Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0007(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0468/2013

Pateikti tekstai :

A7-0468/2013

Debatai :

PV 04/02/2014 - 19
CRE 04/02/2014 - 19

Balsavimas :

PV 05/02/2014 - 9.14

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0083

Priimti tekstai
PDF 554kWORD 204k
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis ***I
P7_TA(2014)0083A7-0468/2013
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2014 m. vasario 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (COM(2013)0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0009),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0019/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0468/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 198, 2013 7 10, p. 71.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. vasario 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis
P7_TC1-COD(2013)0007

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2) ,

kadangi:

(1)  Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009(3) Komisijai suteikiami įgaliojimai dėl kai kurių to reglamento nuostatų įgyvendinimo;

(2)  įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Reglamentu (EB) Nr. 1224/2009 suteikti įgaliojimai turi būti suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 straipsniais;

(3)  siekiant patobulinti kai kurias Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 nuostatas, Komisijai pagal (SESV) 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl:

   tam tikrų kategorijų žvejybos laivų atleidimo nuo pareigos teikti išankstinį pranešimą; [1 pakeit.]
   tam tikrų kategorijų žvejybos laivų atleidimo nuo pareigos pildyti ir teikti perkrovimo deklaraciją;
   kitokio valstybių narių duomenų apie užregistruotą sugautą kiekį ir žvejybos pastangas perdavimo Komisijai būdo ir dažnumo nustatymo;
   tam tikrų perdirbtų žuvininkystės produktų laikymo planų laikymo laive taisyklių nustatymo;
   kritinių sugauto kiekio lygių, kuriuos pasiekus tam tikrame rajone būtų uždraudžiama žvejyba realiuoju laiku, nustatymo;
   atstumų, kuriais žvejybos laivas turi pakeisti padėtį viršijęs kritinį sugauto kiekio lygį, pakeitimo;
   ribos, kurios neviršijus žuvininkystės produktai būtų atleidžiami nuo atsekamumo taisyklių, pakeitimų;
   ribos, kurios neviršijus žuvininkystės produktai būtų atleidžiami nuo pirmojo pardavimo taisyklių, pakeitimų;
   atleidimo nuo pareigos teikti tikrų kategorijų žvejybos laivų iškrautų žuvininkystės produktų pardavimo pažymas;
   ribos, kurios neviršijus žuvininkystės produktai būtų atleidžiami nuo pareigos pildyti pardavimo pažymą, pakeitimų;
   žvejybos rajonų, kuriems turėtų būti taikomos specialiosios kontrolės ir inspektavimo programos, nustatymo;
   kitokio valstybių narių duomenų perdavimo Komisijai būdo ir dažnumo nustatymo įgyvendinus bandomuosius projektus;

(4)  labai ypač svarbu, kad Komisija , atlikdama parengiamąjį darbą, surengtų atitinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas Komisija tinkamai konsultuotųsi , taip pat ir su ekspertais, pvz ., su regioninėmis patariamosiomis tarybomis. Komisija, ruošdama Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama deleguotuosius teisės aktus, jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų tuo pat vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; [2 pakeit.]

(5)  siekiant sudaryti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai pagal (SESV) 291 straipsnį turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su:

   žvejybos licencijomis;
   žvejybos leidimais;
   žvejybos įrankių ženklinimu; [3 pakeit.]
   laivų stebėjimo sistema;
   perskaičiavimo koeficientais, skirtais perskaičiuoti laive laikomų arba perdirbtų žuvų kiekį į gyvąjį žuvų svorį;
   žurnalų pildymu ir teikimu, jeigu atitinkami įgaliojimai suteikiami ne deleguotaisiais teisės aktais;
   žvejybos laivams, kuriems netaikomi reikalavimai dėl žvejybos žurnalų, skirta mėginių ėmimo atrankos planų rengimo metodika;
   išankstiniu pranešimu; [4 pakeit.]
   perkrovimo deklaracijų pildymu ir teikimu, jeigu atitinkami įgaliojimai suteikiami ne deleguotaisiais teisės aktais;
   iškrovimo deklaracijų pildymu ir teikimu;
   žvejybos laivams, kuriems netaikomi reikalavimai dėl iškrovimo deklaracijų, skirta mėginių ėmimo atrankos planų rengimo metodika;
   duomenų apie sugautą kiekį ir žvejybos pastangas perdavimo formatais;
   Komisijos skelbiamu žvejybos uždraudimu žvejybos rajone;
   Komisijos skelbiamomis ištaisomosiomis priemonėmis, taikytinomis žvejybos uždraudimo žvejybos rajone atvejais;
   valstybių narių žvejybos pajėgumų patikromis;
   variklių galios sertifikavimu ir fizine variklių galios patikra;
   variklių galios patikrai skirtų mėginių ėmimo atrankos planų rengimo metodika;
   Komisijos tvirtinamais paskirtųjų uostų kontrolės planais;
   kritinių sugauto kiekio lygių, kuriuos pasiekus tam tikrame rajone būtų uždraudžiama žvejyba realiuoju laiku, apskaičiavimu;
   žvejybos uždraudimu tam tikrame rajone realiuoju laiku;
   mėgėjų žvejybai skirtų mėginių ėmimo atrankos planų sudarymu, skelbimu ir vertinimu;
   informacija apie vartotojams skirtus žuvininkystės ir akvakultūros produktus;
   svėrimo srityje Komisijos tvirtinamais mėginių ėmimo atrankos planais, kontrolės planais ir bendros kontrolės programomis;
   sveriant taikytinų mėginių ėmimo atrankos planų, kontrolės planų ir bendrųjų kontrolės programų rengimo metodika;
   pardavimo pažymų turiniu ir formatu;
   priežiūros ataskaitų formatu;
   inspektavimo ataskaitomis;
   elektronine duomenų baze, skirta įkelti inspektavimo ir priežiūros ataskaitas;
   Sąjungos inspektorių sąrašo sudarymu;
   kiekio nustatymu kaip ištaisomąja priemone, taikytina, jeigu iškrovimo ar perkrovimo valstybė narė nenagrinėja pažeidimo;
   taškų sistema už sunkius pažeidimus, jeigu atitinkami įgaliojimai suteikiami ne deleguotaisiais teisės aktais;
   žvejybos rajonais, kuriems turėtų būti taikomos specialiosios kontrolės ir inspektavimo programos;
   administracinio tyrimo rezultatų perdavimo Komisijai laikotarpio pratęsimu;
   veiksmų plano sudarymu, jeigu nustatoma su valstybės narės kontrolės sistema susijusių pažeidimų arba trūkumų;
   Sąjungos finansinės paramos sustabdymu ir panaikinimu;
   žvejybos uždraudimu tais atvejais, kai nesilaikoma bendrosios žuvininkystės politikos tikslų;
   išskaitymu iš kvotų;
   išskaitymu iš žvejybos pastangų;
   išskaitymu iš kvotų, jeigu nesilaikoma bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių;
   laikinosiomis priemonėmis;
   Komisijos tvirtinamais nacionaliniais duomenų tvirtinimo sistemos įgyvendinimo planais;
   duomenų analize ir auditu;
   bendrų standartų ir procedūrų nustatymu siekiant užtikrinti skaidrų ryšių palaikymą;
   svetainių veikimu ir žiniatinklio paslaugų teikimu;
   valstybių narių teikiamų šio reglamento taikymo ataskaitų turiniu ir formatu.

Kai reikalinga valstybių narių kontrolė, Komisija turėtų naudotis šiais įgaliojimais remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011(4) ;

(6)  įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, turi būti suderinta nuostata dėl neatidėliotinų priemonių, pagal kurią tam tikromis sąlygomis dėl tam tikrų Komisijos priemonių turi būti tariamasi su Taryba;

(7)  įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kai kurios nuostatos, kuriomis sprendimų priėmimo įgaliojimai suteikiami tik Tarybai, turi būti suderintos su naujomis bendrajai žuvininkystės politikai taikytinomis procedūromis. Todėl turėtų perrašytos šios Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 nuostatos:

   dėl ribojamos žvejybos rajonų;
   dėl naujų technologijų diegimo;
   dėl tam tikrų žvejybos laivų įtraukimo į žvejybos pastangų ataskaitas;
   dėl sugauto kiekio ribos, kurią viršijus turi būti turi būti naudojamas paskirtasis uostas arba netoli kranto esančios vietos, nustatymo kiekviename daugiamečiame plane ir duomenų perdavimo dažnumo;
   dėl ribojamos žvejybos rajonų ir datos, kurią tampa privalomos tam tikros su šiais rajonais susijusios kontrolės pareigos, nustatymo;
   dėl mėgėjų žvejybos įtraukimo į specialiąsias valdymo priemones;
   dėl kontroliuojančių stebėtojų programos nustatymo;

(8)  todėl Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

(8a)  kadangi šiuo reglamentu siekiama suderinti Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 su Lisabonos sutartimi, svarbu, kad Komisija, atlikdama būsimą to reglamento peržiūrą, išnagrinėtų:

   Europos Parlamento prašymus, susijusius su pasyviosios žvejybos įrankių ir statinių žvejybos įrankių atskyrimu,
   leidžiamo žvejybos žurnale įrašomų kiekių nuokrypio (10 proc.) aktualumą,
   pranešimo apie laivų atvykimą į uostus sąlygas,
   galimus nukrypimus nuo laikymo sąlygų,
   administracinę naštą, susijusią su svėrimo reikalavimais,
   taškų už pažeidimus skyrimo ir perkėlimo sąlygas ir
   su pažeidimais susijusių duomenų skelbimą, [5 pakeit.]

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  7 punktas pakeičiamas taip:"

„7. Sąjungos inspektoriai – valstybės narės, Komisijos ar jos paskirtos įstaigos pareigūnai, kurių asmenvardžiai nurodyti pagal 79 straipsnį sudarytame sąraše;“

"

b)  14 punktas pakeičiamas taip:"

„14. ribojamos žvejybos rajonas – teisiškai privalomu Sąjungos teisės aktu apibrėžtas jūrų rajonas, kuris priklauso valstybės narės jurisdikcijai ir kuriame žvejybos veikla ribojama arba draudžiama;“

"

2)  6 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Vėliavos valstybė narė išduoda, tvarko ir panaikina žvejybos licencijas, laikydamasi įgyvendinimo aktais nustatytų išsamių šių licencijų galiojimo ir būtinosios informacijos pateikimo jose taisyklių. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

3)  7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Išsamios žvejybos leidimų galiojimo ir būtinosios informacijos pateikimo jose taisyklės nustatomos įgyvendinimo aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6.   Komisija įgaliojama Komisijai pagal 119a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomos įpareigojimo turėti žvejybos leidimų taikymo leidimus išimčių nedideliems laivams taisyklės sąlygos .“ [6 pakeit.]

"

4)  8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį gali priimti deleguotuosius teisės įgyvendinimo aktus, kuriais būtų nustatomos dėl žvejybos laivų, jų įrankių ir laivelių ženklinimo ir atpažinimo taisyklės, susijusios , susijusius su:

   a) laive laikytinais dokumentais;
   b) motorinių laivelių ženklinimu;
   c) pasyviosios žvejybos įrankiais ir sijiniais tralais;
   d) ženklais;
   e) plūdurais;
   f) lynais.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 119 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.[7 pakeit.]

"

5)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  10 dalis pakeičiama taip:"

„10. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį gali priimti deleguotuosius teisės įgyvendinimo aktus dėl:

   a) žvejybos laivuose įrengiamų palydovinio sekimo įtaisams keliamų reikalavimų;
   b) palydovinio sekimo įtaisų charakteristikų;
   c) kapitonų atsakomybės už palydovinio sekimo įtaisus;
   d) vėliavos valstybės narės taikytinų kontrolės priemonių;
   e) duomenų perdavimo dažnumo;
   f) įplaukimo į tam tikrą rajoną ir išplaukimo iš jo stebėjimo;
   g) duomenų perdavimo pakrantės valstybei narei;
   h) priemonių, taikytinų įvykus techniniam gedimui arba neveikiant palydovinio sekimo įtaisui;
   i) duomenų negavimo;
   j) žvejybos veiklos stebėjimo ir registravimo;
   k) Komisijos galimybės gauti duomenis.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 119 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.[8 pakeit.]

"

b)  pridedama tokia dalis:"

„11. Komisija įgyvendinimo aktais nustato taisykles, kuriomis nustatomas formatas, kuriuo vėliavos valstybės narė elektroniniu būdu pakrantės valstybei narei perduotų laivų stebėjimo sistemos duomenis. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

6)  13 punktas pakeičiamas taip:"

„13 straipsnis

Naujosios technologijos

1.  Laikantis Sutarties, gali būti priimamos priemonės, kuriomis būtų įpareigojama naudoti elektroninius stebėjimo įtaisus ir atsekamumo priemones, pavyzdžiui, genetinę analizę. Kad būtų įvertinta taikytina technologija, valstybės narės savo iniciatyva arba bendradarbiaudamos su Komisija ar jos paskirta įstaiga iki 2013 m. birželio 1 d. įgyvendina atsekamumo priemonių, pavyzdžiui, genetinės analizės, bandomuosius projektus.

2.  Konsultuojantis su suinteresuotomis šalimis pagal Sutartį gali būti priimtas sprendimas diegti kitas naujas žuvininkystės kontrolės technologijas, jeigu jas taikant būtų ekonomiškai veiksmingu būdu užtikrinamas geresnis bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis.“ [9 pakeit.]

"

7)  14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Laive laikomų arba perdirbtų žuvų kiekiui perskaičiuoti į gyvąjį žuvų svorį Sąjungos žvejybos laivų kapitonai taiko perskaičiavimo koeficientą. Šį perskaičiavimo koeficientą įgyvendinimo aktais nustato Komisija. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

b)  10 dalis pakeičiama taip:"

„10. Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles, kuriomis:

   a) reglamentuojamas popierinių žvejybos žurnalų pildymas ir teikimas;
   b) nustatomi naudotini popierinių žvejybos žurnalų pavyzdžiai;
   c) nustatomos popierinių žvejybos žurnalų pildymo ir teikimo instrukcijos;
   d) nustatomi žvejybos žurnalų teikimo terminai;
   e) 3 dalyje apibrėžto leidžiamo nuokrypio apskaičiavimas. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

c)  pridedama tokia dalis:"

„11. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 16 straipsnio 3 dalyje ir 25 straipsnio 3 dalyje nurodytiems žvejybos laivams būtų nustatomi popierinių žvejybos žurnalo duomenų pildymo ir teikimo reikalavimai.“

"

8)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pridedama tokia dalis:"

„1a. Sąjungos žvejybos laivų, naudojamų tik akvakultūros tikslais, kapitonai atleidžiami nuo 1 dalies reikalavimų.“

"

b)  9 dalis pakeičiama taip:"

„9. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl:

   a) priemonių, taikytinų įvykus techniniam gedimui arba neveikiant elektroninėms registravimo ir duomenų perdavimo sistemoms;
   b) priemonių, taikytinų negavus duomenų;
   c) prieigos prie duomenų ir dėl priemonių, taikytinų sutrikus prieigai prie duomenų.

10.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles, kuriomis:

   a) nustatomas reikalavimas dėl elektroninių registravimo ir duomenų perdavimo sistemų įrengimo Sąjungos žvejybos laivuose;
   b) nustatomas formatas, kuriuo Sąjungos žvejybos laivai perduotų duomenis savo vėliavos valstybės kompetentingoms institucijoms;
   c) reglamentuojami institucijų atsakomieji pranešimai;
   d) nustatomi duomenys apie elektroninės registravimo ir duomenų perdavimo sistemos veikimą;
   e) nustatomas valstybių narių vienos kitai perduodamos informacijos formatas;
   f) nustatomas valstybių narių keitimasis informacija;
   g) nustatomos vienos bendros institucijos funkcijos;
   h) nustatomas duomenų perdavimo dažnumas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

9)  16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. 1 dalyje nurodytos stebėsenos tikslais kiekviena valstybė narė, taikydama pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą Komisijos priimtais įgyvendinimo aktais patvirtintą laivų grupių ir rizikos lygių nustatymo bei sugauto kiekio apskaičiavimo metodiką, parengia mėginių ėmimo atrankos planą, ir iki kiekvienų metų sausio 31 d. jį perduoda Komisijai, kartu nurodydama to plano rengimo metodus. Mėginių ėmimo atrankos planai, kiek įmanoma, laikui bėgant išlaikomi be pakeitimų ir standartizuojami atitinkamuose geografiniuose rajonuose.“

"

10)  17 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį gali priimti įgaliotuosius teisės įgyvendinimo aktus, kuriais tam tikrų kategorijų žvejybos laivai tam tikrą laikotarpį, kuris gali būti pratęstas, būtų atleidžiami nuo 1 dalyje nustatytos pareigos, arba kuriais būtų nustatomas kitoks pranešimo laikotarpis atsižvelgiant į žuvininkystės produktų tipą, atstumą tarp žvejybos plotų, iškrovimo vietas ir uostus, kuriuose įregistruoti tie laivai.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 119 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.[10 pakeit.]

"

11)  21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti įgaliotuosius teisės aktus, kuriais tam tikrų kategorijų žvejybos laivai tam tikrą laikotarpį, kuris gali pratęstas, būtų atleidžiami nuo 1 dalyje nustatytos pareigos, arba kuriais būtų nustatomas kitoks pranešimo laikotarpis atsižvelgiant į žuvininkystės produktų tipą, atstumą tarp žvejybos plotų, perkrovimo vietas ir uostus, kuriuose įregistruoti tie laivai.“

"

b)  7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Įgyvendinimo aktais nustatomos išsamios taisyklės, kuriomis:

   a) reglamentuojamas popierinės perkrovimo deklaracijos pildymas ir teikimas;
   b) nustatomi naudotini popierinių perkrovimo deklaracijų pavyzdžiai;
   c) nustatomos popierinių perkrovimo deklaracijų pildymo ir teikimo instrukcijos;
   d) nustatomi popierinių perkrovimo deklaracijų teikimo terminai;
   e) reglamentuojamas popierinės perkrovimo deklaracijos perdavimas;
   f) reglamentuojamas 3 dalyje nustatyto leidžiamo nuokrypio apskaičiavimas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

12)  22 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pridedama tokia dalis:"

„1a. Sąjungos žvejybos laivų, naudojamų tik akvakultūros tikslais, kapitonai atleidžiami nuo 1 dalies reikalavimų.“

"

b)  7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl:

   a) priemonių, taikytinų įvykus techniniam gedimui arba neveikiant elektroninėms registravimo ir duomenų perdavimo sistemoms;
   b) priemonių, taikytinų negavus duomenų;
   c) prieigos prie duomenų ir dėl priemonių, taikytinų sutrikus prieigai prie duomenų.“

"

c)  pridedama tokia dalis:"

„8. Komisija įgyvendinimo aktais nustato taisykles, kuriomis:

   a) nustatomas reikalavimas dėl elektroninių registravimo ir duomenų perdavimo sistemų įrengimo Sąjungos žvejybos laivuose;
   b) nustatomas formatas, kuriuo Sąjungos žvejybos laivas perduoda duomenis savo vėliavos valstybės kompetentingoms institucijoms;
   c) reglamentuojami atsakomieji pranešimai;
   d) nustatomi duomenys apie elektroninės registravimo ir duomenų perdavimo sistemos veikimą;
   e) nustatomas valstybių narių vienos kitai perduodamos informacijos formatas;
   f) nustatomas valstybių narių keitimasis informacija;
   g) nustatomos vienos bendros institucijos funkcijos. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

13)  23 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles, kuriomis:

   a) reglamentuojamas popierinių iškrovimo deklaracijų pildymas;
   b) nustatomi naudotini popierinių iškrovimo deklaracijų pavyzdžiai;
   c) nustatomos popierinių iškrovimo deklaracijų pildymo ir teikimo instrukcijos;
   d) nustatomi iškrovimo deklaracijų teikimo terminai;
   e) reglamentuojamos žvejybos operacijos, kuriose dalyvauja du arba daugiau Sąjungos žvejybos laivų. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

14)  24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pridedama tokia dalis:"

„1a. Sąjungos žvejybos laivų, naudojamų tik akvakultūros tikslais, kapitonai atleidžiami nuo 1 dalies reikalavimų.“

"

b)  8 dalis pakeičiama taip:"

„8. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį gali priimti deleguotuosius teisės įgyvendinimo aktus dėl:

   a) priemonių, taikytinų įvykus techniniam gedimui arba neveikiant elektroninėms registravimo ir duomenų perdavimo sistemoms;
   b) priemonių, taikytinų negavus duomenų;
   c) prieigos prie duomenų ir dėl priemonių, taikytinų sutrikus prieigai prie duomenų.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 119 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.[11 pakeit.]

"

c)  pridedama tokia 9 dalis:"

„9. Komisija įgyvendinimo aktais nustato taisykles, kuriomis:

   a) nustatomas reikalavimas dėl elektroninių registravimo ir duomenų perdavimo sistemų įrengimo Sąjungos žvejybos laivuose;
   b) nustatomas formatas, kuriuo Sąjungos žvejybos laivas savo vėliavos valstybės kompetentingoms institucijoms perduoda duomenis;
   c) reglamentuojami atsakomieji pranešimai;
   d) nustatomi duomenys apie elektroninės registravimo ir duomenų perdavimo sistemos veikimą;
   e) nustatomas valstybių narių vienos kitai perduodamos informacijos formatas;
   f) nustatomas valstybių narių keitimasis informacija;
   g) nustatomos vienos bendros institucijos funkcijos. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

15)  25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. 1 dalyje nurodytos stebėsenos tikslais kiekviena valstybė narė, taikydama pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą Komisijos priimtais įgyvendinimo aktais patvirtintą laivų grupių ir rizikos lygių nustatymo bei sugauto kiekio apskaičiavimo metodiką, parengia mėginių ėmimo atrankos planą, ir iki kiekvienų metų sausio 31 d. jį perduoda Komisijai, kartu nurodydama to plano rengimo metodus. Mėginių ėmimo atrankos planai, kiek įmanoma, laikui bėgant nekeičiami ir standartizuojami atitinkamuose geografiniuose rajonuose.“

"

16)  28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:"

„1. Pagal Sutartį priėmus atitinkamą sprendimą, Sąjungos žvejybos laivų, kuriuose nėra veikiančios 9 straipsnyje nurodytos laivų stebėjimo sistemos arba kurie žvejybos žurnalo duomenų neperduoda elektroninėmis priemonėmis, kaip nurodyta 15 straipsnyje, ir kuriems taikoma žvejybos pastangų sistema, kapitonai kiekvieną kartą prieš laivui įplaukiant į geografinį rajoną, kuriame taikoma ta žvejybos pastangų sistema, ir iš jo išplaukiant žvejybos pastangų ataskaitos forma teleksu, faksu, telefonu arba elektroninio pašto pranešimu, kurį gavėjas tinkamai užregistruoja, ar radijo ryšiu per radijo stotį, patvirtintą pagal Sąjungos taisykles, nedelsdami pateikia savo vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir, atitinkamais atvejais, pakrantės valstybei narei šią informaciją:“

"

b)  pridedama tokia dalis:"

„3. Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti išsamias žvejybos pastangų ataskaitų perdavimo taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

17)  32 straipsnis išbraukiamas.

18)  33 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Nepažeisdamos XII antraštinės dalies, valstybės narės su Komisija ir su jos paskirta įstaiga iki 2011 m. birželio 30 d. gali vykdyti bandomuosius projektus, susijusius su nuotoline prieiga realiuoju laiku prie valstybės narės pagal šį reglamentą užregistruotų ir patvirtintų duomenų. Apsvarstomi ir išbandomi prieigos prie duomenų formatas bei procedūros. Valstybės narės iki 2011 m. sausio 1 d. informuoja Komisiją, jeigu jos ketina įgyvendinti bandomuosius projektus. Nuo 2012 m. sausio 1 d. pagal Sutartį gali būti priimtas sprendimas dėl kitokio duomenų perdavimo Komisijai būdo ir dažnumo.“

"

b)  10 dalis pakeičiama taip:"

„10. Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti šiame straipsnyje nurodytų duomenų perdavimo formatus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

19)  36 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Remdamasi 35 straipsnyje nustatyta informacija arba savo pačios iniciatyva nustačiusi, kad Sąjungos, valstybės narės ar valstybių narių grupės turimos žvejybos galimybės laikytinos išnaudotomis, Komisija apie tai praneša atitinkamoms valstybėms narėms ir įgyvendinimo aktais uždraudžia žvejybą tam tikroje zonoje, tam tikrais įrankiais, tam tikrų išteklių arba išteklių grupės arba tam tikrais būtent tai žvejybai naudojamais laivais.“

"

20)  37 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Jeigu valstybės narės, kuriai buvo uždrausta žvejoti dar neišnaudojus savo žvejybos galimybių, patirta žala nebuvo atlyginta, Komisija įgyvendinimo aktais priima priemones, skirtas tam, kad būtų tinkamai atlyginta patirta žala. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Tos priemonės gali apimti išskaitymus iš tų valstybių narių, kurios tas galimybes viršijo, žvejybos galimybių, taip išskaičiuotus kiekius atitinkamai paskiriant toms valstybėms narėms, kurių žvejyba buvo uždrausta joms dar neišnaudojus savo žvejybos galimybių.“

"

b)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles, pagal kurias turėtų būti pranešama apie patirtą žalą, nustatomos žalą patyrusios valstybės narės ir žalos dydis, nustatomos valstybės narės, kurios viršijo žvejybos galimybes, ir žuvų kiekis, sugautas viršijant šias galimybes, nustatomi iš valstybių narių, kurios viršijo žvejybos galimybes, atliktini išskaitymai atsižvelgiant į žvejybos galimybių perviršį, nustatomi atliktini žalą patyrusių valstybių narių žvejybos galimybių papildymai atsižvelgiant į patirtą žalą, nustatomos datos, kuriomis turėtų įsigalioti papildymai ir išskaitymai, ir, jeigu taikytina, nustatomos kitokios būtinos priemonės, padedančios atitaisyti padarytą žalą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

21)  38 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti išsamias šio straipsnio taikymo taisykles, kuriomis būtų reglamentuojama:

   a) žvejybos laivų registracija;
   b) žvejybos laivų variklių galios patikra;
   c) žvejybos laivų talpos patikra;
   d) žvejybos įrankių rūšies, skaičiaus ir charakteristikų patikra.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

22)  40 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias variklių galios sertifikavimo ir fizinės variklių galios patikros taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

23)  41 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:"

„1. Valstybės narės, atlikusios rizikos analizę, patikrina, ar duomenys apie variklių galią atitinka visą administracijos turimą informaciją apie atitinkamo laivo technines charakteristikas. Duomenų patikra rengiama remiantis mėginių ėmimo atrankos planu, parengtu taikant pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą Komisijos priimtais įgyvendinimo aktais patvirtintą metodiką, pagal kurią nustatomi didelės rizikos kriterijai, atsitiktinės imties dydis ir tikrintini techniniai dokumentai. Valstybės narės pirmiausia tikrina informaciją, esančią:“

"

24)  43 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Pagal Sutartį patvirtinus daugiametį planą, gali būti priimtas sprendimas nustatyti tų rūšių, kurioms taikomas tas planas, gyvajam svoriui taikytiną ribinį kiekį, kurį viršijęs žvejybos laivas privalėtų sugautus kiekius iškrauti paskirtajame uoste arba arti kranto esančioje vietoje.“

"

b)  7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Valstybėms narėms leidžiama netaikyti 5 dalies c punkto, jeigu pagal 46 straipsnį priimtoje nacionalinėje kontrolės veiksmų programoje yra pateiktas kontrolės vykdymo paskirtuosiuose uostuose planas, kuriuo užtikrinama tokio pat lygio kompetentingų institucijų atliekama kontrolė. Planas laikomas tinkamu, jeigu pagal 119 straipsnyje 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą priimtais įgyvendinimo aktais jam pritarė Komisija.“

"

25)  45 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Laikantis Sutarties, kiekviename daugiamečiame plane nustatoma atitinkama riba ir 1 dalyje nurodytų duomenų pranešimo dažnumas.“

"

26)  49 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Nepažeidžiant 44 straipsnio nuostatų, Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais būtų nustatomos perdirbtų produktų laikymo plano, kuriame pagal rūšis nurodoma tų produktų laikymo vieta triume, laikymo laive taisyklės.“

"

27)  50 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Tose žvejybos zonose, kuriose pagal Sutartį yra nustatytas ribojamos žvejybos rajonas, Sąjungos žvejybos laivų ir trečiųjų šalių žvejybos laivų vykdomą žvejybos veiklą kontroliuoja pakrantės valstybės narės žvejybos stebėjimo centras, kuris turi turėti laivų įplaukimo į ribojamos žvejybos rajoną, tranzito per tą rajoną ir išplaukimo iš jo aptikimo ir registravimo sistemą.

2.  Be to, kas numatyta 1 dalyje, pagal Sutartį nustatoma data, nuo kurios žvejybos laivuose turi būti veikianti sistema, įspėjanti kapitoną apie įplaukimą į ribojamos žvejybos rajoną ir išplaukimą iš jo.“

"

28)  51 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Jei pasiekiamas kritinis tam tikrų rūšių ar rūšių grupių sugauto kiekio lygis, atitinkamoje zonoje atitinkama žvejyba laikinai uždraudžiama pagal šį skirsnį. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais būtų nustatoma konkreti rūšis arba rūšių grupė, kuriai taikomas kritinis sugauto kiekio lygis, atsižvelgiant į tam tikrose zonose ir (arba) žvejybos rajonuose sugautų kiekių sudėtį pagal rūšis ir (arba) ilgį.“

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Kritinis sugauto kiekio lygis apskaičiuojamas taikant pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą Komisijos priimtais įgyvendinimo aktais patvirtintą metodiką, pagal kurią nustatomos zonos, kuriose gresia kritinio sugauto kiekio lygio viršijimo rizika, ir atliekamos kritinio sugauto kiekio lygio pasiekimo patikros, pagrįstos viso tam tikros rūšies ar rūšių grupės kiekio procentine dalimi ar svoriu, palyginti su visu per atitinkamą žvejybos operaciją sugautu žuvų kiekiu.“

"

c)  3 dalis išbraukiama.

29)  įterpiamas toks straipsnis:"

51a straipsnis

Išsamios įgyvendinimo taisyklės

Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti išsamias taisykles, kuriomis būtų nustatomi rajonai, kuriuose turėtų būti draudžiama žvejyba realiuoju laiku, reglamentuojamas žvejybos draudimas žvejybos rajonuose ir informavimas apie žvejybos draudimą realiuoju laiku. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

30)  52 straipsnis pakeičiamas taip:"

„1. Jeigu dviejų iš eilės žvejybos operacijų metu sugautas kiekis viršija kritinio sugauto kiekio lygį, žvejybos laivas, prieš pratęsdamas žvejybą, plaukia į kitą žvejybos rajoną, tam tikru atstumu esantį nuo ankstesnės žvejybos operacijos vietos, ir nedelsdamas apie tai praneša pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

2.  1 dalyje minėtas atstumas iš pradžių yra ne mažesnis kaip penkios jūrmylės, o jeigu laivo bendrasis ilgis mažesnis nei 12 metrų – ne mažesnis kaip dvi jūrmylės.

3.  Komisija įgaliojama Komisijai pagal 119a straipsnį suteikiami įgaliojimai savo iniciatyva arba atitinkamos valstybės narės prašymu priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais būtų keičiami 1 ir 2 dalyse minimi atstumai, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: [12 pakeit.]

   esamas mokslines rekomendacijas;
   dėl rajonų, kuriems nustatyti kritiniai sugauto kiekio lygiai, parengtasinspektavimo ataskaitų išvadas.“

"

31)  54 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Remdamasi informacija, įrodančia, kad pasiektas kritinis sugauto kiekio lygis, Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti rajoną, kuriame žvejyba turėtų būti laikinai uždrausta, jeigu pakrantės valstybė narė pati nėra priėmusi sprendimo dėl tokio uždraudimo.“

"

32)  55 straipsnio 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:"

„4. Jeigu remiantis moksliniu mėgėjų žvejybos Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) atlieka biologinio poveikio vertinimu , atliekamu pagal 3 dalį, vertinimą, kaip nurodyta 3 dalyje . Jeigu nustatoma, kad mėgėjų žvejyba turi didelio poveikio, pagal Sutartį gali būti priimtos valdymo priemonės, pavyzdžiui, žvejybos leidimai ir sugauto kiekio deklaracijos. [13 pakeit.]

5.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias 3 dalyje nurodytų mėginių ėmimo atrankos planų rengimo ir mėginių ėmimo atrankos planų skelbimo bei vertinimo taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

33)  58 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pridedamos tokios dalys:"

„7a. 5 dalies a–f punktuose nurodytos informacijos nereikalaujama pateikti apie:

   a) importuotus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kurie neįtraukti į sugautų žuvų kiekio sertifikato įgyvendinimo sritį, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 12 straipsnio 5 dalyje;
   b) gėluosiuose vandenyse sugautus arba užaugintus žuvininkystės arba akvakultūros produktus;
   c) dekoratyvines žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus.

7b.  5 dalies a–h punktuose nurodytos informacijos nereikalaujama pateikti apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus, klasifikuojamus Kombinuotosios nomenklatūros 1604 ir 1605 tarifinėse pozicijose.“

"

b)  8 ir 9 dalys pakeičiamos taip:"

„8. Valstybės narės gali leisti šiame straipsnyje išdėstytų reikalavimų netaikyti mažiems produktų kiekiams, kurie vartotojams parduodami tiesiogiai iš žvejybos laivų, jeigu tų produktų vertė neviršija nedidelės vertės.

9.  8 dalyje minima nedidelė vertė iš pradžių yra ne didesnė kaip 50 EUR per dieną.

10.  Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl:

   a) žuvininkystės ir akvakultūros produktų, kuriems taikomas šis straipsnis, nustatymo;
   b) fizinio informacijos teikimo ant žuvininkystės ir akvakultūros produktų;
   c) valstybių narių bendradarbiavimo dėl galimybės gauti informaciją, susietą su partija arba fiziškai pridėtą prie jos;
   d) žuvininkystės ir akvakultūros produktų, kuriems neturėtų būti taikomos tam tikros šio straipsnio nuostatos, nustatymo;
   e) informacijos apie susijusį geografinį rajoną;
   f) 9 dalyje nustatytos vertės keitimo.“

"

g)  informacijos apie vartotojams siūlomus žuvininkystės ir akvakultūros produktus.“ [14 pakeit.]

34)  59 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Pirkėjui, įsigyjančiam produktų, kurių svoris neviršija tam tikros ribinės vertės ir kurie po to nepateikiami rinkai, o vartojami tik privačiai, šis straipsnis netaikomas.

4.  3 dalyje minima ribinė svorio vertė iš pradžių nėra didesnė kaip 30 kg per dieną.

5.  Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais, atsižvelgiant į atitinkamų išteklių būklę, būtų keičiama 4 dalyje nustatyta ribinė svorio vertė.“

"

35)  60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Valstybė narė užtikrina, kad visi žuvininkystės produktai būtų sveriami naudojant kompetentingų institucijų patvirtintas sistemas, išskyrus atvejus, kai ji yra priėmusi Komisijos patvirtintą mėginių ėmimo atrankos planą, parengtą remiantis rizikos vertinimu grindžiama imties dydžio, rizikos lygio, rizikos kriterijų ir informacijos, į kurią būtina atsižvelgti, nustatymo metodika, kurią pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą priimtais įgyvendinimo aktais nustatė Komisija.“

"

b)  7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl:

   a) iš Sąjungos žvejybos laivų iškraunamų krovinių ir į Sąjungos žvejybos laivus arba iš jų perkraunamų krovinių svėrimo procedūrų nustatymo ir dėl ES vandenyse plaukiojančiuose Sąjungos žvejybos laivuose esančių žuvininkystės produktų svėrimo procedūrų nustatymo;
   b) svėrimo duomenų registravimo;
   c) svėrimo laiko;
   d) svėrimo sistemų;
   e) užšaldytų žuvininkystės produktų svėrimo;
   f) ledo ir vandens išskaičiavimo;
   g) kompetentingų institucijų galimybės prisijungti prie svėrimo sistemų, gauti užregistruotus svėrimo duomenis, rašytines deklaracijas ir patekti į patalpas, kuriose laikomi arba apdorojami žuvininkystės produktai;
   h) specialiųjų tam tikrų pelaginių rūšių žuvų svėrimo taisyklių, susijusių su:
   i) sugautų silkių, skumbrių ir paprastųjų stauridžių svėrimo procedūros nustatymu;
   ii) svėrimo uostais;
   iii) kompetentingų institucijų informavimu prieš įplaukiant į uostą;
   iv) iškrovimu;
   v) žvejybos žurnalu;
   vi) viešojo naudojimo svėrimo įranga;
   vii) privataus naudojimo svėrimo įranga;
   viii) užšaldytų žuvų svėrimu;
   ix) užregistruotų svėrimo duomenų tvarkymu;
   x) pardavimo pažyma ir perėmimo deklaracija;
   xi) kryžminėmis patikromis;
   xii) svėrimo priežiūra.“

"

36)  61 punktas pakeičiamas taip:"

„61 straipsnis

Žuvininkystės produktų svėrimas išgabenus iš iškrovimo vietos

1.  Nukrypdamos nuo 60 straipsnio 2 dalies, valstybės narės gali leisti žuvininkystės produktus sverti po to, kai jie buvo išgabenti iš iškrovimo vietos, jeigu jie gabenami į atitinkamos valstybės narės teritorijoje esančią paskirties vietą ir jeigu ši valstybė narė yra priėmusi kontrolės planą, kuris yra patvirtintas Komisijos įgyvendinimo aktu. Tas kontrolės planas rengiamas taikant rizikos vertinimu grindžiamą imties dydžio, rizikos lygio, rizikos kriterijų ir kontrolės planų turinio nustatymo metodiką. Komisija patvirtina šią mėginių ėmimo atrankos metodiką įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 119 straipsnyje 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės, kurioje žuvininkystės produktai iškraunami, kompetentingos institucijos gali leisti registruotiems pirkėjams, registruotiems aukcionams arba kitoms įstaigoms ar asmenims, atsakingiems už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą kitoje valstybėje narėje, išgabenti šiuos produktus prieš pasveriant. Šiam leidimui taikoma 94 straipsnyje nurodyta atitinkamų valstybių narių tarpusavyje taikomos bendros kontrolės programa, kuri yra patvirtinta Komisijos įgyvendinimo aktu. Ši bendros kontrolės programa rengiama taikant rizikos vertinimu grindžiamą imties dydžio, rizikos lygio, rizikos kriterijų ir kontrolės planų turinio nustatymo metodiką. Komisija patvirtina šią mėginių ėmimo atrankos metodiką įgyvendinimo aktais, priimamais pagal 119 straipsnyje 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

37)  64 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias vienetų, pateikimo būdo ir kainų nurodymo pardavimo pažymose taisykles ir pardavimo pažymų formatus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

38)  65 punktas pakeičiamas taip:"

„65 straipsnis

Įpareigojimo pateikti pardavimo pažymas netaikymas

1.  Gali būti atleidžiama nuo pareigos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba kitoms įgaliotoms įstaigoms pateikti iš 16 ir 25 straipsniuose nurodytų tam tikrų kategorijų Sąjungos žvejybos laivų iškrautų žuvininkystės produktų arba mažais kiekiais iškrautų žuvininkystės produktų pardavimo pažymą. Mažas kiekis iš pradžių nėra didesnis kaip 50 kg, vertinant pagal kiekvienos rūšies gyvojo svorio ekvivalentą. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais, atsižvelgiant į atitinkamų išteklių būklę, būtų atleidžiama nuo tos pareigos ir pritaikomi maži kiekiai.

2.  Pirkėjui, įsigyjančiam produktų, kurių svoris neviršija tam tikros ribinės vertės ir kurie po to nepateikiami rinkai, o vartojami tik privačiai, 62, 63 ir 64 straipsnių nuostatos netaikomos. Ši ribinė svorio vertė iš pradžių yra ne didesnė kaip 30 kg. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais, atsižvelgiant į atitinkamų išteklių būklę, būtų keičiama toji ribinė svorio vertė.“

"

39)  71 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato priežiūros ataskaitos formatą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

40)  73 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Tais atvejais, kai pagal Sutartį nustatoma Sąjungos kontroliuojančių stebėtojų programa, kontroliuojantys stebėtojai valstybių narių nurodytuose žvejybos laivuose tikrina, ar žvejybos laivai laikosi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių. Stebėtojai vykdo visas pagal stebėtojų programą jiems paskirtas užduotis, visų pirma tikrina ir registruoja laivų žvejybos veiklą bei atitinkamus dokumentus.“

"

b)  9 dalis pakeičiama taip:"

„9. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl šių su kontroliuojančiais stebėtojais susijusių klausimų:

   a) laivų, kuriems turėtų būti taikoma kontroliuojančių stebėtojų programa, nustatymo;
   b) ryšio sistemos;
   c) laivo saugumo taisyklių;
   d) kontroliuojančių stebėtojų nepriklausomumo užtikrinimo priemonių;
   e) kontroliuojančių stebėtojų pareigų;
   f) bandomųjų projektų finansavimo.“

"

41)  74 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl inspektavimo metodikos ir tvarkos, įtraukiant šiuos klausimus:

   a) už inspektavimą jūroje arba sausumoje atsakingų pareigūnų įgaliojimo taisykles;
   b) valstybių narių patvirtinamą rizikos vertinimu grindžiamą inspektavimo objektų atrankos metodiką;
   c) kontrolinio inspektavimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos koordinavimą tarp valstybių narių;
   d) pareigūnų pareigas pasirengimo inspektavimui etapu;
   e) pareigūnų, įgaliotų atlikti inspektavimą, pareigas;
   f) valstybių narių, Komisijos ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros pareigas;
   g) specialiąsias nuostatas, taikytinas inspektavimui jūroje ir uoste, gabenimo inspektavimui ir rinkos inspektavimui.“

"

42)  75 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl operatoriaus ir kapitono pareigų vykdant inspektavimą.“

"

43)  76 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles, kuriomis nustatomas inspektavimo ataskaitų turinys ir reglamentuojamas inspektavimo ataskaitų rengimas bei inspektavimo ataskaitos kopijos perdavimas operatoriui. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

44)  78 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles, kuriomis reglamentuojamas elektroninės duomenų bazės veikimas ir Komisijos galimybė prisijungti prie šios duomenų bazės. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

45)  79 punktas pakeičiamas taip:"

„79 straipsnis

Sąjungos inspektoriai

1.  Komisija įgyvendinimo aktais sudaro Sąjungos inspektorių sąrašą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2.  Nepažeisdami pakrantės valstybių narių tiesioginės atsakomybės, Sąjungos inspektoriai gali pagal šį reglamentą atlikti inspektavimus Sąjungos vandenyse ir Sąjungos žvejybos laivuose, kurie plaukioja ne Sąjungos vandenyse.

3.  Sąjungos inspektoriai gali būti paskirti:

   a) įgyvendinti pagal 95 straipsnį priimtas specialiąsias kontrolės ir inspektavimo programas;
   b) tarptautinėms žuvininkystės kontrolės programoms, jeigu Sąjunga yra įsipareigojusi imtis kontrolės priemonių.

4.  Siekdami įvykdyti savo užduotis ir laikydamiesi 5 dalies nuostatų Sąjungos inspektoriai turi teisę nedelsiant:

   a) patekti į visas Sąjungos žvejybos laivų ir kitų žvejybos veiklą vykdančių laivų dalis, viešas patalpas arba vietas bei transporto priemones ir
   b) gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus jų užduotims vykdyti, visų pirma žvejybos žurnalą, iškrovimo deklaracijas, sugautų žuvų kiekio sertifikatus, perkrovimo deklaracijas, pardavimo pažymas ir kitus atitinkamus dokumentus

tokiu pačiu mastu ir tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir valstybės narės, kurioje atliekamas inspektavimas, pareigūnai.

5.  Sąjungos inspektoriai neturi policijos ar teisėsaugos pareigūnų įgaliojimų už jų kilmės valstybės narės teritorijos arba Sąjungos vandenų, į kuriuos jų kilmės valstybė narė turi suverenias teises ir kurie priklauso jos jurisdikcijai, ribų.

6.  Sąjungos inspektoriais paskirti Komisijos ar jos paskirtos įstaigos pareigūnai neturi policijos ar teisėsaugos pareigūnų įgaliojimų.

7.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles, kuriomis:

   a) reglamentuojamas Komisijos informavimas apie Sąjungos inspektorius;
   b) reglamentuojamas Sąjungos inspektorių sąrašo sudarymas ir tvarkymas;
   c) reglamentuojamas regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų informavimas apie Sąjungos inspektorius;
   d) nustatomi Sąjungos inspektorių įgaliojimai ir pareigos;
   e) reglamentuojamos Sąjungos inspektorių ataskaitos;
   f) nustatomi tolesni veiksmai atsižvelgiant į Sąjungos inspektorių ataskaitas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

46)  88 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Pasikonsultavusi su dviem atitinkamomis valstybėmis narėmis, Komisija įgyvendinimo aktais nustato iš iškrovimo arba perkrovimo valstybės narės kvotos išskaičiuotinus žuvų kiekius. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

47)  92 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl:

   a) taškų, skiriamų už sunkius pažeidimus;
   b) taškų skaičiaus ribos, kurią pasiekus turėtų būti sustabdomas žvejybos licencijos galiojimas, ir taškų skaičiaus ribos, kurią pasiekus žvejybos licencija būtų panaikinama;
   c) tolesnių priemonių, taikomų sustabdžius žvejybos licencijos galiojimą ir panaikinus žvejybos licenciją;
   d) neteisėtos žvejybos licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu arba panaikinus žvejybos licenciją;
   e) sąlygų, kuriomis pateisinamas taškų išbraukimas.

5a.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles, kuriomis reglamentuojama:

   a) už sunkius pažeidimus taikomos taškų sistemos nustatymas ir įgyvendinimas;
   b) pranešimai apie sprendimus;
   c) nuosavybės teisės į laivus, kuriems skirta taškų, perdavimas;
   d) už sunkius pažeidimus atsakingų subjektų žvejybos licencijų išbraukimas iš atitinkamų sąrašų;
   e) prievolė informuoti apie žvejybos laivų kapitonams valstybių narių nustatytą taškų sistemą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

48)  95 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Tam tikriems žvejybos rajonams gali būti taikomos specialios kontrolės ir inspektavimo programos. Komisija įgyvendinimo aktais kartu su susijusiomis valstybėmis narėmis, atsižvelgdama į specialios ir koordinuojamos atitinkamų žvejybos rajonų kontrolės poreikį, gali nustatyti, kuriems žvejybos rajonams turėtų būti taikomos specialios kontrolės ir inspektavimo programos. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

49)  102 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

„3. Atitinkamos valstybės narės Komisijai praneša apie tyrimo rezultatus ir nusiunčia ataskaitą, parengtą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Komisijos prašymo gavimo. Šį laikotarpį Komisija įgyvendinimo aktais gali pratęsti tik gavusi tinkamai pagrįstą valstybės narės prašymą, kuriuo pagrįstai prašoma pratęsti šį laikotarpį.

4.  Jeigu atlikus 2 dalyje nurodytą administracinį tyrimą pažeidimai nepašalinami arba jeigu vykdydama 98 ir 99 straipsniuose nurodytas patikras ar savarankiškus inspektavimus arba 100 straipsnyje nurodytą auditą Komisija nustato valstybės narės kontrolės sistemos trūkumų, Komisija įgyvendinimo aktais kartu su ta valstybe nare priima veiksmų planą. Valstybė narė imasi visų būtinų priemonių tam veiksmų planui įgyvendinti.“

"

50)  103 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:"

„1. Komisija įgyvendinimo aktais gali nuspręsti ne daugiau kaip 18 mėnesių sustabdyti visos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punktą numatytos Sąjungos finansinės paramos arba jos dalies mokėjimą, jeigu turima įrodymų, kad:“

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Jeigu sustabdymo laikotarpiu atitinkama valstybė narė nesugeba įrodyti, kad ji ėmėsi veiksmų padėčiai ištaisyti, siekdama užtikrinti, kad ateityje bus laikomasi taikomų taisyklių ir kad bus užtikrintas jų vykdymas, arba įrodyti, kad nėra rimto pavojaus ateityje pakenkti Sąjungos kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistemos veiksmingam veikimui, Komisija įgyvendinimo aktais gali panaikinti visą Sąjungos finansinę paramą, kurios mokėjimas buvo sustabdytas pagal 1 dalį, arba tokios paramos dalį. Parama panaikinama tik tuo atveju, jeigu atitinkamas mokėjimas buvo sustabdytas 12 mėnesių.“

"

c)  8 dalis pakeičiama taip:"

„8. Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles, kuriomis reglamentuojama:

   a) mokėjimo termino sustabdymas;
   b) mokėjimų sustabdymas;
   c) finansinės paramos panaikinimas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

51)  104 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Jeigu valstybė narė nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su daugiamečio plano įgyvendinimu, ir jeigu Komisija turi įrodymų, kad dėl šių įsipareigojimų nevykdymo gali būti padaryta didelė žala atitinkamų išteklių išsaugojimui, Komisija įgyvendinimo aktais gali paskelbti, kad atitinkamai valstybei narei žvejyba laikinai uždraudžiama tuose žvejybos rajonuose, kuriems tie trūkumai turi įtakos.“

"

b)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Komisija įgyvendinimo aktais paskelbia apie žvejybos draudimo panaikinimą, jeigu patenkindama Komisijos reikalavimus valstybė narė raštiškai įrodo, kad tame žvejybos rajone žvejybą galima saugiai vykdyti.“

"

52)  105 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies pirmosios pastraipos įvadinė frazė pakeičiama taip:"

„2. Jei valstybė narė pereikvoja atitinkamais metais jos turimą kvotą, jai paskirtus išteklius arba išteklių grupę arba jų dalį, Komisija įgyvendinimo aktais kitais metais arba per kelerius ateinančius metus atlieka išskaitymus iš pereikvojusios valstybės narės metinės kvotos, paskirtų išteklių arba jų dalies taikydama daugiklį pagal šią lentelę:“

"

b)  4, 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:"

„4. Jeigu valstybė narė pereikvojo ankstesniais metais turėtą kvotą, jai paskirtus išteklius arba išteklių grupę arba jų dalį, Komisija, pasikonsultavusi su ta valstybe nare, įgyvendinimo aktais gali išskaityti kvotas iš būsimų tos valstybės narės kvotų atsižvelgdama į pereikvojimo lygį. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5.  Jeigu išskaičiavimo pagal 1 ir 2 dalis iš pereikvotos kvotos, paskirtų išteklių arba išteklių grupės arba jų dalies negalima atlikti, nes atitinkama valstybė narė neturi arba neturi pakankamai kvotos, paskirtų išteklių arba išteklių grupės arba jų dalies, Komisija, pasikonsultavusi su ta valstybe nare, pagal 1 dalį kitais metais ar per kelerius ateinančius metus gali įgyvendinimo aktais atlikti išskaitymus iš tai valstybei narei tame pačiame geografiniame rajone paskirtų arba tokios pačios komercinės vertės kitų išteklių arba išteklių grupės kvotų.

6.  Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti išsamias taisykles, kuriomis būtų:

   a) reglamentuojamas pakeistos kvotos, pagal kurią apskaičiuojamas panaudojimo perviršis, įvertinimas;
   b) nustatoma konsultacijų su atitinkama valstybe nare dėl kvotų išskaitymo pagal 4 ir 5 dalis procedūra. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

53)  106 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Komisija, nustačiusi, kad valstybė narė viršijo jai skirtas žvejybos pastangas, įgyvendinimo aktais atlieka išskaitymus iš tos valstybės narės būsimų žvejybos pastangų.“

"

b)  2 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:"

„2. Jeigu viršijamos valstybei narei tam tikrame geografiniame rajone arba žvejybos rajone skirtos žvejybos pastangos, Komisija įgyvendinimo aktais kitais metais ar per kelerius ateinančius metus atlieka išskaitymus iš tai valstybei narei atitinkamame geografiniame rajone arba žvejybos rajone skirtų žvejybos pastangų, taikydama daugiklį pagal šią lentelę:“

"

c)  3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

„3. Jeigu išskaitymo pagal 2 dalį iš viršytų didžiausių leidžiamų tų išteklių žvejybos pastangų negalima atlikti, nes atitinkama valstybė narė neturi arba turi nepakankamai didžiausių leidžiamų tų išteklių žvejybos pastangų, Komisija pagal 2 dalį įgyvendinimo aktais kitais metais arba per kelerius ateinančius metus gali atlikti išskaitymus iš tai valstybei narei tame pačiame geografiniame rajone paskirtų žvejybos pastangų.

4.  Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti išsamias taisykles, kuriomis būtų:

   a) reglamentuojamas didžiausių leidžiamų žvejybos pastangų, pagal kurias apskaičiuojamas panaudojimo perviršis, vertinimas;
   b) nustatoma konsultacijų su atitinkama valstybe nare dėl žvejybos pastangų išskaitymo pagal 3 dalį procedūra. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

54)  107 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Jeigu turima įrodymų, kad valstybė narė nesilaiko taisyklių, susijusių su ištekliais, kuriems taikomi daugiamečiai planai, ir kad dėl to gali kilti didelė grėsmė šių išteklių išsaugojimui, kitais metais Komisija įgyvendinimo aktais gali atlikti išskaitymus iš tos valstybės narės metinių kvotų, jai paskirtų išteklių ar išteklių grupių arba jų dalies, taikydama proporcingumo principą ir atsižvelgdama į tiems ištekliams padarytą žalą.“

"

b)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Komisija įgaliojama pagal 119a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus dėl termino, per kurį valstybės narės turėtų įrodyti, kad žvejybos rajone žvejyba vykdoma saugiai, dėl informacijos, kurią valstybės narės atsakydamos turėtų pateikti, ir dėl kiekių, kurie turėtų būti išskaičiuoti, nustatymo, atsižvelgiant į:

   a) reikalavimų nesilaikymo mastą ir pobūdį;
   b) grėsmės išsaugojimui dydį;
   c) žalą, kuri buvo padaryta ištekliams dėl reikalavimų nesilaikymo.“

"

55)  XI antraštinės dalies IV skyrius pakeičiamas taip:"

„IV SKYRIUS

Laikinosios priemonės

108 straipsnis

Laikinosios priemonės

1.  Jeigu turima įrodymų, įskaitant Komisijos atliktų mėginių ėmimo atrankos rezultatais pagrįstus įrodymus, kad žvejybos veikla ir (arba) priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė arba valstybės narės, trukdo įgyvendinti išsaugojimo ir valdymo priemones, patvirtintas pagal daugiamečius planus, arba kelia grėsmę jūrų ekologinei sistemai ir dėl to reikia imtis skubių veiksmų, Komisija, gavusi pagrįstą bet kurios valstybės narės prašymą, arba savo iniciatyva įgyvendinimo aktais gali nuspręsti imtis laikinųjų priemonių, kurios taikomos ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

2.  1 dalyje numatytos laikinosios priemonės yra proporcingos iškilusiai grėsmei ir joms, inter alia , priskirtina:

   a) su atitinkamų valstybių narių vėliava plaukiojančių laivų žvejybos veiklos sustabdymas;
   b) žvejybos uždraudimas žvejybos rajone;
   c) draudimas Sąjungos operatoriams leisti iškrauti, perkelti į varžas tukinimui ar auginimui arba perkrauti žuvis ar žuvininkystės produktus, kuriuos sugavo su atitinkamų valstybių narių vėliava plaukiojantys laivai;
   d) draudimas pateikti rinkai arba kitais komerciniais tikslais naudoti žuvis ar žuvininkystės produktus, kuriuos sugavo su atitinkamų valstybių narių vėliava plaukiojantys laivai;
   e) draudimas tiekti gyvas žuvis, skirtas auginti žuvininkystės ūkiuose, kurie veikia atitinkamų valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse;
   f) draudimas priimti gyvas žuvis, sugautas su atitinkamos valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų ir skirtų auginti žuvininkystės ūkiuose, kurie veikia kitų valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse;
   g) draudimas su atitinkamos valstybės narės vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams žvejoti kitų valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse;
   h) tinkamas valstybių narių pateiktų žvejybos duomenų pakeitimas.

3.  Valstybė narė 1 dalyje nurodytą pagrįstą prašymą tuo pat metu perduoda Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir atitinkamoms patariamosioms taryboms.“

"

56)  109 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:"

„8. Valstybės narės parengia nacionalinį patvirtinimo sistemos įgyvendinimo planą, į kurį įtraukiami 2 dalies a ir b punktuose nurodyti duomenys, kad užtikrintų tolesnius su neatitikčių šalinimu susijusius veiksmus. Šiuo planu sudaromos sąlygos valstybėms narėms nustatyti patvirtinimo ir kryžminių patikrų prioritetus bei tolesnius su neatitikčių šalinimu susijusius veiksmus, grindžiamus rizikos valdymu. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. planas pateikiamas Komisijai patvirtinti. Leidusi valstybėms narėms juos koreguoti, Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina planus iki 2012 m. liepos 1 d. Plano pakeitimai kasmet pateikiami Komisijai patvirtinti. Komisija tvirtina plano pakeitimus įgyvendinimo aktais.“

"

57)  110 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Nepažeisdamos 1 ir 2 dalių nuostatų, valstybės narės su Komisija ir jos paskirta įstaiga iki 2012 m. birželio 30 d. gali įgyvendinti bandomąjį (-uosius) projektą (-us), susijusį (-ius) su nuotoline prieiga realiuoju laiku prie valstybės narės pagal šį reglamentą užregistruotų ir patvirtintų duomenų apie žvejybos galimybes. Jeigu Komisija ir atitinkama valstybė narė yra patenkintos bandomojo projekto rezultatais ir tol, kol nuotoline prieiga naudojamasi laikantis susitarimo, atitinkama valstybė narė nebeprivalo teikti duomenų apie žvejybos galimybes, kaip nurodyta 33 straipsnio 2 ir 8 dalyse. Apsvarstomi ir išbandomi prieigos prie duomenų formatas bei procedūros. Valstybės narės iki 2012 m. sausio 1 d. informuoja Komisiją, ar jos ketina įgyvendinti bandomąjį (-uosius) projektą (-us). Nuo 2013 m. sausio 1 d. pagal Sutartį gali būti priimtas sprendimas dėl taisyklių, kuriomis būtų nustatomas kitoks valstybių narių atliekamo duomenų perdavimo būdas ir dažnumas.“

"

58)  111 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

59)  prieš II skyriaus antraštę įterpiamas toks straipsnis:"

„111a straipsnis

Išsamios su duomenimis susijusių nuostatų įgyvendinimo taisyklės

Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias duomenų kokybės tikrinimo, duomenų pateikimo terminių laikymosi tikrinimo, duomenų kryžminių patikrų, analizės, duomenų tikrinimo ir duomenų parsisiuntimui ir keitimuisi duomenimis naudotino standartinio formato nustatymo taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

60)  114 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Šio reglamento įgyvendinimo tikslais kiekviena valstybė narė iki 2012 m. sausio 1 d. sukuria internetu prieinamą oficialią svetainę, kurioje būtų pateikiama 115 ir 116 straipsniuose nurodyta informacija. Valstybės narės Komisijai praneša savo oficialių svetainių internetinius adresus. Komisija įgyvendinimo aktais gali nuspręsti parengti bendrus standartus ir procedūras, kuriais būtų užtikrinamas skaidrus ryšių palaikymas tarp pačių valstybių narių ir tarp valstybių narių, Komisijos paskirtos įstaigos bei Komisijos, įskaitant reguliarų su žvejybos galimybėmis susijusios žvejybos veiklos dokumentų santraukų perdavimą.“

"

61)  116 straipsnio 6 dalis išbraukiama.

62)  prieš XIII antraštinę dalį įterpiamas toks straipsnis:"

„116a straipsnis

Išsamios su svetainėmis ir internetu teikiamomis paslaugomis susijusių nuostatų įgyvendinimo taisyklės

Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias svetainių veikimo ir internetu teikiamų paslaugų teikimo taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

63)  117 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Komisija įgaliojama įgyvendinimo aktais priimti savitarpio pagalbos taisykles, kuriomis:

   a) reglamentuojamas valstybių narių, trečiųjų šalių, Komisijos ir jos paskirtosios įstaigos tarpusavio bendradarbiavimas administravimo klausimais, apimančiais asmens duomenų apsaugą, informacijos naudojimą ir profesinių bei komercinių paslapčių apsaugą;
   b) nustatomos pagalbos prašymų tenkinimo išlaidos;
   c) paskiriama valstybių narių viena bendra institucija;
   d) reglamentuojamas informavimas apie tolesnes priemones, kurių nacionalinės valdžios institucijos papildomai imasi keitimosi informacija tikslais;
   e) reglamentuojami pagalbos prašymai, įskaitant prašymus pateikti informaciją, prašymus imtis priemonių, prašymus paskelbti administracinius pranešimus, ir nustatomi atsakymų pateikimo terminai;
   f) nustatoma informacija, teikiama be išankstinio prašymo;
   g) reglamentuojami valstybių narių ryšiai su Komisija ir trečiosiomis šalimis.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

64)  118 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato išsamias taisykles, kuriomis nustatomas valstybių narių teikiamų ataskaitų turinys ir formatas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 119 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“

"

65)  119 punktas pakeičiamas taip:"

„119 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnį įsteigtas Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komitetas. Tas komitetas – tai Reglamente (ES) Nr. 182/2011 nurodytas komitetas.

2.  Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.“

"

66)  įterpiamas toks straipsnis:"

„119a straipsnis

Delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.  7 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 10 dalyje, 14 straipsnio 11 dalyje, 15 straipsnio 9 dalyje, 17 straipsnio 6 dalyje, 21 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 7 dalyje, 49 straipsnio 2 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 3 dalyje, 58 straipsnio 10 dalyje, 58 straipsnio 11 dalyje, 59 straipsnio 5 dalyje, 60 straipsnio 7 dalyje, 65 straipsnio 1 dalyje, 65 straipsnio 2 dalyje, 73 straipsnio 9 dalyje, 74 straipsnio 6 dalyje, 75 straipsnio 2 dalyje, 95 straipsnio 5a dalyje ir 107 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai suteikiami neribotam priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo… (5) .

Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki trejų metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Toje ataskaitoje Komisija įvertina aktų, priimtų atsižvelgiant į šio reglamento ir bendrosios žuvininkystės politikos tikslus, veiksmingumą, siekdama visų pirma užtikrinti, kad kontrolė būtų vykdoma tinkamai, pvz., taikant lyginamuosius rodiklius.

Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [15 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 6 dalyje, 14 straipsnio 11 dalyje, 15 straipsnio 9 dalyje, 21 straipsnio 6 dalyje, 22 straipsnio 7 dalyje, 49 straipsnio 2 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje, 52 straipsnio 3 dalyje, 58 straipsnio 10 dalyje, 58 straipsnio 11 dalyje, 59 straipsnio 5 dalyje, 60 straipsnio 7 dalyje, 65 straipsnio 1 dalyje, 65 straipsnio 2 dalyje, 73 straipsnio 9 dalyje, 74 straipsnio 6 dalyje, 75 straipsnio 2 dalyje, 95 straipsnio 5a dalyje ir 107 straipsnio 4 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojantiems deleguotiesiems teisės aktams.

4.  Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša ir Europos Parlamentui, ir Tarybai.

5.  Pagal 7 straipsnio 6 dalį, 14 straipsnio 11 dalį, 15 straipsnio 9 dalį, 21 straipsnio 6 dalį, 22 straipsnio 7 dalį, 49 straipsnio 2 dalį, 51 straipsnio 1 dalį, 52 straipsnio 3 dalį, 58 straipsnio 10 dalį, 58 straipsnio 11 dalį, 59 straipsnio 5 dalį, 60 straipsnio 7 dalį, 65 straipsnio 1 dalį, 65 straipsnio 2 dalį, 73 straipsnio 9 dalį, 74 straipsnio 6 dalį, 75 straipsnio 2 dalį, 95 straipsnio 5a dalį ir 107 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais.“

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 198, 2013 7 10, p. 71.
(2) 2014 m. vasario 5 d. Europos Parlamento pozija.
(3)2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).
(4)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(5) Š io reglamento įsigaliojimo data.

Atnaujinta: 2018 m. liepos 20 d.Teisinis pranešimas