc w przezwyciężeniu problemu dezinwestycji i delewarowania po stronie banków; podkreśla, że takie finansowanie należy zapewnić MŚP, które już prowadzą działalność eksportową i które mogą przedstawić wiarygodny biznes plan w zakresie zwiększenia bądź konsolidacji posiadanych udziałów w rynku oraz tworzenia miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych;

8.  uważa, że w celu wzmocnienia gospodarki UE nie należy zapominać o wsparciu dla nowych przedsiębiorstw oferujących innowacyjne towary i usługi oraz dla MŚP, które wymagają inwestycji początkowych lub dalszych, zarówno gdy działają one na jednolitym rynku, jak i wtedy, gdy chcą się rozwijać poprzez internacjonalizację;

9.  wzywa zatem rządy krajowe do wspierania MŚP poprzez zbadanie możliwości utworzenia m.in. funduszy inwestycyjnych dla MŚP, w które każdy europejski obywatel mógłby inwestować oszczędności;

10.  apeluje o to, by oficjalnie popierane kredyty eksportowe były zgodne z wytycznymi OECD, a także o wspieranie projektów, które są zgodne z normami ochrony środowiska i normami pracy;

11.  wzywa do dostosowania wsparcia udostępnionego MŚP w zakresie dostępu do kapitału zgodnie z zapotrzebowaniem odpowiednich i określonych MŚP w celu uniknięcia podejścia polegającego na próbie znalezienia rozwiązania uniwersalnego dla wszystkich; odnotowuje w związku z tym, że w ramach przemysłu w UE występuje szereg profili biznesowych i konieczne jest uwzględnienie wielkości MŚP, struktury, obszaru ich działania oraz lokalizacji geograficznej;

12.  uważa, że pilnie potrzebna jest całościowa strategia na rzecz finansowania handlu, ukierunkowana na wspieranie internacjonalizacji MŚP; uważa, że UE powinna w sposób proaktywny promować i wspierać narzędzia stymulujące rozwój MŚP w sektorach strategicznych, szczególnie w przypadku działalności wytwórczej charakteryzującej się wysoką wartością dodaną, która daje przewagę konkurencyjną nad gospodarkami wschodzącymi, jak również miejsca pracy wysokiej jakości dla europejskich obywateli; w związku z tym podkreśla potrzebę identyfikacji obiecujących nisz rynkowych i wspierania ich rozwoju;

13.  wzywa Komisję do przeanalizowania europejskiego rynku aniołów biznesu i innych podobnych rynków na świecie w celu wyciągnięcia wniosków i tworzenia zdolności menadżerów sieci aniołów biznesu w UE; zachęca banki oraz inne instytucje finansowe do przekazywania klientom będącym MŚP regularnie aktualizowanych informacji dotyczących dostępnych instrumentów finansowych, w tym sieci wsparcia MŚP oraz aniołów biznesu; zwraca się również do Komisji do zapewnienie stosownych informacji w tej sprawie;

14.  uznaje istnienie mocno ugruntowanych i mających duże doświadczenie systemów wsparcia MŚP na szczeblu krajowym, oferujących dostęp do kredytów eksportowych poprzez agencje kredytów eksportowych; uważa, że kontynuowanie tego działania jest uzasadnione; uważa jednak, że w perspektywie średniookresowej ustanowienie systematycznego wsparcia w kredytach eksportowych na szczeblu UE, wraz z ustanowieniem narzędzia w obszarze eksportu/importu MŚP, w oparciu o które udzielano by MŚP dodatkowego wsparcia za pośrednictwem agencji kredytów eksportowych na podstawie najlepszych praktyk krajowych, wymaga dalszej dyskusji; uważa, że takie dodatkowe wsparcie mogłoby obejmować pożyczki uprzywilejowane i pożyczki o stałej stopie oprocentowania, krótkoterminowy kapitał obrotowy i refinansowanie, finansowanie kapitałowe oraz rozwiązania z zakresu ubezpieczeń gospodarczych;

15.  zwraca uwagę na działania regulacyjne i prawne, jakie należy podjąć, aby poprawić dostęp MŚP do zabezpieczeń, tj. na:

   redukcję barier w zakresie rejestracji własności (np. poprzez tworzenie biur informacji kredytowej);
   obniżenie kosztów wdrażania po stronie pożyczkodawców i podnoszenie ogólnej jakości informacji finansowych na temat MŚP, tak aby zwiększyć ich zdolność kredytową w oczach pożyczkodawców;

16.  wskazuje na potrzebę zapewnienia MŚP pomocy finansowej i technicznej skoncentrowanej na badaniach rynkowych, doradztwie finansowym w dziedzinie zarządzania projektami i eksportu, doradztwie prawnym (np. w kwestii klauzul korekcyjnych bądź kar za opóźnienia czy zwłoki w płatnościach), zobowiązaniach celnych i podatkowych, walce z podrabianiem, a także prezentacji przedsiębiorstw na targach i imprezach służących nawiązywaniu kontaktów biznesowych (np. w celu znalezienia dystrybutorów w państwie trzecim);

17.  podkreśla, że należy też koniecznie skupić się na kwestii wypełnienia luki kredytowej w przypadku mikroprzedsiębiorstw; podkreśla pożyteczną rolę drobnych pożyczek w umożliwianiu tworzenia takich przedsiębiorstw; ponownie stwierdza, że nawet w przypadku niszy rynkowej niewielkie kwoty BIZ również mogą stymulować oddolne inicjatywy biznesowe, generując wzrost i trwały rozwój na szczeblu lokalnym (np. rozwój rzemiosła);

18.  wzywa do zacieśniania partnerstw publiczno-prywatnych przy zapewnianiu kapitału zalążkowego i kapitału wysokiego ryzyka małym, średnim i mikroprzedsiębiorstwom w UE, doprowadzając do podziału ryzyka inwestycyjnego; w tym kontekście podkreśla pozytywną rolę, jaką zarówno instytucje mikrofinansowe, jak i fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej mogą odgrywać w tworzeniu możliwości biznesowych, z którymi powiązane są też ważne cele społeczne, etyczne i środowiskowe;

III.  Zalecenia dotyczące konkretnych działań

19.  wzywa do podejmowania na szczeblu krajowym i unijnym wysiłków na rzecz uproszczenia otoczenia biznesowego dla MŚP, w ramach ścisłych konsultacji z unijnymi stowarzyszeniami MŚP, izbami handlowymi i przemysłem, jak również z innymi właściwymi zainteresowanymi stronami, tak aby wspierać ograniczanie biurokracji i internacjonalizację MŚP;

20.  nalega, by państwa członkowskie ustanawiały na szczeblu lokalnym pojedyncze centra informacyjne, prowadzone we współpracy z przedsiębiorstwami unijnymi, tak aby MŚP mogły otrzymywać w swoim własnym języku informacje, które nadawałyby się do natychmiastowego wykorzystania, na temat możliwości w zakresie eksportu/importu, istniejących barier w handlu (ceł i barier pozataryfowych), ochrony inwestycji, przepisów w sprawie rozstrzygania sporów, konkurentów, a także zdobyły znajomość i zrozumienie praktyk kulturowych i międzyludzkich na rynkach państw trzecich;

21.  apeluje o rozwijanie sieci łączącej MŚP i duże przedsiębiorstwa europejskie, aby MŚP korzystały z wiedzy fachowej, potencjału eksportowego i zdolności innowacyjnych dużych przedsiębiorstw;

22.  wzywa Komisję do wspierania wymiany między menadżerami unijnych MŚP i MŚP z krajów trzecich, wzorowanej na programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” realizowanym na szczeblu Unii Europejskiej;

23.  podkreśla potrzebę rozwijania współpracy między europejskimi MŚP a przedsiębiorstwami z państw trzecich w celu ułatwienia wejścia na rynek oraz integracji z rynkami trzecimi;

24.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego podnoszenia poziomu świadomości wśród europejskich MŚP w zakresie negocjowanych obecnie umów handlowych oraz otwierających się przed MŚP perspektyw inwestycji międzynarodowych;

25.  zachęca unijnych przedsiębiorców i eksporterów do aktywnego wykorzystywania instrumentów ochrony handlu, takich jak procedury wnoszenia skarg w trybie rozporządzenia o barierach w handlu czy ewidencja skarg w bazie danych o dostępie do rynków, tak aby zgłaszać Komisji istotne szkody wynikające z barier w handlu, a w stosownych przypadkach umożliwić jej wszczynanie z urzędu dochodzeń antydumpingowych oraz dochodzeń dotyczących ceł wyrównawczych, w ścisłej współpracy z sektorem, w celu zminimalizowania ryzyka retorsji;

26.  jest zdania, że równie ważne jak wspieranie MŚP dążących do internacjonalizacji jest udzielanie im skutecznej ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony krajów partnerskich UE; uznaje internacjonalizację i ochronę za dwa nieodłączne elementy procesu globalizacji;

27.  wzywa Komisję do należytego uwzględnienia lepszego dostępu MŚP do procedur antydumpingowych i antysubsydyjnych podczas przeprowadzania reformy unijnych instrumentów ochrony handlu;

28.  wzywa Komisję do włączenia MŚP w proces tworzenia norm międzynarodowych (np. ISO), ponieważ zmiany w systemach regulacyjnych mają bezpośredni wpływ na ich rentowność; podkreśla, że zajęcie się problematyką nieuzasadnionych barier pozataryfowych musi być postrzegane jako jeden z najważniejszych priorytetów Komisji, w szczególności poprzez harmonizację norm technicznych w oparciu o właściwe standardy międzynarodowe;

29.  wzywa Komisję do zwracania uwagi na powszechnie występujące i uporczywe problemy, o których mowa we wszelkich wielostronnych i dwustronnych porozumieniach handlowych, zwłaszcza w umowach o wolnym handlu zarówno z krajami uprzemysłowionymi, jak i z krajami o gospodarkach wschodzących, oraz do dopilnowania, by w ramach WTO problematyce barier pozataryfowych poświęcano co najmniej tyle samo uwagi co obecnie kwestii zniesienia ceł;

30.  ubolewa nad tym, że europejskim przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, nie udostępniono konkretnych środków umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom praw własności intelektualnej; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o przedstawieniu propozycji przeglądu dyrektywy w sprawie stosowania praw własności intelektualnej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy ochrony praw własności intelektualnej we wszystkich odpowiednich wielostronnych organizacjach (WTO, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej);

31.  zaznacza, że MŚP są podatne na wahania cen; wzywa dlatego Komisję do podjęcia aktywnych działań na szczeblu unijnym oraz na forach międzynarodowych, jak np. G20, na rzecz przeciwdziałania szkodliwym spekulacjom finansowym w odniesieniu do produktów spożywczych i surowców;

32.  wzywa Unię do pełnego wykorzystania możliwości inwestycyjnych dla MŚP z UE, które są związane z europejską polityką sąsiedztwa, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji transgranicznych w krajach objętych Partnerstwem Wschodnim oraz partnerstwem z południowym regionem Morza Śródziemnego; podkreśla, że możliwości inwestycyjne w tych obszarach powinny znacząco przyczynić się do zaspokajania społeczno-gospodarczych potrzeb ludności danych krajów i promowania trwałego rozwoju gospodarczego, pogłębionej współpracy regionalnej i stabilizacji w regionie;

33.  uważa, że Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny wypracować synergie, tak aby dalej udoskonalać działania unijnej dyplomacji handlowej prowadzone na całym świecie;

34.  apeluje, by UE opracowała ambitną wspólną politykę przemysłową bazującą na wspieraniu badań naukowych i innowacyjności, korzystającą z innowacyjnych metod finansowania, np. z obligacji projektowych, i wspierającą rozwój MŚP, zwłaszcza dzięki dostępowi do zamówień publicznych, co ma pozwolić na zachowanie konkurencyjności wobec nowych ważnych podmiotów przemysłowych i badawczych;

o
o   o

35.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
(2) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 71.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0363.
(4) Dz.U. C 233 E z 28.9.2006, s. 103.
(5) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, s. 235.
(6) Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, s. 400.
(7) Dz.U. C 308 E z 16.12.2006, s. 182.
(8) Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 128.
(9) Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 95.
(10) Dz.U. C 184 E z 6.8.2009, s. 16.
(11) Dz.U. C 259 E z 29.10.2009, s. 77.
(12) Dz.U. C 67 E z 18.3.2010, s. 132.
(13) Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 166.
(14) Dz.U. C 70 E z 8.3.2012, s. 79.
(15) Dz.U. C 188 E .z 28.6.2012, s. 113.
(16) Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 34.
(17) Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 203.
(18) Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 13.
(19) Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 19.
(20) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0257.
(21) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0412.
(22) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0565.
(23) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0275.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2015Informacja prawna