Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2884(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0074/2014

Pateikti tekstai :

B7-0074/2014

Debatai :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Balsavimas :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0102

Priimti tekstai
PDF 303kWORD 32k
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2013 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita
P7_TA(2014)0102B7-0074/2014

2014 m. vasario 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bosnijos ir Hercegovinos 2013 m. pažangos ataskaitos (2013/2884(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS), pasirašytą 2008 m. birželio 16 d. ir ratifikuotą visų ES valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas ir jų priedą „Salonikų darbotvarkė Vakarų Balkanų valstybėms: Europos integracijos link“,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 11 d. ir 2013 m. spalio 21 d. Tarybos išvadas dėl Bosnijos ir Hercegovinos,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Komisijos komunikatą „2013–2014 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2013)0700), prie kurio pridėtas 2013 m. spalio 16 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Bosnija ir Hercegovina: 2013 m. pažangos ataskaita“ (SWD(2013)0415),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaitos(1) ir į 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją „Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai(2) “,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES ir toliau yra tvirtai įsipareigojusi remti nepriklausomą ir vieningą Bosniją ir Hercegoviną ir šalies narystės Sąjungoje perspektyvą;

B.  kadangi Deitono susitarimo 4 priede nustatyta sudėtinga institucinė struktūra pasirodė esanti neveiksminga, o Bosnijos ir Hercegovinos politiniai vadovai neveiklūs ir nepajėgia pasiekti kompromiso, o tai toliau neigiamai veikia šalies pajėgumus siekti narystės ES ir gerinti piliečių gyvenimą; kadangi siekiant sukurti veikiančią ir įtraukią demokratinę valstybę skubiai reikia vykdyti konstitucinę reformą;

C.  kadangi ES narystės perspektyva Bosnijai ir Hercegovinai pasiūlyta kaip atskirai šaliai;

D.  kadangi reikia naujos dinamikos ir pagarbos piliečiams bei tarptautinių įsipareigojimų laikymosi norint, kad rengiantis 2014 m. spalio mėn. visuotiniams rinkimams šalis vėl neatsidurtų aklavietėje;

E.  kadangi paplitusi korupcija, labai didelis nedarbas ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečių ateities perspektyvų trūkumas ir toliau labai trukdo socialiniam ekonominiam ir politiniam šalies vystymuisi;

F.  kadangi bendradarbiavimas su kitomis regiono šalimis palaikant geros kaimynystės santykius yra būtina sąlyga tam, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Europos pietryčių regione būtų pasiektas taikus sambūvis ir susitaikymas;

Bendrosios aplinkybės

1.  labai susirūpinęs dėl nuolatinio bendros vizijos trūkumo, kurį demonstruoja trijų šalies etninių bendruomenių politiniai vadovai; primygtinai ragina visų lygmenų šalies valdyme dalyvaujančias politines grupes glaudžiau bendradarbiauti ir aktyviau plėtoti dialogą siekiant išspręsti esamus ginčus, kad būtų toliau vykdomos reformos ir gerinamas Bosnijos ir Hercegovinos piliečių gyvenimas; ragina pilietinę visuomenę aktyviau dalyvauti vykdant reformas šalyje;

2.  palankiai vertina 2013 m. spalio 1 d. Briuselyje pasiektą šešių punktų susitarimą, bet apgailestauja dėl to, kad jį įgyvendinti trukdo už valdžios centralizavimą kovojančios jėgos; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti Bosnijos ir Hercegovinos kelią į ES, svarbu laikytis federalizmo ir teisėto atstovavimo principų;

3.  ragina atsisakyti nacionalistinės ir etnocentrinės retorikos, kurią vartoja trijų pagrindinių Bosnijos ir Hercegovinos tautų vadovai; smerkia bet kokią šalyje vykdomą segregaciją ir diskriminaciją dėl religijos arba etninės priklausomybės;

4.  ragina politinius vadovus didesnį dėmesį skirti veiksmų plano, parengto vykdant aukščiausiojo lygio dialogą, įgyvendinimui, kad būtų įvykdyti reikalavimai ir taip sudarytos galimybės įsigalioti stabilizacijos ir asociacijos susitarimui;

5.  primygtinai ragina vyriausybes ir kompetentingas institucijas didinti savo institucijų veiksmingumą ir funkcionalumą, taip pat sukurti veiksmingą ES klausimų koordinavimo mechanizmą, kad būtų užtikrintas darnus ES teisyno perkėlimas ir vykdymas visoje šalyje siekiant užtikrinti bendrą piliečių gerovę; atsižvelgdamas į tai, ragina juos susitarti ir valstybės lygmeniu laikytis vieningos nuomonės; pabrėžia tai, kad jei tokios sistemos nebus, stojimo į ES procesas neturės perspektyvų; ragina visas politines partijas siekti gerinti aukštesnio lygio politinį dialogą ir stiprinti politinę kultūrą;

6.  primena Komisijai, kad ES plėtra nėra vien tik ES teisyno perkėlimas ir turi būti grindžiama tikru ir visapusišku įsipareigojimu laikytis Europos vertybių; ragina ES toliau bendradarbiauti su Bosnijos ir Hercegovinos vadovais ir persvarstyti ES požiūrį į Bosniją ir Hercegoviną, atsižvelgiant į tai, kad nedaroma pažanga siekiant ES šalies kandidatės statuso, palyginti su kitų regiono šalių daroma pažanga; primygtinai ragina tarptautinę bendruomenę, Europos Vadovų Tarybą ir ypač valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant didesnio Bosnijos ir Hercegovinos politinių vadovų sutarimo dėl tolesnio konstitucinės reformos ir su ES susijusių reformų vykdymo; ragina būsimą Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir už plėtrą atsakingą Komisijos narį laikyti Bosniją ir Hercegoviną pagrindiniu prioritetu 2014 m. paskyrus kitą Komisiją; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į svarbų ES delegacijos ir ES specialiojo įgaliotinio Bosnijoje;

7.  ragina Komisiją dėti dar daugiau pastangų siekiant sudaryti geresnes sąlygas susitarimui dėl sprendimo D. Sejdić ir J. Finci byloje vykdymo, kuriuo būtų užtikrinamos vienodos visų pagrindinių tautų ir piliečių teisės, ir padėti įgyvendinti ES darbotvarkėje numatytus uždavinius, įskaitant funkcinę gero valdymo sistemą, demokratijos plėtrą, ekonominę gerovę ir pagarbą žmogaus teisėms;

8.  ragina ES valstybių ir vyriausybių vadovus ir užsienio reikalų ministrus šiai šaliai skirti dar daugiau asmeninio dėmesio;

9.  ragina valdžios institucijas įvykdyti likusius uždavinius ir sąlygas, kad būtų uždarytas Vyriausiojo įgaliotinio biuras ir taip būtų sudarytos galimybės didesnei vietos lygmens atsakomybei ir įsipareigojimui; pabrėžia, kad galimybę nutraukti Vyriausiojo įgaliotinio biuro veiklą galima svarstyti tik tada, kai bus įvykdytos visos sąlygos;

10.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad dėl ketverius metus trukusių politinių vadovų nesutarimų Europos Taryba iš pradžių svarstė, kad, jei iki rinkimų nebus padaryta esminės pažangos įgyvendinant Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) sprendimą, reikėtų laikinai sustabdyti šalies teisę būti atstovaujamai šioje organizacijoje; pabrėžia, kad, jei EŽTT sprendimas nebus įvykdytas, bus abejojama dėl 2014 m. Bosnijos ir Hercegovinos prezidento ir Tautos Rūmų rinkimų teisėtumo;

11.  primena, kad konstitucinė reforma tebėra labai svarbi, kad Bosnija ir Hercegovina taptų veiksminga, visapusiškai veikianti valstybė; ragina Federaciją apsvarstyti konkrečios šios srities pasiūlymus, įskaitant pasiūlymą sujungti kai kuriuos kantonus ir perskirstyti kompetenciją, kad būtų supaprastinta sudėtinga institucinė struktūra, užtikrintas tolygesnis atstovavimas visoms tautoms ir piliečiams, pašalinta etninė diskriminacija, o valstybė veiktų veiksmingiau, mažiau kainuotų ir būtų atskaitingesnė savo piliečiams; ragina visas politines partijas konstruktyviai ir atvirai dalyvauti šiame procese ir atsižvelgti į patarimus ir rekomendacijas, kuriuos šio proceso metu gali teikti Venecijos komisija; džiaugiasi pilietinės visuomenės pastangomis daryti įtaką konstitucinių reformų procesui ir tokias pastangas remia;

12.  palankiai vertina tai, kad sklandžiai vyksta pirmą kartą po 1991 m. atliekamas gyventojų ir būstų surašymas ir jau užbaigtas sąrašų sudarymo etapas; ragina atsakingas valdžios institucijas užtikrinti, kad surašymas liktų tik statistinė veikla ir kad ji atitiktų tarptautinius standartus; primygtinai ragina visas kompetentingas institucijas nepolitizuoti surašymo, kurio tikslas yra teikti objektyvius socialinius ekonominius duomenis;

13.  labai susirūpinęs dėl to, kad ginčai dėl kompetencijų pasidalijimo trukdo gauti ES finansinę paramą; apgailestauja dėl Komisijos sprendimo atšaukti projektus pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę I (PNPP-I), tačiau visapusiškai šį sprendimą palaiko; yra sunerimęs dėl to, kad neveiklumas gali turėti įtakos, kai pagal PNPP-II skirstomos milijoninės ES lėšos politiniam ir socialiniam ekonominiam vystymuisi;

Politiniai kriterijai

14.  yra susirūpinęs dėl to, kad politinių pozicijų laikymasis ir toliau trukdo teisėkūros veiklai; reikalauja didesnės politinių vadovų politinės atskaitomybės Bosnijos ir Hercegovinos gyventojams;

15.  ragina visas politines partijas, kurioms atstovaujama Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinėje Asamblėjoje, skubiai priimti reikiamus Rinkimų įstatymo pakeitimus, kad 2014 m. spalio mėn. būtų galima surengti visuotinius rinkimus; pakartoja, kad Bosnijos ir Hercegovinos Konstitucinio Teismo sprendimai yra galutiniai ir privalomi, taigi juos vykdyti būtina;

16.  itin nerimauja dėl neveiksmingos teisminės sistemos ir dėl to, kad vis dažniau nepajėgiama vykdyti teismo sprendimų; primygtinai ragina neleisti vykdyti politinių išpuolių prieš teismines institucijas ir spręsti atsakomybės už biudžetą susiskaidymo teismų sistemoje klausimą;

17.  palankiai vertina struktūrinį dialogą teisingumo klausimais, kuris, įgyvendinus kai kurias rekomendacijas, jau davė konkrečių rezultatų; teigiamai vertina mažinant neišnagrinėtų teismo bylų skaičių padarytą pažangą; atsižvelgdamas į struktūrinio dialogo rekomendacijas, dar kartą ragina pradėti vykdyti teisminės sistemos struktūrines ir institucines reformas, be kita ko, spręsti keturių skirtingų Bosnijos ir Hercegovinos teisinių sistemų derinimo klausimus, įskaitant valstybės lygio Aukščiausiojo Teismo įsteigimą, laikantis rekomendacijų, pateiktų atitinkamoje Venecijos komisijos nuomonėje;

18.  džiaugiasi, kad sumažėjo neišnagrinėtų karo nusikaltimų bylų skaičius ir kad pagerėjo baudžiamasis persekiojimas dėl karo nusikaltimų, kuriuose panaudotas seksualinis smurtas; palankiai vertina tai, kad į valstybinę prokuratūrą paskirta 13 naujų prokurorų, kurie daugiausia vykdys baudžiamąjį persekiojimą už karo nusikaltimus; ragina stengtis greičiau atlikti tokių nusikaltimų tyrimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos, kartu užtikrinant tinkamą liudytojų apsaugą, patvirtinti nukentėjusiųjų, įskaitant nuo seksualinio smurto ir kankinimo nukentėjusius asmenis, padėties gerinimo valstybės lygmens programą ir atitinkamų išteklių didinimo visais lygmenimis priemones;

19.  atkreipia dėmesį į EŽTT sprendimą byloje A. Maktouf ir G. Damjanović prieš Bosniją ir Hercegoviną ir jo padarinius, dėl kurių pasikeitė teismo praktika nagrinėjant kitus apeliacinius skundus, pateiktus Bosnijos ir Hercegovinos Konstituciniam Teismui, įskaitant kaltinimus dėl genocido, ir dėl to išleista į laisvę dešimt atsakovų, nuteistų ilgomis laisvės atėmimo bausmėmis; primena, kad teisingumo už karo nusikaltimus vykdymas nepaprastai svarbus nukentėjusiesiems ir jų šeimoms, todėl prieš išleidžiant tokius asmenis į laisvę reikia gerai apsvarstyti šį klausimą; pabrėžia, kad svarbu, jog vietos valdžios institucijos imtųsi visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad anksčiau nuteisti asmenys, kurių bylas ketinama nagrinėti iš naujo, būtų toliau laikomi suimti, jei jų suėmimas suderinamas su EŽTT praktika, arba imtųsi kitų saugumo priemonių;

20.  yra susirūpinęs dėl valstybės valdymo institucijų finansinio tvarumo, jų susiskaidymo ir politizavimo, taip pat dėl to, kad trūksta politinės valios jų atliekamai reformai; palankiai vertina tai, kad atlikti kai kurie vyriausybės vidaus veiklos koordinavimo patobulinimai derinant teisės aktus su ES standartais, bet vis dar nerimauja dėl to, kad sudėtingas kompetencijų pasidalijimas ir priskyrimas gali daryti neigiamą poveikį viešųjų paslaugų teikimui; yra susirūpinęs dėl to, kad nepakankamai išvystyta fitosanitarinių bandymų infrastruktūra, kurios reikia, kad žemės ūkio produktus būtų galima eksportuoti į ES; primygtinai ragina vyriausybę remti valstybės lygmens žemės ūkio ministerijos steigimą;

21.  palankiai vertina tai, kad gerėja bendradarbiavimas su pilietine visuomene, tačiau ragina valstybės lygmeniu sukurti institucinius valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimo mechanizmus ir užtikrinti, kad jie kuo greičiau pradėtų veikti valstybės ir kantonų lygmeniu; taip pat ragina tinkamai ir nuosekliai gerinti pilietinės visuomenės dalyvavimą stojimo į ES procese; ragina didinti NVO bendradarbiavimą ir sinergiją;

22.  pabrėžia, kad Bosnija ir Hercegovina ratifikavo pagrindines TDO darbo teisių konvencijas; apgailestauja, kad darbo ir profesinių sąjungų teisės vis dar ribotos ir ragina vyriausybę šias teises užtikrinti;

23.  išreiškia susirūpinimą dėl didelio korupcijos masto visuose viešojo gyvenimo lygmenyse ir dėl sudėtingų politinių veikėjų, verslo atstovų ir žiniasklaidos ryšių; ragina greičiau įgyvendinti kovos su korupcija strategiją ir vykdyti veiksmingus korupcijos bylų tyrimus, baudžiamąjį persekiojimą už ją ir priimti kaltinamuosius nuosprendžius tokiose bylose;

24.  palankiai vertina Federacijos vyriausybės ketinimą pateikti parlamentui svarstyti kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu įstatymų rinkinį; pabrėžia, kad kova su korupcija turi būti svarbiausias prioritetas, ir ragina vykdyti įtraukų konsultacijų su visais suinteresuotaisiais subjektais ir susijusiomis institucijomis procesą siekiant atnaujinti teisės akto pasiūlymą visiškai laikantis ES teisyno ir struktūrinio dialogo teisingumo klausimais rekomendacijų; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina ES delegacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje techninę pagalbą;

25.  yra susirūpinęs dėl to, kad nesant veiksmingų institucijų toliau vykdomi organizuoti nusikaltimai, pinigų plovimas, prekyba žmonėmis, narkotikais ir neteisėta prekyba prekėmis; gerai vertina bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis ir šiuo požiūriu džiaugiasi Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos ir Serbijos susitarimu dėl bendro koordinavimo centro įsteigimo siekiant stiprinti kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ragina atlikti struktūrinius pasienio kontrolės, policijos ir prokuratūros bendradarbiavimo patobulinimus, kad būtų galima užtikrinti veiksmingesnį tolesnių teisminių priemonių naudojimą; ragina teisėsaugos tarnybas aktyviau sistemingai rinkti, analizuoti ir naudoti žvalgybos duomenis; tikisi teigiamų pokyčių įsigaliojus neseniai priimtam Liudytojų apsaugos programos įstatymui, kurį dar reikia techniškai suderinti;

26.  yra susirūpinęs dėl to, kad Bosnija ir Hercegovina išlieka prekybos moterimis kilmės, tranzito ir paskirties šalimi; palankiai vertina naujos strategijos ir 2013–2015 m. kovos su prekyba žmonėmis veiksmų plano priėmimą; pabrėžia, kad prekybos žmonėmis aspektu reikia laikytis išsamaus, daugiadalykio ir į aukas orientuoto požiūrio ir pagerinti nukentėjusiųjų nustatymą;

27.  yra susirūpinęs dėl to, kad, nepaisant fakto, jog priimti moterų teises ir lyčių lygybę užtikrinantys teisės aktai, šiose srityse padaryta labai nedidelė pažanga; ragina visiškai įgyvendinti atitinkamus įstatymus ir politiką, įskaitant rinkimų įstatymą, prieš visuotinius 2014 m. rinkimus, ir imtis konkrečių veiksmų, kad būtų galima padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir politiniame gyvenime;

28.  ragina kompetentingas institucijas aktyviai saugoti ir skatinti mažumų ir pažeidžiamų grupių teises, įgyvendinti kovos su diskriminacija įstatymus ir politiką ir šalies mastu parengti kovos su diskriminacija strategiją; primygtinai reikalauja, kad politinės partijos ir pilietinė visuomenė atsiribotų nuo diskriminacijos ir puoselėtų įtraukią ir tolerantišką visuomenę; yra susirūpinęs dėl neapykantą kurstančių kalbų, grasinimų, bauginimų ir diskriminacijos, ypač nukreiptos prieš lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir (arba) transseksualių bei interseksualių asmenų (LGBTI) bendruomenę; yra labai sukrėstas dėl brutalaus išpuolio prieš Merlinkos kino festivalio dalyvius 2014 m. vasario 1 d. Sarajeve; į tai atsižvelgdamas, ragina valdžios institucijas visapusiškai ištirti išpuolį ir užtikrinti, kad ateityje panašiems renginiams būtų suteikta tinkama policijos apsauga; ragina ES delegaciją, Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas ir politines partijas atvirai palaikyti šio išpuolio aukas ir pasmerkti tokius veiksmus;

29.  ragina dėti pastangas, kad būtų užtikrinamas ir skatinamas pliuralizmas žiniasklaidoje; yra susirūpinęs dėl to, kad didėja politinis ir finansinis spaudimas žiniasklaidai ir dažniau grasinama žurnalistams; pabrėžia, kad, siekiant sudaryti sąlygas naudotis žodžio laisve, būtina užtikrinti skaidrios ir laisvos žiniasklaidos aplinką; ragina imtis veiksmų ir užtikrinti saugią darbo aplinką žurnalistams; primygtinai ragina valdžios institucijas užtikrinti visuomeninių transliuotojų politinę, institucinę ir finansinę nepriklausomybę remiantis atitinkamais teisės aktais ir galutinai pereiti prie skaitmeninio transliavimo; ragina toliau dėti pastangas, kad būtų galima užtikrinti vienodas galimybes gauti informaciją visomis oficialiosiomis kalbomis ir užtikrinti vienodas teises visoms pagrindinėms tautoms visuomeninės televizijos transliavimo atžvilgiu;

30.  ragina valdžios institucijas skirti pakankamai lėšų ikimokykliniam švietimui, teikti paslaugas šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, ir spręsti smurto prieš vaikus problemą;

31.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos institucijas visais lygmenimis ryžtingai tęsti švietimo reformą, kuria siekiama pagerinti švietimo standartus, skatinti įtraukią ir nediskriminacinę švietimo sistemą ir nustoti taikyti etninį segregavimą švietimo sektoriuje (dvi mokyklos po vienu stogu); ragina remti mokytojų mokymą, kad jie įgytų papildomų įgūdžių, leisiančių skatinti skirtingų etninių grupių moksleivių bendrą veiklą, ir padėtų vykdyti ilgalaikes gebėjimų ugdymo programas; ragina Bosnijos ir Hercegovinos žiniasklaidą propaguoti integruotą švietimą; primygtinai ragina Švietimo ministrų konferenciją sukurti nuoseklesnę teisėkūros sistemą švietimo srityje visoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, taip pat didinti mokymo programų ir standartų konvergenciją, nes tai būtina padaryti siekiant suartinti etnines bendruomenes; apgailestauja dėl to, kad nė viena Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinė agentūra nedalyvauja jokioje ES mokymosi visą gyvenimą programos dalyje; ragina kompetentingas institucijas įsteigti tokią agentūrą, kuri suteiktų sąlygas valstybei dalyvauti tolesnėje Erasmus+ programoje;

32.  ragina valdžios institucijas užtikrinti vienodas galimybes romų vaikams naudotis švietimo paslaugomis, bendradarbiauti su atitinkamomis NVO siekiant skatinti romų šeimas remti vaikų galimybes siekti švietimo ir skatinti veiksmingą romų vaikų įtraukimą į švietimo sistemą, be kita ko, įgyvendinant pasirengimo mokyklai programas;

33.  palankiai vertina Federacijos atitinkamos ministerijos sprendimą laikinai perimti atsakomybę finansuoti kultūros įstaigas, pvz., Nacionalinę biblioteką ir Istorijos muziejų; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas užtikrinti, jog būtų dedamos pastangos, kad būtų galima skubiai išspręsti septynių nacionalinių kultūros institucijų, t. y. Nacionalinio muziejaus, Menų galerijos, Istorijos muziejaus, Literatūros ir teatro muziejaus, Filmų archyvo, Nacionalinės bibliotekos ir Aklųjų bibliotekos, statuso problemą, kad jos turėtų tinkamą teisinį ir finansinį statusą; ragina rasti šių institucijų ilgalaikio finansavimo sprendimą;

34.  ragina gerinti koordinavimą vietos lygiu, vykdyti aktyvesnį paramos teikėjų, suinteresuotųjų subjektų ir vietos valdžios institucijų dialogą, taip pat sutelkti dėmesį į grįžtantiems asmenims skirtas tvarias priemones; ragina dėti pastangas siekiant užtikrinti, kad pabėgėliai ir šalies viduje perkelti asmenys galėtų grįžti į visas nelaimės paveiktas zonas; ragina šalį spręsti neišspręstą humanitarinę problemą, susijusią su 7 886 asmenimis, kurie vis dar laikomi dingusiais be žinios per karą, ir gerinti Dingusių be žinios asmenų instituto darbo sąlygas;

35.  reiškia pagarbą daugiau kaip 430 per karą žuvusių vyrų, moterų ir vaikų, kurių palaikai 2013 m. rugsėjo mėn. buvo rasti masinėje kapavietėje netoli Serbų Respublikos Prijedoro miesto esančiame Tomašikos kaime, ir reiškia užuojautą jų šeimoms; ragina visapusiškai ir išsamiai ištirti žiaurumo atvejus; prašo visus asmenis, turinčius informacijos apie neatrastas masines kapavietes, informuoti institucijas, kaip buvo padaryta Tomašikos kapavietės atveju;

Socialiniai ir ekonominiai klausimai

36.  ragina kompetentingas valdžios institucijas gerinti šalies ekonominės politikos koordinavimą, kad būtų galima pagerinti ekonomikos augimą, pradėti tolesnes struktūrines reformas, taikyti fiskalinės drausmės priemones ir didinti pajamas; be to, ragina gerinti valstybės išlaidų ir didelio neveiksmingo viešojo sektoriaus, kurio įvairios kompetencijos sritys dubliuojasi, sudėtį ir veiksmingumą, taip pat užtikrinti finansinio sektoriaus stabilumą, stiprinant teisėkūros ir reglamentavimo sistemą; yra susirūpinęs dėl to, kad nepakankamai taikomi teisės aktai ir kovos su korupcija priemonės, o tai kenkia verslo aplinkai, atbaido užsienio investuotojus ir skatina šešėlinės ekonomikos plitimą; kartoja, kad reikia kurti bendrą ekonominę erdvę ir iš naujo pradėti sustabdytą privatizavimo procesą bei jį paspartinti, kad būtų galima gerinti fiskalinę padėtį ir didinti konkurenciją; ragina valdžios institucijas gerinti aplinkos apsaugą ir derinti ją su ES standartais;

37.  yra susirūpinęs dėl to, kad, nepaisant didelių viešųjų išlaidų, šalies socialinė apsauga neveiksminga; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visus piliečius, įskaitant neįgalius asmenis, reikia derinti ir reformuoti suskaidytas socialinės apsaugos sistemas; primygtinai ragina vyriausybes gerinti verslo aplinką ir įgyvendinti darbo rinkos reformas, kad taikant konkrečias ekonomines priemones būtų galima spręsti labai didelio nedarbo problemą, kuri kelia pavojų makroekonominiam stabilumui; ragina imtis tolesnių priemonių siekiant padėti daugeliui jaunų bedarbių dalyvauti šalies darbo rinkoje;

Regioninis bendradarbiavimas

38.  palankiai vertina konstruktyvų Bosnijos ir Hercegovinos vaidmenį vykdant regioninį bendradarbiavimą ir ragina šalį toliau dėti pastangas su kaimyninėmis šalimis sprendžiant likusius sienų ir nuosavybės klausimus; ragina toliau plėtoti santykius su Europos integracijos procese dalyvaujančiomis šalimis;

39.  labai palankiai vertina tai, kad Bosnija ir Hercegovina ir Serbija įsipareigojo gerinti dvišalius santykius, taip pat pasirašė ekstradicijos ir readmisijos susitarimus ir protokolą dėl bendradarbiavimo patraukiant baudžiamojon atsakomybėn karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir genocido vykdytojus; palankiai vertina su Kroatija sudarytus dvišalius susitarimus dėl sienos; ragina Bosniją ir Hercegoviną tęsti bendradarbiavimą su Komisija Laikinojo susitarimo ir (arba) Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo klausimu, pirmiausia tarpvalstybinės prekybos atžvilgiu, siekiant užtikrinti ES valstybių narių ir Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimo partnerių prekybos srautų tęstinumą; primygtinai ragina Bosniją ir Hercegoviną pripažinti Kosovo piliečių kelionės dokumentus, kad jie galėtų patekti į šalį;

40.  pakartoja, kad pritaria vizų liberalizavimo Vakarų Balkanų šalims režimui kaip svarbiam Europos integracijos proceso ramsčiui; ragina ES valstybes nares trumpinti prieglobsčio suteikimo Vakarų Balkanų šalių piliečiams, kuriems taikomas bevizis režimas Šengeno erdvėje, tvarką kaip veiksmingą priemonę siekiant mažinti nepagrįstų prieglobsčio prašymų skaičių, bet prašymų teikėjams suteikti teisę išdėstyti savo argumentus išsamiame pokalbyje; be to, palankiai vertina Vokietijos naujosios koalicijos vyriausybės susitarime dėl nacionalinių prieglobsčio teisės aktų išreikštą ketinimą paskelbti Bosniją ir Hercegoviną saugia kilmės šalimi, kad būtų galima pagreitinti šių prašymų nagrinėjimo procedūras;

o
o   o

41.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, Bosnijos ir Hercegovinos Prezidiumui, Bosnijos ir Hercegovinos Ministrų tarybai, Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinei Asamblėjai ir Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos ir Serbų Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0225.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0453.

Atnaujinta: 2016 m. birželio 14 d.Teisinis pranešimas