Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0263(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0237/2012

Teksty złożone :

A7-0237/2012

Debaty :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 11/12/2012 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0477

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 28k
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną ***I
P7_TA(2012)0477A7-0237/2012
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)) (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0599),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0306/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 31 października 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0237/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(1) ;

2.   odnotowuje oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.   zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 13 września 2012 r. (teksty przyjęte, P7_TA(2012)0348.)


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony
P7_TC1-COD(2011)0263
(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 20/2013.)


ZAŁĄCZNIKI DO REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Komisja z zadowoleniem przyjmuje przyjęte w pierwszym czytaniu porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia (UE) nr 20/2013 (1) .

Zgodnie z tym, co przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 20/2013, Komisja będzie przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdania z wdrażania części IV umowy oraz będzie gotowa do dyskusji z przedmiotowo właściwą komisją Parlamentu Europejskiego na temat wszelkich kwestii wynikających z wdrażania części IV Umowy.

Komisja będzie przywiązywała szczególną wagę do skutecznego wdrażania zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w Umowie, uwzględniając szczegółowe informacje dostarczane przez organy odpowiedzialne za monitorowanie podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wielostronnych porozumień dotyczących środowiska wymienionych w części IV tytuł VIII umowy. W tym kontekście Komisja będzie również zasięgała opinii odpowiednich grup doradczych reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Po wygaśnięciu mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów w dniu 31 grudnia 2019 r. Komisja dokona oceny sytuacji na unijnym rynku bananów i sytuacji unijnych producentów bananów. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyniki tej oceny i dołączy do nich wstępną ocenę funkcjonowania „Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et l’Insularité” (POSEI) w zakresie ochrony produkcji bananów w Unii.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Parlament Europejski i Komisja zgadzają się co do znaczenia ścisłej współpracy przy monitorowaniu wdrażania części IV umowy oraz rozporządzenia (UE) nr 20/2013 (2) . W tym celu obie instytucje uzgadniają, co następuje:

‐ Na wniosek przedmiotowo właściwej komisji Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawia jej sprawozdanie dotyczące konkretnych obaw co do wypełniania przez państwa Ameryki Środkowej swych zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju.

‐ Jeżeli Parlament Europejski przyjmie zalecenie dotyczące wszczęcia dochodzenia w sprawie środków ochronnych, Komisja uważnie zbada, czy spełnione zostały określone w rozporządzeniu (UE) nr 20/2013 warunki wszczęcia dochodzenia z urzędu. Jeżeli Komisja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, przedstawi ona przedmiotowo właściwej komisji Parlamentu Europejskiego sprawozdanie zawierające wyjaśnienie wszystkich czynników istotnych dla wszczęcia takiego dochodzenia.„

(1) Dz.U. L 17 z 19.1.2013. s. 13.
(2) Dz.U. L 17 z 19.1.2013. s. 13.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2015Informacja prawna