Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2543(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0121/2013

Debatter :

PV 12/03/2013 - 6
CRE 12/03/2013 - 6

Omröstningar :

PV 14/03/2013 - 8.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0090

Antagna texter
PDF 93kWORD 26k
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg Slutlig utgåva
En intensivare kamp mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott
P7_TA(2013)0090B7-0121, 0122, 0123, 0124 och 0125/2013

Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 om en intensifiering av kampen mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott (2013/2543(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av de internationella instrument om mänskliga rättigheter som förbjuder diskriminering, framför allt FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, framför allt artikel 14,

–  med beaktande av artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, enligt vilken all diskriminering på grund av bland annat ras, etniskt ursprung eller språk, religion eller tillhörighet till nationell minoritet ska vara förbjuden,

–  med beaktande av artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), där det fastslås att EU ”ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter” och att ”dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män”,

–  med beaktande av artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), där det fastslås att ”vid utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen söka bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning”,

–  med beaktande av artikel 19 i EUF-fördraget, enligt vilken EU ges ett politiskt mandat att ”vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning”,

–  med beaktande av artikel 67 i EUF-fördraget, där det fastställs att EU ”ska verka för att säkerställa en hög säkerhetsnivå genom förebyggande och bekämpning av […] rasism och främlingsfientlighet”,

–  med beaktande av artikel 83.2 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem(1) ,

–  med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung(2) (direktivet om likabehandling oavsett ras),

–  med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet(3) (direktivet om likabehandling i arbetslivet),

–  med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen(4) (rambeslutet om rasism och främlingsfientlighet)

–  med beaktande av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om rasism, främlingsfientlighet, antisemitism, religiös intolerans, fientlighet mot romer, homofobi, transfobi, diskriminering, fördomsgrundat våld samt extremism och sin resolution av den 22 maj 2012 om EU:s straffrättsliga strategi(5) ,

–  med beaktande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och dess arbete på områdena icke-diskriminering, rasism, främlingsfientlighet och tillhörande intolerans och våld som bygger på fördomar(6) ,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) informella möte den 17–18 januari 2013 inledde det irländska ordförandeskapet en diskussion om EU-åtgärder för att bekämpa hatbrott, rasism, antisemitism, främlingsfientlighet och homofobi, och betonade att det krävs bättre skydd och uppgiftsinsamling, liksom ett större engagemang från ledare för att aktivt försvara de europeiska värderingarna och främja ett klimat av ömsesidig respekt för och inkluderande av personer med olika religiös eller etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

B.  Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering uppmärksammas varje år den 21 mars till minne av mordet på 69 personer som demonstrerade mot apartheid i Sydafrika 1960.

C.  Det är viktigt att komma ihåg de massakrer grundade på rasism och främlingsfientlighet som har ägt rum i Europas historia och att bevara minnet av dessa.

D.  Europeiska unionen är grundad på gemensamma värden som respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, och understöds av ökat främjande av tolerans.

E.  Rasism, främlingsfientlighet, antisemitism, religiös intolerans, fientlighet mot romer, homofobi, transfobi och tillhörande intolerans rymmer sådana uppfattningar, fördomar och attityder som rättfärdigar diskriminering, våld som bygger på fördomar och hat på vissa grunder, bland annat egenskaper och social ställning.

F.  Även om samtliga medlemsstater har infört ett förbud mot diskriminering i sina rättssystem för att främja likabehandling av alla människor, ökar diskrimineringen och hatbrotten i EU, t.ex. våld och brott som grundar sig på rasism, främlingsfientlighet, fientlighet mot romer, antisemitism eller religiös intolerans, eller på en persons sexuella läggning, könsidentitet eller på det faktum att personen tillhör en minoritetsgrupp, eller på någon annan av de grunder som anges i den icke uttömmande förteckningen i artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

G.  Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter uppger att var fjärde person som tillhör en minoritetsgrupp har utsatts för brott med rasistiska motiv och att upp till 90 procent av alla attacker eller hot mot migranter eller medlemmar av minoritetsgrupper inte anmäls till polisen. Endast fyra medlemsstater samlar in eller offentliggör uppgifter om brott mot romer och endast åtta registrerar brott som har sin grund i offrets (upplevda) sexuella läggning.

H.  Det är viktigt att EU och dess medlemsstater vidtar åtgärder för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet och förebygger dessa företeelser genom fostran, främjande av en miljö som kännetecknas av respekt och tolerans samt ser till att hatbrott anmäls av offren, utreds av polisen och straffas av rättssystemet.

I.  Den rådande ekonomiska krisen äventyrar solidaritetsprincipen, och i tider av ekonomisk kris måste medlemsstaterna vara vaksamma på och förhindra växande intolerans och utpekande av syndabockar.

J.  EU har antagit en rad instrument för att bekämpa sådana företeelser och diskriminering, bland annat rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (direktivet om likabehandling oavsett ras), rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling (direktivet om likabehandling i arbetslivet), rådets rambeslut 2008/913/RIF om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen (rambeslutet om rasism och främlingsfientlighet), EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem.

K.  Kommissionens förslag till rådets direktiv från 2008 om likabehandling utanför arbetslivet oberoende av religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning har inte antagits i rådet trots att det diskuterats i fem år, till följd av hårdnackat motstånd från ett fåtal medlemsstater.

L.  Parlamentet har vid upprepade tillfällen uppmanat kommissionen, rådet och medlemsstaterna att öka insatserna mot våld och diskriminering som bygger på fördomar, inbegripet rasism, främlingsfientlighet, antisemitism, religiös intolerans, fientlighet mot romer, homofobi och transfobi.

M.  Kommissionen varnade nyligen för rasistiska, extremistiska och populistiska politiska uttalanden som också kan inspirera vissa ”enstöringar” att begå urskillningslösa mord i takt med att hotet från den våldsamma extremismen sprids.

N.  Alla länder som är medlemmar i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), inbegripet samtliga EU-medlemsstater, har medgett att hatbrott, som definieras som brott begångna till följd av fördomar, måste bekämpas via strafflagstiftning och särskilt utformade strategier.

1.  Europaparlamentet understryker att inga former av intolerans eller diskriminering någonsin får accepteras i Europeiska unionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att intensifiera kampen mot hatbrott och diskriminerande attityder och ageranden.

3.  Europaparlamentet efterlyser en vittomfattande strategi för att bekämpa hatbrott, fördomsgrundat våld och diskriminering.

4.  Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att alla väl känner till sina rättigheter när det gäller skydd mot hatbrott, och uppmanar medlemsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att uppmuntra anmälningar av hatbrott och av alla brott med rasistiska och främlingsfientliga motiv samt garantera de personer som anmäler och de som utsätts för dessa brott ett fullgott skydd.

5.  Europaparlamentet upprepar sin tidigare begäran om en översyn av rådets rambeslut 2008/913/RIF, särskilt avseende uttryck och ageranden som präglas av antisemitism, religiös intolerans, fientlighet mot romer, homofobi och transfobi.

6.  Rådet och medlemsstaterna uppmanas att omedelbart godkänna direktivet om likabehandling, som utgör ett av de viktigaste EU-instrumenten för att främja och garantera verklig likabehandling i EU och för att bekämpa fördomar och diskriminering.

7.  Europaparlamentet önskar att man ska vidta åtgärder för att säkra genomförandet av nationella strategier för integrering av romer genom regelbundna översyner och kontroller och stöd som gör det möjligt för lokala, regionala och nationella myndigheter att utveckla och genomföra effektiva strategier, program och åtgärder, som överensstämmer med de mänskliga rättigheterna, för att främja romernas integration, med hjälp av tillgängliga medel, bland annat EU-medel, samtidigt som man strikt övervakar respekten för grundläggande rättigheter och genomförandet av direktiv 2004/38/EG om rätten att fritt röra sig och uppehålla sig i medlemsstaterna.

8.  Europaparlamentet önskar att dess upprepade krav på en färdplan för likabehandling på grundval av sexuell läggning och könsidentitet ska uppfyllas.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU att underteckna FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, med tanke på att alla medlemsstater redan har ratificerat den.

10.  Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att garantera att alla relevanta straffrättsliga EU-instrument, inbegripet rambeslutet, erbjuder ett bredare spektrum av anpassade påföljder, som även, där så är lämpligt, omfattar alternativa straff såsom samhällstjänst, samtidigt som de grundläggande rättigheterna, inbegripet yttrandefriheten, till fullo respekteras.

11.  Europaparlamentet önskar att de nationella myndigheter som ansvarar för att bekämpa diskriminering ska få en stärkt roll som gör det lättare för dem att utkräva ansvar för främjande av hatpropaganda och uppmuntrande av hatbrott.

12.  Europaparlamentet efterlyser stöd till utbildningsprogram för brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, och för lämpliga EU-byråer, om hur man kan förebygga och reagera på diskriminerande praxis och hatbrott.

13.  Europaparlamentet efterlyser insamling av mer omfattande och tillförlitliga uppgifter om hatbrott; det vill säga som ett minimum måste man registrera antalet fall som anmäls av allmänheten och registreras av myndigheterna, ange antalet fällande domar, ange på vilka grunder brott har befunnits vara diskriminerande och vilka straff som utmätts samt göra brottsofferundersökningar om vilka typer av brott som inte anmäls och hur många brott det rör sig om, om brottsoffrens erfarenheter av sina kontakter med brottsbekämpande myndigheter, om skälen till att anmälningar inte görs samt om hur medvetna offren för hatbrott är om sina rättigheter.

14.  Europaparlamentet önskar att man ska införa mekanismer som synliggör hatbrott i EU genom att se till att fördomsgrundade brott är straffbara, och som sådana vederbörligen registreras och utreds effektivt, att förövarna åtalas och straffas och att brottsoffren erbjuds adekvat hjälp, skydd och kompensation, så att de som utsatts för hatbrott och vittnen till sådana brott uppmuntras att anmäla det som inträffat.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament och regeringar.

(1) EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.
(2) EUT L 180, 19.7.2000, s. 22.
(3) EUT L 303, 2.12.2000, s. 16.
(4) EUT L 328, 6.12.2008, s. 55.
(5) Antagna texter P7_TA(2012)0208.
(6) Till exempel: Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights , http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf

Senaste uppdatering: 10 december 2014Rättsligt meddelande