Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2119(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0055/2014

Pateikti tekstai :

A7-0055/2014

Debatai :

PV 03/02/2014 - 14
CRE 03/02/2014 - 14

Balsavimas :

PV 04/02/2014 - 6.5

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0051

Priimti tekstai
PDF 362kWORD 62k
Antradienis, 2014 m. vasaris 4 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.)
P7_TA(2014)0051A7-0055/2014

2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2011 m.) (2013/2119(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 29-ąją metinę Europos Sąjungos teisės taikymo stebėjimo ataskaitą (2011 m.) (COM(2012)0714),

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „EU Pilot“ vertinimo ataskaita“ (COM(2010)0070),

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Antroji „EU Pilot“ vertinimo ataskaita“ (COM(2011)0930),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 5 d. Komisijos komunikatą „Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės taikymas“ (COM(2007)0502),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatą dėl santykių su skundų dėl Bendrijos teisės pažeidimų teikėju (COM(2002)0141),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 2 d. Komisijos komunikatą „Santykių su skundų dėl Sąjungos teisės taikymo pateikėjais administravimo nuostatų atnaujinimas“ (COM(2012)0154),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl 27-osios metinės Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos (2009 m.)(1) ,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisės tarnybos teisinę nuomonę dėl galimybės, pasinaudojant „EU Pilot“ sistema, susipažinti su informacija dar prieš pradedant pažeidimo procedūrą ir ES teisės taikymo stebėjimo metine ataskaita,

–  atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinius dokumentus, pridėtus prie 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (SWD(2012)0399 ir SWD(2012)0400),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto bei Peticijų komiteto nuomones (A7-0055/2014),

A.  kadangi Lisabonos sutartimi nustatyta keletas naujų teisinių pagrindų, kuriais siekiama supaprastinti ES teisės įgyvendinimą, taikymą ir vykdymą;

B.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje teisė į gerą administravimą apibrėžiama kaip kiekvieno asmens teisė, kad institucijos jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kuo trumpesnį laiką;

C.  kadangi, vadovaudamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 298 straipsniu, Sąjungos institucijos, organai, įstaigos ir agentūros, vykdydami savo užduotis, remiasi atvira, veiksmingu ir nepriklausoma Europos administracija,

D.  kadangi, kaip nurodė Europos Parlamento teisės tarnyba, „EU Pilot“ sistema, t. y. interneto platforma, kurią valstybės narės ir Komisija naudoja problemų, kylančių taikant ES teisės aktus, faktinėms ir teisinėms aplinkybėms išaiškinti, neturi jokio teisinio statuso, ir kadangi pagal Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių pastaroji turi pateikti Parlamentui apibendrintą informaciją apie visas procedūras dėl įsipareigojimų nevykdymo, pradedant oficialiais įspėjimais, įskaitant atskirai apie kiekvieną atvejį, ir gali tik nesuteikti galimybės susipažinti su „EU Pilot“ sistemoje laikomais asmeniniais duomenimis;

1.  pakartoja savo nuomonę, kad Europos Sąjungos (ES) sutarties 17 straipsnyje Komisijai priskiriamas pagrindinis Sutarčių sergėtojos vaidmuo; šiomis aplinkybėmis pažymi, kad Komisijos įgaliojimai ir pareiga prižiūrėti ES teisės taikymą ir, be kita ko, pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš valstybę narę, neįvykdžiusią savo įsipareigojimų pagal Sutartis(2) , yra Sąjungos teisinės tvarkos kertinis aspektas ir atitinka teisinės valstybės principais grindžiamos Sąjungos sampratą;

2.  pažymi, kad, remiantis Komisijos metine ataskaita(3) , Komisija per pastaruosius metus sumažino naujų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaičių: 2009 m. ji pradėjo 2 900 tokias procedūras, 2010 m. – 2 100, o 2011 m. – 1 775; be to, atkreipia dėmesį, kad iš metinės ataskaitos taip pat matyti, jog per kelerius pastaruosius metus padaugėjo pavėluoto perkėlimo į nacionalinę teisę atvejų (2011 m. tokių atvejų buvo 1 185, 2010 m. – 855, 2009 m. – 531) ir kad keturios politikos sritys, kuriose linkstama daryti daugiausia pažeidimų, yra aplinka (17 proc.), vidaus rinka (15 proc.), transportas (15 proc.) ir mokesčiai (12 proc.);

3.  pažymi, kad sumažėjo 2011 m. baigtų nagrinėti pažeidimų atvejų procentinė dalis (60,4 proc.), prieš perduodant juos Teisingumo Teismui (palyginti su 88 proc. tokių atvejų skaičiumi 2010 m.); mano, kad ypač svarbu ir toliau atidžiai stebėti valstybių narių veiksmus, atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose peticijose Parlamentui ir skunduose Komisijai nurodomos problemos, kurios išlieka netgi po to, kai atvejo nagrinėjimas baigiamas;

4.  pažymi, kad iš viso buvo baigti nagrinėti 399 pažeidimų atvejai, nes atitinkama valstybė narė įrodė, kad laikosi ES teisės ir deda rimtas pastangas siekdama pašalinti pažeidimą be teisminio proceso; be to, pažymi, kad Teismas 2011 m. pagal SESV 258 straipsnį priėmė 62 sprendimus, iš kurių 53 sprendimai (85 proc.) buvo palankūs Komisijai;

5.  reiškia susirūpinimą dėl nuolat didėjančio pažeidimų, susijusių su tuo, kad valstybės narės vėluoja perkelti teisės aktus į nacionalinę teisę, skaičiaus turint omenyje, kad 2011 m. pabaigoje tebebuvo nebaigtos nagrinėti 763 bylos dėl vėlavimo perkelti teisės aktus į nacionalinę teisę ir kad šis skaičius 60 proc. viršija atitinkamą ankstesnių metų rodiklį;

6.  pažymi, kad 2011 m. pabaigoje Komisija, vadovaudamasi SESV 260 straipsnio 3 dalimi, pirmą kartą kreipėsi į Teismą dėl pažeidimo, susijusio su vėluojančiu perkėlimu į nacionalinę teisę, prašydama pritaikyti finansines sankcijas;

7.  vis dėlto mano, kad šie statistiniai duomenys tiksliai neatspindi faktinės padėties, kokiu mastu nesilaikoma ES teisės reikalavimų, ir tik parodo didžiausius pažeidimus ar aktyviausių asmenų arba organizacijų skundus; pažymi, kad Komisija šiuo metu nevykdo jokios politikos ir neturi išteklių, kad galėtų sistemingai nustatyti visus neįgyvendinimo atvejus ir užtikrinti jų privalomą įgyvendinimą(4) ;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES institucijų susitarimas dėl deklaracijų, kuriomis nustatomas direktyvos sudedamųjų dalių ir atitinkamų nacionalinių perkėlimo į valstybės narės teisę priemonių dalių ryšys (atitikties lentelės), įsigaliojo 2011 m. lapkričio 1 d., taigi šioje metinėje ataskaitoje nebuvo įmanoma įvertinti, kaip jis įgyvendinamas;

9.  tikisi, kad pirminę šių deklaracijų apžvalgą Komisija pateiks iki 2014 m. lapkričio 1 d., kaip žadėta jos metinėje ataskaitoje;

10.  mano, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūrų taikymo pagal SESV 258 ir 260 straipsnius atveju Komisija turėtų užtikrinti, jog Parlamentui pateikiamos peticijos ir Komisijai pateikiami skundai būtų nagrinėjami vienodai dėmesingai;

11.  pabrėžia, kad ES piliečių pateiktose peticijose kalbama apie ES teisės pažeidimus, ypač pagrindinių teisių, aplinkos, vidaus rinkos ir nuosavybės teisių srityse; mano, kad peticijos parodo, jog vis dar dažnai ir plačiu mastu pasitaiko nevisiško ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę arba netinkamo jos taikymo atvejų;

12.  ragina Komisiją ES teisės laikymąsi padaryti tikru politikos prioritetu, kurio būtų siekiama glaudžiai bendradarbiaujant su Parlamentu; pastarasis privalo: a) laikyti Komisiją politiškai atskaitinga ir b) užtikrinti, jog jis, kaip viena iš teisėkūros institucijų, pats būtų išsamiai informuojamas, kad galėtų nuolat gerinti savo teisėkūros darbą;

13.  pažymi, kad vykdant skundų nagrinėjimo procedūras būtina sistemingai naudoti atitiktį skatinančias priemones ir Parlamentas turi naudotis teise tikrinti;

14.  pažymi, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūra sudaryta iš dviejų etapų: administracinio (tyrimų) etapo ir teisminio etapo Teisingumo Teisme; pažymi, jog Komisija pripažįsta, kad „piliečiai, įmonės ir suinteresuotųjų subjektų organizacijos labai padeda <...> pranešdami apie valstybių narių valdžios institucijų ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir (arba) jos taikymo trūkumus“; taip pat pažymi, kad, nustačius problemas, dėl jų tarp Komisijos ir atitinkamų valstybių narių vyksta dvišalės diskusijos problemoms pašalinti, kiek įmanoma, plačiau taikant „EU Pilot“ platformą(5) ;

15.  šiomis aplinkybėmis pažymi, kad „EU Pilot“ sistema laikoma „Komisijos ir valstybių narių dvišalių diskusijų“ platforma(6) , kuri „neturi teisinio statuso, tačiau yra tik darbo priemonė, Komisijai įgyvendinant administracinę autonomiją“(7) procedūros prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimą etapu;

16.  apgailestauja, kad „EU Pilot“ sistema neturi teisinio statuso, ir mano, kad „legitimumą galima užtikrinti tik sudarius sąlygas skaidrumui, skundo pateikėjų ir [Europos Parlamento] <...> dalyvavimui „EU Pilot“ sistemoje“ ir kad teisėtumą galima užtikrinti kuo greičiau patvirtinus teisiškai privalomą aktą, kuriame būtų taisyklės, reglamentuojančios visą procesą iki pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir pačią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kaip nurodoma nesenai atliktame Parlamento tyrime(8) ; mano, kad tokiame teisiškai privalomame akte reikėtų atitinkamai patikslinti pavienių skundo pateikėjų ir Komisijos turimas teisės aktuose įtvirtintas teises bei pareigas ir siekti leisti skundų pateikėjams kuo daugiau naudotis „EU Pilot“ sistema, bent jau užtikrinant, kad jie gautų skirtingų procedūros etapų informaciją;

17.  šiomis aplinkybėmis apgailestauja, kad nebuvo imtasi jokių tolesnių priemonių, atsižvelgiant į ankstesnes Parlamento rezoliucijas, ypač į jo raginimą, remiantis SESV 298 straipsniu, priimti privalomąsias taisykles, kurios būtų numatytos reglamente, išdėstant jame įvairius pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir procedūros prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimą aspektus, įskaitant pranešimo reikalavimą, privalomus terminus, teisę būti išklausytam, įpareigojimą motyvuoti ir kiekvieno asmens teisę turėti galimybę susipažinti su savo byla, taip siekiant stiprinti piliečių teises ir užtikrinti skaidrumą;

18.  laikosi nuomonės, kad turi būti sustiprintas platformos „EU Pilot“ įgyvendinimas siekiant užtikrinti skaidrumą skundo pateikėjams; prašo suteikti prieigą prie duomenų bazės, kurioje sukaupti visi skundai, kad Parlamentas turėtų galimybę atlikti savo funkciją tikrinti, kaip Komisija atlieka savo Sutarčių sergėtojos vaidmenį;

19.  pabrėžia geros administravimo praktikos svarbą ir ragina kaip teisiniu pagrindu remiantis SESV 298 straipsniu parengti procedūrų kodeksą, t. y. reglamentą, kuriuo būtų nustatyti įvairūs pažeidimo nagrinėjimo procedūros aspektai;

20.  todėl dar kartą ragina Komisiją, remiantis naujuoju SESV 298 straipsnyje numatytu teisiniu pagrindu, pasiūlyti privalomąsias taisykles, kurios būtų išdėstytos reglamente ir kuriomis būtų užtikrintas visapusiškas piliečių teisės į gerą administravimą, įtvirtintos Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, paisymas;

21.  primena, kad persvarstytame Pagrindų susitarime dėl Parlamento ir Komisijos santykių Komisija įsipareigoja pateikti „Parlamentui apibendrintą informaciją apie visas procedūras dėl įsipareigojimų nevykdymo, pradedant oficialiais įspėjimais, įskaitant, jei to paprašo Parlamentas, <...> klausimais, susijusiais su procedūra dėl įsipareigojimų nevykdymo“, ir tikisi, kad ši sąlyga bus tinkamai taikoma praktiškai;

22.  todėl dar kartą pakartoja, kad Parlamentas turi teisę gauti „išsamią informaciją apie konkrečius aktus ar nuostatas, dėl kurių kyla perkėlimo į nacionalinę teisę problemų, taip pat apie skundų dėl konkrečių aktų ar nuostatų skaičių“(9) , be to, nors „Komisija turi teisę nesuteikti Europos Parlamentui galimybės susipažinti su „EU Pilot“ duomenų bazės asmens duomenimis“, Parlamentas „turi teisę prašyti pateikti anoniminę informaciją, kad išsamiai žinotų visus atitinkamus Sąjungos teisės įgyvendinimo ir taikymo aspektus“(10) ;

23.  džiaugiasi, kad visos valstybės narės dalyvauja projekte „EU Pilot“; tikisi, kad dėl to dar labiau sumažės pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaičius; ragina piliečiams teikti daugiau informacijos apie „EU Pilot“ sistemą;

24.  mano, kad „EU Pilot“ sistema ir apskritai ES teisės pažeidimų bei Parlamento galimybės gauti atitinkamą informaciją, susijusią su etapu iki pažeidimo nagrinėjimo procedūros pradėjimo ir su pačia pažeidimo nagrinėjimo procedūra, klausimas kaip esminis aspektas turi būti įtrauktas į darbotvarkę dėl būsimo tarpinstitucinio susitarimo;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Europos ombudsmenui ir valstybių narių parlamentams.

(1) OL C 51 E, 2013 2 22, p. 66.
(2) SESV 258 ir 260 straipsniuose apibrėžtos Komisijos galios pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš valstybę narę. 258 straipsnyje nurodoma, kad Komisija „pareiškia pagrįstą savo nuomonę“ , jei mano, kad valstybė narė nevykdė savo pareigos pagal Sutartis.
(3) Komisijos ataskaita „29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.)“ (COM(2012)0714), p. 2–3.
(4) Parlamento C teminio skyriaus užsakytas tyrimas „ES teisės įgyvendinimo ir taikymo užtikrinimo priemonės ir jų veiksmingumo vertinimas“, Briuselis, 2013 m., p. 11.
(5) Komisijos ataskaita (COM(2012)0714), p. 7.
(6) Žr. ankstesnėje dalyje cituotą ištrauką.
(7) 2013 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisės tarnybos teisinė išvada dėl galimybės, pasinaudojant „EU Pilot“ sistema, susipažinti su informacija dar prieš pradedant pažeidimo procedūrą ir ES teisės taikymo stebėjimo metine ataskaita.
(8) „ES teisės įgyvendinimo ir taikymo užtikrinimo priemonės ir jų veiksmingumo vertinimas“, p. 13.
(9) „Galimybė susipažinti su informacija apie bylas, pradėtas prieš pažeidimo procedūrą pagal „EU Pilot“ ir ES teisės taikymo stebėjimo metinė ataskaita“, p. 4.
(10) Žr. ten pat. Komisija savo metinėje ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitoje jau skelbia didelę dalį informacijos.

Atnaujinta: 2017 m. birželis 6 d.Teisinis pranešimas