Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2050(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0338/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0338/2012

Viták :

PV 12/12/2012 - 12
CRE 12/12/2012 - 12

Szavazatok :

PV 13/12/2012 - 11.5
CRE 13/12/2012 - 11.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0505

Elfogadott szövegek
PDF 139kWORD 121k
2012. december 13., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az EU és Oroszország közötti új megállapodás
P7_TA(2012)0505A7-0338/2012

Az Európai Parlament 2012. december 13-i állásfoglalása az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlásai az EU és Oroszország közötti új megállapodásról folytatott tárgyalásokhoz (2011/2050(INI))

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Oroszországi Föderáció közötti partnerséget létrehozó, 1997. december 1-én hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az Oroszország WTO-hoz való csatlakozását követően az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló, 2012. október 26-i állásfoglalására(1) ,

–  tekintettel az EU és Oroszország közötti új megállapodásról 2008-ban elkezdett tárgyalásokra, valamint a 2010-ben elkezdett modernizációs partnerségre,

–  tekintettel az EU-nak és Oroszországnak a 2003. május 31-én Szentpéterváron tartott 11. EU–Oroszország-csúcstalálkozót követően kiadott közös nyilatkozatban meghatározott azon közös célkitűzésére, hogy létrehozzanak egy közös gazdasági térséget, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének közös térségét, a külső biztonság területén folytatandó együttműködés közös térségét, valamint a kutatás és oktatás – beleértve a kulturális aspektusokat is – közös térségét (a „négy közös térség”),

   tekintettel az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációkra,

   tekintettel az Európai Parlament Tanácshoz intézett, a Szergej Magnyickij ügyében érintett orosz tisztviselőkkel szembeni közös vízumkorlátozások bevezetéséről szóló, 2012. október 23-án elfogadott ajánlására(2) ;

–  tekintettel az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció közötti, a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről szóló 2012. július 4-i állásfoglalására(3) ;

–  tekintettel eljárási szabályzata 90. cikkének (4) bekezdésére és 48. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0338/2012),

A.  mivel az EU fejlődő közös kül- és biztonságpolitikájának a feltételekhez kötöttség elvével összhangban magában kell foglalnia Oroszországot is mint stratégiai partnert, feltéve hogy osztja és támogatja az Unió alapját képező alapvető értékeket, mint a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan voltát, az emberi méltóság tiszteletben tartását, az egyenlőség és a szolidaritás elveit, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvek és a nemzetközi jog tiszteletben tartását; mivel Oroszország kulturális gyökerei Európába nyúlnak, fontos globális és regionális szereplő, valamint tagja az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának, a G8-nak, a G20-nak, az Európa Tanácsnak és az EBESZ-nek, és e szervezetek tagjaként köteles a rá háruló kötelezettségeket teljesíteni, különös tekintettel az Európa Tanács 2012. októberi ellenőrző jelentésére;

B.  mivel Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként a többi taggal együtt közös felelősséggel tartozik a globális stabilitás fenntartásáért; mivel számos nemzetközi szintű kihívás kizárólag az Oroszország közreműködésével folytatott, összehangolt megközelítéssel kezelhető;

C.  mivel az EU és Oroszország egymástól való kölcsönös gazdasági függése állandóan fokozódik, és mivel az EU és Oroszország közötti megerősített együttműködést és jószomszédi kapcsolatokat elsőrendű fontosságúaknak kell tekinteni mindkét fél stabilitása, biztonsága és a jóléte szempontjából;

D.  mivel Oroszország Vlagyimir Putyin elnöksége alatt csupán szelektív érdeklődést mutat a közös politikák kialakítása iránt, és semmilyen valós szándéka nincs a nemzetközi jog végrehajtását és a konfliktusmegelőzést szolgáló, tényleges és messzire mutató stratégiai partnerség létrehozására;

E.  mivel 1994 óta, azaz a jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodás aláírása óta mind az EU, mind Oroszország mélyreható politikai, intézményi, társadalmi és gazdasági változásokon ment keresztül;

F.  mivel Oroszországnak a WTO-hoz való, 2012. augusztus 22-i csatlakozása jelentős lépés, amely elősegítheti az orosz gazdaság korszerűsítésének felgyorsítását, és ezzel egyidejűleg pozitív ösztönzőként szolgál Oroszország számára az általa kötelezettségként vállalt nemzetközi kereskedelmi szabályok és normák betartására;

G.  mivel ezekkel a változásokkal, valamint az EU és Oroszország közötti kapcsolatok előtt álló új kihívásokkal és lehetőségekkel mind kétoldalú, mind többoldalú szinten foglalkozni kell; mivel – az orosz oldal lelkesedésének jelenlegi hiánya ellenére – egy valódi stratégiai partnerség alapját egy nagyratörő, átfogó és jogilag kötelező erejű, az együttműködés legfontosabb területeire kiterjedő és a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság közös értékein alapuló új partnerségi és együttműködési megállapodásnak kell képeznie; mivel különösen hangsúlyozni kell annak szükségességét, hogy az uniós és orosz társadalom között valódi partnerséget kell kialakítani;

H.  mivel a közös érdekek, valamint az egyetemes értékek, a demokratikus elvek, az alapvető és emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság iránti nagyfokú elkötelezettség alapján az Európai Unió továbbra is kiáll az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok további elmélyítése és fejlesztése, valamint a modernizációs partnerségben foglalt alapelvek mellett;

I.  mivel aránytalanul szigorú az a közelmúltbeli ítélet, amelyben a Pussy Riot punkegyüttes tagjait kétévi szabadságvesztésre ítélték, amiért Putyin elnök ellen tiltakoztak egy moszkvai ortodox templomban, és komoly aggodalmakat ébreszt azzal kapcsolatban, hogy az orosz igazságszolgáltatási rendszer hogyan bánik az állampolgárokkal, és hogyan lép fel az orosz civil társadalom megfélemlítése irányába;

J.  mivel a jelenleg zajló tárgyalások keretében megfelelően kell értékelni az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi status quóját, figyelembe véve az Oroszország és az uniós tagállamok között zajló kétoldalú vitákat;

K.  mivel az EU és Oroszország közötti kapcsolatokra továbbra is rányomja a bélyegét, hogy Oroszország nem veszi teljes körűen figyelembe a demokratikus értékeket és nem erősíti a jogállamiságot;

L.  mivel az ellenzéki erők és a nem kormányzati szervezetek képviselőit érő folyamatos megfélemlítés, zaklatás, és letartóztatásuk, továbbá a nem kormányzati szervezetek finanszírozásáról, a gyülekezési szabadságról, a rágalmazásról és az internet korlátozásáról szóló jogszabályok közelmúltbeli elfogadása, valamint a szabad és független médiára, a szexuális irányultság vagy vallásos hit tekintetében kisebbséget képező csoportokra gyakorolt egyre fokozódó nyomás az emberi jogok és demokratikus elvek további gyengülését eredményezik Oroszországban;

M.   mivel az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága nemrégiben elítélte, és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával ellentétesnek találta az Oroszország egyes régióiban érvényben lévő, a „homoszexuális propagandát” tiltó törvényeket;

N.  mivel a jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodásnak mindaddig érvényesnek és hatályosnak kell maradnia, amíg új megállapodást nem kötnek és az hatályba nem lép;

O.  mivel 2012. október 14-én helyi és regionális választásokat tartottak Oroszországban;

P.  mivel a fent említett új vagy módosított jogszabályokat az Állami Duma fogadta el, az EBESZ megfigyelő missziója és az Európai Parlament következtetései szerint a mostani választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek;

Q.  mivel az ellenzékre irányuló bizonyos eljárásokat – mint azt, hogy megfosszák mandátumától Gennagyij Gudkovot, aki a Méltányos Oroszország ellenzéki párt képviselője a Dumában – a szelektív jogalkalmazás eseteiként és a legitim politikai tevékenységbe való beavatkozásként lehet értelmezni;

1.  az új megállapodásról jelenleg folytatott tárgyalások összefüggésében a következő ajánlásokat intézi a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz:

A tárgyalások lefolytatásával kapcsolatosan:


   a) biztosítsa, hogy az elkövetkező években az új megállapodás átfogó, előretekintő és jogilag kötelező keretet nyújtson az Oroszországgal fennálló kapcsolatok további fejlesztéséhez, és vegye figyelembe, hogy minden olyan területen, ahol az EU és Oroszország érdeke potenciálisan egybevág, törekedni kell az együttműködés erősítésére, egyúttal elő kell mozdítani az európai értékeket és érdekeket azokon a területeken, ahol az érdekek különbözőek, valamint támogatni kell az ország demokratizálását és korszerűsítését; tegye meg a szükséges fellépéseket annak biztosításához, hogy az Oroszországgal folytatott tárgyalások továbbra is egyenletes ütemben haladjanak, ugyanakkor adjon hangot a jelenlegi tárgyalások – amelyek ebben a szakaszban nem vezettek a várt eredményekhez – haladásának elmaradásával kapcsolatban az EU-ban fennálló aggályoknak; emlékeztessen, hogy a stratégiai partnerség csak akkor létezhet, ha mindkét fél beleegyezik az egyetemes demokratikus elvek követésébe; hangsúlyozza, hogy az EU és Oroszország közötti kapcsolatokat a kölcsönösségnek kell vezérelnie;
   b) dolgozzon aktívan a megállapodásra irányuló tárgyalások lezárásán, ami mindkét fél számára előnnyel jár és összhangban áll megerősített és egyre elmélyülő együttműködésükkel; biztosítsa, hogy a tárgyalások megteremtsék a kölcsönös bizalmat, és a kézzelfogható eredményekre és a politikai lényegre összpontosítsanak;
   c) törekedjen konszenzusra az uniós tagállamok között az Oroszországgal kötendő új megállapodásra irányuló tárgyalások célkitűzéseit és lefolytatását illetően, hogy az EU határozott, egységes hangon szólhasson; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Unió egységes szervezetként tárgyaljon, és álljon ki amellett, hogy a tagállamok Oroszországgal kapcsolatos, illetve annak tagállamokkal kapcsolatos érdekei uniós szinten előrébb vihetők és jobban védhetők legyenek;
   d) ügyeljen az EU által a demokratikus elvek és az emberi jogok tiszteletben tartásával és a jogállamisággal kapcsolatosan felállítani szándékozott követelményekre, és tekintse ezek tiszteletben tartását az EU–Oroszország közötti megállapodás aláírásának abszolút előfeltételeként;
   e) hangsúlyozza, hogy az új megállapodás az EU és Oroszország közötti kapcsolatok irányába mutató logikus és szükséges következő lépés, összhangban a jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodással és Oroszország WTO-csatlakozásával;
   f) a fentieket szem előtt tartva ismételje meg, hogy az EU-nak ezt a megállapodást kizárólag Oroszországgal kell megtárgyalnia, nem pedig a vámunióval, amelynek Oroszország is tagja;
   g) ismételje meg, hogy Oroszország gazdasági és politikai modernizációja mindkét fél részére közös érdek, és hogy az EU fel szeretné gyorsítani a modernizációs partnerség keretében elindított folyamatot; hangsúlyozza, hogy Oroszország modernizációra irányuló politikái nem korlátozódhatnak a gazdasági területre, és azokat teljes körű politikai reformnak kell kísérnie, a fő hangsúlyt a jogállamiság garantálására és a korrupció elleni küzdelemre helyezve;
   h) vállaljon tevékeny szerepet az uniós tagállamok és az Orosz Föderáció közötti különböző kétoldalú modernizációs partnerségek koordinálásában, biztosítva a következetesebb és eredményesebb uniós politikát;
Politikai párbeszéd és együttműködés
   i) figyelmesen kövesse nyomon Oroszország belső fejlődését, működjön együtt valamennyi fontosabb politikai szereplővel, támogassa az intézményfejlesztést Oroszországban, valamint a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság elvét; ennek során támogassa aktívan az összes olyan társadalmi kezdeményezést, amely a jogállamiság és a demokrácia elveitől vezéreltetve a polgári társadalom építésére irányul, különös figyelmet fordítva az internet ilyen célú felhasználására;
   j) hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Oroszország biztosítsa a független és pártatlan igazságszolgáltatási rendszer működését, és erősítse a korrupció elleni küzdelmet;
   k) hívja fel Oroszországot, hogy a politikai rendszer jogszerűségének biztosítása érdekében tartsa tiszteletben a szabad és tisztességes választások garantálására vonatkozó kötelezettséget;
   l) hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Oroszország teljes mértékben tartsa be nemzetközi jogi kötelezettségeit és az alapvető emberi jogoknak az emberi jogok európai egyezményében és a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányában rögzített elveit, amelyeknek Oroszország is részes fele; emlékeztessen arra, hogy a politikai pluralizmus, a médiaszabadság, a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága, a szólás- és gyülekezési szabadság, beleértve az internetet is, a hatékony és független szakszervezetek, valamint a megkülönböztetésmentesség szükséges előfeltételei Oroszország további fejlődésének és modernizációjának, valamint az EU és Oroszország közötti stratégiai együttműködés fenntarthatóvá tételének;
   m) hangsúlyozza, hogy Oroszországnak az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjaként komolyan kell vennie a nemzetközi béke, stabilitás és biztonság tekintetében vállalt felelősségét;
   n) adjon hangot aggodalmának azzal kapcsolatban, hogy Oroszországban egyre kedvezőtlenebb a civil társadalom fejlődéséhez szükséges környezet, különös tekintettel a tüntetésekre, a nem kormányzati szervezetekre, a rágalmazásra és az internet jogi szabályozására vonatkozó jogszabályok közelmúltbeli elfogadására, amelyek homályos rendelkezéseket tartalmaznak és a jog önkényes érvényesítésének kockázatával járnak, valamint a hazaárulásról és kémkedésről szóló törvényre vonatkozó számos olyan módosítás Duma általi elfogadására, melyek potenciálisan az emberijogvédőket célzó új rendelkezéseket vezetnek be a büntető törvénykönyvbe; emlékeztesse az orosz hatóságokat arra, hogy egy modern és virágzó társadalomnak el kell ismernie és védenie kell valamennyi polgárának egyéni és kollektív jogait; sürgesse e tekintetben az orosz hatóságokat, hogy kellő időben tegyenek annak érdekében, hogy a fent említett jogszabályok összhangba kerüljenek a nemzetközi előírásokkal, és a témával tárgyalások keretében foglalkozzanak;
   o) emelje ki az EU és Oroszország közötti emberi jogi párbeszéd megerősítését annak érdekében, hogy az az emberi jogok oroszországi előmozdításának hatékony és eredményorientált eszközévé váljon; szólítsa fel különösen az orosz hatóságokat arra, hogy tartózkodjanak a békés gyülekezések indokolatlan korlátozásától, biztosítsák az emberi jogok védelmezőinek védelmét, vessenek véget a múltbéli jogsértések és az aktivisták ellen elkövetett gyilkosságok büntetlenségének, teremtsenek olyan légkört, amelyben a civil társadalmi szervezetek és a nem kormányzati szervezetek indokolatlan korlátozásoktól mentesen, valamint zaklatástól és megfélemlítéstől való félelem nélkül tudnak működni, valamint biztosítsák az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott határozatoknak való teljes megfelelést; ösztönözze mindkét felet, hogy biztosítsák az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációk nagyobb átláthatóságát és nyitottságát, többek között azáltal, hogy az összes érintett oroszországi minisztérium képviselői részt vesznek az orosz és nemzetközi nem kormányzati szervezetekkel folytatott előkészítő üléseken és a konzultációs üléseken;
   p) határozottan jelentse ki ismét, hogy az emberi jogoknak – nevezetesen a szólásszabadságnak és a gyülekezési szabadságnak – a nemi irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos, regionális és szövetségi szintű csorbítására irányuló ismételt kísérletek ellentétesek az Oroszország által az alkotmánya, az emberi jogok európai egyezménye és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya értelmében vállalt kötelezettségekkel; felszólítja a Dumát, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának Fedotova kontra Oroszország ügyben hozott határozatával összhangban tartózkodjon a „homoszexuális propaganda” országos szinten való betiltásának elfogadásától;
   q) hangsúlyozza, hogy az orosz hatóságoknak véget kell vetniük az országban jelen levő büntetlenségnek, a politikai indíttatású zaklatásoknak, letartóztatásoknak és fogva tartásoknak, és kiemeli, hogy fel kell hagyni az ellenzékiekkel szemben alkalmazott elnyomó intézkedésekkel; biztosítsa az emberi jogi jogsértések számos esetének, többek között Mihail Hodorkovszkij bebörtönzésének, valamint Szergej Magnyickij, Alekszandr Litvinyenko és Anna Politkovszkaja, Natalia Estemirova és mások halálának a kivizsgálását, amelyeket ezidáig még nem vizsgáltak ki pártatlan és független módon;
   r) támogassa az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a Pussy Riot elleni politikai indíttatású ítélettel kapcsolatos álláspontját, és követelje az együttes tagjainak azonnali szabadon bocsátását;
   s) felszólítja Oroszországot, hogy ne használja a „hagyományos értékek” koncepcióját a kisebbségi csoportok megkülönböztetésére, az eltérő vélemények elhallgattatására vagy az emberi jogok megsértésére;
   t) illesszen bele az új és átfogó partnerségi és együttműködési megállapodásba Oroszország alkotmányának megfelelően az emberi jogok védelméről és előmozdításáról szóló záradékokat és feltételeket, és a lehető legnagyobb mértékben vegye figyelembe az Európa Tanács és az EBESZ keretmunkáját, amely mellett Oroszország elkötelezte magát, egyértelmű felfüggesztési mechanizmussal a súlyos jogsértések és a megfelelés hiányának esetére;
   u) hangsúlyozza, hogy az orosz társadalom egészére, valamint az EU és Oroszország közötti stratégiai partnerségre nézve ösztönző és előnyös lenne egy olyan politikai rendszer, amely valamennyi politikai párt számára mozgásteret biztosít, valódi versenyt és hatékony politikai alternatívákat kínál; e tekintetben hívja fel Oroszországot, hogy ténylegesen foglalkozzon az EBESZ által a legutóbbi választásokat illetően megfogalmazott összes ajánlással;
   v) foglaljon bele a megállapodásba olyan szükséges rendelkezéseket, amelyek a mindent behálózó, és a polgárok államba vetett bizalmát aláásó, valamint a modernizáció irányába tett erőfeszítéseket veszélyeztető korrupció felszámolására irányuló fellépéseket tartalmaznak; emellett szerepeltessen konkrét feltételeket a határon átnyúló korrupció leküzdése terén az Oroszország és az EU között zajló együttműködésre nézve;
   w) mozdítsa elő az EU és Oroszország közötti stratégiai partnerséget az olyan globális kihívások kezelésében, mint a nonproliferáció, a terrorizmus elleni küzdelem, az elhúzódó vagy új konfliktusoknak az ENSZ Alapokmánya és a hatályos nemzetközi közjog elveinek alapján történő békés megoldása, az energiaellátás biztonsága, az északi-sarkvidéki dimenzió, az éghajlatváltozás, a szegénység csökkentése, valamint jusson megállapodásra e stratégiai partnerség közös céljait illetően; ragaszkodjon ahhoz, hogy Oroszország azonnali hatállyal vessen véget az EU, az EBESZ és az ENSZ által fegyverembargó alá helyezett országok felfegyverzésének;
   x) működjön együtt Oroszországgal a közös szomszédság területén a stabilitás, a politikai együttműködés és a gazdasági fejlődés megerősítése terén való közös felelősségvállalás érdekében, és hangsúlyozza, hogy minden országnak szuverén joga, hogy külpolitikai orientációját és biztonsági intézkedéseit megválassza;
   y) szólítsa fel az orosz hatóságokat, hogy az Észak-Kaukázusban vessenek véget az emberi jogok megsértésével kapcsolatos büntetlenség elterjedt gyakorlatának és a jogállamiság hiányának;
   z) sürgesse Oroszországot, hogy tevékenyen segítse elő a patthelyzetbe jutott konfliktusok békés rendezését és fokozza az elhúzódó dél-kaukázusi és moldovai konfliktusok nemzetközi jogszabályok és békés konfliktusmegoldási alapon történő megoldására irányuló együttműködést az EU és Oroszország között; folytasson intenzívebb egyeztetéseket Oroszországgal a 2008-as tűzszüneti megállapodás feltétel nélküli teljesítésének biztosítása érdekében; szólítsa fel Oroszországot, hogy vonja vissza Abházia és Dél-Oszétia elismerését; és tegye lehetővé az EU megfigyelő missziójának teljes és szabad bejutását ezekre a grúz területekre;
   aa) folytassa erőfeszítéseit a rövid távú tartózkodás céljából történő vízummentes utazásra irányuló közös lépések teljes körű végrehajtása érdekében, tekintettel a schengeni övezetbe tartozó országok és Oroszország közötti vízumrendszer fokozatos megszüntetésére; amennyire csak lehet és a lehető leggyorsabban segítse elő a vízumkönnyítést egyetemi tanárok, hallgatók, kutatók, újságírók, üzletemberek, a civil társadalom képviselői és ifjúsági csereprogramok számára; a követelmények tekintetében minimális szinten harmonizálja a vízumkódex tagállamok általi alkalmazását;
   ab) hangsúlyozza, hogy az EU vízumszabályok enyhítésére irányuló lépéseiből bűnözőknek és az emberi jogok megsértőinek nem szabad hasznok húzniuk; utasítja az alelnököt/főképviselőt, hogy a Parlament ajánlását tűzze a Külügyek Tanácsa egyik soron következő ülésének napirendjére;
   ac) hangsúlyozza a tudományos, kulturális és oktatási együttműködés előmozdítását, elősegítve a személyes kapcsolattartást és a jobb megértést az EU és Oroszország társadalmai között;
Gazdasági együttműködés
   ad) vegye kellőképpen figyelembe az EU és Oroszország közötti növekvő gazdasági együttműködést, amely a kölcsönös importpiacok, valamint áru-, szolgáltatás- és energianyújtás formájában valósul meg;
   ae) kövesse szorosan nyomon és értékelje, ösztönözze és támogassa Oroszország WTO-szabályoknak való megfelelését és hajlandóságát arra, hogy a WTO-tagságot a strukturális reformok hajtóerejeként használja; adott esetben ösztönözze Oroszország OECD-tagsági törekvéseit;
   af) hangsúlyozza, hogy Oroszország WTO-szabályoknak való teljes mértékű megfelelése szükséges előfeltétele és minimumkövetelménye az EU-val kötendő megállapodásnak; ezzel összefüggésben ismételten vizsgálja felül az orosz áruk és szolgáltatások behozatalára vonatkozó meglévő korlátok WTO-szabványokkal való összeegyeztethetőségét, és adott esetben kezdeményezze azok megszüntetését;
   ag) ragaszkodjon az EU és Oroszország közötti kétoldalú megállapodáshoz, egyben tegye egyértelművé, hogy az EU és az Oroszország vezette vámunió közötti megállapodás lehetőségét hosszú távon csak akkor lehet előirányozni, ha a kétoldalú megállapodás hatályba lépett;
   ah) ösztönözze az orosz feleket, hogy mutassanak egyértelmű politikai szándékot egy jogilag kötelező kereskedelmi és beruházási rendelkezésekről szóló megállapodás elérésére, amelyeket a partnerségi és együttműködési megállapodásba már belefoglalt, illetve a WTO-csatlakozással összhangban álló rendelkezésekre kell építeni; emlékeztessen rá, hogy az EU célkitűzése e területen arra irányul, hogy javítsa és stabilizálja az üzleti környezetet, mivel ez mindkét fél számára előnyös lenne és továbbfejlesztené a 2010-ben elindított modernizációs partnerségben meghatározott célkitűzéseket;
   ai) foglalkozzon a hamisított termékek oroszországi gyártásának és értékesítésének tartósan fennálló problémájával;
   aj) ösztönözze, egyrészt hogy Oroszország folytassa gazdaságának átszervezését, másrészt gyorsítsa fel az energiaközpontú modellről való áttérését egy ipar- és szolgáltatásközpontú, hatékony forrásfelhasználáson és megújuló energiák használatán alapuló modell felé; hangsúlyozza, hogy az olajárak ingatagok és a jelenlegi magas árak nem képezhetnek kifogást a gazdaság szükséges modernizációjának elhalasztására;
   ak) hangsúlyozza annak fontosságát, hogy közös európai energiaügyi külpolitikát alakítsanak ki azzal a céllal, hogy az EU, Oroszország és a tranzitországok közötti háromoldalú együttműködés megkezdése révén javítsák az energiabiztonságot;
   al) vegye figyelembe, hogy még jelentős beruházási erőfeszítéseket kell véghezvinni az orosz gazdaság és az uniós beruházások szempontjából döntő fontosságú szovjet időkbeli infrastruktúrákon;
   am) biztosítsa egy, az energiáról szóló alapvető és jogilag kötelező erejű fejezet belefoglalását a megállapodásba, hogy biztosítani lehessen az EU megbízható és költséghatékony energiaellátását; biztosítsa, hogy az ilyen irányú energiaügyi partnerség az átláthatóság, a tisztességes verseny, a monopolista magatartás kizárása, a kölcsönösség és a megkülönböztetésmentesség elvein alapuljon; hangsúlyozza az EU tagállamainak energiaellátásával kapcsolatos megoldatlan kérdések kezelésének fontosságát; biztosítsa, hogy az Energia Charta Egyezmény elvei az új megállapodás szerves részévé váljanak;
   an) gondoskodjon a nyersanyagok kiviteli vámjainak bevezetéséről vagy növeléséről szóló, jogilag kötelező fejezet beillesztéséről;
   ao) kövesse nyomon és hangsúlyozza az oroszországi – mind a működő, mind az építés szakaszában levő – atomerőművekre vonatkozóan az összes rendelkezésre álló eszköz és szerződés alapján a legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírások végrehajtását és érvényesítését; e tekintetben sürgesse Oroszországot az országhatárokon átterjedő környezeti hatásvizsgálatokról szóló UNECE (Espoo-i) egyezmény megerősítésére és azonnali betartására;
   ap) szólítsa fel Oroszországot, hogy állítsa le az összes csernobili típusú és első generációs atomreaktort, különösen azokat, amelyek az EU határaihoz közel találhatók, és fejezze ki súlyos aggodalmait a Kalinyingrád Oblaszty és Szosznovij Bor területén zajló atomerőmű-projekteket illetően;
   aq) fokozza a további kölcsönös együttműködést a kutatás, az oktatás, a kultúra és a tudomány területén; támogassa a XX. század történelmével kapcsolatos közös értelmezés kialakítását;
   ar) fejezze ki súlyos aggodalmait a sarkköri kereskedelmi fúrások és az egész Oroszországban megtalálható fúróhelyek környékén bekövetkező kiterjedt szennyezés miatt;
   as) a parlamenti együttműködésre vonatkozó rendelkezések tárgyában egyeztessen az Európai Parlamenttel;
   at) az új megállapodás végrehajtása tekintetében illesszen be egyértelmű feltételeket, valamint gondoskodjon ellenőrző mechanizmusokról, beleértve az Európai Parlamentnek benyújtandó rendszeres jelentésekre vonatkozó rendelkezést is;
   au) ösztönözze az uniós tárgyalóküldöttséget az EP-vel való további jó együttműködésre, folyamatos, dokumentumokkal alátámasztott tájékoztatást adva a tárgyalások előrehaladásáról, összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdésével, amely kimondja, hogy az Európai Parlamentet az eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell;

2.  ügyeljen az EU által a demokratikus elvek tiszteletben tartásával kapcsolatban meghatározni kívánt követelményekre, és tekintse ezt a szempontot az EU és Oroszország közötti megállapodás aláírásának abszolút előfeltételeként;

o
o   o

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt, az Európai Parlament ajánlásait tartalmazó állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, valamint tájékoztatás céljából az Oroszországi Föderációnak és az Orosz Állami Dumának.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0409.
(2) Elfogadott szöveg: P7_TA(2012)0369.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0286..

Utolsó frissítés: 2014. október 7.Jogi nyilatkozat