Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2010(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0258/2014

Indgivne tekster :

A7-0258/2014

Forhandlinger :

PV 14/04/2014 - 20
CRE 14/04/2014 - 20

Afstemninger :

PV 15/04/2014 - 8.36
CRE 15/04/2014 - 8.36

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0376

Vedtagne tekster
PDF 423kWORD 147k
Tirsdag den 15. april 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014
Afgørelse
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets afgørelse af 15. april 2014 om ændring af den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregisteret (2014/2010(ACI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til mødet i Præsidiet den 13. januar 2014, der godkendte de henstillinger, der var vedtaget den 12. december 2013 af den interinstitutionelle arbejdsgruppe på højt plan om revision af åbenhedsregistret,

–  der henviser til udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om oprettelse af et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (herefter "den modificerede aftale"),

–  der henviser til artikel 11, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 295 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til sin afgørelse af 11. maj 2011 om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om et fælles åbenhedsregister(1) ,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 23. juni 2011 mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om oprettelse af et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (herefter "aftalen af 23. juni 2011")(2) ,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 127, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0258/2014),

A.  der henviser til, at artikel 11, stk. 2, i TEU lyder som følger: "Institutionerne fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet";

B.  der henviser til, at åbenheden omkring denne dialog forudsætter et velfungerende fælles register over organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der forsøger at øve indflydelse på udformningen og gennemførelsen af EU's politikker;

C.  der henviser til, at dets beslutning af 8. maj 2008 om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne(3) opstillede principperne for det grundlag, hvorpå Europa-Parlamentet gik i forhandlinger med Kommissionen vedrørende et fælles åbenhedsregister;

D.  der henviser til, at Parlamentet i ovenstående afgørelse af 11. maj 2011 tilsluttede sig reglerne og rammerne for åbenhedsregistret for organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker;

E.  der henviser til, at ureguleret og ugennemsigtig lobbyisme er en betydelig trussel mod politikudformningen og almenvellet;

1.  beklager, at forslaget om ændring af aftalen af 23. juni 2011 ikke vil føre til oprettelse af et obligatorisk åbenhedsregister; gentager derfor sin opfordring til indførelse af obligatorisk registrering i forbindelse med lobbyvirksomhed ved EU-institutionerne, som allerede blev fremsat i ovennævnte beslutning af 8. maj 2008 og ovennævnte afgørelse af 11. maj 2011;

2.  anser de foreslåede ændringer af aftalen af 23. juni 2011 for at udgøre et delvist skridt fremad på det nuværende stadium;

3.  opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2016 at fremsætte et lovforslag om indførelse af et obligatorisk register på grundlag af artikel 352 i TEUF;

4.  anmoder Kommissionen om i forbindelse med eventuelle snarlige forslag om en omfattende reform af traktaterne at inkludere et forslag om enten ændring af artikel 298 i TEUF eller om et passende retsgrundlag, der muliggør oprettelse af et obligatorisk register i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure;

5.  finder, at fremtidige revisioner af åbenhedsregisteret bør ske så gennemskueligt og inklusivt som muligt og i fuldt omfang inddrage Parlamentets kompetente udvalg samt muliggøre omfattende deltagelse fra civilsamfundets side;

6.  fastholder, at den næste revision af åbenhedsregisteret skal ledsages af en offentlig høring;

7.  mener, at en yderligere evaluering af åbenhedsregisteret under alle omstændigheder bør være afsluttet senest ved udgangen af 2017.

8.  anerkender den rolle, som Rådet har spillet siden oprettelsen af åbenhedsregistret, og glæder sig over, at Rådet som observatør er gået ind i sagen med henblik på at holde aftalen af 23. juni 2011 under tilsyn; gentager dog sin opfordring til Rådet om at tilslutte sig åbenhedsregistret hurtigst muligt i den hensigt at sikre gennemsigtighed i alle stadier af lovgivningen på EU-niveau;

9.  glæder sig over den forbedrede specifikation af de oplysninger, der skal indgives i henhold til den modificerede aftale, hvilket bør gennemføres ved at fastholde kravet om oplysning om identiteten af alle kunder, som repræsenteres af organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker, og ved at foretage en klar sammenknytning mellem alle aktiviteter omfattede af registret og de berørte kunder;

10.  mener, at der i fortolkningen af udtrykket "utilbørlig optræden", jf. litra b) i adfærdskodeksen, der er vedlagt den modificerede aftale, foruden de generelt accepterede principper som udstukket i kodeksen, særlig litra c), f) og g), skal forstås:

11.  mener, at den adfærdskodeks, der er knyttet til aftalen af 23. juni 2011, og adfærdskodeksen for medlemmer af Europa-Parlamentet med hensyn til økonomiske interesser og interessekonflikter bør ændres med henblik på at sikre, at medlemmerne ikke indgår nogen form for aftaler eller i nogen kontraktuelle forhold med eksterne organer om enten at finansiere eller direkte ansætte personer tilhørende medlemmets medarbejderstab;

12.  glæder sig over de tydeligere definitioner, som beskriver de undtagelser fra anvendelsesområdet, der er gældende for advokatfirmaers aktiviteter;

13.  forventer, at sådanne tydeligere definitioner vil bidrage til yderligere registrering og udvirke en bedre forståelse af betydningen af de registeromfattede aktiviteter, der udøves af advokatfirmaer, således at de kan drage nytte af de incitamenter, som åbenhedsregistret giver, og på gennemsigtig vis kan deltage i lovgivningsprocessen;

14.  fastholder, at de registrerede advokatfirmaer bør oplyse alle de klienter, på hvis vegne de udøver de registeromfattede aktiviteter, til åbenhedsregisteret;

15.  opfordrer Kommissionen til at anlægge samme ambitionsniveau i forbindelse med indførelsen af incitamenter for registrerede med det formål at øge deltagelsen i åbenhedsregistret; mener, at sådanne incitamenter kunne være:

16.  glæder sig over de seneste afgørelser, der er truffet af advokatsammenslutningerne i Bruxelles og Paris om at anerkende forskellene mellem advokaters judicielle aktiviteter og andre aktiviteter, der er omfattet af åbenhedsregisterets anvendelsesområde; opfordrer endvidere Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union til at tilskynde sine medlemmer til at træffe tilsvarende foranstaltninger;

17.  bemærker, at der i nogle medlemsstater findes forskriftsmæssige regler for udøvelse af erhverv, som navnlig objektivt set forhindrer advokatfirmaer i selv at blive opført i åbenhedsregisteret og i forbindelse hermed at fremlægge de oplysninger om deres klienter, som registeret kræver; finder dog samtidig, at der består en betydelig risiko derved, at sådanne forskriftsmæssige bestemmelser også kan misbruges til at undgå offentliggørelse af oplysninger, der er påkrævet for at sikre korrekt indføring i registret; glæder sig i denne forbindelse over faglige organisationers åbenbare beredvillighed til at indgå i partnerskab om i professionens interesse at sikre, at en sådan tilbageholdelse af oplysninger begrænses til, hvad lovgivningen objektivt tillader; opfordrer Kommissionen og Europa-Parlamentets formand til at sørge for et praktisk udfald af denne beredvillighed og til snarest muligt at indføje et resultat i den modificerede aftale;

18.  glæder sig over Præsidiets intention om at opstille et betydeligt antal incitamenter med det formål at øge deltagelsen i åbenhedsregistret;

19.  opfordrer i den hensigt at befordre fuldstændig gennemførelse af disse foranstaltninger Præsidiet til at overveje følgende konkrete forslag til indføjelse i de relevante Præsidieafgørelser:

20.  anmoder Præsidiet om at udvikle en standardformular, hvormed ordførere på frivillig basis kan offentliggøre et ”lovgivningsmæssigt fodspor”; et lovgivningsmæssigt fodspor er en formular, der knyttes som bilag til betænkninger udarbejdet af medlemmerne, og som giver en oversigt over alle de lobbyister, som ordførere med ansvar for et bestemt dossier er mødtes med under udarbejdelsen af betænkningen, såfremt dette har fået en væsentlig indvirkning på betænkningen;

21.  anmoder tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet om at efterleve de gældende bestemmelser(4) , når de varetager aktiviteter, der falder inden for registerets anvendelsesområde; mener, at tidligere medlemmer, når de varetager sådanne aktiviteter, ikke bør bruge deres medlemsadgangskort til at få adgang til Europa-Parlamentets område; opfordrer Præsidiet til at forelægge Formandskonferencen et forslag om passende foranstaltninger til at forebygge misbrug af de privilegier, som tidligere medlemmer har ret til;

22.  anmoder om, at åbenhedsregisterets sekretariat med regelmæssige mellemrum aflægger rapport om, hvordan incitamentssystemet fungerer, med henblik på i sidste ende at oprette et obligatorisk register;

23.  understreger, at uregistrerede organisationer eller enkeltpersoner, som er berettigede til registrering og forventes at blive registreret, (også selvom deres manglende registrering kun er midlertidig) ikke vil få adgang til de nye incitamenter og fordele, der knytter sig til registrering;

24.  glæder sig over og bakker op om den rolle, som ikke-institutionelle vagthunde spiller i overvågningen af åbenheden inden for EU-institutionerne;

25.  finder, at strukturen og personalet i det fælles åbenhedsregisters sekretariat bør styrkes med henblik på at gennemføre de nye bestemmelser i den modificerede aftale, for at håndtere procedurerne for underretning og for undersøgelse og behandling af klager samt for at forbedre procedurerne til kontrol af pålideligheden af oplysninger, som de registrerede indsender;

26.  forventer, at årsberetningen om driften af det fælles åbenhedsregister vil omfatte en analyse af de fremskridt, der er gjort vedrørende dækningsgrad og kvaliteten af de indførte oplysninger;

27.  tilskynder Kommissionen til i forbindelse med koordineringen af åbenhedsregisteret at føre nøje tilsyn med, at den modificerede aftale gennemføres korrekt;

28.  godkender den modificerede aftale, i den nedenfor anførte form, og beslutter at knytte den som bilag til forretningsordenen;

29.  pålægger sin formand at undertegne den modificerede aftale sammen med formanden for Europa-Kommissionen og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

30.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse, herunder bilaget, til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 176.
(2) EUT L 191 af 22.7.2011, s. 29.
(3) EUT C 271 E af 12.11.2009, s. 48.
(4) Som fastsat af Kvæstorerne på deres ordinære møde den 19. april 2012, PV QUAEST.


BILAG

AFTALE MELLEM EUROPA-PARLAMENTET OG EUROPA-KOMMISSIONENOM ET ÅBENHEDSREGISTER FOR ORGANISATIONER OG SELVSTÆNDIGE, DER DELTAGER I UDFORMNINGEN OG GENNEMFØRELSEN AF EU'S POLITIKKER

Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (herefter "parterne") har —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 11, stk. 1 og 2, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 295, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter samlet "traktaterne"),

der henviser til, at Europæiske beslutningstagere opererer ikke isoleret fra civilsamfundet, men fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med repræsentative foreninger og civilsamfundet,

der henviser til, at parterne har foretaget en revision af åbenhedsregistret (herefter "registret"), der er oprettet efter aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen af 23. juni 2011 om oprettelse af et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker(1) , jf. punkt 30 i nævnte aftale —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

I.  Principper for registret

1.  Registret oprettes og føres, uden at dette berører eller foregriber Europa-Parlamentets målsætninger, således som de er kommet til udtryk i dets beslutning af 8. maj 2008 om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne(2) og dets afgørelse af 11. maj 2011 om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om et fælles åbenhedsregister(3) .

2.  Registret føres i overensstemmelse med EU-rettens generelle principper, herunder proportionalitetsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling.

3.  Registret føres med overholdelse af Europa-Parlamentets medlemmers ret til at udøve deres parlamentariske mandat uden begrænsninger.

4.  Registret føres, uden at det griber ind i parternes kompetencer eller prærogativer eller berører deres respektive organisatoriske beføjelser.

5.  Parterne søger at behandle alle aktører, der er involveret i aktiviteter af samme art, ens, og at muliggøre lige vilkår for registrering af organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU’s politikker.

II.  Registrets struktur

6.  Registret er struktureret på følgende vis:

a)  bestemmelser om registrets anvendelsesområde, aktiviteter, der dækkes af registret, definitioner, incitamenter og undtagelser

b)  registreringskategorier (bilag 1)

c)  oplysninger, som de registrerede skal indgive, herunder finansielle oplysninger (bilag 2)

d)  en adfærdskodeks (bilag 3)

e)  underretnings- og klagemekanismer og foranstaltninger, der skal træffes ved tilsidesættelse af adfærdskodeksen, herunder procedurer for underretninger og for undersøgelse og behandling af klager (bilag 4)

f)  retningslinjer for gennemførelse med praktiske oplysninger til de registrerede.

III.  Registrets anvendelsesområde

Aktiviteter, der er omfattet

7.  Registret omfatter alle aktiviteter, bortset fra de i stk. 10 til 12 omhandlede, som udføres med det formål at øve direkte eller indirekte indflydelse på EU-institutionernes udformning eller gennemførelse af politikker og deres beslutningsproces, uanset hvilke kommunikationskanaler eller -midler der benyttes, f.eks. outsourcing, medier, kontrakter med professionelle mellemled, tænketanke, platforme, fora, kampagner eller græsrodsinitiativer.

I denne aftale forstås ved "direkte indflydelse" en direkte kontakt til eller kommunikation med EU-institutionerne eller andre handlinger, der følger op på sådanne aktiviteter, og ved "indirekte indflydelse" forstås anvendelsen af indflydelsesfremmende mellemled såsom medier, offentlig mening, konferencer eller sociale arrangementer målrettet mod EU-institutionerne.

Disse aktiviteter omfatter navnlig at:

–  kontakte medlemmer og disses assistenter, tjenestemænd eller øvrige ansatte i EU-institutionerne

–  udarbejde, udsende og viderebringe breve, oplysningsmateriale eller diskussionsoplæg og høringssvar

–  organisere begivenheder, møder eller pr-aktiviteter, konferencer eller sociale arrangementer, hvortil der er sendt indbydelser til medlemmer og disses assistenter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte i EU-institutionerne. og

–  give frivillige bidrag og at deltage i formelle konsultationer eller høringer om planlagte lovgivningsmæssige eller andre EU-retsakter og andre åbne høringer.

8.  Alle organisationer og selvstændige, uanset deres retlige status, hvis aktiviteter er omfattet af registret, uanset om disse aktiviteter er igangværende eller under udarbejdelse, forventes at lade sig registrere.

Enhver aktivitet, der er omfattet af registret, og som udøves i medfør af kontrakt via et mellemled, der yder juridisk og anden faglig rådgivning, medfører registreringsberettigelse for både mellemleddet og klienten. Disse mellemled skal erklære samtlige klienter, der er omfattet af sådanne kontrakter, såvel som deres indtægt per klient for repræsentationsaktiviteter, jf. bilag 2, punkt II.C.2.B. Dette krav fritager ikke klienter fra at registrere og i deres egne skøn over omkostninger at inkludere udgifterne til aktiviteter, der varetages i underentreprise af et mellemled.

Aktiviteter, der ikke er omfattet

9.  En organisation er kun berettiget til at lade sig registrere, hvis den udøver aktiviteter, der er omfattet af registret, og som har medført direkte eller indirekte kommunikation med EU-institutioner. En organisation, der anses for uberettiget, kan slettes af registret.

10.  Aktiviteter, der vedrører juridisk og anden professionel rådgivning, er ikke omfattet af registret i det omfang, at

–  de består i rådgivende arbejde og kontakter med offentlige myndigheder for at informere klienter bedre om en generel retstilstand, om klienters særlige retsstilling eller rådgivning om, hvorvidt et bestemt retligt eller administrativt skridt er hensigtsmæssigt eller tilladt efter gældende ret og forskriftsmæssige forhold

–  de består i rådgivning af klienter med henblik på at hjælpe dem med at sikre, at deres aktiviteter overholder gældende ret

–  de består i analyser og undersøgelser udarbejdet for klienter vedrørende de mulige konsekvenser af lovgivningsmæssige eller regulatoriske ændringer med hensyn til deres retsstilling eller aktivitetsområde

–  de består i repræsentation i forbindelse med en forligs- eller mæglingsprocedure, der har til formål at forhindre, at en tvist bliver indbragt for domstolene eller en administrativ instans, eller

–  de vedrører udøvelse af en klients grundlæggende ret til en retfærdig rettergang, herunder kontradiktionsretten i administrative sager, som føres af advokater eller andre fagfolk, der er involveret heri.

Hvis en virksomhed og dens rådgivere er involveret som part i en specifik retssag eller administrativ sag eller procedure, er alle aktiviteter, der har direkte forbindelse hermed, og ikke som sådan tager sigte på at ændre gældende ret, ikke omfattet af registret. Dette afsnit gælder for alle erhvervssektorer i Den Europæiske Union.

Følgende aktiviteter, der vedrører juridisk og anden professionel rådgivning, er dog omfattet af registret, hvis de er beregnet til at influere på EU-institutionerne, deres medlemmer og disses assistenter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte:

–  ydelse af støtte, via repræsentation eller mægling, og promotionsmateriale, herunder argumentation og udarbejdelse af udkast, og

–  ydelse af taktisk og strategisk rådgivning, herunder at rejse spørgsmål om emner, hvis rækkevidde og kommunikationstid er beregnet til at influere EU-institutionerne, deres medlemmer og disses assistenter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte.

11.  Aktiviteter, som udøves af arbejdsmarkedets parter i den sociale dialog (fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, osv.), er ikke omfattet af registret, når disse parter handler inden for rammerne af den rolle, som de er tildelt ifølge traktaterne. Dette gælder tilsvarende for alle organer, der ifølge traktaterne specifikt er tildelt en institutionel rolle.

12.  Aktiviteter, som er et svar på en direkte og individuel henvendelse fra en EU-institution eller medlemmer af Europa-Parlamentet, f.eks. ad hoc-anmodninger eller løbende anmodninger om faktuelle oplysninger, data eller faglig viden, er ikke omfattet af registret.

Særlige bestemmelser

13.  Registret finder ikke anvendelse på kirker og trossamfund. Repræsentationskontorer eller retlige organer, kontorer og netværk, der er oprettet med henblik på at repræsentere kirker og trossamfund i deres kontakter med EU-institutionerne, og sammenslutninger heraf, forventes dog at lade sig registrere.

14.  Registret finder ikke anvendelse på politiske partier. Enhver organisation, som disse opretter eller støtter, og hvis aktiviteter er omfattet af registret, forventes dog at lade sig registrere.

15.  Registret finder ikke anvendelse på medlemsstaternes statslige tjenester, tredjelandes regeringer, internationale mellemstatslige organisationer og deres diplomatiske missioner.

16.  Regionale offentlige myndigheder og deres repræsentationskontorer forventes ikke at lade sig registrere, men kan efter eget ønske lade sig registrere. Enhver forening eller ethvert netværk, der er oprettet med henblik på at repræsentere regioner kollektivt, forventes at lade sig registrere.

17.  Alle andre offentlige myndigheder på subnationalt niveau end de, der er omhandlet i stk. 16, såsom lokale og kommunale myndigheder eller bystyrer eller deres repræsentationskontorer, foreninger eller netværk, forventes at lade sig registrere.

18.  Netværk, platforme eller andre former for kollektive aktiviteter, som ikke har retlig status eller er en juridisk person, men som de facto øver organiseret indflydelse, og hvis aktiviteter er omfattet af registret, forventes at lade sig registrere. Medlemmer af sådanne former for kollektive aktiviteter skal udpege en repræsentant, der skal fungere som deres kontaktperson med ansvar for forbindelserne til det fælles åbenhedsregistersekretariat (i det følgende benævnt "registersekretariatet").

19.  I forbindelse med vurdering af registreringsberettigelsen tages der hensyn til alle aktiviteter rettet (direkte eller indirekte) mod EU's institutioner, agenturer og organer og disses medlemmer og assistenter, tjenestemænd og øvrige ansatte. Sådanne aktiviteter omfatter ikke aktiviteter rettet mod medlemsstaterne og især ikke aktiviteter rettet mod medlemsstaternes faste repræsentationer ved Den Europæiske Union.

20.  Europæiske netværk, forbund, sammenslutninger eller platforme opfordres til at udarbejde fælles, gennemsigtige retningslinjer for deres medlemmer, der nævner de aktiviteter, der er omfattet af registret. De forventes at offentliggøre disse retningslinjer.

IV.  Regler for registrerede

p0000001.png

21.  Registrering indebærer, at de pågældende organisationer og enkeltpersoner:

—  accepterer, at de oplysninger, de afgiver med henblik på optagelse i registret, bliver offentligt tilgængelige

—  accepterer at handle i overensstemmelse med adfærdskodeksen, der er fastlagt i bilag 3, og at fremlægge eventuelle faglige adfærdskodekser, de måtte være bundet af(4)

—  garanterer, at de afgivne oplysninger med henblik på optagelse i registret er korrekte, og indvilliger i at samarbejde i forbindelse med administrative anmodninger om supplerende oplysninger og ajourføringer

—  accepterer, at underretninger eller klager, der vedrører dem, vil blive behandlet på grundlag af bestemmelserne i den adfærdskodeks, der er fastsat i bilag 3

—  accepterer at rette sig efter de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen, der er fastlagt i bilag 3, og anerkender, at foranstaltningerne i bilag 4 kan blive anvendt over for dem, hvis de ikke overholder adfærdskodeksen

—  tager til efterretning, at parterne efter anmodning og i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001(5) kan blive nødsaget til at fremlægge korrespondance og andre dokumenter vedrørende registreredes aktiviteter.

V.  Gennemførelse

22.  Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens generalsekretærer har ansvaret for at føre tilsyn med systemet og for alle vigtige driftsmæssige aspekter, og træffer efter fælles overenskomst de nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne aftale.

23.  Systemet drives i fællesskab, men parterne kan frit og uafhængigt anvende registret til deres egne, specifikke formål.

24.  Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens tjenestegrene driver med henblik på at gennemføre systemet en fælles driftsstruktur, registersekretariatet. Registersekretariatet består af en gruppe tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen efter en aftale indgået mellem de kompetente tjenestegrene. Registersekretariatets arbejde koordineres af en kontorchef i Europa-Kommissionens Generalsekretariat. Registersekretariatet vil bl.a. have til opgave at udarbejde gennemførelsesretningslinjer inden for rammerne af denne aftale, at gøre det lettere for de registrerede at foretage en konsekvent fortolkning af reglerne, og føre tilsyn med kvaliteten af registrets indhold. Registersekretariatet skal bruge de til rådighed stående administrative ressourcer til at foretage kvalitetskontrol af registrets indhold, i den forståelse at det i sidste ende dog er de registrerede selv, der er ansvarlige for de oplysninger, de har indgivet.

25.  Parterne sørger for passende undervisning og intern kommunikation med henblik på at øge bevidstheden om registret og underretnings- og klageprocedurerne hos deres medlemmer og personale.

26.  Parterne træffer passende foranstaltninger eksternt for at øge bevidstheden om registret og fremme brugen heraf.

27.  En række grundlæggende statistiske oplysninger fra databasen offentliggøres regelmæssigt på webstedet for åbenhedsregistret på europa.eu og gøres tilgængelige ved hjælp af en brugervenlig søgemaskine. Databasens offentlige indhold skal være tilgængeligt i elektroniske, maskinlæsbare formater.

28.  Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens generalsekretærer forelægger den relevante næstformand for Europa-Parlamentet og den relevante næstformand for Europa-Kommissionen en årsrapport om, hvordan registret fungerer. Årsrapporten indeholder faktuelle oplysninger om registret, dets indhold og udvikling og skal offentliggøres årligt omhandlende det forløbne kalenderår.

VI.  Foranstaltninger gældende for registrerede, der opfylder betingelserne

29.  Adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger vil kun blive udstedt til enkeltpersoner, der repræsenterer eller arbejder for organisationer, som falder inden for registrets anvendelsesområde, hvis de pågældende organisationer eller enkeltpersoner har ladet sig registrere. Registrering giver dog ikke automatisk ret til et adgangskort. Udstedelsen af og kontrollen med permanente adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger er stadig Europa-Parlamentets ansvar og følger dets interne procedurer.

p0000002.png

30.  Parterne skal opstille incitamenter inden for rammerne af deres administrative myndighed med henblik på at tilskynde til registrering inden for de rammer, der oprettes med denne aftale.

De incitamenter, som Europa-Parlamentet opstiller til registrerede, kan omfatte:

—  yderligere lettelse af adgang til Europa-Parlamentets bygninger, dets medlemmer og disses assistenter, dets tjenestemænd og øvrige ansatte

—  tilladelse til at organisere eller være medarrangør af arrangementer i Europa-Parlamentets lokaler

—  lettere fremsendelse af oplysninger, herunder specifikke mailservice-lister

—  deltagelse som talere i udvalgsmøder

—  formel støtte fra Europa-Parlamentet.

De incitamenter, som Europa-Kommissionen opstiller til registrerede, kan omfatte:

—  foranstaltninger vedrørende overføring af oplysninger til de registrerede ved iværksættelse af offentlig høring

—  foranstaltninger med hensyn til ekspertgrupper og andre rådgivende organer

—  specifikke mailservice-lister

—  formel støtte fra Europa-Kommissionen.

Parterne underretter de registrerede om de specifikke incitamenter, der står til rådighed for disse.

VII.  Foranstaltninger i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen

31.  Enhver kan via standardkontaktformularen på registrets websted indgive en underretning eller en klage om mulig tilsidesættelse af den i bilag 3 omhandlede adfærdskodeks. Underretninger og klager skal behandles efter de i bilag 4 fastlagte procedurer.

32.  En underretningsmekanisme er et redskab til at supplere den kvalitetskontrol, der foretages af registersekretariatet, jf. stk. 24. Alle kan indgive en underretning vedrørende faktuelle fejl i de oplysninger, de registrerede har opgivet. Der kan også indgives en underretning med hensyn til uberettigede registreringer.

33.  Enhver kan indgive en formel klage, hvis der er mistanke om, at en registreret tilsidesætter adfærdskodeksen, hvad angår andre forhold end faktuelle fejl. Klager skal dokumenteres ved håndgribelige kendsgerninger vedrørende den formodede tilsidesættelse af adfærdskodeksen.

Registersekretariatet undersøger den formodede tilsidesættelse under behørig overholdelse af principperne om proportionalitet og god forvaltningsskik. De registreredes eller deres repræsentanters forsætlige tilsidesættelse af adfærdskodeksen skal føre til anvendelse af de foranstaltninger, der er fastlagt i bilag 4.

34.  Hvis registersekretariatet under de procedurer, der omhandles i stk. 31-33, konstaterer gentagne tilfælde af manglende samarbejdsvilje eller utilbørlig adfærd eller alvorlig tilsidesættelse af adfærdskodeksen, skal den pågældende registrerede slettes fra registret i en fastsat periode på et til to år, og denne foranstaltning skal fremgå af registret, jf. bilag 4.

VIII.  Andre institutioners og organers deltagelse

35.  Det Europæiske Råd og Rådet opfordres til at tilslutte sig registret. Andre EU-institutioner, -organer og -agenturer opfordres til selv at benytte de rammer, der oprettes med denne aftale, som et referenceinstrument for deres eget samarbejde med organisationer og selvstændige, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker.

IX.  Afsluttende bestemmelser

36.  Nærværende aftale erstatter Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens aftale af 23. juni 2011, der ophører med at have virkning fra den dato, hvor nærværende aftale finder anvendelse.

37.  Registret tages op til revision i 2017.

38.  Denne aftale træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende . Den finder anvendelse fra ....(6) eller fra 1. januar 2015, hvad der end er den tidligste dato.

Aktører, der allerede er registreret på den dato, hvor denne aftale finder anvendelse, skal ændre deres registrering, så den overholder de nye krav, inden for en periode på tre måneder efter denne dato.

Udfærdiget i ...,

På Europa-Parlamentets vegne På Europa-Kommissionens vegne

Formand Formand

(1) EUT L 191 af 22.7.2011, s. 29.
(2) EUT C 271 E af 12.11.2009, s. 48.
(3) EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 176.
(4) Den faglige adfærdskodeks, som den registrerede er bundet af, kan omfatte forpligtelser, der er strengere end kravene i adfærdskodeksen i bilag 3.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
(6) EUT: Indsæt venligst datoen: 3 måneder efter datoen for denne aftales ikrafttræden.


Bilag 1

"Åbenhedsregister"

for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker

Kategorier

Særlige kendetegn/bemærkninger

I - Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter

Under-kategori

Konsulentfirmaer

Firmaer, der på vegne af klienter udfører aktiviteter inden for fortalervirksomhed, lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder.

Under-kategori

Advokatfirmaer

Advokatfirmaer, der på vegne af klienter udfører aktiviteter inden for fortalervirksomhed, lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder.

Under-kategori

Selvstændige konsulenter

Selvstændige konsulenter eller advokater, der på vegne af klienter udfører aktiviteter inden for fortalervirksomhed, lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder. Denne underkategori er for registrering af enkeltmandsenheder

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Under-kategori

Virksomheder og koncerner

Virksomheder eller koncerner af virksomheder (med eller uden retlig status), der på egne vegne udfører aktiviteter inden for fortalervirksomhed, lobbyvirksomhed, promovering, offentlige anliggender og forbindelser til offentlige myndigheder.

Under-kategori

Handels- og brancheforeninger

Organisationer (hvad enten de er profitsøgende eller nonprofit), som repræsenterer profitsøgende selskaber eller blandede grupper og platforme.

Under-kategori

Fagforeninger og faglige organisationer

Interesserepræsentation for arbejdstagere, ansatte, fagforeninger eller faglige organisationer

Under-kategori

Andre organisationer omfatter:

—  arrangører (profitsøgende eller nonprofit)

—  interessetilknyttede medier eller forskningstilknyttede aktører med forbindelse til private, profitsøgende interesser

—  ad hoc-sammenslutninger og midlertidige konstellationer (med profitsøgende medlemskab)

III - Ikke-statslige organisationer

Under-kategori

Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og ad hoc-sammenslutninger og midlertidige sammenslutninger og andre lignende organisationer

Almennyttige organisationer (med eller uden retlig status), der er uafhængige af offentlige myndigheder og kommercielle organisationer. Omfatter stiftelser, velgørende organisationer osv.

Enhver sådan enhed, hvis medlemskab omfatter profitsøgende elementer, skal registreres under afsnit II.

IV - Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner

Under-kategori

Tænketanke og forskningsinstitutioner

Specialiserede tænketanke og forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med EU’s aktiviteter og politikker

Under-kategori

Akademiske institutioner

Institutioner, hvis hovedformål er uddannelse, men som beskæftiger sig med EU’s aktiviteter og politikker.

V - Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund

Under-kategori

Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund.

Juridiske enheder, kontorer, netværk eller foreninger oprettet med henblik på repræsentation.

VI - Organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer etc.

Under-kategori

Regionale strukturer

Regionerne selv og deres repræsentationskontorer forventes ikke at lade sig registrere, men kan efter eget ønske lade sig registrere. Foreninger eller netværk oprettet med henblik på at repræsentere regioner kollektivt forventes at lade sig registrere.

Under-kategori

Andre offentlige myndigheder på subnationalt niveau

Alle andre myndigheder på subnationalt niveau såsom bystyrer og lokale og kommunale myndigheder eller deres repræsentationskontorer / nationale foreninger eller netværk forventes at lade sig registrere.

Under-kategori

Tværnationale foreninger og netværk af offentlige regionale eller myndigheder på subnationalt niveau

Under-kategori

Andre offentlige eller blandede organer oprettet ved lov med almennyttigt formål

Omfatter andre organisationer med offentlig eller blandet (offentlig/privat) status


Bilag 2

Oplysninger, som de registrerede skal indgive

I.  GENERELLE OG GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

a)  organisationens navn(e), hovedkontorets adresse og, hvis relevant, kontoradresse i Bruxelles, Luxembourg eller Strasbourg, telefonnummer, e-mail-adresse, websted

b)  det fulde navn på den person, der er juridisk ansvarlig for organisationen, og navnet på organisationens direktør eller ledende partner eller, hvis det er relevant, vigtigste kontaktperson med hensyn til aktiviteter omfattet af registret (dvs. chefen for EU-anliggender); navnene på de personer, til hvem der er udstedt adgangstilladelse til Europa-Parlamentets bygninger(1)

c)  antallet af personer (medlemmer, ansatte osv.), der er beskæftiget med aktiviteter, der er omfattet af registret, og af personer, der får et adgangskort til Europa-Parlaments bygninger, og den tid, hver af disse personer bruger på sådanne aktiviteter i henhold til følgende procentdel af en fuldtidsbeskæftigelse: 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %

d)  mål/opgave - interesseområde - aktiviteter - lande, hvori der udføres aktiviteter - tilhørsforhold til netværk - generelle oplysninger, der falder inden for registrets anvendelsesområde

e)  medlemskab og, hvis det er relevant, antal medlemmer (enkeltpersoner eller organisationer).

II.  SPECIFIKKE OPLYSNINGER

A.  AKTIVITETER, DER ER OMFATTET AF REGISTRET

Der skal oplyses konkrete detaljer om de vigtigste lovgivningsmæssige forslag eller politikker, som den registreredes aktiviteter er målrettet mod og som er omfattet af registret. Der kan henvises til andre specifikke aktiviteter såsom arrangementer eller publikationer.

B.  FORBINDELSER MED EU-INSTITUTIONER

a)  Medlemskab af grupper på højt plan, rådgivende udvalg, ekspertgrupper, andre EU-støttede sammenslutninger og platforme etc.

b)  Medlemskab af eller deltagelse i Europa-Parlamentets tværpolitiske grupper eller branchefora etc.

C.  FINANSIELLE OPLYSNINGER KNYTTET TIL AKTIVITETER, DER ER OMFATTET AF REGISTERET

1.  Alle registrerede skal oplyse:

a)  Et overslag over de årlige udgifter til de aktiviteter, der er omfattet af registret. De finansielle oplysninger skal dække et fuldt forretningsår og angå det senest afsluttede regnskabsår på datoen for registreringen eller for den årlige ajourføring af registreringsoplysningerne

b)  Størrelsen af og kilden til finansiering modtaget fra EU-institutionerne i det senest afsluttede regnskabsår på datoen for registreringen eller for den årlige ajourføring af registreringsoplysningerne. Disse oplysninger skal svare til de oplysninger, der fremgår af Det Europæiske Finansielle Gennemsigtighedssystem(2) .

2.  Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter (kategori I i bilag I) skal yderligere oplyse:

a)  Den omsætning, der kan tilskrives aktiviteter, der er omfattet af registret, efter følgende skala

Årlig omsætning for repræsentationsaktiviteter i EUR

0 – 99 999

100 000– 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

b)  En fortegnelse over samtlige klienter, på hvis vegne de registreringsomfattede aktiviteter udføres. Indtægter fra klienter for repræsentationsaktiviteter skal anføres efter følgende skala:

Intervaller for repræsentationsaktiviteter per klient, årligt og i EUR

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c)  Klienter forventes også at lade sig registrere. Konsulentfirmaers, advokatfirmaers og selvstændige konsulenters erklæring om økonomiske interesser for deres klienter (liste og skala) fritager ikke klienterne fra selv at medtage disse aktiviteter i underentreprise i deres egen erklæring, således at deres erklærede finansielle bidrag ikke undervurderes.

3.  Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger (kategori II i bilag 1) skal yderligere oplyse:

Den omsætning, der kan tilskrives aktiviteter, der er omfattet af registret, herunder beløb på mindre end 10.000 EUR

4.  Ikke-statslige organisationer, tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner - organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund - organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer etc. (kategori III-VI i bilag I) skal yderligere oplyse:

a)  organisationens samlede budget

b)  en oversigt over de væsentligste beløb og finansieringskilder.

(1) De registrerede kan anmode om adgangstilladelse til Europa-Parlamentets bygninger ved afslutningen af registreringsproceduren. Navnene på de personer, der får adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger, skal opføres i registret. Registrering giver ikke automatisk ret til et adgangskort.
(2) http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm


Bilag 3

Adfærdskodeks

Parterne til denne aftale er af den opfattelse, at alle interesserepræsentanter, der interagerer med dem, hvad enten aktiviteten er enkeltstående eller forekommer hyppigere, og hvad enten de er registreret eller ej, bør optræde i overensstemmelse med forskrifterne i denne adfærdskodeks.

I deres forbindelser med EU-institutionerne og disses medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte skal interesserepræsentanterne:

a)  altid opgive deres navn og i givet fald registreringsnummer, hvilket eller hvilke organer de arbejder for eller repræsenterer, hvilke interesser eller mål de promoverer, og i givet fald hvilke klienter eller medlemmer, de repræsenterer

b)  ikke på uhæderlig vis eller ved hjælp af upassende pression eller utilbørlig optræden forsøge at indhente oplysninger eller indvirke på beslutninger

c)  ikke påberåbe sig et formelt tilknytningsforhold til Den Europæiske Union eller en EU-institution over for tredjemand eller give falske oplysninger om registreringen på en sådan måde, at tredjeparter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte i Den Europæiske Union vildledes, eller anvende EU-institutionernes logoer uden udtrykkelig tilladelse

d)  sikre, at de oplysninger, de giver ved registreringen og senere inden for rammerne af deres aktiviteter, der er omfattet af registret, er fuldstændige, opdaterede og ikke misvisende; acceptere, at de afgivne oplysninger underkastes tilsyn og indvillige i at samarbejde i forbindelse med administrative anmodninger om supplerende oplysninger og ajourføringer

e)  ikke sælge kopier af dokumenter indhentet fra en EU-institution til tredjemand

f)  generelt overholde og undgå enhver hindring af gennemførelsen og anvendelsen af samtlige regler, kodekser og praksis for god forvaltningsskik, som er opstillet af EU-institutionerne

g)  ikke forlede medlemmer af Den Europæiske Unions institutioner, tjenestemænd eller øvrige ansatte i Den Europæiske Union eller medlemmers assistenter eller praktikanter til at bryde regler og adfærdsnormer, som gælder for dem

h)  ved ansættelse af tidligere tjenestemænd eller øvrige ansatte i Den Europæiske Union eller tidligere assistenter eller praktikanter for EU-institutionernes medlemmer respektere disses forpligtelse til at rette sig efter regler og krav om fortrolighed, som er gældende for dem

i)  indhente forudgående samtykke fra det/de berørte medlem/medlemmer af Europa-Parlamentet vedrørende ethvert kontraktuelt forhold med eller ansættelse af enhver person tilhørende et medlems udpegede medarbejdere

j)  overholde alle bestemmelser om Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens tidligere medlemmers rettigheder og ansvar

k)  underrette dem, de repræsenterer, om deres forpligtelser over for EU-institutionerne.

Enkeltpersoner, som har ladet sig registrere ved Europa-Parlamentet med henblik på at få udstedt et personligt adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger, som ikke kan overdrages, skal:

l)  sikre, at de til enhver tid at bære adgangskortet synligt under ophold i Europa-Parlamentets bygninger

m)  nøje overholde de gældende bestemmelser i Europa-Parlamentets forretningsorden

n)  acceptere, at enhver afgørelse vedrørende en anmodning om adgang til Europa-Parlamentets bygninger udelukkende tilfalder Parlamentet, og at registrering ikke automatisk giver ret til et adgangskort.


Bilag 4

Procedurer for underretninger og for undersøgelse og behandling af klager

I.  UNDERRETNING

Enhver kan ved at udfylde standardkontaktformularen på registrets websted indgive en underretning til registersekretariatet, hvad angår oplysninger i registret og ugyldige registreringer.

Underretninger om oplysninger, der er indført i registret, behandles som påståede tilsidesættelser af litra d), i den i bilag 3 fastlagte adfærdskodeks(1) . Den berørte registrerede vil blive anmodet om at ajourføre oplysningerne eller redegøre over for registersekretariatet, hvorfor oplysningerne ikke behøves ajourført. Hvis den berørte registrerede ikke samarbejder, kan foranstaltningerne, der er beskrevet i skemaet over foranstaltninger nedenfor (linje 2 - 4), anvendes.

II.  KLAGER

Fase 1: Indgivelse af klage

1.  Enhver kan indgive klage til registersekretariatet via standardformularen på registrets websted. Formularen skal indeholde følgende oplysninger:

a)  den registrerede, der klages over

b)  klagerens navn og kontaktoplysninger

c)  nærmere oplysninger om den påståede tilsidesættelse af adfærdskodeksen, herunder eventuelle bilag og andet materiale til dokumentation til støtte for klagen, angivelse af eventuel skade, som klageren har lidt, og grundene til mistanken om forsætlig tilsidesættelse af adfærdskodeksen.

Anonyme klager behandles ikke.

2.  Klagen skal angive de bestemmelser i adfærdskodeksen, som ifølge klageren ikke er efterlevet. Enhver klage, hvor registersekretariatet med det samme klart vurderer, at tilsidesættelsen er utilsigtet, kan omklassificeres af registersekretariatet som en "underretning".

3.  Adfærdskodeksen finder udelukkende anvendelse på forbindelser mellem interesserepræsentanter og EU-institutionerne, og må ikke påkaldes til regulering af forhold mellem tredjeparter eller mellem registrerede.

Fase 2: Opfyldelse af betingelserne for behandling

4.  Ved modtagelse af klagen skal registersekretariatet:

a)  bekræfte modtagelsen af klagen over for klageren inden for fem arbejdsdage

b)  afgøre, hvorvidt klagen er omfattet af registret, jf. adfærdskodeksen i bilag 3 og fase 1 ovenfor

c)  kontrollere, at der er fremlagt tilstrækkelig dokumentation til støtte for klagen, enten i form af dokumenter, andet skriftligt materiale eller personlige erklæringer. I princippet skal al væsentlig dokumentation udgå fra den berørte registrerede, fra et dokument udstedt af en tredjepart eller fra offentligt tilgængelige kilder. Rene udlægninger fra klageren anses ikke for dokumentation

d)  på grundlag af analyserne omhandlet i litra b) og c) træffe afgørelse om opfyldelse af betingelserne for behandling.

5.  Afgøres det, at klagen ikke kan behandles, underretter registersekretariatet klageren skriftligt herom med angivelse af begrundelsen for afgørelsen.

6.   Afgøres det, at klagen kan behandles, underretter registersekretariatet både klageren og den berørte registrerede herom og om den procedure, der iværksættes, som omhandlet herunder.

Fase 3: Behandling af berettiget klage – undersøgelse og foreløbige foranstaltninger

7.  Registersekretariatet underretter den berørte registrerede, om klagens indhold og om de bestemmelser, der angiveligt ikke er efterlevet, og den registrerede opfordres samtidig til at fremlægge sin holdning til klagen inden for 20 arbejdsdage. Den berørte registrerede kan til underbygning af holdningen og inden for samme frist fremlægge et memorandum udarbejdet af en repræsentativ fagorganisation, især for lovregulerede erhverv eller organisationer, der er underlagt et fagligt adfærdskodeks.

8.  Manglende overholdelse af svarfristen fastsat i stk. 7 medfører en midlertidig suspension af den berørte registrerede fra registret indtil samarbejdet genoptages.

9.  Alle oplysninger, der indsamles i forbindelse med undersøgelsen, undersøges af registersekretariatet, der kan vælge at indkalde den berørte registrerede eller klageren eller begge til høring.

10.  Hvis undersøgelsen af den forelagte dokumentation viser, at klagen er ubegrundet, underretter registersekretariatet både den berørte registrerede og klageren om denne afgørelse med angivelse af begrundelsen herfor.

11.  Hvis klagen anses for berettiget suspenderes den registrerede midlertidigt fra registret i den tid, det tager at løse problemet (se fase 4 nedenfor) og kan gøres til genstand for yderligere foranstaltninger, herunder slettelse fra registret eller inddragelse af en eventuel adgangstilladelse til Europa-Parlamentets bygninger, jf. Europa-Parlamentets interne procedurer (se fase 5 og linje 2–4 i skemaet over foranstaltninger nedenfor), især i tilfælde af manglende samarbejde.

Fase 4: Behandling af berettiget klage – løsning

12.  Hvis klagen anses for berettiget og de problematiske punkter indkredses, tager registersekretariatet alle nødvendige skridt i samarbejde med den berørte registrerede med henblik på at behandle og løse problemerne.

13.  Hvis den berørte registrerede samarbejder, afsætter registersekretariatet efter vurdering i den enkelte sag et tilstrækkeligt tidsrum til at opnå en løsning.

14.  Hvis der nås frem til en mulig løsning på problemet, og den berørte registrerede samarbejder om at iværksætte denne løsning, genaktiveres registreringen for denne registrerede, og klagesagen afsluttes. Registersekretariatet underretter både den berørte registrerede og klageren om denne afgørelse med angivelse af begrundelsen herfor.

15.  Hvis der nås frem til en mulig løsning på problemet, og den berørte registrerede ikke samarbejder om at iværksætte denne løsning, slettes registreringen for denne registreredes vedkommende (se linje 2 og 3 i skemaet over foranstaltninger nedenfor). Registersekretariatet underretter både den berørte registrerede og klageren om denne afgørelse med angivelse af begrundelsen herfor.

16.  Hvis en mulig løsning på problemet forudsætter en beslutning fra en tredjepart, herunder en myndighed i en medlemsstat, suspenderes registersekretariatets endelige afgørelse, indtil den pågældende beslutning er truffet.

17.  Hvis den registrerede ikke samarbejder, inden der er gået 40 arbejdsdage fra underretningen om klagen, jf. stk. 7, anvendes foranstaltninger i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen (jf. stk. 19 - 22 i fase 5 og linje 2 - 4 i skemaet over foranstaltninger nedenfor).

Fase 5: Behandling af en berettiget klage – foranstaltninger at træffe i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen

18.  Hvis den berørte registrerede foretager øjeblikkelige berigtigelser, modtager både klageren og den berørte registrerede en notits fra registersekretariatet med anerkendelse af denne omstændighed og med angivelse af berigtigelsens indhold (se linje 1 i skemaet over foranstaltninger nedenfor).

19.  Hvis den berørte ikke reagerer inden fristen på 40 arbejdsdage, jf. stk. 17, slettes den berørte fra registret (jf. linje 2 i skemaet over foranstaltninger nedenfor), og taber de incitamenter, der er knyttet til registrering.

20.  Hvis der konstateres utilbørlig adfærd, slettes den berørte registrerede fra registret (se linje 3 i skemaet over foranstaltninger nedenfor), og taber de incitamenter, der er knyttet til registrering.

21.  I sager omhandlet i stk. 19 og 20, kan den berørte registrerede lade sig genregistrere, hvis der er rettet op på grundene til slettelsen.

22.  Hvis enten manglende samarbejde eller utilbørlig adfærd anses for at være af gentagende og forsætlig art, eller der er konstateret alvorlig tilsidesættelse (se linje 4 i skemaet over foranstaltninger nedenfor), træffer registersekretariatet afgørelse om at udelukke genindskrivning i registret i en periode på enten et eller to år, (afhængig af sagens alvor).

23.  Alle foranstaltninger truffet i henhold til stk. 18-22 eller linje 1-4 i skemaet over foranstaltninger nedenfor meddeles af registersekretariatet til den berørte registrerede og klageren.

24.  I tilfælde, hvor en foranstaltning truffet af registersekretariatet indebærer længerevarende udelukkelse fra registret (se linje 4 i skemaet over foranstaltninger nedenfor), kan den berørte registrerede – inden for 20 arbejdsdage efter meddelelsen om foranstaltningen – fremsætte en begrundet anmodning om fornyet overvejelse om denne foranstaltning til Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens generalsekretærer.

25.  Efter udløbet af fristen på 20 dage eller efter at generalsekretærerne har truffet en endelig afgørelse, underrettes den relevante næstformand for Europa-Parlamentet og den relevante næstformand for Europa-Kommissionen, og en anmærkning om foranstaltningen offentliggøres i registret.

26.  Hvis en afgørelse om forbud mod genopførelse i registret i en bestemt periode medfører inddragelse af muligheden for at ansøge om adgangstilladelse til Europa-Parlamentets bygninger til interesserepræsentative formål, forelægger Parlamentets generalsekretær Kvæstorkollegiet et forslag herom, hvor det opfordres til at autorisere inddragelse af den relevante adgangstilladelse, som er udstedt til den ellerde berørte enkeltpersoner, i det relevante tidsrum.

27.  Registersekretariatet tager i forbindelse med sine afgørelser om foranstaltninger i henhold til dette bilag behørigt hensyn til principperne om proportionalitet og god forvaltningsskik. Registersekretariatets arbejde koordineres af en kontorchef i Kommissionens Generalsekretariat og under beføjelsen tillagt generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, som holdes behørigt underrettet.

Skema over mulige foranstaltninger i tilfælde af tilsidesættelse af adfærdskodeksen

Type af tilsidesættelse (nummer henviser til stykkerne ovenfor)

Foranstaltning

Offentliggørelse af anmærkning om foranstaltningen i registret

Formel afgørelse om at inddrage adgangstilladelsen til Europa-Parlamentets bygninger

1

Tilsidesættelse, afhjulpet øjeblikkeligt (18)

Skriftlig meddelelse med anerkendelse af omstændigheder og berigtigelse heraf

Nej

Nej

2

Manglende samarbejde med registersekretariatet (19 og 21)

Slettelse fra registret, inddragelse af adgangstilladelsen til Europa-Parlamentets bygninger og tab af andre incitamenter

Nej

Nej

3

Utilbørlig adfærd (20 og 21)

Slettelse fra registret, inddragelse af adgangstilladelsen til Europa-Parlamentets bygninger og tab af andre incitamenter

Nej

Nej

4

Gentagen og forsætlig mangel på samarbejde eller gentagen utilbørlig adfærd (22) og/eller alvorlig tilsidesættelse

a)  Slettelse fra registret i et år og formel inddragelse af adgangstilladelse til Europa-Parlamentet (som akkrediteret repræsentant for interessegruppe)

b)  Slettelse fra registret i to år og formel inddragelse af adgangstilladelse til Europa-Parlamentet (som akkrediteret repræsentant for interessegruppe)

Ja, ved afgørelse truffet af general-sekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Ja, efter afgørelse fra Kvæstorkollegiet

(1) Ifølge litra d) skal registrerede i deres forbindelser med EU-institutionerne og disses medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte "sikre, at de oplysninger, de giver ved registreringen og senere inden for rammerne af deres aktiviteter, der er omfattet af registret, er fuldstændige, opdaterede og ikke misvisende" og "acceptere, at de afgivne oplysninger underkastes tilsyn og indvillige i at samarbejde med administrative anmodninger om supplerende oplysninger og ajourføringer".

Seneste opdatering: 5. september 2018Juridisk meddelelse