Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2098(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0017/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0017/2013

Συζήτηση :

PV 05/02/2013 - 14
CRE 05/02/2013 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2013 - 7.10
CRE 06/02/2013 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0049

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 127kWORD 39k
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εταιρική κοινωνική ευθύνη: υποκείμενη σε λογοδοσία, διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη
P7_TA(2013)0049A7-0017/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη (2012/2098(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων(1) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη(2) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ένα πρόγραμμα για την επίτευξη προόδου» (COM(2003)0284) (σχέδιο δράσης για την εταιρική διακυβέρνηση),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την δέσμη «Υπεύθυνες Επιχειρήσεις» (COM(2011)0685),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2002, σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη(3) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαΐου 2003, σχετικά με «την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη: Συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη(4) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 με θέμα «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική σχέση»(5) ,

–  έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 24 Μαΐου 2012, όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη»(6) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0017/2013),

Προς μία σύγχρονη αντίληψη της ΕΚΕ (Εταιρική κοινωνική ευθύνη): Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

1.  υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις λειτουργίες των δημόσιων αρχών όσον αφορά την προώθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών κανόνων·

2.  τονίζει ότι η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση οφείλεται σε θεμελιώδη σφάλματα σε επίπεδο διαφάνειας, λογοδοσίας και ευθύνης και σε μια κοντόφθαλμη οπτική και ότι καθήκον της ΕΕ είναι να διασφαλίσει ότι όλοι έχουν αντλήσει τα σχετικά διδάγματα· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διεξαγάγει έρευνες του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις· ζητεί από όλους τους ενδιαφερομένους να συζητούν εκτενώς τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών και να ενεργούν αναλόγως· εκφράζει την ένθερμη υποστήριξή του στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και εκτιμά ότι, εάν τηρείται ορθά και εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις, και όχι μόνο από τις μεγάλες, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης, στοιχείο απαραίτητο για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, και να αμβλύνει τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης· σημειώνει ότι η ανάληψη ευθύνης από τις εταιρείες για την κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζομένους είναι αμοιβαία επωφελής και συμβάλλει στην ενίσχυση της βάσης εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητη για την οικονομική επιτυχία· εκτιμά ότι η ένταξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε μια βιώσιμη επιχειρηματική στρατηγική θα ωφελήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την κοινωνία στο σύνολό της· τονίζει ότι πολλές επιχειρήσεις - ιδίως μικρομεσαίες (ΜΜΕ) - αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα στον τομέα αυτό·

3.  έχει την άποψη ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και ανάκαμψη της οικονομίας·

4.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί η συζήτηση σχετικά με την ΕΚΕ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ώστε, μολονότι θα διατηρείται ένας κατ' αρχήν εθελοντικός προσανατολισμός, να επιτρέπει, όπου αυτό είναι σκόπιμο, τον διάλογο σχετικά με κανονιστικά μέτρα·

5.  συμφωνεί με τον νέο ορισμό της ΕΚΕ που προτείνεται από την Επιτροπή, με τον οποίο εξουδετερώνεται η αντίθεση μεταξύ εθελοντικών και υποχρεωτικών προσεγγίσεων·

6.  θεωρεί την εταιρική διακυβέρνηση ως κομβικό στοιχείο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις με τις δημόσιες αρχές και με τους εργαζομένους και τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, καθώς και όσον αφορά την πολιτική που ασκεί η εταιρεία σε θέματα επιδομάτων, αποζημιώσεων και μισθών· πιστεύει ότι ιδίως στις περιπτώσεις όπου η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσχέρειες, τα υπερβολικά επιδόματα, οι αποζημιώσεις και οι μισθοί που καταβάλλονται στους διευθυντές δεν συμβιβάζονται με μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά·

7.  εκτιμά ότι η φορολογική πολιτική μίας εταιρείας πρέπει να θεωρείται μέρος της ΕΚΕ και για τον λόγο αυτό δεν συμβιβάζονται με μία κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά στρατηγικές που αποσκοπούν στη φοροδιαφυγή ή στην εκμετάλλευση φορολογικών παραδείσων·

8.  πιστεύει ότι, όταν γίνεται η αξιολόγηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μίας εταιρείας, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά των εταιρειών που ασκούν δραστηριότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού της και, κατά περίπτωση, τυχόν υπεργολάβων της·

Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ΕΚΕ, πολιτών, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας

9.  ζητεί από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να προωθήσουν καινοτόμα πρότυπα επιχειρήσεων, κατάλληλα να ενισχύσουν την αμοιβαιότητα μεταξύ των επιχειρήσεων και του κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους·

10.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις συζητήσεις που διεξάγονται αυτή την περίοδο σχετικά με την επανεξέταση της Οδηγίας περί Διαφανείας και της Οδηγίας περί Λογοδοσίας ούτως ώστε να είναι σε θέση η προτεινόμενη νέα στρατηγική της ΕΕ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη να συμπληρώσει την αναθεωρημένη οδηγία·

11.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία να υποστηριχθούν καινοτόμες λύσεις οι οποίες θα παρέχουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως η θέσπιση ευφυών συστημάτων μεταφορών και τα αποτελεσματικά από οικολογική άποψη προϊόντα, που να είναι προσιτά σε όλους και σχεδιασμένα για τον καθένα·

12.  ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή με σκοπό να προωθηθεί η προβολή της ΕΚΕ και η διάδοση των ορθών πρακτικών και υποστηρίζει με ενθουσιασμό την εισαγωγή της ευρωπαϊκής αναγνώρισης επιχειρήσεων και εταιρικών σχέσεων με βάση την ΕΚΕ· από την άποψη αυτή, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μεταξύ άλλων μέτρων, κατά πόσο θα μπορούσε να καθιερωθεί. προς το σκοπό αυτό, μια ευρωπαϊκή κοινωνική ετικέτα·

13.  υποστηρίζει την δημιουργία πολυμερών πλατφορμών για την ΕΚΕ και συμφωνεί με την προεπιλεγμένη τομεακή προσέγγιση·

14.  αναγνωρίζει τη σημασία και τις δυνατότητες της πρωτοβουλίας «Επιχείρηση 2020» του δικτύου ΕΚΕ Ευρώπη, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ΕΚΕ και ανταγωνιστικότητας, διευκολύνοντας την διάδοση των ορθών πρακτικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μεγαλύτερες συνέργειες όσον αφορά τους στόχους σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικών και πρωτοβουλιών υπέρ της κοινωνικής καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· παροτρύνει για τον σκοπό αυτό την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες του δικτύου 'ΕΚΕ Ευρώπη' επιδιώκοντας κατ' αρχάς και κατά κύριο λόγο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και κρατών μελών ώστε να τεθούν τα θεμέλια για εθνικά προγράμματα δράσεως και τη διάδοση της βέλτιστης πρακτικής·

15.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την πραγματοποίηση περιοδικών σφυγμομετρήσεων με σκοπό την αξιολόγηση της εμπιστοσύνης και της στάσης των πολιτών έναντι των στρατηγικών των επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ· συνιστά να συνδεθεί το περιεχόμενο των σφυγμομετρήσεων με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, προκειμένου να εντοπισθούν τα εμπόδια για μια περισσότερο υπεύθυνη κατανάλωση·

Βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την ΕΚΕ

16.  ενθαρρύνει τη Επιτροπή να επεξεργασθεί ειδικά μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση παραπλανητικών και ψευδών πληροφοριών σχετικά με δεσμεύσεις στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών, πέρα και πάνω από όσα προβλέπονται βάσει της οδηγίας για την καταπολέμηση των παράνομων εμπορικών πρακτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της υποβολής και της εξέτασης καταγγελιών με βάση μια ανοικτή και σαφή διαδικασία, και της δρομολόγησης ερευνών· θεωρεί ότι το 'πρασίνισμα' δεν συνιστά μόνο παραποίηση που παραπλανά τους καταναλωτές, τις δημόσιες αρχές και τους επενδυτές, αλλά μειώνει επίσης και την εμπιστοσύνη της οποίας χαίρει η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως αποτελεσματικό μέσο που ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς·

17.  συμμερίζεται τον στόχο για περαιτέρω ενσωμάτωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων στις δημόσιες συμβάσεις· στο πλαίσιο αυτό επιθυμεί την κατάργηση του κριτηρίου της ανάθεσης της σύμβασης στη χαμηλότερη προσφορά, καθώς και την περισσότερο υπεύθυνη συμπεριφορά στην αλυσίδα της υπεργολαβίας·

18.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες με σκοπό την αποδέσμευση και την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΚΕ σε ό, τι αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (συνδέοντάς την με την αποδοτικότητα των πόρων και της ενέργειας), για παράδειγμα, στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι εταιρίες για την αγορά πρώτων υλών·

19.  τονίζει ότι η βοήθεια της ΕΕ προς τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και αποτελεσματική επίβλεψη των καθεστώτων αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα για να προχωρήσει ανά τον κόσμο η ΕΚΕ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

20.  τονίζει ότι οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις (ΚΥΕ) αποτελούν μέρος της διαδικασίας εφαρμογής της ΕΚΕ στις επενδυτικές αποφάσεις· επισημαίνει ότι, παρ’ όλο που δεν υπάρχει καθολικός ορισμός των ΚΥΕ, οι ΚΥΕ συνήθως συνδυάζουν τους οικονομικούς στόχους των επενδυτών με τη φροντίδα τους για τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και δεοντολογικά (ΚΠΔ) ζητήματα καθώς και τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση·

21.  αναγνωρίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι επιχειρήσεις να αποκαλύπτουν πληροφορίες περί βιωσιμότητας, όπως κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, προκειμένου να εντοπισθούν οι κίνδυνοι για την βιωσιμότητα και να τονωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών· υπογραμμίζει τη σημαντική πρόοδο που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο αυτό και ζητά από την Επιτροπή να υποστηρίξει το στόχο του Διεθνούς Συμβουλίου Υποβολής Ολοκληρωμένων Εκθέσεων (IIRC), ήτοι να καταστούν οι ολοκληρωμένες εκθέσεις παγκόσμια διάταξη μέσα στην επόμενη δεκαετία·

22.  τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί ο αυστηρός σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δέουσα επιμέλεια και διαφάνεια ώστε να διασφαλίζεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη κατά μήκος όλης της αλυσίδας εφοδιασμού, να μετράται το οικολογικό αποτύπωμα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να καταπολεμώνται η φοροαποφυγή και οι παράνομες χρηματικές ροές·

23.  τονίζει ότι η εταιρική ευθύνη δεν πρέπει να υποβαθμιστεί σε εργαλείο μάρκετινγκ, και ότι ο μόνος τρόπος να αναπτυχθεί πλήρως η ΕΚΕ είναι να ενσωματωθεί στη συνολική στρατηγική της επιχείρησης και να εφαρμοστεί και να αποτελεί πράξη στις καθημερινές δραστηριότητες και στην οικονομική στρατηγική της επιχείρησης· προσβλέπει σε ένα συνδυασμό σωστής εταιρικής ευθύνης και χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης· εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παροτρύνει τις εταιρείες να αποφασίζουν τη στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κώδικες εταιρικής υπευθυνότητας που θα απηχούν το βαθμό ευθύνης όλων μέσα σε μια εταιρία και θα ορίζουν τη στενή σχέση ανάμεσα στις επιδόσεις της εταιρίας σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφενός και στα οικονομικά της αποτελέσματα αφετέρου·

24.  υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται με την ΕΚΕ θα έπρεπε να μπορούν να εντοπίζονται εύκολα από τους επενδυτές και τους καταναλωτές προκειμένου να ενθαρρύνεται η προσπάθειά τους·

25.  τονίζει ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (ΚΥΕ), ως τμήμα της εκτελεστικής διαδικασίας της ΕΚΕ για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με επενδύσεις, συνδυάζουν τους χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς στόχους των επενδυτών με τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές, ηθικές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές πτυχές τους·

26.  παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις συζητήσεις σχετικά με την νομοθετική πρόταση όσον αφορά την διαφάνεια των παρεχόμενων από τις επιχειρήσεις κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών· επιθυμεί την υιοθέτηση νομοθετικής πρότασης η οποία θα επιτρέπει να διατηρηθεί υψηλή ευελιξία δράσης, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πολυδιάστατη φύση της ΕΚΕ και η πολυμορφία των πολιτικών ΕΚΕ που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με επαρκές επίπεδο συγκρισιμότητας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των επενδυτών και άλλων ενδιαφερομένων, καθώς και στην ανάγκη να παρέχεται στους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των επιχειρήσεων στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων διακυβέρνησης και της μεθοδολογίας κόστους κύκλου ζωής· θεωρεί ότι οι πληροφορίες περί βιωσιμότητας πρέπει να καλύπτουν επίσης, όπου χρειάζεται, την αλυσίδα υπεργολαβιών και προμηθειών, και να βασίζονται σε παγκοσμίως αποδεκτές μεθοδολογίες όπως η Πρωτοβουλία για την Υποβολή Εκθέσεων Απολογισμού σε Παγκόσμιο Επίπεδο και το Διεθνές Συμβούλιο Υποβολής Ολοκληρωμένων Εκθέσεων· ζητά επιπλέον να ισχύσει μια εξαίρεση ή ένα απλοποιημένο πλαίσιο για τις ΜΜΕ·

27.  ζητεί να διενεργείται αυξημένη, πιο ολοκληρωμένη και πιο διαφανής παρακολούθηση των αρχών της ΕΚΕ στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, η οποία να περιλαμβάνει δείκτες αναφοράς για τη μέτρηση των βελτιώσεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα·

28.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες καθώς και εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της ΕΚΕ προκειμένου οι επιχειρήσεις να επωφελούνται πλήρως της ΕΚΕ και να είναι σε θέση να την εφαρμόζουν στην οργανωτική δομή τους·

29.  ενθαρρύνει τις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης να συμπεριλάβουν στις πολιτικές τους σχετικά με την ΕΚΕ διαφανή πρότυπα δημοσιογραφίας, περιλαμβανομένων και εγγυήσεων για την προστασία των πηγών και των δικαιωμάτων των καταγγελτών·

30.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τόσο δεσμευτικά όσο και μη δεσμευτικά μέτρα για την διευκόλυνση της αναγνώρισης και της προώθησης των καταβαλλόμενων από τις επιχειρήσεις προσπαθειών για την διαφάνεια και την διάδοση πληροφοριών μη οικονομικής φύσεως·

31.  απορρίπτει ρητώς την ανάπτυξη ειδικών παραμέτρων, όπως οι πανενωσιακοί δείκτες επίδοσης, που ενδέχεται να προκαλέσουν περιττή γραφειοκρατία και αναποτελεσματικές επιχειρησιακές δομές· αντιθέτως, καλεί την Επιτροπή να προσφέρει στις εταιρείες και να προωθήσει τη χρήση παγκοσμίως αποδεκτών μεθοδολογιών, όπως η Πρωτοβουλία για την Υποβολή Εκθέσεων Απολογισμού σε Παγκόσμιο Επίπεδο και το Διεθνές Συμβούλιο Υποβολής Ολοκληρωμένων Εκθέσεων·

32.  θεωρεί ωστόσο ζωτικής σημασίας να αναπτύξει το συντομότερο δυνατόν η Επιτροπή την ανακοινωθείσα κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων επί τη βάσει του κόστους κύκλου ζωής· πιστεύει ότι η μεθοδολογία αυτή θα είναι χρήσιμη τόσο για τη διαφάνεια των πληροφοριών που παρέχουν οι εταιρείες όσο και για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εταιρειών στην οποία προβαίνουν οι δημόσιες αρχές·

33.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει μια «Κοινότητα Πρακτικής» για την ΕΚΕ και την κοινωνική δράση των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι αυτή πρέπει να είναι συμπληρωματική σε έναν κώδικα ορθής πρακτικής για την από κοινού ρύθμιση και την αυτορρύθμιση, επιτρέποντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν σε μια συλλογική διαδικασία μάθησης, προκειμένου να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των πολυμερών δράσεων και η συναφής λογοδοσία·

34.  ζητά την πλήρη και ενεργό διαβούλευση και συμμετοχή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συνδικαλιστικών, στην ανάπτυξη, λειτουργία και παρακολούθηση των διαδικασιών και διαρθρώσεων ΕΚΕ των εταιρειών σε συνεργασία με τους εργοδότες στο πλαίσιο μίας πραγματικής εταιρικής προσέγγισης·

35.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η υποχρέωση για συστηματική υποβολή εκθέσεων που περιέχουν τις βασικές πληροφορίες περί βιωσιμότητας δεν επιβαρύνουν υπερβολικά τις εταιρείες δεδομένου ότι οποιαδήποτε νέα στρατηγική ΕΚΕ πρέπει να γίνεται δεκτή ευμενώς από αυτές· ζητά από την Επιτροπή να προβλέψει μία μεταβατική περίοδο προτού αρχίσει να ισχύει για τις εταιρείες η τακτική υποβολή εκθέσεων μη οικονομικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι αυτή η μεταβατική περίοδος θα προσφέρει στις εταιρείες την ευκαιρία να εφαρμόσουν πρώτα με ορθό τρόπο την ΕΚΕ εσωτερικά, δρομολογώντας μία προσεκτικά σχεδιασμένη και λεπτομερή πολιτική ΕΚΕ ως μέρος των εσωτερικών τους συστημάτων διαχείρισης·

36.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή υποχρέωσης σε όλα τα ταμεία επενδύσεων και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ενημερώνουν όλους τους πελάτες τους (πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές κ.λπ.) σχετικά με τα ενδεχόμενα δεοντολογικά ή υπεύθυνα επενδυτικά κριτήρια που εφαρμόζουν ή τα πρότυπα και τους κώδικες που τηρούν·

37.  τάσσεται υπέρ της οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα θύματα· ζητά οι πολιτικές ΕΚΕ των εταιρειών στους διάφορους τομείς (όπως π.χ., τουρισμός, ασφάλειες, στέγαση και τηλεπικοινωνίες) να συμπεριλάβουν θετικές και συγκεκριμένες στρατηγικές, καθώς και δομές για την υποστήριξη των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών και των οικογενειών τους στη διάρκεια κρίσεως, και να θεσπιστούν ειδικές πολιτικές για κάθε υπάλληλο που πέφτει θύμα εγκλήματος, είτε εντός, είτε εκτός του χώρου εργασίας·

38.  αναγνωρίζει την μεγάλη αξία και το δυναμικό των οργάνων αυτορρύθμισης και από κοινού ρύθμισης, όπως οι κώδικες συμπεριφοράς σε τομεακό επίπεδο· επιδοκιμάζει συνεπώς την θέληση της Επιτροπής να βελτιώσει τα υφιστάμενα όργανα μέσω ενός κώδικα δεοντολογίας επί του θέματος· αντιτίθεται, εντούτοις, σε μία ενιαία προσέγγιση η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη τους επί μέρους τομείς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρήσεων·

ΕΚΕ και ΜΜΕ: από την θεωρία στην πράξη

39.  υπενθυμίζει την ιδιαιτερότητα των ΜΜΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στο πλαίσιο συγκεκριμένων τομέων· εκτιμά επομένως ότι έχει όλως ιδιαίτερη σημασία οι πολιτικές της Ένωσης επί θεμάτων ΕΚΕ, περιλαμβανομένων και των εθνικών σχεδίων δράσεως σχετικά με την ΕΚΕ, να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ΜΜΕ και να εφαρμόζουν την αρχή «ας αναζητήσουμε λύσεις κατ' αρχήν σε μικρή κλίμακα» και να αναγνωρίζουν την ανεπίσημη και διαισθητική προσέγγιση των ΜΜΕ προς την ΕΚΕ·

40.  σημειώνει τη σημασία της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΚΕ καθώς και της αναγνώρισης των επιτευγμάτων τους στον χώρο αυτό·

41.  αναγνωρίζει ότι πολλές ΜΜΕ στην Ευρώπη έχουν ήδη αναλάβει πολιτικές ΕΚΕ, όπως τοπική απασχόληση, συμμετοχή της κοινότητας, εφαρμογή πολιτικών χρηστής διακυβέρνησης με την αλυσίδα εφοδιασμού τους, κλπ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι πολλές από τις εν λόγω ΜΜΕ δεν γνωρίζουν ότι στην ουσία εφαρμόζουν πρακτικές βιωσιμότητας, ΕΚΕ και χρηστής διακυβέρνησης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να λάβει πρώτα υπόψη τις εφαρμοζόμενες σήμερα πρακτικές των ΜΜΕ πριν εξετάσει στρατηγικές ΕΚΕ ειδικά για τις ΜΜΕ·

42.  απορρίπτει την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας που θα μπορούσε να προκαλέσει δαπάνες διοικητικής ή οικονομικής φύσεως για τις ΜΜΕ· υποστηρίζει αντιθέτως μέτρα που παρείχαν στις ΜΜΕ την δυνατότητα να αναλάβουν κοινές δράσεις·

43.  ζητά από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να κάνουν έξυπνη χρήση των κονδυλίων από το ταμείο συνοχής με σκοπό να υποστηρίξουν τον ρόλο των ενδιάμεσων οργανώσεων των ΜΜΕ στο επίπεδο της προώθησης της ΕΚΕ, επί τη βάσει παραδειγμάτων όπως εκείνο του βασικού γερμανικού προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

44.  ζητά από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις ενδιάμεσες οργανώσεις των ΜΜΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να καθορίσουν στρατηγικές και μέτρα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΜΜΕ σε θέματα ΕΚΕ, όπως για παράδειγμα μία τράπεζα δεδομένων που συγκεντρώνει υποθέσεις και πρακτικές με πληροφορίες σχετικές με προγράμματα που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες·

45.  συνιστά την κατάρτιση οδηγών και εγχειριδίων σχετικά με την ΕΚΕ για τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει εν προκειμένω την επείγουσα ανάγκη περαιτέρω επιστημονικής έρευνας σχετικά με μεθόδους για την αποτελεσματικότερη αποδοχή της ΕΚΕ από τις ΜΜΕ, καθώς και σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΕΚΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

46.  είναι της άποψης ότι, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα ως προς τη μείωση της φτώχειας, το θεματολόγιο της ΕΚΕ πρέπει να επικεντρωθεί επίσης στις ΜΜΕ, δεδομένου ότι ο συνολικός κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπός τους είναι σημαντικός·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν στρατηγικές ανάπτυξης και στήριξης για τη διάδοση των ΕΚΕ μεταξύ των ΜΜΕ· συνιστά ιδιαιτέρως την επεξεργασία ειδικών μέτρων για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

Ζητήματα συμμόρφωσης και σχέσεις με τρίτες χώρες

48.  υπογραμμίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως, πριν από τη σύναψη των συμφωνιών, για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται στις διαπραγματεύσεις τα συμπεράσματα των μελετών εκτίμησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα (ΜΕΕΒ) καθώς και για τα κεφάλαια των συμφωνιών αυτών που τροποποιήθηκαν για να αποφευχθούν οι τυχόν αρνητικές συνέπειες που επισημάνθηκαν στις ΜΕΕΒ·

49.  υπογραμμίζει ότι οι μελλοντικές διμερείς επενδυτικές συνθήκες που θα υπογράφει η ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και των δυνατοτήτων κρατικής παρέμβασης, ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές, υγειονομικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές·

50.  ζητεί να προβληθεί η έννοια της χορηγίας στους εργοδότες·

51.  υπενθυμίζει ότι η επίλυση των εμπορικών διαφορών ή/και η διεκδίκηση αποζημίωσης για τις αρνητικές συνέπειες της ανεύθυνης ή παράνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας ακολουθούν ήδη τόσο την οδό των δικαστηρίων όσο και την εναλλακτική αντί της δικαστικής οδό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την επίγνωση τόσο της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και του ευρέος κοινού σχετικά με τις δύο αυτές οδούς· υπενθυμίζει ότι το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ΔΕΕ) παρέχει υπηρεσίες επίλυσης διαφορών σε μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις, κράτη, κρατικές οντότητες, καθώς και διεθνείς οργανισμούς που αναζητούν λύσεις εναλλακτικές της προσφυγής στο δικαστήριο, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικής πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη σε περίπτωση παραβίασης των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών που προκαλούν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ζημίες στην ΕΕ ή/και στο εξωτερικό·

52.  τονίζει ότι η ενίσχυση της επίγνωσης σε εταιρικό επίπεδο σχετικά με τη σημασία της ΕΚΕ και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης, ως καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή επίγνωση και από αντίστοιχη ανάπτυξη δυναμικού στο επίπεδο των κυβερνήσεων των χωρών υποδοχής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων ΕΚΕ και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

53.  θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις ενωσιακές επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες όσον αφορά την προώθηση της ΕΚΕ και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με τους εταίρους τους από το εξωτερικό.

Συμπεράσματα

54.  υπογραμμίζει ότι τα οποιαδήποτε κανονιστικά μέτρα πρέπει να εκπονηθούν στο πλαίσιο ενός στιβαρού και εναρμονισμένου με τα διεθνή πρότυπα νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να αποφευχθούν αποκλίνουσες εθνικές ερμηνείες και οι κίνδυνοι εμφάνισης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων σε περιφερειακή, εθνική ή μακροπεριφερειακή κλίμακα·

55.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της Επιτροπής που αποσκοπούν στην προώθηση της ΕΚΕ στις σχέσεις με άλλες χώρες και περιφέρειες του κόσμου· ζητεί, προς τον σκοπό αυτό, να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εδραίωση της αμοιβαιότητας στις εμπορικές συναλλαγές·

56.  δηλώνει και πάλι ότι η ανάπτυξη της ΕΚΕ πρέπει να προχωρήσει κυρίως μέσω μιας πολυσυμμετοχικής προσέγγισης στην οποία ο βασικός ρόλος θα αποδοθεί στις επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν την δυνατότητα να αναπτύσσουν την κατάλληλη προς την κατάστασή τους προσέγγιση· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για την ανάπτυξη της ΕΚΕ μεταξύ των ΜΜΕ·

57.  επισημαίνει ότι η τρέχουσα στρατηγική της Επιτροπής για την ΕΚΕ καλύπτει την περίοδο 2011-2014· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα εγκριθεί σε εύθετο χρόνο μία φιλόδοξη στρατηγική για την μετά το 2014 περίοδο·

o
o   o

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 86 της 10.4.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ C 39 της 18.2.2003, σ. 3.
(3) ΕΕ C 187 E της 7.8.2003, σ. 180.
(4) ΕΕ C 67 E της 17.3.2004, σ. 73.
(5) ΕΕ C 301 E της 13.12.2007, σ. 45.
(6) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 77.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2014Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου