Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0366(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0276/2013

Pateikti tekstai :

A7-0276/2013

Debatai :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Balsavimas :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Priimti tekstai
PDF 869kWORD 568k
Antradienis, 2013 m. spalis 8 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas ***I
P7_TA-PROV(2013)0398A7-0276/2013

2013 m. spalio 8 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)) (1) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  įspėjimai apie grėsmę sveikatai yra organizuotos, veiksmingos ir ilgalaikės kovos su rūkymu strategijos, turinčios tinkamai apibrėžtą taikymo sritį ir tikslus, dalis;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  siekiant, kad tabako gaminių vidaus rinka veiktų sklandžiai, tabako ir susijusių gaminių vidaus rinkos dydis, tendencija tabako gaminių gamintojams sutelkti gamybą, skirtą visai Europos Sąjungai, tik keliose gamybos įmonėse valstybėse narėse ir dėl to didelis tarpvalstybinės prekybos tabako ir susijusiais gaminiais mastas lemia poreikį imtis teisėkūros veiksmų ES, o ne nacionaliniu lygmeniu;
(6)  siekiant, kad tabako gaminių vidaus rinka veiktų sklandžiai, tabako ir susijusių gaminių vidaus rinkos dydis, tendencija tabako gaminių gamintojams sutelkti gamybą, skirtą visai Europos Sąjungai, tik keliose gamybos įmonėse valstybėse narėse ir dėl to didelis tarpvalstybinės prekybos tabako ir susijusiais gaminiais mastas lemia poreikį imtis griežtesnių teisėkūros veiksmų ES lygmeniu;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)   teisėkūros veiksmai Sąjungos lygmeniu būtini ir siekiant įgyvendinti 2003 m. gegužės mėn. PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (toliau TKPK), kurią ratifikavo Europos Sąjunga ir jos valstybės narės . Svarbūs peržiūrai yra visų pirma TKPK 9 (tabako gaminių sudėties reglamentavimas), 10 (informacijos apie tabako gaminį paskelbimas), 11 (tabako gaminių pakuotės ir etiketės), 13 (reklama) ir 15 (neteisėta prekyba tabako gaminiais) straipsniai. Gairės dėl TKPK nuostatų įgyvendinimo buvo priimtos konsensusu įvairių konvencijos šalių konferencijų metu remiant Sąjungai ir valstybėms narėms;
(7)   teisėkūros veiksmai Sąjungos lygmeniu būtini ir siekiant įgyvendinti 2003 m. gegužės mėn. gaires nužymėjusią PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (toliau TKPK). Visos valstybės narės ir pati Europos Sąjunga pasirašė ir ratifikavo konvenciją ir dėl to TKPK nuostatos joms privalomos pagal tarptautinę teisę . Ypač svarbūs peržiūrai yra TKPK 9 (tabako gaminių sudėties reglamentavimas), 10 (informacijos apie tabako gaminį paskelbimas), 11 (tabako gaminių pakuotės ir etiketės), 13 (reklama) ir 15 (neteisėta prekyba tabako gaminiais) straipsniai. Gairės dėl TKPK nuostatų įgyvendinimo buvo priimtos konsensusu įvairių konvencijos šalių konferencijų metu remiant Sąjungai ir valstybėms narėms;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų būti laikomas pagrindiniu tikslu, atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo faktais pagrįstas naujoves. Tabako gaminiai nėra paprastos prekės ir atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako poveikį sveikatos apsauga turėtų būti laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas tarp jaunimo.
(8)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 114 straipsnio 3 dalį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų būti laikomas pagrindiniu tikslu, atsižvelgiant, visų pirma, į visas mokslo faktais pagrįstas naujoves. Tabako gaminiai nėra paprastos prekės ir atsižvelgiant į ypač kenksmingą tabako poveikį sveikatos apsauga turėtų būti laikoma svarbiu prioritetu, visų pirma tam, kad būtų sumažintas rūkymo paplitimas tarp jaunimo. Tuo tikslu valstybės narės turėtų remti rūkymo prevencijos kampanijas, visų pirma mokyklose ir žiniasklaidoje. Pagal gamintojo atsakomybės principą atsakomybė už visas sveikatos priežiūros išlaidas, susijusias su tabako naudojimu, turėtų tekti tabako gaminių gamintojams;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  turint omenyje tai, kad daugelyje valstybių narių didelė dalis rūkančių asmenų greičiausiai visiškai neatsisakys rūkymo, teisės aktuose reikėtų atsižvelgti į jų teisę objektyviai žinoti galimo tabako gaminių vartojimo poveikį jų sveikatai, t. y. gauti informaciją, kurią jie taip pat mato ant gaminio, kurį tikriausiai vartos, pakelio;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)   matuojant dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį cigarečių išrūkose reikėtų remtis tarptautiniu mastu pripažintais ISO standartais 4387, 10315 ir 8454. Dėl kitų išrūkų nėra tarptautiniu mastu sutartų standartų ar bandymų, siekiant nustatyti medžiagų kiekį jose, tačiau stengiamasi juos parengti;
(10)   matuojant dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį cigarečių išrūkose reikėtų remtis tarptautiniu mastu pripažintais ISO standartais 4387, 10315 ir 8454. Dėl kitų išrūkų nėra tarptautiniu mastu sutartų standartų ar bandymų, siekiant nustatyti medžiagų kiekį jose, tačiau valstybės narės ir Komisija turėtų skatinti šiuo metu tarptautiniu mastu dedamas pastangas parengti tokius standartus ar bandymus ;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  įrodyta, kad polonis 210 yra labai kancerogeniška tabake esanti medžiaga. Iš cigarečių jį būtų galima beveik visiškai pašalinti taikant paprastų priemonių derinį. Todėl tikslinga nustatyti didžiausią leidžiamą polonio 210 kiekį išrūkose, dėl kurio dabartinis vidutinis polonio 210 kiekis cigaretėse sumažėtų 95 proc. Reikėtų parengti ISO standartą, skirtą tabako gaminiuose esančiam polonio 210 kiekiui išmatuoti;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali būti reikalinga ir tikslinga vėliau pritaikyti leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio leidžiamo kiekio išrūkose ribas, atsižvelgiant į to medžiagų kiekio toksiškumą ar priklausomybės sukėlimo gebą;
(11)  atsižvelgiant į didžiausio leidžiamo medžiagų kiekio išrūkose nustatymą, gali būti reikalinga ir tikslinga vėliau sumažinti leidžiamą kiekį arba nustatyti didžiausio leidžiamo kiekio išrūkose ribas, atsižvelgiant į to medžiagų kiekio toksiškumą ar priklausomybės sukėlimo gebą;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  dabartinis įvairių pranešimo formatų naudojimas apsunkina gamintojams ir importuotojams prievolių teikti pranešimus vykdymą ir dėl to valstybėms narėms ir Komisijai yra sunkiau lyginti ir analizuoti gautą informaciją ir iš jos daryti išvadas. Atsižvelgiant į tai, reikia nustatyti bendrą privalomą pranešimų apie sudedamąsias dalis ir išrūkas formatą. Reikėtų užtikrinti, kad visuomenei būtų teikiama kuo skaidresnė informacija apie gaminį ir kad būtų deramai atsižvelgta į tabako gaminių gamintojų komercinės ir intelektinės nuosavybės teises;
(13)  dabartinis įvairių pranešimo formatų naudojimas apsunkina gamintojams ir importuotojams prievolių teikti pranešimus vykdymą ir dėl to valstybėms narėms ir Komisijai yra sunkiau lyginti ir analizuoti gautą informaciją ir iš jos daryti išvadas. Atsižvelgiant į tai, reikia nustatyti bendrą privalomą pranešimų apie sudedamąsias dalis ir išrūkas formatą. Reikėtų užtikrinti, kad visuomenei būtų teikiama kuo skaidresnė informacija apie gaminį ir kad būtų deramai atsižvelgta į tabako gaminių gamintojų, ypač mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), komercinės ir intelektinės nuosavybės teises;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14)  sudedamosios dalys reglamentuojamos nedarniai, todėl daroma įtaka vidaus rinkos veikimui ir laisvam prekių judėjimui visoje ES. Kai kurios valstybės narės priėmė įstatymus arba sudarė saistančius susitarimus su pramonės atstovais leisti ar uždrausti tam tikras sudedamąsias dalis. Dėl to kai kuriose valstybėse narėse kai kurios sudedamosios dalys yra uždraustos, o kitose – ne. Valstybės narės taip pat taiko skirtingus metodus dėl priedų, integruotų į cigarečių filtrus, ir priedų, dažančių tabako dūmus. Nesuvienodinus nuostatų, tikėtina, kad kliūtys vidaus rinkoje ateinančiais metais didės, atsižvelgiant į Tabako kontrolės pagrindų konvencijos ir jos gairių įgyvendinimą ir vertinant patirtį, įgytą pagal kitas jurisdikcijas už Sąjungos ribų. Gairėse dėl TKPK 9 ir 10 straipsnių įgyvendinimo raginama visų pirma pašalinti sudedamąsias dalis, kurios pagerina maloniąsias savybes, sudaro įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi sveikatai, yra susiję su energija ir gyvybingumu arba turi dažančiųjų medžiagų savybių;
(14)  sudedamosios dalys reglamentuojamos nedarniai, todėl daroma įtaka vidaus rinkos veikimui ir laisvam prekių judėjimui visoje ES. Kai kurios valstybės narės priėmė įstatymus arba sudarė saistančius susitarimus su pramonės atstovais leisti ar uždrausti tam tikras sudedamąsias dalis. Dėl to kai kuriose valstybėse narėse kai kurios sudedamosios dalys yra uždraustos, o kitose – ne. Valstybės narės taip pat taiko skirtingus metodus dėl priedų, integruotų į cigarečių filtrus, ir priedų, dažančių tabako dūmus. Nesuvienodinus nuostatų, tikėtina, kad kliūtys vidaus rinkoje ateinančiais metais didės, atsižvelgiant į Tabako kontrolės pagrindų konvencijos ir jos gairių įgyvendinimą ir vertinant patirtį, įgytą pagal kitas jurisdikcijas už Sąjungos ribų. Gairėse dėl TKPK 9 ir 10 straipsnių įgyvendinimo raginama visų pirma pašalinti sudedamąsias dalis, kurios pagerina maloniąsias savybes, sudaro įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi sveikatai, yra susiję su energija ir gyvybingumu arba turi dažančiųjų medžiagų savybių; taip pat reikėtų pašalinti sudedamąsias dalis, kurios didina priklausomybę ir toksiškumą;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  siekiant apsaugoti žmonių sveikatą turėtų būti atliekamas tabako gaminiuose naudojamų priedų saugos vertinimas. Naudoti priedus tabako gaminiuose turėtų būti leidžiama tik jei jie įtraukti į leidžiamų naudoti priedų Sąjungos sąrašą. Tame sąraše taip pat turėtų būti nurodytos leistinų priedų naudojimo sąlygos ir apribojimai. Tabako gaminiai, kuriuose yra į Sąjungos sąrašą neįtrauktų priedų arba priedų, kurių naudojimo būdas neatitinka šios direktyvos nuostatų, neturėtų būti teikiami Sąjungos rinkai;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(14b)  svarbu apsvarstyti ne tik pačių priedų, bet ir jų degimo produktų savybes. Priedai, taip pat jų degimo produktai neturėtų atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 1 nustatytų priskyrimo pavojingų produktų kategorijai kriterijų;
_____________
1 OL L 353, 2008 12 31, p. 1.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)  skirtingo reglamentavimo tikimybė didėja taip pat dėl tabako gaminių, įskaitant bedūmius tabako gaminius, būdingo kito nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali paskatinti pradėti vartoti tabaką arba paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, net jei rūkymo paplitimas apskritai mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;
(15)  skirtingo reglamentavimo tikimybė didėja taip pat dėl tabako gaminių būdingo kito nei tabakas kvapo ar skonio, kuris gali paskatinti pradėti vartoti tabaką arba paveikti vartojimo įpročius. Pavyzdžiui, daugelyje šalių gaminių, kuriuose pridėta mentolio, pardavimai laipsniškai išaugo, net jei rūkymo paplitimas apskritai mažėjo. Keletas tyrimų parodė, kad tabako gaminiai, kuriuose pridėta mentolio, gali palengvinti įkvėpimą, taip pat paskatinti jaunimą pradėti rūkyti. Reikėtų vengti priemonių, kuriomis nustatomi nepagrįsti aromatizuotų cigarečių (pvz., mėtinių ir gvazdikų cigarečių) vertinimo skirtumai;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  būdingo kvapo ar skonio tabako gaminių draudimas nereiškia draudimo naudoti atskirų priedų apskritai, bet įpareigoja gamintojus sumažinti priedo ar priedų derinio kiekį tiek, kad nebeliktų būdingo kvapo ar skonio. Tabako gaminiams gaminti būtinus priedus turėtų būti leidžiama naudoti tol, kol dėl jų neatsiranda būdingas kvapas ar skonis. Komisija turėtų nustatyti vienodas nuostatų dėl būdingų kvapų ar skonio įgyvendinimo sąlygas. Valstybės narės ir Komisija turėtų naudoti nepriklausomas tyrimų grupes, kurios padėtų priimti tokius sprendimus. Taikant direktyvą skirtingų veislių tabakui neturėtų būti taikomos diskriminuojamos nuostatos;
Išbraukta.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)   tam tikri priedai naudojami, siekiant sudaryti įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi sveikatai, kelia mažesnį pavojų sveikatai arba pagerina protinę veiklą ir fizinės veiklos rezultatus. Tokie priedai turėtų būti draudžiami , siekiant užtikrinti vienodas taisykles ir aukštą sveikatos apsaugos lygį;
(17)   tam tikri priedai naudojami, siekiant sudaryti įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi sveikatai, kelia mažesnį pavojų sveikatai arba pagerina protinę veiklą ir fizinės veiklos rezultatus. Tokie priedai neturėtų būti leidžiami , siekiant užtikrinti vienodas taisykles ir aukštą sveikatos apsaugos lygį. Be to, neturėtų būti leidžiama naudoti priedus, kurie suteikia būdingą kvapą ar skonį. Dėl to neturėtų būti apskritai draudžiama naudoti atskirų priedų. Tačiau tai turėtų įpareigoti gamintojus sumažinti priedo ar priedų derinio kiekį tiek, kad nebeliktų būdingo kvapo ar skonio. Tabako gaminiams gaminti būtinus priedus turėtų būti leidžiama naudoti tiek, kiek dėl jų neatsiranda būdingas kvapas ar skonis ir kiek tie priedai nesusiję su tokių gaminių patrauklumu ;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  vis daugiau žmonių, iš kurių dauguma yra vaikai, kenčia nuo astmos ir įvairių alergijų. Kaip nurodo PSO, ne visos astmos priežastys žinomos, tačiau, siekiant pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, reikia užkirsti kelią rizikos veiksniams, įskaitant alergenus, tabako gaminius ir cheminius dirgiklius;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)  atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai tabako gaminiams, vartojamiems daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo įpročių;
(18)  atsižvelgiant į tai, kad direktyvoje pagrindinis dėmesys skiriamas jaunimui, kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti ir kaljanams skirtas tabakas tabako gaminiams, vartojamiems daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų, turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų sudedamųjų dalių reikalavimų tol, kol nėra esminio aplinkybių pasikeitimo, pvz., jų pardavimo apimties ar jaunimo vartojimo įpročių;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a)  valstybės narės turėtų būti raginamos savo nacionalinius jaunimo apsaugos įstatymus, jei jos to dar nepadarė, rengti taip, kad būtų draudžiama jaunesniems nei 18 metų asmenims parduoti ar vartoti rūkomojo tabako gaminius. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad tokių draudimų būtų laikomasi;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(18b)  Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 16 straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad šios konvencijos šalys privalo atsižvelgti į nepilnamečiams vartotojams skirtus gaminius, pvz., į tabako gaminių pavidalo maisto produktus ir žaislus, kurie gali būti patrauklūs nepilnamečiams. Pastaraisiais metais rinkai pateikta keletas nikotino neturinčių cigarečių formos gaminių, pvz., garuojančios kaljano tabako lazdelės, kurių paskirtis – pamėginti imituoti rūkymo procesą naudojant garuojančias medžiagas, kurių nekenksmingas poveikis iki šiol moksliškai nepatvirtintas, ir elektros šviesa pamėgdžiojant cigaretės degimą. Akivaizdu, kad tokie gaminiai gaminami siekiant sužavėti jaunimą ir nepilnamečius vartotojus, ir jie vis labiau populiarėja tarp kelių valstybių narių jaunimo. Vis didesnis susirūpinimas reiškiamas dėl įpročių, kuriuos, rūkydami tokias pakaitines cigaretes, išsiugdo jauni vartotojai ir nepilnamečiai;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
(20)  šie skirtumai yra nepriimtini ir gali sudaryti prekybos kliūtis bei trukdyti tabako gaminių vidaus rinkos veikimui, todėl juos reikėtų pašalinti. Be to, vartotojai kai kuriose valstybėse narėse gali būti geriau informuojami apie tabako gaminių riziką sveikatai nei kitose. Nesiėmus tolesnių veiksmų Sąjungos lygiu, tikėtina, kad esami skirtumai ateinančiais metais didės;
(20)  šie skirtumai yra nepriimtini ir gali sudaryti prekybos kliūtis bei trukdyti tabako gaminių vidaus rinkos veikimui, todėl juos reikėtų pašalinti. Be to, vartotojai kai kuriose valstybėse narėse gali būti geriau informuojami apie tabako gaminių riziką sveikatai nei kitose. Nesiėmus tolesnių suderintų veiksmų Sąjungos lygiu, tikėtina, kad esami skirtumai ateinančiais metais didės;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
(22)   ženklinimo nuostatas taip pat reikia pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas išmetamas dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių pakelių pasirodė esanti klaidinanti informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos negu kitos. Taip pat yra įrodymų, kad dideli kombinuoti įspėjimai apie grėsmę sveikatai yra veiksmingesni, nei vien tekstiniai įspėjimai. Todėl kombinuoti įspėjimai apie grėsmę sveikatai turėtų būti privalomi taikyti visoje Sąjungoje ir būti spausdinami ant svarbių ir matomų pakelio paviršiaus dalių. Siekiant užtikrinti visų įspėjimų apie grėsmę sveikatai matomumą ir veiksmingumą, turėtų būti nustatytas minimalus jų dydis;
(22)   ženklinimo nuostatas taip pat reikia pritaikyti atsižvelgiant į naujus mokslinius įrodymus. Pavyzdžiui, nurodomas išmetamas dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekis išrūkose ant cigarečių pakelių pasirodė esanti klaidinanti informacija, nes vartotojai dėl to mano, kad tam tikros cigaretės yra mažiau žalingos negu kitos. Taip pat yra įrodymų, kad dideli kombinuoti vaizdiniai ir tekstiniai įspėjimai apie grėsmę sveikatai yra veiksmingesni, nei vien tekstiniai įspėjimai. Todėl kombinuoti įspėjimai apie grėsmę sveikatai turėtų būti privalomi taikyti visoje Sąjungoje ir būti spausdinami ant svarbių ir matomų pakelio paviršiaus dalių. Siekiant užtikrinti visų įspėjimų apie grėsmę sveikatai matomumą ir veiksmingumą, turėtų būti nustatytas minimalus jų dydis;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
(23)  siekiant užtikrinti įspėjimų apie grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės išvaizdos aspektų, įskaitant atidarymo mechanizmą . Pakuotė ir gaminiai gali klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, „lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, „natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, „bekvapis“, „plonos“, pavardės, nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai. Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau žalingos. Naujausias tyrimas taip pat rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo labiau linkę tikėti, kad jų vartojama cigarečių rūšis gali būti mažiau kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;
(23)  siekiant užtikrinti įspėjimų apie grėsmę sveikatai vientisumą ir matomumą bei padidinti jų efektyvumą, turėtų būti priimtos nuostatos dėl įspėjimų matmenų, taip pat dėl tam tikrų tabako pakuotės išvaizdos aspektų. Pakuotė ir gaminiai gali klaidinti vartotojus, ypač jaunimą, jei sudaro įspūdį, kad gaminiai yra mažiau žalingi. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikri tekstai ar elementai, pvz., „mažai dervų“, „lengvos“, „labai lengvos“, „švelnios“, „natūralus“, „ekologiškas“, „be priedų“, „bekvapis“, „plonos“, pavardės, nuotraukos ir metaforiniai ar kiti ženklai. Panašiai, pavienių cigarečių dydis ir išvaizda gali klaidinti vartotojus, nes sudaromas įspūdis, kad jos yra mažiau žalingos. Naujausias tyrimas taip pat rodo, kad rūkantys plonas cigaretes buvo labiau linkę tikėti, kad jų vartojama cigarečių rūšis gali būti mažiau kenksminga. Į tai turėtų būti atsižvelgta;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)  įrodyta, kad tabako gaminiuose yra ir tie gaminiai išskiria daug kenksmingų medžiagų bei žinomų kancerogenų, kurie degdami kelia pavojų žmonių sveikatai. Mokslo tyrimais aiškiai įrodyta, kad pasyvus rūkymas sukelia mirtį, ligas ir neįgalumą ir yra pavojingas ypač negimusiems vaikams ir kūdikiams. Dūmus įkvepiantiems žmonėms gali kilti kvėpavimo problemų arba jos gali pasidaryti dar opesnės. Todėl įspėjimuose apie grėsmę sveikatai turėtų būti atkreipiamas dėmesys ir į pasyvaus rūkymo keliamą pavojų sveikatai;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis
(24)   dėl daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų vartojamų rūkomųjų tabako gaminių, išskyrus cigaretes ir cigaretėms sukti skirto tabako gaminius, turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų ženklinimo reikalavimų, kol nėra jokio esminio aplinkybių pasikeitimo jų pardavimo apimties atžvilgiu arba dėl jaunimo vartojimo įpročių. Ženklinant šiuos kitus tabako gaminius turėtų būti taikomos specialios taisyklės. Turi būti užtikrintas įspėjimų apie grėsmę sveikatai ant bedūmių tabako gaminių matomumas. Todėl įspėjimai turėtų būti ant bedūmių tabako gaminių pakuotės dviejų pagrindinių paviršių;
(24)   dėl daugiausia vyresnio amžiaus vartotojų vartojamų rūkomųjų tabako gaminių, išskyrus cigaretes, cigaretėms sukti ir kaljanams skirto tabako gaminius, turėtų būti suteikta išimtis dėl tam tikrų ženklinimo reikalavimų, kol nėra jokio esminio aplinkybių pasikeitimo jų pardavimo apimties atžvilgiu arba dėl jaunimo vartojimo įpročių. Ženklinant šiuos kitus tabako gaminius turėtų būti taikomos specialios taisyklės. Turi būti užtikrintas įspėjimų apie grėsmę sveikatai ant bedūmių tabako gaminių matomumas. Todėl įspėjimai turėtų būti ant bedūmių tabako gaminių pakuotės dviejų pagrindinių paviršių;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
(26)  rinkai pateikiami dideli neteisėtų gaminių, neatitinkančių Direktyvoje 2001/37/EB nustatytų reikalavimų, kiekiai ir esama duomenų, kad šitie kiekiai gali didėti. Tokie gaminiai trukdo laisvai reikalavimus atitinkančių gaminių apyvartai ir neleidžia užtikrinti tabako kontrolės teisės aktuose numatytos apsaugos. Be to, Tabako kontrolės pagrindų konvencija įpareigoja Sąjungą kovoti su nelegaliais gaminiais, vykdant visapusišką tabako kontrolės politiką. Todėl turėtų būti numatyta nuostata, kad vienetiniai tabako gaminių pakeliai turi būti ženklinami unikaliu ir saugiu būdu, o jų judėjimas būtų registruojamas, kad Sąjungoje šiuos gaminius būtų galima stebėti ir sekti ir kad būtų galima stebėti jų atitiktį šiai direktyvai ir geriau užtikrinti jos laikymąsi. Taip pat turėtų būti numatyta nuostata dėl saugumo elementų nustatymo, kad būtų galima lengviau patikrinti gaminių autentiškumą;
(26)  rinkai pateikiami dideli neteisėtų gaminių, neatitinkančių Direktyvoje 2001/37/EB nustatytų reikalavimų, kiekiai ir esama duomenų, kad šitie kiekiai gali didėti. Tokie gaminiai trukdo laisvai reikalavimus atitinkančių gaminių apyvartai ir neleidžia užtikrinti tabako kontrolės teisės aktuose numatytos apsaugos. Be to, Tabako kontrolės pagrindų konvencija įpareigoja Sąjungą kovoti su nelegaliais gaminiais, vykdant visapusišką tabako kontrolės politiką. Todėl turėtų būti numatyta nuostata, kad vienetiniai tabako gaminių pakeliai ir bet kokios išorinės transporto pakuotės turi būti ženklinami unikaliu ir saugiu būdu, o jų judėjimas būtų registruojamas, kad Sąjungoje šiuos gaminius būtų galima stebėti ir sekti ir kad būtų galima stebėti jų atitiktį šiai direktyvai ir geriau užtikrinti jos laikymąsi. Taip pat turėtų būti numatyta nuostata dėl saugumo elementų nustatymo, kad būtų galima lengviau patikrinti gaminių autentiškumą ir būtų užtikrinama, kad unikalūs vienetinių pakelių identifikatoriai būtų susieti su unikaliais identifikatoriais ant išorinių transportavimui skirtų pakuočių ;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
(28)  siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir skaidrumą tabako gaminių gamintojai turėtų sudaryti sutartis su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl duomenų saugojimo prižiūrint išorės auditoriui . Duomenys, susiję su stebėjimo ir sekimo sistema, turi būti laikomi atskirai nuo kitų su bendrove susijusių duomenų ir nuolat kontroliuojami, o valstybių narių kompetentingos institucijos ir Komisija bet kada turi turėti prieigą prie jų;
(28)  siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir skaidrumą tabako gaminių gamintojai turėtų sudaryti sutartis su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl duomenų saugojimo. Tokių sutarčių tinkamumą patvirtina ir stebi Komisija, kuriai padeda nepriklausomas išorės auditorius. Duomenys, susiję su stebėjimo ir sekimo sistema, turi būti laikomi atskirai nuo kitų su bendrove susijusių duomenų ir nuolat kontroliuojami, o valstybių narių kompetentingos institucijos ir Komisija bet kada turi turėti prieigą prie jų;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
(29)  1989 m. lapkričio 13 d. Tarybos direktyva 89/622/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako gaminių ženklinimą ir draudžiančių prekiauti tam tikromis oraliniam vartojimui skirto tabako rūšimis, suderinimo, buvo uždrausta parduoti tam tikrų rūšių oraliniam vartojimui skirtą tabaką valstybėse narėse. Direktyva 2001/37/EB šis draudimas patvirtintas. Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo akto 151 straipsniu Švedijos Karalystei leidžiama nukrypti nuo šio draudimo. Oralinio tabako pardavimo draudimas turėtų likti galioti siekiant išvengti šio gaminio, kuris sukelia priklausomybę, turi nepageidaujamą poveikį sveikatai ir yra patrauklus jaunimui, patekimo į vidaus rinką. Kitų bedūmių tabako gaminių, kurie nėra gaminami masinio vartojimo rinkai, griežtas ženklinimas ir sudedamųjų dalių reglamentavimas laikomi pakankama tradicinio vartojimo rinkos plėtros ribojimo priemone;
(29)  1989 m. lapkričio 13 d. Tarybos direktyva 89/622/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako gaminių ženklinimą ir draudžiančių prekiauti tam tikromis oraliniam vartojimui skirto tabako rūšimis, suderinimo, buvo uždrausta parduoti tam tikrų rūšių oraliniam vartojimui skirtą tabaką valstybėse narėse. Direktyva 2001/37/EB šis draudimas patvirtintas. Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo akto 151 straipsniu Švedijos Karalystei leidžiama nukrypti nuo šio draudimo. Oralinio tabako pardavimo draudimas turėtų likti galioti siekiant išvengti šio gaminio, kuris sukelia priklausomybę, turi nepageidaujamą poveikį sveikatai ir yra patrauklus jaunimui, patekimo į vidaus rinką.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(29a)  Kadangi Sąjungoje galioja bendras draudimas parduoti drėgną burnos tabaką sniusą, nėra tarpvalstybinio intereso reglamentuoti sniuso sudėties. Atsakomybė dėl sniuso sudėties reglamentavimo tenka valstybei narei, kurioje leidžiama jį parduoti remiantis Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo akto 151 straipsniu. Todėl tabakui sniusui neturėtų būti taikomos šios direktyvos 6 straipsnio nuostatos.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis
(30)   tarpvalstybinė nuotolinė tabako prekyba sudaro palankesnes sąlygas jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia riziką pakenkti reikalavimų, nustatytų tabako kontrolės teisės aktuose ir visų pirma šioje direktyvoje, laikymuisi. Reikalingos bendros taisyklės dėl pranešimų teikimo sistemos siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos teikiamos galimybės būtų visiškai išnaudotos. Šios direktyvos pranešimų apie tarpvalstybinę nuotolinę prekybą tabako gaminiais nuostata turėtų būti taikoma nepaisant pranešimų teikimo procedūros, nustatytos 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl tam tikrų su informacinės visuomenės paslaugomis susijusių aspektų. Tabako gaminių nuotolinio pardavimo vartotojams verslas taip pat reglamentuojamas 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybomis sutartimis, kuri nuo 2014 m. birželio 13 d. bus pakeista 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių ;
(30)   tarpvalstybinė nuotolinė tabako prekyba turėtų būti uždrausta, nes sudaro palankesnes sąlygas jaunimui įsigyti tabako gaminių ir kelia riziką šios direktyvos reikalavimų laikymuisi ;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(30a)  pagal Direktyvą 2003/33/EB dėl tabako produktų reklamos ir rėmimo jau draudžiama šiuos produktus nemokamai platinti remiant renginius. Šia direktyva, kuria reglamentuojami tabako pateikimo ir pardavimo aspektai ir kurios tikslas yra užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį ir vykdyti jaunų žmonių rūkymo prevenciją, išplečiamas draudimas nemokamai platinti tabako gaminius viešose vietose ir konkrečiai draudžiama platinti spaudinius arba nuolaidų kuponus ir panašius specialius pasiūlymus pakeliuose ir pakuotėse;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(30b)  Komisija ir valstybės narės turėtų įsipareigoti veiksmingai įgyvendinti Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolą siekiant panaikinti neteisėtą prekybą tabako gaminiais. Reikėtų dėti pastangas siekiant užkirsti kelią neteisėtai prekybai trečiosiose šalyse pagamintais tabako gaminiais ir geriau ją kontroliuoti;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis
(31)  visi tabako gaminiai gali sukelti mirtingumą, sergamumą ir neįgalumą ir jų vartojimas turėtų būti apribotas . Todėl būtina stebėti pokyčius, susijusius su naujų kategorijų tabako gaminiais. Tabako gaminių gamintojams ir importuotojams turėtų būti nustatyta prievolė pranešti apie naujų kategorijų tabako gaminius, nepažeidžiant valstybių narių galių juos uždrausti arba leisti. Komisija turėtų stebėti raidą ir, praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino, pateikti ataskaitą siekiant įvertinti, ar šią direktyvą būtina iš dalies keisti;
(31)  visi tabako gaminiai gali sukelti mirtingumą, sergamumą ir neįgalumą ir jų gamyba, platinimas ir vartojimas turėtų būti reguliuojami . Todėl būtina stebėti pokyčius, susijusius su naujų kategorijų tabako gaminiais. Tabako gaminių gamintojams ir importuotojams turėtų būti nustatyta prievolė pranešti apie naujų kategorijų tabako gaminius, nepažeidžiant valstybių narių galių juos uždrausti arba leisti. Komisija turėtų stebėti raidą ir, praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino, pateikti ataskaitą siekiant įvertinti, ar šią direktyvą būtina iš dalies keisti;
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
(33)   Sąjungos rinkoje parduodami gaminiai, kuriuose yra nikotino. Skirtingi reglamentavimo metodai, taikomi valstybių narių siekiant spręsti sveikatos ir saugos problemas , susijusias su šiais gaminiais, turėtų neigiamą poveikį vidaus rinkos veikimui, ypač atsižvelgiant į tai , kad daug šių produktų parduodama tarpvalstybinės nuotolinės prekybos būdu, taip pat internetu ;
(33)   Sąjungos rinkoje parduodami gaminiai, kuriuose yra nikotino, įskaitant elektronines cigaretes . Tačiau valstybės narės pasirinko skirtingus reglamentavimo metodus su šiais gaminiais susijusioms sveikatos ir saugos problemoms spręsti. Būtinos suderintos taisyklės , taigi, visi gaminiai, kuriuose yra nikotino, turėtų būti reglamentuojami pagal šią direktyvą kaip susiję tabako gaminiai. Atsižvelgiant į gaminių , kuriuose yra nikotino, potencialą padėti atsisakyti rūkymo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad minėtųjų gaminių būtų nemažiau lengva įsigyti nei tabako gaminių ;
Pakeitimai 118 ir 137/REV
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis
(34)  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus 1 , numatyta teisinė sistema, siekiant įvertinti vaistų, įskaitant gaminius, kuriuose yra nikotino, kokybę, saugumą ir veiksmingumą. Nemažai gaminių, kuriuose yra nikotino, jau buvo registruoti pagal šią reglamentavimo sistemą. Registruojant atsižvelgiama į nikotino kiekį susijusiame produkte. Visus gaminius, kuriuose yra nikotino ir jo kiekis yra lygus arba viršija nikotino kiekį tokiuose gaminiuose, kurie buvo anksčiau registruoti pagal Direktyvą 2001/83/EB, reglamentuojant pagal tą patį teisinį pagrindą, teisinė padėtis taptų aiškesnė, būtų pašalinti nacionalinių teisės aktų skirtumai, būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems gaminiams, kuriuose yra nikotino ir naudojamų metimo rūkyti tikslais, ir sukurtos metimo rūkyti mokslinių tyrimų ir inovacijų paskatas. Tai neturėtų pažeisti galimybės kitiems gaminiams, kuriems taikoma ši direktyva, taikyti ir Direktyvą 2001/83/EB, jeigu įvykdomos Direktyvoje 2001/83/EB nustatytos sąlygos;
Išbraukta.
______________________
1 OL L 311, 2001 11 28, p. 67, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2011/62/ES, OL L 174, 2011 7 1, p. 74.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis
(35)  turėtų būti priimtos gaminių, kuriuose yra nikotino ir jo yra mažiau nei šioje direktyvoje nustatyta riba, ženklinimo nuostatos atkreipiant vartotojų dėmesį į galimą pavojų sveikatai;
Išbraukta.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(35a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad gaminiai, kuriuose yra nikotino, nebūtų parduodami asmenims, jaunesniems nei amžius, kurio sulaukus leidžiama pirkti tabako gaminius ar susijusius gaminius;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis
(37)  siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, visų pirma dėl sudedamųjų dalių pranešimų formato ir būdingo kvapo ar skonio gaminių arba didesnio toksiškumo ir didesnės priklausomybės sukėlimo gebos gaminių, nustatymo ir dėl nustatymo, ar gaminys yra būdingo kvapo ar skonio, metodikos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;
(37)  siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, visų pirma dėl sudedamųjų dalių pranešimų formato, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis
(38)   siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, ir atitiktų mokslo ir technikos bei tarptautinius pokyčius tabako gamybos, vartojimo ir reglamentavimo srityse, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, visų pirma nustatyti ir pritaikyti didžiausią leidžiamą medžiagų kiekį išrūkose ir jų matavimo metodus, nustatyti didžiausią leidžiamą sudedamųjų dalių, kurios didina toksiškumą, priklausomybės sukėlimo gebą arba patrauklumą, kiekį, reglamentuoti įspėjimų apie grėsmę sveikatai naudojimą, unikalius identifikatorius ir saugumo elementus ženklinime ir pakuotėse, nustatyti pagrindinius sutarčių su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl duomenų saugojimo elementus ir persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai tabako gaminiams, taikymą ir persvarstyti nikotino kiekį gaminiuose, kuriuose yra nikotino . Labai svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;
(38)   siekiant, kad direktyva visiškai veiktų, ir atitiktų mokslo ir technikos bei tarptautinius pokyčius tabako gamybos, vartojimo ir reglamentavimo srityse, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, visų pirma nustatyti ir pritaikyti didžiausią leidžiamą medžiagų kiekį išrūkose ir jų matavimo metodus, patvirtinti priedus ir prireikus nustatyti didžiausią leidžiamą priedų kiekį, reglamentuoti įspėjimų apie grėsmę sveikatai naudojimą, unikalius identifikatorius ir saugumo elementus ženklinime ir pakuotėse, nustatyti pagrindinius sutarčių su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis dėl duomenų saugojimo elementus ir persvarstyti tam tikrų išimčių, suteiktų kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti skirtas tabakas ir kaljanų tabakas tabako gaminiams, taikymą. Labai svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis
(39)  Komisija turėtų stebėti pokyčius, praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino, ir pateikti ataskaitą siekiant įvertinti, ar šią direktyvą būtina iš dalies keisti;
(39)  Komisija turėtų stebėti pokyčius, praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino, ir pateikti ataskaitą siekiant įvertinti, ar šią direktyvą būtina iš dalies keisti, ypač pakuotės atžvilgiu ;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(39a)  valstybėms narėms tenka rimta atsakomybė saugoti visuomenės sveikatą ir imtis prevencinių veiksmų, suteikti viešas garantijas, stebėti jaunuolius ir teikti jiems patarimus bei vykdyti prevencines viešas kovos su rūkymu kampanijas, ypač mokyklose. Manoma, kad laisva prieiga prie metimo rūkyti konsultacijų ir atitinkamo gydymo yra gyvybiškai svarbi;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis
(40)   valstybei narei, kuri mano, kad būtina išlaikyti griežtesnes nacionalines nuostatas dėl aspektų, kurie patenka į šios direktyvos taikymo sritį, turėtų būti leidžiama tai daryti, dėl visų tokių gaminių, remiantis viršesniais visuomenės sveikatos apsaugos motyvais . Valstybei narei taip pat turėtų būti leidžiama priimti griežtesnes nuostatas, taikomas visiems tokiems gaminiams, remiantis su konkrečia tos valstybės narės padėtimi susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad nuostatos yra grindžiamos būtinumu saugoti visuomenės sveikatą. Griežtesnės nacionalinės nuostatos turėtų būti būtinos ir proporcingos; jos neturi tapti savavališka diskriminacijos priemone ar užslėptu valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimu. Priimant griežtesnes nacionalines nuostatas reikia išankstinio pranešimo ir Komisijos pritarimo, atsižvelgiant į aukštą sveikatos apsaugos lygį, kurio siekiama įgyvendinant šią direktyvą;
(40)   valstybei narei, kuri mano, kad būtina išlaikyti arba priimti griežtesnes nacionalines nuostatas dėl aspektų, kurie patenka į šios direktyvos taikymo sritį, turėtų būti leidžiama tai daryti, dėl visų tokių gaminių, jei tokios priemonės neprieštarauja SESV nuostatoms . Priimant griežtesnes nacionalines nuostatas reikia išankstinio pranešimo ir Komisijos pritarimo, atsižvelgiant į aukštą sveikatos apsaugos lygį, kurio siekiama įgyvendinant šią direktyvą;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis
(42)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik pagal taisykles ir apsaugos priemones, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo;
(42)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik pagal taisykles ir apsaugos priemones, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo; taip pat būtinai turi būti atsižvelgiama į nacionalines duomenų apsaugos nuostatas;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis
(45)   pasiūlymu daromas poveikis kelioms pagrindinėms teisėms, nustatytoms Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje, tai yra asmens duomenų apsauga (8 straipsnis), saviraiškos ir informacijos laisvė (11 straipsnis), ekonominės veiklos vykdytojų laisvė užsiimti verslu (16 straipsnis) ir teisė į nuosavybę (17 straipsnis). Tabako gaminių gamintojams, importuotojams ir platintojams nustatytos prievolės yra būtinos siekiant gerinti vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti aukštą sveikatos ir vartotojų apsaugos lygį, kaip nustatyta Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 35 ir 38 straipsniuose . Ši direktyva turėtų būti taikoma laikantis ES teisės aktų ir atitinkamų tarptautinių įsipareigojimų,
(45)   pasiūlymu daromas poveikis kelioms pagrindinėms teisėms, nustatytoms Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje, tai yra asmens duomenų apsauga (8 straipsnis), saviraiškos ir informacijos laisvė (11 straipsnis), ekonominės veiklos vykdytojų laisvė užsiimti verslu (16 straipsnis) ir prekių ženklo savininkų teisė į nuosavybę (17 straipsnis). Taigi būtinai turi būti užtikrinama, kad tabako gaminių gamintojams, importuotojams ir platintojams nustatytos prievolės ne tik garantuoja aukštą sveikatos ir vartotojų apsaugos lygį, bet taip pat gina visas pagrindines teises ir yra proporcingos vidaus rinkos veikimo atžvilgiu . Ši direktyva turėtų būti taikoma laikantis Sąjungos teisės aktų ir atitinkamų tarptautinių įsipareigojimų,
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(45a)  atsižvelgdamos į Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 7 straipsnio b dalį ir 12 straipsnį, pagal kuriuos numatomos teisės į darbo sąlygas, atitinkančias saugos ir higienos reikalavimus, ir kiekvieno žmogaus teisė turėti kuo geriausią fizinę ir psichinę sveikatą, valstybės narės turėtų gerbti teisę į švarų orą. Tai atitinka Pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnį, pagal kurį aukštas aplinkosaugos lygis ir aplinkos kokybės gerinimas turi būti integruotas į Sąjungos politiką;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis
Šios direktyvos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius:
Šios direktyvos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius:
a)   tabako gaminių sudedamąsias dalis ir išrūkas ir susijusias prievoles teikti pranešimus, įskaitant didžiausią leidžiamą dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį cigarečių išrūkose;
a)   tabako gaminių sudedamąsias dalis ir išrūkas ir susijusias prievoles teikti pranešimus, įskaitant didžiausią leidžiamą dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį cigarečių išrūkose;
b)   tabako gaminių ženklinimą ir pakuotes, įskaitant įspėjimus apie grėsmę sveikatai, pateikiamus ant vienetinių tabako gaminių pakelių ir bet kokių išorinių pakuočių, taip pat atsekamumą ir saugumo elementus siekiant užtikrinti atitiktį šiai direktyvai;
b)   tabako gaminių ženklinimą ir pakuotes, įskaitant įspėjimus apie grėsmę sveikatai, pateikiamus ant vienetinių tabako gaminių pakelių ir bet kokių išorinių pakuočių, taip pat atsekamumą ir saugumo elementus siekiant užtikrinti atitiktį šiai direktyvai;
c)   draudimą pateikti rinkai oraliniam vartojimui skirtą tabaką;
c)   draudimą pateikti rinkai oraliniam vartojimui skirtą tabaką;
d)   tarpvalstybinę nuotolinę prekybą tabako gaminiais;
d)   tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais draudimą ;
e)   prievolę pranešti apie naujų kategorijų tabako gaminius;
e)   prievolę pranešti apie naujų kategorijų tabako gaminius;
f)   tam tikrų gaminių, susijusių su tabako gaminiais – gaminių, kuriuose yra nikotino, ir rūkomųjų žolinių gaminių pateikimą rinkai ir ženklinimą,
f)   tam tikrų gaminių, susijusių su tabako gaminiais – gaminių, kuriuose yra nikotino, ir rūkomųjų žolinių gaminių pateikimą rinkai ir ženklinimą,
siekiant gerinti tabako ir susijusių gaminių vidaus rinkos veikimą, remiantis aukštu sveikatos apsaugos lygiu.
siekiant vykdyti pagal PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją prisiimtus įsipareigojimus ir gerinti tabako ir susijusių gaminių vidaus rinkos veikimą, remiantis aukštu sveikatos, ypač jaunimo, apsaugos lygiu.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis
Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:
Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:
1)  priklausomybės sukėlimo geba – farmakologinė cheminės medžiagos geba sukelti priklausomybę – būklę, kai suteikiamu pasitenkinimu ar abstinencijos simptomų palengvinimu arba abiem dalykais kartu paveikiami individo gebėjimai kontroliuoti elgesį;
1)  priklausomybės sukėlimo geba – farmakologinė cheminės medžiagos geba sukelti priklausomybę – būklę, kai suteikiamu pasitenkinimu ar abstinencijos simptomų palengvinimu arba abiem dalykais kartu paveikiami individo gebėjimai kontroliuoti elgesį;
2)  priedas – cheminė medžiaga, esanti tabako gaminyje, jo vienetinėje pakuotėje ar bet kokioje išorinėje pakuotėje, išskyrus tabako lapus ir kitas natūralias ar neperdirbtas tabako augalo dalis;
2)  priedas – cheminė medžiaga, esanti tabako gaminyje, jo vienetinėje pakuotėje ar bet kokioje išorinėje pakuotėje, išskyrus tabako lapus ir kitas natūralias ar neperdirbtas tabako augalo dalis;
3)  amžiaus patikros sistema – kompiuterinė sistema, kuri vienareikšmiškai patvirtina vartotojo amžių elektronine forma pagal nacionalinius reikalavimus;
3)  amžiaus patikros sistema – kompiuterinė sistema, kuri vienareikšmiškai patvirtina vartotojo amžių elektronine forma pagal nacionalinius reikalavimus;
4)  būdingas kvapas ar skonis – išskirtinis ne tabako aromatas ar skonis, kurį sukelia priedas ar priedų derinys, kaip antai vaisių, prieskonių, žolių, alkoholio, karamelės, mentolio ar vanilės ir kt., ir kuris jaučiamas prieš vartojant arba vartojant tabako gaminį pagal numatytą paskirtį;
4)  būdingas kvapas ar skonis – išskirtinis ne tabako aromatas ar skonis, kurį sukelia priedas ar priedų derinys, kaip antai vaisių, prieskonių, žolių, alkoholio, karamelės, mentolio ar vanilės ir kt., ir kuris jaučiamas prieš vartojant arba vartojant tabako gaminį pagal paskirtį;
5)  kramtomasis tabakas – bedūmis tabako gaminys, skirtas tik kramtyti;
5)  kramtomasis tabakas – bedūmis tabako gaminys, skirtas tik kramtyti;
6)  cigaras – tabako ritinėlis, vartojamas pridegtas ir išsamiau apibrėžtas 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų 4 straipsnio 1 dalyje;
6)  cigaras – tabako ritinėlis, vartojamas pridegtas ir išsamiau apibrėžtas 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų 4 straipsnio 1 dalyje;
7)  cigaretė – tabako ritinėlis, vartojamas pridegtas ir išsamiau apibrėžtas Tarybos direktyvos 2011/64/ES 3 straipsnio 1 dalyje;
7)  cigaretė – tabako ritinėlis, vartojamas pridegtas ir išsamiau apibrėžtas Tarybos direktyvos 2011/64/ES 3 straipsnio 1 dalyje;
8)  cigarilė – nedidelis cigaras, kurio skersmuo ne didesnis kaip 8 mm ;
8)  cigarilė – nedidelis cigaras, išsamiau apibrėžtas Tarybos direktyvos 2007/74/ES 8 straipsnio 1 dalyje ;
9)  kombinuotas įspėjimas apie grėsmę sveikatai – įspėjimas apie grėsmę sveikatai, numatytas šioje direktyvoje ir sudarytas iš įspėjimo teksto ir atitinkamos nuotraukos ar iliustracijos;
9)  kombinuotas įspėjimas apie grėsmę sveikatai – įspėjimas apie grėsmę sveikatai, numatytas šioje direktyvoje ir sudarytas iš įspėjimo teksto ir atitinkamos nuotraukos ar iliustracijos;
10)  vartotojas – bet kuris fizinis asmuo, kurio veikla nesusijusi su jo prekybine veikla, verslu, amatu ar profesija;
10)  vartotojas – bet kuris fizinis asmuo, kurio veikla nesusijusi su jo prekybine veikla, verslu, amatu ar profesija;
11)  tarpvalstybinė nuotolinė prekyba – nuotolinio pardavimo paslauga, kai vartotojas užsako produktą būdamas kitoje valstybėje narėje nei valstybė narė ar trečioji šalis, kurioje yra įsteigta mažmeninės prekybos vieta; mažmeninės prekybos vieta laikoma įsteigta valstybėje narėje:
11)  tarpvalstybinė nuotolinė prekyba – nuotolinio pardavimo paslauga, kai vartotojas užsako produktą būdamas kitoje valstybėje narėje nei valstybė narė ar trečioji šalis, kurioje yra įsteigta mažmeninės prekybos vieta; mažmeninės prekybos vieta laikoma įsteigta valstybėje narėje:
a)  jei tai yra fizinis asmuo, kuris (kuri) turi savo verslo vietą toje valstybėje narėje;
a)  jei tai yra fizinis asmuo, kuris (kuri) turi savo verslo vietą toje valstybėje narėje;
b)  kitais atvejais, jei asmuo turi savo oficialią būstinę, centrinę administraciją ar verslo vietą, įskaitant filialą, agentūrą ar bet kokį kitą padalinį toje valstybėje narėje;
b)  kitais atvejais, jei asmuo turi savo oficialią būstinę, centrinę administraciją ar verslo vietą, įskaitant filialą, agentūrą ar bet kokį kitą padalinį toje valstybėje narėje;
12)  išrūkos – cheminės medžiagos, kurios išleidžiamos į aplinką naudojant tabako gaminį pagal paskirtį, pavyzdžiui, cheminės medžiagos dūmuose arba cheminės medžiagos, išleidžiamos vartojant bedūmius tabako gaminius;
12)  išrūkos – cheminės medžiagos, kurios išleidžiamos į aplinką naudojant tabako gaminį pagal paskirtį, pavyzdžiui, cheminės medžiagos dūmuose arba cheminės medžiagos, išleidžiamos vartojant bedūmius tabako gaminius;
13)  kvapioji medžiaga – priedas, suteikiantis kvapą ir (arba) skonį;
13)  kvapioji medžiaga – priedas, suteikiantis kvapą ir (arba) skonį;
14)  įspėjimas apie grėsmę sveikatai – šioje direktyvoje numatytas įspėjimas, įskaitant tekstinius įspėjimus, kombinuotus įspėjimus apie grėsmę sveikatai, bendro pobūdžio įspėjimus ir informacinius pranešimus,
14)  įspėjimas apie grėsmę sveikatai – šioje direktyvoje numatytas įspėjimas, įskaitant tekstinius įspėjimus, kombinuotus įspėjimus apie grėsmę sveikatai, bendro pobūdžio įspėjimus ir informacinius pranešimus,
15)  žolinis rūkomasis gaminys – gaminys augalų ar žolių pagrindu, kuriame nėra tabako ir kuris vartojamas pridegtas;
15)  žolinis rūkomasis gaminys – gaminys augalų ar žolių pagrindu, kuriame nėra tabako ir kuris vartojamas pridegtas;
16)  tabako ir susijusių gaminių importas – tokių gaminių įvežimas į Sąjungos teritoriją, nebent gaminiams įvežimo į Sąjungą metu yra taikoma muitinės sulaikymo procedūra ar potvarkis arba jų išleidimas iš muitinės nutraukus sulaikymo procedūros ar potvarkio taikymą;
16)  tabako ir susijusių gaminių importas – tokių gaminių įvežimas į Sąjungos teritoriją, nebent gaminiams įvežimo į Sąjungą metu yra taikoma muitinės sulaikymo procedūra ar potvarkis arba jų išleidimas iš muitinės nutraukus sulaikymo procedūros ar potvarkio taikymą;
17)  tabako ir susijusių gaminių importuotojas – savininkas ar asmuo, turintis teisę disponuoti tabako ir susijusiais gaminiais, kurie buvo įvežti į Sąjungos teritoriją;
17)  tabako ir susijusių gaminių importuotojas – savininkas ar asmuo, turintis teisę disponuoti tabako ir susijusiais gaminiais, kurie buvo įvežti į Sąjungos teritoriją;
18)  sudedamoji dalis – priedai, tabakas (lapai ar kitos natūralios, apdorotos ar neapdorotos, tabako augalų dalys, įskaitant išpūstą ir atkurtą tabaką) , taip pat bet kuri medžiaga, esanti gatavame tabako gaminyje, įskaitant popierių, filtrą, rašalą, kapsules ir lipalus;
18)  sudedamoji dalis – priedai, tabakas, taip pat bet kuri medžiaga, esanti gatavame tabako gaminyje, įskaitant popierių, filtrą, rašalą, kapsules ir lipalus;
18a)  tabakas – lapai ar kitos natūralios apdorotos ar neapdorotos tabako augalų dalys, įskaitant išpūstą ir atkurtą tabaką;
19)  didžiausias leidžiamas kiekis ar didžiausias leidžiamas kiekis išrūkose – didžiausias leidžiamas cheminės medžiagos kiekis tabako gaminyje arba jo išrūkose, įskaitant nulį, matuojamas gramais;
19)  didžiausias leidžiamas kiekis ar didžiausias leidžiamas kiekis išrūkose – didžiausias leidžiamas cheminės medžiagos kiekis tabako gaminyje arba jo išrūkose, įskaitant nulį, matuojamas gramais;
20)  uostomasis tabakas – bedūmis tabako gaminys, vartojamas per nosį;
20)  uostomasis tabakas – bedūmis tabako gaminys, vartojamas per nosį;
21)  nikotinas — nikotino alkaloidai;
21)  nikotinas — nikotino alkaloidai;
22)  gaminys, kuriame yra nikotino – gaminys, tinkamas vartotojams įkvėpti, praryti ar kitaip vartoti, į kurį nikotino įdėta gamybos proceso metu arba paties vartotojo pridėta prieš produktą vartojant arba vartojimo metu;
22)  gaminys, kuriame yra nikotino – gaminys, tinkamas vartotojams įkvėpti, praryti ar kitaip vartoti, į kurį nikotino įdėta gamybos proceso metu arba paties vartotojo pridėta prieš produktą vartojant arba vartojimo metu;
23)  naujos kategorijos tabako gaminys – tabako gaminys, kuris nėra cigaretė, cigaretėms sukti skirtas tabakas, pypkių tabakas, kaljanų tabakas, cigaras, cigarilė, kramtomasis tabakas, uostomasis tabakas ar oraliniam vartojimui skirtas tabakas ir yra pateiktas rinkai po šios direktyvos įsigaliojimo;
23)  naujos kategorijos tabako gaminys – tabako gaminys, kuris nėra cigaretė, cigaretėms sukti skirtas tabakas, pypkių tabakas, kaljanų tabakas, cigaras, cigarilė, kramtomasis tabakas, uostomasis tabakas ar oraliniam vartojimui skirtas tabakas ir yra pateiktas rinkai po šios direktyvos įsigaliojimo;
24)  išorinė pakuotė – bet kokia pakuotė, į kurią supakuoti gaminiai pateikiami rinkai ir kuri apima vienetinį pakelį ar vienetinių pakelių bloką; skaidrūs vyniojimui skirti maišeliai nėra laikomi išorinėmis pakuotėmis;
24)  išorinė pakuotė – bet kokia pakuotė, į kurią supakuoti gaminiai pateikiami rinkai ir kuri apima vienetinį pakelį ar vienetinių pakelių bloką; skaidrūs vyniojimui skirti maišeliai nėra laikomi išorinėmis pakuotėmis;
24a)  išorinė transporto pakuotė ‒ bet kokia pakuotė, kuri apima vienetinių pakelių bloką ir kurioje tabako gaminiai transportuojami iš gamintojo tolesniems ekonominės veiklos vykdytojams prieš pateikiant juos rinkai, pvz., blokai, blokų dėžės ir padėklai;
25)  pateikimas rinkai – gaminių pristatymas Sąjungoje esantiems vartotojams už mokestį ar nemokamai, įskaitant nuotolinį pardavimą; tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atveju gaminys laikomas pateikiamu rinkai valstybėje narėje, kurioje yra vartotojas;
25)  pateikimas rinkai – gaminių pristatymas Sąjungoje esantiems vartotojams už mokestį ar nemokamai, įskaitant nuotolinį pardavimą; tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atveju gaminys laikomas pateikiamu rinkai valstybėje narėje, kurioje yra vartotojas;
26)  pypkių tabakas – tabakas, vartojamas pridegant ir skirtas vartoti tik rūkant jo prikimštą pypkę;
26)  pypkių tabakas – tabakas, vartojamas pridegant ir skirtas vartoti tik rūkant jo prikimštą pypkę;
26a)  kaljanų tabakas – tabakas, skirtas naudoti tik kaljanams;
27)  mažmeninės prekybos vieta – bet kuri vieta, kurioje tabako gaminiai pateikiami rinkai, įskaitant, kai tai daro fizinis asmuo;
27)  mažmeninės prekybos vieta – bet kuri vieta, kurioje tabako gaminiai pateikiami rinkai, įskaitant, kai tai daro fizinis asmuo;
28)  cigaretėms sukti skirtas tabakas – tabakas, kuris gali būti naudojamas cigaretėms gaminti vartotojų ar mažmeninės prekybos vietose;
28)  cigaretėms sukti skirtas tabakas – tabakas, kuris gali būti naudojamas cigaretėms gaminti vartotojų ar mažmeninės prekybos vietose;
29)  bedūmis tabako gaminys – tabako gaminys, kuris nėra vartojamas pridegtas, įskaitant kramtomąjį tabaką, uostomąjį tabaką ir oraliniam vartojimui skirtą tabaką;
29)  bedūmis tabako gaminys – tabako gaminys, kuris nėra vartojamas pridegtas, įskaitant kramtomąjį tabaką, uostomąjį tabaką ir oraliniam vartojimui skirtą tabaką;
30)  esminis aplinkybių pasikeitimas – tam tikrų kategorijų gaminių, pavyzdžiui, pypkių tabako, cigarų, cigarilių, parduodamo kiekio padidėjimas ne mažiau kaip 10 proc. bent 10 valstybių narių, apskaičiuotas pagal pardavimo duomenis, pateiktus pagal 5 straipsnio 4 dalį; arba atitinkamų kategorijų gaminių jaunesnių nei 25 metų amžiaus vartotojų skaičiaus išaugimas 5 procentiniais punktais bent 10 valstybių narių, apskaičiuotas…[ši data bus įrašyta direktyvos priėmimo metu] pagal Eurobarometro pranešimų ar lygiaverčių vartojimo paplitimo tyrimų duomenis;
30)  esminis aplinkybių pasikeitimas – tam tikrų kategorijų gaminių, pavyzdžiui, pypkių tabako, cigarų, cigarilių, parduodamo kiekio padidėjimas ne mažiau kaip 10 proc. bent 5 valstybių narių, apskaičiuotas pagal pardavimo duomenis, pateiktus pagal 5 straipsnio 4 dalį; arba atitinkamų kategorijų gaminių jaunesnių nei 25 metų amžiaus vartotojų skaičiaus išaugimas 5 procentiniais punktais bent 5 valstybių narių, apskaičiuotas…[ši data bus įrašyta direktyvos priėmimo metu] pagal Eurobarometro pranešimų ar lygiaverčių vartojimo paplitimo tyrimų duomenis;
31)  derva — grynas bevandenis dūmų kondensatas be nikotino;
31)  derva — grynas bevandenis dūmų kondensatas be nikotino;
32)  oraliniam vartojimui skirtas tabakas – visi vartoti per burną skirti produktai, išskyrus skirtus įkvėpti ar kramtyti, kurie yra pagaminti tik iš tabako arba kuriuose yra tabako ir kurie pateikiami porcijomis supakuoti į paprastus arba akytus maišelius kaip milteliai arba kaip smulkios dalelės arba kaip bet kokie jų mišiniai;
32)  oraliniam vartojimui skirtas tabakas – visi vartoti per burną skirti produktai, išskyrus skirtus įkvėpti ar kramtyti, kurie yra pagaminti tik iš tabako arba kuriuose yra tabako ir kurie pateikiami porcijomis supakuoti į paprastus arba akytus maišelius kaip milteliai arba kaip smulkios dalelės arba kaip bet kokie jų mišiniai;
33)  rūkomasis tabakas – kitas nei bedūmis tabako gaminys;
33)  rūkomasis tabakas – kitas nei bedūmis tabako gaminys;
33)  rūkomasis tabakas – kitas nei bedūmis tabako gaminys;
33)  rūkomasis tabakas – kitas nei bedūmis tabako gaminys;
34)  tabako gaminiai – gaminiai, skirti vartotojams vartoti ir pagaminti, net jei tik iš dalies, iš genetiškai modifikuoto ar nemodifikuoto tabako;
34)  tabako gaminiai – gaminiai, skirti vartotojams vartoti ir pagaminti, net jei tik iš dalies, iš genetiškai modifikuoto ar nemodifikuoto tabako;
35)  toksiškumas – laipsnis, kuriuo medžiaga gali sukelti žalingą poveikį žmogaus organizmui, įskaitant ilgainiui pasireiškiantį poveikį, paprastai kai ji vartojama arba jos ekspozicija patiriama ne vieną kartą ar nuolat;
35)  toksiškumas – laipsnis, kuriuo medžiaga gali sukelti žalingą poveikį žmogaus organizmui, įskaitant ilgainiui pasireiškiantį poveikį, paprastai kai ji vartojama arba jos ekspozicija patiriama ne vieną kartą ar nuolat;
36)  vienetinis pakelis – mažiausia atskira rinkai pateikiamo tabako gaminio pakuotė.
36)  vienetinis pakelis – mažiausia atskira rinkai pateikiamo tabako gaminio pakuotė.
36a)  pasyvus rūkymas – priverstinis kvėpavimas degančių cigarečių ar cigarų dūmais arba vieno ar kelių rūkančiųjų iškvepiamais dūmais.
Pakeitimai 89 ir 149
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir pritaikyti didžiausią pagal 1 dalį leidžiamą kiekį prie mokslo pažangos ir tarptautinių sutartų standartų.
Išbraukta.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį, kurį jos nustato cigarečių išrūkose ir kitų nei cigaretės tabako gaminių išrūkose. Atsižvelgiant į sutartus tarptautinius standartus, jei tokie yra, ir remiantis mokslo įrodymais Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir priimti bei pritaikyti didžiausią leidžiamą kitų medžiagų kiekį cigarečių išrūkose ir kitų nei cigaretės tabako gaminių išrūkose, kuris pastebimai padidina toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako gaminių poveikį, palyginti su toksiškumo ir priklausomybės sukėlimo gebos riba, atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytą dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį išrūkose.
Išbraukta.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis
1.  Dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekis cigarečių išrūkose nustatomas remiantis ISO standartais: 4387 – dervoms, 10315 – nikotinui ir 8454 – anglies monoksidui.
1.  Dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekis cigarečių išrūkose nustatomas remiantis ISO standartais: 4387 – dervoms, 10315 – nikotinui ir 8454 – anglies monoksidui.
Nurodyto dervų ir nikotino kiekio tikslumas tikrinamas pagal ISO 8243 standartą.
Nurodyto dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio tikslumas tikrinamas pagal ISO 8243 standartą.
2.  1 dalyje minėti matavimai yra atliekami arba patvirtinami bandymų laboratorijų, kurias tvirtina ir kontroliuoja kompetentingos valstybių narių institucijos.
2.  1 dalyje minėti matavimai yra atliekami arba patvirtinami nepriklausomų bandymų laboratorijų, kurias tvirtina ir kontroliuoja kompetentingos valstybių narių institucijos.
Valstybės narės nusiunčia Komisijai patvirtintų laboratorijų sąrašą, nurodydamos patvirtinimo kriterijus ir taikytus stebėsenos metodus ir jį atnaujina kaskart padarius bet kokius pakeitimus. Komisija viešai paskelbia valstybių narių nurodytų patvirtintų laboratorijų sąrašą.
Valstybės narės nusiunčia Komisijai patvirtintų laboratorijų sąrašą, nurodydamos patvirtinimo kriterijus ir taikytus stebėsenos metodus ir jį atnaujina kaskart padarius bet kokius pakeitimus. Komisija viešai paskelbia valstybių narių nurodytų patvirtintų laboratorijų sąrašą.
2a.  Bandymus, kuriais patvirtinamas tabako bendrovių pateiktų rezultatų pagrįstumas, reguliariai atlieka nepriklausomos bandymų laboratorijos, kurias kontroliuoja valstybių narių kompetentingos institucijos.
3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir pritaikyti dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio išrūkose matavimo metodus prie mokslo ir technikos pažangos ir tarptautinių sutartų standartų.
3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio išrūkose matavimo metodus prie mokslo ir technikos pažangos ir tarptautinių sutartų standartų.
4.   Valstybės narės praneša Komisijai apie matavimo metodus, kuriuos jos naudoja kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose ir medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės tabako gaminių išrūkose nustatyti. Remiantis tais metodais ir atsižvelgiant į mokslo bei technikos pažangą ir tarptautinius sutartus standartus Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį priimti ir pritaikyti matavimo metodus.
4.   Valstybės narės praneša Komisijai apie matavimo metodus, kuriuos jos naudoja kitų medžiagų kiekiui cigarečių išrūkose ir medžiagų kiekiui kitų nei cigaretės tabako gaminių išrūkose nustatyti. Komisija priima deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį siekiant integruoti į Sąjungos teisę TKPK ir PPO šalių priimtus metodus.
4a.  Nurodyto kitų medžiagų kiekio kitų pridegamųjų tabako gaminių išrūkose tikslumas tikrinamas pagal ISO 8243 standartą.
Pakeitimai 91, 92 ir 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis
1.   Valstybės narės reikalauja, kad tabako gaminių gamintojai ir importuotojai joms pateiktų visų tabako gaminių gamybai naudotų sudedamųjų dalių ir jų kiekių sąrašą pagal prekės ženklus ir rūšis, taip pat jų išrūkas ir medžiagų kiekį išrūkose. Gamintojai ar importuotojai taip pat informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas institucijas, jeigu produkto sudėtis pakeičiama ir tai paveikia pagal šį straipsnį teikiamą informaciją. Prieš pateikiant rinkai naują ar pakeistą tabako gaminį pateikiama informacija, kurios reikalaujama pagal šį straipsnį.
1.   Valstybės narės reikalauja, kad tabako gaminių gamintojai ir importuotojai joms pateiktų visų tabako gaminių gamybai naudotų sudedamųjų dalių ir jų kiekių sąrašą pagal prekės ženklus ir rūšis, taip pat jų išrūkas ir medžiagų kiekį išrūkose, kurios susidarytų vartojant gaminį pagal numatytą paskirtį . Gamintojai ar importuotojai taip pat informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas institucijas, jeigu produkto sudėtis pakeičiama ir tai paveikia pagal šį straipsnį teikiamą informaciją. Prieš pateikiant rinkai naują ar pakeistą tabako gaminį pateikiama informacija, kurios reikalaujama pagal šį straipsnį.
Prie šio sąrašo pridedamas pareiškimas, kuriame išdėstomos priežastys, kodėl tokių sudedamųjų dalių buvo dėta į tuos tabako gaminius. Sąraše nurodomas jų statusas, įskaitant tai, ar sudedamosios dalys buvo registruotos pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), taip pat jų klasifikavimas ir funkcinė kategorija pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Prie sąrašo taip pat pridedami gamintojo ar importuotojo turimi toksikologiniai duomenys, apibūdinantys atitinkamai sudegintas ar nesudegintas šias sudedamąsias dalis, ypač atkreipiamas dėmesys į jų poveikį vartotojų sveikatai ir, be kita ko, atsižvelgiama į jų priklausomybę sukeliantį poveikį. Sąrašas sudaromas mažėjančia tvarka pagal kiekvienos į gaminį dėtos sudedamosios dalies svorį. Gamintojai ir importuotojai nurodo naudotus kitų nei dervos, nikotinas ir anglies monoksidas medžiagų išrūkose ir 4 straipsnio 4 dalyje nurodytose išrūkose esančių medžiagų kiekio matavimo metodus. Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad gamintoji ar importuotojai atliktų kitus tyrimus, kuriuos gali nustatyti kompetentingos nacionalinės institucijos siekdamos įvertinti medžiagų poveikį sveikatai ir atsižvelgdamos, be kita ko, į jų priklausomybės sukėlimo gebą ir toksiškumą.
Prie šio sąrašo pridedamas pareiškimas, kuriame išdėstomos priežastys, kodėl tokių sudedamųjų dalių buvo dėta į tuos tabako gaminius. Sąraše nurodomas jų statusas, įskaitant tai, ar sudedamosios dalys buvo registruotos pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), taip pat jų klasifikavimas ir funkcinė kategorija pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Prie sąrašo taip pat pridedami gamintojo ar importuotojo turimi toksikologiniai duomenys, apibūdinantys atitinkamai sudegintas ar nesudegintas šias sudedamąsias dalis ir tai , kad tai yra pakankama šias medžiagas klasifikuoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, ypač atkreipiamas dėmesys į jų poveikį vartotojų sveikatai ir, be kita ko, atsižvelgiama į jų priklausomybę sukeliantį poveikį. Sąrašas sudaromas mažėjančia tvarka pagal kiekvienos į gaminį dėtos sudedamosios dalies svorį. Gamintojai ir importuotojai nurodo naudotus kitų nei dervos, nikotinas ir anglies monoksidas medžiagų išrūkose ir 4 straipsnio 4 dalyje nurodytose išrūkose esančių medžiagų kiekio matavimo metodus. Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad gamintoji ar importuotojai atliktų kitus tyrimus, kuriuos gali nustatyti kompetentingos nacionalinės institucijos siekdamos įvertinti medžiagų poveikį sveikatai ir atsižvelgdamos, be kita ko, į jų priklausomybės sukėlimo gebą ir toksiškumą.
2.  Valstybės narės užtikrina pagal 1 dalį pateiktos informacijos sklaidą per tam skirtą viešą interneto svetainę. Tai atlikdamos valstybės narės tinkamai atsižvelgia į būtinumą saugoti informaciją, sudarančią komercinę paslaptį.
2.  Valstybės narės užtikrina pagal 1 dalį pateiktos informacijos sklaidą per tam skirtą viešą interneto svetainę. Tai atlikdamos valstybės narės tinkamai atsižvelgia į būtinumą saugoti informaciją, sudarančią komercinę paslaptį.
3.  Komisija priimdama įgyvendinimo teisės aktus nustato ir prireikus atnaujina 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pateikimo ir sklaidos formatą. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 21 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
3.  Komisija priimdama įgyvendinimo teisės aktus nustato ir prireikus atnaujina 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pateikimo ir sklaidos formatą. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 21 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
4.  Valstybės narės reikalauja, kad gamintojai ir importuotojai pateiktų jų turimus vidinių ir išorinių rinkos tyrimų ir įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą, preferencijų, susijusių su sudedamosios dalimis ir išrūkomis, tyrimų duomenis. Valstybės narės taip pat reikalauja, kad gamintojai ir importuotojai kasmet praneštų apie kiekvieno gaminio parduotą kiekį, išreikštą gaminių vienetais ar kilogramais, kiekvienoje valstybėje narėje, pradedant skaičiuoti nuo naujų kalendorinių metų, einančių po direktyvos įsigaliojimo, pradžios. Valstybės narės pateikia atitinkamai alternatyvius arba papildomus pardavimo duomenis siekdamos užtikrinti, kad apie parduotą kiekį, kurią prašoma pateikti pagal šią dalį, būtų patikima ir išsami.
4.  Valstybės narės reikalauja, kad gamintojai ir importuotojai pateiktų jų turimus vidinių ir išorinių rinkos tyrimų ir įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą ir ilgą laiką daug rūkančius asmenis , preferencijų, susijusių su sudedamosios dalimis ir išrūkomis, tyrimų duomenis, ir taip pat veiklos santraukas, susijusias su rinkos tyrimais, kuriuos gamintojai atlieka siekdami plėtoti naujus produktus . Valstybės narės taip pat reikalauja, kad gamintojai ir importuotojai kasmet praneštų apie kiekvieno gaminio parduotą kiekį, išreikštą gaminių vienetais ar kilogramais, kiekvienoje valstybėje narėje, pradedant skaičiuoti nuo naujų kalendorinių metų, einančių po direktyvos įsigaliojimo, pradžios. Valstybės narės pateikia atitinkamai alternatyvius arba papildomus pardavimo duomenis siekdamos užtikrinti, kad apie parduotą kiekį, kurią prašoma pateikti pagal šią dalį, būtų patikima ir išsami.
5.  Visi duomenys ir informacija, teikiami valstybių narių ir teikiami joms pagal šį straipsnį, pateikiami elektronine forma. Valstybės narės saugo informaciją elektronine forma ir užtikrina, kad Komisijai ši informacija visą laiką būtų prieinama. Kitos valstybės narės turi galimybę gauti šią informaciją pateikus pagrįstą prašymą. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad komercinės paslaptys ir kita konfidenciali informacija būtų saugomos.
5.  Visi duomenys ir informacija, teikiami valstybių narių ir teikiami joms pagal šį straipsnį, pateikiami elektronine forma. Valstybės narės saugo informaciją elektronine forma ir užtikrina, kad Komisijai ši informacija visą laiką būtų prieinama. Kitos valstybės narės turi galimybę gauti šią informaciją pateikus pagrįstą prašymą. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad komercinės paslaptys ir kita konfidenciali informacija būtų saugomos.
5a.  Komisija nagrinėja visą pagal šį straipsnį pateiktą informaciją (visų pirma informaciją apie sudedamųjų dalių priklausomybės sukėlimo gebą ir toksiškumą) ir reguliariai pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje apibendrina pagrindines išvadas.
5b.  Į informaciją, surinktą pagal šį straipsnį, atsižvelgiama patvirtinant priedus, vadovaujantis 6 straipsnio 10a dalimi.
6.  Valstybių narių imami mokesčiai už joms pagal šį straipsnį pateikiamos informacijos gavimą, saugojimą, tvarkymą, analizę ir skelbimą, jei tokie yra, neturi viršyti su šia veikla susijusių išlaidų.
6.  Valstybės narės gali imti proporcingus mokesčius už joms pagal šį straipsnį pateikiamos informacijos gavimą, saugojimą, tvarkymą, analizę ir skelbimą.
Pakeitimai 50, 87 ir 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis
1.   Valstybės narės draudžia pateikti rinkai būdingo kvapo ar skonio tabako gaminius .
1.   Priedai nenaudojami tabako gaminiuose, išskyrus atvejus, kai tai patvirtinta, vadovaujantis šia direktyva. Patvirtinti priedai įtraukiami į -I priedo sąrašą. Viso patvirtintų priedų naudojimo sąlygos ir apribojimai taip pat nurodyti šiame sąraše. Tabako gaminių, kuriuose naudojami -I priede nenurodyti priedai arba naudojami nesilaikant šios direktyvos minėtame priede nurodytų sąlygų ar apribojimų, pateikimas į rinką yra draudžiamas.
Šie priedai gali būti netvirtinami:
a)  vitaminai ir kiti priedai, kurie sudaro įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas ar mažiau kenksmingas sveikatai, arba
b)  kofeinas ir taurinas ir kiti priedai bei stimuliuojantys junginiai, kurie yra susiję su energija ir gyvybingumu, arba
c)  priedai, nudažantys išrūkas;
d)  priedai, kurie atitinka Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus priskyrimo pavojingų produktų kategorijai kriterijus arba ir kurių degimo produktai yra tokios medžiagos;
e)  priedai, kuriuos naudojant, gali būti suteikiamas būdingas skonis;
f)  priedai, kurie vartojimo metu padidina toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako gaminio poveikį.
Nedarant poveikio prieš tai minėtos pastraipos e punktui, kai tam tikras priedas ar jo derinys paprastai suteikia būdingą skonį, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar koncentraciją, šis priedas priedai gali būti patvirtinti, jei jie neviršija didžiausią leistiną nurodytą kiekį.
Nedarant poveikio antrosios pastraipos f punktui, kai tam tikras priedas vartojimo metu padidina toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako gaminio poveikį, kai viršija tam tikrą kiekį ar koncentraciją, įskaitant standartinę saugos atsargą, šis priedas gali būti patvirtintas, kai nustatomi didžiausi leisti kiekiai.
Valstybės narės nedraudžia naudoti priedų, kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, tol, kol priedai nesuteikia gaminiui būdingo kvapo ar skonio.
Priedus, kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, galima patvirtinti tol, kol priedai nesuteikia gaminiui būdingo skonio. Cukraus junginių atkūrimas tabako gaminiuose iki lygio prieš supjaustant tabako lapus laikomas nesukeliančiu būdingo skonio.
Valstybės narės praneša Komisijai apie priemones, kurių imtasi pagal šią straipsnio dalį.
2.  Komisija priimdama įgyvendinimo teisės aktą valstybės narės prašymu nustato arba gali savo iniciatyva nustatyti ar tabako gaminys patenka į 1 dalies taikymo sritį. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 21 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Komisija priimdama įgyvendinimo teisės aktus, priima vienodas taisykles dėl procedūrų, pagal kurias nustatoma, ar tabako gaminys patenka į 1 dalies taikymo sritį. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 21 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
3.  Jeigu patirtis, įgyta taikant 1 ir 2 dalis, rodo, kad tam tikras priedas ar jų derinys paprastai suteikia būdingą kvapą ar skonį tada, kai jis viršija tam tikrą kiekį ar koncentraciją, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti šių priedų ar priedų derinių, kurie sukelia būdingą kvapą ar skonį, didžiausią leidžiamą kiekį.
4.  Valstybės narės draudžia tabako gaminiuose naudoti šiuos priedus:
a)  vitaminus ir kitus priedus, kurie sudaro įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas ar mažiau kenksmingas sveikatai, arba
b)  kofeiną ir tauriną ir kitus priedus bei stimuliuojančius junginius, kurie yra susiję su energija ir gyvybingumu, arba
c)  priedus, nudažančius išrūkas.
5.   Valstybės narės uždraudžia naudoti kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako gaminių komponentuose kaip filtrai, popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti techniniai elementai, leidžiantys pakeisti kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.
5.   Valstybės narės uždraudžia naudoti kvapiąsias medžiagas tokiuose tabako gaminių komponentuose kaip filtrai, popierius, pakuotės, kapsulės ar kiti techniniai elementai, leidžiantys pakeisti kvapo (skonio) ar dūmų intensyvumą. Filtruose ir kapsulėse neturi būti tabako.
6.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 nustatytos nuostatos ar sąlygos atitinkamai būtų taikomos tabako gaminiams.
7.  Valstybės narės, remdamosi moksliniais įrodymais, draudžia pateikti rinkai tabako gaminius su priedais, kurių kiekis yra toks, kad vartojimo metu pastebimai padidina toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako produkto poveikį.
Valstybės narės praneša Komisijai apie priemones, kurių imtasi pagal šią dalį.
8.  Komisija, priimdama įgyvendinimo teisės aktą, valstybės narės prašymu nustato arba gali nustatyti savo iniciatyva ar tabako gaminys patenka į 7 dalies taikymo sritį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ir grindžiami naujausiais moksliniais įrodymais.
9.  Jeigu moksliniai įrodymai ir patirtis, gauta taikant 7 ir 8 dalis, rodo, kad tam tikras priedas ar tam tikras jo kiekis vartojimo metu pastebimai padidina toksinį ar priklausomybę sukeliantį tabako gaminio poveikį, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti didžiausią leidžiamą šių priedų kiekį.
10.   Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti skirtas tabakas ir bedūmiai tabako gaminiai tabako gaminiams netaikomi 1 ir 5 dalyse nustatyti draudimai . Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos Komisijos ataskaitoje.
10.   Kitiems nei cigaretės, cigaretėms sukti skirtas tabakas ir kaljanų tabakas tabako gaminiams netaikomi 1 dalies antros pastraipos e punktas ir 5 dalies nuostatos. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir panaikinti šią išimtį, jeigu iš esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos Komisijos ataskaitoje.
10a.  Norėdami, kad priedas būtų patvirtintas, gamintojai ir importuotojai pateikia paraišką Komisijai. Prie paraiškos pridedama ši informacija:
a)  pareiškėjo vardas, pavardė arba pavadinimas ir nuolatinis adresas;
b)  cheminis priedo pavadinimas;
c)  informacija apie priedo veikimą ir didžiausią vienoje cigaretėje galimą naudoti kiekį,
d)  aiškų įrodymą, pagrįsta moksliniais duomenimis, kad šiam priedui netaikomi jokie šiame straipsnyje išvardyti atmetimo kriterijai.
Komisija gali atitinkamo mokslinio komiteto paprašyti pateikti informaciją, ar atitinkamam priedui taikomas koks nors iš šiame straipsnyje išvardytų atmetimo kriterijų, ar toks kriterijus taikomas tik esant tam tikrai šio priedo koncentracijai. Komisija, gavusi paraišką, priima sprendimą dėl tos paraiškos.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir patvirtinti priedą, nustatyti didžiausią jo leistiną kiekį ir atitinkamai iš dalies pakeisti -I priedą.
10b.  Šis straipsnis netaikomas mentolio naudojimui bet kokia prekybine forma, kuri žinoma šios direktyvos paskelbimo dieną, 5 metus nuo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos.
10c.  Oraliniam vartojimui skirtam tabakui (tabakui „snus“) šio straipsnio nuostatos netaikomos.
10d.  Šis straipsnis nedaro poveikio atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nuostatų ir sąlygų, išdėstytų šiame reglamente, taikymui tabako gaminiams.
10e.  Šis straipsnis taikomas nuo ...*.
_______________
* 36 mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis
1.   Ant kiekvieno vienetinio tabako gaminių pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės pateikiami įspėjimai apie grėsmę sveikatai oficialia valstybės narės, kurioje gaminys pateikiamas rinkai, kalba ar kalbomis.
1.   Ant kiekvieno vienetinio tabako gaminių pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės pateikiami įspėjimai apie grėsmę sveikatai oficialia valstybės narės, kurioje gaminys pateikiamas rinkai, kalba ar kalbomis.
2.   Įspėjimai apie grėsmę sveikatai užima visą jiems skirtą paviršių ir negali būti komentuojami, perfrazuojami ar pateikiami kokia nors kita forma.
2.   Įspėjimai apie grėsmę sveikatai užima visą jiems skirtą paviršių ir negali būti komentuojami, perfrazuojami ar pateikiami kokia nors kita forma.
3.   Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti nenutrinamais aiškiai matomais spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais, stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone arba vienetinio pakelio dangteliu.
3.   Siekiant užtikrinti jų grafinį vientisumą ir subalansuotą matomumą įspėjimai apie grėsmę sveikatai turi būti atspausdinti nenutrinamais aiškiai matomais spaudmenimis, nepaslėpti ir nepertraukti, be kita ko, banderolėmis, kainų ženklais, stebėjimo ir sekimo ženklais, saugumo elementais ar bet kokio tipo apvalkalu, maišeliu, aplanku, dėžute ar kita priemone arba vienetinio pakelio dangteliu. Tabako gaminių, išskyrus cigaretes, cigaretėms sukti skirtą tabaką, kaljanų tabaką ir bedūmius tabako gaminius, įspėjimai apie žalą sveikatai gali būti tvirtinami lipdukais, nebent jų nebūtų galima nuimti.
4.   Valstybės narės užtikrina, kad ant pagrindinio pakelio ar išorinės pakuotės paviršiaus būtų matomi visi įspėjimai apie grėsmę sveikatai, jie nebūtų iš dalies ar visiškai uždengti ar pertraukti apvalkalais, maišeliais, aplankais, dėžutėmis ar kitomis priemonėmis, kai tabako gaminiai pateikiami rinkai.
4.   Valstybės narės užtikrina, kad ant pakelio ar išorinės pakuotės visų matomos dalies pusių būtų matomi visi įspėjimai apie grėsmę sveikatai, jie nebūtų iš dalies ar visiškai uždengti ar pertraukti apvalkalais, maišeliais, aplankais, dėžutėmis ar kitomis priemonėmis, kai tabako gaminiai pateikiami rinkai.
5.   Įspėjimai apie grėsmę sveikatai ant vienetinių pakelių jokiu būdu neturi būti uždengti ar pertraukti banderolėmis, kainų ženklais, stebėjimo ir sekimo ženklais ar saugumo elementais.
5.   Įspėjimai apie grėsmę sveikatai ant vienetinių pakelių jokiu būdu neturi būti uždengti ar pertraukti banderolėmis, kainų ženklais, stebėjimo ir sekimo ženklais ar saugumo elementais.
6.   Valstybės narės nedidina įspėjimų apie grėsmę sveikatai dydžio, taip pat nenustato prievolės apibrėžti įspėjimus apie grėsmę sveikatai skiriančia linija. Faktinis įspėjimų apie grėsmę sveikatai dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į paviršių, ant kurio jie spausdinami prieš tai, kol vienetinis pakelis bus atidarytas.
6.   Valstybės narės nedidina įspėjimų apie grėsmę sveikatai dydžio, taip pat nenustato prievolės apibrėžti įspėjimus apie grėsmę sveikatai skiriančia linija. Faktinis įspėjimų apie grėsmę sveikatai dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į paviršių, ant kurio jie spausdinami prieš tai, kol vienetinis pakelis bus atidarytas.
7.   Vartotojams Sąjungoje skirti vienetinių pakelių ir visų išorinių pakuočių atvaizdai turi atitikti šio skyriaus nuostatas.
7.   Vartotojams Sąjungoje skirti vienetinių pakelių ir visų išorinių pakuočių atvaizdai turi atitikti šio skyriaus nuostatas.
7a.  Kiti pakelio reguliavimo aspektai nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį.
7b.  Vienetinio pakelio ir išorinės pakuotės etiketėje neturi būti jokių spausdintų kuponų, pagal kuriuos pagal šią Direktyvą reglamentuojami tabako gaminiai siūlomi su nuolaida, nemokamai, du už vieno kainą ar kitokių panašių pasiūlymų.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1–3 dalys
1.  Ant kiekvieno vienetinio rūkomojo tabako pakelio ir ant bet kokios išorinės pakuotės turi būti toks bendro pobūdžio įspėjimas:
1.  Ant kiekvieno vienetinio rūkomojo tabako pakelio ir ant bet kokios išorinės pakuotės turi būti toks bendro pobūdžio įspėjimas:
Rūkymas žudo – mesk rūkyti tuojau pat
Rūkymas žudo – mesk rūkyti tuojau pat
2.  Ant kiekvieno vienetinio rūkomojo tabako pakelio ir ant bet kokios išorinės pakuotės turi būti toks informacinis pranešimas:
2.  Ant kiekvieno vienetinio rūkomojo tabako pakelio ir ant bet kokios išorinės pakuotės turi būti toks informacinis pranešimas:
Tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį
Tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį
3.  Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis pranešimas spausdinamas ant vienetinių pakelių šoninių paviršių. Šie įspėjimai turi būti ne siauresni kaip 20 mm ir ne mažesnio kaip 43 mm aukščio . Jei tai cigaretėms sukti skirtas tabakas, informacinis pranešimas spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa matomas atidarant vienetinį pakelį. Tiek bendro pobūdžio įspėjimas, tiek informacinis pranešimas turi užimti 50 proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, ploto.
3.  Cigarečių pakeliuose bendro pobūdžio įspėjimas ir informacinis pranešimas spausdinamas ant vienetinių pakelių šoninių paviršių, baltame fone juodos spalvos pusjuodžiu šriftu Helvetica . Šie įspėjimai turi būti ne siauresni kaip 20 mm. Jei tai cigaretėms sukti skirtas tabakas kapšeliuose , informacinis pranešimas spausdinamas ant paviršiaus, kuris tampa matomas atidarant vienetinį pakelį. Jei toks tabakas pakuojamas cilindro formos taroje, įspėjimai spausdinami ant dangtelio, o ant stačiakampio gretasienio pavidalo taros – šoninėse pusėse. Tiek bendro pobūdžio įspėjimas, tiek informacinis pranešimas turi užimti 50 proc. paviršiaus, ant kurio jie spausdinami, ploto.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies b punktas
b)  nustatyti šiame straipsnyje nurodytų įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą, formatą, išdėstymą ir dizainą, įskaitant šrifto tipą ir fono spalvą.
Išbraukta.
Pakeitimai 168 ir 181
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  padengti vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės priekinio ir galinio paviršiaus 75 proc. išorės ploto;
c)  padengti vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės priekinio ir galinio paviršiaus 65 proc. išorės ploto;
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis
i)  aukštis – ne mažesnis nei 64  mm,
i)  aukštis – ne mažesnis nei 50  mm,
Pakeitimai 100, 112, 141 ir 182
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis
ii)  plotis – ne mažesnis kaip 55 mm.
ii)  plotis – ne mažesnis nei 52  mm,
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis
2.  Kombinuoti įspėjimai apie grėsmę sveikatai dalijami į tris rinkinius, keičiamus kasmet rotacijos būdu. Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas kombinuotas įspėjimas apie grėsmę sveikatai su kiekvienos prekės ženklo gaminiu būtų pateiktas kuo vienodesnį skaičių kartų.
2.  Kombinuoti įspėjimai apie grėsmę sveikatai dalijami į tris rinkinius, keičiamus kasmet rotacijos būdu. Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas kombinuotas įspėjimas apie grėsmę sveikatai, naudojamas tam tikrais metais , su kiekvienos prekės ženklo gaminiu būtų pateiktas kuo vienodesnį skaičių kartų.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  nustatys įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietą, formatą, išdėstymą, dizainą, rotaciją ir proporcijas;
Išbraukta.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  nukrypdama nuo 7 straipsnio 3 dalies nustatys sąlygas, kuriomis įspėjimai apie grėsmę sveikatai gali būti skaidomi atidarant vienetinį pakelį taip, kad būtų užtikrintas teksto, nuotraukų ir informacijos apie metimą rūkyti grafinis vientisumas ir matomumas.
Išbraukta.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1–4 dalys
Kito nei cigaretės rūkomojo tabako ir cigaretėms sukti skirto tabako ženklinimas
Kito nei cigaretės rūkomojo tabako, cigaretėms sukti skirto tabako ir kaljanų tabako ženklinimas
1.  Dėl kito nei cigaretės rūkomojo tabako ir cigaretėms sukti skirto tabako netaikomos prievolės pateikti informacinį pranešimą pagal 8 straipsnio 2 dalį ir kombinuotus įspėjimus apie grėsmę sveikatai pagal 9 straipsnį. Be 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto bendro pobūdžio įspėjimo, ant kiekvieno šių gaminių pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės turi būti atspausdintas I priede nurodytas tekstinis įspėjimas. 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame bendro pobūdžio įspėjime turi būti nuoroda apie metimo rūkyti pagalbos paslaugas pagal 9 straipsnio 1 dalies b punktą.
1.  Dėl kito nei cigaretės rūkomojo tabako, cigaretėms sukti skirto tabako ir kaljanų tabako netaikomos prievolės pateikti informacinį pranešimą pagal 8 straipsnio 2 dalį ir kombinuotus įspėjimus apie grėsmę sveikatai pagal 9 straipsnį. Be 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto bendro pobūdžio įspėjimo, ant kiekvieno šių gaminių pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės turi būti atspausdintas I priede nurodytas tekstinis įspėjimas. 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame bendro pobūdžio įspėjime turi būti nuoroda apie metimo rūkyti pagalbos paslaugas pagal 9 straipsnio 1 dalies b punktą.
Bendro pobūdžio įspėjimas atspausdinamas ant labiausiai matomo vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus. I priede nurodyti tekstiniai įspėjimai keičiami rotacijos būdu užtikrinant, kad jie būtų pateikiami reguliariai. Šie įspėjimai spausdinami ant kito labiausiai matomo vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus.
Bendro pobūdžio įspėjimas atspausdinamas ant labiausiai matomo vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus. I priede nurodyti tekstiniai įspėjimai keičiami rotacijos būdu užtikrinant, kad jie būtų pateikiami reguliariai. Šie įspėjimai spausdinami ant kito labiausiai matomo vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus.
2.  1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio įspėjimas turi užimti ne mažiau kaip 30 proc. atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.
2.  1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio įspėjimas turi užimti ne mažiau kaip 30 proc. atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra daugiau kaip dvi oficialios kalbos — iki 35 proc.
3.  1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas turi užimti ne mažiau kaip 40 proc. atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama iki 45 proc., o tose, kuriose yra trys oficialios kalbos — iki 50 proc.
3.  1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas turi užimti ne mažiau kaip 40 proc. atitinkamo kiekvieno vienetinio pakelio ar bet kurios išorinės pakuotės paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama iki 45 proc., o tose, kuriose yra daugiau kaip dvi oficialios kalbos — iki 50 proc.
3a.  Jei tabako gaminių pakelių geriausiai matomo paviršiaus plotas yra didesnis kaip 75 cm 2 , 2 ir 3 dalyje nurodyti įspėjimai turi užimti ne mažiau kaip 22,5 cm 2 kiekvieno paviršiaus ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama iki 24 cm 2 , o tose, kuriose yra trys oficialios kalbos — iki 26,25 cm 2 .
4.  1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio įspėjimas ir tekstinis įspėjimas turi būti:
4.  1 dalyje nurodytas bendro pobūdžio įspėjimas ir tekstinis įspėjimas turi būti:
a)  spausdinami baltame fone juodos spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu. Norėdamos atitikti kalbos reikalavimus, valstybės narės gali nustatyti šrifto dydį, jei jų teisės aktuose nurodytas toks šrifto dydis, kad būtų užimta kuo didesnė reikalaujamam tekstui skirto ploto dalis;
a)  spausdinami baltame fone juodos spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu. Įspėjimai gali būti pritvirtinami lipdukais, jei tokie lipdukai negali būti nuimti. Norėdamos atitikti kalbos reikalavimus, valstybės narės gali nustatyti šrifto dydį, jei jų teisės aktuose nurodytas toks šrifto dydis, kad būtų užimta kuo didesnė reikalaujamam tekstui skirto ploto dalis;
b)  ploto, kuriame tekstas turi būti spausdinamas, viduryje, lygiagrečiai su viršutiniu vienetinio pakelio ar bet kokios išorinės pakuotės kraštu;
b)  ploto, kuriame tekstas turi būti spausdinamas, viduryje, lygiagrečiai su viršutiniu vienetinio pakelio ar bet kokios išorinės pakuotės kraštu;
c)  įspėjimo tekstui skirtame plote apvestas ne siauresne kaip 3 mm ir ne platesne kaip 4 mm pločio juoda linija.
c)  įspėjimo tekstui skirtame plote apvestas ne siauresne kaip 3 mm ir ne platesne kaip 4 mm pločio juoda linija.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis
5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir panaikinti 1 dalyje nurodytą išimtį, jeigu iš esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos Komisijos ataskaitoje.
Išbraukta.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1–2 dalys
1.  Ant kiekvieno vienetinio bedūmių tabako gaminių pakelio ir ant bet kokios išorinės pakuotės pateikiamas toks įspėjimas apie grėsmę sveikatai:
1.  Ant kiekvieno vienetinio bedūmių tabako gaminių pakelio ir ant bet kokios išorinės pakuotės pateikiamas toks įspėjimas apie grėsmę sveikatai:
Šis tabako gaminys gali pakenkti jūsų sveikatai ir sukelia priklausomybę
Šis tabako gaminys kenkia jūsų sveikatai ir sukelia priklausomybę
2.  1 dalyje nustatyti įspėjimai apie grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie turi būti:
2.  1 dalyje nustatyti įspėjimai apie grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie turi būti:
a)  spausdinami ant dviejų didžiausių vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršių;
a)  spausdinami ant dviejų didžiausių vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršių;
b)  padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.
b)  padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra daugiau kaip dvi oficialios kalbos — iki 35 proc.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis
3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir pritaikyti 1 ir 2 dalių reikalavimus prie mokslo ir rinkos pokyčių.
3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir pritaikyti 1 dalies reikalavimus prie mokslo ir rinkos pokyčių.
Pakeitimai 60, 103 ir 153
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis
1.  Vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės etiketėje ir pačiame tabako gaminyje neturi būti jokių elementų ar požymių, kurie:
1.  Vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės etiketėje, pačiame tabako gaminyje ir (arba) jo prekės ženklo pavadinime neturi būti jokių elementų ar požymių, kurie:
a)  skatina pirkti tabako gaminį teiginiais, kurie yra neteisingi, klaidinantys, nuviliantys ar galintys sudaryti klaidingą įspūdį apie jo savybes, poveikį sveikatai, pavojus ar išrūkas;
a)  skatina pirkti tabako gaminį ir ragina jį vartoti teiginiais, kurie yra neteisingi, klaidinantys, nuviliantys ar galintys sudaryti klaidingą įspūdį apie jo savybes, poveikį sveikatai, pavojus ar išrūkas. Etiketėse nepateikiama jokia informacija apie dervos, nikotino ir anglies monoksido kiekį;
b)  sudaro įspūdį, kad atskiras tabako gaminys yra mažiau kenksmingas nei kiti ar turi vitalizuojantį, energetinį, gydomąjį, atjauninantį, natūralų, ekologinį ar kitokį teigiamą poveikį sveikatai ar socialinį poveikį ;
b)  sudaro įspūdį, kad atskiras tabako gaminys yra mažiau kenksmingas nei kiti ar turi vitalizuojantį, energetinį, gydomąjį, atjauninantį, natūralų, ekologinį ar kitokį teigiamą poveikį sveikatai;
c)  nurodo kvapą, skonį, bet kokias kvapiąsias medžiagas ar kitus priedus arba jų nebuvimą;
c)  nurodo kvapą, skonį, bet kokias kvapiąsias medžiagas ar kitus priedus arba jų nebuvimą;
d)  suteikia panašumo į maisto produktą.
d)  suteikia panašumo į maisto ar kosmetikos produktą;
da)  siekia sumažinti kai kuriuos kenksmingus dūmų komponentus arba padidinti tabako gaminių biologinį skaidumą.
Pakeitimai 104, 121 ir 148
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis
2.  Draudžiamiems elementams ir požymiams gali būti priskiriami tekstai, simboliai, vardai, prekių ženklai, metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios spalvos, intarpai ar kita papildoma medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir apvalkalai, arba susiję su pačio tabako gaminio forma elementai, taip pat kiti nepaminėti elementai. Mažesnio nei 7,5 mm skersmens cigaretės laikomos klaidinančiomis.
2.  Draudžiamiems elementams ir požymiams gali būti priskiriami tekstai, simboliai, vardai, prekių ženklai, metaforiniai ar kiti ženklai, klaidinančios spalvos, intarpai ar kita papildoma medžiaga, kaip antai prilipdomos etiketės, lipdukai, užrašai, nutrinami elementai ir apvalkalai, arba susiję su paties tabako gaminio forma elementai, taip pat kiti nepaminėti elementai.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Cigarečių su filtru filtro popierius yra sudėtingos struktūros, kad sudarytų pakankamą apsaugą nuo padirbinėjimo. Atsižvelgiant į tai, jis turėti bent šias savybes:
a)  ant jo turi būti keleto spalvų matomi giliaspaude technika atspausdinti ženklai;
b)  visos baltos vietos yra padengtos;
c)  turi būti naudojamas kompleksinis spausdinimas, vietomis ženklai turi būti ploni;
d)  turi būti spausdinama ant balto pagrindo popieriaus;
e)  pirminis perforavimas turi būti pakankamai toli nuo cigaretės galo.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)
Cigarečių popierius yra su vandens ženklais.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Ant vienetinio pakelio gali būti nurodytas skirtingų rūšių tabakas, naudojamas to gaminio gamybai, kilmės šalis arba visa ši informacija.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
1.  Vienetinis cigarečių pakelis turi būti stačiakampio gretasienio pavidalo formos. Vienetinis cigaretėms sukti skirto tabako pakelis turi būti kapšelio formos, t. y. stačiakampės kišenės formos pakelis su užveriamuoju dangteliu. Kapšelio užveriamasis dangtelis turi dengti bent 70 proc. pakelio priekinės pusės. Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis kaip 40 g .
1.  Vienetiniame cigarečių pakelyje turi būti ne mažiau kaip 20 cigarečių. Vienetinio cigaretėms sukti skirto tabako pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis kaip 20 g .
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis
3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti išsamesnes taisykles dėl vienetinių pakelių formos ir dydžio, jei tos taisyklės yra būtinos norint užtikrinti visišką įspėjimų apie grėsmę sveikatai matomumą ir vientisumą prieš atidarant vienetinį pakelį pirmą kartą, atidarymo metu ir jį uždarius.
Išbraukta.
Pakeitimai 107, 125 ir 154
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis
4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir nustatyti, kad stačiakampio gretasienio arba cilindro pavidalo forma yra privaloma kitų nei cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako gaminių vienetiniams pakeliams, jeigu iš esmės pasikeičia aplinkybės, nurodytos Komisijos ataskaitoje.
Išbraukta.
Pakeitimai 156, 67, 185, 189 ir 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad visi vienetiniai pateikiamų rinkai tabako gaminių pakeliai būtų ženklinami unikaliu identifikatoriumi. Siekiant užtikrinti unikalių identifikatorių vientisumą jie turi būti atspausdinti (pritvirtinti) nenutrinamais aiškiai matomais spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame straipsnyje nustatytos prievolės taikomos tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai pateikiamiems gaminiams.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad visi vienetiniai pateikiamų rinkai tabako gaminių pakeliai ir visos išorinės transportavimo pakuotės būtų ženklinami unikaliu identifikatoriumi tam, kad gaminius būtų galima atsekti visoje tiekimo grandinėje . Siekiant užtikrinti unikalių identifikatorių vientisumą jie turi būti tvirti, atspausdinti (pritvirtinti) nenutrinamais aiškiai matomais spaudmenimis ir neturi būti paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles ir kainų ženklus ar atidarius pakelį. Jei gaminiai pagaminti ne Sąjungoje, šiame straipsnyje nustatytos prievolės taikomos tik Sąjungos rinkai skirtiems ar jos rinkai pateikiamiems gaminiams.
1a.  Valstybės narės užtikrina, kad unikalūs vienetinių pakelių identifikatoriai būtų susieti su unikaliais identifikatoriais ant išorinių transportavimui skirtų pakuočių. Bet kokie vienetinių pakelių ir išorinių transportavimui skirtų pakuočių sąsajų pokyčiai registruojami 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje.
2.  Unikalus identifikatorius turi leisti nustatyti:
2.  Unikalus identifikatorius turi leisti nustatyti:
a)  gamybos datą ir vietą;
a)  gamybos datą ir vietą;
b)  gamybos patalpas;
b)  gamybos patalpas;
c)  įrangą, naudotą gaminiams gaminti;
c)  įrangą, naudotą gaminiams gaminti;
d)  gamybos pamainą ar pagaminimo laiką;
d)  gamybos pamainą ar pagaminimo laiką;
e)  gaminio pavadinimą ;
e)  gaminio aprašą ;
f)  numatomą mažmeninės prekybos rinką;
f)  numatomą mažmeninės prekybos rinką;
g)  numatomą gabenimo maršrutą;
g)  numatomą ir faktinį gabenimo maršrutą nuo gamybos vietos iki pirmos mažmeninės prekybos vietos, įskaitant visus sandėlius, išvykimo datą, gabenimo paskirties vietą, gavėją ir išvykimo vietą;
h)  jei taikoma, importuotoją į Sąjungą;
h)  jei taikoma, importuotoją į Sąjungą;
i)  faktinį gabenimo maršrutą nuo gamybos iki pirmos mažmeninės prekybos vietos, įskaitant visus naudojamus didmeninius sandėlius;
j)  visų pirkėjų nuo gamintojo iki pirmos mažmeninės prekybos vietos tapatybę;
j)  visų pirkėjų nuo gamintojo iki pirmos mažmeninės prekybos vietos tapatybę;
k)  visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmos mažmeninės prekybos vietos sąskaitas faktūras, užsakymo numerį ir mokėjimų įrašus.
k)  visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmos mažmeninės prekybos vietos sąskaitas faktūras, užsakymo numerį ir mokėjimų įrašus.
3.  Valstybės narės užtikrina, kad visi su prekyba tabako gaminiais susiję ekonominės veiklos vykdytojai nuo gamintojo iki paskutinio ekonominės veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą registruotų visus jų gaunamus vienetinius pakelius, taip pat visus tarpinius judėjimus iki galutinio pakelių išėjimo iš jų. Ši prievolė gali būti vykdoma registruojant suvestinius duomenis, pvz., išorines pakuotes, jeigu lieka įmanoma nustatyti vienetinių pakelių buvimo vietą ir juos atsekti .
3.  Valstybės narės užtikrina, kad visi su prekyba tabako gaminiais susiję ekonominės veiklos vykdytojai nuo gamintojo iki paskutinio ekonominės veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą registruotų visus jų gaunamus vienetinius pakelius ir išorines pakuotes, taip pat visus tarpinius judėjimus iki galutinio pakelių išėjimo iš jų ir perduoti duomenis elektroniniu būdu į duomenų saugyklą pagal 6 dalį. Ši prievolė gali būti vykdoma registruojant suvestinius duomenis, pvz., išorines pakuotes.
3a.  Stebėjimui ir sekimui naudojama technologija priklausytų ekonominės veiklos vykdytojams, tiekimo grandinėje neturintiems jokių teisinių ar komercinių ryšių su tabako pramonės atstovais.
4.  Valstybės narės užtikrina, kad tabako gaminių gamintojai nurodytų visus ekonominės veiklos vykdytojus, susijusius su prekyba tabako gaminiais nuo gamybos iki paskutinio prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą ekonominės veiklos vykdytojo, įskaitant importuotojus, didmeninės prekybos sandėlius ir transporto bendroves, turinčius būtiną įrangą, leidžiančią registruoti įsigytus, parduotus, saugomus, vežamus ar kitaip tvarkomus tabako gaminius. Šia įranga turi būti įmanoma nuskaityti ir perduoti duomenis elektroniniu būdu į duomenų saugyklą pagal 6 dalį.
4.  Valstybės narės užtikrina, kad tabako gaminių gamintojai nurodytų visus ekonominės veiklos vykdytojus, susijusius su prekyba tabako gaminiais nuo gamybos iki paskutinio prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą ekonominės veiklos vykdytojo, įskaitant importuotojus, didmeninės prekybos sandėlius ir transporto bendroves, turinčius šių valstybių narių nustatytą būtiną įrangą, leidžiančią registruoti įsigytus, parduotus, saugomus, vežamus ar kitaip tvarkomus tabako gaminius. Šia įranga turi būti įmanoma nuskaityti ir perduoti duomenis elektroniniu būdu į duomenų saugyklą pagal 6 dalį.
5.  Nė vienas su prekyba tabako gaminiais susijęs ekonominės veiklos vykdytojas, susijęs su prekyba tabako gaminiais, negali keisti ar ištrinti registruotų duomenų, tačiau duomenis įvedęs ekonominės veiklos vykdytojas ir kiti ekonominės veiklos vykdytojai, tiesiogiai susiję su sandoriu, kaip antai tiekėjas ar gavėjas, gali pateikti pastabas dėl anksčiau įvestų duomenų. Atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas įveda teisingus duomenis ir pateikia nuorodą į ankstesnį įrašą, kuris, jo nuomone, turi būti pataisytas. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir pateikus tinkamus įrodymus kompetentinga institucija valstybėje narėje, kurioje duomenys registruoti arba, jei duomenys registruoti ne Sąjungoje, importuojančios valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti pakeisti arba ištrinti anksčiau užregistruotus duomenis.
5.  Nė vienas su prekyba tabako gaminiais susijęs ekonominės veiklos vykdytojas, susijęs su prekyba tabako gaminiais, negali keisti ar ištrinti registruotų duomenų, tačiau duomenis įvedęs ekonominės veiklos vykdytojas ir kiti ekonominės veiklos vykdytojai, tiesiogiai susiję su sandoriu, kaip antai tiekėjas ar gavėjas, gali pateikti pastabas dėl anksčiau įvestų duomenų. Atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas įveda teisingus duomenis ir pateikia nuorodą į ankstesnį įrašą, kuris, jo nuomone, turi būti pataisytas. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir pateikus tinkamus įrodymus kompetentinga institucija valstybėje narėje, kurioje duomenys registruoti arba, jei duomenys registruoti ne Sąjungoje, importuojančios valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti pakeisti arba ištrinti anksčiau užregistruotus duomenis.
6.  Valstybės narės užtikrina, kad tabako gaminių gamintojai ir importuotojai sudarytų duomenų saugojimo sutartis su nepriklausoma trečiąja šalimi, kuri prižiūrėtų duomenų saugyklą su atitinkamu gamintoju ir importuotoju susijusiems duomenims saugoti. Duomenų saugyklos fizinė vieta turi būti Sąjungos teritorijoje. Trečiosios šalies tinkamumas, visų pirma nepriklausomumas ir techninis pajėgumas, taip pat sutartis patvirtinama ir stebima išorės auditoriaus, kurį pasiūlo ir kuriam moka už darbą tabako gamintojas ir kurį patvirtina Komisija. Valstybės narės užtikrina visišką duomenų saugyklų skaidrumą ir nuolatinę prieigą valstybių narių kompetentingoms institucijoms, Komisijai ir nepriklausomai trečiajai šaliai. Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės ir Komisija gali suteikti gamintojams ar importuotojams prieigą prie šios informacijos su sąlyga, kad jautri komercinė informacija ir asmens duomenys išliks tinkamai apsaugoti laikantis atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos teisės aktų.
6.  Valstybės narės patikrina, ar tabako gaminių gamintojai ir importuotojai sudaro duomenų saugojimo sutartis su nepriklausoma trečiąja šalimi, kuri prižiūrėtų duomenų saugyklą su atitinkamu gamintoju ir importuotoju susijusiems duomenims saugoti. Duomenų saugyklos fizinė vieta turi būti Sąjungos teritorijoje. Nepriklausoma trečioji šalis nepaiso komercinių ir kitų įtvirtintų tabako pramonės ir kitų susijusių sektorių interesų. Trečiosios šalies tinkamumas, visų pirma nepriklausomumas ir techninis pajėgumas, taip pat sutartis patvirtinama ir stebima Komisijos , kuriai padeda nepriklausomas išorės auditorius, kurį pasiūlo ir kuriam moka už darbą tabako gamintojas ir kurį patvirtina Komisija. Valstybės narės užtikrina visišką duomenų saugyklų skaidrumą ir nuolatinę prieigą valstybių narių kompetentingoms institucijoms, Komisijai ir nepriklausomai trečiajai šaliai. Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės ir Komisija gali suteikti gamintojams ar importuotojams prieigą prie šios informacijos su sąlyga, kad jautri komercinė informacija ir asmens duomenys išliks tinkamai apsaugoti laikantis atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos teisės aktų.
7.  Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik pagal taisykles ir apsaugos priemones, nustatytas Direktyvoje 95/46/EB.
7.  Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik pagal taisykles ir apsaugos priemones, nustatytas Direktyvoje 95/46/EB.
8.  Be unikalaus identifikatoriaus, valstybės narės reikalauja, kad visose pateikiamuose rinkai vienetiniuose tabako gaminių pakeliuose būtų matomi atsparūs klastojimui saugumo elementai bent 1 cm2 dydžio, kurie turi būti atspausdinti arba pritvirtinti aiškiais nenutrinamais spaudmenimis ir negali būti paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles ir kainų ženklus, ar kitais pagal teisės aktus privalomais elementais.
8.  Be unikalaus identifikatoriaus, valstybės narės reikalauja, kad visose pateikiamuose rinkai vienetiniuose tabako gaminių pakeliuose būtų matomi ir nematomi atsparūs klastojimui saugumo elementai bent 1 cm² dydžio, kurie turi būti atspausdinti arba pritvirtinti aiškiais nenutrinamais spaudmenimis ir negali būti paslėpti ar pertraukti jokia forma, įskaitant banderoles ir kainų ženklus, ar kitais pagal teisės aktus privalomais elementais. Tose valstybėse narėse, kuriose ant tabako gaminių dedamos banderolės, kurios atitinka šios dalies reikalavimus, jokių papildomų saugumo elementų nereikalaujama.
9.   Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus ir:
9.   Atsižvelgiant į patirtį, technologijas ir egzistuojančius komercinės veiklos aspektus, taip pat į pasaulinius standartus, susijusius su vartojimo produktų stebėjimu, sekimu ir autentifikavimu, ir į atitinkamus reikalavimus, nurodytus PSO protokole dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais, Komisijai pagal 22 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus ir:
a)  nustatyti pagrindinius 6 dalyje nurodytos sutarties elementus (kaip antai trukmė, atnaujinimas, reikalaujama kompetencija, konfidencialumas);
a)  nustatyti pagrindinius 6 dalyje nurodytos sutarties elementus (kaip antai trukmė, atnaujinimas, reikalaujama kompetencija, konfidencialumas);
b)   nustatyti techninius standartus siekiant užtikrinti, kad unikaliems identifikatoriams naudojamos sistemos ir susijusios funkcijos būtų visiškai suderinamos tarpusavyje visoje Sąjungoje ir
b)   nustatyti techninius standartus siekiant užtikrinti, kad unikaliems identifikatoriams naudojamos sistemos ir susijusios funkcijos būtų visiškai suderinamos tarpusavyje visoje Sąjungoje ir atitiktų tarptautinius standartus.
c)  nustatyti saugumo elementų techninius standartus ir elementų galimą rotaciją ir pritaikyti juos prie mokslo, rinkos ir technikos pokyčių.
10.  Kitiems nei cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako gaminiams 1–8 dalys netaikomos 5 metus nuo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.
10.  Kitiems nei cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas tabako gaminiams 1–8 dalys netaikomos 7 metus nuo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis
IV skyrius. Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako gaminiais
IV skyrius. Nemokamų tabako gaminių platinimas ir nuotolinė prekyba tabako gaminiais
16 straipsnis
16 straipsnis
Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako gaminiais
Nuotolinė prekyba tabako gaminiais
1.   Valstybės narės įpareigoja mažmeninės prekybos vietų subjektus, numatomus įtraukti į tarpvalstybinę nuotolinę prekybą Sąjungoje esantiems vartotojams, registruotis valstybės narės, kurioje mažmeninės prekybos vieta yra įsteigta, ir valstybės narės, kurioje yra faktinis ar potencialus vartotojas, kompetentingose institucijose. Mažmeninės prekybos vietos, įsteigtos už Sąjungos ribų, turi būti registruojamos kompetentingų institucijų valstybėje narėje, kur yra faktinis arba potencialus vartotojas. Apie visas mažmeninės prekybos vietas, numatomas įtraukti į nuotolinę prekybą, kompetentingoms institucijoms pateikiama bent ši informacija:
1.   Valstybės narės draudžia jų teritorijoje įsteigtoms mažmeninės prekybos vietoms verstis tarpvalstybine nuotoline prekyba.
a)  veiklos vykdymo vietos, iš kurios tiekiami tabako gaminiai, pavadinimas ar juridinis pavadinimas ir nuolatinis adresas;
b)  tabako gaminių pasiūlos nuotolinei prekybai visuomenei naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis pradžios data;
c)  tuo tikslu naudojamos interneto svetainės (-jų) adresas ir visa svarbi informacija, reikalinga svetainei identifikuoti.
1a.  Valstybės narės pasilieka teisę praplėsti aukščiau minėto draudimo mastą, įtraukiant nacio nacionalinę nuotolinę prekybą. Kai valstybės narės leidžia nacionalinę nuotolinę prekybą, jos užtikrina, kad mažmeninėse prekybos vietose yra įrengta amžiaus tikrinimo sistema.
1b.  Valstybė narė dėl visuomenės sveikatos priežasčių gali nustatyti asmeniniam vartojimui skirto tabako importo apribojimus. Valstybė narė privalo turėti galimybių taikyti tokius apribojimus visų pirma tuo atveju, kai valstybėje narėje, kurioje gaminys perkamas, kaina yra gerokai žemesnė nei kaina kilmės valstybėje narėje arba jei įspėjimai apie grėsmę sveikatai pateikiami ne jos oficialia (-iomis) kalba (-omis).
2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos paskelbia visą visų jų registruotų mažmeninės prekybos vietų sąrašą pagal taisykles ir apsaugos priemones, nustatytas Direktyvoje 95/46/EB. Mažmeninės prekybos vietose tabako gaminiai gal būti pradėti pateikti rinkai nuotolinės prekybos būdu tik tada, kai mažmeninės prekybos vietos pavadinimas paskelbiamas atitinkamose valstybėse narėse.
2.  Valstybės narės, kurios įgyvendino nacionalinę kovos su rūkymu strategiją, gali nustatyti kiekybinius tarpvalstybinės prekybos srautų apribojimus .
3.  Jei reikalinga siekiant užtikrinti atitiktį ir padėti užtikrinti vykdymą paskirties valstybės narės gali reikalauti, kad mažmeninės prekybos vietoje būtų paskirtas fizinis asmuo, atsakingas už patikrą, kad tabako gaminiai prieš juos siunčiant vartotojui atitiktų pagal direktyvą priimtas paskirties valstybės narės nacionalines nuostatas.
4.  Mažmeninės prekybos vietos, užsiimančios nuotoline prekyba, turi turėti amžiaus patikros sistemą, kuri pardavimo metu tikrintų, kad perkantis vartotojas atitiktų minimalų pagal paskirties valstybės narės nacionalinius teisės aktus numatytą amžių. Mažmenininkas ar paskirtas fizinis asmuo pateikia kompetentingoms institucijoms išsamų amžiaus patikros sistemos ir jos veikimo aprašymą .
5.  Vartotojo asmens duomenys gali būti tvarkomi tik pagal Direktyvą 95/46/EB ir negali būti atskleidžiami tabako gamintojui ar bendrovėms, sudarančioms tą pačią bendrovių grupės dalį ar jokioms kitoms trečiosioms šalims. Asmens duomenys negali būti naudojami ar perduodami jokiu kitu tikslu, išskyrus šį faktinį pirkimą. Tai taikoma ir tada, jei mažmeninės prekybos vieta priklauso tabako gaminių gamintojui.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

16a straipsnis

Valstybės narės draudžia jų teritorijoje įsisteigusioms mažmeninės prekybos vietoms platinti nemokamus ar nukainotus tabako gaminius vykdant tarpvalstybinę nuotolinę prekybą ar bet kuriomis kitomis priemonėmis.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis
Pranešimas apie naujų kategorijų tabako gaminius
Pranešimas apie naujų kategorijų tabako gaminius
1.  Valstybės narės reikalauja, kad tabako gaminių gamintojai ir importuotojai praneštų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie bet kokį naujos kategorijos tabako gaminį, kurį jos numato pateikti rinkai susijusiose valstybėse narėse. Pranešimas pateikiamas elektronine forma šešis mėnesius prieš numatytą pateikimą rinkai ir prie jo pridedamas išsamus aptariamo gaminio aprašymas, taip pat informacija apie sudedamąsias dalis ir išrūkas pagal 5 straipsnį. Gamintojai ir importuotojai, pranešantys apie naujos kategorijos tabako gaminį, taip pat pateikia susijusioms kompetentingoms institucijoms:
1.  Valstybės narės reikalauja, kad tabako gaminių gamintojai ir importuotojai praneštų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie bet kokį naujos kategorijos tabako gaminį, kurį jos numato pateikti rinkai susijusiose valstybėse narėse. Pranešimas pateikiamas elektronine forma šešis mėnesius prieš numatytą pateikimą rinkai ir prie jo pridedamas išsamus aptariamo gaminio aprašymas, taip pat visas siūlomas ženklinimas, vartojimo instrukcijos, išsami informacija apie gaminio sudėtį, gamybos procesą ir susijusią kontrolę bei apie sudedamąsias dalis ir išrūkas pagal 5 straipsnį. Gamintojai ir importuotojai, pranešantys apie naujos kategorijos tabako gaminį, taip pat pateikia susijusioms kompetentingoms institucijoms:
a)  turimus mokslinių tyrimų dėl gaminio toksiškumo, priklausomybės sukėlimo gebos ir patrauklumo duomenis, ypač dėl jo sudedamųjų dalių ir išrūkų;
a)  turimus mokslinių tyrimų dėl gaminio toksiškumo, priklausomybės sukėlimo gebos ir patrauklumo duomenis, ypač dėl jo sudedamųjų dalių ir išrūkų;
b)  turimus tyrimų ir rinkos tyrimų dėl įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą, preferencijų duomenis ir
b)  darbui skirtas turimų tyrimų suvestines ir rinkos tyrimų dėl įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą ir ilgą laiką daug rūkančius asmenis , preferencijų duomenis;
c)  kitą turimą svarbią informaciją, įskaitant gaminio keliamos rizikos ir teikiamos naudos analizę, numatomą poveikį tabako vartojimo nutraukimui, numatomą poveikį pradedant vartoti tabaką ir kitiems numatomiems vartotojo sprendimams.
c)  kitą turimą svarbią informaciją, įskaitant gaminio keliamos rizikos ir teikiamos naudos analizę, numatomą poveikį tabako vartojimo nutraukimui, numatomą poveikį pradedant vartoti tabaką ir kitiems numatomiems vartotojo sprendimams.
2.  Valstybės narės reikalauja, kad tabako gaminių gamintojai ir importuotojai informuotų savo kompetentingas institucijas apie bet kokius naujus ar atnaujintus 1 dalies a–c punktuose nurodytus duomenis. Valstybės narės gali reikalauti, kad tabako gamintojai ar importuotojai atliktų papildomus tyrimus ar pateiktų papildomą informaciją. Valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją, gautą pagal šį straipsnį. Valstybės narės turi teisę nustatyti leidimų sistemą ir imti proporcingo dydžio mokestį.
2.  Po to, kai tabako gaminys pateikiamas rinkai , valstybės narės reikalauja, kad tabako gaminių gamintojai ir importuotojai informuotų savo kompetentingas institucijas apie bet kokius naujus ar atnaujintus 1 dalies a–c punktuose nurodytus duomenis. Valstybės narės gali reikalauti, kad tabako gamintojai ar importuotojai atliktų papildomus tyrimus ar pateiktų papildomą informaciją. Valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją, gautą pagal šį straipsnį. Valstybės narės turi teisę nustatyti leidimų sistemą ir imti proporcingo dydžio mokestį.
3.  Rinkai pateikiami naujų kategorijų tabako gaminiai turi atitikti šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Taikomos nuostatos priklauso nuo to, ar produktai priskiriami bedūmiams tabako gaminiams pagal 2 straipsnio 29 dalį, ar rūkomajam tabakui pagal 2 straipsnio 33 dalį.
3.  Rinkai pateikiami naujų kategorijų tabako gaminiai turi atitikti šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Taikomos nuostatos priklauso nuo to, ar produktai priskiriami bedūmiams tabako gaminiams pagal 2 straipsnio 29 dalį, ar rūkomajam tabakui pagal 2 straipsnio 33 dalį.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis
1.   Toliau išvardyti gaminiai, kuriuose yra nikotino, gali būti pateikiami rinkai tik tada, jeigu jų leidimas suteiktas pagal Direktyvą 2001/83/EB:
1.   Gaminiai, kuriuose yra nikotino, gali būti pateikiami rinkai tik vadovaujantis šios direktyvos 17 straipsnyje nustatyta pranešimo procedūra.
Valstybės narės užtikrina, kad gaminiai, kuriuose yra nikotino, atitiktų visus susijusius Sąjungos teisės aktus ir ypač Direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos.
a)  gaminiai, kuriuose nikotino kiekis viršija 2 mg viename vienete, arba
b)  gaminiai, kuriuose nikotino koncentracija viršija 4 mg mililitre, arba
c)  gaminiai, kurių naudojimas pagal numatytą paskirtį sukelia vidutinę maksimalią piko metu koncentraciją plazmoje, viršijančią 4 ng nikotino mililitre.
2.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir atnaujinti 1 dalyje nurodytą nikotino kiekį atsižvelgiant į mokslo pažangą ir rinkodaros leidimus , suteiktus dėl gaminių, kuriuose yra nikotino, pagal Direktyvą 2001/83/EB.
2.   Gaminiai , kuriuose yra nikotino ir kurie nurodomi kaip turintys savybių , reikalingų ligoms gydyti ar nuo jų apsisaugoti, gali būti pateikiami rinkai tik tada, jeigu jų leidimas suteiktas pagal Direktyvą 2001/83/EB.
3.  Pagal 1 dalį rinkai pateikiamų gaminių, kuriuose yra nikotino, atžvilgiu valstybės narės užtikrina, kad:
a)  rinkai nebūtų pateikiami gaminiai, kuriuose yra nikotino ir kuriuose nikotino kiekis didesnis kaip 30 mg/ml;
b)  gaminių, kuriuose yra nikotino, gamintojai ir importuotojai kompetentingoms institucijoms pateiktų visų gaminio sudedamųjų dalių ir gaminį naudojant atsirandančių išrūkų sąrašą nurodydami prekės ženklą ir rūšį, įskaitant gaminio kiekį, taip pat bet kokius pakeitimus. Tuomet valstybės narės užtikrina šios informacijos sklaidą tinklapyje deramai atsižvelgdamos į komercinių paslapčių apsaugą. Gamintojai ir importuotojai taip pat praneša institucijoms apie pardavimo apimtis pagal prekės ženklus ir rūšis;
c)  rinkai nebūtų pateikiami gaminiai, kuriuose yra nikotino, su priedais;
d)  prie gaminio, kuriame yra nikotino, vienetinio pakelio būtų pridėtas lapelis, kuriame būtų pateiktos naudojimo instrukcijos, įskaitant nuorodą, kad šis gaminys nerekomenduojamas naudoti nerūkantiems, kontraindikacijas, įspėjimus konkrečioms rizikos grupėms, informaciją apie nepageidaujamas reakcijas, gamybos vietą ir išsamius gamintojo ar importuotojo kontaktinius duomenis;
3.  Ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet kurios išorinės gaminių, kuriuose yra nikotino ir neviršytos 1 dalyje nurodytos ribos , pakuotės turi būti toks įspėjimas apie grėsmę sveikatai:
e)  ant kiekvieno vienetinio pakelio ir bet kurios išorinės gaminių, kuriuose yra nikotino, pakuotės būtų toks įspėjimas apie grėsmę sveikatai:
Šiame gaminyje yra nikotino ir jis gali pakenkti jūsų sveikatai.
„Šis gaminys skirtas naudoti rūkantiems asmenims. Jame yra nikotino, kuris yra itin didelę priklausomybę sukelianti medžiaga“;
f)  gaminio pardavimas būtų ribojamas atsižvelgiant į atitinkamoje valstybėje narėje įstatymu nustatytą amžių, nuo kurio asmenims leidžiama parduoti tabako gaminius; bet kuriuo atveju, tai neturėtų būti leidžiama jaunesniems negu 18 metų amžiaus asmenims;
g)  gaminius būtų galima parduoti ir ne vaistinėse;
h)  būtų leidžiama gaminiuose naudoti kvapiąsias medžiagas;
i)  gaminiams, kuriuose yra nikotino, būtų taikomi tabako gaminių reklamos, paramos, komercinių audiovizualinių pranešimų ir prekių rodymo apribojimai, kaip nustatyta Direktyvoje 2003/33/EB ir Direktyvoje 2010/13/EB;
j)  tarpvalstybinė nuotolinė prekyba gaminiais, kuriuose yra nikotino, būtų reguliuojama pagal 16 straipsnį;
k)  tabako prekės ženklai, pavadinimai ir simboliai nebūtų naudojami ant gaminių, kuriuose yra nikotino.
4.   3 dalyje nurodytas įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, nurodytus 10 straipsnio 4 dalyje. Be to, jie turi būti:
a)  spausdinami ant dviejų didžiausių vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršių;
4.   3 dalies e punkte nurodytas įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, nurodytus 10 straipsnyje.
b)  padengti 30 proc. atitinkamo vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.
5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 22 straipsnį ir pritaikyti 3 ir 4 dalių reikalavimus prie mokslo ir rinkos pokyčių ir priimti reikalavimus dėl įspėjimų apie grėsmę sveikatai vietos, formato, išdėstymo, dizaino ir rotacijos ir juos pritaikyti.
5.   Valstybės narės stebi gaminių, kuriuose yra nikotino, rinkos raidą, įskaitant bet kokius įrodymus apie tai, kad jaunimas, vartodamas šias medžiagas, pereina prie sunkesnes pasekmes sveikatai sukeliančių medžiagų, ir apie stebėjimo rezultatus informuoja Komisiją. Praėjus penkeriems metams po šios direktyvos įsigaliojimo dienos Komisija, remdamasi įrodymais ir mokslinių tyrimų rezultatais, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie gaminius, kuriuose yra nikotino. Ataskaitoje įvertinama, ar būtina iš dalies keisti šią direktyvą arba priimti tolesnius teisės aktus.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis
Žoliniai rūkomieji gaminiai
Žoliniai rūkomieji gaminiai
1.  Ant kiekvieno vienetinio žolinių rūkomųjų gaminių pakelio ir ant bet kokios išorinės pakuotės turi būti toks įspėjimas apie grėsmę sveikatai:
1.  Ant kiekvieno vienetinio žolinių rūkomųjų gaminių pakelio ir ant bet kokios išorinės pakuotės turi būti toks įspėjimas apie grėsmę sveikatai:
Šis gaminys gali pakenkti jūsų sveikatai
Šis gaminys gali pakenkti jūsų sveikatai
2.  Įspėjimas apie grėsmę sveikatai spausdinamas priekiniame ir galiniame išoriniame vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiuje.
2.  Įspėjimas apie grėsmę sveikatai spausdinamas priekiniame ir galiniame išoriniame vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiuje.
3.  Įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, nustatytus 10 straipsnio 4 dalyje. Jis turi padengti ne mažiau kaip 30 proc. atitinkamo vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra trys oficialios kalbos — iki 35 proc.
3.  Įspėjimas apie grėsmę sveikatai turi atitikti reikalavimus, nustatytus 10 straipsnio 4 dalyje. Jis turi padengti ne mažiau kaip 30 proc. atitinkamo vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus išorės ploto. Valstybėse narėse, kuriose yra dvi oficialios kalbos, ši dalis padidinama iki 32 proc., o tose, kuriose yra daugiau kaip dvi oficialios kalbos — iki 35 proc.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)
19a straipsnis
Tabako gaminių imitacijos
Tabako gaminių imitacijos, kurios yra patrauklios nepilnamečiams ir todėl gali juos paskatinti vartoti tabako produktus, turi būti uždraustos.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir imasi visų jų vykdymui užtikrinti būtinų priemonių. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
3.  Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir imasi visų jų vykdymui užtikrinti būtinų priemonių. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Bet kokios finansinės sankcijos, taikytinos už tyčinius pažeidimus, turi būti tokios, kad atsvertų ekonominę naudą, kurios siekiama darant pažeidimą.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis
1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų .
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis .
2.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus, nurodytus 3 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje , 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje , Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].
2.  3 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 10a dalyje , 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [Oficialiųjų leidinių biurui: įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 9 dalyje, 6 straipsnio 10 dalyje , 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 9 dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą . Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų galiojimas dėl to nesikeičia .
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 10a dalyje , 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus . Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui .
4.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.   Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 9 dalį, 6 straipsnio 10 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 9 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet , jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais.
5.   Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 10a dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju , jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš . Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui šios direktyvos taikymo ataskaitą.
Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui šios direktyvos taikymo ataskaitą.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  sudedamųjų dalių, kurios skatina žalingą įprotį, įprantamojo poveikio įvertinimą;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)
cb)  standartizuotų bandymų metodų, skirtų cigarečių dūmų sudedamųjų dalių, išskyrus dervas, nikotiną ir anglies monoksidą, kiekiui nustatyti, plėtojimą;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c c punktas (naujas)
cc)  gamintojų privalomus pateikti toksikologinius duomenis apie sudedamąsias dalis ir jų bandymo būdą, kad visuomenės sveikatos institucijos galėtų įvertinti jų naudojimą;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa c d punktas (naujas)
cd)  kitiems nei cigaretės gaminiams taikomų standartų kūrimą.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valstybės narės kas dvejus metus praneša Komisija apie priemonių, kurių imamasi pagal 2002 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendaciją Nr. 2003/54/EB dėl rūkymo prevencijos ir tabako kontrolės pagerinimo, įgyvendinimą, visų pirma apie nacionalinės teisės aktuose nustatytas amžiaus ribas, taip pat apie savo planus didinti amžiaus ribą, kad būtų pasiektas tikslas „nerūkančiųjų karta“ .
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis
1.  Valstybės narės neturi drausti ar riboti tabako ar susijusių gaminių, atitinkančių šią direktyvą, importo, pardavimo ar vartojimo.
1.  Atsižvelgdamos į 2 ir 3 dalis, valstybės narės neturi drausti ar riboti tabako ar susijusių gaminių, atitinkančių šią direktyvą, importo, pardavimo ar vartojimo.
2.   Tačiau valstybė narė gali palikti galioti griežtesnes nacionalines nuostatas, taikomas visiems tokiems gaminiams direktyvos reglamentuojamose srityse, remdamasi su visuomenės sveikatos apsauga susijusiais viršesniais motyvais . Valstybė narė taip pat gali priimti griežtesnes nuostatas remdamasi su konkrečia padėtimi toje valstybėje narėje susijusiais motyvais ir su sąlyga, kad nuostatos yra grindžiamos būtinumu apsaugoti visuomenės sveikatą. Apie tokias nacionalines nuostatas pranešama Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar priėmimo motyvais. Komisija per šešis mėnesius nuo pranešimo gavimo datos patvirtina arba atmeta nuostatas, patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam tikslui, taip pat, ar jos nėra savavališka diskriminacija ar neteisėtas valstybių narių prekybos apribojimas. Jeigu Komisija per minėtą laikotarpį nepriima jokio sprendimo, laikoma, kad nacionalinės priemonės buvo patvirtintos.
2.   Tačiau valstybė narė gali palikti galioti arba nustatyti griežtesnes nacionalines nuostatas direktyvos reglamentuojamose srityse, jei šios priemonės yra suderinamos su Sutartimi . Tokios nacionalinės nuostatos vienodai taikomos visiems gaminiams, įskaitant iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies importuotus gaminius. Apie jas pranešama Komisijai kartu su jų palikimo galioti ar priėmimo motyvais. Komisija per šešis mėnesius nuo pranešimo gavimo datos patvirtina arba atmeta nuostatas, patikrinusi, atsižvelgdama į aukštą sveikatos apsaugos lygį, pasiektą šia direktyva, ar nuostatos yra pagrįstos ar ne, ar jos būtinos ir proporcingos siekiamam tikslui, taip pat, ar jos nėra savavališka diskriminacija ar neteisėtas valstybių narių prekybos apribojimas. Jeigu Komisija per minėtą laikotarpį nepriima jokio sprendimo, laikoma, kad nacionalinės priemonės buvo patvirtintos.
3.   Direktyva nėra daromas poveikis valstybių narių teisei palikti galioti ar priimti pagal Sutartį nacionalines nuostatas dėl šia direktyva nereglamentuojamų aspektų. Šios nacionalinės nuostatos turi būti pagrįstos labai svarbiomis viešojo intereso priežastimis ir būti reikalingos ir proporcingos jų tikslui pasiekti . Jos neturi būti savavališkos diskriminacijos ar neteisėto valstybių narių ribojimo priemonė ir neturi trukdyti visiškai įgyvendinti šią direktyvą.
3.   Šia direktyva nėra daromas poveikis valstybių narių teisei palikti galioti ar priimti nacionalines nuostatas dėl šia direktyva nereglamentuojamų aspektų, jeigu jos yra suderinamos su Sutartimi .. Jos vienodai taikomos visiems gaminiams, įskaitant iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies importuotus gaminius, jos neturi būti savavališkos diskriminacijos ar neteisėto valstybių narių ribojimo priemonė ir neturi trukdyti visiškai įgyvendinti šią direktyvą.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, reikalingus įgyvendinti šią direktyvą, įsigaliosiančius ne vėliau kaip [Oficialiųjų leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 18 mėnesių po įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tų nuostatų tekstą.
1.  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, reikalingus įgyvendinti šią direktyvą, įsigaliosiančius ne vėliau kaip ...* , o 6 straipsnio atveju – ne vėliau kaip ...** . Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tų nuostatų tekstą.
_______________
* 18 mėnesių po įsigaliojimo.
** 36 mėnesiai po įsigaliojimo.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, neatitinkančius šios direktyvos reikalavimų, pateikti rinkai iki [Oficialiųjų leidinių biurui, prašau įrašyti tikslią datą: 24 mėnesiai po įsigaliojimo]:
Valstybės narės gali leisti šiuos produktus, neatitinkančius šios direktyvos reikalavimų, pateikti rinkai iki ...* :
a)  tabako gaminius;
a)  tabako gaminius;
b)  gaminius, kuriuose nikotino yra mažiau nei 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta ribinė vertė;
c)   žolinius rūkomuosius gaminius.
b)   žolinius rūkomuosius gaminius.
Valstybės narės gali leisti šios direktyvos reikalavimų neatitinkančius gaminius, kuriuose yra nikotino, pateikti rinkai iki ...**:
__________________
* 24 mėnesiai po įsigaliojimo.
** 36 mėnesiai po įsigaliojimo.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
-I priedas (naujas)
-I priedas
Priedai, kuriuos leidžiama naudoti tabako gaminiuose
Cheminis priedo pavadinimas – paskirtis – didžiausias leidžiamas kiekis
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Tekstinių įspėjimų sąrašas
Tekstinių įspėjimų sąrašas
(nurodyti 9 straipsnyje ir 10 dalies 1 dalyje)
(nurodyti 9 straipsnyje ir 10 dalies 1 dalyje)
1)  Rūkymas – 9 iš 10 susirgimų plaučių vėžiu priežastis
1)  Rūkymas – 9 iš 10 susirgimų plaučių vėžiu priežastis
2)  Rūkymas sukelia burnos ir gerklės vėžį
2)  Rūkymas sukelia burnos ir gerklės vėžį
2a)  Rūkymas sukelia šlapimo pūslės vėžį
3)  Rūkymas kenkia plaučiams
3)  Rūkymas kenkia plaučiams
4)  Rūkymas sukelia širdies priepuolius
4)  Rūkymas sukelia širdies priepuolius
5)  Rūkymas sukelia insultą ir negalią
5)  Rūkymas sukelia insultą ir negalią
6)  Rūkant kemšasi arterijos
6)  Rūkant kemšasi arterijos
7)  Rūkymas kelia pavojų apakti
7)  Rūkymas didina apakimo riziką
8)  Rūkymas kenkia dantims ir dantenoms
8)  Rūkymas kenkia dantims ir dantenoms
9)  Rūkymas gali nužudyti jūsų negimusį kūdikį
9)  Rūkymas gali nužudyti jūsų negimusį kūdikį
10)  Jūsų išpučiami dūmai kenkia vaikams, šeimai ir draugams
10)  Jūsų išpučiami dūmai kenkia vaikams, šeimai ir draugams
11)  Rūkai tu – rūkys ir tavo vaikai
11)  Rūkai tu – rūkys ir tavo vaikai
12)  Mesk rūkyti dabar – lik gyvas dėl artimųjų
12)  Mesk rūkyti dabar – lik gyvas dėl artimųjų
13)  Rūkymas mažina vaisingumą
13)  Rūkymas mažina vaisingumą
14)  Rūkymas didina impotencijos pavojų
14)  Rūkymas didina impotencijos pavojų
14a)  Rūkymas gali sukelti staigią kūdikių mirtį
14b)  Rūkymas nėštumo metu sukelia priešlaikinį gimdymą
14c)  Pasyvus rūkymas gali pabloginti astma arba meningitu sergančių vaikų būklę.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0276/2013).

Atnaujinta: 2016 m. sausis 29 d.Teisinis pranešimas