Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0091(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0096/2014

Внесени текстове :

A7-0096/2014

Разисквания :

PV 24/02/2014 - 20
CRE 24/02/2014 - 20

Гласувания :

PV 25/02/2014 - 5.12

Приети текстове :

P7_TA(2014)0121

Приети текстове
PDF 959kWORD 584k
вторник, 25 февруари 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) ***I
P7_TA(2014)0121A7-0096/2014
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 февруари 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР (COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)) (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0173),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 88 и член 87, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0094/2013),

–  като взе предвид член 294, параграф 3от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на представителите на Кралство Белгия, Бундесрата на Федерална република Германия и Парламента на Кралство Испания в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и комисията по конституционни въпроси (A7-0096/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Подчертава, че точка 31 от Междуинституционалното споразумение от 2.12.2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление(1) се прилага към разширяването на мандата на Европол; подчертава, че никое решение на законодателния орган в полза на такова разширяване не засяга решенията на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура;

3.  Изисква от Комисията, след като регламентът бъде съгласуван с Европейския парламент и със Съвета, да вземе изцяло под внимание споразумението, с цел да удовлетвори изискванията за бюджет и персонал на Европол и неговите нови задачи, по-специално Европейския център за борба с киберпрестъпността, в съответствие с параграф 42 от съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции;

4.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Позиция на европейския парламент, приета на първо четене на 25 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения Решение № 2009/371/ПВР на Съвета и 2005/681/ПВР [Изм. 1]
P7_TC1-COD(2013)0091

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 88 и член 87, параграф 2, буква б) от него, [Изм. 2]

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след като се консултираха с Европейския надзорен орган по защита на данните,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1) ,

като имат предвид, че:

(1)  Европол бе създаден с Решение 2009/371/ПВР на Съвета(2) като образувание на Съюза, финансирано от общия бюджет на Съюза, за подкрепа и засилване на действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с организираната престъпност, тероризма и други тежки форми на престъпност, засягащи две или повече държави членки. Решение 2009/371/ПВР замени Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), за създаването на Европейска полицейска служба („Конвенция за Европол“)(3) .

(2)  В член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда Европол да се урежда от регламент, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. В него се изисква и създаването на процедури за контрол на действията на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти в съответствие с член 12, буква в) ДЕС и член 9 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, за да се повиши демократичната легитимност и отчетността на Европол пред европейските граждани . Поради това е необходимо Решение 2009/371/ПВР да се замени с регламент, в който се определят правилата за парламентарен контрол. [Изм. 3]

(3)  Европейският полицейски колеж (CEPOL) бе създаден с Решение 2005/681/ПВР (4) , за да подпомага сътрудничеството между националните полицейски органи чрез организиране и координиране на дейностите по обучение на полицията с европейско измерение. [Изм. 4]

(4)  В „Стокхолмската програма — отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“(5) се предвижда Европол да се развива и да се превърне в „център на обмена на информация между правоприлагащите органи в държавите членки, доставчик на услуги и платформа на правоприлагащите служби“. Според една оценка на работата на Европол е необходимо по-нататъшно подобряване на оперативната му ефективност, за да се постигне тази цел. В Стокхолмската програма също така се поставя за цел създаването на истинска европейска култура в областта на правоприлагането чрез създаването на европейски схеми за обучение и програми за обмен, насочени към всички специалисти в съответните области на правоприлагането на национално равнище и на равнище ЕС. [Изм. 5]

(5)  Широкомащабните престъпни и терористични мрежи представляват значителна заплаха за вътрешната сигурност на Съюза и за безопасността и поминъка на гражданите му. Наличните оценки на заплахите разкриват, че престъпните групи разнообразяват все повече и повече дейността си, която все повече и повече пресича границите. Ето защо националните правоприлагащи органи трябва да си сътрудничат все по-тясно с колегите си в другите държави членки. В този контекст е необходимо на Европол да се предостави това, което е необходимо на службата, за да подкрепя повече държавите членки за предотвратяване, анализиране и разследване на престъпленията в целия Съюз. Това бе потвърдено и в оценките на решения оценката на решение 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР . [Изм. 6]

(6)  Като се имат предвид връзките между задачите на Европол и CEPOL, обединяването и оптимизирането на функциите на двете агенции биха подобрили ефективността на оперативните дейности, полезността на обучението и ефективността на полицейското сътрудничество в Съюза. [Изм. 7]

(7)  Следователно решения Решение 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР следва да бъдат отменени и заменени бъде отменено и заменено с настоящия регламент, който се основава на поуките от прилагането на двете решения това решение . Европол, създаден с настоящия регламент, следва да замени и да изпълнява функциите на Европол и CEPOL, създадени с двете отменящи се решения , създаден с отменящото се решение . [Изм. 8]

(8)  Тъй като престъпленията често пресичат вътрешните граници, Европол следва да подкрепя и засилва действията на държавите членки и сътрудничеството им за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки. Тъй като тероризмът е една от най-значителните заплахи представлява заплаха за сигурността на Съюза, Европол следва да подпомага държавите членки за посрещане на общите предизвикателства в това отношение. Като агенция на ЕС за правоприлагане Европол следва също така да подкрепя и засилва действията и сътрудничеството по отношение на борбата с формите на престъпност, които засягат интересите на ЕС. Тя следва също така да оказва подкрепа за предотвратяване и борба със свързани престъпления, които са извършени, за да се набавят средства за извършване на деяния, по отношение на които Европол има компетентност, да се подпомогнат или да се извършат такива деяния или да се осигури безнаказаност на такива деяния. [Изм. 9]

(9)  Европол следва да гарантира по-качествено, съгласувано и последователно обучение за служителите на правоприлагащите органи от всички рангове при ясна рамка, съответстваща на установените нужди от обучение. [Изм. 10]

(10)  Европол следва да може да поиска от държавите членки да започват, да провеждат или да координират наказателни разследвания в конкретни случаи, в които трансграничното сътрудничество би осигурило добавена стойност. Европол следва да информира Евроюст за тези искания. Европол следва да обосновава искането. [Изм. 11]

(10a)  Европол следва да води протокол за участието в дейностите на съвместните екипи за разследване, които се занимават с престъпления, попадащи в мандата на Европол. [Изм. 12]

(10б)  Винаги когато се установява сътрудничество между Европол и държавите членки по отношение на конкретно разследване, между Европол и участващите държави членки следва да се изготвят ясни разпоредби, очертаващи конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнени, степента на участие в процедурите по разследване или съдебните производства на държавите членки, както и разпределението на отговорностите и приложимото право за целите на съдебния надзор. [Изм. 13]

(11)  За да се повиши ефективността на Европол като център за обмен на информация в Съюза, следва да бъдат определени ясни задължения за държавите членки да предоставят на Европол необходимите данни, за да може агенцията да изпълнява целите си. При изпълнението на тези задължения държавите членки следва трябва да обърнат специално внимание на предоставянето на данни само които са от значение за борбата с престъпления, които са считани за стратегически и оперативни приоритети в рамките на съответните инструменти на политиката на Съюза. Държавите членки следва също да предоставят на Европол копие от информацията, обменена на двустранна или многостранна основа с други държави членки относно престъпленията, попадащи в рамките на целите на Европол, и да посочват от какви източници произхождат данните . Същевременно Европол следва да увеличи нивото на подкрепата си за държавите членки, за да се засилят взаимното им сътрудничество и обменът на информация. Европол следва трябва да представя годишен доклад на всички институции на Съюза и на националните парламенти относно степента, в която отделните държави членки предоставят информация на агенцията. [Изм. 14]

(12)  За да се гарантира ефективно сътрудничество между Европол и държавите членки, във всяка държава членка следва да се създаде национално звено. Звеното следва да бъде основната връзка между националните правоприлагащи органи, институтите за обучение и Европол. В настоящия регламент следва да се запази ролята на националните звена на Европол като гарант и защитник на националните интереси в Агенцията. Националните звена следва да се поддържат като звена за връзка между Европол и компетентните органи, като по този начин им се предоставя централизираща и едновременно с това координираща роля по отношение на цялото сътрудничество на държавата членка със и посредством Европол и се осигурява единна реакция на държавата членка спрямо исканията на Европол. За да се осигури непрекъснат и ефективен обмен на информация между Европол и националните звена и за да се улесни тяхното сътрудничество, всяко национално звено следва да командирова в Европол най-малко един служител за връзка. [Изм. 15]

(13)  Като се вземе предвид децентрализираната структура на някои държави членки и необходимостта да се осигури в някои случаи бързият обмен на информация, Европол следва да може да си сътрудничи пряко с правоприлагащите органи в държавите членки при конкретни разследвания, като същевременно държи в течение националните звена на Европол.

(14)  За да се гарантира, че обучението в Съюза в областта на правоприлагането е висококачествено, съгласувано и последователно, Европол следва да действа в съответствие с политиката на Съюза за обучение в областта на правоприлагането. Обучението на равнището на Съюза следва да бъде достъпно за служителите на правоприлагащите органи от всички рангове. Европол следва да гарантира, че обучението се оценява и че заключенията от оценките на нуждите от обучение се вземат предвид при планирането с цел намаляване на дублирането. Европол следва да насърчава признаването в държавите членки на обучението, предоставяно на равнището на Съюза. [Изм. 16]

(15)  Необходимо е също да се подобри управлението на Европол, като се търси повишаване на ефективността и опростяване на процедурите.

(16)  Комисията и държавите членки следва да бъдат представени в управителния съвет на Европол, за да осъществяват ефективен контрол върху работата на Европол. За да се отрази двойният мандат на новата агенция — оперативна подкрепа и обучение в областта на правоприлагането, — пълноправните членове на Членовете управителния съвет следва да се назначават въз основа на познанията си за сътрудничеството в областта на правоприлагането, а заместниците следва да се назначават въз основа на познанията си за обучението на служители на правоприлагащите органи. Заместниците следва да изпълняват ролята на пълноправни членове в отсъствието на пълноправния член и при всички случаи, когато се обсъжда обучението или се взема свързано с него решение. Управителният съвет следва да бъде съветван от научен комитет по техническите въпроси, свързани с обучението. [Изм. 17]

(17)  На управителния съвет следва да бъдат предоставени необходимите правомощия, и по-специално да изготвя бюджета, да проверява изпълнението му, да приема подходящи финансови правила и документи за планиране, да приема мерки в защита на финансовите интереси на Съюза и за борба с измамите, както и да приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от изпълнителния директор на Европол и да приема годишния доклад за дейността. Той трябва да упражнява правомощията на орган по назначаването по отношение на персонала на агенцията, включително изпълнителния директор. За да се оптимизира процесът на вземане на решения, както и да се засили надзорът на административното и бюджетното управление, управителният съвет следва също така да има право да създаде изпълнителен съвет. [Изм. 18]

(18)  За да се осигури ефикасното ежедневно функциониране на Европол, изпълнителният директор следва да бъде законен представител и управител на Европол, като действа при пълна независимост в изпълнението на всички задачи и гарантира, че Европол изпълнява задачите, предвидени в настоящия регламент. По-конкретно изпълнителният директор следва да отговаря за изготвянето на бюджетните документи и документите за планиране, които се представят на управителния съвет, за да вземе решение, за изпълнението на годишните и многогодишните работни програми на Европол и на други документи за планиране.

(19)  За целите на предотвратяването и борбата с престъпленията, които попадат в обхвата на целите на Европол, е необходимо Европол да разполага с възможно най-пълната и актуална информация. Поради това Европол следва да може да обработва данни, предоставени от държави членки, трети държави, международни организации и органи на Съюза, както и постъпващи от публично достъпни източници, стига Европол да може да се счита за правомерен получател на тези данни , за да постигне разбиране относно проявите и тенденциите, свързани с престъпността, да събира информация за престъпните мрежи и да открива връзки между различните престъпления престъпленията . [Изм. 19]

(20)  За да се повиши ефективността на Европол в предоставянето на правоприлагащите органи на държавите членки на прецизни анализи на престъпността, Европол следва да използва нови технологии за обработка на данни. Европол следва да може да открива бързо връзките между разследвания и общи начини на действие в различните престъпни групи, да проверява съвпаденията на данни при сравняване на различни бази данни и да получава ясна картина на тенденциите, като същевременно поддържа гарантира високо равнище на защита на личните данни на физическите лица. Следователно базите данни на Европол не следва да бъдат предварително дефинирани, за да се позволи на Европол да избира най-ефективната информационнотехнологична структура. За да се гарантира високо равнище на защита на данните, следва да бъдат определени целите на операциите по обработка и правата на достъп, както и да бъдат въведени конкретни допълнителни гаранции. При обработката на лични данни трябва да се спазват принципите за целесъобразност и пропорционалност. [Изм. 20]

(21)  За да се съблюдават собствеността върху данните и защитата на информацията, държавите членки, органите на трети държави и международните организации следва да могат да определят целите, с оглед на които Европол може да обработва предоставяните от тях данни, и да ограничават правата на достъп. Ограничаването на целите допринася за прозрачността, правната сигурност и предвидимостта и е особено важно в областта на полицейското сътрудничество, когато субектите на данни обикновено не са информирани, че личните им данни се събират и обработват, и в когато използването на личните данни може да окаже изключително значимо въздействие върху живота и свободата на хората. [Изм. 21]

(22)  За да се гарантира, че до данните имат достъп само тези, които се нуждаят от това, за да изпълняват своите задачи, в настоящия регламент следва да бъдат определени подробни правила по отношение на различните степени на правото на достъп до данните, които се обработват от Европол. Тези правила следва да се прилагат, без да засягат ограниченията за достъп, наложени от доставчиците на данни, тъй като следва да бъде спазван принципът на собствеността върху данните. За да се увеличи ефективността на предотвратяването и борбата с престъпленията, попадащи в обхвата на целите на Европол, Европол следва да уведомява държавите членки относно информация, която се отнася до тях.

(23)  За да се засили оперативното сътрудничество между агенциите и особено да се установят връзки между вече притежаваните от различните агенции данни, Европол следва да предостави възможност на Евроюст и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да разполагат с да разполага достъп до данните, с които разполага Европол, и да могат да извършват може да извършва търсене в тези данни въз основа на конкретни гаранции . [Изм. 22]

(24)  Европол следва да поддържа отношения на сътрудничество с други органи на Съюза, с правоприлагащи органи и с институти за обучение на служители на правоприлагащите органи в трети държави, с международни организации и частноправни субекти, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. [Изм. 23]

(25)  За да се гарантира оперативна ефективност, Европол следва да може да обменя всякаква информация, с изключение на лични данни, с други органи на Съюза, с правоприлагащите органи и институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в трети държави и с международните организации, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. Тъй като дружествата, предприятията, бизнес асоциациите, неправителствените организации и други частноправни субекти притежават експертен опит и данни, които имат пряко отношение към предотвратяването и борбата с тежките престъпления и тероризма, Европол следва да може да обменя тези данни и с частноправни субекти. За да предотвратява и да се бори с киберпрестъпността във връзка с инциденти, свързани с мрежовата и информационната сигурност, Европол следва в съответствие с Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза(6) да си сътрудничи и да обменя информация, с изключение на лични данни, с националните органи, отговорни за сигурността на мрежите и на информационните системи. [Изм. 24]

(26)  Европол следва да може да обменя лични данни с други органи на Съюза, доколкото е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. Европейският надзорен орган по защита на данните следва да гарантира, че обменът на информация засяга само тези субекти, които са извършили или са заподозрени в извършване на престъпления, за които Европол има компетентност. [Изм. 25]

(27)  Тежките престъпления и тероризмът често имат връзки извън територията на ЕС. Европол следва може да обменя лични данни с правоприлагащите органи на трети държави и с международни организации като Интерпол, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. При обмена на лични данни с трети държави и с международни организации трябва да съществува подходящ баланс между необходимостта от ефективно правоприлагане и защитата на личните данни. [Изм. 26]

(28)  Европол следва да може да предава лични данни на орган на трета държава или на международна организация въз основа на решение на Комисията, с което се установява, че тази държава или международна организация гарантира достатъчна степен на защита на данните, или ако липсва решение относно достатъчната степен на защита на данните — въз основа на международно споразумение, сключено от Съюза в съответствие с член 218 ДФЕС, или на споразумение за сътрудничество, сключено между Европол и въпросната трета държава преди влизането в сила на настоящия регламент. С оглед на член 9 от Протокол 36 относно преходните разпоредби, приложен към Договора, правните последици от тези споразумения се запазват дотогава, докато тези споразумения не бъдат отменени, обявени за нищожни или изменени при прилагане на Договора.

(29)  Когато предаването на лични данни не може да се основава на взето от Комисията решение относно достатъчната степен на защита на данните или на сключено от Съюза международно споразумение, или на съществуващо споразумение за сътрудничество, на управителния съвет и на Европейския надзорен орган по защита на данните следва да бъде позволено да разрешат предаване или съвкупност от предавания, при условие че са осигурени подходящи гаранции. Когато нито едно от горните условия не се прилага, изпълнителният директор следва да може да разрешава предаването на данни по изключение и за всеки отделен случай, ако това е необходимо за защитата на основните интереси на държава членка, за предотвратяването на непосредствена опасност, свързана с престъпление или тероризъм, ако предаването се налага по други причини или се изисква по закон поради основания, свързани с важен обществен интерес, ако субектът на данни е съгласен за това или ако са засегнати жизнените интереси на субекта на данни.

(30)  Европол следва да може да обработва лични данни, произхождащи от частноправни субекти и частни лица, само ако са предадени на Европол от национално звено на Европол в държава членка в съответствие с националното ѝ законодателство или от точка за контакт в трета държава, с която е установено сътрудничество посредством споразумение за сътрудничество, сключено в съответствие с член 23 от Решение 2009/371/ПВР преди влизането в сила на настоящия регламент, или от орган на трета държава или международна организация, с която Съюзът е сключил международно споразумение в съответствие с член 218 ДФЕС.

(31)  Не се обработва информация, която е получена от трета държава или международна организация в явно нарушение на правата на човека. [Изм. 27]

(32)  Правилата за защита на данните в Европол следва да бъдат засилени и приведени в съответствие с другите съответни инструменти за защита на данните, които се прилагат по отношение на обработката на лични данни в областта на полицейското сътрудничество в Съюза, за да се гарантира висока степен на защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни. Въпреки че в Решение 2009/371/ПВР е предвиден стабилен режим на защита на данните по отношение на Европол, той трябва да се доразвие, за да бъде приведен в съответствие с изискванията на Договора от Лисабон, да отрази нарастващата роля на Европол, да подобри правата на субектите на данни и да засили допълнително доверието между държавите членки и Европол, необходимо с оглед на успешния обмен на информация. Правилата за защита на данните в Европол следва да бъдат засилени и да се основават на принципите, които са в основата на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(7) или инструмента, заместващ Регламент (ЕО) № 45/2001 , за да се гарантира висока степен на защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни. Понеже в Декларация 21 , както и на други принципи за защита на данните, включително принципа на търсене на отговорност, оценката на въздействието във връзка със защитата на данните, неприкосновеността на личността и личния живот още при проектирането и по подразбиране и уведомяването при нарушаване на неприкосновеността на личните данни . Веднага щом бъде приета, новата рамка за защита на данните за институциите и органите на ЕС следва да започне да се прилага и по отношение на Европол.

Както се признава в Декларация 21 към Договора се признава спецификата , специфичният характер на обработката на лични данни в контекста на правоприлагането, правилата доказва необходимостта да бъдат установени специфични правила за защитата и свободното движение на личните данни по отношение на Европол, въз основа на член 16 ДФЕС защита на данните следва да бъдат самостоятелни , и приведени в съответствие с други инструменти за защита на данните, които се прилагат в областта на полицейското сътрудничество в Съюза, по-специално Конвенция № 108(8) Допълнителния протокол към нея от 8 ноември 2001 г., и Препоръка № R(87) 15 на Съвета на Европа(9) , както и строгия режим на защита на данните, определен в Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси(10) [да бъдат заменени от съответната директива, която е в сила в момента на приемане]. Прозрачността е основна част от защитата на данните, тъй като дава възможност за упражняването на останалите принципи и права във връзка със защитата на данните. За да се увеличи прозрачността, Европол следва да прилага прозрачни политики за защита на данните, които да бъдат лесно достъпни за обществеността и да излагат в разбираема форма, като използват ясен и прост език, разпоредбите относно обработката на лични данни и наличните способи за упражняване на правата на субектите на данни, както и да публикува списък на международните споразумения и споразуменията за сътрудничество с трети държави, органи на Съюза и международни организации, по които е страна. [Изм. 28]

(33)  Личните данни следва да се разграничават въз основа на степента на тяхната точност и надеждност, доколкото това е възможно . Фактите следва трябва да се разграничават от личните оценки, за да се гарантират както защитата на физическите лица, така и качеството и надеждността на информацията, обработвана от Европол. [Изм. 29]

(33a)  Предвид специалния характер на Агенцията, същата следва да има свой собствен специален режим, който същевременно да е гарант за защитата на данните и който в никакъв случай не следва да бъде от по-ниска степен спрямо общия режим, приложим за Съюза и неговите агенции. В този смисъл реформите, които се извършват в общата нормативна уредба за защита на данните, следва да се приложат възможно най-бързо за Европол, не по-късно от две години от влизането в сила на новите общи правила за уредбата; такова привеждане в съответствие между специалния режим на Европол и този на ЕС за защита на данните следва да се извърши, преди да са изминали две години от датата на одобряване на каквото и да била нормативна уредба, определена за тази цел. [Изм. 30]

(34)  В областта на полицейското сътрудничество се обработват лични данни, които се отнасят за различни категории субекти на данни. Европол следва да прави възможно най-ясно разграничение между личните данни на различните категории субекти на данни. Особено следва да бъдат защитени личните данни на лица като жертви, свидетели, лица, притежаващи съответната информация, както и личните данни на непълнолетните и малолетните лица. Следователно Европол не следва да ги обработва, освен ако това не е строго необходимо за предотвратяване и борба с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол, и ако тези данни не допълват други лични данни, които вече се обработват от Европол.

(35)  С оглед на основните права за защита на личните данни Европол следва да не съхранява лични данни по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. Необходимостта от продължаване на съхраняването следва да се прецени не по-късно от три години след въвеждането на данните. [Изм. 31]

(36)  За да гарантира сигурността на личните данни, Европол следва трябва да прилага подходящи технически и организационни необходимите мерки. [Изм. 33]

(37)  Всяко лице следва да има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, да коригира отнасящите се до него неточни данни, да заличава или блокира отнасящите се до него данни, ако те вече не са необходими. Правата на субекта на данните и тяхното упражняване не трябва да засягат задълженията, наложени на Европол, и следва да подлежат на ограниченията, определени в настоящия регламент. [Изм. 34]

(38)  Защитата на правата и свободите на субектите на данни изисква ясно определяне на отговорностите в рамките на настоящия регламент. По-специално държавите членки следва да са отговорни за точността и актуализирането на данните, които са предали на Европол, и за законосъобразността на това предаване. Европол следва да отговаря за точността и актуализирането на данните, предоставени от други доставчици на данни. Европол следва трябва също да гарантира, че данните се обработват добросъвестно и законосъобразно, че се събират и обработват за конкретна цел, че са подходящи, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, и не се съхраняват повече, отколкото е необходимо за тази цел. [Изм. 35]

(39)  Европол следва да води отчет за събирането, промяната, достъпа, разкриването, комбинирането или заличаването на лични данни с цел проверка на законосъобразността на обработката на данни, самоконтрол и гарантиране на надлежната ненарушимост и сигурност на данните. Европол следва да бъде е задължен да си сътрудничи с Европейския надзорен орган по защита на данните и да предоставя дневниците или документацията при поискване, така че те да могат да се използват за наблюдение на операциите по обработка. [Изм. 38]

(40)  Европол следва да назначи длъжностно лице по защита на данните, което да подпомага Европол при контрола на спазването на разпоредбите на настоящия регламент. Длъжностното лице по защита на данните следва да бъде в състояние да изпълнява задачите си независимо и ефективно. На длъжностното лице по защита на данните следва да бъдат предоставени необходимите средства за изпълнение на задачите му. [Изм. 37]

(41)  Наличието на независима, разполагаща с достатъчно правомощия, прозрачна, подлежаща на отчетност и ефективна структура за надзор е от основно значение с оглед на защитата на лицата във връзка с обработката на лични данни в съответствие с изискванията на член 8 от Хартата на основните права и член 16 ДФЕС. Националните компетентни органи по надзора на обработката на лични данни следва да следят за законосъобразността на обработката на лични данни от държавите членки. Европейският надзорен орган по защита на данните следва да следи за законосъобразността на обработката на данни от Европол, като упражнява функциите си при пълна независимост. [Изм. 38]

(42)  Европейският надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи следва да си сътрудничат по специфични въпроси, които изискват национално участие, и да гарантират съгласуваното прилагане на настоящия регламент в целия Съюз.

(43)  Тъй като Европол обработва и лични данни от неоперативен характер, които не са свързани с наказателни разследвания, като лични данни на служители на Европол, доставчици на услуги и посетители, обработката на такива данни следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001. [Изм. 40]

(44)  Европейският надзорен орган по защита на данните следва да разглежда и разследва жалби, подадени от субекти на данни. Разследването въз основа на жалба следва да се извършва в целесъобразна под съдебен контрол и в необходимата за пълно изясняване на конкретния случай степен и да подлежи на съдебен контрол. Европейският надзорен . Надзорният орган по защита на данните следва незабавно да информира субекта на данните за напредъка и резултата от на жалбата в разумен срок . [Изм. 41]

(45)  Всяко физическо лице следва да има право на съдебно обжалване на отнасящи се до него решения на Европейския надзорен орган по защита на данните.

(46)  Европол следва да съблюдава общите правила относно договорната и извъндоговорната отговорност, приложими по отношение на институциите, агенциите и органите на Съюза, с изключение на отговорността за неправомерна обработка на данни.

(47)  За засегнатото лице може да не е ясно дали вредите, понесени в резултат на неправомерна обработка на данни, са следствие от действие на Европол или на държава членка. Поради това Европол и държавата членка, в която е настъпило събитието, довело до възникване на вредите, следва да бъдат солидарно отговорни.

(48)  За да се гарантира, че ачете ролята на парламентите в мониторинга на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие, както и политическите отговорности на националните парламенти и на Европейския парламент при спазването и упражняването на съответните им правомощия в законодателния процес, е необходимо Европол е да бъде напълно подотчетна и прозрачна вътрешна организация, е необходимо . За тази цел в контекста на член 88 ДФЕС следва да се определят установят процедури за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти в съответствие с разпоредбите за междупарламентарното сътрудничество , установени в дял II от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз , като надлежно се вземе предвид необходимостта от запазване на поверителността на оперативната информация. [Изм. 42]

(49)  Правилникът за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(11) , следва да се прилагат по отношение на служителите на Европол. Европол следва да може да назначава служители от компетентните органи на държавите членки като временно наети лица, чието прослужено време в Европол следва да се ограничи, за да се запази принципът на ротация, като последващата реинтеграция на членовете на персонала в службите на компетентните органи улеснява тясното сътрудничество между Европол и компетентните органи на държавите членки. Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че служителите, назначени в Европол като временно наети лица, могат след приключването на работата си в Европол да се завърнат в националните публични служби, към които принадлежат.

(50)  Като се имат предвид естеството на задачите на Европол и ролята на изпълнителния директор, към изпълнителния директор може следва да се отправи покана да направи изявление и да отговори на въпроси от компетентната комисия на Европейския парламент съвместната група за парламентарен контрол преди назначаването му, както и преди евентуалното продължаване на неговия мандат. Изпълнителният директор следва също така да представя годишния доклад пред Европейския парламент съвместната група за парламентарен контрол и пред Съвета. Освен това Европейският парламент следва да може да покани изпълнителния директор да докладва относно изпълнението на задълженията си. [Изм. 43]

(51)  За да се гарантира пълната самостоятелност и независимост на Европол, агенцията следва да получи самостоятелен бюджет, чиито приходи произлизат предимно от вноска от бюджета на Европейския съюз. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

(52)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12) следва да се прилага за Европол.

(53)  Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета (13) , следва да се прилага и за Европол.

(54)  Европол обработва данни, които изискват особена защита, тъй като включват класифицирана информация на ЕС и некласифицирана чувствителна информация. Следователно Европол следва да изготви правила относно поверителността и обработката на такива данни, като се вземат предвид основните принципи и минималните стандарти от Решение 2011/292/ЕС на Съвета(14) .

(55)  Целесъобразно е редовно да се оценява прилагането на настоящия регламент.

(56)  Необходимите разпоредби относно настаняването на Европол в държавата членка, в която е седалището на службата — Нидерландия, — и конкретните правила, приложими по отношение на целия персонал на Европол и членовете на техните семейства, следва да се определят в споразумение за седалището. Освен това приемащата държава членка следва да осигури възможно най-добри условия за осигуряване на доброто функциониране на Европол, включително училища за децата и транспорт, за да се привлекат висококачествени човешки ресурси от възможно най-широк географски обхват. [Изм. 44]

(57)  Създадената с настоящия регламент агенция ,,Европол“ е правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и на Европейския полицейски колеж (CEPOL), създаден с Решение 2005/681/ПВР . Следователно Европол следва да бъде правоприемник на всички техни договори, включително трудовите договори, задълженията и придобитото имущество. Международните споразумения, сключени от Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и CEPOL, създаден с Решение 2005/681/ПВР, следва да останат в сила, с изключение на сключеното от CEPOL споразумение за седалището . [Изм. 45]

(58)  За да се даде на Европол възможност да продължи да изпълнява по най-добрия възможен начин задачите на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и задачите на CEPOL, създаден с Решение 2005/681/ПВР, следва да се определят преходни мерки, по-специално по отношение на управителния съвет, на изпълнителния директор и на заделянето на част от бюджета на Европол за обучение за срок от три години след влизането в сила на настоящия регламент . [Изм. 46]

(59)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на образувание, което отговаря за сътрудничеството и обучението в областта на правоприлагането на равнището на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащаба и последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел. [Изм. 47]

(60)  [В съответствие с член 3 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и ДФЕС, тези държави членки са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящия регламент] ИЛИ [Без да се засяга член 4 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и ДФЕС, тези държави членки не участват в приемането на настоящия регламент и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане].

(61)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(62)  Настоящият регламент спазва основните права и зачита принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот, защитени в съответствие с членове 8 и 7 от Хартата, както и в съответствие с член 16 ДЕС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ЦЕЛИ НА ЕВРОПОЛ

Член 1

Създаване на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането [Изм. 48]

1.  С настоящия регламент се създава Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол), която има за цел подобряване на взаимното сътрудничество между правоприлагащите органи в Европейския съюз, укрепване и подпомагане на техните действия и въвеждане на последователна европейска политика за обучение . [Изм. 49]

2.  Създадената с настоящия регламент агенция ,,Европол“ е правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и на Европейския полицейски колеж (CEPOL), създаден с Решение 2005/681/ПВР . [Изм. 50]

2a.  Европол осъществява във всяка държава членка връзка със съответното единно национално звено, което се създава или определя в съответствие с член 7. [Изм. 51]

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)  „компетентните органи на държавите членки“ означава всички обществени органи, съществуващи в държавите членки органи на полицията и други служби за правоприлагане , които отговарят, съгласно националното законодателство отговарят , за предотвратяването на престъпленията и борбата с тях престъпленията, попадащи в рамките на компетентността на Европол ; [Изм. 52]

б)  „анализ“ означава събиране, обработка или използване на данни внимателно проучване на информация за разкриване на нейното специфично значение и особени характеристики с цел подпомагане на наказателни разследвания и извършване на всяка друга задача, посочена в член 4 ; [Изм. 53]

в)  ,,органи на Съюза“ означава институциите, образуванията, мисиите, службите и агенциите, създадени с ДЕС и ДФЕС или въз основа на тези договори;

г)  ,,служители на правоприлагащите органи“ означава служители на полицията, на митниците и на други компетентни служби, включително и на органи на Съюза, които отговарят за предотвратяването на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, на тероризма и на формите на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза, за борбата с тях, както и за гражданското управление на кризи и за поддържането на ред по време на важни събития с помощта на международни полицейски сили;

д)  ,,трети държави“ означава държавите, които не са членки на Европейския съюз;

е)  ,,международни организации“ означава международните организации и техните подчинени органи, регламентирани от публичното право, или други органи, създадени чрез споразумение между две или повече държави или въз основа на такова споразумение;

ж)  „частноправни субекти“ означава образувания и органи, установени съгласно законодателството на държава членка или на трета държава, и по-конкретно дружества и фирми, стопански сдружения, нестопански организации и други юридически лица, които не са уредени в буква е);

з)  „частни лица“ означава всички физически лица;

и)  ,,лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или подлежаща на установяване самоличност, наричано по-нататък ( ,,субект на данни“) ; лице с подлежаща на установяване самоличност е лице, чиято самоличност може пряко или косвено да се установи, по-специално по чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, уникален идентификатор или по чрез един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологическа, психическа, икономическа, културна или социална физическата, физиологическата, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната самоличност на това лице или за половата му идентичност ; [Изм. 54]

й)  ,,обработка на лични данни“, наричана по-нататък ,,обработка“, означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват със или без автоматични средства по отношение на личните данни, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, справка, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване;

к)  ,,получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или всеки друг орган, пред което, който или която се разкриват данните, независимо дали е трета страна или не; но органите, които могат да получават данни в рамките на конкретно разследване, не се считат за получатели; [Изм. 55]

л)  „предаване на лични данни“ означава съобщаването на лични данни, чрез което те активно се предоставят на ограничен брой страни с установена самоличност със знанието или намерението на изпращача да даде на получателя достъп до тези лични данни;

м)  „регистър на лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

н)  ,,съгласие на субекта на данни“ означава всеки свободно даден, конкретен, изричен и информиран израз на воля, с който субектът на данни изразява ясно и недвусмислено съгласието си да бъдат обработвани личните му данни; [Изм. 56]

о)  „лични данни от административен характер“ означава всички лични данни, които се обработват от Европол, различни от тези, които се обработват за постигането на целите, определени в член 3, параграфи 1 и 2.

Член 3

Цели

1.  Европол подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката организираната престъпност, засягаща тероризма и другите форми на тежка престъпност, посочени в приложение I и засягащи две или повече държави членки, с тероризма и с формите на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза, както е посочено в приложение 1 по начин, който изисква общ подход от държавите членки предвид мащаба, значимостта и последиците от престъпленията . [Изм. 57]

2.  Европол също така подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с престъпления, които са свързани с деянията, посочени в параграф 1. За свързани престъпления се считат следните деяния:

а)  престъпления, извършени с цел набавяне на средства за извършване на деяния, по отношение на които Европол има компетентност;

б)  престъпления, извършени с цел подпомагане или извършване на деяния, по отношение на които Европол има компетентност;

в)  престъпления, извършени с цел да се осигури безнаказаност на деяния, по отношение на които Европол има компетентност.

3.  Европол подпомага, разработва, провежда и координира дейности за обучение на служителите на правоприлагащите органи. [Изм. 58]

Глава II

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО

Член 4

Задачи

1.  Европол е агенция на Европейския съюз, която изпълнява следните задачи в съответствие с настоящия регламент:

а)  събира, съхранява, обработва, анализира и обменя информация;

б)  съобщава незабавно чрез националните звена на Европол, посочени в член 7, на държавите членки информация, която ги засяга, и ги уведомява за всички връзки между престъпленията; [Изм. 59]

в)  координира, организира и провежда следствени и оперативни действия:

i)  осъществявани съвместно с компетентните органи на държавите членки във вече започнати от държавите членки разследвания, или в резултат от искане от страна на Европол към държава членка да започне наказателно разследване ; или [Изм. 60]

ii)  в рамките на съвместни екипи за разследване съгласно член 5, при необходимост в сътрудничество с Евроюст;

г)  участва в съвместните екипи за разследване и предлага създаването на такива в съответствие с член 5;

д)  предоставя информация и аналитична подкрепа на държавите членки във връзка с големи международни събития;

e)  изготвя оценки на заплахите, стратегически и оперативни анализи и общи доклади за обстановката;

ж)  развива, обменя и популяризира специализирани познания за методите за предотвратяване на престъпления, за процедурите за разследване и за техническите и криминалистичните методи и предоставя консултации на държавите членки;

з)  предоставя техническа и финансова подкрепа за трансграничните операции и разследвания на държавите членки, включително и за чрез съвместните екипи за разследване в съответствие с член 5 ; [Изм. 61]

и)  подпомага, разработва, провежда, координира и способства провеждането на обучение за служителите на правоприлагащите органи в сътрудничество с мрежата от институти за обучение в държавите членки, както е посочено в глава III; [Изм. 62]

й)  предоставя на органите на Съюза, създадени на основание дял V от Договора, и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разузнавателни данни за престъпността и аналитична подкрепа в областите, попадащи в обхвата на тяхната компетентност; [Изм. 63]

к)  предоставя информация и подкрепа на структурите на ЕС за управление на кризи, както и на мисиите на ЕС за управление на кризи, създадени въз основа на ДЕС;

л)  развива центровете на Съюза за специализиран експертен опит в борбата с определени видове престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол, по-специално Европейския център за борба с киберпрестъпността;

лa)  да подпомага разследвания в държавите членки, по-специално като изпраща цялата значима информация на националните звена; [Изм. 64]

2.  Европол предоставя стратегически анализи и оценки на заплахите, които помагат на Съвета и Комисията при определянето на стратегическите и оперативните приоритети на Съюза за борба с престъпността. Европол съдейства също така за оперативното изпълнение на тези приоритети.

3.  Европол предоставя стратегическа разузнавателна информация с цел съдействие за доброто оползотворяване и ефективното използване на ресурсите, които са налице на национално равнище и на равнището на Съюза за оперативни дейности и за подпомагане на тези дейности.

4.  Европол действа като Централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еврото в съответствие с Решение 2005/511/ПВР на Съвета(15) . Европол също така насърчава координирането на мерките за борба с подправянето на евро, предприемани от компетентните органи на държавите членки, или в контекста на съвместни екипи за разследване, при необходимост в сътрудничество с органите на Съюза и органите на трети държави.

4a.  Европол не прилага принудителни мерки. [Изм. 65]

Член 5

Участие в съвместни екипи за разследване

1.  Европол може да участва в дейностите на съвместните екипи за разследване, които се занимават с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол.

2.  В рамките на ограниченията, предвидени в законодателството на държавите членки, в които работи съвместният екип за разследване, Европол може да участва във всички дейности и да обменя информация с всички членове на съвместния екип за разследване. Длъжностните лица на Европол не участват в прилагането на принудителни мерки. [Изм. 66]

3.  Когато Европол има основание да счита, че чрез създаването на съвместен екип за разследване ще се допринесе за дадено разследване, той може да направи предложение за това на засегнатите държави членки и да предприеме мерки, с които да им съдейства за изграждането на съвместния екип за разследване.

3a.  Участието на Европол в съвместен екип за разследване следва да се съгласува от компетентните органи на държавите членки, които го съставят, и да се отрази в документ, предварително подписан от директора на Европол, който се прилага към съответното споразумение за създаването на съвместен екип за разследване. [Изм. 67]

3б.  Приложението, посочено в параграф 3а, определя условията за участие на служители на Европол в съвместния екип за разследване, включително правилата, уреждащи привилегиите и имунитетите на тези длъжностни лица и отговорностите, произтичащи от възможни техни неправомерни действия. [Изм. 68]

3в.  Длъжностните лица на Европол, участващи в съвместен екип за разследване, подлежат по отношение на нарушенията, на които биха могли да бъдат обект или които биха могли да извършат, на националното законодателство на държавата членка, в която съвместният екип за разследване действа, и което е приложимо спрямо членовете на съвместния екип за разследване, извършващи подобни задачи в тази държава членка. [Изм. 69]

3г.  Длъжностните лица на Европол, участващи в съвместен екип за разследване, могат да обменят информация, произхождаща от системите за съхранение на данни на Европол, с членовете на екипа. Като се има предвид, че това включва пряк контакт съгласно член 7, Европол информира едновременно националните екипи на Европол в държавите членки, представени в съвместния екип за разследване, и националните екипи на Европол в държавите членки, които са предоставили информацията. [Изм. 70]

3д.  Информацията, получена от служител на Европол по време на участие в съвместен екип за разследване, може да се включи във всяка една от системите за съхранение на данни на Европол чрез националните звена на Европол със съгласието и под отговорността на компетентния орган, който е предоставил тази информация. [Изм. 71]

4.  Европол не прилага принудителни мерки.

Член 6

Искания от страна на Европол за започване на наказателни разследвания

1.  В специалните случаи случаите , когато Европол счита, че следва да бъде започнато наказателно разследване на дадено престъпление, което попада в обхвата на целите на Европол, Европол уведомява Евроюст. [Изм. 72]

2.  Същевременно Европол отправя искане може да за започване, провеждане или координиране на наказателно разследване до националните звена на засегнатите държави членки, създадени на основание член 7, параграф 2. [Изм. 73]

2a.  В случай на подозрение за злонамерена атака спрямо мрежата и информационната система на две или повече държави членки или органи на Съюза, осъществена от държавен или недържавен субект, който се намира в трета държава, Европол започва разследване по собствена инициатива. [Изм. 74]

3.  Държавите членки разглеждат такива искания с необходимото внимание и чрез националните звена незабавно уведомяват Европол за започването на разследването дали ще започне разследване . [Изм. 75]

4.  Ако компетентните органи на засегнатите държави членки решат да не изпълнят искането на Европол, те информират Европол за основанията за своето решение в срок от един месец след подаване на искането. Основанията могат да не бъдат посочени, ако посочването им може:

а)  да накърни основни интереси на националната сигурност; или

б)  да застраши успеха на текущи разследвания или безопасността на отделни лица.

5.  Европол уведомява Евроюст за решението на даден компетентен орган на държава членка да започне разследване или за отказа му да започне такова.

Член 7

Сътрудничество между държавите членки и Европол

1.  Държавите членки и Европол си сътрудничат с Европол в изпълнението на задачите на агенцията Европол . [Изм. 76]

2.  Всяка държава членка създава или определя национално звено, което е органът за връзка между Европол и компетентните органи на , определени от държавите членки, както и за връзка с институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи . Във всяка държава членка се определя служител за ръководител на националното звено. [Изм. 77]

3.  Държавите членки гарантират, че националните им звена са в състояние да изпълняват своите задачи, определени в настоящия регламент, и по-специално че имат достъп до националните бази данни в областта на правоприлагането.

4.  Националното звено е единственият орган за връзка между Европол и компетентните органи на държавите членки. При все това Европол може да си сътрудничи пряко с компетентните органи на държавите членки във връзка с в рамките на конкретни разследвания, които се провеждат от тези органи, при условие че такъв пряк контакт представлява добавена стойност за успеха на разследването и е в съответствие с националното законодателство . В такива случаи Европол предварително уведомява незабавно националното звено и за необходимостта от такъв контакт. Европол предоставя възможно най-бързо копие от всяка информация информацията , обменена при преките посредством тези преки контакти между Европол и съответните компетентни органи . [Изм. 78]

5.  Чрез своите национални звена или чрез компетентен орган на дадена държава членка държавите членки по-конкретно правят следното: [Изм. 79]

а)  по собствена инициатива предоставят на Европол информацията, от която агенцията се нуждае, за да постигне своите цели. Това включва незабавното информация и разузнавателни данни , необходими за изпълнението на неговите задължения, и отговарят на исканията за информация, предоставяне на разузнавателни данни и консултации, отправени от Европол на информация, свързана със сферите на престъпност, които Съюзът счита за приоритетни. Това също включва и предоставянето на копие от информацията, обменена на двустранна или многостранна основа с друга държава членка или други държави членки, доколкото този обмен се отнася до дадено престъпление, попадащо в обхвата на целите на Европол ;

Без да се засяга изпълнението на отговорностите, които държавите членки имат по отношение на поддържането на закона и реда и защитата на вътрешната сигурност, националното звено при никакви конкретни обстоятелства не е задължено да предоставя информация и разузнавателни данни, ако това би означавало:

i)  накърняване на основни интереси на националната сигурност;

ii)  застрашаване на успеха на текущо разследване или на безопасността на определени лица, или

iii)  разкриване на информация, свързана с организации или специфични разузнавателни дейности в областта на държавната сигурност; [Изм. 80]

б)  осигуряват ефективност на комуникацията и сътрудничеството между всички съответни компетентни органи на държавите членки и институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в държавите членки, от една страна, и Европол, от друга страна ; [Изм. 81]

в)  повишават осведомеността относно дейностите на Европол. [Изм. 82]

вa)  изискват от Европол да предоставя относима информация, която може да подпомогне разследванията, провеждани от определените компетентни органи; [Изм. 83]

вб)  осигуряват ефективност на комуникацията и сътрудничеството с компетентните органи; [Изм. 84]

вв)  гарантират спазването на законодателството при всеки обмен на информация между тях и Европол. [Изм. 85]

6.  Ръководителите на националните звена провеждат редовни срещи, на които по-конкретно обсъждат и разрешават проблемите, възникващи в контекста на оперативното им сътрудничество с Европол.

7.  Всяка държава членка определя организацията и служителите на националното си звено в съответствие с националното си законодателство.

8.  Разходите, направени от националните звена и от компетентните органи на държавите членки за комуникация с Европол, се поемат от държавите членки и с изключение на разходите за свързване не са за сметка на Европол.

9.  Държавите членки осигуряват минималното възможно най-високо равнище на сигурност на всички системи, които се използват за свързване с Европол. [Изм. 86]

10.  Всяка година Европол изготвя доклад за количеството и качеството на информацията, която е предоставена относно споделянето на информация от всяка държава членка съгласно параграф 5, буква а), както и за работата на нейното национално звено. Докладът се анализира от управителния съвет с цел непрекъснато подобряване на взаимното сътрудничество между Европол и държавите членки. Годишният доклад се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и националните парламенти. [Изм. 229]

Член 8

Служители за връзка

1.  Всяко национално звено назначава най-малко един служител за връзка в Европол. Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, за служителите за връзка се прилагат разпоредбите на националното законодателство на назначаващата държава членка.

2.  Служителите за връзка съставляват националните бюра за връзка в Европол и приемат указания от националните си звена в рамките на Европол, в съответствие с националното законодателство на назначаващата държава членка и с разпоредбите, които се прилагат по отношение на администрацията на Европол.

3.  Служителите за връзка съдействат за обмена на информация между предават информация от своите национални звена на Европол и своите държави членки от Европол на националните звена . [Изм. 87]

4.  Служителите за връзка съдействат за обмена на информация между своите държави членки и служителите за връзка на другите държави членки в съответствие с националното законодателство. В зависимост от националното законодателство инфраструктурата на Европол може да се използва за такъв двустранен обмен и във връзка с престъпления, попадащи извън обхвата на целите на Европол. Правата и задълженията, които служителите за връзка имат по отношение на Европол, се определят от управителния съвет. Всеки подобен обмен на информация се извършва в съответствие със законодателството на Съюза и национално законодателство, и по-специално Решение 2008/977/ПВР или Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16) , както е приложимо. Европол обработва данните, получени съгласно тази разпоредба, единствено когато може да се счита за правомерен получател по силата на национално законодателство или на законодателството на Съюза. [Изм. 88]

5.  Служителите за връзка се ползват с привилегиите и имунитетите, които са необходими за изпълнение на техните задачи, в съответствие с член 65.

6.  Европол гарантира, че служителите за връзка са напълно информирани относно всички дейности на агенцията и че са обвързани с тях, доколкото това е необходимо за изпълнението на техните задачи.

7.  Европол покрива разходите, свързани с предоставянето на държавите членки на необходимите помещения в сградата на Европол и с осигуряването на подходяща подкрепа за изпълнение на задълженията на служителите за връзка. Всички други разходи, свързани с назначаването на служителите за връзка, се поемат от назначаващата държава членка, включително разходите за оборудване на служителите за връзка, освен ако по препоръка на управителния съвет бюджетният орган не вземе друго решение.

Глава III

ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ

Член 9

Школа към Европол

1.  Един отдел в рамките на Европол, наречен ,,Школа към Европол“, създаден с настоящия регламент, подпомага, разработва, провежда и координира обучението на служители на правоприлагащите органи, по-специално в областта на борбата с тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, борбата с тероризма, управлението на спортни и други мероприятия, създаващи голям риск за обществения ред, в областта на стратегическото планиране и командването на невоенни мисии на Съюза, както и в сферата на лидерските и езиковите умения на служителите на правоприлагащите органи, по-конкретно с цел:

а)  да се повишат осведомеността и знанията за:

i)  международните инструменти и инструментите на Съюза относно сътрудничеството в областта на правоприлагането;

ii)  органите на Съюза, и по-конкретно за Европол, Евроюст и Frontex, за тяхната работа и роля;

iii)  съдебните аспекти на сътрудничеството в областта на правоприлагането и практическите знания за достъпа до информационните канали;

б)  да се насърчава развитието на регионалното и двустранното сътрудничество между държавите членки, от една страна, и между държавите членки и трети държави, от друга страна;

в)  да се засегнат специфични тематични области на престъпната дейност или на работата на полицията, в които обучението на ниво ЕС може да осигури добавена стойност;

г)  да се разработят специални общи учебни програми за служителите на правоприлагащите органи, по които да бъдат обучавани за участие в граждански мисии на Съюза;

д)  да се подпомагат държавите членки в провежданите в трети държави на двустранни дейности, които имат за цел изграждането на капацитет в областта на правоприлагането;

е)  да бъдат обучени обучаващите лица и да се съдейства за подобряването на учебните практики и за обмена на добрите учебни практики.

2.  Школата към Европол разработва и редовно актуализира учебните средства и методиките за учене и ги прилага от гледна точка на ученето през целия живот, с цел да се усъвършенстват уменията на служителите на правоприлагащите органи. Школата към Европол прави оценка на резултатите от тези действия с оглед на подобряване на качеството, съгласуваността и ефективността на действията в бъдеще.

Член 10

Задачи на Школата към Европол

1.  Школата към Европол изработва многогодишни стратегически анализи на нуждите от обучение и многогодишни учебни програми.

2.  Школата към Европол разработва и реализира дейности за обучение и учебни продукти, които могат да включват:

а)  курсове, семинари, конференции, уеб базирано и електронно обучение;

б)  общи учебни програми, които повишават осведомеността, запълват пропуските и/или способстват за възприемането на общ подход към проявите на трансграничната престъпност;

в)  модули за обучение с постепенно нарастваща сложност, които са съобразени със степента на сложност на уменията, необходими за съответните целеви групи, и които са насочени към определен географски регион, конкретна тематична област на престъпната дейност или специфичен набор от професионални умения;

г)  програми за обмен и командироване на служители на правоприлагащите органи в контекста на подход на обучение, базиран на оперативната работа.

3.  С цел да осигури съгласувана европейска политика за обучение с оглед на подпомагането на граждански мисии и изграждането на капацитет в трети държави, Школата към Европол:

а)  оценява въздействието на съществуващите политики и инициативи за обучение в областта на правоприлагането, които са свързани със Съюза;

б)  разработва и провежда обучение за подготовка на служителите на правоприлагащите органи на държавите членки за участие в граждански мисии, включително с цел придобиване на съответните езикови умения;

в)  разработва и провежда обучение на служители на правоприлагащите органи от трети държави, и по-специално от страните, които са кандидатки за присъединяване към Съюза;

г)  управлява средствата на Съюза за външна помощ, специално предназначени за подпомагане на трети държави в изграждането на капацитет в съответните области на политиката, в съответствие с установените приоритети на Съюза.

4.  Школата към Европол насърчава взаимното признаване на обучението в различните държави членки в областта на правоприлагането и свързаните с това действащи европейски стандарти за качество.

Член 11

Научни изследвания от практическо значение за обучението

1.  Школата към Европол допринася за разработването на научни изследвания, които са от практическо значение за дейностите по обучението, включени в настоящата глава.

2.  Школата към Европол подкрепя и изгражда партньорство с органите на Съюза и с държавни и частни академични институции и насърчава създаването на по-стабилни партньорства между университетите и институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в държавите членки. [Изм. 89]

Глава IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРОПОЛ

Член 12

Административна и управленска структура на Европол

Административната и управленската структура на Европол се състои от:

а)  управителен съвет, който изпълнява функциите, определени в член 14;

б)  изпълнителен директор, който изпълнява отговорностите, определени в член 19;

в)  Научен комитет по обучението съгласно член 20; [Изм. 90]

г)  ако е уместно, всеки друг консултативен орган, създаден от управителния съвет съгласно член 14, параграф 1, буква п).

д)  ако е уместно, изпълнителен съвет съгласно членове 21 и 22. [Изм. 91]

РАЗДЕЛ 1

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 13

Състав на управителния съвет

1.  Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка и от двама представители един представител на Комисията, като всички имат право на глас. [Изм. 92]

1a.  На представител на съвместната група за парламентарен контрол се разрешава да участва в заседанията на управителния съвет като наблюдател. Този представител няма право на глас. [Изм. 93]

2.  Членовете на управителния съвет се назначават въз основа на своя опит в управлението на организации от публичния или частния сектор и на познанията си за сътрудничеството в областта на правоприлагането.

3.  Всеки член на управителния съвет е представляван от заместник, който се назначава въз основа на своя опит в управлението на организации от публичния и частния сектор и на познанията си за националната политика, отнасяща се до обучението на служители на правоприлагащите органи. Заместникът изпълнява ролята на пълноправен член по всички въпроси, свързани с обучението на служители на правоприлагащите органи от пълноправния член въз основа на критериите, посочени в член 13, параграф 2 . В отсъствието на пълноправния член заместникът го представлява. В отсъствието на заместника пълноправният член го представлява по всички въпроси, свързани с обучението на служители на правоприлагащите органи. [Изм. 94]

4.  Всички представени в управителния съвет страни полагат усилия за ограничаване на текучеството на своите представители с цел да се гарантира приемствеността в работата на управителния съвет. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет. [Изм. 95]

5.  Мандатът Продължителността на мандата на членовете и техните заместници е със срок четири години. Този срок може да бъде продължен. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени се определя от държавата членка, която ги назначава . [Изм. 96]

5a.  Председателят се подпомага от секретариата на управителния съвет. По-специално секретариатът:

a)  е тясно и постоянно ангажиран с организацията, координацията и осигуряването на съгласуваност в работата на управителния съвет под ръководството и насоките на председателя;

б)  предоставя на управителния съвет необходимата административна подкрепа за изпълнението на неговите задължения. [Изм. 97]

5б.  В началото на своя мандат всеки член на управителния съвет представя декларация за своите интереси. [Изм. 98]

Член 14

Функции на управителния съвет

1.  Управителният съвет:

а)  приема всяка година работната програма на Европол за следващата година с мнозинство от две трети от членовете си и в съответствие с член 15;

б)  приема многогодишната работна програма с мнозинство от две трети от членовете си в съответствие с член 15;

в)  приема годишния бюджет на Европол с мнозинство от две трети от членовете си и осъществява други функции във връзка с бюджета на Европол в съответствие с глава XI;

г)  приема консолидирания годишен доклад за дейността на Европол, изпраща го и го изпраща в срок до 1 юли от следващата година на Европейския парламент, представя на съвместната група за парламентарен контрол и го препраща на Съвета, Комисията и Сметната палата, и на националните парламенти и на Европейски надзорен орган по защита на данните най-късно до 1 юли следващата година . Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично; [Изм. 99]

д)  приема финансовите правила, приложими спрямо Европол, в съответствие с член 63;

е)  приема в срок до 31 януари многогодишния план за политиката по отношение на персонала, след като разгледа становището на Комисията;

ж)  приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като взема предвид разходите, свързани с мерките, които следва да бъдат предприети, и ползите от тях; [Изм. 100]

з)  приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси, които да прилага по отношение на своите членове и на членовете на Научния комитет по обучението ; [Изм. 101]

и)  съгласно параграф 2 упражнява по отношение на персонала на Европол правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“); [Изм. 102]

й)  по предложение на директора приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица; [Изм. 103]

к)  назначава изпълнителния директор и заместник изпълнителните директори и при необходимост продължава срока на мандата им или ги отстранява от длъжност в съответствие с членове 56 и 57;

л)  определя показателите за изпълнението и наблюдава работата на изпълнителния директор, включително изпълнението на решенията на управителния съвет;

м)  съгласно условията на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители назначава счетоводител, който е функционално независим в изпълнението на своите задължения;

н)  назначава членовете на Научния комитет по обучението; [Изм. 104]

о)  осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейския надзорен орган по защита на данните ; [Изм. 105]

п)  взема всички решения относно създаването и изменението, ако последното е необходимо, на вътрешните структури на Европол; [Изм. 106]

р)  приема свой процедурен правилник;

ра)  назначава длъжностно лице по защита на данните, което е независимо от управителния съвет в изпълнението на своите функции и отговаря за създаването и управлението на системите за обработка на данни. [Изм. 107]

Управителният съвет, по препоръка на Европейския надзорен орган по защита на данните съгласно член 46, параграф 3, буква е) и с мнозинство от две трети на своите членове, може временно или окончателно да забрани обработката. [Изм. 108]

2.  На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и съгласно процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и определя условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор е упълномощен от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

Когато това се налага поради изключителни обстоятелства, управителният съвет може с решение да оттегли временно правомощията на орган по назначаването, делегирани на изпълнителния директор, и тези, които изпълнителният директор от своя страна е делегирал на други лица, и да упражнява тези правомощия пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от изпълнителния директор. [Изм. 109]

Член 15

Годишна работна програма и многогодишна работна програма

1.  Управителният съвет приема годишната работна програма в срок най-късно до 30 ноември всяка година въз основа на проект, представен от изпълнителния директор и представен на съвместната група за парламентарен контрол , като взема предвид становището на Комисията. Той я изпраща на Европейския парламент съвместната група за парламентарен контрол , Съвета, Комисията и , националните парламенти и на Европейския надзорен орган по защита на данните . [Изм. 110]

2.  Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението. В нея също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с обусловена от многогодишната работна програма, посочена в параграф 4. В годишната работна програма ясно се указва кои задачи са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година. [Изм. 111]

3.  Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Европол бъде възложена нова задача.

Всяко съществено изменение Изменения на годишната работна програма се приема приемат по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощието да внася несъществени изменения в годишната работна програма. [Изм. 112]

4.  Управителният съвет също така приема многогодишната работна програма и я актуализира в срок до 30 ноември всяка година, като взема предвид становището на Комисията, и след консултации с Европейския парламент и националните парламенти, както и с Европейския надзорен орган по защита на данните . [Изм. 114]

Приетата многогодишна работна програма се изпраща на Европейския парламент, съвместната група за парламентарен контрол и се препраща на Съвета, Комисията и , националните парламенти и Европейския надзорен орган по защита на данните . [Изм. 113]

В многогодишната работна програма са определени стратегическите цели и очакваните резултати, включително и показателите за изпълнението. В нея са указани също така сумите и броят на служителите, разпределени във връзка с всяка цел, в съответствие с многогодишната финансова рамка и многогодишния план за политиката по отношение на персонала. Тя включва стратегията за отношенията с трети държави или международни организации, посочени в член 29.

Многогодишната програма се осъществява посредством годишни работни програми и при необходимост се актуализира въз основа на резултатите от външни и вътрешни оценки. При необходимост заключенията, направени в резултат на тези оценки, се отразяват и в годишната работна програма за следващата година.

Член 16

Председател на управителния съвет

1.  Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду членовете. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет.

Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако последният не е в състояние да изпълнява своите задължения.

2.  Мандатът на председателя и на заместник-председателя е със срок четири пет години. Техният мандат може да бъде подновен еднократно. Ако обаче по време на мандата си председателят или заместник-председателят престане да бъде член на управителния съвет, мандатът му изтича автоматично на същата дата. [Изм. 115]

Член 17

Заседания на управителния съвет

1.  Председателят свиква заседанията на управителния съвет.

2.  Изпълнителният директор на Европол взема участие в разискванията.

3.  Управителният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на председателя си, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от своите членове.

4.  Управителният съвет може да покани всяко лице, чието становище може да бъде от практическо значение за дискусията, да присъства на заседанието му като наблюдател без право на глас.

4a.  На представител на съвместната група за парламентарен контрол се разрешава да участва в заседанията на управителния съвет като наблюдател. [Изм. 116]

5.  Членовете на управителния съвет могат, съгласно разпоредбите на неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти.

6.  Европол осигурява секретариата на управителния съвет.

Член 18

Правила за гласуване

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 14, параграф 1, алинея първа, букви а), б) и в), член 14, параграф 1, алинея 1а, член 16, параграф 1 и член 56, параграф 8, управителният съвет взема решенията си с мнозинство от своите членове. [Изм. 117]

2.  Всеки член има право на един глас. В отсъствието на член, който има право на глас, заместникът му може да упражни неговото право на глас.

3.  Председателят участва в гласуването.

4.  Изпълнителният директор не участва в гласуването.

4a.  Представителят на съвместната група за парламентарен контрол не участва в гласуването. [Изм. 118]

5.  Процедурният правилник на управителния съвет определя по-подробно условията и реда за гласуване, по-специално условията, при които даден член може да действа от името на друг член, както и изискванията за кворум, когато е необходимо.

РАЗДЕЛ 2

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 19

Отговорности на изпълнителния директор

1.  Изпълнителният директор отговаря за управлението на Европол. Той се отчита пред управителния съвет.

2.  Без да се засягат правомощията на Комисията, на управителния съвет или на изпълнителния съвет, изпълнителният директор е независим в изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство или друг орган.

3.  Изпълнителният директор се явява и докладва на Европейския парламент редовно пред съвместната група за парламентарен контрол относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения. [Изм. 119]

4.  Изпълнителният директор е законният представител на Европол.

5.  Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, които са възложени на Европол по силата на настоящия регламент. По-конкретно, изпълнителният директор отговаря:

а)  за ежедневното управление на Европол;

б)  за изпълнението на решенията, приети от управителния съвет;

в)  за изготвянето на годишната работна програма и многогодишната работна програма и представянето им на управителния съвет след консултация с , като се взема предвид становището на Комисията; [Изм. 120]

г)  за изпълнението на годишната работна програма и многогодишната работна програма и за докладването пред управителния съвет относно тяхното изпълнение;

д)  за изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейностите на Европол и представянето му пред управителния съвет за одобрение;

е)  за подготвянето на план за действие въз основа на заключенията на вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и на докладите и препоръките от разследванията на OLAF, а също така и за представянето на доклади за напредъка два пъти годишно пред Комисията и редовно пред управителния съвет;

ж)  за защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на превантивни мерки против измами, корупция и всички други незаконни дейности и чрез ефективни проверки, без това да засяга правомощията на OLAF за провеждане на разследвания, а при установяване на нередности — чрез възстановяване на неоснователно платени суми, и когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

з)  за изготвянето на стратегия на Европол стратегически анализ за борба с измамите и стратегия за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси за Европол и представянето ѝ им пред управителния съвет за одобрение; [Изм. 121]

и)  за изготвянето на проект за финансовите правила, приложими по отношение на Европол;

й)  за изготвянето на проект на разчет за приходите и разходите на Европол и за изпълнението на бюджета му;

к)  за изготвянето на проект на многогодишния план за политиката по отношение на персонала и представянето му пред управителния съвет след консултация , като се взема предвид становището на с Комисията; [Изм. 122]

ка)  упражнява по отношение на персонала на Европол правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители на Европейските общности на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“), без да се засягат разпоредбите на член 14, параграф 1, буква й); [Изм. 123]

кб)  взема всички решения относно създаването и изменението, ако последното е необходимо, на вътрешните структури на Европол; [Изм. 124]

л)  за подпомагането на председателя на управителния съвет при подготовката на заседанията на управителния съвет;

м)  за редовното информиране на управителния съвет относно изпълнението на стратегическите и оперативните приоритети на Съюза за борба с престъпността.

РАЗДЕЛ 3

НАУЧЕН КОМИТЕТ ПО ОБУЧЕНИЕТО

Член 20

Научният комитет по обучението

1.  Научният комитет по обучението е независим консултативен орган, който обезпечава от научна гледна точка качеството на дейността на Европол в сферата на обучението и я направлява. За тази цел изпълнителният директор включва Научния комитет по обучението на ранен етап при изготвянето на всички документи, посочени в член 14, доколкото те се отнасят до обучението.

2.  Научният комитет по обучението се състои от 11 лица, които се ползват с най-добрата академична или професионална репутация в тематичните области, включени в глава III от настоящия регламент. Управителният съвет назначава членовете след провеждането по прозрачен начин на покана за представяне на кандидатури и процедура за подбор, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Членовете на управителния съвет не могат да бъдат членове на Научния комитет по обучението. Членовете на Научния комитет по обучението са независими. Те не търсят и не приемат инструкции от никое правителство или друг орган.

3.  Списъкът с членовете на Научния комитет по обучението се оповестява публично и се актуализира от Европол на уебсайта на агенцията.

4.  Мандатът на членовете на Научния комитет по обучението е със срок пет години. Този мандат не може да бъде подновяван и членовете могат да бъдат отстранявани от длъжност, ако не отговарят на критериите за независимост.

5.  Научният комитет по обучението избира свой председател и заместник-председател, чийто мандат е със срок пет години. Научният комитет по обучението приема позиции с обикновено мнозинство. Председателят на комитета свиква заседания до четири пъти годишно. При необходимост председателят свиква извънредни заседания по собствена инициатива или по искане на най-малко четирима от членовете на комитета.

6.  Изпълнителният директор, заместник изпълнителният директор по обучението или съответният техен представител получава покана да присъства на заседанията като наблюдател без право на глас.

7.  Научният комитет по обучението се подпомага от секретар, който е служител на Европол, определен от комитета и назначен от изпълнителния директор.

8.  По-конкретно Научният комитет по обучението има следните задачи:

а)  предоставя консултации на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор по обучението при изготвяне на годишната работна програма и други стратегически документи, за да се гарантира тяхното качество от научна гледна точка и съгласуваността им със съответните секторни политики и приоритети на Съюза;

б)  предоставя независими становища и съвети на управителния съвет по въпроси, свързани с компетентността му;

в)  предоставя независими становища и съвети относно качеството на учебните програми, методите за приложно обучение, вариантите за учене и новостите в науката;

г)  изпълнява всички други консултативни задачи, които са свързани с научните аспекти на работата на Европол в сферата на обучението, по искане на управителния съвет, на изпълнителния директор или на заместник изпълнителния директор по обучението.

9.  Годишният бюджет на Научния комитет по обучението се разпределя в отделен бюджетен ред на Европол. [Изм. 125]

РАЗДЕЛ 4

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 21

Създаване

Управителният съвет може да създаде изпълнителен съвет.

Член 22

Функции и организация

1.  Изпълнителният съвет подпомага управителния съвет.

2.  Изпълнителният съвет има следните функции:

а)  изготвя решенията, които трябва да бъдат приети от управителния съвет;

б)  осигурява заедно с управителния съвет подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на докладите и препоръките от разследванията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

в)  без да засяга функциите на изпълнителния директор, посочени в член 19, подпомага и консултира изпълнителния директор при изпълнението на решенията на управителния съвет, с цел да се укрепи надзорът на административното управление.

3.  Когато е необходимо при спешни случаи, изпълнителният съвет може да приема някои временни решения от името на управителния съвет, особено по въпроси, свързани с административното управление, включително относно временното оттегляне на делегираните правомощия на орган по назначаването.

4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на управителния съвет, един представител на Комисията в управителния съвет и трима други членове, назначени от управителния съвет измежду членовете му. Председателят на управителния съвет е също така председател на изпълнителния съвет. Изпълнителният директор участва в заседанията на изпълнителния съвет, но няма право на глас.

5.  Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е със срок четири години. Мандатът на членовете на изпълнителния съвет приключва, когато престанат да бъдат членове на управителния съвет.

6.  Изпълнителният съвет провежда най-малко едно редовно заседание на всеки три месеца. Освен това заседанията на изпълнителния съвет се провеждат по инициатива на неговия председател или по искане на членовете му.

7.  Изпълнителният съвет спазва процедурния правилник, определен от управителния съвет. [Изм. 126]

Глава V

ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Член 23

Източници на информация

1.  Европол обработва единствено информация, която е била предоставена на агенцията:

а)  от държавите членки в съответствие с тяхното национално законодателство;

б)  от органите на Съюза, трети държави и международни организации в съответствие с разпоредбите на глава VІ;

в)  от частноправни субекти в съответствие с член 29, параграф 2.

2.  Европол може директно да извлича и обработва информация, включително лични данни, от публично достъпни източници като медиите, включително от интернет и от публични данни.

3.  Европол може да извлича и обработва информация, включително лични данни, от информационни системи с национален или с международен характер или на ниво ЕС, включително чрез пряк компютърен достъп, доколкото това е позволено съгласно правните инструменти на Съюза, международните или националните правни инструменти и когато може да се докаже необходимостта и пропорционалността на такъв достъп за изпълнението на задача, която попада в правомощията на Европол . Достъпът на Европол до тази информация и използването ѝ от Европол се уреждат от приложимите разпоредби на тези международни или национални правни инструменти или правни инструменти на Съюза, доколкото те предвиждат по-строги правила за достъп и ползване, отколкото тези по настоящия регламент. Достъпът до тези информационни системи се предоставя само на надлежно упълномощени служители на Европол, доколкото това е необходимо за изпълнението на техните задачи.

Те определят целите, категориите лични данни, целите и средствата на обработката и процедурата, която да се следва за извличане и по-нататъшна обработка на информацията, при зачитане на приложимото законодателство и принципите за защита на данните. Достъпът до тези информационни системи се предоставя само на надлежно упълномощени служители на Европол, доколкото това е строго необходимо и пропорционално за изпълнението на задачите на Европол. [Изм. 127]

Член 24

Цели на дейностите по обработка на информацията

1.  Доколкото е необходимо за постигането на целите на Европол, посочени в член 3, параграфи 1 и 2, Европол може да обработва информация, включително лични данни, единствено с оглед на следните цели: .

Лични данни могат да се обработват единствено с оглед на следните цели:

а)  кръстосани проверки за установяване на връзки или други значими отношения между данните, ограничаващи се до ;

i)  лица, които са заподозрени в извършване или в участие в престъпление, за което Европол е компетентен, или които са осъдени за такова престъпление;

ii)  лица, за които са налице факти или разумни основания да се счита, че ще извършат престъпления;

б)  анализи със стратегически или тематичен характер;

в)  оперативни анализи във връзка с конкретни случаи.

Изпълнението на задачите се осъществява съгласно следните критерии:

–  проверките по буква а) се извършват в съответствие с необходимите гаранции за защита на данните, и по-специално, налице са достатъчно основания за искането на информация и целта за използването ѝ. Също така се предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че единствено органите, които отговарят първоначално за събирането на данните, могат впоследствие да ги променят;

–  За всеки оперативен анализ, посочен в буква в), се прилагат следните специфични гаранции:

i)  определя се конкретна цел; лични данни могат да бъдат обработвани само когато имат отношение към тази конкретна цел;

ii)  всички операции, извършвани от служители на Европол за установяване на съвпаденията на данни при сравнение на различни бази данни, са конкретно мотивирани; извличането на данни след консултация се ограничава до строго необходимия минимум и е конкретно мотивирано;

iii)  единствено упълномощени служители, отговарящи за целите, за които данните са били събрани първоначално, могат да променят тези данни.

Европол надлежно документира тези операции. Документацията се предоставя при поискване на разположение на длъжностното лице по защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните с цел проверка на законосъобразността на операцията по обработването на данните.

2.  Категориите лични данни и категориите субекти на данни, чиито данни могат да бъдат събирани с оглед на всяка конкретна цел, посочена в параграф 1, са изброени в приложение 2.

2a.  Европол може временно, в изключителни случаи, да обработва данни с цел да определи дали тези данни имат отношение към неговите задачи и към коя от целите, посочени в параграф 1. По предложение на директора и след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните управителният съвет определя условията за обработка на тези данни, по-конкретно що се отнася до достъпа до тях и използването им, както и сроковете за съхраняване и заличаване на данните, които не могат да надвишават шест месеца, като надлежно спазва посочените в член 34 принципи.

2б.  Европейският надзорен орган по защита на данните ще изготви насоки, уточняващи целите, изброени в параграф 1, букви а), б) и в). [Изм. 128]

Член 25

Определяне на целта на дейностите по обработка на информацията

1.  Държавата членка, органът на Съюза, третата държава или международната организация, който или която предоставя информация на Европол, определя целта конкретна и добре дефинирана цел , с оглед на която се обработва информацията, както е посочено в член 24. Ако това не е направено, Европол определя уместността на тази информация и целта, с оглед на която тя се обработва. Европол може да обработва информация с оглед на конкретна и ясно формулирана цел, различна от целта, с оглед на която информацията е била предоставена, само ако има изрично разрешение от доставчика на данните в съответствие с приложимото законодателство . [Изм. 129]

2.  Към момента на предаване на информацията държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации могат да посочат възможни ограничения за достъп или ползване, при общи или специални условия, включително що се отнася до заличаването или унищожаването на информацията. Когато след предаването стане ясно, че са необходими такива ограничения, те информират Европол за това. Европол се съобразява с тези ограничения.

3.  Европол може да наложи на държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации всякакви ограничения за достъп или ползване на информацията, извлечена от публично достъпни източници.

Член 25а

Оценка на въздействието върху защитата на данните

1.  Преди всяка съвкупност от операции по обработка на лични данни Европол извършва оценка на въздействието на предвидените системи и процедури за обработка върху защитата на личните данни и уведомява за това Европейския надзорен орган по защита на данните.

2.  Оценката съдържа най-малко общо описание на предвидените операции по обработване, оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данните, мерките, предвидени за справяне с тези рискове, гаранции, мерки за сигурност и механизми за гарантиране на защитата на личните данни и за доказване на спазването на разпоредбите в настоящия регламент, като се вземат предвид правата и законните интереси на субектите на данните и другите засегнати лица. [Изм. 130]

Член 26

Достъп на държавите членки и служителите на Европол до информация, съхранявана от Европол

1.  Държавите членки, в случаите, когато могат да обосновават тази необходимост за законното изпълнение на техните задачи, имат достъп до цялата информация, която е предоставена за целите на член 24, параграф 1, букви а) и б), и имат възможност да извършват търсене в нея, без да се засяга правото на държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации да посочват ограничения за достъпа и ползването на тези данни. Държавите членки определят компетентните органи, които имат право да извършват такова търсене.

2.  Държавите членки имат непряк достъп, въз основа на наличието на попадение или липсата на попадение (,,hit/no hit system“), до информацията, предоставена за целите на конкретна цел съгласно член 24, параграф 1, буква в), без да се засягат възможните ограничения, посочени от предоставящите информацията държави членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации в съответствие с член 25, параграф 2. В случай на попадение Европол уведомява доставчика на информацията и започва процедурата, чрез която може да бъде обменена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на държавата членка, която е предоставила доставчика на информацията на Европол и доколкото е необходимо за законното изпълнение на задачата на съответната държава членка .

3.  Служителите на Европол, които са надлежно упълномощени от изпълнителния директор, имат достъп до информацията, обработвана от Европол, доколкото това се изисква за изпълнението на техните задължения.

3a.  Европол води подробни записи за всички попадения и за информацията, до която е получен достъп в съответствие с член 43. [Изм. 131]

Член 27

Достъп на Евроюст и OLAF до информацията на Европол

1.  Европол взема всички подходящи мерки, с които да осигури на Евроюст и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) , в рамките на съответния им мандат мандата му , възможност за достъп до цялата информация, предоставена за целите на член 24, параграф 1, букви а) и б), и възможност да извършват търсене в нея, без да се засяга правото на държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации да посочват ограничения за достъпа и ползването на тези данни. Когато при търсене от страна на Евроюст или OLAF се установи наличието на съвпадение с информацията, обработвана от Европол, Европол се уведомява за това.

2.  Европол взема всички подходящи мерки, с които да осигури на Евроюст и на OLAF , в рамките на съответния им мандат мандата му , възможност за непряк достъп, въз основа на наличието на попадение или липсата на попадение (,,hit/no hit system“), до информацията, предоставена за целите на конкретна цел съгласно член 24, параграф 1, буква в), без да се засягат възможните ограничения, посочени от предоставящите държави членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации в съответствие с член 25, параграф 2. В случай на попадение Европол започва процедурата, чрез която може да бъде обменена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на държавата членка, органа на Съюза, третата държава или международната организация, който или която е предоставил(а) информацията на Европол. В случай на попадение Евроюст уточнява от кои данни има нужда, като Европол може да сподели данните само ако информацията, генерирала попадението, е необходима за законното изпълнение на неговите задачи. Европол поддържа регистър на информацията, до която е получен достъп.

3.  Търсенията в информацията съгласно параграфи 1 и 2 се извършват само с цел да се определи дали информацията, с която разполага съответно Евроюст или OLAF , съответства на информацията, която се обработва в Европол.

4.  Европол допуска да се извършват търсения съгласно параграфи 1 и 2 само след като получи от Евроюст информация за националните членове, заместниците и помощниците, както и за членовете на персонала на Евроюст, които са определени като оправомощени да извършват такива търсения, както и информация от OLAF за членовете на персонала, които са определени като оправомощени да извършват такива търсения .

5.  Ако при извършване на дейностите на Европол по обработка на информация, отнасяща се до конкретно разследване, Европол или някоя държава членка установи необходимост от координация, сътрудничество или помощ в съответствие с мандата на Евроюст или OLAF , Европол ги уведомява за това и започва процедурата за обмен на информация в съответствие с решението на държавата членка, предоставяща информацията. В такива случаи Евроюст или OLAF се консултира с Европол.

6.  Евроюст, в това число колегиалният орган, националните членове, заместниците, помощниците и членовете на персонала на Евроюст, както и OLAF, съблюдават всички ограничения за достъп или ползване, при общи или специални условия, посочени от държавите членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации в съответствие с член 25, параграф 2.

6a.  Европол и Евроюст се информират взаимно, в случай че след като са консултирали данните на другата страна, са установили, че данните могат да са неточни или да противоречат на други данни. [Изм. 132]

Член 28

Задължение за уведомяване на държавите членки

1.  Ако в съответствие със своята задача по член 4, параграф 1, буква б) Европол трябва да информира дадена държава членка за информация, която я засяга, и спрямо тази информация са въведени ограничения за достъп съгласно член 25, параграф 2, поради които обменянето ѝ не се допуска, Европол се консултира с доставчика на данните, определил ограничението за достъп, и иска неговото разрешение за извършване на обмен.

Без такова изрично разрешение информацията не се обменя.

В случаи когато спрямо информацията не са въведени ограничения за достъп съгласно член 25, параграф 2, Европол въпреки всичко уведомява държавата членка, която е предоставила информацията, за нейното предаване. [Изм. 133]

2.  Независимо от това какви са ограниченията за достъп, Европол информира държавите членки за информация, която ги засяга, ако:

а)  това е абсолютно необходимо в интерес на предотвратяването на непосредствена опасност, свързана с тежко или терористично престъпление; или

б)  това е от съществено значение за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност на съответната държава членка.

В такива случаи Европол информира във възможно най-кратък срок доставчика на данните относно обменянето на тази информация и обосновава своя анализ на ситуацията.

Глава VI

ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИТЕ

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

Общи разпоредби

1.  Доколкото е необходимо, за да изпълнява задачите си, Европол може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с органите на Съюза съгласно целите на тези органи, с правоприлагащите органи на трети държави, с институтите за обучение на служители на правоприлагащите органи в трети държави, с международни организации и частноправни субекти.

2.  Доколкото това е свързано с изпълнението на задачите на Европол и при спазване на всички ограничения, определени съгласно член 25, параграф 2, Европол може пряко да обменя цялата информация, с изключение на личните данни, с посочените в параграф 1 образувания.

3.  Европол може да получава и обработва лични данни, притежавани от посочените в параграф 1 образувания, с изключение на частноправните субекти, доколкото това е строго необходимо и пропорционално за изпълнението законното изпълнение на задачите на Европол и при спазване на разпоредбите на настоящата глава.

4.  Без да се засягат разпоредбите на член 36, параграф 4, параграф 5, лични данни се предават от Европол на органи на Съюза, трети държави и международни организации само ако това е необходимо за предотвратяването и борбата с престъпленията, попадащи в обхвата на целите задачите на Европол, и в съответствие с разпоредбите на настоящата глава и ако получателят се ангажира изрично, че данните ще се използват само за нуждите, за които са били предадени . Ако данните, които подлежат на предаване, са предоставени от държава членка, Европол иска съгласието предварителното изрично съгласие на тази държава членка, освен ако:

а)  може да се приеме, че държавата членка дава разрешение, тъй като не е ограничила изрично възможността за последващо предаване на данни; или

б)  държавата членка е дала своето предварително разрешение за такова последващо предаване на данни, като това разрешение може да е принципно или да зависи от определени условия. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

5.  Забранява се последващото предаване на лични данни от държавите членки, органите на Съюза, трети държави и международни организации, освен ако Европол не е дал изричното предварителното си съгласие за това и получателят поема изричен ангажимент, че данните се използват само за целта, за която са били предадени .

5a.  Европол гарантира, че подробните записи за всички случаи на предаване на лични данни и основанията за това са регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

5б.  Всяка информация, която е била получена от трета държава, международна организация или частен субект в нарушение на основните права, включени в Хартата на основните права на ЕС, не се обработва. [Изм. 134]

РАЗДЕЛ 2

ОБМЕН/ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Член 30

Предаване на лични данни на органи на Съюза

При спазване на всички евентуални ограничения, въведени съгласно член 25, параграфи 2 или 3, и без да се засягат разпоредбите на член 27, Европол може да предава лични данни пряко на органите на Съюза, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол или задачите на получаващия орган на Съюза. Европол обявява публично списъка на институциите и органите на ЕС, с които споделя информация, като публикува този списък на своя интернет сайт. [Изм. 135]

Член 31

Предаване на лични данни на трети държави и международни организации

1.  Европол може да предава лични данни на орган на трета държава или на международна организация, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите му, на следното основание:

а)  решение на Комисията, прието в съответствие с [членове 25 и 31 от Директива 95/46/ЕО], че тази държава или международна организация, или обработващ сектор в тази трета държава или международна организация гарантира достатъчна степен на защита (решение относно достатъчната степен на защита); или

б)  международно споразумение, сключено между Съюза и тази трета държава или международна организация съгласно член 218 ДФЕС, с което се предоставят достатъчни гаранции по отношение на защитата на неприкосновеността на личността и личния живот и на основните права и свободи на физическите лица; или

в)  споразумение за сътрудничество, сключено между Европол и тази трета държава или международна организация съгласно член 23 от Решение 2009/371/ПВР преди датата на прилагане на настоящия регламент.

Тези споразумения за сътрудничество се изменят най-късно пет години след влизането в сила на настоящия регламент и се заменят от последващо споразумение в съответствие с буква б). [Изм. 136]

За такова предаване не се изисква допълнително разрешение. С Европейския надзорен орган по защита на данните се извършват своевременни консултации преди и по време на преговорите по международно споразумение по буква б), и по-специално преди приемането на мандата за преговори, както и преди окончателното подписване на споразумението.

Европол обявява публично редовно актуализиран списък на своите международни договорености и споразумения за сътрудничество с трети държави и международни организации, като публикува този списък на своя интернет сайт. [Изм. 137]

Европол може да сключва договорености за работа с цел прилагане на такива споразумения или решения относно достатъчната степен на защита.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 изпълнителният директор, като спазва задълженията за дискретност, поверителност и пропорционалност, може да разреши предаването на лични данни на трети държави или международни организации във всеки отделен случай, ако:

а)  предаването на данните е абсолютно е необходимо за защита на основните, попадащи в обхвата на целите на Европол , за да бъдат защитени жизненоважни интереси на една или повече държави членки; субекта на данни или на друго лице, или

б)  предаването е необходимо, за да бъдат защитени законни интереси на субекта на данните е абсолютно необходимо в интерес на предотвратяването на непосредствена опасност, свързана с престъпление или терористично престъпление; , когато законодателството на държавата членка или на третата държава, която предава данните, предвижда това, или

в)  предаването се налага по други причини или се изисква по закон поради основания, свързани с важен обществен интерес, или с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции; на данните е от съществено значение за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност на държава членка или на трета държава , или

г)  предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго лице. в отделни случаи за целите на предотвратяването , разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или за изпълнението на наказателни санкции, или

гa)  предаването е необходимо в отделни случаи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, свързани с предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на конкретно престъпление или за изпълнението на конкретна наказателна санкция.

При всички обстоятелства изпълнителният директор проучва степента на защита на данните, която се прилага във въпросната трета държава или международна организация, като отчита характера на данните, целта, за която са предвидени тези данни, срока за планираната обработка, общите и специфичните разпоредби в областта на защитата на данните, приложими в съответната държава, както и дали тя е приела или не конкретните условия на Европол във връзка с данните.

Дерогации не могат да се прилагат при системни, мащабни или структурни случаи на предаване.

Освен това управителният съвет, след като го е съгласувал с Европейския Европейският надзорен орган по защита на данните, може да разреши еднократно предаване или съвкупност от предавания в съответствие с букви от а) до г) по-горе, като се отчита наличието на предоставят достатъчни гаранции по отношение на защитата на неприкосновеността на личността и личния живот и на основните права и свободи на физическите лица, за период с продължителност не повече от една година, който може да се подновява. [Изм. 138]

3.  Изпълнителният директор информира незабавно управителния съвет и Европейския надзорен орган по защита на данните за случаите, когато е приложил разпоредбите на параграф 2. [Изм. 139]

3a.  Европол води подробни записи за всички случаи на предаване съгласно настоящия член. [Изм. 140]

Член 32

Лични данни от частноправни субекти

1.  Доколкото е необходимо за изпълнението на задачите на агенцията, Европол може да обработва лични данни, произхождащи от частноправни субекти, при условие че те не са получени пряко от частноправните субекти, а само чрез: [Изм. 141]

а)  националното звено на държава членка в съответствие с националното законодателство;

б)  точката за контакт на трета държава, с която Европол има сключено споразумение за сътрудничество съгласно член 23 от Решение 2009/371/ПВР преди датата на прилагане на настоящия регламент; или

в)  орган на трета държава или международна организация, с която Съюзът е сключил международно споразумение съгласно член 218 ДФЕС.

2.  Ако получените данни засягат интересите на дадена държава членка, Европол незабавно информира националното звено на съответната държава членка.

3.  Европол не се свързва пряко с частноправни субекти с цел извличане на лични данни. [Изм. 142]

4.  В срок от три години, след като започне прилагането на настоящия регламент, Комисията оценява необходимостта от пряк обмен на лични данни с частноправни субекти и възможния ефект на този обмен. В тази оценка наред с другото се посочват и причините, поради които обменът на лични данни с частноправни субекти е необходим за Европол.

Член 33

Информация от частни лица

1.  Европол може да обработва информация, в това число и лични данни, произхождаща от частни лица, при условие че е получена чрез:

а)  националното звено на държава членка в съответствие с националното законодателство;

б)  точката за контакт на трета държава, с която Европол има сключено споразумение за сътрудничество съгласно член 23 от Решение 2009/371/ПВР преди датата на прилагане на настоящия регламент; или

в)  орган на трета държава или международна организация, с която Европейският съюз е сключил международно споразумение съгласно член 218 ДФЕС.

2.  Ако Европол получи информация, в това число и лични данни, от частно лице, пребиваващо в трета държава, с която няма сключено международно споразумение на основание член 23 от Решение 2009/371/ПВР или член 218 ДФЕС, Европол може да препрати тази информация само до съответната държава членка или трета държава, с която са сключени такива международни споразумения.

3.  Европол не се свързва пряко с частни лица с цел извличане на информация. [Изм. 143]

Глава VII

ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Член 34

Общи принципи на защита на данните

1.  Личните данни:

а)  се обработват добросъвестно и законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен и проверим начин по отношение на субекта на данните ;

б)  се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Допълнителната обработка на личните данни за исторически, статистически или научни цели не се счита за несъвместима, при условие че Европол осигури подходяща защита, по-специално за да гарантира, че данните не се обработват за други цели ;

в)  са подходящи, свързани със и ненадхвърлящи ограничени до минимума, необходим за целите, за които се обработват; те се обработват само ако и дотолкова доколкото целите не могат да бъдат постигнати без обработването на информация, която не включва лични данни;

г)  са точни и при необходимост се актуализират. Трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното заличаване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

д)  се поддържат във вид, който позволява идентифициране на субектите на данните за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които личните данни се обработват;

дa)  обработвани по начин, който реално позволява на субекта на данните да упражнява своите права;

дб)  обработвани по начин, който осигурява защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

дв)  обработвани само от надлежно упълномощен персонал, който се нуждае от тях за изпълнението на своите задачи.

1a.  Европол обявява публично документ, който представя по разбираем начин разпоредбите по отношение на обработката на лични данни и начините, с които разполага субектът на данни, за да упражни правата си. [Изм. 144]

Член 35

Различна степен на точност и надеждност на личните данни

1.  Източникът на информацията, произхождаща от дадена държава членка, се оценява, доколкото е възможно, от държавата членка, която предоставя информацията, като се използват следните кодове за оценка на източника: [Изм. 145]

(A): когато няма съмнение относно достоверността, надеждността и компетентността на източника или ако информацията е предоставена от източник, който се е доказал като надежден във всички случаи;

(B): когато информацията е предоставена от източник, който в повечето случаи се е доказал като надежден;

(C): когато информацията е предоставена от източник, който в повечето случаи се е доказал като ненадежден;

(X): когато надеждността на източника не може да бъде оценена.

2.  Информацията, произхождаща от дадена държава членка, се оценява, доколкото е възможно, от държавата членка, която предоставя информацията, въз основа на нейната надеждност, като се използват следните кодове за оценка на информацията: [Изм. 146]

(1): информация, чиято точност е несъмнена;

(2): информация, известна лично на източника, но не е известна лично на служителя, който я предава;

(3): информация, която не е известна лично на източника, но е потвърдена от друга, вече записана информация;

(4): информация, която не е известна лично на източника и не може да бъде потвърдена.

3.  Когато въз основа на информацията, която вече притежава, Европол стигне до заключението, че оценката трябва да се коригира, Европол информира съответната държава членка и се стреми да се споразумее за изменение на оценката. Европол не променя оценката, без да е постигнато такова споразумение.

4.  Когато Европол получи информация от дадена държава членка без оценка, Европол се опитва, доколкото е възможно, да оцени оценява надеждността на източника или на информацията въз основа на информацията, с която вече разполага. Оценяването на конкретните данни и информация става в съгласие с държавата членка, която ги предоставя. Държавите членки могат също така да постигнат принципно споразумение с Европол относно оценяването на определени видове данни и определени източници. Ако в конкретен случай не бъде постигнато споразумение или ако не съществува принципно споразумение, Европол оценява информацията или данните и ги обозначава с кодовете за оценка (Х) и (4), посочени в параграфи 1 и 2. [Изм. 147]

5.  Когато Европол получи данни или информация от трета държава, от международна организация или от орган на Съюза, настоящият член се прилага по съответния начин.

6.  Информацията от публично достъпни източници се оценява от Европол с помощта на кодовете за оценка, посочени в параграфи 1 и 2 (Х) и (4) . [Изм. 148]

Член 36

Обработка на специални категории лични данни и на различни категории субекти на данните

1.  Забранява се обработката на лични данни относно жертви на престъпления, свидетели или други лица, които могат да предоставят информация за престъпления, или относно лица под осемнайсетгодишна възраст, освен ако тази обработка не е строго необходима и надлежно обоснована за предотвратяване или борба с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол. [Изм. 149]

2.  Забранява се обработката на лични данни, обработвани с помощта на автоматични или други средства и разкриващи расов или етнически произход, политически, религиозни или други възгледи, членство в синдикални организации, както и данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот, освен ако тази обработка не е строго необходима и надлежно обоснована за предотвратяване или борба с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол, и ако тези данни не допълват други лични данни, които вече са обработени от Европол. [Изм. 150]

3.  Единствено Европол има достъп до личните данни, посочени в параграфи 1 и 2. Изпълнителният директор надлежно упълномощава ограничен брой длъжностни лица, които получават такъв достъп, ако това е необходимо за изпълнение на техните задачи.

4.  Решение, което поражда правни последици за даден субект на данни, не може да се основава единствено на автоматизираната обработка на данни, посочена в параграф 2, освен ако решението не е изрично разрешено по силата на националното законодателство или законодателството на Съюза или при необходимост от Европейския надзорен орган по защита на данните. [Изм. 151]

5.  Личните данни, посочени в параграфи 1 и 2, не се предават на държави членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации, освен ако това не е строго необходимо и надлежно обосновано в отделни случаи, свързани с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол. Това предаване се извършва в съответствие с разпоредбите, определени в глава VІ от настоящия регламент. [Изм. 152]

6.  На всеки шест месеца Европол предоставя на Европейския надзорен орган по защита на данните общ преглед на всички лични данни, посочени в параграф 2, които са обработени от Европол.

Член 37

Срокове за съхранение и заличаване на лични данни

1.  Личните данни, обработвани от Европол, се съхраняват от Европол само докато това е необходимо за постигането на целите на агенцията за целта, заради която данните се обработват . [Изм. 153]

2.  Европол при всички положения преразглежда необходимостта от продължаване на съхранението не по-късно от три години след започване на първоначалната обработка на личните данни. Европол може да реши да продължи съхранението на личните данни до следващото преразглеждане, което се извършва след нов тригодишен период, ако съхранението все още е необходимо да продължи с оглед изпълнението на задачите на Европол. Мотивите за продължаване на съхранението се обясняват и се записват. Ако не се вземе решение за продължаване на съхранението на личните данни, последните се заличават автоматично след три години.

3.  Ако данните, отнасящи се до лицата, посочени в член 36, параграфи 1 и 2, се съхраняват за срок, който надвишава пет години, Европейският надзорен орган по защита на данните се информира за това.

4.  Когато държава членка, орган на Съюза, трета държава или международна организация е посочил(а) някакво ограничение във връзка с по-ранното заличаване или унищожаване на личните данни в момента на предаването им в съответствие с член 25, параграф 2, Европол заличава личните данни в съответствие с тези ограничения. Ако въз основа на информация, която е по-подробна в сравнение с притежаваната от доставчика на данните, се приеме, че съхранението на данните е необходимо да продължи, за да може Европол да изпълни задачите си, Европол иска разрешение от доставчика на данните да продължи да ги съхранява и обосновава това свое искане.

5.  Когато държава членка, орган на Съюза, трета държава или международна организация заличи от своите национални досиета данни, които са предадени на Европол, тя или той информира за това Европол. Европол заличава данните, освен ако въз основа на информация, която е по-подробна в сравнение с притежаваната от доставчика на данните, не се приеме, че съхранението на данните е необходимо да продължи, за да може Европол да постигне своите цели. Европол информира доставчика на данните за това, че съхранението на тези данни продължава, и представя обосновка за необходимостта от продължаване на съхранението.

6.  Личните данни не се заличават, ако:

а)  това ще навреди на интересите на субект на данни, който се нуждае от защита. В тези случаи данните се използват само със съгласието с изричното и писмено съгласие на субекта на данните; [Изм. 154]

б)  точността им се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява държавите членки или Европол, когато е необходимо, да проверят точността на данните;

в)  личните данни трябва да бъдат запазени за доказателствени цели или с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции ; [Изм. 155]

г)  субектът на данните не желае те да бъдат заличени, а изисква вместо това ограничаване на използването им.

Член 38

Сигурност на обработката

1.  Европол предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба или неразрешено разкриване, промяна или достъп, или всякакви други неразрешени форми на обработка.

2.  По отношение на автоматичната обработка на данни Европол прилага мерки, които имат за цел:

а)  да се откаже достъп на неупълномощени лица до оборудването, използвано за обработка на лични данни (контрол на достъпа до оборудване);

б)  да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или отстраняване на носители на данни (контрол на носителите на данни);

в)  да се предотвратят неразрешеното въвеждане на данни и неразрешената проверка, изменяне или заличаване на съхраняваните лични данни (контрол на съхранението);

г)  да се предотврати използването на автоматизирани системи за обработка на данни от неупълномощени лица, които използват оборудване за предаване на данни (контрол на ползвателите);

д)  да се гарантира, че лицата, упълномощени да използват автоматизирана система за обработка на данни, имат достъп само до данните, обхванати от разрешението им за достъп (контрол на достъпа до данни);

е)  да се гарантира възможността за проверка и установяване на кои органи могат да се изпращат или са били изпратени лични данни чрез използване на оборудване за предаване на данни (контрол на комуникацията);

ж)  да се гарантира възможността за проверка и установяване какви лични данни са въведени в автоматизираните системи за обработка на данни, както и кога и от кого са въведени тези данни (контрол на въвеждането на данни);

жа)  да се гарантира, че е възможно да се провери и установи кои данни от кой член на екипа са били оценени и кога (регистър на достъпа); [Изм. 156]

з)  да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или заличаване на лични данни в хода на предаването на лични данни или при транспортирането на носители на данни (контрол на транспортирането);

и)  да се гарантира, че в случай на прекъсване инсталираните системи могат да бъдат възстановени незабавно (възстановяване);

й)  да се гарантира, че системата функционира без грешки, че за поява на грешки във функционирането веднага се докладва (надеждност) и че съхраняваните данни не могат да бъдат повредени заради неправилно функциониране на системата (ненарушимост).

3.  Европол и държавите членки определят механизмите, чрез които се гарантира, че съображенията за сигурност се вземат под внимание във всички информационни системи.

Член 38а

Защита на данните още при проектирането и по подразбиране

1.  Европол въвежда подходящи технически и организационни мерки и процедури, така че обработването да отговаря на изискванията на разпоредбите, приети съгласно настоящия регламент, и да гарантира защитата на правата на субекта на данни.

2.  Европол въвежда механизми, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само онези лични данни, които са необходими за целите на обработването. [Изм. 157]

Член 38б

Уведомяване на Европейския надзорен орган по защита на данните за нарушение на сигурността на личните данни

1.  В случай на нарушение на сигурността на личните данни Европол, без излишно забавяне и когато това е осъществимо, но не по-късно от 24 часа след установяването на такова нарушение, уведомява Европейския надзорен орган по защита на данните за нарушението на сигурността на личните данни. При поискване Европол представя мотивирана обосновка в случаите, когато уведомлението не е подадено в срок от 24 часа.

2.  В уведомлението, посочено в параграф 1, се съдържат най-малко следните данни:

a)  описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, включително категориите и броя на засегнатите субекти на данни и категориите и количеството на засегнатите записи от данни;

б)  препоръка относно мерките за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици от нарушението на сигурността на личните данни;

в)  описание на възможните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

г)  описание на предложените или предприетите от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни.

3.  Европол документира всички нарушения на сигурността на личните данни, като включва свързаните с нарушението факти, последиците от него и предприетите коригиращи мерки, за да позволи на Европейския надзорен орган по защита на данните да провери съответствието с настоящия член. [Изм. 158]

Член 38в

Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни

1.  Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни , посочено в член 38б, да повлияе неблагоприятно на защитата на личните данни или на неприкосновеността на личния живот на субекта на данните, Европол съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни без излишно забавяне.

2.  Съобщението до субекта на данните, посочено в параграф 1, описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и съдържа самоличността и координатите на длъжностното лице по защита на данните, посочено в член 44.

3.  Не се изисква съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни, ако Европол е доказал в удовлетворителна степен пред Европейския надзорен орган по защита на данните, че е предприел подходящи технологични мерки за защита и че тези мерки са били приложени спрямо личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на лични данни. Такива технологични мерки за защита правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях.

4.  Съобщението до субекта на данните може да бъде забавено, ограничено или пропуснато, когато това представлява необходима и пропорционална мярка, надлежно зачитаща законните интереси на засегнатото лице:

a)  за да се избегне възпрепятстването на официални или съдебни проучвания, разследвания или производства;

б)  за да се избегне повлияване върху предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции;

в)  за защита на обществената и националната сигурност;

г)  защитава правата и свободите на трети страни. [Изм. 159]

Член 39

Право на достъп на субекта на данни

1.  Всеки субект на данни има право през разумни интервали от време да получава информация за това дали Европол обработва свързани с него лични данни. Когато се обработват такива лични данни, Европол предоставя най-малкото следната информация на субекта на данните: [Изм. 160]

а)  потвърждение за това дали се обработват данни, свързани с него;

б)  информация най-малкото за целите на обработката, съответните категории данни, срока, за който ще се съхраняват данните, и получателите, пред които се разкриват данните; [Изм. 161]

в)  съобщаване в разбираема форма на данните, които са в процес на обработка, и на всякаква налична информация за техния източник;

вa)  посочване на правното основание, въз основа на което данните се обработват; [Изм. 162]

вб)  съществуването на правото да се изиска от Европол коригиране, заличаване или ограничаване на обработването на лични данни, касаещи субекта на данните; [Изм. 163]

вв)  копие на данните, подложени на обработка. [Изм. 164]

2.  Всеки субект на данни, желаещ да упражни правото си на достъп до лични данни, може за тази цел да отправи безплатно искане, което не налага прекомерни разходи, към определения за тази цел орган в държава членка по свой избор. Органът незабавно препраща искането до Европол, при всички случаи в срок от един месец след получаването му. Европол потвърждава получаването на искането. [Изм. 165 и 234]

3.  Европол дава отговор на искането, без да се бави неоснователно и при всички случаи в срок от три месеца след получаването му на искането от националния орган . [Изм. 166]

4.  Европол провежда консултация с компетентните органи на съответните държави членки във връзка с решението, което трябва да бъде взето. Решението за достъп до данните зависи от тясното сътрудничество между Европол и държавите членки, които са пряко засегнати от достъпа на субекта на данните до тези данни. Ако държава членка възразява срещу предложения отговор на Европол, тя уведомява Европол за мотивите за своето възражение.

5.  Достъпът до личните данни Предоставянето на информация в отговор на искане по параграф 1 се отказва или ограничава, ако това , ако този частичен или пълен отказ представлява необходима мярка, която: [Изм. 167]

а)  дава възможност на Европол да изпълни задачите си, както трябва;

б)  защитава сигурността и обществения ред в държавите членки или предотвратява престъпления;

в)  гарантира, че няма да бъде застрашено някое национално разследване;

г)  защитава правата и свободите на трети страни.

Всяко решение за ограничаване или отказ на поисканата информация отчита основните права и интереси на субекта на данни. [Изм. 168]

6.  Европол информира субекта на данните писмено за всеки отказ за достъп или всяко ограничаване на достъп, за мотивите за това решение и за правото на субекта на данните да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните. Информацията относно фактическите и правните основания за решението може да се пропусне, когато предоставянето на такава информация би премахнало ефекта от наложеното ограничение по параграф 5.

Член 40

Право на коригиране, заличаване и блокиране

1.  Всеки субект на данни има право да отправи молба до Европол да коригира личните данни, отнасящи се до него, ако са неправилни, а когато това е възможно и необходимо, както и да ги допълни или актуализира. [Изм. 169]

2.  Всеки субект на данни има право да отправи молба до Европол да заличи личните данни, отнасящи се до него, ако вече не са необходими за целите, за които законосъобразно се събират или законосъобразно се обработват допълнително.

3.  Личните данни се блокират, вместо да се заличават, ако са налице разумни основания да се смята, че заличаването би могло да засегне законните интереси на субекта на данните. Блокираните данни се обработват единствено с оглед на целта, поради която тяхното заличаване е било възпрепятствано.

4.  Ако данните, описани в параграфи 1, 2 и 3 и съхранявани от Европол, са били предоставени на Европол от трети държави или международни организации, или са получени в резултат на собствени анализи на Европол, последният коригира, заличава или блокира тези данни и информира източника на данните, когато това е уместно . [Изм. 170]

5.  Ако данните, описани в параграфи 1 и 2 и съхранявани от Европол, са били предоставени на Европол пряко от държавите членки, съответните държави членки коригират, заличават или блокират тези данни в сътрудничество с Европол.

6.  Ако неточните данни са били предадени чрез друго подходящо средство или ако грешките в данните, предоставени от държавите членки, се дължат на грешно предаване или са били предадени в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, или са в резултат на тяхното въвеждане, завеждане или съхранение по неправилен начин или в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент от страна на Европол, Европол коригира или заличава данните в сътрудничество със съответните държави членки.

7.  В случаите, посочени в параграфи 4, 5 и 6, всички адресати на тези данни се уведомяват незабавно. В съответствие с правилата, които се прилагат спрямо тях, адресатите след това коригират, заличават или блокират тези данни в системите си.

8.  Европол информира субекта на данните писмено, без да се бави неоснователно и при всички случаи в тримесечен срок, че отнасящите се до него данни са били коригирани, заличени или блокирани.

9.  Европол информира субекта на данните писмено за всеки отказ за коригиране, заличаване или блокиране, както и за възможността за подаване на жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните и за възможността за съдебно обжалване.

Член 41

Отговорност по въпросите, свързани със защитата на данните

1.  Европол съхранява личните данни по такъв начин, че техният източник съгласно член 23 да може да бъде установен.

1a.  Европол съхранява личните данни по начин, който позволява тяхното коригиране и заличаване. [Изм. 171]

2.  Отговорността за качеството на личните данни, посочено в член 34, буква г), се носи от държавата членка, която е предоставила личните данни на Европол, и от Европол за личните данни, предоставени от органи на Съюза, трети държави или международни организации, както и за личните данни, извлечени от Европол от публично достъпни източници. Органите на Съюза са отговорни за качеството на данните до момента на предаването, включително и в момента на самото предаване. [Изм. 172]

3.  Отговорността за спазването на принципите, посочени в член 34, букви а), б), в) и д) се носи от Европол.

4.  Отговорността за законосъобразността на предаването приложимите принципи за защита на данните се носи: [Изм. 173]

а)  от държавата членка, която е предоставила данните, в случаите, когато държавите членки предоставят личните данни на Европол; и

б)  от Европол в случаите, когато Европол предоставя личните данни на държави членки, трети държави или международни организации.

5.  В случай на предаване на данни между Европол и орган на Съюза отговорността за законосъобразността на предаването се носи от Европол. Без да се засяга разпоредбата в предишното изречение, когато данните се предават от Европол по искане на получателя, отговорността за законосъобразността на предаването се носи едновременно от Европол и от получателя. Освен това Европол носи отговорност за всички операции по обработка на данни, които извършва.

Европол проверява компетентността на получателя и оценява необходимостта от предаване на данните. В случай на възникнали съмнения относно тази необходимост, Европол изисква допълнителна информация от получателя. Получателят гарантира, че необходимостта от предаването на данните може да бъде проверена. Получателят обработва личните данни само за целите, за които те са предадени. [Изм. 174]

Член 42

Предварителна проверка

1.  Обработката на лични данни, които ще бъдат част от нов регистър на лични данни, който предстои да бъде създаден, при всички операции по обработка, които обслужват една или няколко свързани цели във връзка с основните дейности , подлежи на предварителна проверка, когато: [Изм. 175]

а)  предстои да бъдат обработвани специални категории данни, посочени в член 36, параграф 2;

б)  видът обработка, и по-специално използването на нови технологии, механизми или процедури, води до специфични рискове за основните права и свободи, и в частност за защитата на личните данни на субектите на данните.

2.  Предварителните проверки се извършват от Eвропейския надзорен орган по защита на данните, след като получи уведомление от длъжностното лице по защита на данните, който при съмнение относно необходимостта от извършване на предварителна проверка се консултира с Eвропейския надзорен орган по защита на данните.

3.  Европейският надзорен орган по защита на данните представя становището си в срок от два месеца след получаване на уведомлението. Изтичането на този срок може временно да се спре по всяко време , докато Eвропейският надзорен орган по защита на данните получи цялата допълнителна информация, която евентуално е поискал. Когато сложността на въпроса го изисква, този срок може също така да се удължи с още два месеца с решение на Европейския надзорен орган по защита на данните. Не е възможно удължаване на срока повече от два пъти . Уведомление за това решение се изпраща на Европол преди изтичането на първоначалния двумесечен срок. [Изм. 176]

При отсъствие на представено становище до края на двумесечния срок или на евентуалното му продължение становището се счита за положително.

Ако според становището на Европейския надзорен орган по защита на данните обработката, за която е постъпило уведомление, може да е свързана с нарушение на някоя от разпоредбите на настоящия регламент, Европейският надзорен орган по защита на данните при необходимост прави предложения за избягване на това нарушение. В случай че Европол не направи съответните изменения в операцията по обработка, Eвропейският надзорен орган по защита на данните може да упражни правомощията, които са му дадени съгласно член 46, параграф 3.

4.  Европейският надзорен орган по защита на данните води регистър на всички операции по обработка, за които е бил уведомен съгласно параграф 1. Този регистър се включва към регистъра, посочен в член 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 43

Дневници и документация

1.  С цел проверка на законосъобразността на обработката на данни, самоконтрол и гарантиране на надлежната ненарушимост и сигурност на данните Европол води отчет за събирането, промяната, достъпа, извличането, разкриването, комбинирането или заличаването на лични данни. Тези дневници или документация се заличават след три години, освен ако данните не са необходими и след това за целите на текущия контрол. Внасянето на промени в дневниците не е възможно. [Изм. 177]

2.  Дневниците или документацията, изготвени съгласно параграф 1, при поискване се предават на Европейския надзорен орган по защита на данните с цел контрол на защитата на данните. Европейският надзорен орган по защита на данните използва тази информация само с цел контрол на защитата на данните и за осигуряване на правилната обработка на данните, както и на тяхната ненарушимост и сигурност.

Член 44

Длъжностно лице по защита на данните

1.  Управителният съвет назначава длъжностно лице по защита на данните, което е член на персонала. To действа независимо при изпълнение на своите задължения.

2.  Длъжностното лице по защита на данните се избира въз основа на личните и професионалните му качества, и по-специално въз основа на експертните му познания в областта на защитата на данни.

3.  Изборът на длъжностно лице по защита на данните не трябва да води до конфликт на интереси между неговите задължения като длъжностно лице по защита на данните и всякакви други служебни задължения, особено по отношение на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.

4.  Длъжностното лице по защита на данните се назначава за срок между две и пет години. То може да бъде преназначавано, като общата продължителност на мандата му не може да надвишава десет години. То може да бъде освобождавано от длъжността ,,длъжностно лице по защита на данните“ от институцията или органа на Съюза, който или която го е назначил(а), само със съгласието на Eвропейския надзорен орган по защита на данните, ако престане да отговаря на необходимите условия за изпълнение на своите задължения.

5.  След назначаване на длъжностното лице по защита на данните институцията или органът, който или която го е назначил(а), го регистрира при Eвропейския надзорен орган по защита на данните.

6.  Длъжностното лице по защита на данните не може да получава никакви указания по отношение на изпълнението на своите задължения.

7.  Длъжностното лице по защита на данните има по-специално следните задачи във връзка с личните данни, с изключение на личните данни на служителите на Европол, както и личните данни от административен характер:

а)  гарантира по независим начин законосъобразността и спазването вътрешното прилагане на разпоредбите на настоящия регламент относно обработката на личните данни; [Изм. 178]

б)  гарантира, че в съответствие с настоящия регламент се води отчет за предаването и получаването на лични данни;

в)  гарантира, че субектите на данните са информирани по свое искане за правата си съгласно настоящия регламент;

г)  сътрудничи си със служителите на Европол, отговарящи за процедурите, обучението и консултациите относно обработката на данни;

д)  сътрудничи си с Европейския надзорен орган по защита на данните, особено с оглед на операциите по обработка, посочени в член 42 ; [Изм. 179]

е)  изготвя годишен доклад и го представя на управителния съвет и на Европейския надзорен орган по защита на данните;

еa)  действат като звено за контакт относно искания за достъп съгласно член 39; [Изм. 180]

еб)  води регистър на всички извършвани от Европол операции по обработка, включително, когато е приложимо, информация относно целта, категории данни, получатели, срокове за блокиране и заличаване, предаване на трети държави или международни организации, мерки за безопасност; [Изм. 181]

ев)  води регистър на инцидентите и нарушенията на безопасността, които засягат лични данни както от оперативен, така и от административен характер. [Изм. 182]

8.  Наред с това длъжностното лице по защита на данните изпълнява функциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001, по отношение на личните данни на служителите на Европол, както и личните данни от административен характер. [Изм. 183]

9.  При изпълнението на своите задачи длъжностното лице по защита на данните има достъп до всички данни, обработвани от Европол, и до всички помещения на Европол. Подобен достъп е възможен по всяко време и без предварително искане . [Изм. 184]

10.  Ако длъжностното лице по защита на данните сметне, че не са спазени разпоредбите на настоящия регламент относно обработката на лични данни, то информира изпълнителния директор, като изисква от него да отстрани това неспазване на изискванията в определен срок. Ако изпълнителният директор не отстрани това неспазване на изискванията за обработка в определения срок, длъжностното лице по защита на данните информира управителния съвет и договаря с него определен срок за отговор. Ако управителният съвет не отстрани неспазването на изискванията за обработка в определения срок, длъжностното лице по защита на данните сезира Европейския надзорен орган по защита на данните.

11.  Управителният съвет приема правила за прилагане, отнасящи се до длъжностното лице по защита на данните. Тези правила за прилагане се отнасят по-специално до процедурата за подбор за длъжността ,,длъжностно лице по защита на данните“ и до освобождаването от длъжност, задачите, задълженията и правомощията на длъжностното лице по защита на данните, както и до гаранциите за неговата независимост. Европол осигурява на длъжностното лице по защита на данните необходимите персонал и ресурси, за да изпълнява своите задължения. Тези служители имат достъп до личните данни, които се обработват в Европол, и до помещенията на Европол само дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнението на техните задачи. Подобен достъп е възможен по всяко време и без предварително искане. [Изм. 185]

11a.  На длъжностното лице по защита на данните трябва да бъдат предоставени необходимите средства за изпълнение на задачите му. [Изм. 186]

Член 45

Надзор от страна на националния надзорен орган

1.  Всяка държава членка определя национален надзорен орган, чиято задача е да извършва независим контрол, съгласно съответното национално законодателство, на допустимостта на предаването, извличането и съобщаването на Европол на лични данни от съответната държава членка, както и да преценява дали това предаване, извличане или съобщаване нарушава правата на субекта на данните. За тази цел националният надзорен орган има достъп в работните помещения на националното звено или на служителите за връзка до данните, които са предоставени от съответната държава членка на Европол съгласно съответните национални процедури.

2.  С цел упражняване на своята надзорна функция националните надзорни органи имат достъп до служебните помещения и документите на съответните служители за връзка в Европол.

3.  Националните надзорни органи, в съответствие с приложимите национални процедури, осъществяват надзор на дейностите на националните звена и тези на служителите за връзка, доколкото тези дейности имат отношение към защитата на личните данни. Те също така информират Европейския надзорен орган по защита на данните за всички действия, които предприемат по отношение на Европол.

4.  Всяко лице има правото да поиска от националния надзорен орган потвърждение, че предаването или съобщаването на Европол на данни, отнасящи се до него, под каквато и да е форма и достъпът на съответната държава членка до данните са законосъобразни. Това право се упражнява в съответствие с националното законодателство на държавата членка, в която е отправено искането.

Член 46

Надзор от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните има отговорността да следи и осигурява прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, отнасящи се до защитата на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработката на лични данни от Европол, както и да предоставя съвети на Европол и на субектите на данните по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни. За тази цел той изпълнява задълженията, предвидени в параграф 2, и упражнява правомощията, предоставени с параграф 3.

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните има следните задължения съгласно настоящия регламент:

а)  разглежда жалби и извършва разследване по тях и в разумен срок информира съответния субект на данните относно резултата от неговата жалба;

б)  провежда разследвания по своя инициатива или въз основа на жалба и в разумен срок незабавно информира съответния субект на данните за резултата от разследванията; [Изм. 187]

в)  следи и осигурява прилагането на разпоредбите на настоящия регламент и на всеки друг акт на Съюза, отнасящи се до защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни от Европол;

г)  по своя инициатива или в отговор на молба за консултация съветва Европол по всички въпроси, отнасящи се до обработката на лични данни, по-специално преди да се съставят вътрешни правилници относно защитата на основните права и свободи във връзка с обработката на лични данни;

д)  определя, мотивира и оповестява изключенията, гаранциите, разрешенията и условията, упоменати в член 36, параграф 4;

е)  води регистър на операциите по обработка, за които е уведомен по силата на член 42, параграф 1, и които са регистрирани в съответствие с член 42, параграф 4;

ж)  извършва предварителна проверка на обработката, за която е уведомен.

3.  Съгласно настоящия регламент Европейският надзорен орган по защита на данните може:

а)  да дава съвети на субектите на данни при упражняване на техните права;

б)  да сезира Европол за предполагаемо нарушение на разпоредбите, уреждащи обработката на лични данни, и при необходимост да отправя предложения за отстраняване на това нарушение и за подобряване на защитата на субектите на данни;

в)  да разпорежда удовлетворяването на искания за упражняване на определени права, свързани с данните, когато такива искания са били отхвърлени в нарушение на разпоредбите на членове 39 и 40;

г)  да отправя предупреждения или порицания на Европол;

д)  да разпорежда коригирането, блокирането, заличаването или унищожаването на всички данни, когато са били обработени са обработвани в нарушение на разпоредбите, уреждащи обработката на лични данни, както и уведомяването на трети страни, пред които са били разкрити данните, относно тези действия; [Изм. 188 не се отнася за текстовете на всички езици]

е)  да предлага на управителния съвет да налага временна или окончателна, частична или пълна забрана за обработка; [Изм. 189]

ж)  да сезира Европол, а при необходимост и Европейския парламент, Съвета и Комисията;

з)  да сезира Съда на Европейския съюз съгласно предвидените в Договора условия;

и)  да встъпва по дела, заведени пред Съда на Европейския съюз .

4.  Европейският надзорен орган по защита на данните има правомощието:

а)  да получава от Европол достъп до всички лични данни и до цялата информация, необходими за разследванията на Европейския надзорен орган по защита на данните;

б)  да получава достъп до всички помещения, в които Европол осъществява своята дейност, когато са налице разумни основания да се предполага, че в тях се осъществява дейност, която попада в приложното поле на настоящия регламент.

5.  Европейският надзорен орган по защита на данните изготвя годишен отчет за дейностите по надзор на Европол. Този отчет е част от годишния отчет на Европейския надзорен орган по защита на данните, посочен в член 48 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Този отчет включва статистическа информация относно жалби, запитвания, разследвания, обработка на чувствителна информация, предаване на лични данни на трети държави и международни организации, предварителна проверка и уведомяване, и използването на правомощия съгласно параграф 3.

Този отчет се изпраща и представя на съвместната група за парламентарен контрол и на Съвета, Комисията и националните парламенти. Въз основа на отчета Европейският парламент и Съветът могат да поискат от Европейския надзорен орган по защита на данните да предприеме допълнителни действия за гарантиране на прилагането на разпоредбите на регламента. [Изм. 190]

6.  Членовете на Европейския надзорен орган по защита на данните и персоналът на неговия секретариат са обвързани със задължението за спазване на поверителност в съответствие с член 69.

Член 47

Сътрудничество между Европейския надзорен орган по защита на данните и националните органи по защита на данните

1.  Европейският надзорен орган по защита на данните действа в тясно сътрудничество с националните надзорни органи при специфични въпроси, за които се изисква национално участие, и по-конкретно ако Европейският надзорен орган по защита на данните или национален надзорен орган установи големи различия между практиките на държавите членки или потенциално неправомерно предаване на данни при използването на каналите на Европол за обмен на информация, или в контекста на въпроси относно прилагането и тълкуването на настоящия регламент, повдигнати от един или повече национални надзорни органи.

2.  В посочените в параграф 1 случаи При изпълнението на своите задължения, посочени в член 46, параграф 2 Европейският надзорен орган по защита на данните използва, когато това е необходимо, експертния опит и опита на националните органи за защита на данните. При извършване на дейности в сътрудничество с Европейския надзорен орган по защита на данните, членовете и служителите на националните органи за защита на данните, при надлежно отчитане на принципа на субсидиарност и пропорционалност, имат правомощията, предвидени в член 46, параграф 4, и са обвързани с еквивалентно задължение, като установеното в член 46, параграф 6. Европейският надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи могат, в рамките на съответните си правомощия, да обменят уместна информация, да си оказват съдействие в извършването на одити и проверки, да анализират трудностите при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, да проучват проблемите, свързани с упражняването на независим надзор или с упражняването на правата на субектите на данни, да изготвят хармонизирани предложения за съвместни решения на проблемите и при необходимост да повишават осведомеността относно правата, свързани със защитата на данните. [Изм. 191]

2a.  Европейският надзорен орган по защита на данните предоставя изчерпателна информация на националните надзорни органи по отношение на всички засягащи ги въпроси. [Изм. 192]

2б.  В случаите, когато специфични въпроси се отнасят до данни, произлизащи от една или повече държави членки, Европейският надзорен орган по защита на данните се допитва до съответните заинтересовани и компетентни национални надзорни органи. Европейският надзорен орган по защита на данните не взема решения относно по-нататъшни действия преди съответните заинтересовани и компетентни национални надзорни органи да информират Европейския надзорен орган по защита на данните относно тяхната позиция, в посочен от ЕНОЗД срок, който е не по-кратък от два месеца. ЕНОЗД взема изцяло под внимание позицията на заинтересованите и компетентни национални надзорни органи. В случаите, в които ЕНОЗД възнамерява да не следва тяхната позиция, той ги информира и се обосновава. В случаи, за които ЕНОЗД счете, че са изключително спешни, той може да вземе решение да предприеме незабавни действия. В тези случаи ЕНОЗД незабавно информира заинтересованите и компетентни национални надзорни органи и обосновава спешността на ситуацията, както и предприетите от него действия. [Изм. 193]

2в.  Европейският надзорен орган по защита на данните се допитва до съответните заинтересовани и компетентни национални надзорни органи преди предприемането на което и да било от действията, посочени в член 46, параграф 3, букви д) и з). ЕНОЗД взема изцяло под внимание позицията на заинтересованите и компетентни национални надзорни органи , представена в посочен от него срок, който е не по-кратък от два месеца. В случаите, в които ЕНОЗД възнамерява да не следва позицията на заинтересованите и компетентни национални надзорни органи, той ги информира и се обосновава. В случаи, за които ЕНОЗД счете, че са изключително спешни, той може да вземе решение да предприеме незабавни действия. В тези случаи ЕНОЗД незабавно информира заинтересованите и компетентни национални надзорни органи и обосновава спешността на ситуацията, както и предприетите от него действия. В случай, че всички национални надзорни органи са информирали Европейския надзорен орган по защита на данните относно тяхната отрицателна позиция, Европейският надзорен орган по защита на данните се въздържа от предприемане на действия. [Изм. 194]

3.  При необходимост Ръководителите на националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните провеждат заседания поне веднъж годишно с оглед обсъждане на стратегически и общи въпроси на политики или други въпроси, посочени в параграфи 1 и 2 . Разходите за тези заседания и обслужването им са за сметка на Европейския надзорен орган по защита на данните. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни методи на работа. [Изм. 195]

Член 48

Лични данни от административен характер и данни на персонала [Изм. 196]

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат по отношение на всички лични данни на служителите на Европол, както и по отношение на личните данни от административен характер, съхранявани от Европол. [Изм. 197]

Глава VIII

ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ОТГОВОРНОСТ

Член 49

Право на подаване на жалба пред Европейския надзорен орган по защита на данните

1.  Всеки субект на данни има право да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните, ако счете, че обработката на неговите лични данни не е в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

2.  Когато жалбата е свързана с решение съгласно член 39 или 40, Европейският надзорен орган по защита на данните се консултира с националните надзорни органи или с компетентния съдебен орган в държавата(ите) членка(и) , която(които) е(са) източник на данните, или с пряко заинтересованата(ите) държава(ите) членка(и) . Решението на Европейския надзорен орган по защита на данните, което може да включва отказ за съобщаване на всякаква информация, се взема в тясно сътрудничество с националния надзорен орган или с компетентния съдебен орган. [Изм. 198]

3.  Когато жалбата е свързана с обработка на данни, предоставени на Европол от държава членка, Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че необходимите проверки са били извършени правилно в тясно сътрудничество с националния надзорен орган на държавата членка, която е предоставила данните, гарантира че обработката на данните в съответната държава членка е била законосъобразна и че необходимите проверки са били правилно извършени . [Изм. 199]

4.  Когато жалбата е свързана с обработка на данни, предоставени на Европол от органи на Съюза, трети държави или международни организации, Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че необходимите проверки са били извършени от Европол.

Член 50

Право на съдебно обжалване на решенията на Европейския надзорен орган по защита на данните

Решенията на Eвропейския надзорен орган по защита на данните се обжалват пред Съда на Европейския съюз.

Член 51

Общи разпоредби относно отговорността и правото на обезщетение

1.  Договорната отговорност на Европол се урежда от приложимото към съответния договор законодателство.

2.  Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза в сключен от Европол договор.

3.  Без да се засягат разпоредбите на член 52, в случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи, общи за законодателствата на държавите членки, Европол възстановява всяка вреда, причинена от отделите или служителите на Европол при изпълнението на функциите им.

4.  Съдът на Европейския съюз е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за посочените в параграф 3 вреди.

5.  Личната отговорност на персонала на Европол към Европол се урежда от приложимите за персонала разпоредби на Правилника за длъжностните лица или на Условията за работа на другите служители.

Член 52

Отговорност за неправилна обработка на лични данни и право на обезщетение

1.  Всяко физическо лице, което е претърпяло вреда в резултат на неправомерна операция по обработка на данни, има право да получи обезщетение за претърпяната вреда, или от Европол в съответствие с член 340 ДФЕС, или от държавата членка, в която е настъпило събитието, предизвикало вредата, в съответствие с нейното национално право. Лицето предявява иск срещу Европол пред Съда на Европейския съюз или срещу държавата членка пред компетентен национален съд на тази държава членка.

2.  Всеки спор между Европол и държава членка относно крайната отговорност за обезщетение, присъдено на физическо лице в съответствие с параграф 1, се отнася до управителния съвет, който урежда спора с мнозинство от две трети от членовете си, без да се засяга правото да се оспори това решение в съответствие с член 263 ДФЕС.

Глава IX

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

Член 53

Съвместен парламентарен контрол

1.  Механизмът за контрол на дейността на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти е под формата на специализирана съвместна група за парламентарен контрол, създадена в рамките на компетентната комисия на Европейския парламент, състояща се от всички членове на компетентната комисия на Европейския парламент и един представител на съответната компетентна комисия от националния парламент на всяка държава членка и заместник. Държави членки с двукамерни системи могат вместо това да бъдат представлявани от един представител от всяка камара.

2.  Заседанията на съвместната група за парламентарен контрол винаги се провеждат в централата на Европейския парламент и се свикват от председателя на компетентната комисия на Европейския парламент. Заседанията се провеждат под съвместното председателство на председателя на компетентната комисия на Европейския парламент и от представителя на националния парламент на държавата членка, която изпълнява ротационното председателство на Съвета.

3.  Съвместната група за парламентарен контрол наблюдава прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, особено по отношение на въздействието им върху основните права и свободи на физическите лица.

4.  За тази цел съвместната група за парламентарен контрол има следните задължения:

1.   а) председателят на управителния съвет и , изпълнителният директор и представител на Комисията се явяват в Европейския парламент, заедно с представители на националните парламенти пред съвместната група за парламентарен контрол , по тяхно нейно искане с цел обсъждане на въпроси, свързани с Европол, като по целесъобразност се отчитат задълженията за дискретност и поверителност. Ако това е необходимо, групата може да реши да покани на своите заседания други подходящи лица;

2.  Парламентарният контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти се упражнява в съответствие с настоящия регламент.

б)  Европейският надзорен орган по защита на данните се явява пред съвместната група за парламентарен контрол, по нейно искане и поне веднъж годишно, с цел обсъждане на въпроси, свързани със защитата на основните права и свободи на физическите лица и по-специално по отношение на обработката на личните данни във връзка с операциите на Европол, като при необходимост се отчитат задълженията за дискретност и поверителност.

На заседанията на съвместната група за парламентарен контрол следва да бъдат представяни и обсъждани следните документи:

–  проектите на годишните и многогодишните работни програми, посочени в член 15;

–  консолидираният годишен отчет за дейността на Европол, посочен в член 14;

–  годишният доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните относно надзорните дейности на Европол, посочен в член 46;

–  докладът за оценка, изготвен от Комисията по отношение на ефективността и ефикасността на Европол, посочени в член 70.

По искане на съвместната група за парламентарен контрол пред нея се представят следните лица:

–  избраните кандидати за постовете на изпълнителен директор, посочени в член 56, параграф 2;

–  изпълнителният директор, чиито мандат предстои да бъде продължен, както е предвидено в член 56, параграф 5;

–  изпълнителният директор, за да докладва относно изпълнението на задълженията си.

Председателят на управителния съвет информира съвместната група за парламентарен контрол преди отстраняването от длъжност на изпълнителния директор, също и по отношение на причините или основанията за това решение .

3.   5. В допълнение към задълженията за информиране и консултиране, предвидени в настоящия регламент, Европол предава на Европейския парламент и на националните парламенти, като при необходимост взема предвид задълженията за дискретност и поверителност, Европол предава на съвместната група за парламентарен контрол следното за информация:

а)  оценки на заплахите, стратегически анализи и общи доклади за обстановката, свързани с целите на Европол, както и резултатите от проучвания и оценки, поръчани от Европол;

б)  договореностите за работа, приети в съответствие с член 31, параграф 1.

6.  Съвместната група за парламентарен контрол можа да изиска всеки свързан с темата документ, необходим за изпълнението на нейните задачи, въз основа на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (17) , както и в съответствие с правилата, които ръководят използването на поверителна информация от Европейския парламент .

7.  Съвместната група за парламентарен контрол може да изготви обобщаващи заключения относно дейностите по надзор на Европол, които да бъдат представени пред Европейския парламент. [Изм. 200]

Член 54

Достъп на Европейския парламент до класифицирана информация, обработвана от Европол или чрез Европол

1.  С цел да му се позволи да упражнява парламентарен контрол на дейностите на Европол в съответствие с член 53, на Европейския парламент и на неговите съвместната група за парламентарен контрол и на нейните представители при поискване може да бъде предоставен се предоставя достъп до класифицирана информация на ЕС и до чувствителна некласифицирана информация, обработвана от Европол или чрез Европол, и, когато е приложимо, след консултация с доставчика на данните .

2.  Предвид чувствителния и класифициран характер на тази информация достъпът до класифицирана информация на ЕС и до чувствителна некласифицирана информация е в съответствие с основните принципи и минималните стандарти, посочени в член 69. Подробностите се уреждат правилата, които ръководят използването на поверителна информация от Европейския парламент (18) . Допълнителните подробности могат да бъдат уредени от договореност за работа, сключена между Европол и Европейския парламент. [Изм. 201]

Глава Х

ПЕРСОНАЛ

Член 55

Общи разпоредби

1.  Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза, чрез които се прилагат този Правилник за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се прилагат по отношение на персонала на Европол с изключение на служителите, които към датата на прилагане на настоящия регламент са назначени по договори, сключени от Европол, създаден съгласно Конвенцията за Европол.

2.  Персоналът на Европол се състои от временно наети служители и/или договорно наети служители. Управителният съвет решава кои временни длъжности, предвидени в щатното разписание, могат да бъдат заемани единствено от служители на компетентните органи на държавите членки. Назначените на такива длъжности служители са временно наети служители и могат да бъдат наети само на срочен договор, който може да бъде подновен веднъж за определен срок.

2a.  Органът по назначаването използва всички възможности, дадени му от правилника за длъжностните лица, и предоставя специализиран персонал като IT експерти с по-висока функционална група и степен, в зависимост от квалификацията им, за изпълнение по най-добър начин на задачите на агенцията, съгласно член 4. [Изм. 202]

Член 56

Изпълнителен директор

1.  Изпълнителният директор се назначава като временно нает служител на Европол съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Съюза.

2.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложени от Комисията след открита и прозрачна процедура за подбор , в съответствие с процедурата за сътрудничество, която се провежда както следва:

a)  въз основа на списък с поне трима кандидати, предложени от комитет, състоящ се от представителя на Комисията в управителния съвет и други двама членове на управителния съвет, след открита и прозрачна процедура за подбор, кандидатите се приканват, преди назначаването им, да се обърнат към Съвета и към съвместната група за парламентарен контрол и да отговорят на въпроси;

б)  след това съвместната група за парламентарен контрол и Съветът ще представят становищата си и ще определят реда на своите предпочитания;

в)  управителният съвет ще назначи изпълнителния директор, като взема предвид тези становища.

За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Европол се представлява от председателя на управителния съвет.

Преди назначаването избраният от управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове. [Изм. 203]

3.  Мандатът на изпълнителния директор е със срок пет години. До края на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Европол.

4.  Управителният съвет, след като е поискал становището на съвместната група за парламентарен контрол и като действа по предложение на Комисията и като взема предвид оценката, посочена в параграф 3, може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години. [Изм. 204]

5.  Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да продължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на предхождащия продължаването месец изпълнителният директор може да ще бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент съвместната група за парламентарен контрол и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове. [Изм. 205]

6.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил продължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност след края на целия срок.

7.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията, пояснено на съвместната група за парламентарен контрол и Съвета . [Изм. 206]

8.  Управителният съвет взема решения относно назначаването на изпълнителния директор и/или заместник изпълнителния директор или заместник изпълнителните директори, продължаването на мандата им и отстраняването им от длъжност въз основа на мнозинство от две трети от своите членове с право на глас.

Член 57

Заместник изпълнителни директори

1.  Четирима Трима заместник изпълнителни директори, включително един, който е отговорен за обучението, подпомагат изпълнителния директор. Заместник изпълнителният директор по обучението е отговорен за управлението на Школата към Европол и за дейностите ѝ. Изпълнителният директор определя задачите на другите заместник изпълнителни директори. [Изм. 207]

2.  Член 56 се прилага по отношение на заместник изпълнителните директори. Преди назначаването или отстраняването им от длъжност се прави консултация с изпълнителния директор.

Член 58

Командировани национални експерти и други служители

1.  Европол може да използва командировани национални експерти или други служители, които не са наети от агенцията.

2.  Управителният съвет приема решение за определяне на правила за командироването на национални експерти в Европол.

Глава XI

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 59

Бюджет

1.  За всяка финансова година, която съвпада с календарната година, се изготвя разчет на всички приходи и разходи на Европол, като те се вписват в бюджета на Европол.

2.  Приходите и разходите в бюджета на Европол са балансирани.

3.  Без да се засягат други ресурси, приходите на Европол се състоят от вноска на Съюза, вписана в общия бюджет на Европейския съюз.

4.  Европол може да получава финансиране от Съюза под формата на споразумения за делегиране или безвъзмездни средства ad hoc и извънредни безвъзмездни средства в съответствие с разпоредбите на съответните инструменти за подкрепа на политиките на Съюза.

5.  Разходите на Европол включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

Член 60

Съставяне на бюджета

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя проект за разчет на приходите и разходите на Европол за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на управителния съвет.

2.  Въз основа на този проект управителният съвет изготвя предварителен проект за разчет на приходите и разходите на Европол за следващата финансова година. Предварителният проект за разчет на приходите и разходите на Европол се изпраща на Комисията всяка година до [дата, предвидена в Рамковия финансов регламент ]. До 31 март управителният съвет изпраща и представя на съвместната група за парламентарен контрол, Комисията, Европейския парламент и Съвета и националните парламенти окончателен проект на разчета, който включва проект за щатно разписание. [Изм. 208]

3.  Комисията изпраща разчета на Европейския парламент и на Съвета („бюджетния орган“) заедно с проекта за общ бюджет на Европейския съюз.

4.  Въз основа на разчета Комисията вписва в проекта за общ бюджет на Европейския съюз прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание и за размера на вноската за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред бюджетния орган в съответствие с членове 313 и 314 ДФЕС.

5.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската за Европол.

6.  Бюджетният орган приема щатното разписание на Европол.

7.  Бюджетът на Европол се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост той се коригира съответно.

8.  За всички проекти, по-специално проекти за недвижими имоти, които биха могли да имат значително финансово отражение върху бюджета, се прилагат разпоредбите на [Рамковия финансов регламент]. .

Член 61

Изпълнение на бюджета

1.  Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Европол.

2.  Всяка година изпълнителният директор изпраща на бюджетния орган цялата информация, свързана с резултатите от процедурите по оценка.

Член 62

Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.  До 1 март след приключване на всяка финансова година счетоводителят на Европол предава на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата междинния счетоводен отчет.

2.  Европол изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление и го представя на съвместната група за парламентарен контрол на Европейския парламент , на Съвета и на Сметната палата до 31 март на следващата финансова година. [Изм. 209]

3.  До 31 март след приключване на всяка финансова година счетоводителят на Комисията предава на Сметната палата междинния счетоводен отчет на Европол, консолидиран със счетоводния отчет на Комисията.

4.  При получаване на забележките на Сметната палата по междинния счетоводен отчет на Европол съгласно член 148 от Финансовия регламент счетоводителят изготвя окончателния счетоводен отчет на Европол. Изпълнителният директор изпраща окончателния счетоводен отчет на управителния съвет за становище.

5.  Управителният съвет дава становище по окончателния счетоводен отчет на Европол.

6.  До 1 юли след приключване на всяка финансова година изпълнителният директор изпраща и представя окончателния счетоводен отчет, заедно със становището на управителния съвет, на Европейския парламент, съвместната група за парламентарен контрол, Съвета, Комисията, Сметната палата и националните парламенти. [Изм. 210]

7.  Окончателният счетоводен отчет се публикува.

8.  До [дата, предвидена в Рамковия финансов регламент] изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на забележките ѝ, отправени в годишния ѝ доклад. Той изпраща отговора и на управителния съвет.

9.  Съгласно член 165, параграф 3 от Финансовия регламент изпълнителният директор представя на Европейския парламент по негово искане всякаква информация, необходима за правилното осъществяване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година.

10.  По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, преди 15 май на година N + 2 Европейският парламент освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

Член 63

Финансови правила

1.  Финансовите правила, приложими по отношение на Европол, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от [Рамковия финансов регламент], освен ако това не е обусловено от специфичните изисквания за функционирането на Европол и ако Комисията не е дала предварителното си съгласие. Европейският парламент бива уведомяван за тези отклонения. [Изм. 211]

2.  Поради спецификата на членовете на мрежата от национални институти за обучение, които са единствените органи със специфични характеристики и техническа компетентност за извършване на съответните дейности по обучение, тези членове могат да получават безвъзмездни средства без покана за предложения в съответствие с член 190, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (19) . [Изм. 212]

Глава XII

РАЗНИ

Член 64

Правен статут

1.  Европол е орган на Съюза. Европол притежава юридическа правосубектност.

2.  Във всяка държава членка Европол се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридически лица по съответното законодателство. Европол може по-специално да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество, както и да бъде страна по съдебни производства.

3.  Седалището на Европол е в Хага, Нидерландия.

Член 65

Привилегии и имунитет

1.  По отношение на Европол и персонала на Европол се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

2.  Привилегиите и имунитетите на служителите за връзка, както и на членовете на семействата им, се определят чрез споразумение между Кралство Нидерландия и другите държави членки. В това споразумение се предвиждат привилегиите и имунитетите, които са необходими за доброто изпълнение на задачите на служителите за връзка.

Член 66

Езиков режим

1.  Разпоредбите, предвидени в Регламент № 1(20) , се прилагат по отношение на Европол.

2.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Европол, се предоставят от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз.

Член 67

Прозрачност

1.  Регламент (ЕО) № 1049/2001 се прилага по отношение на всички административни документите, съхранявани от Европол. [Изм. 213]

2.  Въз основа на предложение от изпълнителния директор и най-късно шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент управителният съвет приема подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 по отношение на документите на Европол.

3.  Решенията, взети от Европол съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба пред омбудсмана или на иск пред Съда на Европейския съюз при условията, установени съответно в членове 228 и 263 ДФЕС.

3a.  Европол публикува на своя уебсайт списък на членовете на своя управителен съвет и външните и вътрешните експерти, както и техните декларации за интереси и автобиографии. Протоколите от заседанията на управителния съвет се публикуват редовно. Европол може да ограничи публикуването на документи, временно или за постоянно, ако то рискува да застраши изпълнението на задачите на Европол, като се вземат предвид задълженията му за дискретност и поверителност. [Изм. 214]

Член 67а

Предварително уведомяване и механизъм за предупреждаване „червен флаг“

Комисията задейства система за предупреждаване, ако изпитва сериозно безпокойство, че управителният съвет евентуално предстои да вземе решения, които биха могли да не бъдат в съответствие с мандата на Европол, да нарушават правото на ЕС или да бъдат в противоречие с целите на политиката на Съюза. В такива случаи Комисията поставя официално въпроса на управителния съвет и изисква от него да се въздържи от приемане на съответното решение. Ако управителният съвет откаже да изпълни искането, Комисията уведомява официално Европейския парламент и Съвета за това, за да даде възможност за бърз отговор. Комисията може да поиска от управителния съвет да се въздържи от прилагане на спорното решение, докато представителите на институциите обсъждат въпроса. [Изм. 215]

Член 68

Борба с измамите

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1073/1999, в срок от шест месеца от датата, на която Европол започне да функционира, Европол се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(21) , и приема подходящи разпоредби, приложими по отношение на всички служители на Европол, като се използва образецът, съдържащ се в приложението към това споразумение.

2.  Европейската сметна палата има правомощия за извършване на одити, по документи и на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза чрез Европол.

3.  OLAF може да провежда разследвания, включително осъществяване на контрол на място и проверки, за да установява извършени измами, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с предоставянето на безвъзмездни средства или сключването на договор с финансиране от Европол, съгласно реда и условията, определени в Регламент (ЕО) № 1073/1999, и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(22) .

4.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията на Европол за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Европейската сметна палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответните си правомощия.

Член 69

Правила за сигурност относно защитата на класифицирана информация

Европол установява свои собствени правила относно задълженията за дискретност и поверителност, както и относно защитата на класифицираната информация на Европейския съюз и на некласифицираната чувствителна информация, като се вземат предвид основните принципи и минималните стандарти от Решение 2011/292/ЕС. Това обхваща inter alia разпоредби за обмена, обработката и съхранението на тази информация.

Член 70

Оценка и преразглеждане

1.  Не по-късно от пет години след [датата на прилагане на настоящия регламент] и на всеки пет години след това Комисията възлага извършването на оценка, по-специално за въздействието, ефективността и ефикасността на Европол и на работните практики на Европол, както и на функционирането на механизмите за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти . При извършването на оценката се разглеждат по-специално евентуалната необходимост от изменение на целите на Европол и финансовите последици от това изменение. [Изм. 216]

2.  Комисията изпраща и представя доклада за оценката заедно със заключенията си по доклада, придружен по целесъобразност с предложение за изменение на настоящия регламент, до групата за съвместен парламентарен контрол, Европейския парламент, Съвета, националните парламенти и управителния съвет. Освен това при поискване Комисията предоставя на Европейския парламент, Съвета и националните парламенти всякаква допълнителна информация относно оценката на агенциите. [Изм. 217]

3.  При извършването на всяка втора оценка Комисията прави и оценка на постигнатите от Европол резултати, като взема предвид целите, мандата и задачите на Европол. Ако Комисията счита, че продължаването на Европол вече не е оправдано, що се отнася до възложените цели и задачи на Европол, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или да се отмени в рамките на обикновената законодателна процедура . [Изм. 218]

Член 71

Административни разследвания

Дейностите на Европол подлежат на контрол от Европейския омбудсман в съответствие с член 228 ДФЕС.

Член 72

Седалище

1.  Необходимите разпоредби за настаняването на Европол в приемащата държава членка и за съоръженията, които трябва да бъдат предоставени от тази държава, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на изпълнителния директор, членовете на управителния съвет, персонала на Европол и членовете на семействата им, се определят в споразумение за седалището между Европол и държавата членка, в която се намира седалището, като това споразумение се сключва след одобрение от управителния съвет и не по-късно от [2 години след влизането в сила на настоящия регламент].

2.  Приемащата държава членка осигурява възможно най-добрите условия за функционирането на Европол, включително многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

Глава XIII

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 73

Универсално правоприемство

1.  Европол, създаден с настоящия регламент, е универсален правоприемник на Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, и на Европейския полицейски колеж (CEPOL), създаден с Решение 2005/681/ПВР, по отношение на всички сключени от тях договори, поети от тях задължения и придобито от тях имущество. [Изм. 219]

2.  Настоящият регламент не засяга правната сила на споразуменията, сключени от Европол, създаден с Решение 2009/371/ПВР, преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.  Настоящият регламент не засяга правната сила на споразуменията, сключени от CEPOL, създаден с Решение 2005/681/ПВР, преди датата на влизане в сила на настоящия регламент. [Изм. 220]

4.  Чрез дерогация от параграф 3 споразумението за седалището, сключено на основание Решение 2005/681/ПВР, се прекратява от началната дата на прилагане на настоящия регламент. [Изм. 221]

Член 74

Преходни разпоредби относно управителния съвет

1.  Мандатът на членовете на управителния съвет на CEPOL, създаден на основание член 10 от Решение 2005/681/ПВР, се прекратява на [дата на влизане в сила на настоящия регламент]. [Изм. 222]

2.  Мандатът на членовете на управителния съвет на Европол, създаден на основание член 37 от Решение 2009/371/ПВР, се прекратява на [начална дата на прилагане на настоящия регламент].

3.  Управителният съвет, създаден на основание член 37 от Решение 2009/371/ПВР, в периода между датата на влизане в сила и началната дата на прилагане:

а)  упражнява функциите на управителния съвет, посочени в член 14 от настоящия регламент;

б)  подготвя приемането на правилата относно задълженията за поверителност и дискретност, както и относно защитата на класифицираната информация на ЕС, посочени в член 69 от настоящия регламент;

в)  изготвя всички инструменти, необходими за прилагането на настоящия регламент; както и

г)  преразглежда незаконодателните мерки за изпълнение на Решение 2009/371/ПВР, така че да се позволи на управителния съвет, създаден на основание член 13 от настоящия регламент, да вземе решение по член 78, параграф 2.

4.  Комисията взема незабавно необходимите мерки след влизането в сила на настоящия регламент, за да гарантира, че управителният съвет, създаден на основание член 13, започва работата си на [началната дата на прилагане на настоящия регламент];

5.  Най-късно в срок от 6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки съобщават на Комисията имената на лицата, които са назначили за членове и заместник-членове на управителния съвет в съответствие с член 13.

6.  Управителният съвет, създаден на основание член 13 от настоящия регламент, провежда първото си заседание на [началната дата на прилагане на настоящия регламент]. На това заседание, ако е необходимо, той приема решение по член 78, параграф 2.

6a.  Управителният съвет формулира подробни разпоредби, регулиращи процедурата съгласно член 67а, и ги представя на Комисията за одобрение. [Изм. 223]

Член 75

Преходни разпоредби по отношение на изпълнителния директор и заместник-директорите

1.  За оставащия период от мандата му на директора, назначен на основание член 38 от Решение 2009/371/ПВР, се възлагат отговорностите на изпълнителен директор, както е посочено в член 19 от настоящия регламент. Останалите условия на договора му остават непроменени. Ако мандатът изтича след [датата на влизане в сила на настоящия регламент], но преди [датата на прилагане на настоящия регламент], той автоматично се продължава до една година след датата на прилагане на настоящия регламент.

2.  Ако изпълнителният директор не желае или не може да действа в съответствие с параграф 1, Комисията определя свой служител за изпълняващ длъжността изпълнителен директор, който да изпълнява задълженията, възложени на изпълнителния директор, за срок от не повече от 18 месеца, до назначенията, предвидени в член 56.

3.  Параграфи 1 и 2 се прилагат по отношение на заместник-директорите, назначени на основание член 38 от Решение 2009/371/ПВР.

4.  На директора на CEPOL, назначен на основание член 11, параграф 1 от Решение 2005/681/ПВР, за оставащия период от мандата му се възлагат функциите на заместник изпълнителен директор на Европол по обучението. Останалите условия на договора му остават непроменени. Ако мандатът изтича след [датата на влизане в сила на настоящия регламент], но преди [датата на прилагане на настоящия регламент], той автоматично се продължава до една година след датата на прилагане на настоящия регламент. [Изм. 224]

Член 76

Преходни бюджетни разпоредби

1.  За всяка от трите бюджетни години след влизането в сила на настоящия регламент най-малко 8 млн. евро от оперативните разходи на Европол се запазват за обучение, както е описано в глава III. [Изм. 225]

2.  Процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджетите, одобрени на основание член 42 от Решение 2009/371/ПВР, се провежда в съответствие с правилата, установени с член 43 от Решение 2009/371/ПВР, и с финансовите правила на Европол.

Глава XIV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 77

Замяна

Настоящият регламент заменя и отменя Решение 2009/371/ПВР и Решение 2005/681/ПВР .

Позоваването на заменените решения замененото решение се счита за позоваване на настоящия регламент. [Изм. 226]

Член 78

Отмяна

1.  Всички законодателни мерки за изпълнение на Решение 2009/371/ПВР и Решение 2005/681/ПВР се отменят, считано от датата на прилагане на настоящия регламент.

2.  Всички незаконодателни мерки за изпълнение на Решение 2009/371/ПВР, с което се създава Европейската полицейска служба (Европол), и на Решение 2005/681/ПВР, с което се създава CEPOL, остават в сила след [датата на прилагане на настоящия регламент], освен ако управителният съвет на Европол не реши друго при изпълнението на настоящия регламент. [Изм. 227]

Член 79

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

2.  Той се прилага от [дата на прилагане].

Членове 73, 74 и 75 обаче се прилагат от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на престъпленията, по отношение на които Европол подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите членки и взаимното им сътрудничество, в съответствие с член 3, параграф 1 от настоящия регламент

–  тероризъм,

–  организирана престъпност,

–  незаконен трафик на наркотици,

–  незаконни дейности, свързани с изпиране на пари,

–  престъпления, свързани с ядрени или радиоактивни вещества,

–  прекарване през граница на нелегални имигранти,

–  трафик на хора

–  престъпления, свързани с моторни превозни средства,

–  убийство, тежка телесна повреда,

–  незаконна търговия с човешки органи и тъкани,

–  отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници,

–  расизъм и ксенофобия,

–  грабеж,

–  незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,

–  мошеничество и измами, включително измами, засягащи финансовите интереси на Съюза

–  рекет и изнудване,

–  фалшифициране и пиратство на изделия,

–  подправяне на административни документи и търговия с тях,

–  подправяне на пари и средства за разплащане,

–  компютърни престъпления,

–  корупция,

–  незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,

–  незаконен трафик на застрашени животински видове,

–  незаконен трафик на застрашени растителни видове и сортове,

–  престъпления против околната среда, включително замърсяване от кораби,

–  незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа,

–  сексуално насилие и сексуална експлоатация на лица, особено жени и деца. [Изм. 228]

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Категории лични данни и категории субекти на данни, чиито данни могат да бъдат събирани и обработвани с цел извършване на кръстосани проверки, както е посочено в член 24, параграф 1, буква а)

1.  Личните данни, които се събират и обработват за целите на кръстосаните проверки, се отнасят до:

а)  лица, които съгласно националното законодателство на съответната държава членка са заподозрени в извършване или в участие в престъпление, по отношение на което Европол има компетентност, или които са осъдени за такова престъпление;

б)  лица, за които съобразно националното законодателство на съответната държава членка са налице факти или разумни основания да се счита, че ще извършат престъпления, по отношение на които Европол има компетентност.

2.  Данните, свързани с посочените в параграф 1 лица, могат да включват само следните категории лични данни:

а)  фамилно име, моминско име, собствени имена и всякакви псевдоними и приети имена;

б)  дата и място на раждане;

в)  гражданство;

г)  пол;

д)  пребиваване, професия и местонахождение на съответното лице;

е)  номера за социално осигуряване, шофьорски книжки, документи за самоличност и паспортни данни; както и

ж)  при необходимост, други отличителни белези, които биха могли да спомогнат за идентификацията, включително всякакви специфични, конкретни и непроменливи физически отличителни белези като дактилоскопични данни и ДНК профил (установен от некодиращата част на ДНК).

3.  В допълнение към данните, посочени в параграф 2, следните категории лични данни относно лицата, посочени в параграф 1, могат да бъдат събирани и обработвани:

а)  престъпления, предполагаеми престъпления, както и време, място и начин на тяхното (предполагаемо) извършване;

б)  средства, които са били използвани или могат да бъдат използвани за извършване на престъпленията, включително информация за юридически лица;

в)  служби, които се занимават със случая, и съответни регистрационни номера на досиетата;

г)  предполагаемо членство в престъпна организация;

д)  осъждания, когато те са свързани с престъпления, по отношение на които Европол има компетентност;

е)  лицето, което е въвело данните.

Тези данни могат да се предоставят на Европол дори когато все още не съдържат сведения за конкретни лица.

4.  Допълнителната информация, с която разполагат Европол или националните звена относно лицата, посочени в параграф 1, може да се предоставя съответно на всяко национално звено или на Европол при поискване. Националните звена предоставят информация в съответствие с националното си законодателство.

5.  Ако производството срещу въпросното лице е окончателно прекратено или ако това лице е окончателно оправдано, данните относно делото, по което е взето такова решение, се заличават.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Категории лични данни и категории субекти на данни, чиито данни могат да бъдат събирани и обработвани с цел анализи от стратегически или друг общ характер и с цел извършване на оперативни анализи (както е посочено в член 24, параграф 1, букви б) и в)

1.  Личните данни, които се събират и обработват с цел анализи от стратегически или друг общ характер и оперативни анализи, се отнасят до:

а)  лица, които съгласно националното законодателство на съответната държава членка са заподозрени в извършване на престъпление или в участие в престъпление, по отношение на което Европол има компетентност, или които са осъдени за такова престъпление;

б)  лица, за които съобразно националното законодателство на съответната държава членка са налице факти или разумни основания да се счита, че ще извършат престъпления, по отношение на които Европол има компетентност.

в)  лица, които биха могли да бъдат призовани да свидетелстват при разследвания във връзка с разглежданите престъпления или в последващи наказателни производства;

г)  лица, които са били жертва на някое от разглежданите престъпления, или по отношение на които някои факти дават основание да се смята, че те биха могли да са жертва на такова престъпление;

д)  познати лица и близки лица; както и

е)  лица, които могат да предоставят информация за разглежданите престъпления.

2.  Следните категории лични данни, включително свързаните с това административни данни, могат да бъдат обработвани за категориите лица, посочени в параграф 1, букви а) и б):

а)  Лични данни:

i)  Сегашно и предишно фамилно име;

ii)  Сегашно и предишно собствено име;

iii)  Моминско име;

iv)  Име на бащата (когато е необходимо с цел идентификация);

v)  Име на майката (когато е необходимо с цел идентификация);

vi)  Пол;

vii)  Дата на раждане;

viii)  Място на раждане;

ix)  Гражданство;

x)  Семейно положение;

xi)  Псевдоним;

xii)  Прякор;

xiii)  Прието или фалшиво име;

xiv)  Настоящо и предишно място на пребиваване и/или местоживеене;

б)  Физическо описание:

i)  Физическо описание;

ii)  Отличителни характеристики (родилни белези/белези от рани/татуировки и т.н.)

в)  Средства за установяване на самоличността:

i)  Документи за самоличност/свидетелство за управление на моторно превозно средство;

ii)  Номера на националната лична карта/паспорта;

iii)  Национален идентификационен номер/социално-осигурителен номер, ако има такъв

iv)  Визуално изображение и друга информация за външния вид

v)  Криминалистична информация за установяване на самоличността, като пръстови отпечатъци, ДНК профил (от некодиращата част на ДНК), гласов профил, кръвна група, дентална информация

г)  Професия и умения:

i)  Сегашно работно място и професия;

ii)  Предишно работно място и професия;

iii)  Образование (училище/университет/професионално);

iv)  Квалификации;

v)  Умения и други области на познание (езици/други)

д)  Икономическа и финансова информация:

i)  Финансови данни (банкови сметки и кодове, кредитни карти и т.н.);

ii)  Парични активи;

iii)  Акции/дялове/други активи;

iv)  Данни за недвижимо имущество;

v)  Връзки с дружества;

vi)  Контакти с банки и кредитни дружества;

vii)  Данъчно състояние;

viii)  Друга информация, която разкрива как лицето управлява финансовите си дела

е)  Данни за поведението:

i)  Начин на живот (например стандарт, надвишаващ финансовите възможности) и установени навици;

ii)  Движения;

iii)  Често посещавани места;

iv)  Оръжия и други опасни инструменти;

v)  Оценяване на опасността;

vi)  Конкретни рискове, като вероятност за бягство, използване на двойни агенти, връзки с персонала в правоприлагащите органи;

vii)  Черти на характера и профил, свързани с престъпността;

viii)  Злоупотреба с наркотични вещества;

ж)  Познати лица и близки лица, включително тип и естество на познанството или близостта;

з)  Използвани средства за комуникация, като телефон (стационарен/мобилен), факс, пейджър, електронна поща, пощенски адрес, интернет връзка(и);

и)  Използвани транспортни средства, като превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, включително информация за идентифициране на тези транспортни средства (регистрационни номера)

й)  Информация, свързана с престъпно поведение:

i)  Предишни присъди;

ii)  Подозирано участие в престъпни дейности;

iii)  Начини на действие;

iv)  Средства, които са били или могат да бъдат използвани за подготовката и/или извършването на престъпления;

v)  Членство в престъпни групи/организации и позиция в групата/организацията;

vi)  Роля в престъпната организация;

vii)  Географски обхват на престъпните дейности;

viii)  Материали, събрани по време на разследването, като видео и фотографски изображения

к)  Препратки към други информационни системи, в които се съхранява информация за лицето:

i)  Европол;

ii)  Полицейски/митнически служби;

iii)  Други правоприлагащи органи;

iv)  Международни организации;

v)  Публични образувания;

vi)  Частни образувания

л)  Информация за юридическите лица, свързани с данните, посочени в букви д) и й):

i)  Наименование на юридическото лице;

ii)  Местоположение;

iii)  Дата и място на учредяване;

iv)  Административен регистрационен номер;

v)  Юридическа форма;

vi)  Капитал;

vii)  Предмет на дейност;

viii)  Национални и международни дъщерни дружества;

ix)  Директори;

x)  Връзки с банки.

3.  „Познати лица и близки лица“, както е посочено в параграф 1, буква д), са лицата, за които има достатъчно основания да се смята, че от тях може да бъде получена информация, свързана с лицата по параграф 1 букви а) и б) от това приложение, и която има практическо значение за целите на анализа, при условие че те не са включени в някоя от категориите лица, посочени в параграф 1, букви а), б), в), г) и е). „Познати лица“ са тези лица, които имат непостоянни контакти с лицата, посочени в параграф 1, букви а) и б). „Близки лица“ са тези лица, които имат редовни контакти с лицата, посочени в параграф 1, букви а) и б).

По отношение на познатите лица и близките лица, данните във връзка с параграф 2 могат да бъдат съхранявани, ако е необходимо, при условие че има основание да се предполага, че тези данни са необходими за анализа на ролята на тези познати лица или близки лица.

В този контекст се уточнява следното:

а)  връзката на тези лица с лицата, посочени в параграф 1, букви а) и б), се изяснява възможно най-бързо;

б)  ако предположението, че съществува връзка между тези лица и лицата, посочени в параграф 1, букви а) и б), се окаже неоснователно, данните се заличават незабавно;

в)  ако тези лица са заподозрени в извършването на престъпление, попадащо в обхвата на целите на Европол, или ако са били осъждани за такова престъпление, или ако са налице факти или разумни основания съгласно националното законодателство на съответната държава членка да се счита, че ще извършат такова престъпление, всички данни по параграф 2 могат да бъдат съхранявани;

г)  данни за познатите лица и близките лица на познатите лица, както и данни за познатите лица и близките лица на близките лица, не се съхраняват, с изключение на данните относно типа и естеството на тяхната близост или познанство с лицата, посочени в параграф 1, букви а) и б);

д)  ако не е възможно уточняване съгласно предходните букви, това се взема предвид при вземането на решение относно необходимостта и обхвата на съхраняването за по-нататъшен анализ.

4.  По отношение на лицата, които, както е посочено в параграф 1, буква г), са били жертва на някое от разглежданите престъпления, или по отношение на които някои факти дават основание да се смята, че биха могли да бъдат жертва на такова престъпление, могат да се съхраняват данните, посочени в параграф 2, буква а), i—параграф 2, буква в), iii от това приложение, както и следните категории данни:

а)  Дата на установяване самоличността на жертвата;

б)  Причина за виктимизиране;

в)  Нанесени вреди (физически/финансови/психологически/други);

г)  Дали анонимността трябва да бъде гарантирана;

д)  Дали е възможно участие в съдебно заседание;

е)  Информация за престъплението, предоставена от или посредством лицата, посочени в параграф 1, буква г), включително при необходимост информация относно техните отношения с други лица, за да се установи самоличността на лицата, посочени в параграф 1, букви а) и б);

При необходимост могат да се съхраняват други данни съгласно параграф 2, при условие че има основание да се приеме, че те са необходими за анализа на ролята на дадено лице като жертва или потенциална жертва.

Данните, които не са необходими за по-нататъшен анализ, се заличават.

5.  По отношение на лицата, които, както е посочено в параграф 1, буква в), биха могли да бъдат призовани да свидетелстват при разследвания във връзка с разглежданите престъпления или в последващи наказателни производства, данните, посочени в параграф 2, буква а), i—параграф 2, буква в), iii от това приложение, както и категориите данни, които отговарят на следните критерии, могат да бъдат съхранявани:

а)  Информация за престъплението, предоставена от такива лица, включително информация относно техните отношения с други лица, включени в аналитичното работно досие;

б)  Дали анонимността трябва да бъде гарантирана;

в)  Дали защитата трябва да бъде гарантирана и от кого;

г)  Нова самоличност;

д)  Дали е възможно участието в съдебно заседание.

При необходимост могат да се съхраняват и други данни съгласно параграф 2, при условие че има основание да се приеме, че те са необходими за анализа на ролята на това лице като свидетел.

Данните, които не са необходими за по-нататъшен анализ, се заличават.

6.  По отношение на лицата, които, както е посочено в параграф 1, буква е), могат да предоставят информация за разглежданите престъпления, могат да бъдат съхранявани данните, посочени в параграф 2, буква а), i—параграф 2, буква в), iii от това приложение, както и категориите данни, съответстващи на следните критерии:

а)  кодирани лични данни;

б)  вид на предоставената информация;

в)  дали анонимността трябва да бъде гарантирана;

г)  дали защитата трябва да бъде гарантирана и от кого;

д)  нова самоличност;

е)  дали е възможно участието в съдебно заседание;

ж)  отрицателен опит;

з)  възнаграждения (финансови/услуги).

При необходимост могат да се съхраняват други данни съгласно параграф 2, при условие че има основание да се приеме, че те са необходими за анализа на ролята на такова лице като информатор.

Данните, които не са необходими за по-нататъшен анализ, се заличават.

7.  Ако в даден момент от анализа стане ясно въз основа на сериозни и потвърждаващи признаци, че дадено лице следва да бъде поставено в различна категория лица, съгласно определеното в това приложение, от категорията, в която първоначално е било поставено, Европол може да обработва само данните за лицето, за което това е разрешено съгласно тази нова категория, а всички други данни се заличават.

Ако въз основа на тези признаци стане ясно, че дадено лице следва да бъде включено в две или повече различни категории, съгласно определеното в това приложение, Европол може да обработва всички данни, за които това е разрешено съгласно тези категории.

(1) Позиция на Европейския парламент от 25 февруари 2014 г.
(2)Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) (ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37).
(3)ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 1.
(4)ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.
(5)ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.
(6) Да се въведе позоваване на приетата директива (предложение: COM(2013)0048 окончателно).
(7)Регламент (ЕС) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(8)Конвенция за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Страсбург, 28.1.1981 г.
(9)Комитет на министрите на Съвета на Европа, Препоръка № R(87) 15 към държавите членки относно регламентиране на използването на лични данни в сферата на полицията, 17.9.1987 г.
(10)Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60).
(11)Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и условията за работа на други служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).
(12)Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(13)Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1).
(14)Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31 март 2011 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17).
(15)Решение 2005/511/ПВР на Съвета от 12 юли 2005 г. относно защитата на еврото срещу фалшифициране чрез определяне на Европол за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еврото (ОВ L 185, 16.7.2005 г., стр. 35).
(16) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.2995 г., стр. 31).
(17) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(18) В съответствие с постановеното в Решението на Бюрото на Европейския парламент от 15 април 2013 г.
(19)ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.
(20)Съвет на ЕИО: Регламент № 1, определящ езиците, които се използват от Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58).
(21)ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.
(22)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

Последно осъвременяване: 6 юни 2017 г.Правна информация