Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2006(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0464/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0464/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 16
CRE 14/01/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.16
CRE 15/01/2014 - 10.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0032

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 593kWORD 258k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας
P7_TA(2014)0032A7-0464/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας (2013/2006(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 157 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), το οποίο καλύπτει τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με θέμα «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση(1) ,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, στις 29 Νοεμβρίου 2012, για την έγκριση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020 με τίτλο «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (COM(2012)0710),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014-2020) (COM(2011)0834),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2012, με τίτλο «Στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα και των επιχειρήσεών του» (COM(2012)0433),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2008, με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις. Μια “Small Business Act” για την Ευρώπη» (COM(2008)0394),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 – Ένωση καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)0885),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» (COM(2012)0060),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2012, με τίτλο «Δράση για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2012)0299),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής – γέφυρα για ανάπτυξη και απασχόληση» (COM(2012)0341),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Πράσινη βίβλος – Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας» (COM(2013)0150),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Πράσινη βίβλος – Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (COM(2013)0169),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο: «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες – κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη» (COM(2008)0699) - (SEC(2008)2741),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών ειδών πολυτελείας» (SWD(2012)0286),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, που συνοδεύει την ανακοίνωση με θέμα «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική» (SWD(2012)0297),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ευρωπαϊκή έκθεση ανταγωνιστικότητας 2012. Δρέποντας τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης» (SWD(2012)0299),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Βιομηχανικές σχέσεις στην Ευρώπη 2012» (SWD(2013)0126),

–  έχοντας υπόψη τη συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή στις 18 Ιουνίου 2013, στη διαδικασία διαβούλευσης «TOP-10» με τις ΜΜΕ σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ (COM(2013)0446),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού κλάδου»(2) ,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2013, με τίτλο «Η συμμετοχή και η συμβολή των εργαζομένων ως πυλώνας της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και της ισορροπημένης εξόδου από την κρίση»(3) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τις επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ)(4) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας(5) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(6) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(7) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη(8) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους(9) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Πράξη για την Ενιαία Αγορά: Τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη»(10) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες(11) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον(12) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου(13) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050, ένα μέλλον με ενέργεια(14) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050(15) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με τις σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας(16) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση(17) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(18) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Ιουλίου 2013, σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης(19) ,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του, της 4ης Φεβρουαρίου 2013, μετά τη δήλωση της Επιτροπής, σχετικά με την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ενόψει των υφιστάμενων δυσκολιών (2013/2538(RSP)),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3208ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2011 με τίτλο «Βιομηχανική δομή στην ΕΕ το 2011 – Τάσεις και απόδοση», που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που προέκυψε από μια έρευνα για τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής «ΕΕ 2020», με τίτλο «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», η οποία διεξάχθηκε τον Απρίλιο του 2013 για λογαριασμό της Επιτροπής Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη. Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική»(20) ,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, της 11ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη»(21) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0464/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση, ενώ αντιμετωπίζει επίσης πολλά προβλήματα που βλάπτουν την ανταγωνιστικότητά της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά στοιχεία που παρέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φιλόδοξα, αλλά υπόκεινται σε προϋποθέσεις καθώς σχετίζονται με πολλούς παράγοντες που δεν έχουν ακόμη σαφώς προσδιοριστεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία της Ευρώπης διαδραματίζει βασικό ρόλο και αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης όσον αφορά την κρίση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανταγωνιστές της Ευρώπης στον τομέα της βιομηχανίας έχουν εδώ και χρόνια αναπτύξει ισχυρές βιομηχανικές στρατηγικές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται μια στρατηγική για να αντιμετωπίσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και να δώσει εναρκτήρια ώθηση σε μια νέα οικονομική δυναμική·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι αξιέπαινη για το γεγονός ότι ξεκινά την εφαρμογή μιας βιομηχανικής πολιτικής μέσα από την ανακοίνωσή της, που έχει ως στόχο να οργανώσει την ανάκαμψη της βιομηχανίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό μέλλον της Ευρώπης ως βιομηχανικού τόπου έγκειται σε μια δυναμική επιχείρηση εκσυγχρονισμού, η οποία θα ενισχύσει τα κέντρα καινοτομίας και θα εξαλείψει τα ελλείμματα ανάπτυξης των βιομηχανικά και διαρθρωτικά αδύναμων περιφερειών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα πιστώσεων περιορίζει τις επενδύσεις, καθώς εμποδίζει την καινοτομία και την εφαρμογή νέων αποδοτικών τεχνολογιών· ως εκ τούτου, η βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη απαιτεί μια εύρωστη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική που θα προωθεί τις επενδύσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης στη νότια Ευρώπη είναι πιο αυστηρές και απαιτούν εξατομικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εμπνευσθούν από τις μεθόδους βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων που στέφθηκαν με επιτυχία στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισήμανε ότι οι βιομηχανίες της ΕΕ μπορεί να αποκαταστήσουν την ελκυστικότητά τους λόγω της αναμενόμενης μείωσης των παγκόσμιων μισθολογικών διαφορών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμόρφωση καλύτερων γενικών συνθηκών για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική συνεπάγεται την επίτευξη και την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης πρέπει να είναι η διασφάλιση των τομέων μεταποίησης και τεχνογνωσίας, η οποία θα της επιτρέψει να ανακτήσει τάχιστα την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της ενέργειας για τη βιομηχανία και οι αυξανόμενες διαφορές όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας ανάμεσα στην Ευρώπη και σε άλλες βιομηχανικές χώρες (ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες) θα διαδραματίσουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι τρέχουσες τάσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, είναι αναγκαίο η ανανέωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να βασιστεί στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων, εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανία θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται μια προσέγγιση για τη βιομηχανική πολιτική, η οποία να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την αξιοπρεπή εργασία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μείζονες κοινωνιακές προκλήσεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της συνεκτικότητας μεταξύ της ενεργειακής, της κλιματικής, της περιβαλλοντικής, της βιομηχανικής και της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ είναι απαραίτητη για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των στόχων της κλιματικής πολιτικής και της προστασίας του περιβάλλοντος και των στόχων της αναγέννησης της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη (RISE)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύχθηκε πολύ ταχύτερα τις τελευταίες δεκαετίες από ό,τι η παραγωγικότητα των πόρων, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος εργασίας ανέρχεται σε λιγότερο από 20% ενός προϊόντος και το κόστος για τους πόρους ανέρχεται στο 40%·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ διαθέτει επίσης τεράστιες δυνατότητες καινοτομίας, καθώς έξι κράτη μέλη της βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των 50 πιο καινοτόμων χωρών του κόσμου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική πολιτική διαθέτει σημαντική κοινωνική διάσταση που επηρεάζει όλα τα κοινωνικά στρώματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική απαιτεί ισχυρό εργατικό δυναμικό, τη στιγμή που κατά μέσο όρο εκπαίδευση έχει λάβει μόνο το 7% του εργατικού δυναμικού με χαμηλή ειδίκευση·

Μια στρατηγική για την «Αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη» (RISE): Αρχές, στόχοι και διακυβέρνηση

1.  επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική (IP), δεδομένου ότι η εν λόγω εστίαση είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, καθώς διασφαλίζει μακρόπνοη ευημερία και λύνει το πρόβλημα της ανεργίας, δεδομένου ότι η βιομηχανία δημιουργεί μία στις τέσσερεις θέσεις απασχόλησης, παρέχοντας απασχόληση σε περίπου 34 εκατομμύρια ανθρώπους· υπογραμμίζει ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει τις συγκριτικές αδυναμίες στην οικονομία της ΕΕ, είτε πρόκειται για έλλειψη σε επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη είτε για ανάπτυξη των ενεργειακών τιμών είτε για γραφειοκρατία είτε για δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι στη βιομηχανία αναλογεί το 80% των δαπανών στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και ότι περίπου το 75% των ευρωπαϊκών εξαγωγών αποτελείται από βιομηχανικά αγαθά· τονίζει ότι στη βιομηχανία οφείλεται μεγάλο μέρος της δημιουργίας αξίας στην οικονομία, καθώς κάθε θέση απασχόλησης στη βιομηχανία δημιουργεί περίπου δύο επιπλέον θέσεις στους τομείς εφοδιασμού και παροχής υπηρεσιών·

2.  τονίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική δύναμη και σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται σε μια στρατηγική για την αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη (RISE), η οποία επιδιώκει την τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική καινοτομία προς την κατεύθυνση μιας τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία περιλαμβάνει μια στρατηγική αποτελεσματικότητας που επανεκβιομηχανίζει την Ευρώπη, ενισχύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία στο σύνολό της και λειτουργεί ως απάντηση στις αναδυόμενες κοινωνικές προκλήσεις· υποστηρίζει ότι η RISE θα μπορέσει να δημιουργήσει νέες αγορές, μεταξύ άλλων για νέα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας και αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό δυναμισμό, εμπιστοσύνη και ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η διατήρηση ισχυρών κατασκευαστικών τομέων και τεχνογνωσίας και ότι οι ανοικτές αγορές, η διαθεσιμότητα ενέργειας και πρώτων υλών καθώς και η αποδοτική χρήση της καινοτομίας, της ενέργειας και των πρώτων υλών αποτελούν βασικούς πυλώνες για μια τέτοια στρατηγική ανταγωνιστικότητας· σημειώνει επίσης τη σπουδαιότητα των αξιόπιστων και προσανατολισμένων προς το μέλλον υποδομών για τις μεταφορές, την παραγωγή και διανομή ενέργειας, καθώς και για τις τηλεπικοινωνίες·

3.  θεωρεί ότι η RISE πρέπει να ενταχθεί σε μια οικολογική και κοινωνική οικονομία αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές της επιχειρηματικότητας, του θεμιτού ανταγωνισμού, του μακρόπνοου στόχου της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, της χρηστής δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικών κανονισμών-πλαισίων που λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον· δηλώνει ότι η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι συνεκτική, με όραμα που καθοδηγείται από την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, η οποία ενισχύει τους κατασκευαστικούς τομείς και την τεχνογνωσία καθώς και την κυκλική οικονομία· επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν η βιομηχανία και οι εταιρείες ως προαγωγοί της βιωσιμότητας καθώς και τη σημασία της διαφάνειας στις αλυσίδες εφοδιασμού·

4.  τονίζει ότι η RISE απαιτεί μία βραχείας διάρκειας ατζέντα για τη διασφάλιση των μέσων παραγωγής και της τεχνογνωσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες προκλήσεις (πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, αναδιαρθρώσεις, αθέμιτος ανταγωνισμός) σε ορισμένους τομείς καθώς και ένας οδικός χάρτης και ένα χρονοδιάγραμμα μέσα σε μακρόπνοο πλαίσιο βασισμένο σε μια προσέγγιση με σαφείς και σταθερούς στόχους, δείκτες βασισμένους στην επιστήμη καθώς και μια προσέγγιση με βάση την κυκλική οικονομία και τον κύκλο ζωής, προσέγγιση η οποία διευκολύνει και ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, προάγει δε τον εκσυγχρονισμό, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσα από μια πολιτική που λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα αξίας και καλύπτει επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, δίνει τη δέουσα προσοχή στις βασικές βιομηχανίες και ευνοεί τη διατήρηση της αλυσίδας παραγωγής στην Ευρώπη· θεωρεί ότι ένας τέτοιος εκσυγχρονισμός πρέπει να βασίζεται τόσο στις βασικές βιομηχανίες όσο και στους νέους τομείς βιομηχανίας και ότι πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να προωθεί τη μεγέθυνση που τηρεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης·

5.  τονίζει ότι η βιομηχανική πολιτική περιλαμβάνει όλους τους τομείς πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στη βιομηχανία· αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κοινωνιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχει θέσει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στόχους, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών στόχων για την ενέργεια, τους πόρους, την απασχόληση, τη βιομηχανία και το κλίμα, πρέπει δε να ενσωματωθεί αποτελεσματικά στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για επενδύσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ανακοίνωσή της σχετικά με τις δεσμεύσεις της για τη βιομηχανική πολιτική, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, των εργαζομένων και των πολιτών στην ενωσιακή δράση·

6.  διαπιστώνει ότι το μερίδιο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επί του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ έχει μειωθεί από 20% σε 15% μέσα σε 15 έτη·

7.  πιστεύει ότι η RISE πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη φιλόδοξων και ρεαλιστικών βιομηχανικών στόχων· σημειώνει ότι ο πρωταρχικός στόχος, δηλαδή ποσοστό απασχόλησης 20%, θα απαιτούσε ετησίως τη δημιουργία τουλάχιστον 400 000 νέων θέσεων εργασίας στη βιομηχανία· προτείνει ο στόχος του 20% να αντιμετωπιστεί ως κατευθυντήριος στόχος, ευθυγραμμισμένος με τους στόχους 20/20/20 της ΕΕ·

8.  πιστεύει ότι οι στόχοι πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη νέα βιομηχανική πραγματικότητα, όπως την ενοποίηση των τομέων της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών, καθώς και τη στροφή προς µια οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να τεκμηριώσει τις προσπάθειές της ως προς τους στόχους και να επανεξετάσει την κατάταξη των βιομηχανικών τομέων·

9.  υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες των βιομηχανικών τομέων επιτρέπουν την αντιμετώπιση των κρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της οικονομίας υπηρεσιών που δημιουργούν γύρω από την παραγωγή τους·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να τιμήσει τη δέσμευσή της για την παραγωγή δεικτών με τους οποίους θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται η διαδικασία αναβιομηχάνισης· τονίζει πως οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι όχι μόνο ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί, προκειμένου να εξασφαλιστεί πως η διαδικασία αυτή θα είναι βιώσιμη και συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος·

11.  αναμένει ότι, αν εφαρμοστεί σωστά, η RISE θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη βιομηχανία και να επαναπατρίσει τη βιομηχανική παραγωγή στην ΕΕ, δίνοντας προσοχή στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ειδικές περιφερειακές και τοπικές βιομηχανικές κουλτούρες και τη ζήτηση και ενισχύοντας παράλληλα σημαντικούς για μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία αναδυόμενους τομείς·

12.  τονίζει ότι η RISE θα επιτύχει μόνο εάν στηριχθεί σε ένα επαρκές, σαφές και προβλέψιμο μακροοικονομικό πλαίσιο, που αποφεύγει τις αντικρουόμενες πολιτικές, και στους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και προώθηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· λυπάται που η επικρατούσα μακροοικονομική πολιτική της ΕΕ δεν εξασφαλίζει επαρκή πρόσβαση στα κεφάλαια που προορίζονται για τις επενδύσεις και την καινοτομία, και συγκεκριμένα για τις ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, αντίκειται στην βιομηχανική πολιτική· απαιτεί, στο πλαίσιο αυτό, μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκή στρατηγική πράσινης μεγέθυνσης, και αποδοκιμάζει τις περικοπές του Συμβουλίου στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), τομέας 1Α, ιδίως των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020», COSME και του μέσου «Συνδέοντας την Ευρώπη»· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν ουσιαστικά τη χρηματοδοτική δύναμη των εν λόγω προγραμμάτων·

13.  υπογραμμίζει ότι η δημιουργία ίδιων πόρων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα μπορούσε να ευνοήσει την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης·

14.  τονίζει ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια, καθώς επί του παρόντος κυριαρχούν στην ΕΕ και στα κράτη μέλη πολλές διαφορετικές πρακτικές και τάσεις στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής·

15.  χαιρετίζει την εγκάρσια προσέγγιση της Επιτροπής στη βιομηχανική πολιτική και τονίζει τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία θα είναι και συνεκτική και συντονισμένη σε όλους τους τομείς πολιτικής (όπως του ανταγωνισμού, του εμπορίου, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, των διαρθρωτικών ταμείων, της ενιαίας αγοράς κ.λπ.) που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της RISE· υπενθυμίζει σχετικά το παράδειγμα της ΕΚΑΧ, το οποίο αποδεικνύει ότι η επιτυχημένη, ολοκληρωμένη και καινοτόμα δράση στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής είναι εφικτή και ότι παράγει μεγέθυνση και απασχόληση, προάγει την ολοκλήρωση και έχει χαρακτήρα κοινωνικής εταιρικής σχέσης· υποστηρίζει ότι η RISE πρέπει να βασίζεται σε οριζόντια και όχι σε κάθετη προσέγγιση για τη βιομηχανική πολιτική· πιστεύει ότι, με όλη τη δέουσα προσοχή στις βασικές βιομηχανίες, τα μέτρα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς πρέπει να στηρίζουν τις αλυσίδες αξίας ή σε συνεργατικούς σχηματισμούς με υψηλό δυναμικό μεγέθυνσης και να συνδέονται με την τομεακή εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης προστιθέμενης αξίας καθώς και την καινοτομία, τις δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και τη δημιουργικότητα· επισημαίνει σχετικά τις τομεακές στρατηγικές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (CARS 2020) και της βιομηχανίας χάλυβα (σχέδιο δράσης για τον χάλυβα) και αναμένει από την Επιτροπή να στηρίξει αυτές τις στρατηγικές με τη λήψη κατάλληλων μέτρων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εστιασθούν σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνογνωσία, από μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της Ε&Α και από τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας της διαδικασίας·

16.  προτείνει στην Επιτροπή να μελετήσει εις βάθος και ανά τομέα την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής στις αλυσίδες παγκόσμιας παραγωγής, για να προσδιορίσει το πόσο εδραιωμένοι είναι οι διάφοροι βιομηχανικοί τομείς στα διάφορα κράτη μέλη της Ένωσης, και να θεσπίσει μια πιο αποτελεσματική κοινή στρατηγική για την προστασία των ευρωπαϊκών βιομηχανικών συμφερόντων·

17.  φρονεί ότι η ΕΕ χρειάζεται έναν έξυπνο συνδυασμό μεταξύ ιδιωτικού βιομηχανικού τομέα και δημόσιων οργανισμών προκειμένου να ενισχυθεί ο σχηματισμός αλυσίδων αξιών στην ΕΕ.

18.  τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής θα είναι μία από τις βασικές πολιτικές της ΕΕ που θα ενθαρρύνουν τη βιομηχανική καινοτομία μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης, προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στα προβλήματα που συνδέονται με την αειφόρο ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και την αποδοτική χρήση των πόρων, τόσο υλικών όσο και ανθρώπινων· εκτιμά ως εκ τούτου ότι η ενίσχυση που θα προέλθει από τη μελλοντική πολιτική συνοχής και από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχει κομβικό ρόλο για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ και των περιφερειών της μέσω μιας πραγματικά σύγχρονης, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμης και εξαιρετικά ανταγωνιστικής βιομηχανικής πολιτικής· ζητεί έναν καλύτερο συντονισμό και καλύτερες συνέργειες μεταξύ της πολιτικής της συνοχής και των προγραμμάτων Horizon 2020, προκειμένου να δημιουργηθούν περιφερειακά φυτώρια καινοτομιών και να μεγιστοποιηθούν οι καινοτομίες σε επίπεδο περιφερειών·

19.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει αποτελεσματική, ολοκληρωμένη δομή διακυβέρνησης, στην οποία να συμπεριλαμβάνονται η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχεται στην έκθεση Lange για τη βιομηχανία, σχετικά με τη σύσταση μόνιμης ειδικής ομάδας της Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, η οποία θα απαρτίζεται από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις, θα λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων και θα συντονίζει και θα παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τις εξελίξεις της βιομηχανικής πολιτικής και ζητεί από την Επιτροπή να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο ετησίως έκθεση σχετικά με την πρόοδο της RISE και τον βαθμό στον οποίο πληρούνται οι προσδοκίες της με τα διαθέσιμα εργαλεία· προτείνει οι ειδικές ομάδες που ασχολούνται με τους άξονες δράσης προτεραιότητας, να υποβάλλουν επίσης ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί επίσης της Επιτροπή να μελετήσεις και να προσδιορίσει τις προκλήσεις πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και αναδιαρθρώσεων τις οποίες αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία και συγκεκριμένοι τομείς, με σκοπό να προταθούν βραχυπρόθεσμες λύσεις, καλεί δε την Επιτροπή να παρακολουθεί κάθε μεταφορά ευρωπαϊκών παραγωγικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό της ΕΕ· τονίζει ότι για να επιτευχθεί η RISE χρειάζεται η συμμαχία και η συνεργασία των ενδιαφερομένων φορέων από διάφορους τομείς της βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ), τα εργατικά σωματεία, τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών, όπως οργανισμοί προστασίας των καταναλωτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις· καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση του άρθρου 173 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την προώθηση της RISE και να διαχειρίζεται τους πόρους της αποτελεσματικότερα·· τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο η Ένωση προβάλλει τη βιομηχανική πολιτική της στο κοινό και ιδιαίτερα τους νέους, προκειμένου να ενισχυθεί η σημασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, των επαγγελμάτων και της τεχνογνωσίας της·

20.  πιστεύει ότι ο σχεδιασμός της RISE πρέπει να προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, το οποίο ενθαρρύνει επενδυτικές ροές καθ’ όλη την ΕΕ και τις περιφέρειές της, ιδίως στον Νότο της Ευρώπης, για να αναζωογονηθεί η μεγέθυνση, ιδίως μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και της διαμόρφωσης ομίλων, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών και περιφερειακών ομίλων καθώς και τέτοιων επιχειρηματικών δικτύων·

21.  εξαίρει το έργο του αντιπροέδρου Tajani ως προς τον στενότερο συντονισμό της βιομηχανικής πολιτικής στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας· αναγνωρίζει ότι η βιομηχανική πολιτική για τη RISE πρέπει να αποτελεί κοινή βάση για την ΕΕ, αλλά τονίζει ότι πρέπει να λάβει υπόψη τις διαφορετικές εθνικές και περιφερειακές συνθήκες και να συντονιστεί με τη βιομηχανική πολιτική των κρατών μελών· υποστηρίζει την ιδέα να ενισχυθεί το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο, σε συντονισμό με την Επιτροπή, συμβάλλει στον κατακόρυφο συντονισμό των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών· επισημαίνει ότι μεταξύ άλλων η έξυπνη κανονιστική ρύθμιση και η μειωμένη γραφειοκρατία αποτελούν ουσιώδη προϋπόθεση για τη βιομηχανική μεγέθυνση·

22.  πιστεύει ότι οι διάφορες βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συμμετέχουν πλήρως και να ενεργούν συντονισμένα στη διαδικασία αναβιομηχάνισης, στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων, του δυναμικού και των ισχυρών σημείων της βιομηχανίας στην επικράτειά τους καθώς και στη ζωογόνηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν στοιχείο ενεργητικού, των οποίων το μέγεθος και η δυνατότητα αντίδρασής τούς επιτρέπει να προσαρμόζονται στις αλλαγές, έχουν όμως πληγεί εντονότερα από την κρίση·· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά προγράμματα υποστήριξης και παρακολούθησης για τις ΜΜΕ και να διευκολύνουν τις ΜΜΕ να γίνουν βιομηχανικοί πρωτοπόροι στον τομέα τους· επιδοκιμάζει το έργο που έχει αναλάβει η Επιτροπή Περιφερειών καθώς και το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης για τον εξορθολογισμό της ενωσιακής χρηματοδότησης, με στόχο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

23.  καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων στις Συνθήκες, να θεσπίσουν μια κοινή βιομηχανική πολιτική με στόχο και μέσα συγκρίσιμα με εκείνα της κοινής γεωργικής πολιτικής, στα οποία θα περιλαμβάνονται ο πραγματικός διακρατικός συντονισμός για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής, τη θέσπιση σημαντικών χρηματοπιστωτικών μέσων και των εργαλείων ρύθμισης των αγορών που διαθέτουν οι άλλες μεγάλες παγκόσμιες εμπορικές ζώνες, όπως το νομισματικό εργαλείο ή κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της βιομηχανίας της Ένωσης, τηρώντας παράλληλα τη διεθνή νομοθεσία·

24.  επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής στους παραγωγούς, ιδίως στους βιομήχανους, και όχι μόνο στους καταναλωτές·

25.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων κατά του μισθολογικού και του κοινωνικού ντάμπινγκ και σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων και στην αναδιάρθρωση·

Μια «επίθεση» καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και βιώσιμης τεχνολογίας

26.  τονίζει ότι μια στρατηγική καινοτομίας, αποτελεσματικότητας και νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας για τη βιωσιμότητα, σε συνδυασμό με νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας και προηγμένης βιομηχανικής παραγωγής έχει τη δυνατότητα να αναζωογονήσει και να εκσυγχρονίσει τη βιομηχανική βάση της ΕΕ, διευερύνοντας τον περιφερειακό και παγκόσμιο πυρήνα ανταγωνιστικότητας πιστεύει ότι η καινοτομία πρέπει να προωθηθεί σε όλους τους τομείς, λαμβανομένων υπόψη όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, από τα εργοστάσια και τις μη τεχνολογικής καινοτομίας επιχειρήσεις έως τα υψηλής τεχνολογίας εργαστήρια του τομέα Ε&Α· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, πόση σημασία έχει να συμμετέχουν ενεργά οι εργαζόμενοι στη διαδικασία καινοτομίας, τονώνοντας τις καινοτόμες εταιρείες που έχουν ηγετικό ρόλο από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον και θεωρεί θεμελιώδες να διασφαλιστούν συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λειτουργούν και να είναι ανταγωνιστικές· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η γνωστική βάση της Ευρώπης, να μειωθεί ο κατακερματισμός με την προώθηση της αριστείας στην επιστήμη και την εκπαίδευση, να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέπουν τη μετατροπή των αξιόλογων ιδεών σε εμπορεύσιμα προϊόντα και να ενισχυθεί η πρόσβαση καινοτόμων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον και να εξαλειφθούν οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, δημοσιοποιώντας σε όλη την Ευρώπη τα οφέλη της καινοτομίας· τονίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο ότι θα πρέπει να συνεκτιμάται ιδιαίτερα η ετήσια έκθεση καινοτομίας της Επιτροπής (Πίνακας αποτελεσμάτων για την Ένωση καινοτομίας, 2013), η οποία καταδεικνύει τον τρόπο που επιδρούν οι καινοτομίες στην ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, παρέχει συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και επισημαίνει τα σχετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες των οικείων συστημάτων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας·

27.  πιστεύει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ, που διατίθενται για την έρευνα και την καινοτομία, πρέπει να δρουν ως καταλύτης και να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με διάφορα ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά μέσα καθώς και κονδύλια· υπενθυμίζει τον στόχο του 3% για την έρευνα και την ανάπτυξη, με τα δύο τρίτα να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα· στηρίζει τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει την επαρκή μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα·

28.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ποσοστό 4% των κεφαλαίων θα διατεθεί με ειδικό μέσο αποκλειστικά για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

29.  επικροτεί την εστίαση της Επιτροπής στον οικολογικό σχεδιασμό, την ανακύκλωση με προσέγγιση «από λίκνο σε λίκνο» , τα νέα κριτήρια βιωσιμότητας για κατασκευαστικά προϊόντα και διαδικασίες, καθώς και την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο αντίληψης της κυκλικής οικονομίας· ζητεί να υπάρξουν νομοθετικές προτάσεις και μελέτες σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων, για να λαμβάνονται υπόψη η βιωσιμότητα μίας επένδυσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της απόσβεσης σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τη λογική του κύκλου ζωής μέσω μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων (ΟΠΠ) που εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος (προσέγγιση «από λίκνο σε λίκνο»)·

30.  επιδοκιμάζει τους άξονες δράσης της Επιτροπής καθώς και τις δυνητικές ΣΔΙΤ· ανησυχεί, ωστόσο, επειδή δεν έχουν συμπεριληφθεί επαρκώς τα μαζικά δεδομένα και οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει καταλλήλως αυτές τις εξελίξεις· θεωρεί ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες έχουν καίρια σημασία για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της ΕΕ και ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση στην ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, η προώθηση των επενδύσεων σε ευρυζωνικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να επιτευχθούν ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και η χρήση οπτικών ινών στα δίκτυα πρόσβασης, θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών με βάση τους άξονες δράσης, προωθώντας συνέργειες και διαχύσεις μεταξύ τους·

31.  τονίζει τον βασικό ρόλο της ΤΠΕ στη μετάβαση προς μία βιώσιμη οικονομία, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η η απεξάρτηση από τους υλικούς πόρους, η οικολογική εποπτεία, η αποδοτικότητα στις μεταφορές και τις υλικοτεχνικές υποδομές, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η υγειονομική περίθαλψη επιδοκιμάζει τη νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική για την ηλεκτρονική, η οποία στοχεύει στον διπλασιασμό της ενωσιακής παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (τσιπ) στο 20 % της παγκόσμιας παραγωγής· επιμένει για την περαιτέρω προώθηση της υιοθέτησης ΤΠΕ σε παραδοσιακούς τομείς της βιομηχανίας και για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης·

32.  επικροτεί τον άξονα δράσης για προηγμένη μεταποίηση· πιστεύει ότι μπορεί να αντλήσει οφέλη από ΣΔΙΤ όπως η SPIRE· πιστεύει ότι αποτελεί προτεραιότητα η δημιουργία μιας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας έως το 2016 στον τομέα της μεταποίησης προστιθέμενης αξίας· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις εμπειρίες του κέντρου ευρωπαϊκής εμπειρογνωμοσύνης για τις ΣΔΙΤ της ΕΤΕ στη μελλοντική ΣΔΙΤ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει συνέργειες στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης και μεταξύ των κρατών μελών, της βιομηχανίας και των ερευνητικών ινστιτούτων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό το Εθνικό δίκτυο των ΗΠΑ για την καινοτομία στον τομέα μεταποίησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο·

33.  επιδοκιμάζει τον άξονα δράσης όσον αφορά τα έξυπνα δίκτυα και θεωρεί ότι θα ωφελείτο αν διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής του και προσέθετε περισσότερες προτάσεις· συνιστά το έργο του να περιλαμβάνει επίσης τις πτυχές της επαρκούς ενεργειακής υποδομής, ενεργειακής αποθήκευσης και εφεδρικής ισχύος, οι οποίες αναφέρθηκαν από την Επιτροπή, όπως ένα ηλεκτρικό δίκτυο υψηλής απόδοσης με γραμμές διασύνδεσης, το οποίο συμβάλλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και μπορεί να διαχειρίζεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια, καθώς και ψηφιακές υποδομές υψηλής τεχνολογίας·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια πολιτική σχετικά με τους συνεργατικούς σχηματισμούς, υπό μορφή συνεργασίας, ιδίως στις αλυσίδες αξίας, μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, τα οποία επίσης ενθαρρύνουν την οργανική ανάδυση συνεργατικών σχηματισμών από κάτω προς τα πάνω, εν είδει ανταποκρίσεως στις επιχειρηματικές ή/και ερευνητικές ανάγκες· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών, ιδίως με σκοπό να ενσωματωθούν ασθενέστερες διαρθρωτικά περιφέρειες στην ευρωπαϊκή βιομηχανική αλυσίδα αξίας, βάσει του ανταγωνισμού σε ενωσιακή κλίμακα, που ενθαρρύνει τη συμμετοχή υποεκπροσωπούμενων χωρών/περιφερειών και εξασφαλίζει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητικών κοινοτήτων όλων των κρατών μελών· πιστεύει ότι αυτό συνιστά πτυχή καίριας σημασίας, που πρέπει να ενσωματωθεί στις περιφερειακές βιομηχανικές πολιτικές· επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να δώσει αρκετή προσοχή στη στήριξη των υπαρχόντων συνεργατικών σχηματισμών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει συνεργατικούς σχηματισμούς αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω του μελλοντικού πράσινου σχεδίου δράσης για τις ΜΜΕ·

35.  επικροτεί τη στρατηγική για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), όπου η ΕΕ έχει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το δυναμικό να αυξήσει την ισχυρή ερευνητική της βάση, αλλά πιστεύει ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την εξασφάλιση αυτού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος· στηρίζει τις προτεινόμενες δράσεις για τη βελτίωση του συντονισμού και των συνεργειών μεταξύ πολιτικών και μέσων, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», της ΕΤΕ, των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και λοιπών δημόσιων και ιδιωτικών ταμείων· επικροτεί πρωτοβουλίες που προωθούν δράσεις σχετικά με τις ΒΤΓΕ, ειδικά στο πλαίσιο συνεργατικών σχηματισμών, και ενισχύουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να αποτρέψει τη δημιουργία κλειστών κυκλωμάτων για μεμονωμένες κοινοπραξίες ή μεμονωμένες εταιρείες· σημειώνει ότι η χρηματοδότηση της ερευνητικής υποδομής πρέπει να είναι προς όφελος πολλαπλών φορέων και προς χρήση από πολλαπλούς φορείς·

36.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα δίκτυα επικοινωνίας με βάση το παράδειγμα των σχεδίων Smart Cities (Έξυπνες πόλεις), χάρη στη συνεργασία μεταξύ περιφερειών, πόλεων και επικρατειών, για τη διαχείριση των κοινών υπηρεσιών, την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας με αποδοτικό τρόπο, παροτρύνοντας παράλληλα τις προσπάθειες ενεργειακής αναβάθμισης που ευνοούν, για παράδειγμα, την κατασκευή κτηρίων υψηλής τεχνολογίας και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης·

37.  σημειώνει τον κυρίαρχο προσανατολισμό «ώθησης της τεχνολογίας» των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της Επιτροπής· πιστεύει ότι υπάρχει μια γενικότερη ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων και των δραστηριοτήτων που αφορούν τη ζήτηση της αγοράς και μπορούν να εισάγουν αποτελεσματικά τις λύσεις στις αγορές·

38.  καλεί την Επιτροπή να συνδέσει εργαλεία πολιτικής από την πλευρά της προσφοράς με αντίστοιχα εργαλεία από την πλευρά της ζήτησης μέσω της δημιουργίας συμπράξεων καινοτομίας (όπως αυτές που αφορούν ευφυείς πόλεις, ενεργό γήρανση ή πρώτες ύλες) και της ανάπτυξης «πρωτοπόρων αγορών», με στόχο την προώθηση της εμπορίας νέων προϊόντων/υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας·

39.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική που διασφαλίζει την προσέλκυση ξένων ταλέντων στην Ευρώπη, διατηρώντας ταυτόχρονα τις σχέσεις με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ταλέντα του εξωτερικού· τονίζει τη σημασία της σύνδεσης με κοινότητες ομογενών της ΕΕ, ενθαρρύνοντάς τες να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις επαφές τους για επιχειρηματικές ευκαιρίες εντός ΕΕ·

40.  φρονεί πως η προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων μπορεί να στηρίξει την ανάκαμψη αγροτικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και τη διάσπαρτη τοπική ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ως κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της οικονομίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος, την προστασία των καλλιεργειών και των οικισμών, καθώς την πρόληψη διάβρωσης και κατολισθήσεων·

41.  θεωρεί ότι ο τομέας των βιοεπιστημών είναι ένας στρατηγικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων των δυνατοτήτων του για καινοτομία, της θέσης του στην ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή, της σημασίας του όσον αφορά τη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, της ικανότητάς του για εξαγωγή προϊόντων εκτός της Ένωσης·

42.  θεωρεί ότι για την ανάπτυξη της βιομηχανικής πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί σε πολιτικές επιλογές και να επικεντρωθεί σε στρατηγικούς τομείς που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προκλήσεις, ενώ θα αξιοποιείται ως βάση η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία· παροτρύνει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια ατζέντα στρατηγικής για την ευρωπαϊκή βιομηχανία των βιοεπιστημών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική»·

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και άνοιγμα των εξωτερικών αγορών για την RISE

43.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά παίζει κεντρικό ρόλο ως εγχώρια αγορά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική εσωτερικής αγοράς που ενθαρρύνει την καινοτομία με βάση τη ζήτηση, προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να δημιουργούνται νέες αγορές, επιχειρηματικά μοντέλα και βιομηχανικοί τομείς· επισημαίνει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τη διάδοση των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης στην αγορά· τονίζει ότι προβλέψιμοι κανόνες και πρότυπα στην εσωτερική αγορά –που εφαρμόζονται αποτελεσματικά στα κράτη μέλη– θα συμβάλουν στο να αποκτήσουν οι εταιρείες σταθερές προοπτικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν επειγόντως την ενιαία αγορά στους τομείς των αγαθών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, των πράσινων προϊόντων (όπως προβλέπονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της) και των επιχειρηματικών κεφαλαίων και να εξασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών, της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας· επισημαίνει ότι, αν δεν ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά, η μεγέθυνση θα αντιμετωπίσει φραγμούς, καλεί δε την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την εκτίμηση του αντικτύπου της κρίσης στην εσωτερική αγορά και να αντιμετωπίσει την ανισότητα κόστους εντός της ΕΕ, η οποία μπορεί να οδηγήσει στις εταιρείες της ΕΕ σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με ανταγωνιστές από τρίτες χώρες· προειδοποιεί για τους κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών ως αποτέλεσμα του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει στενότερη συνεργασία στους τομείς του εργατικού δικαίου και των φορολογικών πλεονεκτημάτων· παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση του σήματος «Made in Europe» (Παρασκευάζεται στην Ευρώπη) για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και των προϊόντων ευρωπαϊκής προέλευσης·

44.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εκπονήσει σχέδιο οριζόντιας δράσης, προκειμένου να δώσει ώθηση στη ζήτηση καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη μελέτη του κύκλου ζωής των προϊόντων, από τις πρώτες ύλες μέχρι το στάδιο ανακύκλωσης, με σκοπό την πορεία προς πρότυπα αποτελεσματικότητας των προϊόντων που λαμβάνουν υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους και το δυναμικό καινοτομίας·

45.  τονίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να αποτελέσουν μοχλό καινοτομίας· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της βιομηχανικής πολιτικής των εμπορικών μας εταίρων· πιστεύει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη και βέλτιστες πρακτικές και δοκιμασμένα παραδείγματα από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, να προωθούν την ευρωπαϊκή συνεργασία και να είναι ανοιχτές σε μέτρα πολιτικής που προωθούν την καινοτομία· πιστεύει ότι η τυποποίηση και η οικολογική σήμανση καθώς και η κοινωνική ευθύνη των εταιρειών, και για τα εισαγόμενα προϊόντα, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε δραστηριότητες για την υποστήριξη της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας για νέα αναδυόμενα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες ως πυλώνες για τον ευρωπαϊκό εσωτερικό ανταγωνισμό και για ευκαιρίες διεθνούς εμπορίου·

46.  αναγνωρίζει ότι η επιτήρηση της αγοράς συνιστά κρίσιμο πυλώνα για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς· επικροτεί τη δέσμη μέτρων που προτείνει η Επιτροπή για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, τονίζοντας τη σημασία που μπορεί να έχει η ένδειξη προέλευσης, όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και από την άποψη μιας περισσότερο διαφανούς εμπορικής πολιτικής, τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα του διαδικτύου στο έργο της σχετικά με την επιτήρηση της αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα τους ανθρώπους να συμμετέχουν παρέχοντας κατάλληλη ενημέρωση για προϊόντα· τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

47.  επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς συνιστά σημαντικό στοιχείο της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει για τις ΜΜΕ η ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι η ψηφιακή αγορά και η αγορά νέων τεχνολογιών της πληροφορίας συνιστούν ευκαιρία βιομηχανικής ανάπτυξης που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως και σε σχέση με την οποία η Ευρώπη διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία· τονίζει την επιτακτική ανάγκη να προσαρμοστεί η ενωσιακή πολιτική τυποποίησης της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις εξελίξεις της αγοράς και της πολιτικής, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων πολιτικής που απαιτούν διαλειτουργικότητα, όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές, τα ευφυή συστήματα μεταφορών κ.λπ.·

48.  επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα πρέπει να συνιστά σημαντικό στοιχείο της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ· τονίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί παρόμοιο κανονιστικό πλαίσιο στις αγορές εντός και εκτός διαδικτύου προκειμένου να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η προστασία των καταναλωτών·

49.  εγκρίνει την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός τομεακού οικονομικού ορισμού για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας που παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, ο οποίος καλύπτει, κατά τρόπο οριζόντιο, τα τμήματα των ειδών πολυτελείας διαφόρων αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και βασίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η πολιτισμική παράμετρος, η παράμετρος της δημιουργίας, η καλή φήμη του προϊόντος, η πνευματική ιδιοκτησία, η ποιότητα κατασκευής, ο σχεδιασμός, η καινοτομία και ο τρόπος με τον οποίο διακινούνται και διαφημίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει την ειδική φύση των επαγγελμάτων με υψηλή εξειδίκευση στους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς κλάδους που αποτελούν πηγές θέσεων απασχόλησης και βασίζονται σε τέσσερα κριτήρια: δημιουργικότητα, αριστεία, τεχνογνωσία και μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

50.  επικροτεί την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα του τομέα των ειδών πολυτελείας, ο οποίος αντιστοιχεί στο 3% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και σε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και της ζητεί να εφαρμόσει μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί στον κίνδυνο έλλειψης δεξιοτήτων στον εν λόγω τομέα, με σκοπό να διαφυλαχθούν οι μέθοδοι παραγωγής και η τεχνογνωσία που είναι κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκές·

51.  διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία χρησιμοποιεί το 50% της παραγωγικής της ικανότητας και ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή χάλυβα έχει μειωθεί κατά 25% από το 2008·

52.  διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία παρήγαγε 16 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2007, δεν θα καταφέρει να παραγάγει 12 εκατομμύρια το 2013·

53.  εκτιμά ότι, λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις είναι ουσιώδους σημασίας στο πλαίσιο μιας γενικής στρατηγικής για μια βιώσιμη μεγέθυνση· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνολική μεταρρύθμιση του καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων μέσω της εφαρμογής μιας προσέγγισης θεμελιωμένης σε πιο κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και μέσω πιο ευέλικτης ρυθμίσεως, όπως αυτή που απορρέει από τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ· επαναλαμβάνει τη σημασία του να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.

54.  τονίζει ότι η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα μέσα της πολιτικής ανταγωνισμού προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να ενθαρρυνθούν οι ανταγωνιστικές αγορές·

55.  προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο η άρνηση ενός ομίλου παγκόσμιας εμβέλειας να παραχωρήσει εγκατάσταση, τη λειτουργία της οποίας αποφάσισε να διακόψει, σε άλλον όμιλο που αποτελεί πιθανό αγοραστή ή σε δημόσιο φορέα για προσωρινή δημόσια διαχείριση συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού·

56.  επισημαίνει την έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της εσωτερικής αγοράς βιομηχανικών προϊόντων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα αυτά είναι συμβατά με την αγορά·

57.  αναγνωρίζει τον κινητήριο ρόλο της Επιτροπής υπέρ της έξυπνης νομοθεσίας που είναι σχεδιασμένη για να μειώσει τον γραφειοκρατικό φόρτο χωρίς να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, πράγμα που περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις αντικτύπου, τον έλεγχο ανταγωνιστικότητας, τον έλεγχο καταλληλότητας και τον έλεγχο όσον αφορά τις ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τις ανάγκες των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων·, αναγνωρίζει δε την ανάγκη σταθεροποίησης των κανονιστικών ρυθμίσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων· πιστεύει ότι ο γραφειοκρατικός φόρτος και οι αντικρουόμενες πολιτικές αποτελούν συχνά φραγμό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών εταιρειών και θεωρεί ότι οι εργασίες για τη μείωση αυτού του φόρτου πρέπει να έχει προτεραιότητα στον πολιτικό προγραμματισμό, προσδοκεί δε τις προτάσεις της Επιτροπής επ’ αυτού του θέματος με συγκεκριμένους στόχους· στηρίζει την επαλήθευση της συνέπειας των κανονιστικών ρυθμίσεων, την εγκάρσια ρυθμιστική προσέγγιση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων καθώς και τον έλεγχο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, στοιχεία που πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο και αναπόσπαστο μέρος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων· ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την εν λόγω δοκιμασία για τις ΜΜΕ και την επαλήθευση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και σε εθνικό επίπεδο· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να αξιολογήσει τις σωρευτικές επιπτώσεις της νομοθεσίας στον τομέα του χάλυβα και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τη μεθοδολογία και να εντοπίσει τους άλλους τομείς που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τέτοια προσέγγιση·

58.  προτρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες που προσφέρει η διαδικασία κοινοποίησης 98/34/EK και εισηγείται να καθιερώσουν τα κράτη μέλη ελέγχους ανταγωνιστικότητας στις αξιολογήσεις του αντικτύπου που διενεργούνται στα στάδια κατάρτισης των εθνικών νομοθετικών διαδικασιών, στο ευρύτερο πλαίσιο της «δοκιμασίας της ενιαίας αγοράς» που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013, το οποίο περιλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς·

59.  ζητεί την άμεση εφαρμογή της «Small Business Act» για την υποστήριξη των ΜΜΕ της Ευρώπης· σημειώνει τη σημασία του δικτύου «Enterprise Europe Network» για την υποστήριξη των ΜΜΕ στο διασυνοριακό εμπόριο της ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχει η στήριξη μικρών επιχειρήσεων και η βοήθεια ώστε να γίνουν μεσαίες οι δε ΜΜΕ να γίνουν μεγαλύτεροι παράγοντες, ώστε να διευκολυνθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους· επισημαίνει το οικονομικό όφελος από την ανάπτυξη δεσμών και μεταξύ εταιρειών σε ορισμένους τομείς, όπως η αμυντική βιομηχανία, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να μοιραστούν κοινά βιομηχανικά έργα·

60.  θεωρεί ότι μια καλύτερη, λιγότερο δαπανηρή και ταχύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ έχει ουσιώδη σημασία για την αποτελεσματικότερη προστασία τους από αθέμιτες πρακτικές από εμπορικούς εταίρους· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη της αυτό το σημείο για τη μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας·

61.  καλεί την ΕΕ να αναδείξει την αξία της βιομηχανικής παραγωγής της παρέχοντας ακριβέστερες πληροφορίες στους καταναλωτές, καθιστώντας υποχρεωτική την αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων της Ένωσης και των εισαγόμενων από τρίτες χώρες προϊόντων και απαιτώντας από τις τρίτες χώρες να σέβονται τις γεωγραφικές ενδείξεις των ευρωπαϊκών τροφίμων·

62.  υπενθυμίζει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη είναι ένας ευαίσθητος και ευάλωτος τομέας· φρονεί ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) αποτελούν απαραίτητη συνιστώσα μιας οικονομίας της γνώσης και μιας ισχυρής βιομηχανικής πολιτικής που ενθαρρύνουν την καινοτομία και την έρευνα και ενισχύουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία· χαιρετίζει, από αυτή την άποψη, τη δημιουργία ευρωπαϊκού ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και καλεί τα κράτη μέλη να το θέσουν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση· πιστεύει ότι η διαδικασία που οδήγησε στη δημιουργία του θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις καλές πρακτικές που αφορούν την ενίσχυση της ολοκλήρωσης της βιομηχανίας και της εσωτερικής αγοράς· εκφράζει την ανησυχία του που το ισχύον καθεστώς για τα ΔΠΙ δεν εκτελεί πάντα την αποστολή του να προωθεί την καινοτομία· πιστεύει ότι η αυξημένη διαφάνεια, η πρωτοποριακή διαχείριση και οι πρακτικές αδειοδότησης μπορούν να φέρουν γρηγορότερες λύσεις στο πλαίσιο της αγοράς· επικροτεί εν προκειμένω το έργο που έχει δρομολογήσει η Επιτροπή· ζητεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία των ΔΠΙ, κυρίως για την καταπολέμηση της παραποίησης και της βιομηχανικής κατασκοπίας· τονίζει ότι απαιτούνται νέες δομές διακυβέρνησης και φόρουμ για την προστασία των ΔΠΙ σε διεθνές επίπεδο· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει μια στρατηγική προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

63.  τονίζει τη σημασία της επιβολής των ΔΠΙ στα φυσικά και ψηφιακά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την τρέχουσα μεταρρύθμιση του ενωσιακού συστήματος για τα εμπορικά σήματα, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα να ενισχυθεί η προστασία των εμπορικών σημάτων εντός διαδικτύου, εκτός διαδικτύου και σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά·

64.  υποστηρίζει την τρέχουσα μεταρρύθμιση του συστήματος του δικαίου περί σημάτων, που θα ενισχύσει την προστασία του σήματος εντός διαδικτύου, εκτός διαδικτύου, σε όλη την εσωτερική αγορά και στο πλαίσιο των διεθνών συναλλαγών·

65.  επικροτεί την αναγνώριση του προβλήματος των δεσμών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των ενεδρών μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· στηρίζει την τροποποίηση του ρυθμιστικού συστήματος προκειμένου να προωθηθούν αφενός ανταγωνιστικές μορφές αδειοδότησης που αφορούν εξαρτημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αφετέρου ρυθμίσεις συγκέντρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

66.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία η οποία θα παράσχει τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές εταιρείες να κατασκευάζουν γενόσημα και βιοπαρόμοια φάρμακα στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας, μετά τη λήξη της προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να προετοιμάζονται για άμεση κυκλοφορία μετά τη λήξη του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας ή να εξάγουν σε χώρες όπου δεν υπάρχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας· πιστεύει ότι τέτοιες διατάξεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτροπή της εξωτερικής ανάθεσης της παραγωγής και στην ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, καθώς και στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών και των ανταγωνιστών τους σε τρίτες χώρες·

67.  υπογραμμίζει ότι οι εξωτερικές σχέσεις δεν διέπονται μόνον από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και ότι, κατά την ανάπτυξη της εξωτερικής διάστασης της βιομηχανικής πολιτικής, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνούν σε κοινές απόψεις, ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι σε παγκόσμιο επίπεδο·

68.  επισημαίνει το γεγονός ότι στην κοινή ανακοίνωση της 7ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Για έναν ανοικτό, ασφαλή και προστατευμένο κυβερνοχώρο»(22) , η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δεσμεύθηκε για την ανάπτυξη και για την προώθηση της ανάπτυξης βιομηχανικών και τεχνολογικών πόρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

69.  εμμένει στην ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών στην παγκόσμια αγορά· επισημαίνει τη σημασία μιας ενωσιακής εμπορικής στρατηγικής· καλεί την Επιτροπή, ενόψει του αυξανόμενου ανταγωνισμού εκ μέρους των εμπορικών εταίρων της ΕΕ, να αναδιοργανώσει την εμπορική της πολιτική, ώστε να διασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης είναι συμβατές με τους στόχους της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής και δεν θέτουν σε κίνδυνο το καινοτόμο και ανταγωνιστικό δυναμικό των ευρωπαϊκών εταιρειών· ζητεί από την Επιτροπή και από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να αναπτύξουν από κοινού μια στρατηγική για τη συμπερίληψη αντιπροσωπειών από τις ΜΜΕ στις αποστολές της ΕΕ· σημειώνει ότι οι εν λόγω αντιπροσωπείες των ΜΜΕ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το έργο των εμπορικών επιμελητηρίων και θα πρέπει να ενσωματώνουν τα διδάγματα που αντλούνται από τα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης επιχειρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών στις εξωτερικές αγορές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη χρήση μέσων υπέρ των ΜΜΕ και να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που προορίζονται για τις ΜΜΕ με τη δημιουργία ενιαίων θυρίδων πλήρους εξυπηρέτησης καθ’ όλη την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη δοκιμασία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις εκτιμήσεις επιπτώσεων των εμπορικών συμφωνιών καθώς και στην εκτίμηση των σωρευτικών τους επιπτώσεων·

70.  διαπιστώνει ότι οι περιβαλλοντικές δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία οδηγούν ολοένα και πιο συχνά τους Ευρωπαίους βιομηχάνους σε επενδύσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

71.  τονίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες και στις πολυμερείς εμπορικές σχέσεις για τη δημιουργία θεμιτού και δίκαιου εμπορίου και ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει, κατά τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών ή την αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών, να διασφαλίσει ίσους όρους τόσο για τους φορείς που δραστηριοποιούνται εντός όσο και για τους φορείς που δραστηριοποιούνται εκτός της ΕΕ· επισημαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να αντιμετωπίσει σοβαρά τις συγκεκριμένες και επιβλαβείς για τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά συμφέροντα στρεβλώσεις, να επιβάλει σταδιακά την αρχή της εμπορικής αμοιβαιότητας, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων προμηθειών, και να αυξήσει την ικανότητα αντίδρασης, πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει στο άνοιγμα των αγορών·

72.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το χαμηλό επίπεδο μισθών και προστασίας του περιβάλλοντος συνεχίζουν να συνιστούν πολύ σημαντικά στοιχεία διεθνούς ανταγωνισμού και ότι επείγει να επιδιωχθεί μια προς τα άνω ευθυγράμμιση αυτών των πρότυπων για να μπορέσει πραγματικά η ΕΕ να επιτύχει την επαναβιομηχάνισή της καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διαπραγματευθεί δεσμευτικές υποχρεώσεις ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τις τρίτες χώρες·

73.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στοιχεία κρίσιμης σημασίας της βιομηχανικής πολιτικής· ελπίζει ότι αυτός ο εκσυγχρονισμός μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότητά τους· προτρέπει ως εκ τούτου την Επιτροπή να μην αποδυναμώσει τα μέσα αυτά, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου, αλλ’ αντιθέτως, να τα ενισχύσει για την αποτελεσματικότερη προστασία, και σε συντομότερο χρονικό διάστημα, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, από τις παράνομες ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

74.  υπενθυμίζει την ανάγκη προσφυγής, οσάκις το επιτάσσουν οι περιστάσεις, στα μέσα εμπορικής άμυνας έναντι των χωρών που δεν τηρούν τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου ή τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που έχουν συνάψει με την ΕΕ και ζητεί να καταστεί τούτο ευκολότερο, ταχύτερο και οικονομικότερο, ώστε να βρίσκουν οι ΜΜΕ πρόσβαση σε διαδικασίες αντιντάμπινγκ και να προστατεύονται έτσι καλύτερα έναντι αθέμιτων πρακτικών·

75.  υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών στις παγκόσμιες αγορές και επιμένει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να προβλέπουν καλύτερα τις ανάγκες των τρίτων αγορών προκειμένου να ανταποκρίνονται στη διεθνή ζήτηση·

76.  κρίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίο, στο πλαίσιο της ανάκαμψης της βιομηχανικής πολιτικής της, η Ένωση να εξοπλιστεί με τα οποία θα της επιτρέψουν:

   να ασκεί πιο δυναμική πολιτική αντιντάμπινγκ και να αντιδρά, μεταξύ άλλων, στην παράνομη χρηματοδότηση των εξαγωγών στην οποία επιδίδονται ορισμένες τρίτες χώρες,
   να ασκεί γνήσια συναλλαγματική πολιτική, υπερασπιζόμενη τα ευρωπαϊκά εμπορικά συμφέροντα,
   να προβάλλει την αρχή της «δίκαιης ανταλλαγής», η οποία ερείδεται στην αμοιβαία τήρηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών προδιαγραφών ή των προδιαγραφών που εμπίπτουν στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών·

77.  όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει σημαντικά την αξιολόγησή της, κυρίως στις μελέτες επιπτώσεων, συμπεριλαμβάνοντας την έννοια της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα, πραγματοποιώντας εκ των υστέρων μελέτη και προβαίνοντας σε αθροιστική ανάλυση των επιπτώσεων όλων των συμφωνιών που έχουν συναφθεί και αυτών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση επί της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας· αναγνωρίζει τη σημασία της διατλαντικής εταιρικής σχέσης στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων (TTIP) για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων ως προς την αναβιομηχάνιση, τη μεγέθυνση και την απασχόληση, καθώς έχει τη δυνατότητα να απλουστεύσει και να αυξήσει τις εξαγωγές ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αναβαθμίζοντας τα διεθνή πρότυπα παραγωγής και να μειώσει το κόστος εισαγωγής πρώτων και μεταποιημένων υλών για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις· υποστηρίζει ότι η ΤΤΙΡ, όπως και άλλες εμπορικές συμφωνίες, πρέπει να συμπεριλάβει κεφάλαιο που θα εστιάζεται σε ενεργειακά ζητήματα όπως αυτά που μπορεί να επηρεάσουν την εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά την επίτευξη των παραπάνω στόχων μέσω της μείωσης των δασμών, της εξασφάλισης μεγαλύτερης πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών και επενδύσεων, της κανονιστικής συνεργασίας καθώς και της βελτίωσης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού και στον τομέα ενέργειας και πρώτων υλών· τονίζει την ανάγκη για εξορθολογισμό των κανονισμών και για μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου, όπως προβλέπεται στην TTIP, πράγματα που πρέπει να εφαρμοστούν ενώ θα λαμβάνονται αυστηρά υπόψη και θα προστατεύονται τα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τα δικαιώματα των εργαζομένων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενδεχόμενη σύσταση της TTIP θα δημιουργήσει την προοπτική ενός ευρύτερου οικονομικού χώρου που, με τη σειρά του, θα ενισχύσει τις σχέσεις της ΕΕ και θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην ΕΕ·

78.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ, που επιτρέπουν στα εργατικά σωματεία να υποβάλουν καταγγελίες εμπορικού περιεχομένου, δεδομένου ότι οι στρεβλώσεις του εμπορίου μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη βιομηχανία άρα και τους εργαζομένους, καθώς και να προτείνει ανάλογα μέτρα για την ΕΕ·

79.  τονίζει πως πρέπει να ενισχυθεί η αλυσίδα της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη με τη σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών, νέων επενδυτικών συμφωνιών και νέων συμφωνιών για την πνευματική ιδιοκτησία, ενώ πρέπει παράλληλα να προβλεφθεί ένας στρατηγικός προσανατολισμός προς αυτήν την κατεύθυνση στην εντολή που θα δοθεί·

80.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκή στρατηγική εξαγωγών για τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους και την ενέργεια και για αντίστοιχες υπηρεσίες, στην οποία να περιλαμβάνεται διπλωματία τυποποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα προωθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο·

81.  επισημαίνει ότι τα τεχνικά πρότυπα και οι τεχνικοί κανονισμοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε καινοτόμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων τεχνολογιών· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να θεσπίζει πρότυπα και διεθνείς τεχνικούς κανόνες σε καινοτόμους τομείς· παροτρύνει, επίσης, την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνεργασία με καίριας σημασίας τρίτες χώρες –συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων χωρών– για τη θέσπιση κοινών προτύπων και τεχνικών κανόνων·

Χρηματοδότηση της βιομηχανικής ανάκαμψης

82.  αναγνωρίζει το γεγονός των περιορισμών που έχουν τεθεί στον τραπεζικό δανεισμό και του αρνητικού αντίκτυπου που έχουν, κυρίως στις ΜΜΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εν λόγω φραγμοί πλήττουν επίσης τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει την κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων από τους υπεύθυνους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα της ΕΕ μέσω της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ, της δημιουργίας τραπεζικής ένωσης και του ΕΜΣ· τονίζει ωστόσο ότι είναι σημαντικό οι διεθνείς μας εταίροι να εφαρμόσουν επίσης τους κανόνες της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ· επισημαίνει ότι οι βιομηχανικές επενδύσεις είναι μακρόπνοες επενδύσεις· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το νομοθετικό και το χρηματοδοτικό πλαίσιο, ώστε να καταστούν σαφέστερο και περισσότερο προβλέψιμο, με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι βιομηχανικές επενδύσεις·

83.  πιστεύει ότι πρέπει να διερευνηθούν νέες οδοί εναλλακτικής και δημιουργικής χρηματοδότησης, ιδίως σε σχέση με την ιδιωτική χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου· σημειώνει ότι η προώθηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο εν προκειμένω και ότι οι χρηματοοικονομικές γνώσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σχολικό πρόγραμμα·

84.  τονίζει τη σημασία των χρηματοδοτικών μέσων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, ώστε οι επιχειρηματίες να διαθέτουν τους πόρους για τη διάθεση καινοτόμων ιδεών στην αγορά·

85.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει χρηματοδοτικά μέσα από κοινού με την ΕΤΕ και σημειώνει ότι αυτή η πρωτοβουλία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2013· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι η Επιτροπή και η ΕΤΕ προγραμμάτισαν να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πριν από τη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2013, συνολική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω μέσων, προσδιορίζοντας ποσοτικούς στόχους, μέσα, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα·

86.  ζητεί από το Συμβούλιο, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή και την ΕΤΕ, να προσδιορίσει χωρίς καθυστέρηση τις παραμέτρους σχεδιασμού των εν λόγω μέσων, ώστε να επιτευχθεί σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα· τονίζει ότι η λειτουργία των μέσων πρέπει να καταστεί δυνατή πριν από τα τέλη του 2013·

87.  επιδοκιμάζει την κεφαλαιακή αύξηση της ΕΤΕ και τις νεοεκδοθείσες κατευθυντήριες γραμμές περί δανεισμού, οι οποίες τον εξαρτούν από νέο πρότυπο επίδοσης στις εκπομπές με όριο τα 550 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα (g/kWh)· θεωρεί ότι η ΕΤΕ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον κατακερματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ· ζητεί από την ΕΤΕ να συνεχίσει να διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων πιστωτικών μοντέλων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της βιομηχανίας· καλεί την ΕΤΕ να εφαρμόσει το πρόγραμμά της για αύξηση των πιστωτικών της δραστηριοτήτων στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 50% για το διάστημα 2013-2015·

88.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας αφήνει περιθώριο για ευρύ φάσμα φορολογικών πολιτικών καθώς και συστήματα χορήγησης δανείων και επιδοτήσεων σε όλη την Ευρώπη·

89.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά των διασφαλισμένων χρεογράφων θα μπορούσε να μοχλευθεί καθώς και να αναζητήσει εναλλακτικές μεθόδους τραπεζικής μεσολάβησης υπό κατάλληλο προληπτικό έλεγχο, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των ΜΜΕ· επισημαίνει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τράπεζες ανάπτυξης επιχειρήσεων και υποδομών στην επένδυση σε δομημένα καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από τράπεζες, συνδυάζοντας την εν λόγω επένδυση με στόχους αυξημένου δανεισμού προς τις ΜΜΕ· επικροτεί την πρόταση συμπράξεων δανεισμού μεταξύ ιδιωτικών φορέων, όπου μια ασφαλιστική εταιρεία και μια τράπεζα συνεργάζονται για την παροχή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων·

90.  πιστεύει ότι είναι σημαντική η προώθηση νέων καινοτόμων μοντέλων χρηματοδότησης για ΜΜΕ, ιδίως όσες έχουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης· επισημαίνει την άνθιση πρωτοβουλιών συλλογικής χρηματοδότησης και ηλεκτρονικών πλατφορμών για δάνεια στην Ευρώπη, καθώς και τα οικονομικά και μη οικονομικά οφέλη που αποφέρει η χρηματοδότηση αυτή στις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες, όπως η παροχή χρηματοδότησης σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, η επικύρωση προϊόντων, η διατύπωση σχολίων από πελάτες και μια σταθερή και προσηλωμένη δομή μετόχων· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τη συλλογική χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο για συλλογική χρηματοδότηση, με βάση έως και 1 εκατομμύριο EUR ανά έργο, το οποίο θα αντιμετωπίζει και ζητήματα που αφορούν την προστασία του επενδυτή· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη διάθεση περιορισμένων κεφαλαίων σε υπηρεσίες συλλογικής χρηματοδότησης, όπως έχουν ήδη πράξει ορισμένα κράτη μέλη·

91.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη δημιουργία τοπικών αγορών ομολόγων για ΜΜΕ προκειμένου να παράσχει επαρκή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, ιδίως σε περιφέρειες με πιστωτικό περιορισμό· πιστεύει ότι οι τοπικές αγορές ομολόγων, όπως το χρηματιστήριο της Στουτγάρδης, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πιθανό πρότυπο·

92.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη εθνικών τραπεζών επενδύσεων για ΜΜΕ και να δώσει τη δυνατότητα στις υπάρχουσες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη και να συμμετάσχουν σε χρηματοδοτικά έργα εκτός εθνικών συνόρων, καταρτίζοντας κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την καταπολέμηση του διαδεδομένου φαινομένου της επονομαζόμενης «πιστωτικής ασφυξίας» (credit crunch)·

93.  εκτιμά ότι οι καθυστερημένες πληρωμές συνιστούν πηγή αστάθειας και απώλειας ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις και κυρίως τις ΜΜΕ· επικροτεί τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει πλήρως την οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της σε όλη την ΕΕ· πιστεύει ότι οι διαθέσιμες ενισχύσεις και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ δεν είναι επαρκώς γνωστά στους οικονομικούς φορείς, και κυρίως στις ΜΜΕ· ζητεί την καθιέρωση ενιαίων θυρίδων εξυπηρέτησης καθ’ όλη την ΕΕ για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που προορίζονται για τις ΜΜΕ και αφορούν τις ευκαιρίες για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση· υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης μη κερδοσκοπικών δικτύων ενδιάμεσων ενώσεων επιχειρηματιών για τη δημιουργία, την υποστήριξη, την καθοδήγηση και τον δανεισμό των ΜΜΕ, προκειμένου να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα·

94.  πιστεύει ότι ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών δεν ενδείκνυται για την ανάπτυξη ισχυρής ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής·

95.  τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του συντονισμού στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων στην ΕΕ μέσω της καθιέρωσης εναρμονισμένων φορολογικών βάσεων.

96.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει μια μη κοστολογική μελέτη των παραμέτρων της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που ασκούνται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προθεσμία παράδοσης, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ποιότητα προϊόντων, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ποιότητα των δικτύων μεταφοράς, ενέργειας, ψηφιακών δικτύων κ.λπ.), προβαίνοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη σύγκρισή τους με αντίστοιχες παραμέτρους σε άλλες περιοχές του κόσμου· ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει διαρκή ανάλυση της μακροοικονομικής εξέτασης της ανταγωνιστικότητας στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά τα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και τα ψηφιακά δίκτυα, καθώς και μελέτες για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των υποδομών, νέων ή προς ανανέωση, που απαιτούνται ώστε το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστικό·

97.  τονίζει τη σημασία των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των δικτύων επιχειρηματικών αγγέλων, ιδίως για τις γυναίκες· ζητεί την άμεση εφαρμογή της «δικτυακής πύλης για γυναίκες επιχειρηματίες»· επικροτεί τη στήριξη της ΕΕ για τη δημιουργία δικτύων επιχειρηματικών αγγέλων και φυτωρίων επιχειρήσεων· επικροτεί, ιδίως, τη δημιουργία μιας διευκόλυνσης μετοχικού κεφαλαίου βάσει των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και COSME για την υποστήριξη της αύξησης της ποιότητας και της ποσότητας της παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων, ιδίως για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών· πιστεύει ότι η διάκριση, για φορολογικούς λόγους, μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και χρέους, πρέπει να καταργηθεί·

98.  ζητεί από την Επιτροπή την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των κορυφαίων εταιρειών (leading competence units) υπό το πρίσμα των συνολικών οικονομικών δικτύων παραγωγής, προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης· πιστεύει ότι οι κορυφαίες εταιρείες δεν καθορίζονται αναγκαστικά από το μέγεθός τους, αλλά πληρούν μια σειρά κριτηρίων, όπως η διεθνοποίηση, ένα ορισμένο ελάχιστο μερίδιο στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά, η εντατική έρευνα και ανάπτυξη, και η συνεργασία με μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων· φρονεί ότι η εν λόγω μελέτη θα μπορούσε να επισημάνει ιδιαίτερα την αλληλεξάρτηση των βιομηχανιών και των ΜΜΕ, με σκοπό την αναίρεση κάποιων στερεοτύπων που αφορούν τη βιομηχανική βάση της μεταποίησης·

Εξασφάλιση των δεξιοτήτων και του εργατικού δυναμικού για μια βιομηχανική αναγέννηση

99.  πιστεύει ότι από την έναρξη της κρίσης περίπου 5 500 ευρωπαϊκές βιομηχανικές επιχειρήσεις αναδιαρθρώθηκαν, καταργώντας περίπου 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

100.  τονίζει ότι η RISE αποτελεί ευκαιρία για σταθερή απασχόληση με καλές θέσεις εργασίας και αξιοπρεπή αμοιβή· τονίζει την απαραίτητη εταιρική σχέση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους κοινωνικούς εταίρους, τα επιμελητήρια και τις οργανώσεις νεολαίας, στο πλαίσιο της ένταξης των νέων στο εργατικό δυναμικό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τον κοινωνικό διάλογο τόσο στο πλαίσιο των κλάδων όσο και εντός των επιχειρήσεων· πιστεύει ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων κατά το νωρίτερο δυνατό στάδιο οποιασδήποτε νομοθετικής διαδικασίας θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής· καλεί επίσης την Επιτροπή να προαγάγει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδό της, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετέχουν σε διάλογο, σε επίπεδο ΕΕ, όπου αυτό είναι δυνατό·

101.  επισημαίνει ότι η RISE απαιτεί περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση με γνώμονα το μέλλον, έμφαση στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM), ιδίως για τις γυναίκες, και στήριξη της επιχειρηματικότητας· υποστηρίζει ότι τέτοιες θεματικές πρέπει να ενσωματωθούν στα σχολικά προγράμματα· υποστηρίζει την ανάπτυξη της κατάρτισης σε σύνδεση με την εργασία, συστημάτων μαθητείας και επαρκούς κοινωνικού μηχανισμού ασφαλείας σε συνδυασμό με μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα και τα μέσα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο·

102.  θεωρεί ότι η προώθηση καταρτισμένου εργατικού δυναμικού αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την Ευρώπη και μια σημαντική κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη της εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία πρωτοπόρων ακαδημαϊκών ερευνητικών κέντρων σε ολόκληρο τον κόσμο·

103.  πιστεύει ότι η καινοτομία στον χώρο εργασίας, η ανάπτυξη ικανοτήτων, οι δημιουργικοί και αυτόνομοι εργαζόμενοι και η ομαδική εργασία είναι σημαντικά στοιχεία ενεργητικού τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικονομική απόδοση των εταιρειών· τονίζει ότι ο εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων και των συνδικάτων, πρέπει να επεκταθεί· καλεί τα κράτη μέλη ή τους αρμόδιους περιφερειακούς φορείς να δημιουργήσουν πλαίσιο διαρκούς κατάρτισης, είτε πρόκειται για ατομικό δικαίωμα είτε για άλλα συστήματα, το οποίο θα διασφαλίζει ότι η δεξαμενή δεξιοτήτων τους παραμένει μπροστά από την αυξανόμενη ζήτηση στον χώρο σε αυτό τον τομέα και μπορεί να προσαρμοστεί σε νέα αγορά ή, σε περίπτωση απολύσεων, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο βιομηχανικό τομέα· επισημαίνει ότι αμφότεροι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι έχουν από κοινού ευθύνη όσον αφορά τη διά βίου μάθηση· επισημαίνει επίσης ότι η ενημέρωση και η διαβούλευση στον χώρο εργασίας αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που προβλέπεται στη Συνθήκη

104.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους του τομέα, προκειμένου να προβούν σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας, ιδίως με τη σύσταση ευρωπαϊκών συμβουλίων για βιομηχανικές δεξιότητες·

105.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις σε ηλεκτρονικές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι οι εξελίξεις στις ΤΠΕ μπορούν να έχουν, σε μακροπρόθεσμη βάση, μεγάλο αντίκτυπο στις αναδυόμενες βιομηχανίες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, περιβαλλοντικά σχέδια, στόχους ασφάλειας και άλλες δυνατότητες επικοινωνίας (π.χ. αποτελεσματικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου με άνθρωπο, ανθρώπου με μηχανή και μηχανής με μηχανή)·

106.  επισημαίνει ότι η ισχύς στη μηχανική και την τεχνολογία πληροφοριών βελτιώνουν την αντοχή στην απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν, με την υποστήριξη της Επιτροπής, το ενδεχόμενο καθορισμού εθνικών στόχων για την αύξηση του αριθμού των φοιτητών που σπουδάζουν στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM)· πιστεύει ότι η δημιουργία εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών πλατφορμών STEM για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ περιφερειών, πανεπιστημίων και της βιομηχανίας θα μπορούσε να ωφελήσει τον προσδιορισμό στόχων STEM· θεωρεί επίσης ότι οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες, εφόσον δημιουργηθούν, θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για τον συντονισμό και τη συνεργασία των εθνικών πλατφόρμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι θα πρέπει να προαχθούν η εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ στα σχολεία, καθώς και συναφή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης·

107.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το αμερικανικό μοντέλο θέσπισης ταμείων για τη σύνδεση σπουδών-καριέρας με στόχο τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων, ώστε οι νέοι να εκπαιδεύονται για θέσεις εργασίας σε ανερχόμενες βιομηχανίες· επισημαίνει τα σχέδια ίδρυσης «Πανεπιστημιακών Τεχνολογικών Σχολών» με βιομηχανικούς εταίρους, όπως συζητείται στο Ηνωμένο Βασίλειο·

108.  τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της εθελοντικής κινητικότητας των νέων, με την προώθηση του προγράμματος «Erasmus for All» και την κατάργηση των υφιστάμενων εμποδίων ως προς τη διασυνοριακή περίοδο μαθητείας και πρακτικής άσκησης, καθώς και την ενίσχυση της δυνατότητας μεταφοράς των συντάξεων και των δικαιωμάτων εργασιακής και κοινωνικής προστασίας καθ’ όλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι το πρόγραμμα «Erasmus for Young Entrepreneurs», ειδικότερα, πρέπει να διευρυνθεί σημαντικά·

109.  προτείνει την κινητοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών και κανονιστικών μέσων για την προώθηση της επανεγκατάστασης επιχειρήσεων και ζητεί τη δημιουργία κέντρων παροχής πληροφοριών για να ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρηματίες όσον αφορά τα πλεονεκτήματα του να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν τις δραστηριότητές τους στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να οδηγούν σε εφοδιασμό με προϊόντα σε τοπικό επίπεδο και σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα για τον τομέα μεταποίησης, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο· προτείνει να βελτιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η χρήση των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΕURES), ώστε να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες των νέων που ζητούν εργασία· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεσματικότερα και να εξαλείψουν το κοινωνικό ντάμπινγκ·

110.  υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασική απαίτηση και ότι πρέπει όλα τα επίπεδα, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να είναι προσιτά σε όλους·

111.  τονίζει την ανάγκη μείωσης του ποσοστού των μαθητών που διακόπτουν τις σπουδές τους, και τονίζει ότι τα άτομα αυτά χρειάζονται ευκαιρίες για πρακτική άσκηση, όπως συμβαίνει με το αυστριακό πρόγραμμα «Εγγύηση Κατάρτισης»·

112.  επικροτεί την απόφαση να εφαρμοστεί η πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη νεολαία» και τους φιλόδοξους στόχους της καθώς και την πρόθεση των κρατών μελών να διαθέσουν χρηματοδοτικά μέσα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· επιδοκιμάζει την προώθηση μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας· τονίζει ότι η μαθητεία σε ορισμένα κράτη δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για την απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κοινούς δείκτες κοινωνικών επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων· καλεί τη βιομηχανία να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη νεολαία» στα αντίστοιχα εθνικά επίπεδα και να προσφέρει, εφόσον είναι δυνατόν, θέσεις ποιοτικής απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης σε νέους ανθρώπους, καθώς και να δημιουργήσει θέσεις ποιοτικής μαθητείας με αξιοπρεπείς αμοιβές· προτρέπει τα κράτη μέλη να καταστήσουν ελκυστικότερη τη μαθητεία για τις επιχειρήσεις με μία σειρά διαφόρων μέτρων·

113.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη με ισχυρό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης διέθεταν σχετικά εύρωστη αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να θεσπίσουν ανάλογα συστήματα, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και λοιπούς σχετικούς ενδιαφερόμενους, όπως τα επιμελητήρια· επισημαίνει την πρόκληση της αύξησης της συμβατότητας του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS)· επισημαίνει επίσης τη σημασία της συγκρισιμότητας και της αυξημένης συμβατότητας μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα στην αγορά εργασίας στις αντίστοιχες κατηγορίες επαγγελμάτων·

114.  επισημαίνει ότι τα σχολεία δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης και τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στην προώθηση των διασυνοριακών ανταλλαγών μεταξύ των κρατών μελών·

115.  πιστεύει ότι η εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να ενισχυθεί μέσα από την έμφαση στην εγγενή αξία της αλλά και μέσα από τη σύνδεσή της με μια δυνητική μετάβαση στο πανεπιστήμιο ή σε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι αυτό απαιτεί επίσης την εκ μέρους των κρατών μελών κατάταξη σε ανώτερο επίπεδο των προσόντων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας στα εθνικά πλαίσια ποιότητας τονίζει τη σημασία της βελτίωσης των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ανάπτυξης νέων μεθόδων παραγωγής, επίσης μέσω μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την τυποποίηση των πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό, αρχής γενομένης από τη βασική κατάρτιση·

116.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους, που προωθούν την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και αειφόρου οικονομίας καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα οικολογίας και περιβάλλοντος τόσο μέσα από τις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και στα πλαίσια των δράσεων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης·

117.  πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων με τη χρήση μέσων όπως η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και η διά βίου εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά τους ευάλωτους εργαζόμενους, προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για τον μετριασμό της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

118.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διευκολύνσεις παροχής μικροπιστώσεων σε νέους ανθρώπους, προκειμένου να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα·

119.  αναμένει ότι τα μέτρα και οι δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο θα εφαρμοστούν σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, βιοτεχνιών, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας·

120.  υπογραμμίζει ότι η RISE θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότητα μεταξύ των φύλων στον χώρο εργασίας και ισότητα για τους εργαζομένους όσον αφορά τους όρους των διαφόρων τύπων συμβάσεων·

121.  τονίζει ότι κάθε χρόνο περισσότερο από το ήμισυ των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη αποτελείται από γυναίκες· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών με προσόντα σε επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα στη μεγέθυνση, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από τους παράγοντες της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του κοινωνικού τομέα καθώς και από την Επιτροπή να προωθήσουν και ενισχύσουν τον ρόλο των γυναικών στους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρώπη·

122.  τονίζει τη σπουδαιότητα της αποφυγής παραδοσιακών ανισορροπιών μεταξύ των φύλων εντός του βιομηχανικού τομέα· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αρθούν οι ανισορροπίες ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας, ιδίως δεδομένων των δημογραφικών προκλήσεων·

123.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των εργαζόμενων γυναικών στη RISE· υπογραμμίζει ότι η απουσία της διάστασης του φύλου από τις βιομηχανικές πολιτικές εντείνει την ανισότητα των φύλων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αρθούν οι ανισορροπίες ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας, με βάση την αρχή της ίσης αμοιβή για ισότιμη εργασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες γυναίκες δεν υποεκπροσωπούνται ή ακόμα και αποκλείονται από τη σχετική κατάρτιση και τα έργα και τα προγράμματα για την οικολογική μετεξέλιξη και τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί σε όλα αυτά η διάσταση της ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει την αναγκαιότητα της εφαρμογής μέτρων που θα επιτρέπουν τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτσι ώστε να διασφαλίζεται το μέγιστο των ευκαιριών για τις γυναίκες για μια συνεχή και ομαλή εξέλιξη σταδιοδρομίας·

124.  επισημαίνει ότι η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα δεν θα δημιουργήσει μόνο νέες θέσεις εργασίας σε νέους τομείς της οικονομίας αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας σε λιγότερο βιώσιμες δραστηριότητες· ως εκ τούτου πρέπει να θεσπιστούν και να ενισχυθούν μέσα για την έγκαιρη πρόβλεψη των αλλαγών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τη μια θέση εργασίας στην άλλη·

125.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει μια σειρά εργαλείων για βιώσιμη εταιρική πολιτική (που περιλαμβάνει εταιρική κοινωνική ευθύνη, υποβολή εκθέσεων για τη βιωσιμότητα, μέτρα για την προώθηση προτύπων παραγωγής χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή με μικρή ποσότητα αποβλήτων)·

126.  τονίζει τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση μιας εταιρικής πολιτικής που να εφιστά προσοχή στην αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, σε κοινωνικές πτυχές που αφορούν τις σχέσεις με την κοινότητα, τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, καθώς και σε οικονομικές πτυχές που σχετίζονται με τη χρηστή εταιρική διαχείριση·

127.  καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, να εξετάσουν πολιτικές για πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης·

128.  προτείνει να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 152 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα της ένταξης, στην αλυσίδα του κόστους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της σύγκλισης των ελάχιστων κοινωνικών προτύπων·

Πολιτική πόρων και ενέργειας υπέρ της βιομηχανικής αναγέννησης

129.  τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι και η ενέργεια βρίσκονται στο επίκεντρο της RISE, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα· θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα πρώτων υλών έχει αποφασιστική σημασία για τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ότι, χωρίς ορισμένες σημαντικές πρώτες ύλες, θα ήταν αδύνατη η μελλοντική ανάπτυξη στους περισσότερους στρατηγικούς και προηγμένους βιομηχανικούς κλάδους της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση του υπερβολικού κόστους στους πόρους και στην ενέργεια· υποστηρίζει για τους δύο τομείς την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στο τρίπτυχο «προσιτή τιμή-βιωσιμότητα-προσβασιμότητα», η οποία εμμένει σε όλες τις προαναφερθείσες παραμέτρους και αποσκοπεί στην αποσύνδεση της μεγέθυνσης από την αυξημένη χρήση πόρων· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς ενέργειας που αποτρέπει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη, οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια· επισημαίνει την ανάγκη μιας στρατηγικής που διευκολύνει την ολοκλήρωση και την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών·

130.  χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες (RMI), τη Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες και το στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής τους καθώς και τον Χάρτη Πορείας για την Αποδοτική Χρήση των Πόρων· τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεπάρκειας των πόρων ζωτικής σημασίας όπως του νερού και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της ως προς την τριπυλωνική στρατηγική της για τις πρώτες ύλες που περιλαμβάνει διεθνείς εταιρικές σχέσεις και εμπόριο, εφοδιασμό με πρώτες ύλες στην ΕΕ και αποδοτική χρήση, ανακύκλωση και εκ νέου χρήση πόρων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, στις συστάσεις ανά χώρα και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων τους στόχους της πολιτικής για τα απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τα τομεακά πρότυπα αποδοτικής χρήσης των πόρων, ιδίως σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια στρατηγική μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και να εξετάσει προσεκτικά τις προτάσεις να περιορίσει την εξαγωγή σημαντικών πρώτων υλών· τονίζει τη σημασία ενός παγκόσμιου συστήματος πιστοποίησης για αρχική επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων με ανακύκλωση και για τα απόβλητα υλικών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)· επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν σχετικά συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης δομικών ομάδων· επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες εξόρυξης πρώτων υλών εμφανίζουν μερικά από τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εντός δύο ετών την πρόταση να ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Γεωλογικό Ινστιτούτο· καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση των κανονισμών και διαδικασιών αδειοδότησης για την εξόρυξη πρώτων υλών εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία, τα γεωλογικά ινστιτούτα και την Επιτροπή να συνεργαστούν στη χαρτογράφηση των υφιστάμενων πηγών πρώτων υλών·

131.  τονίζει τις δυνατότητες για πρόοδο σε μια πιο βιώσιμη βιοοικονομία, όπου οι πρώτες ύλες από τα δάση, για παράδειγμα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στη βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή·

132.  ζητεί την άμεση εφαρμογή τόσο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση όσο και των εθνικών σχεδίων δράσης, με την υποστήριξη κατάλληλων οικονομικών ενισχύσεων· ζητεί τη θέσπιση μιας απαλλαγής κατά κατηγορία για όλα τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης που έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση των κρατών μελών· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν φιλόδοξες στρατηγικές συγκεκριμένα για την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος σύμφωνα με τα καθιερωμένα κοινά πρότυπα· τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να προωθήσουν περαιτέρω την ατζέντα για την αποτελεσματικότητα· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προς την κατεύθυνση του καθορισμού κριτηρίων επιλεξιμότητας βάσει του χαμηλού κόστους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· τονίζει δε ότι η αξιόπιστη, ασφαλής και οικονομικά προσιτή τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει τη σημασία της διατύπωσης σαφών, μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επενδύουν ιδίως σε πράσινες βιομηχανίες και προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό και σταθερό πλαίσιο για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική πολιτική για το 2030 με σκοπό την ενθάρρυνση επενδύσεων στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

133.  διαπιστώνει ότι μόνο η ΕΕ διαθέτει σύστημα εμπορεύσιμων δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων και ότι ο αριθμός των χωρών, εκτός από τις χώρες της ΕΕ, που εξακολουθούν να τηρούν το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι λιγότερες από έξι –δεν εκπέμπουν ούτε καν το 15% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 , συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ·

134.  καλεί την Επιτροπή να χαράξει στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα από την έρευνα ως τη χρηματοδότηση, με σκοπό να διασφαλιστεί η διατήρηση της υπεροχής της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

135.  φρονεί πως η ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και οι μεμονωμένοι καταναλωτές, πρέπει να επωφεληθούν από τις εκσυγχρονισμένες ενεργειακές υποδομές όπως τα έξυπνα δίκτυα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού και να εντάξουν πλήρως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια·

136.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι υφίσταται σταθερό πλαίσιο για την τροφοδοσία ενέργειας στις επόμενες δεκαετίες, το οποίο θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση αφενός των επενδύσεων και αφετέρου των μέτρων για στην ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας·

137.  επισημαίνει τις τελευταίες εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εξερεύνηση και εξόρυξη μη συμβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει δε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας αποτελούν σημαντικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· τονίζει την ανάγκη να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να το λάβει αυτό υπόψη, όπως κάνει στις εκτιμήσεις επιπτώσεων, όταν διατυπώσει μελλοντικές προτάσεις· τονίζει ότι η RISE απαιτεί συνοχή μεταξύ των βιομηχανικών, ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών· σημειώνει ότι η πτώση των ενεργειακών τιμών στις ΗΠΑ έχουν καταστήσει δυνατές τις νέες βιομηχανικές επενδύσεις· υπενθυμίζει τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τέτοιες επενδύσεις· επισημαίνει τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο των ενεργοβόρων βιομηχανιών που παράγουν βασικές πρώτες ύλες· τονίζει ότι οι εν λόγω βιομηχανίες εκτίθενται σε κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά τους· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε συστάσεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα·

138.  λυπάται που η Επιτροπή δεν επιβεβαίωσε την προσήλωσή της στην αρχή της προφύλαξης ως προς τους τομείς που χρησιμοποιούν τεχνολογίες για τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί η απουσία κινδύνου·

139.  υπογραμμίζει ότι οι χώρες του Νότου πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι βιομηχανίες, ιδίως οι ενεργοβόρες, να βρίσκονται σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα·

140.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τους όρους για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις ενέργειας και να αναθεωρήσουν τις συμβάσεις φυσικού αερίου που βασίζονται σε μηχανισμούς τιμολόγησης με βάση την τιμή του πετρελαίου με κατεύθυνση προς τον καθορισμό των τιμών που βασίζεται περισσότερο στους ενεργειακούς κόμβους με αύξηση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων αυτών και στη διευκόλυνση της μετάβασης σε πιο ευέλικτες εναλλακτικές λύσεις, εξυπηρετώντας έτσι τους στόχους για καλύτερη πρόσβαση στο αέριο για όλα τα κράτη μέλη·

Μια περιφερειακή στρατηγική της RISE που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον ευρωπαϊκό Νότο

141.  υποστηρίζει μια προσέγγιση πολυ-περιφερειακής βιομηχανικής πολιτικής, η οποία να αναγεννά τη βιώσιμη ανάπτυξη στις συρρικνούμενες οικονομίες ή στις οικονομίες που εκτίθενται περισσότερο σε κινδύνους της βιομηχανικής βάσης τους· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα στήριξης των βιομηχανικών τομέων που έχουν επηρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό από την κρίση και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό· υποστηρίζει μια στρατηγική μεγάλης προστιθέμενης αξίας κατά την ένταξη των οικονομιών των περιφερειών, ιδίως των νοτίων, στις παγκόσμιες αλυσίδες αξιών· πιστεύει ότι οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένες στο πλαίσιο αυτό και ότι τα υπάρχοντα βιομηχανικά πλεονεκτήματα πρέπει να προωθηθούν μέσω της αύξησης της καινοτομίας και της εξειδίκευσης· πιστεύει ότι παράλληλα με έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους απαιτείται μια επενδυτική στρατηγική για τον Νότο·

142.  τονίζει ότι ο δανεισμός πρέπει να βελτιωθεί στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν κρίση και θεωρεί ότι θα μπορούσε να δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα μικροπιστώσεων το οποίο να χρηματοδοτείται από την ΕΤΕ ή από εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, με το οποίο θα παρέχεται στις ΜΜΕ η δυνατότητα να διεκπεραιώνουν παραγγελίες·

143.  επισημαίνει ότι ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ επηρεάζονται από την απόκεντρη θέση τους και ότι η έλλειψη επαρκών και καλά συνδεδεμένων υποδομών επηρεάζει την ικανότητά τους να είναι ανταγωνιστικές στην εσωτερική αγορά καθώς και εκτός της Ένωσης· σημειώνει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ορισμένες νότιες περιοχές της Ευρώπης αλλά ότι και άλλες περιοχές, όπως η ευρωπαϊκή Ανατολή και ο ευρωπαϊκός Βορράς - όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος των φυσικών πόρων της Ένωσης – είναι επίσης αναγκαίο να αποκτήσουν καλύτερη σύνδεση με την υπόλοιπη Ένωση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την πλήρη ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών υποδομών, ιδίως των νότιων οικονομιών, ιδίως στους τομείς των σιδηροδρόμων, της ενέργειας και των ΤΠΕ, και τονίζει την ανάγκη να προσαρμοστεί η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε αυτόν τον στόχο· ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης και απλοποιημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ενίσχυση των ΣΔΙΤ, τη χρηματοδότηση έργων και τα ομόλογα έργου· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ιβηρική Χερσόνησος δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας και σιδηροδρόμων και ότι, μαζί με μέρη της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά·

144.  επισημαίνει το σημαντικό δυναμικό των περιοχών του Νότου για την ανάπτυξη του στρατηγικού τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί τη λήψη μέτρων για την τόνωση των αγορών στις περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την ενθάρρυνση της παραγωγής πολύ μικρής κλίμακας από επιχειρήσεις που θέλουν να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια και να πωλούν την ενέργεια που απομένει στο δίκτυο·

145.  τονίζει ότι η αυξημένη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και η αξιοποίηση εγχώριων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση των οικονομιών του Νότου· επισημαίνει ότι οι χώρες του Νότου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις από έναν προμηθευτή·

146.  τονίζει τη σημασία της υποδομής ΤΠΕ, ιδίως των ευέλικτων και φορητών λύσεων, για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και σε περιφερειακές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες·

147.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και των μηχανισμών προσομοίωσης στην αγορά· χαιρετίζει προτάσεις για αύξηση της συνεργασίας, της βιομηχανικής συμβίωσης και για την ανάπτυξη δικτύων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποδοτική χρήση των πόρων· πιστεύει ότι οι προσπάθειες για βιομηχανική συμβίωση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας και αποδοτικότητας· επισημαίνει ότι το μοντέλο βιομηχανικής συμβίωσης του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλα κράτη μέλη·

148.  υπογραμμίζει ότι η μετατροπή των επιχειρήσεων κεφαλαίου σε συνεταιρισμούς υπήρξε επιτυχής σε ορισμένες περιφέρειες, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικά μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση, εντάσσοντάς τις νέες αυτές οντότητες στην τοπική οικονομία και δίνοντάς τους ένα μερίδιο στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής πραγματικότητας στην ΕΕ, εφόσον πάνω από 160 000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανήκουν σε 123 εκατομμύρια μέλη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 50 000 συνεταιριστικών επιχειρήσεων στη βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών, που παρέχουν θέσεις εργασίας για 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεισφέρουν κατά μέσο όρο περίπου 5% στο ΑΕγχΠ κάθε κράτους μέλους· πιστεύει, σε σχέση με αυτά, ότι πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη τα επιχειρηματικά μοντέλα που υιοθετήθηκαν από συνεταιρισμούς και ότι οι ιδιαιτερότητές τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ·

149.  πιστεύει ότι οι οικονομίες στις χώρες της νότιας Ευρώπης μπορούν να επωφεληθούν από νέες εξαγωγικές αγορές, και συγκεκριμένα έχουν ιδιαίτερα στρατηγική θέση για τις αγορές της νότιας Μεσογείου, ενώ οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης μπορούν ομοίως να επωφεληθούν από νέες εξαγωγικές αγορές των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)· ζητεί να βρει απήχηση το επιχειρηματικό πνεύμα και να μπορέσουν οι μετανάστες από τη νότια και ανατολική Ευρώπη να δημιουργήσουν επιχειρήσεις που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εξαγωγικές αγορές· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν επιχειρηματικές ανταλλαγές μεταξύ της βόρειας και της νότιας Μεσογείου· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου Tajani με τίτλο «Αποστολή για την Ανάπτυξη»· πιστεύει ότι η εντονότερη εστίαση στις περιφερειακές βιομηχανικές δυνάμεις και συνεργατικούς σχηματισμούς μπορεί να φέρει αύξηση της ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τη διαρθρωτική ανάπτυξη της Ευρώπης· ζητεί να συνεκτιμηθεί το γεγονός αυτό στη μελλοντική θεσμική και διαρθρωτική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

150.  πιστεύει ότι η εντονότερη εστίαση στις περιφερειακές βιομηχανικές δυνάμεις και συνεργατικούς σχηματισμούς μπορεί να φέρει αύξηση της ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τη διαρθρωτική ανάπτυξη της Ευρώπης· ζητεί να συνεκτιμηθεί το γεγονός αυτό στη μελλοντική θεσμική και διαρθρωτική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

o
o   o

151.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ C 198 της 10.7.2013, σ. 45.
(3) ΕΕ C 161 της 6.6.2013, σ. 35.
(4) ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 84.
(5) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 6.
(6) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(7) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 131.
(8) ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 21.
(9) ΕΕ C 264 Ε της 13.9.2012, σ. 59.
(10) ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 72.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0387.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0443.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0444.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0088.
(15) ΕΕ C 251 Ε της 31.8.2013, σ. 75.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0201.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0199.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0246.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0301.
(20) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 82.
(21) ΕΕ C 139 της 17.5.2013, σ. 11.
(22) JOIN(2013)0001 - 7.2.2013

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου