Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0179(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0395/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0395/2013

Rasprave :

PV 09/12/2013 - 19
CRE 09/12/2013 - 19

Glasovanja :

PV 10/12/2013 - 7.21
CRE 10/12/2013 - 7.21

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0539

Usvojeni tekstovi
PDF 718kWORD 254k
utorak, 10. prosinca 2013. - Strasbourg Završno izdanje
Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama***I
P7_TA(2013)0539A7-0395/2013
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 10. prosinca 2013. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0371),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0196/2012),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 13. veljače 2013(1) ,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir Kodeks ponašanja za odgovorno ribarstvo FAO-a i Kodeks praksi za održivo i odgovorno ribarstvo Europske komisije,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A7‑0395/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 133, 9.5.2013., str. 41.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 10. prosinca 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002
P7_TC1-COD(2012)0179

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora(1) ,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2) ,

budući da:

(1)  Uredbom Vijeća (EZ) 2371/2002 zahtijeva se utvrđivanje mjera Zajednice za pristup vodama i resursima te održivo obavljanje ribolovnih aktivnosti, potrebnih za osiguranje racionalnog i odgovornog iskorištavanja resursa na održivoj osnovi. Člankom 2. te Uredbe zahtijeva se primjena pristupa utemeljenog na ekosustavu te predostrožnog pristupa pri poduzimanju mjera za smanjenje utjecaja ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav.

(1a)  Kako je utvrđeno u članku 11. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zahtjevi u pogledu zaštite okoliša trebaju se uključiti u utvrđivanje i provedbu politika i aktivnosti Unije, uključujući očuvanje dubokomorskog ribolova, posebno s ciljem promicanja održivog razvoja; [Am. 1]

(2)  Unija se obvezala provesti Rezoluciju koju je usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda, posebno Rezolucije 61/105 i 64/72 kojima se pozivaju države i regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom da osiguraju zaštitu osjetljivih dubokomorskih ekosustava od uništavajućeg učinka alata za pridneni ribolov te održivo iskorištavanje dubokomorskih ribljih stokova. U skladu sa stavkom 83.a Rezolucije 61/105 i stavcima 119.a i 120 Rezolucije 64/72 trebalo bi u cijelosti formalno uključiti u pravo Unije preporuke s mjerama koje je razvila i donijela Komisija za ribarstvo u sjeveroistočnom Atlantiku (NEAFC) kako bi se dubokomorski osjetljivi morski ekosustavi zaštitili od negativnih učinaka pridnenog ribolovnog alata. [Am. 2]

(2a)  Osim toga bi Unija trebala preuzeti vodeću ulogu u uspostavljanju i provedbi mjera dobrog upravljanja za održivo upravljanje dubokomorskim ribolovom u okviru međunarodnih foruma u skladu s rezolucijama koje su donijeli Opća skupština Ujedinjenih naroda i FAO te koje se odražavaju u ovoj Uredbi. [Am. 3]

(3)  Komisija je ocijenila Uredbu Vijeća (EZ) br.2347/2002 (3) . Komisija je posebno utvrdila da je dotična flota prebrojna, da su u određenim lukama smjernice povezane s nadzorom i programi uzimanja uzorka bili manjkavi te da je kvaliteta izvještavanja država članica o razinama napora bila previše promjenjiva.

(3a)  Kapacitet plovila s dozvolom za dubokomorski ribolov od 2002. godine ograničen je na ukupni kapacitet svih plovila koja su u godinama 1998., 1999. ili 2000. ulovila više od 10 tona bilo kakve mješavine dubokomorskih vrsta. Procjenom Komisije zaključeno je da ta gornja granica kapaciteta nije dovela ni do kakvog značajnijeg pozitivnog učinka. S obzirom na prošlo iskustvo i na nedostatak podataka u mnogim dubokomorskim ribarstvima, neprikladno je mjeriti to ribarstvo isključivo ograničavanjem ribolovnog napora. [Am. 4]

(4)  Kako bi se očuvala potrebna smanjenja ribolovnog kapaciteta koji je već postignut u dubokomorskom ribolovu, treba osigurati da je za ribolov dubokomorskih vrsta potrebna dozvola kojom se ograničava kapacitet plovila koja imaju pravo iskrcavanja dubokomorskih vrsta. Da bi mjere upravljanja bile usredotočene na dijelove flote koji su najznačajniji za dubokomorski ribolov, dozvole za ribolov trebale bi se izdavati u skladu s ciljanim ili usputnim ulovom.No, trebala bi se uzeti u obzir obveza iskrcavanja ukupnog ulova, utvrđena Uredbom (EU) br. …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) tako da sva plovila koja love malu količinu dubokomorskih vrsta i koja trenutno ne trebaju dozvolu za dubokomorski ribolov, nisu lišena mogućnosti da nastave sa svojim tradicionalnim ribolovnim aktivnostima. [Am. 5]

(5)  Imatelji dozvole za ribolov kojom se dopušta lov dubokomorskih vrsta trebali bi surađivati u znanstveno-istraživačkim djelatnostima kojima se omogućuje poboljšanje ocjene dubokomorskih stokova i istraživanje dubokomorskih ekosustava. [Am. 6]

(6)  Pri lovu na druge vrste u područjima kontinentalne strmine u kojima je dopušten i dubokomorski ribolov, vlasnici plovila trebali bi imati dozvolu za ribolov kojom se dopušta usputni ulov dubokomorskih vrsta.

(7)  Među različitim alatom koji je u uporabi, ribolov pridnenim povlačnim mrežama (koćama) predstavlja najveći rizik za osjetljive morske ekosustave i pri takvom je ribolovu najviša razina neželjenog ulova dubokomorskih vrsta. Stoga bi pridnene povlačne mreže trebale biti trajno zabranjene pri lovu dubokomorskih vrsta. [Am. 7]

(8)   Uporaba jednostrukih mreža stajaćica pri dubokomorskom ribolovu trenutno je ograničena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1288/2009 o utvrđivanju prijelaznih tehničkih mjera od 1. siječnja 2010. do 30. lipnja 2011. (5) . Uslijed visokih stopa neželjenog ulova pri neodrživoj uporabi tog alata u dubokim vodama te uslijed ekološkog učinka izgubljenog ili ostavljenog alata, taj alat trebao bi biti trajno zabranjen pri lovu dubokomorskih vrsta. [Am. 8]

(9)  No kako bi se ribarima dalo Ribarima treba dovoljno vremena za prilagodbu novim zahtjevima, te bi trenutne dozvole za ribolov pridnenim povlačnim mrežama i jednostrukim mrežama stajaćicama trebale bi važiti još određeno vrijeme, kako bi se smanjile negativne posljedice za flotu koja se bavi tom ribolovnom aktivnošću . [Am. 9]

(10)  Povrh toga, plovila koja moraju žele zamijeniti alat kako bi se nastavila baviti ribolovom trebala bi imati pravo na financijsku pomoć Europskog fonda za ribarstvo ako se novim alatom smanjuje učinak ribolova na nekomercijalne vrste i ako nacionalni operativni programi omogućuju doprinos takvim mjerama. [Am. 10]

(11)  Plovila kojima se love dubokomorske vrste drugim pridnenim alatom ne bi trebala prošiti opseg svog rada u skladu s dozvolom za ribolov unutar voda Unije, osim ako je, nakon procjene u skladu s Međunarodnim smjernicama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) o upravljanju dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru iz 2008. godine („Smjernice FAO-a iz 2008.”), dokazano da proširenje ne predstavlja značajan rizik od negativnog učinka na osjetljive morske ekosustave. [Am. 11]

(12)  Znanstveno mišljenje u pogledu određenih ribljih stokova koje nalazimo u dubokom moru ukazuje da su ti stokovi posebno osjetljivi na iskorištavanje. da bi Kao mjeru predostrožnosti trebalo bi ograničiti ili smanjiti ribolov tih stokova te bi trebalo nastojati postići razine iznad onih koje omogućuju maksimalno održiv prinos. Ribolovne mogućnosti za dubokomorske stokove ne bi trebale prijeći granice koje se znanstveno preporučuju kao predostrožne. Kad mišljenje ne postoji zbog pomanjkanja dostatnih informacija o stokovima ili vrstama, ribolovne mogućnosti ne bi se smjele dodijeliti. No treba napomenuti da su se prema ICES-u neki stokovi dubokomorskih vrsta od velikog komercijalnog interesa, kao što su tuponosi grenadir (Coryphaenoides rupestris), plavi manjić (ling) (Molva dypterigia) i crni zmijičnjak (Aphanopus carbo) stabilizirali tijekom zadnje tri godine. [Am. 12]

(13)  U znanstvenom mišljenju navodi se i da su granice ribolovnog napora odgovarajući instrument za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti za dubokomorski ribolov. Uslijed velikog broja različitog alata i različitih načina pri dubokomorskom ribolovu te potrebe oblikovanja pratećih mjera koje se na individualnoj razini bave slabim točkama ribolova povezanih s okolišem, granice ribolovnog napora trebale bi zamijeniti ograničenja ulova kad se može osigurati da su prilagođene određenim vrstama ribolova. Zbog nepostojanja točnih podataka pri većini dubokomorskog ribolova te njihove miješane naravi potrebno je provesti dodatne mjere upravljanja. Ograničenja ulova trebala bi se po potrebi kombinirati s ograničenjima napora . I jedno i drugo trebalo bi biti utvrđeno na razinama na kojima se smanjuje i sprečava učinak na neciljane vrste i osjetljive morske ekosustave. [Am. 13]

(14)  Kako bi se osiguralo prilagođeno upravljanje određenim vrstama ribolova, dotične države članice trebale bi imati ovlasti za poduzimanje pratećih mjera za očuvanje i za godišnje ocjenjivanje sukladnosti razine napora sa znanstvenim mišljenjem o održivom iskorištavanju. Regionalno prilagođena ograničenja napora trebala bi zamijeniti i postojeća globalna ograničenja ribolovnog napora koja su dogovorena u okviru NEAFC-a.

(15)  S obzirom na to da se biološke informacije najbolje mogu prikupiti na temelju usklađenih standarda za prikupljanje podataka, prikupljanje podataka o djelatnosti dubokomorskog ribolova treba uključiti u opći okvir za prikupljanje znanstvenih podataka, te istovremeno osigurati pružanje dodatnih informacija potrebnih za razumijevanje dinamike ribarstva. Radi pojednostavljenja trebalo bi prekinuti provoditi izvještavanje o naporu po vrstama i zamijeniti ga analizom periodičnih zahtjeva za znanstvene podatke upućenih državama članicama, koji sadrže posebno poglavlje o aktivnostima dubokomorskog ribolova. Države članice trebale bi osigurati sukladnost sa zbirkom podataka i obvezama izvještavanja, posebno s onima koje su povezane sa zaštitom osjetljivih morskih ekosustava. [Am. 14]

(15a)  Velik broj vrsta ulovi se u dubokomorskom ribolovu, uključujući osjetljive vrste dubokomorskih morskih pasa. Nužno je osigurati da obveza iskrcavanja ukupnog ulova u dubokomorskom ribolovu pokriva vrste koje ne podliježu ograničenjima ulova i da se de minimis odredbe ne primjenjuju na ta ribarstva . Potpuno provedena obveza iskrcavanja mogla bi uvelike doprinijeti smanjivanju postojeće praznine u podacima koji o toj vrsti ribolova i boljem razumijevaju njihova učinka na širok spektar ulovljenih vrsta. [Am. 15]

(16)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009(6) utvrđuju se zahtjevi za nadzor i provedbu u pogledu višegodišnjih planova. Dubokomorskim vrstama koje su po prirodi osjetljive na ribolov, trebalo bi posvetiti jednaku pozornost u smislu nadzora, kao drugim vrstama koje treba očuvati i za koje je donesen višegodišnji plan.

(17)  Imateljima dozvole za ribolov kojom se dopušta lov dubokomorskih vrsta trebalo bi oduzeti dozvolu za ribolov dubokomorskih vrsta ako ne poštuju relevantne mjere za očuvanje.

(18)  Konvencija o budućoj multilateralnoj suradnji u području ribarstva u sjeveroistočnom Atlantiku odobrena je Odlukom Vijeća 81/608/EEZ(7) i stupila je na snagu 17. ožujka 1982. Tom konvencijom utvrđuje se odgovarajući okvir za multilateralnu suradnju za racionalno očuvanje ribolovnih resursa i upravljanje njima u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika. Mjere upravljanja koje je usvojio NEAFC obuhvaćaju tehničke mjere za očuvanje vrsta i upravljanje njima, koje se uređuju u okviru NEAFC-a, i mjere za zaštitu osjetljivih morskih staništa, uključujući mjere predostrožnosti.

(19)  Komisija bi trebala imati ovlasti da u skladu s člankom 290. UFEU-a donosi delegirane akte kako bi se utvrdile prateće mjere za ograničenje godišnjeg napora ako ih ne poduzmu države članice ili ako se mjere koje donose smatraju nesukladnim s ciljevima ove Uredbe ili nedostatnim u pogledu ciljeva navedenih u ovoj Uredbi.

(20)  Komisija bi trebala imati ovlasti da u skladu s člankom 290. UFEU-a donosi delegirane akte koji mogu zatrebati za izmjenu ili dopunu elemenata ove Uredbe koji nisu ključni ako države članice ne donesu prateće mjere ili donesu nedostatne mjere povezane s ograničenjima godišnjeg napora, kad one zamjenjuju ograničenja ulova.

(21)  Stoga je neophodno uvesti nova pravila kako bi se regulirao ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i staviti izvan snage Uredbu (EZ) br. 2347/2002.

(22)  Prilikom pripremanja i sastavljanja delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istovremenu, pravovremenu i prikladnu dostavu predmetnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ciljevi

Ciljevi ove Uredbe su:

(a)  osigurati održivo upravljanje i iskorištavanje dubokomorskih vrsta i istovremeno čim više smanjiti učinak dubokomorskih ribolovnih aktivnosti na morski okoliš; [Am. 16]

(aa)  spriječiti značajne negativne učinke na osjetljive morske ekosustave i osigurati dugoročno očuvanje dubokomorskih ribljih stokova; [Am. 17]

(b)  poboljšati znanstvene spoznaje o dubokomorskim vrstama i njihovim staništima u svrhe iz točke (a);

(ba)  smanjiti i po potrebi spriječiti usputni ulov; [Am. 18]

(c)  provesti tehničke mjere za upravljanje ribolovom koje preporuča Komisija za ribarstvo u sjeveroistočnom Atlantiku (NEAFC).

(ca)  primijeniti predostrožni i ekosustavni pristup za upravljanje ribarstvom i za osiguravanje da su mjere Unije namijenjene održivom upravljanju dubokomorskim ribljim stokovima u skladu s rezolucijama koje je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda, posebno s Rezolucijama 61/105 i 64/72. [Am. 19]

Članak 2.

Područje primjene

Ova Uredba primjenjuje se na ribolovne aktivnosti ili planirane ribolovne aktivnosti u sljedećim vodama:

(a)  vodama Unije u potpodručjima II do XI Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) te područjima 34.1.1, 34.1.2 i 34.2 Odbora za ribarstvo za istočni središnji Atlantik (CECAF), uključujući ribolovne aktivnosti ili namjeravane ribolovne aktivnosti plovila koja plove pod zastavom trećih zemalja i koja su registrirana u trećim zemljama , [Am. 20]

(b)  međunarodnim vodama u područjima CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2, i

(c)  vodama koje regulira NEAFC,

Članak 3.

Definicije

1.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 3 .4. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici i članka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 734/2008(8) . [Am. 21]

2.  Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „zone podzone, sektori i podsektori ICES-a” kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(9) ; [Am. 22]

(b)  „područja potpodručja i sektori CECAF-a” kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(10) ; [Am. 23]

(c)  „područje koje regulira NEAFC” znači vode koje podliježu Konvenciji o budućoj multilateralnoj suradnji u području ribarstva u sjeveroistočnom Atlantiku i koje se nalaze izvan voda pod ribolovnom jurisdikcijom ugovornih strana te Konvencije.

(d)  „dubokomorska vrsta“ znači vrsta navedena u Prilogu I.;

(e)  „najosjetljivija vrsta” znači dubokomorska vrsta navedena u trećem stupcu tablice iz Priloga I. pod naslovom „najosjetljivija (x)”;

(f)  „ribolovna aktivnost” znači ribolovne aktivnosti na određenom području usmjerene na određene vrste uz uporabu određenog alata;

(g)  „aktivnost dubokomorskog ribolova” znači aktivnost ribolova usmjerena na dubokomorske vrste u skladu s uputama iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe;

(h)  „centar za nadzor ribarstva” znači operativni centar koji je osnovala država članica zastave i koji je opremljen računalnom sklopovskom i programskom opremom koja omogućava automatsko primanje, obradu i elektronički prijenos podataka;

(i)  „znanstveno savjetodavno tijelo” znači međunarodno znanstveno tijelo za ribarstvo koje ispunjava međunarodne standarde za znanstvena mišljenja na temelju istraživanja.

(ia)  „održivo iskorištavanje” znači iskorištavanje stoka ili skupine ribljih stokova na način kojim se obnavlja ili čuva populacija ribljih stokova iznad razina koje omogućuju maksimalno održiv prinos i koje nemaju negativan učinak na morske ekosustave; [Am. 24]

(j)  „maksimalno održivi prinos” znači najveći dio ribljeg stoka koji se može uloviti u neodređenom vremenu. [Am. 25]

Članak 3.a

Transparentnost, sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu

1.  Za provedbu ove Uredbe primjenjuju se odredbe Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11) te uredbi 1049/2001/EZ (12) i 1367/2006/EZ (13) Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu informacijama o okolišu.

2.  Komisija i države članice osiguravaju da se svako postupanje s podacima i donošenje odluka na temelju ove Uredbe provode potpuno u skladu s Konvencijom Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija), odobrenom Odlukom Vijeća 2005/370/EZ (14) u ime Unije. [Am. 26]

Članak 3.b

Utvrđivanje dubokomorskih vrsta i najosjetljivijih vrsta

1.  Do … (15) Komisija revidira popis dubokomorskih vrsta iz Priloga I. te nakon toga svake dvije godine,uključujući određivanje najosjetljivijih vrsta.

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 20. kojima se mijenja popis dubokomorskih vrsta u Prilogu I., uključujući određivanje najosjetljivijih vrsta, kako bi se uključile nove znanstvene informacije dobivene od znanstvenog savjetodavnog tijela i drugih relevantnih izvora podataka, uključujući Procjene IUCN-ova Crvenog popisa. Kad donosi takve delegirane akte Komisija posebno uzima u obzir kriterije iz IUCN-ova Crvenog popisa, rijetkost vrste, njezinu izloženost iskorištavanju te činjenicu je li znanstveno savjetodavno tijelo preporučilo nulti usputni ulov. [Sprememba 27]

POGLAVLJE II.

DOZVOLE ZA RIBOLOV

Članak 4.

Vrste dozvola za ribolov

1.  Za ribolovne aktivnosti koje su usmjerene na dubokomorske vrste i koje izvodi ribarsko plovilo Unije treba dozvola za ribolov, koju je izdala država članica zastave, u kojoj su dubokomorske vrste navedene kao ciljane vrste. [Am. 28]

2.  Za potrebe stavka 1. smatra se da su ribolovne aktivnosti usmjerene na dubokomorske vrste ako:

(a)  dubokomorske vrste označene su kao ciljane na ribarskom kalendaru plovila, ili

(b)  alat koji se upotrebljava samo za lov dubokomorskih vrsta je na plovilu ili se upotrebljava u području rada, ili

(c)  zapovjednik plovila bilježi u očevidnik postotak dubokomorskih vrsta navedenih u Prilogu I., koji je ulovljen u vodama, uključujući područje primjene ove Uredbe i koji je jednak ili viši 10 % težine ukupnog ulova u dotičnom ribolovnom danu. od jednog od sljedećih pragova:

–  15 % ukupne težine ulova u dotičnom ribolovnom danu, ili

–  8 % ukupne težine ulova u dotičnom ribolovnom izlasku,

o izboru praga slobodno odlučuje zapovjednik plovila, ili [Am. 29]

(ca)  plovilo primjenjuje pridneni alat na dubini od ili ispod 600 metara. [Am. 30]

2a.  U svrhu izračunavanja postotaka iz stavka 2. točke (c), vrste iz Priloga I. koje podliježu odgođenoj primjeni, kako je navedeno u njegovom četvrtom stupcu uzimaju se u obzir samo od … (16) [Am. 31]

3.  Za ribolovne aktivnosti ribarskog plovila Unije koje nisu usmjerene na dubokomorske vrste, ali love dubokomorske vrste kao usputni ulov, treba dozvola za ribolov u kojoj su dubokomorske vrste navedene kao usputni ulov. [Am. 32]

4.  Dvije vrste dozvola za ribolov iz stavaka 1. i 3. jasno se razlikuju u elektroničkoj bazi podataka iz članka 116. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

5.  Neovisno o stavcima 1. i 3. ribarska plovila mogu loviti, držati na plovilu, pretovarivati ili iskrcavati bilo koju količinu dubokomorskih vrsta bez dozvole za ribolov ako je ta količina manja od praga postavljenog na 100 kg bilo kojih dubokomorskih vrsta po ribolovnom izlasku.Detalji o svakom takvom ulovu, bilo da je on zadržan ili odbačen, uključujući sastav ulova, težinu i veličinu bilježe se u očevidnik plovila i o njemu se obavješćuju nadležna tijela. [Am. 33]

Članak 5.

Upravljanje kapacitetom

1.  Ukupni ribolovni kapacitet mjeren kao bruto tonaža i izražen u kilovatima svih ribarskih plovila s dozvolom za ribolov koju je izdala država članica, i kojom se dopušta lov dubokomorskih vrsta kao ciljanih vrsta ili usputni ulov, nikada ne prelazi ukupni ribolovni kapacitet plovila dotične države članice koja su iskrcala najmanje 10 tona dubokomorskih vrsta tijekom jedne od dvije kalendarske godine, u kojoj je ta količina bila veća, prije stupanja na snagu ove Uredbe. razdoblja od 2009. do 2011., u kojoj godini je ta količina bila veća. [Am. 34]

1a.  Radi postizanja ciljeva iz stavka 1. države članice provode godišnju procjenu kapaciteta u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. .../2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici]. U izvješću o rezultatima, kako je navedeno u stavku 2. tog članka, nastoji se utvrditi strukturni prekomjerni kapacitet po segmentu i procijeniti dugoročnu isplativost po segmentu. Izvješća su dostupna javnosti. [Am. 35]

1b.  Ako procjene kapaciteta iz stavka 1.a upućuju na to da je smrtnost ribe dubokomorskih stokova iznad preporučenih razina, dotična država članica priprema i uključuje u izvješće akcijski plan za segment zahvaćene flote kako bi osigurala da je uzrokovana smrtnost dotičnih stokova u skladu s ciljevima iz članka 10. ove Uredbe . [Am. 36]

1c.  Procjena kapaciteta i akcijski planovi iz ovog članka dostupni su javnosti. [Am.  37]

1d.  Ako su države članice zamijenile ribolovne mogućnosti za dubokomorske vrste, ribolovni kapacitet koji odgovara zamijenjenoj mogućnosti pripisuje se državi članici darivateljici u svrhu utvrđivanja ukupnog ribolovnog kapacitete u skladu sa stavkom 1. [Am. 38]

1e.  Neovisno o stavku 1., regionalnim je flotama, u najudaljenijim regijama gdje ne postoji epikontinentalni pojas i zaista nikakva alternativa dubokomorskim resursima, dopušten ukupni ribolovni kapacitet za dubokomorske vrste koji ni u jednom trenutku ne prelazi ukupni ribolovni kapacitet postojeće flote u svakoj najudaljenijoj regiji. [Am. 39]

Članak 6.

Opći zahtjevi za primjenu dozvola za ribolov

1.  Svakom zahtjevu za dozvolu za ribolov kojom se dopušta lov dubokomorskih vrsta kao ciljanih vrsta ili kao usputni ulov, i za njegovo obnavljanje prilaže se opis područja u kojem se namjeravaju izvoditi aktivnosti ribolova, , navodeći sva pokrivena potpodručja, sektore i podsektore ICES-a i CECAF-a, te se navodi vrsta i količina alata, raspon dubine na kojoj će se provoditi aktivnosti i pojedinačne ciljane vrste te planirana učestalost i trajanje ribolovnih aktivnosti . Te informacije dostupne su javnosti . [Am. 40]

1a.  Uz svaki zahtjev za dozvolu za ribolov prilaže se evidencija ulova dubokomorskih vrsta dotičnih ribarskih plovila u području za koje je zahtjev tražen za razdoblje 2009. – 2011. [Am. 41]

Članak 6.a

Posebni zahtjevi za zaštitu osjetljivih morskih ekosustava

1.  Države članice upotrebljavaju najbolje dostupne znanstvene i tehničke podatke, uključujući biogeografske podatke, da bi identificirale gdje osjetljivi morski ekosustavi postoje ili gdje će oni vjerojatno nastati. Osim toga, znanstveno savjetodavno tijelo provodi godišnju procjenu toga gdje osjetljivi morski ekosustavi postoje ili gdje će oni vjerojatno nastati.

2.  Ako su na temelju informacija iz stavka 1. utvrđena područja u kojima postoje osjetljivi morski ekosustavi ili će vjerojatno tamo nastati, države članice i znanstveno savjetodavno tijelo pravovremeno obavješćuju Komisiju.

3.  Do … (17) na temelju najboljih dostupnih znanstvenih i tehničkih podataka te na temelju procjena i identifikacija koje su obavile države članice i znanstveno savjetodavno tijelo, Komisija utvrđuje popis područja u kojima postoje osjetljivi morski ekosustavi i u kojima će oni vjerojatno nastati. Komisija jednom godišnje revidira popis na temelju savjeta znanstvenog savjetodavnog tijela.

4.  Ribolov s pridnenim alatima zabranjen je u područjima identificiranima u skladu sa stavkom 3.

5.  Zabrane iz stavka 4. primjenjuju se na sva plovila Unije kad se pojavljuju na otvorenom moru te za sva plovila kad je zabrana nastupila u vodama Unije.

6.  Odstupajući od stavka 4., ako Komisija, na temelju procjene učinka i nakon savjetovanja sa znanstvenim savjetodavnim tijelom, utvrdi da postoji dovoljno dokaza da osjetljivi morski ekosustavi ne postoje u nekom određenom području koje se pojavljuje na popisu iz stavka 3., ili da su usvojene odgovarajuće mjere za očuvanje i upravljanje kojima se osigurava sprečavanje značajnih negativnih učinaka na osjetljive morske sustave u tom području, ona može to područje ponovno otvoriti za ribolov pridnenim alatima.

7.  Ako tijekom ribolovnih aktivnosti ribarsko plovilo naiđe na dokaze osjetljivih morskih ekosustava, odmah prekida ribolov u dotičnom području. Plovilo nastavlja s ribolovnim aktivnostima kad dospije na alternativno područje na udaljenosti od najmanje pet nautičkih milja od ribolovnog područja u kojem je otkriven osjetljiv morski ekosustav.

8.  O svakom otkriću osjetljivog morskog ekosustava ribarsko plovilo odmah obavješćuje nadležna nacionalna tijela, koja zatim bez odgode obavješćuju Komisiju.

9.  Područja iz stavaka 4. i 7. ostaju zatvorena za ribolov sve dok znanstveno savjetodavno tijelo ne provede procjenu područja i zaključi da u njemu nema osjetljivih morskih ekosustava, ili do se ne donesu prikladne mjere za očuvanje i upravljanje kojima se osigurava sprečavanje značajnih negativnih učinaka na osjetljive morske sustave u tom području, nakon čega Komisija može ponovno otvoriti to područje za ribolov. [Am. 42]

Članak 7.

Posebni zahtjevi koji se primjenjuju za zahtjev za dozvolu za ribolov i izdavanje takve dozvole kojom se dopušta uporaba pridnenog alata u ribolovnim aktivnostima koje su usmjerene na dubokomorske vrste

1.  Osim zahtjeva iz članka 6. uz svaki zahtjev za dozvolu za ribolov ciljanih dubokomorskih vrsta iz članka 4. stavka 1., , izdanu u skladu s člankom 4. ,kojom se dopušta uporaba pridnenog alata u vodama Unije iz članka 2. točke (a), ), ili međunarodnim vodama iz članka 2. točaka (b) i (c,) prilaže se detaljni plan ribolova koji je dostupan javnosti, u kojem se navode: [Am. 43]

(a)  lokacije na kojima se namjerava izvoditi aktivnost usmjerena ribolova dubokomorskih vrsta koje su vrste u okviru aktivnosti dubokomorskog ribolova. Lokacija utvrđene su koordinatama u skladu sa Svjetskim geodetskim sustavom iz 1984. te uključuju navođenje svih pokrivenih potpodručja, sektora i podsektora ICES-a i CECAF-a; [Am. 44]

(b)  lokacije aktivnosti , ako postoje, u okviru aktivnosti dubokomorskog ribolova tijekom posljednje tri cijele kalendarske godine. Ta lokacija 2009. – 2011. , koje su utvrđene koordinatama u skladu sa Svjetskim geodetskim sustavom iz 1984. i ograničavaju ribolovne aktivnosti što je moguće detaljnije te uključuju navođenje svih pokrivenih potpodručja, sektora i podsektora ICES-a i CECAF-a. [Am. 45]

(ba)   vrste ribolovnog alata i dubina na kojoj će se upotrijebiti, popis ciljanih vrsta i tehničke mjere koje treba uvesti, u skladu s tehničkim mjerama za upravljanje ribolovom koje preporučuje Komisija za ribarstvo u sjeveroistočnom Atlantiku (NEAFC), mjere na temelju Uredbe (EZ) br. 734/2008 te konfiguracija batimetričkog profila morskog dna na lokaciji na kojoj se namjerava obavljati ribolov, ako taj podatak još nije dostupan nadležnim tijelima dotične države zastave. [Am. 46]

1a.  Prije izdavanja dozvole država članica u evidenciji osjetljivih morskih ekosustava (VMS) takvih plovila provjerava točnost podatka podnesenih u skladu sa stavkom 1. točkom (b). Ako podaci predani na temelju stavka 1. točke (b), ne odgovaraju podacima u evidenciji osjetljivih morskih ekosustava, dozvola se ne izdaje. [Am. 47]

1b.  Odobrene ribarske aktivnosti ograničene su na postojeća ribolovna područja utvrđena na temelju stavka 1. točke (b) . [Am. 48]

1c.  Svaka izmjena ribolovnog plana podliježe ocjenjivanju države članice zastave. Država članica prihvaća izmijenjeni ribolovni plan samo ako se njime ne dopuštaju ribolovne aktivnosti u područjima u kojima postoje osjetljivi morski ekosustavi ili bi se tamo mogli pojaviti. [Am. 49]

1d.  Ako se ribolovni plan ne ostvari, država članica zastave povlači dozvolu za ribolov za dotično ribarsko plovilo. [Am. 50]

1e.  Mala plovila koja, zbog tehničkih faktora, kao što su vrsta alata kojim se koriste ili kapacitet plovila, nemaju kapacitet za lov više od 100 kg dubokomorskih vrsta po ribolovnom izlasku, izuzimaju se iz obveze podnošenja ribolovnog plana. [Am. 51]

1f.  Zahtjevi za obnavljanje dozvole za ribolov za dubokomorske vrste mogu biti izuzeti os zahtjeva za podnošenje detaljnog ribolovnog plana, osim ako se planiraju promjene u ribolovnim aktivnostima dotičnog plovila u kojem slučaju se podnosi revidirani plan. [Am. 52]

2.  U svakoj dozvoli za ribolov izdanoj na temelju zahtjeva predanog u skladu sa stavkom 1. navodi se pridneni alat koji će se upotrebljavati te ograničavaju ribolovne aktivnosti, odobrene u području u kojem se prekrivaju ribolovne aktivnosti iz stavka 1. točke (a), koje se namjeravaju obavljati u tom području, i postojeće ribolovne aktivnosti iz stavka 1. točke (b). No područje u kojem se namjerava obavljati ribolovna aktivnost može biti prošireno izvan područja postojeće ribolovne aktivnosti ako je država članica na temelju znanstvenog mišljenja ocijenila i dokumentirala da takvo proširenje neće imati značajan negativni učinak na osjetljive morske ekosustave. Odstupajući od stavka 1., za ribolov pridnenim alatom koji će se obavljati u vodama u kojima se nije obavljao dubokomorski ribolov od 2009. – 2011., kako je navedeno u stavku 1. točki (b) potrebna je dozvola za ribolov kako je utvrđeno u skladu s člankom 4. Ne izdaje se nijedna dozvola za ribolov, osim ako država članica nije procijenila i dokumentirala, na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog savjeta, da dotična ribolovna aktivnost neće imati značajan negativan učinak na morski ekosustav. Ta se procjena provodi u skladu s ovom Uredbom i Međunarodnim smjernicama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) o upravljanju dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru iz 2008. godine te je dostupna javnosti. Komisija, u savjetovanju s dotičnom državom članicom i znanstvenim savjetodavnim tijelom, provjerava tu procjenu kako bi osigurala da su utvrđena sva područja u kojima postoje osjetljivi morski ekosustavi ili u kojima će oni vjerojatno nastati te da su predložene mjere ublažavanja i upravljanja dovoljne da spriječe značajne negativne učinke na osjetljive morske ekosustave. [Am. 53]

2a.  Prije … (18) , ne izdaje se niti se obnavlja nijedna dozvola za ribolov dubokomorskih vrsta, uključujući na područjima definiranima u stavku 1. točki (b), osim ako država članica nije procijenila i dokumentirala, na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog savjeta, da dotična ribolovna aktivnost ne bi imala značajan negativan učinak na morski ekosustav. Ta se procjena provodi u skladu sa Smjernicama FAO-a iz 2008. godine, navedenim u Prilogu II.a te se stavlja javnosti na raspolaganje. [Am. 54]

2b.  Država članica primjenjuje predostrožni pristup kad provodi procjene učinka. U područjima gdje nije bila provedena procjena učinka ili gdje je provedena procjena učinka, ali ne u skladu sa Smjernicama FAO-a iz 2008., zabranjuje se uporaba alata za pridneni ribolov. [Am. 55]

2c.  Na temelju članka 4. ne izdaje se nijedna dozvola za ribolov za područja u kojima postoje osjetljivi morski sustavi ili u kojima će vjerojatno nastati, osim ako Komisija ne utvrdi, nakon savjetovanja sa znanstvenim savjetodavnim tijelom, da postoji dovoljno dokaza da su donesene prikladne mjere očuvanja i upravljanja kojima se osigurava da su spriječeni značajni negativni učinci na osjetljive morske ekosustave. [Am. 56]

2d.  Nova procjena učinka zahtijeva se ako je došlo do značajnih promjena u načinu na koji se provodi sadašnji ribolov pridnenim alatom ili u tehnologiji koja se primjenjuje, ili ako postoje novi znanstveni podaci koji upućuju na postojanje osjetljivih morskih sustava u određenom području. [Am. 57]

2e.  Osim zahtjeva iz članka 6. izvještava se o detaljima svih ulova dubokomorskih vrsta, bilo da su one zadržane ili odbačene, uključujući sastav ulova, težinu i veličinu. [Am. 58]

Članak 8.

Sudjelovanje plovila u aktivnostima prikupljanja podataka o dubokomorskom ribolovu

Države članice provode mjere kako bi osigurale da sva plovila kojima se love dubokomorske vrste, bilo da su u skladu ili ne s dozvolom za ribolov izdanom na temelju članka 4., bilježe svaki pojedini ulov takvih vrsta i o tome obavješćuju nadležno tijelo. [Am. 59]

U sve dozvole za ribolov izdane u skladu s člankom 4. države članice uključuju potrebne uvjete kako bi osigurale da dotično plovilo sudjeluje, u suradnji s relevantnim znanstvenim institutom, u bilo kojem sustavu prikupljanja podatka čije bi područje djelovanja obuhvaćalo ribolovne aktivnosti za koje se izdaju dozvole.

Države članice uspostavljaju potrebne sustave kako bi osigurale da su prikupljeni podaci, kad god je to moguće, odmah dostavljeni relevantnom nadležnom tijelu kako bi se smanjio rizik za osjetljive morske ekosustave, smanjio usputni ulov i omogućilo bolje upravljanje ribarstvom putem „nadzora u stvarnom vremenu“. [Am. 60]

Relevantni podaci koje treba zabilježiti i dostaviti u skladu s ovim člankom uključuju najmanje težinu i sastav ulova svih dubokomorskih vrsta. [Am. 61]

Članak 9.

Istek roka trajanja dozvole za ribolov dubokomorskih vrsta za plovila koja upotrebljavaju pridnene povlačne mreže ili jednostruke mreže stajaćice

Dozvole za ribolov iz članka 4. stavka 1. za plovila koja upotrebljavaju pridnene povlačne mreže ili jednostruke mreže stajaćice istječu najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Nakon tog dana dozvole za ribolov dubokomorskih vrsta tim alatom ne izdaju se niti se obnavljaju. Do ... (19) Komisija ocjenjuje provedbu ove Uredbe u skladu s člankom 21. Uporaba svih vrsta ribolovnog alata pri lovu na dubokomorske vrste ocjenjuje se s posebnim naglaskom na učinak na najosjetljivije vrste i osjetljive morske ekosustave. Ako to ocjenjivanje pokaže da dubokomorski stokovi navedeni u Prilogu I., isključujući vrste iz Priloga I. koje podliježu odgođenoj primjeni članka 4. stavka 2. točke (c), nisu iskorišteni na razini maksimalno održivog prinosa primjerenog za obnavljanje i očuvanje populacije dubokomorskih stokova iznad razina koje omogućuju maksimalno održiv prinos, te da osjetljivi morski ekosustavi nisu zaštićeni od značajnih negativnih učinaka, prije ... (20) + Komisija podnosi prijedlog za izmjenu ove Uredbe. Tim prijedlogom osigurava se da dozvole za ribolov za plovila kojima se love dubokomorske vrste iz članka 4. i. koja upotrebljavaju pridnene povlačne mreže (koće) ili jednostruke mreže stajaćice isteknu i da se ne obnavljaju te da su uspostavljene sve potrebne mjere povezane s pridnenim alatom, uključujući parangale, kako bi se osigurala zaštita najranjivijih vrsta. [Am. 62]

POGLAVLJE III.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI I PRATEĆE MJERE

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 10.

Načela

1.  Ribolovne mogućnosti određuju se na način da je stopa iskorištavanja predmetnih dubokomorskih vrsta takvau skladu s .da jamči da se populacije dubokomorskih vrsta postupno obnavljaju ili održavaju iznad razina biomase koje mogu proizvesti maksimalno održiv prinos . Ta stopa iskorištavanja doprinosi postizanju i očuvanju dobrog ekološkog statusa u morskom okolišu Unije do 2020. te se temelji na najboljim dostupnim znanstvenim podacima. [Am. 63]

2.  Ako na temelju dostupnih znanstvenih informacija nije moguće utvrditi stope iskorištavanja koje su u skladu maksimalno održivim prinosom, sa stavkom 1. , ribolovne mogućnosti određuju se na sljedeći način: [Am. 64]

(a)  ako se na temelju najboljih dostupnih znanstvenih informacija utvrde stope iskorištavanja koje su u skladu s načelom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, ribolovne mogućnosti za zadano razdoblje upravljanja ribolovom ne smiju biti više od tih stopa;

(b)  ako na temelju najboljih dostupnih znanstvenih informacija zbog nedostatka dostatnih podataka o određenom stoku ili vrsti nije moguće utvrditi stope iskorištavanja koje su u skladu s načelom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, za predmetne vrste ribolova ne smiju se odrediti za relevantno razdoblje upravljanja ribolovom ne određuju se stope više od onih osiguranih u okviru ICES-ova pristupa za stokove o kojima ne postoji dovoljno podataka . [Am. 65]

2a.  Ako ICES ne može utvrditi stope iskorištavanja iz stavka 2. točaka (a) ili (b), uključujući za stokove ili vrste o kojima ne postoji dovoljno podataka, za predmetni ribolov na dodjeljuju se ribolovne mogućnosti. [Am. 66]

2b.  Ribolovne mogućnosti uspostavljene za dubokomorske vrste uzimaju u obzir vjerojatni sastav ulova u tim ribarstvima i osiguravaju dugoročnu održivost svih lovljenih vrsta. [Am. 67]

2c.  Kad se dodjeljuju ribolovne mogućnosti koje su im dostupne, države članice ispunjavaju kriterije iz članka 17. Uredbe (EU) br. …/2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici]. [Am. 68]

2d.  Mjere upravljanja, uključujući određivanje ribolovnih mogućnosti za ciljani i usputni ulov pri ribolovu na miješane vrste, zatvaranje područja ili sezonsko zatvaranje te uporabu selektivnog alata, oblikuju se i utvrđuju kako bi se izbjegao, smanjio i ukinuo usputni ulov te kako bi se osigurala dugoročna održivost svih vrsta na koje ribolov ima negativan učinak. [Am. 69]

Članak 10.a

Mjere očuvanja

1.  Države članice primjenjuju predostrožni i ekosustavi pristup svojem upravljanju ribarstvom te donose mjere kako bi osigurale dugoročno očuvanje i održivo upravljanje dubokomorskim ribljim stokovima i neciljanim vrstama. Tim mjerama nastoje se ponovno izgraditi osiromašeni stokovi, smanjiti, spriječiti i, gdje je to moguće, ukloniti usputni ulov, zaštititi koncentracije mrjestilišta te osigurati primjerena zaštita i sprečavanje značajnih negativnih učinaka na osjetljive morske ekosustave. Takve mjere mogu uključivati stvarno vrijeme, sezonske ili trajne zabrane određenih ribolovnih aktivnosti ili alata u određenim područjima.

2.  Ova Uredba doprinosi provedbi Direktive Vijeća 92/43/EEZ (21) i Direktive 2009/147/EZ od Europskog parlamenta i Vijeća (22) te postizanju i održavanju dobrog ekološkog statusa najkasnije do 2020. kako je utvrđeno u Direktivi 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (23) , što posebno uključuje da svi stokovi lovljenih vrsta ukazuju na raspodjelu dobi i veličine populacije koja je karakteristična za zdravi stok, i deskriptore 1, 2, 3, 4, 6, 9, i 10. [Am. 70]

Članak 10.b

Obveza iskrcavanja ukupnog ulova na kopno

Odstupajući od članka 15. Uredbe (EU) br. …/2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici], sav ulov ribljih i drugih vrsta, bez obzira na to podliježu li ograničenjima ulova ili ne, koje je ostvarilo ribolovno plovilo koje posjeduje dozvolu za ribolov dubokomorskih vrsta izdanu na temelju članka 4. stavka 1. ili članka 4. stavka 3. ove Uredbe, iskrcava se i zadržava na plovilu, bilježi se u očevidnik i iskrcava na kopno. De minimis odredbe ne primjenjuju se na takva plovila. [Am. 71]

Odjeljak 2.

U pravljanje na temelju ograničavanja ograničenja ribolovnog napora i prateće mjere [ Am . 72]

Članak 11.

Određivanje ribolovnih mogućnosti samo na temelju ograničavanja ribolovnog napora [Am. 73]

1.  Vijeće može u skladu s Ugovorom odlučiti da umjesto određivanja godišnjih ribolovne mogućnosti za dubokomorske vrste određuju se na temelju ograničavanja ribolovnog napora i ulova određuje samo ograničenja ribolovnog napora za određene vrste ribolova. ukupnog dopuštenog ulova (TAC). [Am. 74]

1a.  Osim ukupnog dopuštenog ulova mogu se odrediti granice ribolovnog napora. [Am. 75]

1b.  Određivanje ribolovnih mogućnosti na temelju stavaka 1 i 1.a u skladu je s ciljevima iz članka 16. stavka 4. Uredbe (EU) br. …/2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici]. [Am. 76]

2.  Za svrhe stavka 1 1.a razine ribolovnog napora za svaku aktivnost dubokomorskog ribolova koje se upotrebljavaju kao polazna točka za sve potrebne prilagodbe radi poštovanja načela iz članka 10. razine su ribolovnog napora koje su na temelju znanstvenih informacija ocijenjene kao sukladne ulovima ostvarenima u okviru zadane aktivnosti dubokomorskog ribolova u prethodne dvije kalendarske godine. tijekom razdoblja od 2009. – 2011.

Za procjenu ribolovnog napora iz prvog podstavka, vrste u Prilogu I. koje podliježu odgođenoj primjeni članka 4. stavka 2. točke (c) kako je navedeno u četvrtom stupcu tog Priloga uzimaju se u obzir samo od … (24) [Am. 77]

2a.  Ograničenja ribolovnog napora za aktivnosti dubokomorskog ribolova uzimaju u obzir vjerojatni sastav ulova u tim ribarstvima i utvrđuju se na razinama koje osiguravaju dugoročnu održivost svih lovljenih vrsta. [Am. 78]

3.  Pri određivanju ograničenja ribolovnog napora u skladu sa stavcima 1. i 2. navode se:

(a)  konkretna aktivnost dubokomorskog ribolova na koju se odnosi ograničenje u pogledu regulirane vrste i količine alata, ciljnih vrsta i i konkretnih stokova, dubine i zona ICES-a ili područja CECAF-a na kojima se može provoditi dopušteni napor ili [Am. 79]

(b)  jedinica ribolovnog napora ili kombinacija jedinica koja se upotrebljava za upravljanje; ili [Am. 80]

(ba)  metode i protokoli za nadziranje i izvješćivanje o razinama napora tijekom razdoblja upravljanja ribolovom. [Am. 81]

Članak 12.

Prateće mjere

1.  Ako su ograničenja godišnjeg ribolovnog napora u skladu s člankom 11. stavkom 1. zamijenila ograničenja ulova , Države članice primjenjuju ili uvode sljedeće prateće mjere za plovila koja plove pod njihovom zastavom: [Am. 82]

(a)  mjere za sprečavanje povećanja ukupnog ribolovnog ili ukidanje prekomjernog izlova i prekomjernih ribolovnih kapaciteta plovila na koje se odnosi ograničenje napora; [Am. 83]

(b)  mjere za sprečavanje povećanja i smanjenje usputnog ulova, posebno usputnog ulova najranjivijih vrsta, ili [Am. 84]

(c)  uvjete za djelotvorno sprečavanje odbacivanja ulova. Ti uvjeti imaju za cilj prije svega izbjegavanje ulova neželjenih vrsta i njima se zahtijeva istovarivanje sve ribe koja je izvađena na brod, osim ako to nije protivno važećim pravilima iz zajedničke ribarstvene politike ili osim ako su vrste dokazale visoku stopu dugoročnog preživljavanja nakon odbacivanja ulova; . [Am. 85]

(ca)  mjere za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u dubokomorskom ribolovu. [Am. 86]

2.  Mjere ostaju na snazi dokle god postoji potreba za sprečavanjem ili ublažavanjem rizika utvrđenih u stavku 1. točkama (a), (b) i (c). [Am. 87]

2a.  Države članice odmah obavješćuju Komisiju o mjerama donesenim u skladu sa stavkom 1. [Am. 88]

3.  Komisija ocjenjuje djelotvornost pratećih mjera koje su usvojile države članice odmah nakon njihova usvajanja i potom jednom godišnje. [Am. 89] .

Članak 13.

Mjere Komisije u slučaju da države članice nisu usvojile prateće mjere ili da su one nedostatne

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte za utvrđivanje mjera koje prate ograničenje godišnjeg napora iz članka 12. stavka 1. točaka (a), (b) ili (c) u skladu s člankom 20.:

(a)  ako predmetna država članica u roku od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ograničenja ribolovnog napora ove Uredbe do ...(25) ne obavijesti Komisiju o mjerama donesenim u skladu s člankom 12.; [Am. 90]

(b)  ako mjere donesene u skladu s člankom 12. prestanu važiti unatoč daljnjoj potrebi za sprečavanjem ili ublažavanjem rizika utvrđenih u članku 12. stavku 1. točkama (a), (b) i (c).

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 20. za utvrđivanje mjera koje prate ograničenje godišnjeg napora, kako je navedeno u članku 12. točkama (a), (b) ili (c), ako na temelju ocjenjivanja provedenog u skladu s člankom 12. stavkom 3.

(a)  mjere države članice ne smatraju se sukladnima ciljevima ove Uredbe ili

(b)  mjere države članice smatraju se nedostatnima u pogledu ciljeva navedenih u članku 12. stavku 1. točkama (a), (b) or (c).

3.  Cilj pratećih mjera koje donosi Komisija jest osigurati da su ispunjene zadaće i ciljevi ove Uredbe. Nakon što Komisija donese delegirani akt, mjere države članice više se ne primjenjuju.

Članak 13.a

Posebne mjere Unije

Radi sprečavanja i smanjenja usputnog ulova, posebno usputnog ulova najosjetljivijih vrsta, može se donijeti odluka o izmjenama alata, ili o zatvaranju područja s visokim stupnjem usputnog ulova u stvarnom vremenu. [Am. 91]

POGLAVLJE IV.

NADZOR

Članak 14.

Primjena nadzornih odredbi za višegodišnje planove

1.  Ova se Uredba u svrhe Uredbe (EZ) br. 1224/2009 Uredbe (EU) br. …/2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici] tumači kao „višegodišnji plan”. [Am. 92]

2.  Dubokomorske vrste smatraju se u svrhe Uredbe (EZ) br. 1224/2009 „vrstama Uredbe (EU) br. …/2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici] za koje vrijedi višegodišnji plan” i „stokovima za koje vrijedi višegodišnji plan”. [Am. 93]

Članak 15.

Određene luke

1.  Države članice određuju luke u kojima se mora obaviti iskrcaj ili prekrcaj dubokomorskih vrsta u količini većoj od 100 kg. Do … (26) države članice dostavljaju Komisiji popis tih određenih luka. [Am. 94]

2.  Zabranjeno je iskrcavati svaku količinu bilo koje mješavine dubokomorskih vrsta koja prelazi 100 kg na bilo koje mjesto osim u lukama koje su određene za iskrcaj dubokomorskih vrsta. od strane država članica u skladu sa stavkom 1 . [Am. 95]

3.  Radi poboljšanja usklađenosti i koordinacije širom, Unije Komisija utvrđuje mjere za plovila, određene luke i relevantna nadležna tijela u vezi s kontrolom i nadzorom postupaka potrebnih za iskrcaj ili prekrcaj dubokomorskih vrsta, za bilježenje i dostavljanje podataka o iskrcaju ili prekrcaju, uključujući barem podatke o težini i sastavu vrsta. [Am. 96]

4.  Plovila koja istovaruju ili pretovaruju dubokomorske vrste poštuju uvjete za bilježenje i izvještavanje o težini i sastavu istovarenih ili pretovarenih dubokomorskih vrsta, te su u skladu sa svim postupcima kontrole i nadzora u vezi s istovarom ili pretovarom dubokomorskih vrsta. [Am. 97]

Članak 16.

Prethodno obavještavanje

Odstupajući od članka 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 Zapovjednici svih ribarskih plovila Unije, bez obzira na dužino plovila koji namjeravaju istovariti ili prekrcati 100 kg dubokomorskih vrsta ili više dužni su bez obzira na dužinu plovila o tome obavijestiti nadležno tijelo u svojoj državi članici zastave i lučku kapetaniju. Zapovjednik ili druga osoba odgovorna za djelovanje plovila od 12 metara dužine ili dužeg plovila obavješćuju nadležna tijela najmanje četiri sata prije predviđenog vremena dolaska u luku, u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Neovisno o tome, mala plovila bez elektroničkog ribolovnog očevidnika i zanatska plovila izuzeta su od obveze prijave. [Am. 98]

Članak 17.

Unosi u očevidnik u dubokim vodama

Ne dovodeći u pitanje članke 14. i 15. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 zapovjednici ribarskih plovila koji posjeduju dozvolu u skladu s člankom 4. stavcima 1. ili 3. ove Uredbe pri obavljanju aktivnosti dubokomorskog ribolova ili pri ribolovu na dubini ispod 400 m:

(a)  u očevidnik u papirnom obliku nakon svakog povlačenja upisuju podatke u novi red ili

(b)  ako upotrebljavaju elektronički sustav za evidenciju i izvještavanje, podatke bilježe odvojeno nakon svakog povlačenja.

Članak 18.

Oduzimanje dozvole za ribolov

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 4. Uredbe (EZ) 1224/2009 dozvole za ribolov iz članka 4. stavaka 1. i 3. ove Uredbe oduzimaju se na najmanje jednu godinu u bilo kojem od sljedećim slučajevima: [Am. 99]

(a)  kad nisu ispunjeni uvjeti iz dozvole za ribolov u pogledu ograničenja uporabe alata, dopuštenih područja za obavljanje djelatnosti i ograničenja ulova ili ribolovnog napora za vrste koje je dopušteno loviti; ili [Am. 100]

(b)  ako na brod nije primljen znanstveni promatrač ili ako se nije dopustilo uzorkovanje ulova u znanstvene svrhe, kako je određeno u članku 19..

ba)  kad nisu prikupljeni, zabilježeni i dostavljeni podaci u skladu s člankom 8.; [Am. 101]

bb)  kad nisu ispunjeni zahtjevi zajedničke ribarstvene politike; [Am.  102]

bc)  bilo koji slučaj naveden u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (27) , posebno na temelju odredbi Poglavlja VII. – IX. [Am. 103]

Stavak 1. ne primjenjuje se ako su navedeni propusti prouzročeni višom silom.

POGLAVLJE V.

PRIKUPLJANJE PODATAKA I SUKLADNOST [Am. 105]

Članak 19.

Pravila o prikupljanju podataka i izvještavanju

1.  Države članice prikupljaju podatke o svakoj aktivnosti dubokomorskog ribolova u skladu s pravilima o prikupljanju i točnosti podataka utvrđenima u višegodišnjem programu Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje bioloških, tehničkih, ekoloških i socioekonomskih podataka, koji je donesen u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 199/2008(28) , te u drugim mjerama koje su donesene u skladu s tom Uredbom. . Države članice osiguravaju da postoje potrebni sustavi za lakše izvještavanje o ulovima ciljanih i usputnih vrsta, te o otkrivanju osjetljivih morskih ekosustava. Kad god je to moguće, izvještava se u stvarnom vremenu. [Am. 106]

1a.  Države članice uspostavljaju program pokrivenosti promatračima kako bi osigurale prikupljanje značajnih, pravovremenih i točnih podataka o ulovu i usputnom ulovu dubokomorskih vrsta, susretima s osjetljivim morskim ekosustavima i drugih značajnih podataka za učinkovitu provedbu ove Uredbe. Plovila koja koriste pridnene povlačne mreže ili jednostruke mreže stajaćice s dozvolom za ribolov ciljanih dubokomorskih vrsta podliježu prisutnosti promatrača od 100 %. Sva ostala plovila s dozvolom za ribolov dubokomorskih vrsta podliježu prisutnosti promatrača od 10 %. [Am. 107]

2.  Zapovjednik plovila ili bilo koja druga osoba zadužena za upravljanje plovilom dužni su na brod primiti znanstvenog promatrača kojeg je država članica dodijelila njihovom plovilu, u skladu s uvjetima iz stavka 4 .. Zapovjednik olakšava znanstvenom promatraču obavljanje njegovih zadaća. [Am. 108]

3.  Znanstveni promatrači:

(a)  obavljaju svoje zadaće periodičnog prikupljanja podataka u skladu sa stavkom 1 .;biti kvalificirani za obavljanje svojih obveza i zadaća kao znanstveni promatrači što uključuje sposobnost utvrđivanja vrsta pronađenih u dubokomorskim ekosustavima; [Am. 109]

(aa)  bilježiti neovisno, u istom obliku koji se upotrebljava u očevidniku plovila, podatke o ulovu propisane u Uredbi (EZ) br. 1224/2009; [Am. 110]

(ab)  bilježiti sve slučajeve izmjene ribolovnog plana iz članka 7. stavka 1.; [Am. 111]

(ac)  dokumentirati nepredviđene susrete s osjetljivim morskim ekosustavima, uključujući prikupljanje podataka koji mogu biti korisni za zaštitu lokacije; [Am. 112]

(ad)  bilježi dubine na kojima se alat koristi; [Am. 113]

(ae)  podnijeti izvješće nadležnim tijelima države članice zastave u roku od 20 dana po završetku razdoblja promatranja, jedan primjerak izvješća to tijelo šalje Komisiji u roku od 30 dana po primitku pisanog zahtjeva Komisije [Am. 114]

(b)  utvrđuju i dokumentiraju težinu svakog kamenog koralja, mekanog koralja, spužve ili drugog organizma iz istog ekosustava koji su alatom plovila izvučeni na brod.

3a.  Znanstveni promatrači ne smiju biti nijedno od sljedećeg:

(i)  rođak zapovjednika plovila ili drugog časnika koji služi na plovilu kojem je promatrač dodijeljen;

(ii)  zaposlenik zapovjednika plovila kojem su dodijeljeni;

(iii)  zaposlenik predstavnika zapovjednika plovila;

(iv)  zaposlenik društva koje nadzire zapovjednik ili njihov predstavnik;

(v)  rođak predstavnika zapovjednika plovila. [Am. 115]

4.  Uz njihove obveze iz stavka 1. za države članice za aktivnosti dubokomorskog ribolova vrijede posebni zahtjevi za prikupljanje podataka i izvještavanje, koji su navedeni u Prilogu II.

4a.  Prikupljanjem podataka može se omogućiti stvaranje partnerstva između znanstvenika i ribara te doprinijeti istraživanju područja u pogledu morskog okoliša, biotehnologije, znanosti o hrani, preradi i gospodarstvu. [Am. 116]

5.  S podacima prikupljenim u vezi s aktivnošću dubokomorskog ribolova, uključujući sve podatke prikupljene u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi, postupa se u skladu s procesom upravljanja podacima iz poglavlja III. Uredbe (EZ) br. 199/2008.

6.  Države članice podnose Komisiji na njezin zahtjev mjesečna izvješća o obavljenom ribolovnom naporu i/ili ulovima raščlanjenim prema ribolovnoj aktivnosti Ta izvješća dostupna su javnosti. [Am. 117]

Poglavlje V.a

FINANCIJSKA POMOĆ [Am. 118]

Članak 19.a

Financijska pomoć za promjenu ribolovnog alata

1.  Ribarska plovila, koja za dubokomorski ribolov upotrebljavaju pridnenene povlačne mreže ili jednostruke mreže stajaćice, imaju pravo na financijsku pomoć Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za zamjenu ribolovnog alata i s tim povezane izmjene plovila, te za potrebno znanje i osposobljavanje, pod uvjetom da novi alat ima dokazivo bolju selektivnost u pogledu veličine i vrsta, manji i ograničen učinak na morski okoliš i osjetljive morske ekosustave te da ne povećava ribolovni kapacitet plovila, kako je ocijenila Komisija nakon savjetovanja s mjerodavnim neovisnim znanstvenim tijelom.

2.  Ribarska plovila imaju pravo na financijsku pomoć Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u svrhu smanjivanja i, po potrebi, uklanjanja neželjenog ulova dubokomorskih vrsta, posebno onih koje su najosjetljivije.

3.  Istom ribarskom plovilu Unije pomoć se odobrava samo jedanput.

4.  Uvjet za pristup financijskoj pomoći Europskog sklada za pomorstvo i ribarstvo potpuna je sukladnost s ovom Uredbom, zajedničkom ribarstvenom politikom i zakonodavstvom Unije o okolišu. [Am. 119]

POGLAVLJE VI.

DELEGIRANI AKTI

Članak 20.

Izvršenje delegiranih ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima koji su utvrđeni ovim člankom.

2.  Komisiji se na razdoblje od tri godine od ... (29) dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3.b stavka 2. i članka 13. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja trogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja . [Am. 120]

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3.b stavka 2. i članka 13. Odlukom o opozivu prestaje vrijediti delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ona stupa na snagu dan nakon objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na pravovaljanost delegiranih akata koji su već stupili na snagu.

4.  Čim Komisija donese delegirani akt, istovremeno ga dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 3.b stavkom 2. i člankom 13. stupa na snagu samo ako se tomu ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca po obavještavanju Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da se ne protive. To se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

POGLAVLJE VII.

OCJENJIVANJE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ocjenjivanje

1.  Komisija u roku od šest godina od stupanja na snagu ove Uredbe Do ….(30) Komisija na temelju izvješća država članica i znanstvenih mišljenja koja u tu svrhu traži, ocjenjuje utjecaj mjera utvrđenih ovom Uredbom i utvrđuje do koje su mjere ispunjeni ciljevi iz članka 1. točaka (a) i (b). [Am. 121]

2.  Pri ocjenjivanju usredotočuje se na trendove u sljedećim područjima:

(a)  plovila koja su počela upotrebljavati alat koji ima manji učinak na morsko dno te napredak u području sprečavanja, smanjenja i, gdje je moguće, iskorjenjivanje neželjenog ulova . [Am. 122]

(b)  opseg rada plovila koja se bave aktivnošću dubokomorskog ribolova;

(c)  cjelovitost i pouzdanost podataka koje države članice dostavljaju znanstvenim tijelima radi ocjenjivanja stokova ili u slučaju zahtjeva Komisije za posebnim podacima;

(d)  dubokomorski stokovi za koje se poboljšalo znanstveno mišljenje;

(e)  ribarstva kojima se upravlja samo u skladu s ograničenjima ribolovnog napora i djelotvornost pratećih mjera za okončanje odbacivanja ulova i za smanjenje ulova najranjivijih vrsta. [Am. 123]

(ea)  kvaliteta procjene učinka provedene u skladu s člankom 7.; [Am. 124]

(eb)  broj brodova i luka Unije na koje izravno utječe provedba ove Uredbe. [Am. 125]

(ec)  učinkovitost mjera uspostavljenih kako bi se osigurala dugoročna održivost dubokomorskih staleža i kako bi se spriječio usputni ulov neciljanih vrsta, posebno usputni ulov najosjetljivijih vrsta; [Am. 126]

(ed)  mjera u kojoj su osjetljivi morski ekosustavi učinkovito zaštićeni ograničavanjem dopuštenih ribolovnih aktivnosti u postojećim dubokomorskim ribolovnim područjima, zatvaranjima područja, pravilom nastavka plovidbe i/ili drugim mjerama; [Am. 127]

(ee)  primjena ograničenja od 600 metara dubine. [Am. 128]

2a.  Na temelju ocjenjivanja iz stavaka 1. i 2. do... (31) Komisija po potrebi predlaže izmjene ove Uredbe. [Am. 129]

Članak 22.

Prijelazne mjere

Posebne dozvole za ribolov izdane u skladu s Uredbom (EZ) br. 2347/2002 vrijede dok ih se ne zamijeni dozvolama za ribolov kojima se dopušta lov dubokomorskih vrsta, a koje su izdane u skladu s ovom Uredbom, no one u svakom slučaju vrijede najkasnije ...(32) [Am. 130]

Članak 23.

Stavljanje izvan snage

1.  Uredba (EZ) br. 2347/2002 stavlja se izvan snage.

2.  Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage shvaćaju se kao upućivanja na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 24.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana nakon objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

[…] […]

Prilog I.

Odjeljak 1.: Dubokomorske vrste

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Najranjivije (x)

Odgođena primjena članka 4. stavka 2. točke (c)

Centrophorus granulosus

Centrophorus squamosus

Centroscyllium fabricii

Centroscymnus coelolepis

Centroscymnus crepidater

Dalatias licha

Etmopterus princeps

Apristuris spp

Chlamydoselachus anguineus

Deania calcea

Galeus melastomus

Galeus murinus

Hexanchus griseus

Etmopterus spinax

Oxynotus paradoxus

Scymnodon ringens

Somniosus microcephalus

kostelj dubljinac

listoljuskavi morski pas

crni morski pas

kostelj portugalski

dugonosi baršunasti kostelj

drkovna

veliki kostelj crnac

dubokomorska mačka roda Apristuris spp

morski pas vrste Chlamydoselachus anguineus

kljunasti morski pas

mačka crnousta

morska mačka vrste Galeus murinus

pas glavonja

kostelj crnac

morski prasac jednoperajaš

morski pas vrste Scymnodon ringens

morski pas vrste Somniosus microcephalus

x

x

x

x

x

x

x

x

Alepocephalidae

Alepocephalus Bairdii

Alepocephalus rostratus

glatkoglavka

bairdijeva glatkoglavka

glatkoglavac Alepocephalus rostratus

Aphanopus carbo

crni zmijičnjak

Argentina silus

veliki srebrnjak

Beryx spp.

ribe roda Beryx

Chaceon (Geryon) affinis

riba vrste Chaecon (Geryon) affinis

x

Chimaera monstrosa

Hydrolagus mirabilis

Rhinochimaera atlantica

čudnovati morski štakor

morski štakor Hydrolagus mirabilis

dugonosa himera Rhinochimaera atlantica

x

x

x

Coryphaenoides rupestris

tuponosi grenadir

Epigonus telescopus

velikookan crni

x

Helicolenus dactilopterus

jauk veliki

Hoplostethus atlanticus

atlantski zrcalar

x

Macrourus berglax

grenadir

Molva dypterigia

manjić morski

Mora moro

Antimora rostrata

riba vrste Mora moro

antimora

x

x

Pagellus bogaraveo

arbun velikog oka

Phycis blennoides

tabinja bjelica

Polyprion americanus

kirnja glavulja

Reinhardtius hippoglossoides

grenlandska ploča

Cataetyx laticeps

x

Hoplosthetus mediterraneus

mediteranski zrcalar

x

Macrouridae

other than Coryphaenoides rupestris and Macrourus berglax

grenadiri

osim tuponosog grenadira ili sjevernoatlantskog grenadira

Nesiarchus nasutus

skuša vrste Nesiarchus nasutus

Notocanthus chemnitzii

jegulja vrste Nesiarchus nasutus

Raja fyllae

Raja hyperborea

Raja nidarosiensus

raža Raja fyllae

arktička raža

raža Raja nidarosiensus

x

Trachyscorpia cristulata

bodečnjak Trachyscorpia cristulata

Odjeljak 2.: dodatne vrste koje uređuje NEAFC

Brosme brosme

kljovan

Conger conger

ugor

Lepidopus caudatus

zmijičnjak repaš

x

Lycodes esmarkii

riba vrste Lycodes esmarkii

Molva molva

manjić

Sebastes viviparus

bodečnjak Sebastes viviparus

[Am. 131]

Prilog II.

Posebni zahtjevi za prikupljanje podataka i izvještavanje iz članka 18. stavka 4.

1.  Države članice osiguravaju da su podaci prikupljeni za područje koje obuhvaća i vode Unije i međunarodne vode dodatno raščlanjeni tako da se odnose ili na vode Unije ili na međunarodne vode.

2.  Ako se aktivnost dubokomorskog ribolova preklapa s drugom ribolovnom aktivnošću na istom području, podaci koji se odnose na dubokomorski ribolov prikupljaju se odvojeno od podataka koji se odnose na druge ribolovne aktivnosti.

3.  Odbačeni ulov uzorkuje se pri svakoj aktivnosti dubokomorskog ribolova. Postupak za uzorkovanje iskrcanog i odbačenog ulova primjenjuje se na sve vrste navedene u Prilogu I. i sve vrste iz istog pridnenog ekosustava poput dubokomorskog koralja, spužvi ili drugih organizama iz istog ekosustava.

4.  Ako je u skladu s važećim višegodišnjim planom za prikupljanje podataka potrebno prikupiti podatke o ribolovnom naporu, koji uključuju trajanje ribolova povlačnim mrežama i vrijeme stajanja u vodi pasivnog ribolovnog alata, država članica zajedno s tim podacima o ribolovnom naporu prikuplja sljedeće dodatne podatke i spremna je predstaviti ih:

(a)  geografsku lokaciju ribolovnih aktivnosti za svako pojedinačno povlačenje na temelju podataka iz sustava za praćenje plovila, koju plovilo šalje centru za nadzor ribarstva;

(b)  dubine ribolova na kojima se upotrebljava ribolovni alat u slučaju da plovilo za izvještavanje upotrebljava elektronički očevidnik. Zapovjednik plovila prijavljuje dubinu ribolova u skladu sa standardiziranim oblikom izvještavanja.

4a.  Komisija osigurava da se podaci u svim državama članicama prikupljaju pravovremeno i usklađeno, da su točni, pouzdani i potpuni. [Am. 132]

4b.  Komisija osigurava sigurno pohranjivanje prikupljenih podataka i, njihovu javnu dostupnost, osim u iznimnim okolnostima kad se zahtijeva odgovarajuća zaštita i povjerljivost ako se navedu razlozi za takva ograničenja. [Am. 133]

Prilog II.a

Ocjene učinka iz članka 7. stavka 2.

Među ostalim, ocjene učinka za uspostavu dubokomorskih ribolovnih aktivnosti iz članka 7. stavka 2., obuhvaćaju:

1.  vrstu odnosno vrste ribolova koji se obavlja, uključujući vrste plovila i alata, ribolovna područja i raspon dubine na kojoj će se obavljati aktivnosti, pojedinačne ciljane vrste i moguće vrste usputnog ulova, razine ribolovnog napora i trajanje ribolova;

2.  najbolje dostupne znanstvene i tehničke informacije o trenutnom stanju ribljih stokova i temeljne informacije o ekosustavima i staništima u ribolovnim područjima, s kojima će se uspoređivati buduće promjene;

3.  utvrđivanje, opis i kartografiranje osjetljivih morskih ekosustava koji postoje u ribolovnom području ili će vjerojatno tamo nastati;

4.  podatke i načine upotrijebljene za utvrđivanje, opisivanje i procjenu učinka aktivnosti, utvrđivanje nedostataka u znanju i ocjenjivanje nepouzdanosti u informacijama koje su predložene u procjeni;

5.  utvrđivanje, opisivanje i ocjenjivanje pojava, opsega i trajanja učinka ribolovnih aktivnosti, uključujući kumulativnih učinaka ribolovnih aktivnosti, posebno na osjetljive morske ekosustave i niskoproduktivne ribolovne resurse u ribolovnom području;

6.  predložene mjere ublažavanja i upravljanja koje treba upotrebljavati za sprečavanje znatnih negativnih učinka na osjetljive morske ekosustave i osiguravanje dugoročnog očuvanja i održivog upravljanja niskoproduktivnim ribolovnim resursima, te mjere za nadzor učinaka ribolovnih aktivnosti. [Am. 134]

(1)SL C 133, 9.5.2013, str.. 41.
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 10. prosinca 2013.
(3)Uredba Vijeća (EZ) Br. 2347/2002 od 16. prosinca 2002. o određivanju posebnih uvjeta pristupa i s njima povezanih pravila za ribolov dubokomorskih stokova(SL L 351, 28.12.2002., str. 6.).
(4) Uredba (EU) br. …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od … o zajedničkoj ribarstvenoj politici, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 te Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L...).
(5)SL L 347, 24.12.2009., str. 6.
(6) Uredba Vijeća (EZ) Br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).
(7) Odluka Vijeća 81/608/EEZ od 13. srpnja 1981. o sklapanju Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika (SL L 227, 12.8.1981., str. 21.).
(8)Uredba Vijeća (EZ) Br. 734/2008 od 15. srpnja 2008. o zaštiti osjetljivih morskih ekosustava na otvorenome moru od štetnih utjecaja alata za pridneni ribolov (SL L 201, 30.7.2008., str. 8.).
(9)Uredba (EZ) Br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje ribare u sjeveroistočnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 70.).
(10)Uredba (EZ) Br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009.o dostavljanju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenima područjima osim na području sjevernog Atlantika (SL L 87, 31.3.2009., str. 1.).
(11) Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.) .
(12) Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).
(13) Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL L 264, 25.9.2006., str. 13.).
(14) Odluka Vijeća 2005/370/EZ od 17. veljače 2005. (SL L 124, 17.5.2005., str. 1.).
(15) Datum stupanja na snagu ove Uredbe.
(16) Pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(17) Godina dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(18) Dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(19) Četiri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(20)+ Pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(21) Direktiva Vijeća 92/43/EEC od 21. svibnja 1992 o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).
(22) Direktiva 2009/147/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).
(23) Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).
(24) Pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(25) Tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(26) 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
(27) Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (SL L 286, 29.10.2008., str.1.).
(28)Uredba Vijeća (EZ) Br.199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i potpori znanstvenom savjetovanju o zajedničkoj ribarstvenoj politici (SL L 60, 5.3.2008., str. 1.).
(29) Datum stupanja na snagu ove Uredbe.
(30) Četiri godine od stupanja na snagu ove Uredbe.
(31) Pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(32) Godina dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Posljednje ažuriranje: 12. srpnja 2016.Pravna napomena