Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2012/0179(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0395/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0395/2013

Rasprave :

PV 09/12/2013 - 19
CRE 09/12/2013 - 19

Glasovanja :

PV 10/12/2013 - 7.21
CRE 10/12/2013 - 7.21

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0539

Usvojeni tekstovi
utorak, 10. prosinca 2013. - Strasbourg Privremeno izdanje
Posebni uvjeti za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku,odredbe za ribolov u međunarodnim vodama sjevernoistočnog Atlantika te stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 2347/2002 ***I
P7_TA-PROV(2013)0539A7-0395/2013

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 10. prosinca 2013. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament ,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0371),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0196/2012),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 13. veljače 2013(1) ,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir Kodeks ponašanja za odgovorno ribarstvo FAO-a i Kodeks praksi za održivo i odgovorno ribarstvo Europske komisije,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A7-0395/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  Kako je utvrđeno u članku 11. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zahtjevi u pogledu zaštite okoliša moraju se uključiti u utvrđivanje i provedbu politika i aktivnosti Unije, uključujući očuvanje dubokomorskog ribolova, posebno s ciljem promicanja održivog razvoja;
Amandman 2
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Unija se obvezala provesti Rezoluciju koju je usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda, posebno Rezolucije 61/105 i 64/72 kojima se pozivaju države i regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom da osiguraju zaštitu osjetljivih dubokomorskih ekosustava od uništavajućeg učinka alata za pridneni ribolov te održivo iskorištavanje dubokomorskih ribljih stokova.
(2)  Unija se obvezala provesti Rezoluciju koju je usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda, posebno Rezolucije 61/105 i 64/72 kojima se pozivaju države i regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom da osiguraju zaštitu osjetljivih dubokomorskih ekosustava od učinka alata za pridneni ribolov te održivo iskorištavanje dubokomorskih ribljih stokova.
U skladu sa stavkom 83.a Rezolucije 61/105 i stavcima 119.a i 120 Rezolucije 64/72 trebalo bi u cijelosti formalno uključiti u pravo Unije preporuke s mjerama koje je razvila i donijela Komisija za ribarstvo u sjeveroistočnom Atlantiku (NEAFC) kako bi se dubokomorski osjetljivi morski ekosustavi zaštitili od negativnih učinaka pridnenog ribolovnog alata.

Amandman 3
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)  Osim toga bi Unija trebala preuzeti vodeću ulogu u uspostavljanju i provedbi mjera dobrog upravljanja za održivo upravljanje dubokomorskim ribolovom u okviru međunarodnih foruma u skladu s rezolucijama koje su donijeli Opća skupština Ujedinjenih naroda i FAO te koje se odražavaju u ovoj Uredbi.
Amandman 4
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  Kapacitet plovila s dozvolom za dubokomorski ribolov od 2002. godine ograničen je na ukupni kapacitet svih plovila koja su u godinama 1998., 1999. ili 2000. ulovila više od 10 tona bilo kakve mješavine dubokomorskih vrsta. Procjenom Komisije zaključeno je da ta gornja granica kapaciteta nije dovela ni do kakvog značajnijeg pozitivnog učinka. S obzirom na prošlo iskustvo i na nedostatak podataka u mnogim dubokomorskim ribarstvima, neprikladno je mjeriti to ribarstvo isključivo ograničavanjem ribolovnog napora.
Amandman 5
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Kako bi se očuvala potrebna smanjenja ribolovnog kapaciteta koji je već postignut u dubokomorskom ribolovu, treba osigurati da je za ribolov dubokomorskih vrsta potrebna dozvola kojom se ograničava kapacitet plovila koja imaju pravo iskrcavanja dubokomorskih vrsta. Da bi mjere upravljanja bile usredotočene na dijelove flote koji su najznačajniji za dubokomorski ribolov, dozvole za ribolov trebale bi se izdavati u skladu s ciljanim ili usputnim ulovom.
(4)  Kako bi se očuvala potrebna smanjenja ribolovnog kapaciteta koji je već postignut u dubokomorskom ribolovu, treba osigurati da je za ribolov dubokomorskih vrsta potrebna dozvola kojom se ograničava kapacitet plovila koja imaju pravo iskrcavanja dubokomorskih vrsta. Da bi mjere upravljanja bile usredotočene na dijelove flote koji su najznačajniji za dubokomorski ribolov, dozvole za ribolov trebale bi se izdavati u skladu s ciljanim ili usputnim ulovom. No, trebala bi se uzeti u obzir obveza iskrcavanja ukupnog ulova, utvrđena Uredbom (EU) br. …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 12a tako da sva plovila koja love malu količinu dubokomorskih vrsta i koja trenutno ne trebaju dozvolu za dubokomorski ribolov, nisu lišena mogućnosti da nastave sa svojim tradicionalnim ribolovnim aktivnostima.
12a Uredba (EU) br. …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od … o zajedničkoj ribarstvenoj politici, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 te Odluke Vijeća (EZ) br. 2004/585/EZ (SL L...).

Amandman 6
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Imatelji dozvole za ribolov kojom se dopušta lov dubokomorskih vrsta trebali bi surađivati u znanstveno-istraživačkim djelatnostima kojima se omogućuje poboljšanje ocjene dubokomorskih stokova i dubokomorskih ekosustava.
(5)  Imatelji dozvole za ribolov kojom se dopušta lov dubokomorskih vrsta trebali bi surađivati u znanstveno-istraživačkim djelatnostima kojima se omogućuje poboljšanje ocjene dubokomorskih stokova i istraživanje dubokomorskih ekosustava.
Amandman 7
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Među različitim alatom koji je u uporabi, ribolov pridnenim povlačnim mrežama (koćama) predstavlja najveći rizik za osjetljive morske ekosustave i pri takvom je ribolovu najviša razina neželjenog ulova dubokomorskih vrsta . Stoga bi pridnene povlačne mreže trebale biti trajno zabranjene pri lovu dubokomorskih vrsta.
(7)  Među različitim alatom koji je u uporabi, ribolov pridnenim povlačnim mrežama (koćama) predstavlja najveći rizik za osjetljive morske ekosustave.
Amandman 8
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Uporaba jednostrukih mreža stajaćica pri dubokomorskom ribolovu trenutno je ograničena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1288/2009 o utvrđivanju prijelaznih tehničkih mjera od 1. siječnja 2010. do 30. lipnja 2011. 13 . Uslijed visokih stopa neželjenog ulova pri neodrživoj uporabi tog alata u dubokim vodama te uslijed ekološkog učinka izgubljenog ili ostavljenog alata, taj alat trebao bi biti trajno zabranjen pri lovu dubokomorskih vrsta.
Briše se.

13 SL L 347, 24.12.2009.., str. 6.
Amandman 9
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)   No kako bi se ribarima dalo dovoljno vremena za prilagodbu novim zahtjevima, trenutne dozvole za ribolov pridnenim povlačnim mrežama i jednostrukim mrežama stajaćicama trebale bi važiti još određeno vrijeme.
(9)  Ribarima treba dovoljno vremena za prilagodbu novim zahtjevima, te bi trenutne dozvole za ribolov pridnenim povlačnim mrežama i jednostrukim mrežama stajaćicama trebale važiti još određeno vrijeme, kako bi se smanjile negativne posljedice za flotu koja se bavi tom ribolovnom aktivnošću .
Amandman 10
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Povrh toga, plovila koja moraju zamijeniti alat kako bi se nastavila baviti ribolovom trebala bi imati pravo na financijsku pomoć Europskog fonda za ribarstvo ako se novim alatom smanjuje učinak ribolova na nekomercijalne vrste i ako nacionalni operativni programi omogućuju doprinos takvim mjerama.
(10)  Povrh toga, plovila koja žele zamijeniti alat trebala bi imati pravo na financijsku pomoć Europskog fonda za ribarstvo ako se novim alatom smanjuje učinak ribolova na nekomercijalne vrste i ako nacionalni operativni programi omogućuju doprinos takvim mjerama.
Amandman 11
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Plovila kojima se love dubokomorske vrste drugim pridnenim alatom ne bi trebala proširiti opseg svog rada u skladu s dozvolom unutar voda Unije, osim ako se može ocijeniti da širenje ne predstavlja značajan rizik od negativnog učinka na osjetljive morske ekosustave.
(11)  Plovila kojima se love dubokomorske vrste ne bi trebala proširiti opseg svog rada u skladu s dozvolom za ribolov unutar voda Unije, osim ako je, nakon procjene u skladu s Međunarodnim smjernicama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) o upravljanju dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru iz 2008. godine, dokazano da proširenje ne predstavlja značajan rizik od negativnog učinka na osjetljive morske ekosustave.
Amandman 12
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Znanstveno mišljenje u pogledu određenih ribljih stokova koje nalazimo u dubokom moru ukazuje da su ti stokovi posebno osjetljivi na iskorištavanje i da bi kao mjeru predostrožnosti trebalo ograničiti ili smanjiti ribolov tih stokova. Ribolovne mogućnosti za dubokomorske stokove ne bi trebale prijeći granice koje se znanstveno preporučuju kao predostrožne. Kad mišljenje ne postoji zbog pomanjkanja dostatnih informacija o stokovima ili vrstama, ribolovne mogućnosti ne bi se smjele dodijeliti.
(12)  Znanstveno mišljenje u pogledu određenih ribljih stokova koje nalazimo u dubokom moru ukazuje da su ti stokovi posebno osjetljivi na iskorištavanje. Kao mjeru predostrožnosti trebalo bi ograničiti ili smanjiti ribolov tih stokova, te nastojati postići razine iznad onih koje omogućuju maksimalno održiv prinos. Kad mišljenje ne postoji zbog pomanjkanja dostatnih informacija o stokovima ili vrstama, ribolovne mogućnosti ne bi se smjele dodijeliti.
No treba napomenuti da su se prema ICES-u neki stokovi dubokomorskih vrsta od velikog komercijalnog interesa, kao što su tuponosi grenadir (Coryphaenoides rupestris), plavi manjić (ling) (Molva dypterigia) i crni zmijičnjak (Aphanopus carbo) stabilizirali tijekom zadnje tri godine.

Amandman 13
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  U znanstvenom mišljenju navodi se i da su granice ribolovnog napora odgovarajući instrument za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti za dubokomorski ribolov . Uslijed velikog broja različitog alata i različitih načina pri dubokomorskom ribolovu te potrebe oblikovanja pratećih mjera koje se na individualnoj razini bave slabim točkama ribolova povezanih s okolišem, granice ribolovnog napora trebale bi zamijeniti ograničenja ulova kad se može osigurati da su prilagođene određenim vrstama ribolova .
(13)  Zbog nepostojanja točnih podataka pri većini dubokomorskog ribolova te njihove miješane naravi potrebno je provesti dodatne mjere upravljanja. Ograničenja ulova trebala bi se po potrebi kombinirati s ograničenjima napora . I jedno i drugo trebalo bi biti utvrđeno na razinama na kojima se smanjuje i sprečava učinak na neciljane vrste i osjetljive morske ekosustave.
Amandman 14
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  S obzirom na to da se biološke informacije najbolje mogu prikupiti na temelju usklađenih standarda za prikupljanje podataka, prikupljanje podataka o djelatnosti dubokomorskog ribolova treba uključiti u opći okvir za prikupljanje znanstvenih podataka, te istovremeno osigurati pružanje dodatnih informacija potrebnih za razumijevanje dinamike ribarstva. Radi pojednostavljenja trebalo bi prekinuti provoditi izvještavanje o naporu po vrstama i zamijeniti ga analizom periodičnih zahtjeva za znanstvene podatke upućenih državama članicama, koji sadrže posebno poglavlje o aktivnostima dubokomorskog ribolova.
(15)  S obzirom na to da se biološke informacije najbolje mogu prikupiti na temelju usklađenih standarda za prikupljanje podataka, prikupljanje podataka o djelatnosti dubokomorskog ribolova treba uključiti u opći okvir za prikupljanje znanstvenih podataka, te istovremeno osigurati pružanje dodatnih informacija potrebnih za razumijevanje dinamike ribarstva. Radi pojednostavljenja trebalo bi prekinuti provoditi izvještavanje o naporu po vrstama i zamijeniti ga analizom periodičnih zahtjeva za znanstvene podatke upućenih državama članicama, koji sadrže posebno poglavlje o aktivnostima dubokomorskog ribolova. Države članice trebale bi osigurati sukladnost sa zbirkom podataka i obvezama izvještavanja, posebno s onima koje su povezane sa zaštitom osjetljivih morskih ekosustava.
Amandman 15
Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)  Velik broj vrsta ulovi se u dubokomorskom ribolovu, uključujući osjetljive vrste dubokomorskih morskih pasa. Nužno je osigurati da obveza iskrcavanja ukupnog ulova u dubokomorskom ribolovu pokriva vrste koje ne podliježu ograničenjima ulova i da se de minimis odredbe ne primjenjuju na ta ribarstva . Potpuno provedena obveza iskrcavanja mogla bi uvelike doprinijeti smanjivanju postojeće praznine u podacima koji o toj vrsti ribolova i boljem razumijevaju njihova učinka na širok spektar ulovljenih vrsta.
Amandman 16
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka a
(a) osigurati održivo iskorištavanje dubokomorskih vrsta i istovremeno čim više smanjiti učinak dubokomorskih ribolovnih aktivnosti na morski okoliš;
(a) osigurati održivo upravljanje i iskorištavanje dubokomorskih vrsta i istovremeno čim više smanjiti učinak dubokomorskih ribolovnih aktivnosti na morski okoliš;
Amandman 17
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka aa (nova)
(aa) spriječiti značajne negativne učinke na osjetljive morske ekosustave i osigurati dugoročno očuvanje dubokomorskih ribljih stokova;
Amandman 18
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba) smanjiti i po potrebi spriječiti usputni ulov;
Amandman 19
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca) primijeniti predostrožni i ekosustavni pristup za upravljanje ribarstvom i za osiguravanje da su mjere Unije namijenjene održivom upravljanju dubokomorskim ribljim stokovima u skladu s rezolucijama koje je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda, posebno s Rezolucijama 61/105 i 64/72.
Amandman 20
Prijedlog Uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka a
(a) vodama Unije u potpodručjima II do XI Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) te područjima 34.1.1, 34.1.2 i 34.2 Odbora za ribarstvo za istočni središnji Atlantik (CECAF),
(a) vodama Unije u potpodručjima II do XI Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) te područjima 34.1.1, 34.1.2 i 34.2 Odbora za ribarstvo za istočni središnji Atlantik (CECAF), uključujući ribolovne aktivnosti ili namjeravane ribolovne aktivnosti plovila koja plove pod zastavom trećih zemalja i koja su registrirana u trećim zemljama ,
Amandman 21
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 i članka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 734/200815 .
1.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 4. Uredbe (EZ) br. …/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici i članka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 734/200815 .
15 . SL L 201, 30.7.2008, str. 8.
15 . SL L 201, 30.7.2008, str. 8.
Amandman 22
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka a
(a) «zone ICES-aˮ kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća16 ;
(a) «zone, podzone, sektori i podsektori ICES-a» kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća16
16 SL L 87, 31.3.2009., str. 70.
16 SL L 87, 31.3.2009., str. 70.
Amandman 23
Prijedlog Uredbe
Članak 1. – stavak 2. – točka b
(b) «područja CECAF-aˮ kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća17 ;
(b) «područja, potpodručja i sektori CECAF-a» kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća17 ;
1 7 . SL L 87, 31.3.2009., str. 1.
17 . SL L 87, 31.3.2009., str. 1.
Amandman 24
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka ia (nova)
(ia) «održivo iskorištavanje» znači iskorištavanje stoka ili skupine ribljih stokova na način kojim se obnavlja ili čuva populacija ribljih stokova iznad razina koje omogućuju maksimalno održiv prinos i koje nemaju negativan učinak na morske ekosustave;
Amandman 25
Prijedlog Uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka j
(j) «maksimalno održiv prinosˮ znači najveći dio ribljeg stoka koji se može uloviti u neodređenom vremenu.
Briše se.

Amandman 26
Prijedlog Uredbe
Članak 3.a (novi)
Članak 3.a

Transparentnost, sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu

1.  Za provedbu ove Uredbe primjenjuju se odredbe Direktive 2003/4/EZ 17a te Uredbi 1049/2001/EZ 17b i 1367/2006/EZ 17c o pristupu informacijama o okolišu.
2.  Komisija i države članice osiguravaju da se svako postupanje s podacima i donošenje odluka na temelju ove Uredbe provode potpuno u skladu s Konvencijom Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija), odobrenom Odlukom Vijeća 2005/370/EZ 17d u ime Unije.
17a Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.) .

17b Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

17c Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL L 264, 25.9.2006., str. 13.).

17d SL L 124, 17.5.2005., str. 1.

Amandman 27
Prijedlog Uredbe
Članak 3.b (novi)
Članak 3.b

Utvrđivanje dubokomorskih vrsta i najosjetljivijih vrsta

1.  Do … + Komisija revidira popis dubokomorskih vrsta iz Priloga I. te nakon toga svake dvije godine,uključujući određivanje najosjetljivijih vrsta.
2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 20. kojima se mijenja popis dubokomorskih vrsta u Prilogu I., uključujući određivanje najosjetljivijih vrsta, kako bi se uključile nove znanstvene informacije dobivene od znanstvenog savjetodavnog tijela i drugih relevantnih izvora podataka, uključujući Procjene IUCN-ova Crvenog popisa. Kad donosi takve delegirane akte Komisija posebno uzima u obzir kriterije iz IUCN-ova Crvenog popisa, rijetkost vrste, njezinu izloženost iskorištavanju te činjenicu je li znanstveno savjetodavno tijelo preporučilo nulti usputni ulov.
+ SL molimo umetnite datum stupanja na snagu ove Uredbe
Amandman 28
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Za ribolovne aktivnosti koje su usmjerene na dubokomorske vrste i koje izvodi ribarsko plovilo Unije treba dozvola za ribolov u kojoj su dubokomorske vrste navedene kao ciljane vrste.
1.  Za ribolovne aktivnosti koje su usmjerene na dubokomorske vrste i koje izvodi ribarsko plovilo treba dozvola za ribolov, koju je izdala država članica zastave, u kojoj su dubokomorske vrste navedene kao ciljane vrste.
Amandman 29
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka c
(c) zapovjednik plovila bilježi u očevidnik postotak dubokomorskih vrsta koji je jednak ili viši od 10 % težine ukupnog ulova u dotičnom ribolovnom danu .
(c) zapovjednik plovila bilježi u očevidnik postotak dubokomorskih vrsta, navedenih u Prilogu I., koji je ulovljen u vodama, uključujući područje primjene ove Uredbe i koji je jednak ili viši od jednog od sljedećih pragova:
- 15 % ukupne težine ulova u dotičnom ribolovnom danu, ili
- 8 % ukupne težine ulova u dotičnom ribolovnom izlasku,
o izboru praga slobodno odlučuje zapovjednik plovila, ili
Amandman 30
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca) plovilo primjenjuje pridneni alat na dubini od ili ispod 600 metara.
Amandman 31
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 2.a (novi)
2a.  U svrhu izračunavanja postotaka iz točke (c), vrste iz Priloga I. koje podliježu odgođenoj primjeni, kako je navedeno u njegovom četvrtom stupcu uzimaju se u obzir samo od … + ,
+ SL molimo umetnite datum pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 32
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 3.
3.  Za ribolovne aktivnosti ribarskog plovila Unije koje nisu usmjerene na dubokomorske vrste, ali love dubokomorske vrste kao usputni ulov, treba dozvola za ribolov u kojoj su dubokomorske vrste navedene kao usputni ulov.
3.  Za ribolovne aktivnosti koje nisu usmjerene na dubokomorske vrste, ali love dubokomorske vrste kao usputni ulov, treba dozvola za ribolov u kojoj su dubokomorske vrste navedene kao usputni ulov.
Amandman 33
Prijedlog Uredbe
Članak 4. – stavak 5.
5. Neovisno o stavcima 1. i 3. ribarska plovila mogu loviti, držati na plovilu, pretovarivati ili iskrcavati bilo koju količinu dubokomorskih vrsta bez dozvole za ribolov ako je ta količina manja od praga postavljenog na 100 kg bilo kojih dubokomorskih vrsta po ribolovnom izlasku.
5. Neovisno o stavcima 1. i 3. ribarska plovila mogu loviti, držati na plovilu, pretovarivati ili iskrcavati bilo koju količinu dubokomorskih vrsta bez dozvole za ribolov ako je ta količina manja od praga postavljenog na 100 kg bilo kojih dubokomorskih vrsta po ribolovnom izlasku. Detalji o svakom takvom ulovu, bilo da je on zadržan ili odbačen, uključujući sastav ulova, težinu i veličinu bilježe se u očevidnik plovila i o njemu se obavještavaju nadležna tijela.
Amandman 34
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1.
Ukupni ribolovni kapacitet mjeren kao bruto tonaža i izražen u kilovatima svih ribarskih plovila s dozvolom za ribolov koju je izdala država članica, i kojom se dopušta lov dubokomorskih vrsta kao ciljanih vrsta ili usputni ulov, nikada ne prelazi ukupni ribolovni kapacitet plovila dotične države članice koja su iskrcala najmanje 10 tona dubokomorskih vrsta tijekom jedne od dvije kalendarske godine, u kojoj je ta količina bila veća, prije stupanja na snagu ove Uredbe.

1.   Ukupni ribolovni kapacitet svih ribarskih plovila s dozvolom za ribolov koju je izdala država članica, i kojom se dopušta lov dubokomorskih vrsta kao ciljanih vrsta ili usputni ulov, nikada ne prelazi ukupni ribolovni kapacitet plovila dotične države članice koja su iskrcala najmanje 10 tona dubokomorskih vrsta tijekom razdoblja od 2009. do 2011., u kojoj godini je ta količina bila veća.
Amandman 35
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1.a (novi)
1a.  Radi postizanja ciljeva iz stavka 1. države članice provode godišnju procjenu kapaciteta u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. .../2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici]. U izvješću o rezultatima, kako je navedeno u stavku 2. tog članka, nastoji se utvrditi strukturni prekomjerni kapacitet po segmentu i procijeniti dugoročnu isplativost po segmentu. Izvješća su dostupna javnosti.
Amandman 36
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1.b (novi)
1b.  Ako procjene kapaciteta iz stavka 1.a upućuju na to da je smrtnost ribe dubokomorskih stokova iznad preporučenih razina, dotična država članica priprema i uključuje u izvješće akcijski plan za segment zahvaćene flote kako bi osigurala da je uzrokovana smrtnost dotičnih stokova u skladu s ciljevima iz članka 10. ove Uredbe.
Amandman 37
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1.c (novi)
1c.  Procjena kapaciteta i akcijski planovi iz ovog članka dostupni su javnosti.
Amandman 38
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1.d (novi)
1d.  Ako su države članice zamijenile ribolovne mogućnosti za dubokomorske vrste, ribolovni kapacitet koji odgovara zamijenjenoj mogućnosti pripisuje se državi članici darivateljici u svrhu utvrđivanja ukupnog ribolovnog kapacitete u skladu sa stavkom 1.
Amandman 39
Prijedlog Uredbe
Članak 5. – stavak 1.e (novi)
1e. Neovisno o stavku 1., regionalnim je flotama, u najudaljenijim regijama gdje ne postoji epikontinentalni pojas i zaista nikakva alternativa dubokomorskim resursima, dopušten ukupni ribolovni kapacitet za dubokomorske vrste koji ni u jednom trenutku ne smije prijeći ukupni ribolovni kapacitet postojeće flote u svakoj najudaljenijoj regiji.
Amandman 40
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1.
Svakom zahtjevu za dozvolu za ribolov kojom se dopušta lov dubokomorskih vrsta kao ciljanih vrsta ili kao usputni ulov, i za njezino obnavljanje prilaže se opis područja u kojem se namjeravaju izvoditi aktivnosti ribolova, te se navodi vrsta alata, raspon dubine na kojoj će se provoditi aktivnosti i pojedinačne ciljane vrste.

1.  Svakom zahtjevu za dozvolu za ribolov kojom se dopušta lov dubokomorskih vrsta kao ciljanih vrsta ili kao usputni ulov, i za njezino godišnje obnavljanje prilaže se opis područja u kojem se namjeravaju izvoditi aktivnosti ribolova, navodeći sva pokrivena potpodručja, sektore i podsektore ICES-a i CECAF-a, te se navodi vrsta i količina alata, raspon dubine na kojoj će se provoditi aktivnosti, pojedinačne ciljane vrste te planirana učestalost i trajanje ribolovnih aktivnosti . Te informacije dostupne su javnosti .
Amandman 41
Prijedlog Uredbe
Članak 6. – stavak 1.a (novi)
1a.  Uz svaki zahtjev za dozvolu za ribolov prilaže se evidencija ulova dubokomorskih vrsta dotičnih ribarskih plovila u području za koje je zahtjev tražen za razdoblje 2009. – 2011.
Amandman 42
Prijedlog Uredbe
Članak 6.a (novi)
Članak 6.a

Posebni zahtjevi za zaštitu osjetljivih morskih ekosustava

1.  Države članice upotrebljavaju najbolje dostupne znanstvene i tehničke podatke, uključujući biogeografske podatke, da bi identificirale gdje osjetljivi morski ekosustavi postoje ili gdje će oni vjerojatno nastati. Osim toga, znanstveno savjetodavno tijelo provodi godišnju procjenu toga gdje osjetljivi morski ekosustavi postoje ili gdje će oni vjerojatno nastati.
2.  Ako su na temelju informacija iz stavka 1. utvrđena područja u kojima postoje osjetljivi morski ekosustavi ili će vjerojatno tamo nastati, države članice i znanstveno savjetodavno tijelo pravovremeno obavještavaju Komisiju.
3.  Do … + na temelju najboljih dostupnih znanstvenih i tehničkih podataka te na temelju procjena i identifikacija koje su obavile države članice i znanstveno savjetodavno tijelo, Komisija utvrđuje popis područja u kojima postoje osjetljivi morski ekosustavi i u kojima će oni vjerojatno nastati. Komisija jednom godišnje revidira popis na temelju savjeta znanstvenog savjetodavnog tijela.
4.  Ribolov s pridnenim alatima zabranjen je u područjima identificiranima u skladu sa stavkom 3.
5. Zabrane iz stavka 4. primjenjuju se na sva plovila Unije kad se pojavljuju na otvorenom moru te za sva plovila kad je zabrana nastupila u vodama Unije.
6. Odstupajući od stavka 4., ako Komisija, na temelju procjene učinka i nakon savjetovanja sa znanstvenim savjetodavnim tijelom, utvrdi da postoji dovoljno dokaza da osjetljivi morski ekosustavi ne postoje u nekom određenom području koje se pojavljuje na popisu iz stavka 3., ili da su usvojene odgovarajuće mjere za očuvanje i upravljanje kojima se osigurava sprečavanje značajnih negativnih učinaka na osjetljive morske sustave u tom području, ona može to područje ponovno otvoriti za ribolov pridnenim alatima.
7.  Ako tijekom ribolovnih aktivnosti ribarsko plovilo naiđe na dokaze osjetljivih morskih ekosustava, odmah prekida ribolov u dotičnom području. Plovilo nastavlja s ribolovnim aktivnostima kad dospije na alternativno područje na udaljenosti od najmanje pet nautičkih milja od ribolovnog područja u kojem je otkriven osjetljiv morski ekosustav.
8.  O svakom otkriću osjetljivog morskog ekosustava ribarsko plovilo odmah obavještava nadležna nacionalna tijela, koja zatim bez odgode obavještavaju Komisiju.
9. Područja iz stavaka 4. i 7. ostaju zatvorena za ribolov sve dok znanstveno savjetodavno tijelo ne provede procjenu područja i zaključi da u njemu nema osjetljivih morskih ekosustava, ili do se ne donesu prikladne mjere za očuvanje i upravljanje kojima se osigurava sprečavanje značajnih negativnih učinaka na osjetljive morske sustave u tom području, nakon čega Komisija može ponovno otvoriti to područje za ribolov.
+ SL: Molimo, umetnuti datum: godina dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 43
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Osim zahtjeva iz članka 6. uz svaki zahtjev za dozvolu za ribolov ciljanih dubokomorskih vrsta iz članka 4. stavka 1., kojom se dopušta uporaba pridnenog alata u vodama Unije iz članka 2. točke (a), prilaže se detaljni plan ribolova u kojem se navode:
1.  Osim zahtjeva iz članka 6. uz svaki zahtjev za dozvolu za ribolov, izdanu u skladu s člankom 4. , kojom se dopušta uporaba pridnenog alata u vodama Unije iz članka 2. točke (a), ili međunarodnim vodama iz članka 2. točaka (b) i (c,) prilaže se detaljni plan ribolova, koji je dostupan javnosti, u kojem se navode:
Amandman 44
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka a
(a) lokacije na kojima se namjerava izvoditi aktivnost usmjerena na dubokomorske vrste u okviru aktivnosti dubokomorskog ribolova. Lokacija/ lokacije utvrđene su koordinatama u skladu sa Svjetskim geodetskim sustavom iz 1984.
(a) lokacije na kojima se namjerava izvoditi aktivnost ribolova dubokomorskih vrsta koje su utvrđene koordinatama u skladu sa Svjetskim geodetskim sustavom iz 1984. te uključuju navođenje svih pokrivenih potpodručja, sektora i podsektora ICES-a i CECAF-a;
Amandman 45
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka b
(b) lokacije aktivnosti, ako postoje, u okviru aktivnosti dubokomorskog ribolova tijekom posljednje tri cijele kalendarske godine . Ta lokacija/ te lokacije utvrđene su koordinatama u skladu sa Svjetskim geodetskim sustavom iz 1984. i ograničavaju ribolovne aktivnosti što je moguće detaljnije.
(b) lokacije aktivnosti, ako postoje, u okviru dubokomorskog ribolova tijekom 2009. – 2011. , koje su utvrđene koordinatama u skladu sa Svjetskim geodetskim sustavom iz 1984. i ograničavaju ribolovne aktivnosti što je moguće detaljnije te uključuju navođenje svih pokrivenih potpodručja, sektora i podsektora ICES-a i CECAF-a.
Amandman 46
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba) vrste ribolovnog alata i dubina na kojoj će se upotrijebiti, popis ciljanih vrsta i tehničke mjere koje treba uvesti, u skladu s tehničkim mjerama za upravljanje ribolovom koje preporučuje Komisija za ribarstvo u sjeveroistočnom Atlantiku (NEAFC), mjere na temelju Uredbe (EZ) br. 734/2008 te konfiguracija batimetričkog profila morskog dna na lokaciji na kojoj se namjerava obavljati ribolov, ako taj podatak još nije dostupan nadležnim tijelima dotične države zastave.
Amandman 47
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1.a (novi)
1a.  Prije izdavanja dozvole država članica u evidenciji osjetljivih morskih ekosustava (VMS) takvih plovila provjerava točnost podatka podnesenih u skladu sa stavkom 1. točkom (b). Ako podaci predani na temelju stavka 1. točke (b), ne odgovaraju podacima u evidenciji osjetljivih morskih ekosustava, dozvola se ne izdaje.
Amandman 48
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1.b (novi)
1b.  Odobrene ribarske aktivnosti ograničene su na postojeća ribolovna područja utvrđena na temelju stavka 1. točke (b) .
Amandman 49
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1.c (novi)
1c.  Svaka izmjena ribolovnog plana podliježe ocjenjivanju države članice zastave. Država članica prihvaća izmijenjeni ribolovni plan samo ako se njime ne dopuštaju ribolovne aktivnosti u područjima u kojima postoje osjetljivi morski ekosustavi ili bi se tamo mogli pojaviti.
Amandman 50
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1.d (novi)
1d.  Ako se ribolovni plan ne ostvari, država članica zastave povlači dozvolu za ribolov za dotično ribarsko plovilo.
Amandman 51
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1.e (novi)
1e.  Mala plovila koja, zbog tehničkih faktora, kao što su vrsta alata kojim se koriste ili kapacitet plovila, nemaju kapacitet za lov više od 100 kg dubokomorskih vrsta po ribolovnom izlasku, izuzimaju se iz obveze podnošenja ribolovnog plana.
Amandman 52
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 1.f (novi)
1f.  Zahtjevi za obnavljanje dozvole za ribolov za dubokomorske vrste mogu biti izuzeti os zahtjeva za podnošenje detaljnog ribolovnog plana, osim ako se planiraju promjene u ribolovnim aktivnostima dotičnog plovila u kojem slučaju se podnosi revidirani plan.
Amandman 53
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2.
2.  U svakoj dozvoli za ribolov izdanoj na temelju zahtjeva predanog u skladu sa stavkom 1. navodi se pridneni alat koji će se upotrebljavati te ograničavaju ribolovne aktivnosti, odobrene u području u kojem se prekrivaju ribolovne aktivnosti iz stavka 1. točke (a), koje se namjeravaju obavljati u tom području, i postojeće ribolovne aktivnosti iz stavka 1. točke (b). No područje u kojem se namjerava obavljati ribolovna aktivnost može biti prošireno izvan područja postojeće ribolovne aktivnosti ako je država članica na temelju znanstvenog mišljenja ocijenila i dokumentirala da takvo proširenje neće imati značajan negativni učinak na osjetljive morske ekosustave .
2. Odstupajući od stavka 1., za ribolov pridnenim alatom koji će se obavljati u vodama u kojima se nije obavljao dubokomorski ribolov od 2009. – 2011., kako je navedeno u stavku 1. točki (b) potrebna je dozvola za ribolov kako je utvrđeno u skladu s člankom 4. Ne izdaje se nijedna dozvola za ribolov, osim ako država članica nije procijenila i dokumentirala, na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog savjeta, da dotična ribolovna aktivnost neće imati značajan negativan učinak na morski ekosustav. Ta se procjena provodi u skladu s ovom Uredbom i Međunarodnim smjernicama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) o upravljanju dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru iz 2008. godine te je dostupna javnosti. Komisija, u savjetovanju s dotičnom državom članicom i znanstvenim savjetodavnim tijelom, provjerava tu procjenu kako bi osigurala da su utvrđena sva područja u kojima postoje osjetljivi morski ekosustavi ili u kojima će oni vjerojatno nastati te da su predložene mjere ublažavanja i upravljanja dovoljne da spriječe značajne negativne učinke na osjetljive morske ekosustave.
Amandman 54
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2.a (novi)
2a.  Prije … + , ne izdaje se niti se obnavlja nijedna dozvola za ribolov dubokomorskih vrsta, uključujući na područjima definiranima u stavku 1. točki (b), osim ako država članica nije procijenila i dokumentirala, na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog savjeta, da dotična ribolovna aktivnost ne bi imala značajan negativan učinak na morski ekosustav. Ta se procjena provodi u skladu s Međunarodnim smjernicama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) o upravljanju dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru iz 2008. godine, navedenim u Prilogu II.a te se stavlja javnosti na raspolaganje.
+ SL molimo umetnite datum: dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 55
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2.b (novi)
2b.  Država članica primjenjuje predostrožni pristup kad provodi procjene učinka. U područjima gdje nije bila provedena procjena učinka ili gdje je provedena procjena učinka, ali ne u skladu sa smjernicama Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda iz 2008., zabranjuje se uporaba alata za pridneni ribolov.
Amandman 56
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2.c (novi)
2c.  Na temelju članka 4. ne izdaje se nijedna dozvola za ribolov za područja u kojima postoje osjetljivi morski sustavi ili u kojima će vjerojatno nastati, osim ako Komisija, nakon savjetovanja sa znanstvenim savjetodavnim tijelom utvrdi da postoji dovoljno dokaza da su donesene prikladne mjere očuvanja i upravljanja kojima se osigurava da su spriječeni značajni negativni učinci na osjetljive morske ekosustave.
Amandman 57
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2.d (novi)
2d.  Nova procjena učinka zahtijeva se ako je došlo do značajnih promjena u načinu na koji se provodi sadašnji ribolov pridnenim alatom ili u tehnologiji koja se primjenjuje, ili ako postoje novi znanstveni podaci koji upućuju na postojanje osjetljivih morskih sustava u određenom području.
Amandman 58
Prijedlog Uredbe
Članak 7. – stavak 2.e (novi)
2e.  Osim zahtjeva iz članka 6. izvještava se o detaljima svih ulova dubokomorskih vrsta, bilo da su one zadržane ili odbačene, uključujući sastav ulova, težinu i veličinu.
Amandman 59
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak - 1. (novi)
Države članice provode mjere kako bi osigurale da sva plovila kojima se love dubokomorske vrste, bilo da su u skladu ili ne s dozvolom za ribolov izdanom na temelju članka 4., bilježe svaki pojedini ulov takvih vrsta i o tome obavještavaju nadležno tijelo.

Amandman 60
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 1.a (novi)
Države članice uspostavljaju potrebne sustave kako bi osigurale da su prikupljeni podaci, kad god je to moguće, odmah dostavljeni relevantnom nadležnom tijelu kako bi se smanjio rizik za osjetljive morske ekosustave, smanjio usputni ulov i omogućilo bolje upravljanje ribarstvom putem «nadzora u stvarnom vremenu».

Amandman 61
Prijedlog Uredbe
Članak 8. – stavak 1.b (novi)
Relevantni podaci koje treba zabilježiti i dostaviti u skladu s ovim člankom uključuju najmanje težinu i sastav ulova svih dubokomorskih vrsta.

Amandman 62
Prijedlog Uredbe
Članak 9. – stavak 1.
Dozvole za ribolov iz članka 4. stavka 1. za plovila koja upotrebljavaju pridnene povlačne mreže ili jednostruke mreže stajaćice istječu najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Nakon tog dana dozvole za ribolov dubokomorskih vrsta tim alatom ne izdaju se niti se obnavljaju .

Do + Komisija ocjenjuje njezinu provedbu u skladu s člankom 21. Uporaba svih vrsta ribolovnog alata pri lovu na dubokomorske vrste ocjenjuje se s posebnim naglaskom na učinak na najosjetljivije vrste i osjetljive morske ekosustave. Ako to ocjenjivanje pokaže da dubokomorski stokovi navedeni u Prilogu I., isključujući vrste iz Priloga I. koje podliježu odgođenoj primjeni članka 4. stavka 2. točke (c), nisu iskorišteni na razini maksimalno održivog prinosa primjerenog za obnavljanje i očuvanje populacije dubokomorskih stokova iznad razina koje omogućuju maksimalno održiv prinos, te da osjetljivi morski ekosustavi nisu zaštićeni od značajnih negativnih učinaka, prije ... ++ Komisija podnosi prijedlog za izmjenu ove Uredbe. Tim prijedlogom osigurava se da dozvole za ribolov za plovila kojima se love dubokomorske vrste iz članka 4. i. koja upotrebljavaju pridnene povlačne mreže (koće) ili jednostruke mreže stajaćice isteknu i da se ne obnavljaju te da su uspostavljene sve potrebne mjere povezane s pridnenim alatom, uključujući parangale, kako bi se osigurala zaštita najranjivijih vrsta.

+ SL molimo umetnite datum četiri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
+ + SL molimo umetnite datum pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 63
Prijedlog Uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.  Ribolovne mogućnosti određuju se na način da je stopa iskorištavanja predmetnih dubokomorskih vrsta u skladu s maksimalno održivim prinosom.
1.  Ribolovne mogućnosti određuju se na način da je stopa iskorištavanja predmetnih dubokomorskih vrsta takva da jamči da se populacije dubokomorskih vrsta postupno obnavljaju ili održavaju iznad razina biomase koje mogu proizvesti maksimalno održiv prinos . Ta stopa iskorištavanja doprinosi postizanju i očuvanju dobrog ekološkog statusa u morskom okolišu Unije do 2020. te se temelji na najboljim dostupnim znanstvenim podacima.
Amandman 64
Prijedlog Uredbe
Članak 10. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Ako na temelju dostupnih znanstvenih informacija nije moguće utvrditi stope iskorištavanja koje su u skladu s maksimalno održivim prinosom , ribolovne mogućnosti određuju se na sljedeći način:
2.  Ako na temelju dostupnih znanstvenih informacija nije moguće utvrditi stope iskorištavanja koje su u skladu sa stavkom 1. , ribolovne mogućnosti određuju se na sljedeći način:
Amandman 65
Prijedlog Uredbe
Članak 10. – stavak 2. – točka b
(b) ako na temelju najboljih dostupnih znanstvenih informacija zbog nedostatka dostatnih podataka o određenom stoku ili vrsti nije moguće utvrditi stope iskorištavanja koje su u skladu s načelom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, za predmetne vrste ribolova ne smiju se odrediti ribolovne mogućnosti.
(b) ako na temelju najboljih dostupnih znanstvenih informacija zbog nedostatka dostatnih podataka o određenom stoku ili vrsti nije moguće utvrditi stope iskorištavanja koje su u skladu s načelom predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom, za relevantno razdoblje upravljanja ribolovom ne određuju se stope više od onih osiguranih u okviru ICES-ova pristupa za stokove o kojima ne postoji dovoljno podataka .
Amandman 66
Prijedlog Uredbe
Članak 10. – stavak 2.a (novi)
2a.  Ako ICES ne može utvrditi stope iskorištavanja iz stavka 2. točaka (a) ili (b), uključujući za stokove ili vrste o kojima ne postoji dovoljno podataka, za predmetni ribolov na dodjeljuju se ribolovne mogućnosti.
Amandman 67
Prijedlog Uredbe
Članak 10. – stavak 2.b (novi)
2b.  Ribolovne mogućnosti uspostavljene za dubokomorske vrste uzimaju u obzir vjerojatni sastav ulova u tim ribarstvima i osiguravaju dugoročnu održivost svih lovljenih vrsta.
Amandman 68
Prijedlog Uredbe
Članak 10. – stavak 2.c (novi)
2c.  Kad se dodjeljuju ribolovne mogućnosti koje su im dostupne, države članice ispunjavaju kriterije iz članka 17. Uredbe (EU) br. …/2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici].
Amandman 69
Prijedlog Uredbe
Članak 10. – stavak 2.d (novi)
2d.  Mjere upravljanja, uključujući određivanje ribolovnih mogućnosti za ciljani i usputni ulov pri ribolovu na miješane vrste, zatvaranje područja ili sezonsko zatvaranje te uporabu selektivnog alata, oblikuju se i utvrđuju kako bi se izbjegao, smanjio i ukinuo usputni ulov te kako bi se osigurala dugoročna održivost svih vrsta na koje ribolov ima negativan učinak.
Amandman 70
Prijedlog Uredbe
Članak 10.a (novi)
Članak 10.a

Mjere očuvanja

1.  Države članice primjenjuju predostrožni i ekosustavi pristup svojem upravljanju ribarstvom te donose mjere kako bi osigurale dugoročno očuvanje i održivo upravljanje dubokomorskim ribljim stokovima i neciljanim vrstama. Tim mjerama nastoje se ponovno izgraditi osiromašeni stokovi, smanjiti, spriječiti i, gdje je to moguće, ukloniti usputni ulov, zaštititi koncentracije mrjestilišta te osigurati primjerena zaštita i sprečavanje značajnih negativnih učinaka na osjetljive morske ekosustave. Takve mjere mogu uključivati stvarno vrijeme, sezonske ili trajne zabrane određenih ribolovnih aktivnosti ili alata u određenim područjima.
2.  Ova Uredba doprinosi provedbi Direktive 92/43/EEZ i Direktive 2009/147/EZ te postizanju i održavanju dobrog ekološkog statusa najkasnije do 2020. kako je utvrđeno u Direktivi 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 17e , što posebno uključuje da svi stokovi lovljenih vrsta ukazuju na raspodjelu dobi i veličine populacije koja je karakteristična za zdravi stok, i deskriptore 1, 2, 3, 4, 6, 9, i 10.
17e Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

Amandman 71
Prijedlog Uredbe
Članak 10.b (novi)
Članak 10.b

Obveza iskrcavanja ukupnog ulova na kopno

1.  Odstupajući od članka 15. Uredbe (EU) br. …/2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici], sav ulov ribljih i drugih vrsta, bez obzira na to podliježu li ograničenjima ulova ili ne, koje je ostvarilo ribolovno plovilo koje posjeduje dozvolu za ribolov dubokomorskih vrsta izdanu na temelju članka 4. stavka 1. ili članka 4. stavka 3. ove Uredbe, iskrcava se i zadržava na plovilu, bilježi se u očevidnik i iskrcava na kopno. De minimis odredbe ne primjenjuju se na takva plovila.
Amandman 72
Prijedlog Uredbe
Poglavlje 3. – odjeljak 2. – naslov
Upravljanje na temelju ograničavanja ribolovnog napora

Ograničenja ribolovnog napora i prateće mjere

Amandman 73
Prijedlog Uredbe
Članak 11. – naslov
Ribolovne mogućnosti samo na temelju ograničavanja ribolovnog napora

Određivanje ribolovnih mogućnosti

Amandman 74
Prijedlog Uredbe
Članak 11. – stavak 1.
1.  Vijeće može u skladu s Ugovorom odlučiti da umjesto određivanja godišnjih ribolovnih mogućnosti za dubokomorske vrste na temelju ograničavanja ribolovnog napora i ulova određuje samo ograničenja ribolovnog napora za određene vrste ribolova .
1.  Ribolovne mogućnosti za dubokomorske vrste određuju se na temelju ukupnog dopuštenog ulova (TAC).
Amandman 75
Prijedlog Uredbe
Članak 11. – stavak 1.a (novi)
1a.  Osim ukupnog dopuštenog ulova mogu se odrediti granice ribolovnog napora.
Amandman 76
Prijedlog Uredbe
Članak 11. – stavak 1.b (novi)
1b.  Određivanje ribolovnih mogućnosti na temelju stavaka 1 i 1.a u skladu je s ciljevima iz članka 16. stavka 4. Uredbe (EU) br. …/2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici].
Amandman 77
Prijedlog Uredbe
Članak 11. – stavak 2.
2. Za svrhe stavka 1. razine ribolovnog napora za svaku aktivnost dubokomorskog ribolova koje se upotrebljavaju kao polazna točka za sve potrebne prilagodbe radi poštovanja načela iz članka 10. razine su ribolovnog napora koje su na temelju znanstvenih informacija ocijenjene kao sukladne ulovima ostvarenima u okviru zadane aktivnosti dubokomorskog ribolova u prethodne dvije kalendarske godine .
2. Za svrhe stavka 1.a razine ribolovnog napora za svaku aktivnost dubokomorskog ribolova koje se upotrebljavaju kao polazna točka za sve potrebne prilagodbe radi poštovanja načela iz članka 10. razine su ribolovnog napora koje su na temelju znanstvenih informacija ocijenjene kao sukladne ulovima ostvarenima u okviru zadane aktivnosti dubokomorskog ribolova tijekom razdoblja od 2009. – 2011.
Za procjenu ribolovnog napora iz prvog podstavka, vrste u Prilogu I. koje podliježu odgođenoj primjeni članka 4. stavka 2. kako je navedeno u četvrtom stupcu tog Priloga uzimaju se u obzir samo od … + .

+ SL molimo umetnite datum: pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 78
Prijedlog Uredbe
Članak 11. – stavak 2.a (novi)
2a.  Ograničenja ribolovnog napora za aktivnosti dubokomorskog ribolova uzimaju u obzir vjerojatni sastav ulova u tim ribarstvima i utvrđuju se na razinama koje osiguravaju dugoročnu održivost svih lovljenih vrsta.
Amandman 79
Prijedlog Uredbe
Članak 11. – stavak 3. – točka a
(a) konkretna aktivnost dubokomorskog ribolova na koju se odnosi ograničenje u pogledu reguliranog alata, ciljnih vrsta i zona ICES-a ili područja CECAF-a na kojima se može provoditi dopušteni napor; ili
(a) konkretna aktivnost dubokomorskog ribolova na koju se odnosi ograničenje u pogledu regulirane vrste i količine alata, ciljanih vrsta i konkretnih stokova, dubine i zona ICES-a ili područja CECAF-a na kojima se može provoditi dopušteni napor;
Amandman 80
Prijedlog Uredbe
Članak 11. - stavak 3. – točka b
(b) jedinica ribolovnog napora koja se upotrebljava za upravljanje;
(b) jedinica ribolovnog napora ili kombinacija jedinica koja se upotrebljava za upravljanje; ili
Amandman 81
Prijedlog Uredbe
Članak 11. – stavak 3. – točka ba (nova)
(ba) metode i protokoli za nadziranje i izvješćivanje o razinama napora tijekom razdoblja upravljanja ribolovom.
Amandman 82
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Ako su ograničenja godišnjeg ribolovnog napora u skladu s člankom 11. stavkom 1. zamijenila ograničenja ulova, države članice primjenjuju ili uvode sljedeće prateće mjere za plovila koja plove pod njihovom zastavom:
1.  Države članice primjenjuju ili uvode sljedeće prateće mjere za plovila koja plove pod njihovom zastavom:
Amandman 83
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 1. – točka a
(a) mjere za sprečavanje povećanja ukupnog ribolovnog kapaciteta plovila na koje se odnosi ograničenje napora ;
(a) mjere za sprečavanje ili ukidanje prekomjernog izlova i prekomjernih ribolovnih kapaciteta.
Amandman 84
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 1. – točka b
(b) mjere za sprečavanje povećanja slučajnog ulova najosjetljivijih vrsta ili
(b) mjere za sprečavanje i smanjenje usputnog ulova, posebno usputnog ulova najosjetljivijih vrsta; ili
Amandman 85
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 1. – točka c
(c) uvjete za djelotvorno sprečavanje odbacivanja ulova. Ti uvjeti imaju za cilj istovarivanje sve ribe koja je izvađena na brod, osim ako to nije protivno važećim pravilima iz zajedničke ribarstvene politike.
(c) uvjete za djelotvorno sprečavanje odbacivanja ulova. Ti uvjeti imaju za cilj prije svega izbjegavanje ulova neželjenih vrsta i njima se zahtijeva istovarivanje sve ribe koja je izvađena na brod, osim ako to nije protivno važećim pravilima iz zajedničke ribarstvene politike ili osim ako su vrste dokazale visoku stopu dugoročnog preživljavanja nakon odbacivanja ulova;
Amandman 86
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca) mjere za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u dubokomorskom ribolovu.
Amandman 87
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 2.
2.  Mjere ostaju na snazi dokle god postoji potreba za sprečavanjem ili ublažavanjem rizika utvrđenih u stavku 1. točkama (a), (b) i (c) .
2.  Mjere ostaju na snazi dokle god postoji potreba za sprečavanjem ili ublažavanjem rizika utvrđenih u stavku 1.
Amandman 88
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 2.a (novi)
2a.  Države članice odmah obavještavaju Komisiju o mjerama donesenim u skladu sa stavkom 1.
Amandman 89
Prijedlog Uredbe
Članak 12. – stavak 3.
3.  Nakon što države članice usvoje prateće mjere, Komisija ocjenjuje njihovu djelotvornost.
3.  Komisija ocjenjuje djelotvornost pratećih mjera koje su usvojile države članice odmah nakon njihova usvajanja i potom jednom godišnje.
Amandman 90
Prijedlog Uredbe
Članak 13. – stavak 1. – točka a
(a) ako predmetna država članica u roku od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ograničenja ribolovnog napora ne obavijesti Komisiju o mjerama donesenim u skladu s člankom 12.;
(a) ako predmetna država članica u roku od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe ne obavijesti Komisiju o mjerama donesenim u skladu s člankom 12.
Amandman 91
Prijedlog Uredbe
Članak 13.a (novi)
Članak 13.a

Posebne mjere Unije

Radi sprečavanja i smanjenja usputnog ulova, posebno usputnog ulova najosjetljivijih vrsta, može se donijeti odluka o izmjenama alata, ili o zatvaranju područja s visokim stupnjem usputnog ulova u stvarnom vremenu.

Amandman 92
Prijedlog Uredbe
Članak 14. – stavak 1.
1.  Ova se Uredba u svrhe Uredbe (EZ) br. 1224/2009 tumači kao «višegodišnji plan».
1.  Ova se Uredba u svrhe Uredbe (EU) br. …/2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici] tumači kao «višegodišnji plan».
Amandman 93
Prijedlog Uredbe
Članak 14. – stavak 2.
2.  Dubokomorske vrste smatraju se u svrhe Uredbe (EZ) br. 1224/2009 «vrstama za koje vrijedi višegodišnji plan» i «stokovima za koje vrijedi višegodišnji plan».
2.  Dubokomorske vrste smatraju se u svrhe Uredbe (EU) br. …/2013 [o zajedničkoj ribarstvenoj politici] «za koje vrijedi višegodišnji plan» i «stokovima za koje vrijedi višegodišnji plan».
Amandman 94
Prijedlog Uredbe
Članak 15. – stavak - 1. (novi)
1.  Države članice određuju luke u kojima se mora obaviti iskrcaj ili prekrcaj dubokomorskih vrsta u količini većoj od 100 kg. Do … + države članice dostavljaju Komisiji popis tih određenih luka.
+ SL molimo umetnite datum: 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 95
Prijedlog Uredbe
Članak 15. – stavak 1.
Zabranjeno je iskrcavati svaku količinu bilo koje mješavine dubokomorskih vrsta koja prelazi 100 kg na bilo koje mjesto osim u lukama koje su određene za iskrcaj dubokomorskih vrsta .

2.  Zabranjeno je iskrcavati svaku količinu bilo koje mješavine dubokomorskih vrsta koja prelazi 100 kg na bilo koje mjesto osim u lukama koje su određene od strane država članica u skladu sa stavkom 1 .
Amandman 96
Prijedlog Uredbe
Članak 15. – stavak 1.a (novi)
3.  Radi poboljšanja usklađenosti i koordinacije širom, Unije Komisija utvrđuje mjere za plovila, određene luke i relevantna nadležna tijela u vezi s kontrolom i nadzorom postupaka potrebnih za iskrcaj ili prekrcaj dubokomorskih vrsta, za bilježenje i dostavljanje podataka o iskrcaju ili prekrcaju, uključujući barem podatke o težini i sastavu vrsta.
Amandman 97
Prijedlog Uredbe
Članak 15. – stavak 1.b (novi)
4.  Plovila koja istovaruju ili pretovaruju dubokomorske vrste poštuju uvjete za bilježenje i izvještavanje o težini i sastavu istovarenih ili pretovarenih dubokomorskih vrsta, te su u skladu sa svim postupcima kontrole i nadzora u vezi s istovarom ili pretovarom dubokomorskih vrsta.
Amandman 98
Prijedlog Uredbe
Članak 16. – stavak 1.
Odstupajući od članka 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 zapovjednici svih ribarskih plovila Unije koji namjeravaju istovariti 100 kg dubokomorskih vrsta ili više dužni su bez obzira na dužinu plovila o tome obavijestiti nadležno tijelo u svojoj državi članici zastave.

Zapovjednici svih ribarskih plovila Unije, bez obzira na dužino plovila, koji namjeravaju istovariti ili prekrcati 100 kg dubokomorskih vrsta ili više, dužni su o tome obavijestiti nadležno tijelo u svojoj državi članici zastave i lučku kapetaniju. Zapovjednik ili druga osoba odgovorna za djelovanje plovila od 12 metara dužine ili dužeg plovila obavještavaju nadležna tijela najmanje četiri sata prije predviđenog vremena dolaska u luku, u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Neovisno o tome, mala plovila bez elektroničkog ribolovnog očevidnika i zanatska plovila izuzeta su od obveze prijave.

Amandman 99
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 4. Uredbe (EZ) 1224/2009 dozvole za ribolov iz članka 4. stavaka 1. i 3. ove Uredbe oduzimaju se na najmanje jednu godinu u sljedećim slučajevima:
1.  Ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 4. Uredbe (EZ) 1224/2009 dozvole za ribolov iz članka 4. stavaka 1. i 3. ove Uredbe oduzimaju se na najmanje jednu godinu u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
Amandman 100
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka a
(a) kad nisu ispunjeni uvjeti iz dozvole za ribolov u pogledu ograničenja uporabe alata, dopuštenih područja za obavljanje djelatnosti i po potrebi ograničenja ulova ili ribolovnog napora za vrste koje je dopušteno loviti; ili
(a) kad nisu ispunjeni uvjeti iz dozvole za ribolov u pogledu ograničenja uporabe alata, dopuštenih područja za obavljanje djelatnosti i ograničenja ulova i ribolovnog napora za vrste koje je dopušteno loviti;
Amandman 101
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka ba (nova)
ba) kad nisu prikupljeni, zabilježeni i dostavljeni podaci u skladu s člankom 8.;
Amandman 102
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka bb (nova)
bb) kad nisu ispunjeni zahtjevi zajedničke ribarstvene politike;
Amandman 103
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka bc (nova)
bc) bilo koji slučaj naveden u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 17f , posebno na temelju odredbi Poglavlja VII. – IX.
17f Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (SL L 286, 29.10.2008., str.1.).

Amandman 104
Prijedlog Uredbe
Članak 18. – stavak 2.
2. Stavak 1. ne primjenjuje se ako su navedeni propusti prouzročeni višom silom.
Briše se.

Amandman 105
Prijedlog Uredbe
Poglavlje 5. – naslov
PRIKUPLJANJE PODATAKA

PRIKUPLJANJE PODATAKA I SUKLADNOST

Amandman 106
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 1.
1.  Države članice prikupljaju podatke o svakoj aktivnosti dubokomorskog ribolova u skladu s pravilima o prikupljanju i točnosti podataka utvrđenima u višegodišnjem programu Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje bioloških, tehničkih, ekoloških i socioekonomskih podataka, koji je donesen u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 199/200818, te u drugim mjerama koje su donesene u skladu s tom Uredbom.
1.  Države članice prikupljaju podatke o svakoj aktivnosti dubokomorskog ribolova u skladu s pravilima o prikupljanju i razinama točnosti podataka utvrđenima u višegodišnjem programu Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje bioloških, tehničkih, ekoloških i socioekonomskih podataka, koji je donesen u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 199/200818 , te drugim mjerama koje su donesene u skladu s tom Uredbom. Države članice osiguravaju da postoje potrebni sustavi za lakše izvještavanje o ulovima ciljanih i usputnih vrsta, te o otkrivanju osjetljivih morskih ekosustava. Kad god je to moguće, izvještava se u stvarnom vremenu.
18 . SL L 60, 05.03.2008., str. 1.
18 . SL L 60, 5.3.2008., str. 1.
Amandman 107
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 1.a (novi)
1a.  Države članice uspostavljaju program pokrivenosti promatračima kako bi osigurale prikupljanje značajnih, pravovremenih i točnih podataka o ulovu i usputnom ulovu dubokomorskih vrsta, susretima s osjetljivim morskim ekosustavima i drugih značajnih podataka za učinkovitu provedbu ove Uredbe. Plovila koja koriste pridnene povlačne mreže ili jednostruke mreže stajaćice s dozvolom za ribolov ciljanih dubokomorskih vrsta podliježu prisutnosti promatrača od 100 %. Sva ostala plovila s dozvolom za ribolov dubokomorskih vrsta podliježu prisutnosti promatrača od 10 %.
Amandman 108
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 2.
2.  Zapovjednik plovila ili bilo koja druga osoba zadužena za upravljanje plovilom dužni su na brod primiti znanstvenog promatrača kojeg je država članica dodijelila njihovom plovilu, osim ako to nije moguće radi sigurnosti. Zapovjednik olakšava znanstvenom promatraču obavljanje njegovih zadaća.
2.  Zapovjednik plovila ili bilo koja druga osoba zadužena za upravljanje plovilom dužni su na brod primiti znanstvenog promatrača kojeg je država članica dodijelila njihovom plovilu, u skladu s uvjetima iz stavka 4 . Zapovjednik olakšava znanstvenom promatraču obavljanje njegovih zadaća.
Amandman 109
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 3. – točka a
(a) obavljaju svoje zadaće periodičnog prikupljanja podataka u skladu sa stavkom 1.;
(a) biti kvalificirani za obavljanje svojih obveza i zadaća kao znanstveni promatrači što uključuje sposobnost utvrđivanja vrsta pronađenih u dubokomorskim ekosustavima;
Amandman 110
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 3. – točka aa (nova)
(aa) bilježiti neovisno, u istom obliku koji se upotrebljava u očevidniku plovila, podatke o ulovu propisane u Uredbi (EZ) br. 1224/2009;
Amandman 111
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 3. – točka ab (nova)
(ab) bilježiti sve slučajeve izmjene ribolovnog plana iz članka 7. stavka 1.;
Amandman 112
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 3. – točka ac (nova)
(ac) dokumentirati nepredviđene susrete s osjetljivim morskim ekosustavima, uključujući prikupljanje podataka koji mogu biti korisni za zaštitu lokacije;
Amandman 113
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 3. – točka ad (nova)
(ad) bilježi dubine na kojima se alat koristi;
Amandman 114
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 3. – točka ae (nova)
(ae) podnijeti izvješće nadležnim tijelima države članice zastave u roku od 20 dana po završetku razdoblja promatranja, jedan primjerak izvješća to tijelo šalje Komisiji u roku od 30 dana po primitku pisanog zahtjeva Komisije
Amandman 115
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 3.a (novi)
3a.  Znanstveni promatrači ne smiju biti nijedno od sljedećeg:
(i) rođak zapovjednika plovila ili drugog časnika koji služi na plovilu kojem je promatrač dodijeljen;
(ii) zaposlenik zapovjednika plovila kojem su dodijeljeni;
(iii) zaposlenik predstavnika zapovjednika plovila;
(iv) zaposlenik društva koje nadzire zapovjednik ili njihov predstavnik;
(v) rođak predstavnika zapovjednika plovila.
Amandman 116
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 4.a (novi)
4a.  Prikupljanjem podataka može se omogućiti stvaranje partnerstva između znanstvenika i ribara te doprinijeti istraživanju područja u pogledu morskog okoliša, biotehnologije, znanosti o hrani, preradi i gospodarstvu.
Amandman 117
Prijedlog Uredbe
Članak 19. – stavak 6.
6.  Države članice podnose Komisiji na njezin zahtjev mjesečna izvješća o obavljenom ribolovnom naporu i/ili ulovima raščlanjenim prema ribolovnoj aktivnosti.
6.  Države članice podnose Komisiji na njezin zahtjev mjesečna izvješća o obavljenom ribolovnom naporu i/ili ulovima raščlanjenim prema ribolovnoj aktivnosti. Ta izvješća dostupna su javnosti.
Amandman 118
Prijedlog Uredbe
Poglavlje V.a (novo) – naslov
Poglavlje V.a

FINANCIJSKA POMOĆ

Amandman 119
Prijedlog Uredbe
Članak 19.a (novi)
Članak 19.a

Financijska pomoć za promjenu ribolovnog alata

1.  Ribarska plovila, koja za dubokomorski ribolov upotrebljavaju pridnenene povlačne mreže ili jednostruke mreže stajaćice, imaju pravo na financijsku pomoć Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za zamjenu ribolovnog alata i s tim povezane izmjene plovila, te za potrebno znanje i osposobljavanje, pod uvjetom da novi alat ima dokazivo bolju selektivnost u pogledu veličine i vrsta, manji i ograničen učinak na morski okoliš i osjetljive morske ekosustave te da ne povećava ribolovni kapacitet plovila, kako je ocijenila Komisija nakon savjetovanja s mjerodavnim neovisnim znanstvenim tijelom.
2.  Ribarska plovila imaju pravo na financijsku pomoć Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u svrhu smanjivanja i, po potrebi, uklanjanja neželjenog ulova dubokomorskih vrsta, posebno onih koje su najosjetljivije.
3.  Istom ribarskom plovilu Unije pomoć se odobrava samo jedanput.
4.  Uvjet za pristup financijskoj pomoći Europskog sklada za pomorstvo i ribarstvo potpuna je sukladnost s ovom Uredbom, zajedničkom ribarstvenom politikom i zakonodavstvom Unije o okolišu.
Amandman 120
Prijedlog Uredbe
Članak 20. – stavak 2.
2.  Komisiji se na neodređeno vrijeme dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13.
2.  Komisiji se na razdoblje od tri godine od + dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja trogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ovom produženju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja .
+ SL: molimo umetnuti datum stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 121
Prijedlog Uredbe
Članak 21. – stavak 1.
1.  Komisija u roku od šest godina od stupanja na snagu ove Uredbe, na temelju izvješća država članica i znanstvenih mišljenja koja u tu svrhu traži, ocjenjuje utjecaj mjera utvrđenih ovom Uredbom i utvrđuje do koje su mjere ispunjeni ciljevi iz članka 1. točaka (a) i (b).
1.  Do …+ Komisija na temelju izvješća država članica i znanstvenih mišljenja koja u tu svrhu traži, ocjenjuje utjecaj mjera utvrđenih ovom Uredbom i utvrđuje do koje su mjere ispunjeni ciljevi iz članka 1.
+ SL molimo umetnite datum četiri godine od stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 122
Prijedlog Uredbe
Članak 21. – stavak 2. – točka a
(a) plovila koja su počela upotrebljavati alat koji ima manji učinak na morsko dno te razvoj njihovih stopa odbacivanja ulova;
(a) plovila koja su počela upotrebljavati alat koji ima manji učinak na morsko dno te napredak u području sprečavanja, smanjenja i, gdje je moguće, iskorjenjivanje neželjenog ulova .
Amandman 123
Prijedlog Uredbe
Članak 21. – stavak 2. – točka e
(e) ribarstva kojima se upravlja samo u skladu s ograničenjima ribolovnog napora i djelotvornost pratećih mjera za okončanje odbacivanja ulova i za smanjenje ulova najranjivijih vrsta.
(e) djelotvornost pratećih mjera za okončanje odbacivanja ulova i za smanjenje ulova najosjetljivijih vrsta;
Amandman 124
Prijedlog Uredbe
Članak 21. – stavak 2. – točka ea (nova)
(ea) kvaliteta procjene učinka provedene u skladu s člankom 7.;
Amandman 125
Prijedlog Uredbe
Članak 21. – stavak 2. – točka eb (nova)
(eb) broj brodova i luka Unije na koje izravno utječe provedba ove Uredbe.
Amandman 126
Prijedlog Uredbe
Članak 21. – stavak 2. – točka ec (nova)
(ec) učinkovitost mjera uspostavljenih kako bi se osigurala dugoročna održivost dubokomorskih staleža i kako bi se spriječio usputni ulov neciljanih vrsta, posebno usputni ulov najosjetljivijih vrsta;
Amandman 127
Prijedlog Uredbe
Članak 21. – stavak 2. – točka ed (nova)
(ed) mjera u kojoj su osjetljivi morski ekosustavi učinkovito zaštićeni ograničavanjem dopuštenih ribolovnih aktivnosti u postojećim dubokomorskim ribolovnim područjima, zatvaranjima područja, pravilom nastavka plovidbe i/ili drugim mjerama;
Amandman 128
Prijedlog Uredbe
Članak 21. – stavak 2. – točka ee (nova)
(ee) primjena ograničenja od 600 metara dubine.
Amandman 129
Prijedlog Uredbe
Članak 21. – stavak 2.a (novi)
2a.  Na temelju ocjenjivanja iz stavaka 1. i 2. do... + Komisija po potrebi predlaže izmjene ove Uredbe.
+ SL molimo umetnite datum: pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 130
Prijedlog Uredbe
Članak 22. – stavak 1.
Posebne dozvole za ribolov izdane u skladu s Uredbom (EZ) br. 2347/2002 vrijede dok ih se ne zamijeni dozvolama za ribolov kojima se dopušta lov dubokomorskih vrsta, a koje su izdane u skladu s ovom Uredbom, no one u svakom slučaju vrijede najkasnije do 30. rujna 2012.

Posebne dozvole za ribolov izdane u skladu s Uredbom (EZ) br. 2347/2002 vrijede dok ih se ne zamijeni dozvolama za ribolov kojima se dopušta lov dubokomorskih vrsta, a koje su izdane u skladu s ovom Uredbom, no one u svakom slučaju vrijede najkasnije do …+ .

+ SL molimo umetnite datum godina dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 131
Prijedlog Uredbe
Prilog I.

Tekst koji je predložila Komisija

Prilog I.

Odjeljak 1.: Dubokomorske vrste

Znanstveni naziv Uobičajeni naziv Najosjetljivije (x)

Centrophorus granulosus

Centrophorus squamosus

Centroscyllium fabricii

Centroscymnus coelolepis

Centroscymnus crepidater

Dalatias licha

Etmopterus princeps

Apristuris spp

Chlamydoselachus anguineus

Deania calcea

Galeus melastomus

Galeus murinus

Hexanchus griseus

Etmopterus spinax

Oxynotus paradoxus

Scymnodon ringens

Somniosus microcephalus kostelj dubljinac

listoljuskavi morski pas

crni morski pas

kostelj portugalski

dugonosi baršunasti kostelj

drkovna

veliki kostelj crnac

dubokomorska mačka roda Apristuris spp

morski pas vrste Chlamydoselachus anguineus

kljunasti morski pas

mačka crnousta

morska mačka vrste Galeus murinus

pas glavonja

kostelj crnac

morski prasac jednoperajaš

morski pas vrste Scymnodon ringens

morski pas vrste Somniosus microcephalus x

x

x

x

x

x

x

x

Alepocephalidae

Alepocephalus Bairdii

Alepocephalus rostratus glatkoglavka

bairdijeva glatkoglavka

glatkoglavac Alepocephalus rostratus

Aphanopus carbo crni zmijičnjak

Argentina silus veliki srebrnjak

Beryx spp. ribe roda Beryx

Chaceon (Geryon) affinis riba vrste Chaecon (Geryon) affinis

Chimaera monstrosa

Hydrolagus mirabilis

Rhinochimaera atlantica čudnovati morski štakor

morski štakor Hydrolagus mirabilis

dugonosa himera Rhinochimaera atlantica

Coryphaenoides rupestris tuponosi grenadir

Epigonus telescopus velikookan crni x

Helicolenus dactilopterus jauk veliki

Hoplostethus atlanticus atlantski zrcalar x

Macrourus berglax grenadir

Molva dypterigia manjić morski

Mora moro

Antimora rostrata riba vrste Mora moro

antimora

Pagellus bogaraveo arbun velikog oka

Phycis blennoides tabinja bjelica

Hoplosthetus mediterraneus kirnja glavulja

Reinhardtius hippoglossoides grenlandska ploča

Cataetyx laticeps

Hoplosthetus mediterraneus mediteranski zrcalar

Macrouridae

osim Coryphaenoides rupestris i Macrourus berglax grenadiri

osim tuponosog grenadira ili sjevernoatlantskog grenadira

Nesiarchus nasutus skuša vrste Nesiarchus nasutus

Notocanthus chemnitzii jegulja vrste Nesiarchus nasutus

Raja fyllae

Raja hyperborea

Raja nidarosiensus raža Raja fyllae

arktička raža

raža Raja nidarosiensus

Trachyscorpia cristulata bodečnjak Trachyscorpia cristulata

Odjeljak 2.: dodatne vrste koje uređuje NEAFC

Brosme brosme kljovan

Conger conger ugor

Lepidopus caudatus zmijičnjak repaš

Lycodes esmarkii riba vrste Lycodes esmarkii

Molva molva manjić

Sebastes viviparus bodečnjak Sebastes viviparus

Izmjena

Prilog I.

Odjeljak 1.: Dubokomorske vrste

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Najosjetljivije (x)

Odgođena primjena članka 4. stavka 2. točke (c)

Centrophorus granulosus

Centrophorus squamosus

Centroscyllium fabricii

Centroscymnus coelolepis

Centroscymnus crepidater

Dalatias licha

Etmopterus princeps

Apristuris spp

Chlamydoselachus anguineus

Deania calcea

Galeus melastomus

Galeus murinus

Hexanchus griseus

Etmopterus spinax

Oxynotus paradoxus

Scymnodon ringens

Somniosus microcephalus

kostelj dubljinac

listoljuskavi morski pas

crni morski pas

kostelj portugalski

dugonosi baršunasti kostelj

drkovna

veliki kostelj crnac

dubokomorska mačka roda Apristuris spp

morski pas vrste Chlamydoselachus anguineus

kljunasti morski pas

mačka crnousta

morska mačka vrste Galeus murinus

pas glavonja

kostelj crnac

morski prasac jednoperajaš

morski pas vrste Scymnodon ringens

morski pas vrste Somniosus microcephalus

x

x

x

x

x

x

x

x

Alepocephalidae

Alepocephalus Bairdii

Alepocephalus rostratus

glatkoglavka

bairdijeva glatkoglavka

glatkoglavac Alepocephalus rostratus

Aphanopus carbo

crni zmijičnjak

Argentina silus

veliki srebrnjak

Beryx spp.

ribe roda Beryx

Chaceon (Geryon) affinis

riba vrste Chaecon (Geryon) affinis

x

Chimaera monstrosa

Hydrolagus mirabilis

Rhinochimaera atlantica

čudnovati morski štakor

morski štakor Hydrolagus mirabilis

dugonosa himera Rhinochimaera atlantica

x

x

x

Coryphaenoides rupestris

tuponosi grenadir

Epigonus telescopus

velikookan crni

x

Helicolenus dactilopterus

jauk veliki

Hoplostethus atlanticus

atlantski zrcalar

x

Macrourus berglax

grenadir

Molva dypterigia

manjić morski

Mora moro

Antimora rostrata

riba vrste Mora moro

antimora

x

x

Pagellus bogaraveo

arbun velikog oka

Phycis blennoides

tabinja bjelica

Polyprion americanus

kirnja glavulja

Reinhardtius hippoglossoides

grenlandska ploča

Cataetyx laticeps

x

Hoplosthetus mediterraneus

mediteranski zrcalar

x

Macrouridae

osim Coryphaenoides rupestris i Macrourus berglax

grenadiri

osim tuponosog grenadira ili sjevernoatlantskog grenadira

Nesiarchus nasutus

skuša vrste Nesiarchus nasutus

Notocanthus chemnitzii

jegulja vrste Nesiarchus nasutus

Raja fyllae

Raja hyperborea

Raja nidarosiensus

raža Raja fyllae

arktička raža

raža Raja nidarosiensus

x

Trachyscorpia cristulata

bodečnjak Trachyscorpia cristulata

Odjeljak 2.: dodatne vrste koje uređuje NEAFC

Lepidopus caudatus

zmijičnjak repaš

x

Lycodes esmarkii

riba vrste Lycodes esmarkii

Sebastes viviparus

bodečnjak Sebastes viviparus

Amandman 132
Prijedlog Uredbe
Prilog II. – točka 4.a (nova)
4a.  Komisija osigurava da se podaci u svim državama članicama prikupljaju pravovremeno i usklađeno, da su točni, pouzdani i potpuni.
Amandman 133
Prijedlog Uredbe
Prilog II. – točka 4.b (nova)
4b.  Komisija osigurava sigurno pohranjivanje prikupljenih podataka i, njihovu javnu dostupnost, osim u iznimnim okolnostima kad se zahtijeva odgovarajuća zaštita i povjerljivost ako se navedu razlozi za takva ograničenja.
Amandman 134
Prijedlog Uredbe
Prilog II.a (novi)
Prilog II.a

Ocjene učinka iz članka 7. stavka 2.

Među ostalim, ocjene učinka za uspostavu dubokomorskih ribolovnih aktivnosti iz članka 7. stavka 2., obuhvaćaju:

1. vrstu odnosno vrste ribolova koji se obavlja, uključujući vrste plovila i alata, ribolovna područja i raspon dubine na kojoj će se obavljati aktivnosti, pojedinačne ciljane vrste i moguće vrste usputnog ulova, razine ribolovnog napora i trajanje ribolova;
2. najbolje dostupne znanstvene i tehničke informacije o trenutnom stanju ribljih stokova i temeljne informacije o ekosustavima i staništima u ribolovnim područjima, s kojima će se uspoređivati buduće promjene;
3. utvrđivanje, opis i kartografiranje osjetljivih morskih ekosustava koji postoje u ribolovnom području ili će vjerojatno tamo nastati;
4. podatke i načine upotrijebljene za utvrđivanje, opisivanje i procjenu učinka aktivnosti, utvrđivanje nedostataka u znanju i ocjenjivanje nepouzdanosti u informacijama koje su predložene u procjeni;
5. utvrđivanje, opisivanje i ocjenjivanje pojava, opsega i trajanja učinka ribolovnih aktivnosti, uključujući kumulativnih učinaka ribolovnih aktivnosti, posebno na osjetljive morske ekosustave i niskoproduktivne ribolovne resurse u ribolovnom području;
6. predložene mjere ublažavanja i upravljanja koje treba upotrebljavati za sprečavanje znatnih negativnih učinka na osjetljive morske ekosustave i osiguravanje dugoročnog očuvanja i održivog upravljanja niskoproduktivnim ribolovnim resursima, te mjere za nadzor učinaka ribolovnih aktivnosti.

(1) SL C 133, 9.5.2013., str. 41.

Posljednje ažuriranje: 21. siječnja 2014.Pravna napomena