Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2010(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0258/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0258/2014

Συζήτηση :

PV 14/04/2014 - 20
CRE 14/04/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2014 - 8.36
CRE 15/04/2014 - 8.36

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0376

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 522kWORD 206k
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διοργανική συμφωνία σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014
Απόφαση
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας για το Μητρώο Διαφάνειας (2014/2010(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Προεδρείου του της 13ης Ιανουαρίου 2014, κατά την οποία το τελευταίο ενέκρινε τις συστάσεις που είχαν εγκριθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2013 από τη Διοργανική Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επίπεδου για την αναθεώρηση του Μητρώου Διαφάνειας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ (αποκαλούμενη εφεξής «η τροποποιημένη συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας(1) ,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 23ης Ιουνίου 2011 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός μητρώου διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ (αποκαλούμενη εφεξής «η συμφωνία της 23ης Ιουνίου 2011»)(2) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 127 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0258/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 ΣΕΕ: «Τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια του διαλόγου αυτού, απαιτείται να λειτουργεί σωστά το κοινό μητρώο των οργανώσεων και των ατόμων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τις διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα(3) έθεσε τις αρχές βάσει των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη σε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή για το θέμα του κοινού μητρώου διαφάνειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη προαναφερόμενη απόφαση της 11ης Μαΐου 2011 επικυρώθηκαν οι κανόνες και το πλαίσιο του Μητρώου Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρρύθμιστη και αδιαφανής εκπροσώπηση συμφερόντων συνιστά σημαντική απειλή για τη διαμόρφωση πολιτικής και το δημόσιο συμφέρον·

1.  εκφράζει τη λύπη του διότι η πρόταση τροποποίησης της συμφωνίας της 23ης Ιουνίου 2011 δεν θα οδηγήσει στη θέσπιση ενός υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας· επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του για υποχρεωτική καταγραφή όσον αφορά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως ορίζεται ήδη στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 και στην προαναφερθείσα απόφασή του της 11ης Μαΐου 2011·

2.  θεωρεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της συμφωνίας της 23ης Ιουνίου 2011 αποτελεί στο παρόν στάδιο ένα επί μέρους βήμα προόδου·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως το τέλος του 2016, νομοθετική πρόταση για τη καθιέρωση υποχρεωτικού μητρώου βάσει του άρθρου 352 ΣΛΕΕ·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να περιλάβει, στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικών προτάσεων για μια πλήρη αναθεώρηση των Συνθηκών, πρόταση είτε για την τροποποίηση του άρθρου 298 ΣΛΕΕ είτε για τον καθορισμό κατάλληλης ειδικής νομικής βάσης που θα επιτρέπει τη καθιέρωση ενός υποχρεωτικού μητρώου σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

5.  θεωρεί ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του Μητρώου Διαφάνειας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς και θα πρέπει να εμπλέκουν πλήρως την αρμόδια επιτροπή του και να δίνουν τη δυνατότητα ισχυρής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·

6.  επιμένει ότι η επόμενη αναθεώρηση του Μητρώου Διαφάνειας πρέπει να συνοδεύεται από δημόσια διαβούλευση·

7.  θεωρεί ότι, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ολοκληρωθεί μια περαιτέρω αξιολόγηση του Μητρώου Διαφάνειας πριν από το τέλος του 2017 το αργότερο·

8.  αναγνωρίζει το ρόλο που έχει διαδραματίσει το Συμβούλιο από την καθιέρωση του Μητρώου Διαφάνειας, και χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας της 23ης Ιουνίου 2011· ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας σε ενωσιακό επίπεδο, επαναλαμβάνει την έκκλησή του να προσχωρήσει το Συμβούλιο στο Μητρώο Διαφάνειας το συντομότερο δυνατό·

9.  χαιρετίζει τον βελτιωμένο προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την τροποποιημένη συμφωνία, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται δίδοντας έμφαση στην αποκάλυψη της ταυτότητας όλων των πελατών που εκπροσωπούνται από οργανώσεις και των αυτοαπασχολουμένων ατόμων που συμμετέχουν σε διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ, και συνδέοντας σαφώς όλες τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο με τους εν λόγω πελάτες·

10.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ερμηνείας της «ανάρμοστης συμπεριφοράς», κατά την έννοια του στοιχείου β) του προσαρτημένου ως παραρτήματος στην τροποποιημένη συμφωνία Κώδικα Δεοντολογίας, θα πρέπει, πέραν των γενικά αποδεκτών αρχών, όπως ορίζονται στον Κώδικα, ιδίως στα στοιχεία γ), στ) ή ζ), η έκφραση αυτή να περιλαμβάνει επίσης:

11.  φρονεί ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας που έχει προσαρτηθεί στη συμφωνία της 23ης Ιουνίου 2011 και ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι βουλευτές δεν συνάπτουν οποιουδήποτε είδους συμφωνία ή συμβατική σχέση με εξωτερικό φορέα, είτε για να χρηματοδοτήσει είτε για να απασχολήσει άμεσα άτομα από το προσωπικό ενός βουλευτή·

12.  χαιρετίζει τους σαφέστερους ορισμούς που περιγράφουν τις εξαιρέσεις από το πεδίο κάλυψης των δραστηριοτήτων των δικηγορικών εταιρειών·

13.  αναμένει ότι οι σαφέστεροι αυτοί ορισμοί θα ενθαρρύνουν περαιτέρω καταχωρίσεις και θα επιτρέψουν τη καλύτερη κατανόηση της έννοιας των καλυπτόμενων δραστηριοτήτων των δικηγορικών εταιρειών, προκειμένου οι εταιρείες αυτές να μπορέσουν να επωφεληθούν από τα κίνητρα που προσφέρει το Μητρώο Διαφάνειας και να συμμετάσχουν κατά τρόπο διαφανή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

14.  επιμένει ότι οι καταχωρισμένες νομικές εταιρείες πρέπει να δηλώνουν στο Μητρώο Διαφάνειας όλους τους πελάτες, εξ ονόματος των οποίων ασκούν καλυπτόμενες δραστηριότητες·

15.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια εξίσου φιλόδοξη προσέγγιση κατά τη θέσπιση κινήτρων για τους καταχωριζόμενους με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στο Μητρώο Διαφάνειας· τα κίνητρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

16.  χαιρετίζει τις αποφάσεις που έλαβαν πρόσφατα οι δικηγορικοί σύλλογοι των Βρυξελλών και του Παρισιού με τις οποίες αναγνωρίζονται οι διαφορές μεταξύ των δικαστηριακών δραστηριοτήτων των δικηγόρων και των άλλων δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας· επιπλέον, καλεί το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενθαρρύνει τα μέλη του να εγκρίνουν παρόμοια μέτρα·

17.  επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την άσκηση επαγγέλματος, οι οποίες εμποδίζουν εκ των πραγμάτων τα δικηγορικά γραφεία να καταχωρίζονται στο Μητρώο Διαφάνειας, αποκαλύπτοντας τις σχετικές με τους πελάτες τους πληροφορίες που απαιτεί το Μητρώο· ωστόσο θεωρεί επίσης ότι συνιστά σοβαρό κίνδυνο η ενδεχόμενη κατάχρηση παρόμοιων νομοθετικών διατάξεων, με σκοπό να μην δημοσιεύονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή καταχώριση στο Μητρώο· επικροτεί στο εν λόγω πλαίσιο την εμφανή προθυμία των επαγγελματικών οργανώσεων να συνεργαστούν, ώστε να διασφαλίσουν ότι με γνώμονα το συμφέρον του επαγγελματικού κλάδου η εν λόγω απόκρυψη θα περιορίζεται αποκλειστικά σε εκείνες τις πληροφορίες η αποκάλυψη των οποίων θα αντίκειτο στη σχετική νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξασφαλίσουν ότι η εν λόγω προθυμία θα μεταφραστεί σε έργο και να ενσωματώσουν συγκεκριμένο πόρισμα στην «τροποποιημένη συμφωνία» το συντομότερο δυνατόν·

18.  χαιρετίζει την πρόθεση του Προεδρείου να θεσπίσει ένα σημαντικό αριθμό κινήτρων προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή στο Μητρώο Διαφάνειας·

19.  με σκοπό τη πλήρη εφαρμογή των κινήτρων αυτών, καλεί το Προεδρείο να εξετάσει τις ακόλουθες συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στις σχετικές αποφάσεις του Προεδρείου:

20.  ζητεί από το Προεδρείο να αναπτύξει τυποποιημένο έντυπο υπόψη των εισηγητών για τη δημοσίευση ενός «νομοθετικού αποτυπώματος» σε εθελοντική βάση. Νομοθετικό αποτύπωμα είναι ένα έντυπο το οποίο προσαρτάται σε εκθέσεις που εκπονούνται από βουλευτές στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων με τους οποίους συναντήθηκαν οι επιφορτισμένοι με τη σύνταξη συγκεκριμένου φακέλου εισηγητές κατά την εκπόνηση της έκθεσής τους, σε περίπτωση που αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο στην έκθεση·

21.  καλεί τους πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις(4) όταν ασκούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας· πιστεύει ότι, κατά την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων, οι πρώην βουλευτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το δελτίο εισόδου τους ως βουλευτών για να εισέλθουν στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί από το Προεδρείο να υποβάλει στη Διάσκεψη των Προέδρων πρόταση για την λήψη κατάλληλων μέτρων με σκοπό να αποτραπεί η κακή χρήση των προνομίων που απολαμβάνουν οι πρώην βουλευτές·

22.  ζητεί από τη Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας να υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος κινήτρων με απώτερο σκοπό τη καθιέρωση ενός υποχρεωτικού μητρώου·

23.  υπογραμμίζει ότι οι μη καταχωρισμένες οργανώσεις ή άτομα, τα οποία είναι επιλέξιμα προς καταχώριση και αναμένεται να καταχωριστούν (ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής μόνο μη καταχώρισης) δεν θα μπορούν να επωφελούνται από τα νέα κίνητρα και πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη καταχώριση·

24.  χαιρετίζει και ενθαρρύνει το ρόλο που διαδραματίζουν μη θεσμικοί επόπτες κατά τον έλεγχο της διαφάνειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

25.  θεωρεί ότι η δομή και το προσωπικό της Κοινής Γραμματείας του Μητρώου Διαφάνειας θα πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις της τροποποιημένης συμφωνίας, να ασχοληθούν με τις διαδικασίες επισήμανσης των παρατυπιών και διερεύνησης και χειρισμού των καταγγελιών, και να βελτιώσουν τις διαδικασίες ελέγχου της αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρέχουν οι εγγεγραμμένοι·

26.  προσδοκά ότι η ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Κοινού Μητρώου Διαφάνειας θα περιλαμβάνει ανάλυση της προόδου που έχει συντελεσθεί ως προς την κάλυψη και την ποιότητα των καταχωρίσεων·

27.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, κατά την άσκηση της λειτουργίας του συντονισμού του Μητρώου Διαφάνειας, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την ορθή εφαρμογή της τροποποιημένης συμφωνίας·

28.  εγκρίνει την τροποποιημένη συμφωνία όπως καθορίζεται κατωτέρω και αποφασίζει να την προσαρτήσει ως παράρτημα στον Κανονισμό του·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την τροποποιημένη συμφωνία μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το παράρτημά της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE C 377 E, 7.12.2012, σ. 176.
(2) ΕΕ L 191, 22.7.2011, σ. 29.
(3) EE C 271 E, 12.11.2009, σ. 48.
(4) Όπως ορίσθηκαν από τους Κοσμήτορες κατά την τακτική τους συνεδρίαση που διεξήχθη στις 19 Απριλίου 2012, PV QUAEST.


παραρτημα

Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «τα μέρη»),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2, τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 295, και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (εφεξής «οι Συνθήκες»),

Εκτιμώντας ότι οι διαμορφωτές των ευρωπαϊκών πολιτικών δεν ενεργούν αποκομμένοι από την κοινωνία των πολιτών, αλλά διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με αντιπροσωπευτικές ενώσεις και με την κοινωνία των πολιτών,

Έχοντας υπόψη ότι τα μέρη έχουν αναθεωρήσει το Μητρώο Διαφάνειας (εφεξής «το Μητρώο») που θεσπίστηκε με τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2011 για την καθιέρωση ενός Μητρώου Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ(1) σύμφωνα με την παράγραφο 30 της εν λόγω συμφωνίας,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

I.  Βασικές αρχές λειτουργίας του Μητρώου

1.  Η καθιέρωση και λειτουργία του Μητρώου δεν επηρεάζουν ούτε θίγουν τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως διατυπώνονται στο ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα(2) και στην απόφασή του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας(3) .

2.  Η λειτουργία του Μητρώου τηρεί τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της αναλογικότητας και της απαγορεύσεως των διακρίσεων.

3.  Η λειτουργία του Μητρώου σέβεται το δικαίωμα των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκούν την κοινοβουλευτική εντολή τους χωρίς περιορισμούς.

4.  Η λειτουργία του Μητρώου δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες ή τα δικαιώματα των μερών ούτε επηρεάζει τις οργανωτικές εξουσίες εκάστου εξ αυτών.

5.  Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να μεταχειρίζονται ισότιμα όλους τους φορείς που μετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες και επιτρέπουν να ισχύουν ίσοι όροι για την καταχώριση οργανώσεων και αυτοαπασχολούμενων ατόμων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης.

II.  Δομή του Μητρώου

6.  Το Μητρώο έχει την ακόλουθη δομή:

α)  διατάξεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου, τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο, τους ορισμούς, τα κίνητρα και τις εξαιρέσεις·

β)  τμήματα προς καταχώριση (παράρτημα 1)·

γ)  απαιτούμενες πληροφορίες εκ μέρους των εγγεγραμμένων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων (παράρτημα 2)·

δ)  κώδικας δεοντολογίας (παράρτημα 3)·

ε)  μηχανισμοί επισήμανσης παρατυπιών και καταγγελιών και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επισήμανσης παρατυπιών και διερεύνησης και διεκπεραίωσης καταγγελιών (παράρτημα 4)·

στ)  κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και πρακτικές πληροφορίες για τους εγγεγραμμένους.

III.  Πεδίο εφαρμογής του Μητρώου

Δραστηριότητες που καλύπτονται

7.  Το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου καλύπτει, εξαιρέσει των αναφερομένων στις παραγράφους 10 έως 12, όλες τις δραστηριότητες που ασκούνται με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο επηρεασμό της διαμόρφωσης ή της εφαρμογής πολιτικής και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των οργάνων της ΕΕ, ανεξαρτήτως του τόπου ανάληψης αυτών ή του χρησιμοποιούμενου διαύλου ή μέσου επικοινωνίας, για παράδειγμα μέσω αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, μέσων ενημέρωσης, συμβάσεων με επαγγελματίες μεσάζοντες, ομάδων προβληματισμού («think tanks»), πλατφορμών, φόρα, ενημερωτικών εκστρατειών και πρωτοβουλιών βάσης.

Για το σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ως «άμεσος επηρεασμός» νοείται ο επηρεασμός μέσω άμεσης επαφής ή επικοινωνίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή μέσω άλλης ενέργειας που έπεται των δραστηριοτήτων αυτών και ως «έμμεσος επηρεασμός» νοείται ο επηρεασμός μέσω της χρήσης ενδιάμεσων φορέων όπως μέσων ενημέρωσης, της κοινής γνώμης, διασκέψεων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, που στοχεύουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

–  επικοινωνία με μέλη και τους βοηθούς τους, μονίμους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό των οργάνων της ΕΕ·

–  σύνταξη, διανομή και αποστολή επιστολών, ενημερωτικού υλικού ή εγγράφων που προβάλλουν επιχειρήματα και θέσεις·

–  διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων, διαφημιστικών δραστηριοτήτων, διασκέψεων ή κοινωνικών εκδηλώσεων, με αποστολή σχετικών προσκλήσεων στα μέλη και τους βοηθούς τους, σε μονίμους υπαλλήλους ή στο λοιπό προσωπικό των οργάνων της ΕΕ· και

–  προαιρετικές συνδρομές και συμμετοχή σε επίσημες διαβουλεύσεις ή ακροάσεις επί προβλεπομένων νομοθετικών ή άλλων νομικών πράξεων της ΕΕ και σε άλλες δημόσιες διαβουλεύσεις.

8.  Αναμένεται από όλες τις οργανώσεις και τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, που εμπλέκονται σε τρέχουσες ή υπό προετοιμασία δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου, να εγγραφούν σε αυτό.

Κάθε δραστηριότητα που καλύπτεται από το Μητρώο και που αναπτύσσεται στο πλαίσιο σύμβασης από ενδιάμεσο φορέα που παρέχει νομικές και άλλες επαγγελματικές συμβουλές, καθιστά επιλέξιμους για καταχώριση τόσο τον ενδιάμεσο φορέα όσο και τον πελάτη του. Οι εν λόγω ενδιάμεσοι φορείς δηλώνουν όλους τους συμβεβλημένους πελάτες καθώς και τα έσοδα ανά πελάτη για δραστηριότητες εκπροσώπησης όπως ορίζονται στο παράρτημα 2 στο σημείο ΙΙ.Γ.2.Β. Η απαίτηση αυτή δεν απαλλάσσει τους πελάτες από την υποχρέωση να καταχωριστούν στο Μητρώο και να συμπεριλαμβάνουν στις δικές τους προβλέψεις κόστους το κόστος των δραστηριοτήτων που έχουν αναθέσει σε ενδιάμεσο φορέα.

Δραστηριότητες που δεν καλύπτονται

9.  Μια οργάνωση είναι επιλέξιμη για εγγραφή στο Μητρώο, μόνο εάν ασκεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου και οι οποίες έχουν οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση επικοινωνία με θεσμικό όργανο της ΕΕ. Σε περίπτωση που μια οργάνωση θεωρηθεί μη επιλέξιμη, η οργάνωση αυτή μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο.

10.  Δραστηριότητες που αφορούν την παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών δεν καλύπτονται από το Μητρώο στο βαθμό που:

–  συνίστανται σε συμβουλευτικές εργασίες και επαφές με δημόσιους φορείς με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση ενός πελάτη σχετικά με μια γενική νομική κατάσταση ή σχετικά με τη συγκεκριμένη νομική του κατάσταση, ή την παροχή συμβουλών για τη σκοπιμότητα ή νομιμότητα ενός συγκεκριμένου νομικού ή διοικητικού διαβήματος στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος·

–  συνίστανται στην παροχή συμβουλών σε πελάτη με σκοπό να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του είναι σύμφωνες προς την ισχύουσα νομοθεσία·

–  συνίστανται σε αναλύσεις και μελέτες που καταρτίζονται για πελάτες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν νομοθετικών και κανονιστικών αλλαγών στη νομική τους θέση ή στον τομέα δραστηριότητάς τους·

–  συνίστανται σε εκπροσώπηση στο πλαίσιο μιας συμβιβαστικής ή διαμεσολαβητικής διαδικασίας που αποσκοπεί στο να αποτραπεί η παραπομπή διαφοράς στις δικαστικές ή διοικητικές αρχές, ή

–  σχετίζονται με την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος ενός πελάτη σε δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπεράσπισης σε διοικητικές διαδικασίες, όπως δραστηριότητες που ασκούνται από δικηγόρους ή άλλους ενεχόμενους επαγγελματίες.

Εάν μια εταιρία και οι σύμβουλοί της εμπλέκονται ως διάδικοι σε συγκεκριμένη νομική ή διοικητική υπόθεση ή διαδικασία, κάθε δραστηριότητα απευθείας σχετιζόμενη με αυτή την υπόθεση ή διαδικασία αλλά μη αποσκοπούσα αυτή καθαυτή στη μεταβολή του υφισταμένου νομικού πλαισίου, δεν καλύπτεται από το Μητρώο. Το εδάφιο αυτό ισχύει για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, οι ακόλουθες δραστηριότητες που αφορούν την παροχή νομικών και άλλων επαγγελματικών συμβουλών καλύπτονται από το Μητρώο όταν αποσκοπούν να επηρεάσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα μέλη τους και τους βοηθούς τους ή τους μόνιμους υπαλλήλους τους ή το λοιπό προσωπικό:

–  η παροχή υποστήριξης, μέσω εκπροσώπησης ή διαμεσολάβησης, και υλικού υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματολογίας και σύνταξης κειμένων· και

–  η παροχή συμβουλών επί θεμάτων τακτικής και στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της ανακίνησης θεμάτων τα οποία, ως εκ του πεδίου τους και του χρόνου επικοινωνίας, αποσκοπούν να επηρεάσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα μέλη τους και τους βοηθούς τους ή τους μόνιμους υπαλλήλους τους ή το λοιπό προσωπικό.

11.  Δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων ως συντελεστών του κοινωνικού διαλόγου (συνδικάτα, ενώσεις εργοδοτών, κλπ.) δεν καλύπτονται από το Μητρώο όταν οι εν λόγω κοινωνικοί εταίροι εκτελούν τον ρόλο που τους αναθέτουν οι Συνθήκες. Η παράγραφος αυτή ισχύει κατ’ αναλογία για οποιαδήποτε οντότητα που οι Συνθήκες προσδιορίζουν ρητώς για να διαδραματίσει ένα θεσμικό ρόλο.

12.  Δραστηριότητες σε απάντηση απευθείας και εξατομικευμένων αιτήσεων από θεσμικά όργανα της ΕΕ ή βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είναι οι περιστασιακές ή τακτικές αιτήσεις ενημέρωσης για συγκεκριμένα γεγονότα, στοιχεία ή για πραγματογνωμοσύνες δεν καλύπτονται από το Μητρώο.

Ειδικές διατάξεις

13.  Το Μητρώο δεν εφαρμόζεται στις εκκλησίες ή θρησκευτικές κοινότητες. Όμως, αναμένεται από τα γραφεία αντιπροσωπειών ή τους νομικούς φορείς, οργανισμούς και δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να εκπροσωπούν τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες στις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και τις ενώσεις τους, να εγγραφούν στο Μητρώο.

14.  Το Μητρώο δεν εφαρμόζεται στα πολιτικά κόμματα. Όμως, αναμένεται από όλες τις οργανώσεις που αυτά δημιουργούν ή στηρίζουν, οι οποίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο, να εγγραφούν σε αυτό.

15.  Το Μητρώο δεν εφαρμόζεται στις κυβερνητικές υπηρεσίες των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις τρίτων χωρών, στους διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς και στις διπλωματικές αποστολές τους.

16.  Δεν αναμένεται από τις ίδιες τις περιφέρειες και τις αντιπροσωπευτικές τους δομές να εγγραφούν, ωστόσο μπορούν να εγγραφούν εφόσον το επιθυμούν. Αναμένεται να εγγραφεί κάθε ένωση ή δίκτυο που έχει δημιουργηθεί για να εκπροσωπεί συλλογικά τις περιφέρειες.

17.  Αναμένεται να εγγραφούν όλες οι υπο-εθνικές δημόσιες αρχές εξαιρέσει εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 16, όπως οι τοπικές και δημοτικές αρχές ή πόλεις, τα γραφεία αντιπροσωπειών, οι ενώσεις ή τα δίκτυά τους.

18.  Αναμένεται να εγγραφούν στο Μητρώο δίκτυα, πλατφόρμες ή άλλες μορφές συλλογικής δράσης, που δεν διαθέτουν νομικό καθεστώς ή νομική προσωπικότητα αλλά που αποτελούν de facto πηγή οργανωμένου επηρεασμού και συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο. Τα μέλη αυτών των μορφών συλλογικής δράσης ορίζουν εκπρόσωπο προκειμένου να ενεργεί ως σύνδεσμος αρμόδιος για τις επαφές με την «Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας» (ΚΓΜΔ).

19.  Δραστηριότητες λαμβανόμενες υπόψη για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς τους προς εγγραφή στο Μητρώο είναι εκείνες που απευθύνονται (άμεσα ή έμμεσα) σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, και στα μέλη και τους βοηθούς τους, τους μονίμους υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό τους. Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες που απευθύνονται σε κράτη μέλη, και ειδικότερα δεν περιλαμβάνονται εκείνες που απευθύνονται στις μόνιμες αντιπροσωπείες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

20.  Τα ευρωπαϊκά δίκτυα, ομοσπονδίες, ενώσεις ή πλατφόρμες προτρέπονται να εκδώσουν κοινές, διαφανείς κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέλη τους, όπου θα προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο. Αναμένεται από αυτά να δημοσιοποιήσουν τις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες.

IV.  Κανόνες που ισχύουν για εγγεγραμμένους στο Μητρώο

p0000001.png

21.  Με την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις και άτομα:

—  δέχονται ότι οι πληροφορίες που παρέχουν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο δημοσιοποιούνται·

—  δέχονται να ενεργούν σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3 και, κατά περίπτωση, να υποβάλλουν το κείμενο οποιουδήποτε επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας στον οποίο υπόκεινται(4) ·

—  εγγυώνται πως οι πληροφορίες που υπέβαλαν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο είναι ακριβείς και δηλώνουν ότι θα είναι συνεργάσιμοι όταν δέχονται διοικητικά αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες και επικαιροποιήσεις·

—  δέχονται πως οποιαδήποτε επισήμανση παρατυπιών ή καταγγελία που τους αφορά θα εξεταστεί βάσει των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3·

—  - δέχονται να τους επιβληθεί κάθε μέτρο που θα αποφασισθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3 και γνωρίζουν πως τα μέτρα που προβλέπει το παράρτημα 4 μπορούν να εφαρμοσθούν σε βάρος τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τον κώδικα·

—  λαμβάνουν γνώση πως τα μέρη δύνανται, κατόπιν αιτήσεως και με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) , να υποχρεωθούν να δημοσιοποιήσουν αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που αφορούν τις δραστηριότητες των εγγεγραμμένων.

V.  Εφαρμογή

22.  Οι Γενικοί Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία του συστήματος και για όλες τις βασικές επιχειρησιακές πτυχές και με κοινή συμφωνία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

23.  Ενώ τα μέρη χειρίζονται το σύστημα από κοινού, διατηρούν την ελευθερία να χρησιμοποιούν το Μητρώο ανεξάρτητα για τους δικούς τους σκοπούς.

24.  Για την εφαρμογή του συστήματος, οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατηρούν μια κοινή επιχειρησιακή δομή, που επονομάζεται ΚΓΜΔ. Η ΚΓΜΔ αποτελείται από μια ομάδα μονίμων υπαλλήλων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των όρων που έχουν συμφωνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ΚΓΜΔ ενεργεί υπό τον συντονισμό Προϊσταμένου Μονάδας της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα καθήκοντά της ΚΓΜΔ περιλαμβάνονται η εκπόνηση εκτελεστικών κατευθυντηρίων γραμμών, εντός των ορίων της παρούσας συμφωνίας, προκειμένου να διευκολύνεται η συνεπής ερμηνεία των κανόνων από τους εγγεγραμμένους, και η παρακολούθηση της ποιότητας του περιεχομένου του Μητρώου. Η ΚΓΜΔ χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους διοικητικούς πόρους για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σχετικά με το περιεχόμενο του Μητρώου, με επίγνωση, ωστόσο, του γεγονότος ότι οι εγγεγραμμένοι είναι τελικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που έχουν παράσχει.

25.  Τα μέρη διοργανώνουν τη δέουσα εκπαίδευση και εσωτερική επικοινωνία, ώστε να ενημερώνουν τα μέλη και το προσωπικό τους για το Μητρώο και τις διαδικασίες επισήμανσης παρατυπιών και καταγγελιών.

26.  Τα μέρη λαμβάνουν τα δέοντα εξωτερικά μέτρα για να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη του Μητρώου και να προωθηθεί η χρήση του.

27.  Μια σειρά βασικών στατιστικών στοιχείων, που εξάγονται από τη βάση δεδομένων του Μητρώου, δημοσιεύεται τακτικά στην ιστοσελίδα Europa του Μητρώου Διαφάνειας και είναι διαθέσιμη μέσω μηχανής αναζήτησης φιλικής προς τον χρήστη. Το δημόσιο περιεχόμενο της εν λόγω βάσης δεδομένων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή αναγνωριζόμενη από μηχάνημα.

28.  Οι Γενικοί Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Μητρώου στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντίστοιχα. Η ετήσια έκθεση παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με το Μητρώο, το περιεχόμενο και την εξέλιξή του, και δημοσιεύεται κάθε έτος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

VI.  Μέτρα εφαρμοζόμενα στους συμμορφούμενους εγγεγραμμένους

29.  Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εκδίδονται μόνο για άτομα που εκπροσωπούν ή εργάζονται σε οργανώσεις εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου, εφόσον οι εν λόγω οργανώσεις ή τα άτομα αυτά εγγραφούν. Ωστόσο, η εγγραφή δεν δίνει κανένα αυτόματο δικαίωμα σε κάρτα ελευθέρας εισόδου. Η έκδοση και ο έλεγχος των καρτών ελευθέρας εισόδου που επιτρέπουν τη πρόσβαση στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μακροπρόθεσμη βάση παραμένουν εσωτερική διαδικασία υπό την ευθύνη του Κοινοβουλίου.

p0000002.png

30.  Τα μέρη παρέχουν κίνητρα, στο πλαίσιο της διοικητικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να ενθαρρύνουν την εγγραφή εντός του πλαισίου που δημιουργείται από την παρούσα συμφωνία.

Στα κίνητρα που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους εγγεγραμμένους μπορούν να περιλαμβάνονται:

—  περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης στους χώρους του, στα μέλη του και στους βοηθούς τους, στους μόνιμους υπαλλήλους του και στο λοιπό προσωπικό·

—  άδεια για την οργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στους χώρους του·

—  ευκολότερη διαβίβαση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων·

—  συμμετοχή ως ομιλητές σε ακροάσεις επιτροπών·

—  θέση υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στα κίνητρα που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους εγγεγραμμένους μπορούν να περιλαμβάνονται:

—  μέτρα σχετικά με τη διαβίβαση πληροφοριών στους εγγεγραμμένους κατά την έναρξη δημοσίων διαβουλεύσεων·

—  μέτρα σχετικά με ομάδες εμπειρογνωμόνων και άλλους συμβουλευτικούς φορείς·

—  ειδικοί κατάλογοι ταχυδρομικών διευθύνσεων·

—  θέση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα μέρη κοινοποιούν στους εγγεγραμμένους τα διαθέσιμα ειδικά κίνητρα.

VII.  Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας

31.  Οιοδήποτε άτομο μπορεί να επισημάνει παρατυπίες ή να υποβάλει καταγγελίες, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο επικοινωνίας, που διατίθεται στον ιστότοπο του Μητρώου, σχετικά με ενδεχόμενη μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3. Οι επισημάνσεις παρατυπιών και οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα 4.

32.  Ένας μηχανισμός επισημάνσεων παρατυπιών αποτελεί εργαλείο που συμπληρώνει τους ελέγχους ποιότητας που διενεργούνται από την ΚΓΜΔ σύμφωνα με την παράγραφο 24. Οιοδήποτε άτομο μπορεί να προβαίνει σε επισημάνσεις σχετικά με πραγματικά σφάλματα όσον αφορά πληροφορίες που παρέχονται από τους εγγεγραμμένους. Είναι επίσης δυνατό να επισημαίνονται παρατυπίες όσον αφορά μη επιλέξιμες εγγραφές.

33.  Οιοδήποτε άτομο μπορεί να υποβάλει επίσημη καταγγελία σε περίπτωση που εικάζεται ότι ένας εγγεγραμμένος δεν συμμορφώνεται προς τον κώδικα δεοντολογίας, εξαιρέσει πραγματικών σφαλμάτων. Οι καταγγελίες τεκμηριώνονται με πραγματικά γεγονότα σχετικά με την εικαζόμενη μη συμμόρφωση προς τον κώδικα.

Η ΚΓΜΔ ερευνά την εικαζόμενη μη συμμόρφωση λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης. Η εκ προθέσεως μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας από τους εγγεγραμμένους ή τους εκπροσώπους τους επισύρει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παράρτημα 4.

34.  Σε περίπτωση που η ΚΓΜΔ διαπιστώσει, στο πλαίσιο των αναφερόμενων στις παραγράφους 31 έως 33 διαδικασιών, επαναλαμβανόμενη έλλειψη συνεργασίας, επαναλαμβανόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά ή σοβαρή μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας, ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος διαγράφεται από το Μητρώο για χρονική περίοδο είτε ενός είτε δύο ετών και το μέτρο δημοσιεύεται στο Μητρώο, όπως ορίζεται στο παράρτημα 4.

VIII.  Συμμετοχή άλλων οργάνων και φορέων

35.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο προσκαλούνται να συμμετάσχουν στο Μητρώο. Τα άλλα θεσμικά όργανα, φορείς και οργανισμοί της ΕΕ προτρέπονται επίσης να κάνουν χρήση του πλαισίου που δημιουργείται από την παρούσα συμφωνία ως μέσου αναφοράς για τις δικές τους σχέσεις με οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης.

IX.  Τελικές διατάξεις

36.  Η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2011 η οποία παύει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

37.  Το Μητρώο υπόκειται σε αναθεώρηση το 2017.

38.  Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τίθεται σε εφαρμογή στις ....(6) ή την 1η Ιανουαρίου 2015 ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται.

Οι φορείς που θα έχουν ήδη εγγραφεί έως την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας πρέπει να τροποποιήσουν την εγγραφή τους, προκειμένου να εκπληρώσουν τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ L 191 της 22.7.2011, σ. 29.
(2) EE C 271 E της 12.11.2009, σ. 48.
(3) EE C 377 E της 7.12.2012, σ. 176.
(4) Ο επαγγελματικός κώδικας δεοντολογίας στον οποίο υπόκειται ένας εγγεγραμμένος μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις αυστηρότερες από τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 3.
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(6) ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: 3 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.


Παράρτημα 1

«Μητρώο Διαφάνειας»

Οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ

Τμήματα

Χαρακτηριστικά/παρατηρήσεις

Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/ αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Τομέας

Γραφεία συμβούλων

Εταιρείες που ασκούν, εξ ονόματος πελατών, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την υπεράσπιση συμφερόντων, την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων (lobbying), την προώθηση συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και σχέσεις με δημόσιες αρχές .

Τομέας

Εταιρείες νομικών

Εταιρείες νομικών που ασκούν, εξ ονόματος πελατών, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την υπεράσπιση συμφερόντων, την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων (lobbying), την προώθηση συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και σχέσεις με δημόσιες αρχές .

Τομέας

Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι ή δικηγόροι που ασκούν, εξ ονόματος πελατών, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την υπεράσπιση συμφερόντων, την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων (lobbying), την προώθηση συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και σχέσεις με δημόσιες αρχές . Ο τομέας αυτός προορίζεται για την εγγραφή φορέων που αποτελούνται από ένα μόνο πρόσωπο.

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Τομέας

Εταιρείες και όμιλοι

Εταιρείες ή όμιλοι εταιριών (με ή χωρίς νομικό καθεστώς) που διαθέτουν υπαλλήλους τους (in-house) για να ασκούν, για δικό τους λογαριασμό, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την υπεράσπιση συμφερόντων, την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων (lobbying), την προώθηση συμφερόντων, δημόσιες υποθέσεις και σχέσεις με δημόσιες αρχές

Τομέας

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

Οργανισμοί (είτε κερδοσκοπικοί είτε μη κερδοσκοπικοί) που εκπροσωπούν κερδοσκοπικές εταιρείες ή μικτούς ομίλους και πλατφόρμες.

Τομέας

Συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις

Εκπροσώπηση συμφερόντων εργαζομένων, υπαλλήλων ή επαγγελματικών κλάδων.

Τομέας

Άλλοι οργανισμοί στους οποίους περιλαμβάνονται:

—  φορείς οργάνωσης εκδηλώσεων (κερδοσκοπικοί ή μη κερδοσκοπικοί)·

—  μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με συμφέροντα ή ερευνητικοί φορείς που συνδέονται με ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα·

—  συνασπισμοί ad-hoc και προσωρινές δομές (με μέλη που αποσκοπούν στο κέρδος).

III – Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τομέας

Μη κυβερνητικοί οργανισμοί, πλατφόρμες, δίκτυα , συνασπισμοί ad-hoc, προσωρινές δομές και άλλοι παρεμφερείς οργανισμοί.

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (με ή χωρίς νομικό καθεστώς), που δεν εξαρτώνται από δημόσιες αρχές ή εμπορικούς οργανισμούς. Περιλαμβάνονται τα ιδρύματα, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.λπ.

Κάθε τέτοιος φορέας που περιλαμβάνει μέλη που επιδιώκουν κέρδος πρέπει να εγγράφεται στο τμήμα ΙΙ.

IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Τομέας

Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

Εξειδικευμένες ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τομέας

Ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ιδρύματα με κεντρικό σκοπό την παιδεία αλλά που ασχολούνται με τις δραστηριότητες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

V – Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες

Τομέας

Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες

Νομικά πρόσωπα, γραφεία, δίκτυα ή ενώσεις που δημιουργήθηκαν για να ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης.

VI - Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μεικτοί φορείς κ.λπ.

Τομέας

Περιφερειακές δομές

Δεν αναμένεται από τις ίδιες τις περιφέρειες και τα γραφεία αντιπροσωπειών τους να εγγραφούν, αλλά μπορούν να εγγραφούν εφόσον το επιθυμούν. Αναμένεται να εγγραφούν οι ενώσεις ή δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για να εκπροσωπούν συλλογικά τις περιφέρειες.

Τομέας

Άλλες υπο-εθνικές δημόσιες αρχές

Αναμένεται να εγγραφούν όλες οι λοιπές υπο-εθνικές δημόσιες αρχές, όπως οι πόλεις, οι τοπικές και δημοτικές αρχές, τα γραφεία αντιπροσωπειών τους, και οι εθνικές ενώσεις ή τα δίκτυά τους.

Τομέας

Διεθνικές ενώσεις και δίκτυα δημόσιων περιφερειακών ή άλλων υπο-εθνικών αρχών

Τομέας

Λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς, που δημιουργήθηκαν με νόμο με σκοπό να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον.

Περιλαμβάνονται λοιποί οργανισμοί δημοσίου ή μικτού (δημοσίου/ιδιωτικού) καθεστώτος.


Παράρτημα 2

Απαιτούμενες πληροφορίες εκ μέρους των εγγεγραμμένων

I.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α)  επωνυμία, διεύθυνση των κεντρικών γραφείων και, ενδεχομένως, διεύθυνση στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο ή το Στρασβούργο, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστοσελίδα του οργανισμού·

β)  ονοματεπώνυμα του νομικά υπεύθυνου του οργανισμού και του διευθυντή ή διοικούντος εταίρου ή, όπου απαιτείται, κύριου προσώπου επικοινωνίας σε σχέση με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο (π.χ. του προϊσταμένου υποθέσεων ΕΕ)· ονοματεπώνυμα των ατόμων τα οποία διαθέτουν άδεια εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1) ,

γ)  αριθμός των ατόμων (μελών, υπαλλήλων, κλπ) που ενέχονται σε δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο και των ατόμων που διαθέτουν κάρτα εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποσοστό του χρόνου που διαθέτει κάθε άτομο σε παρόμοιες δραστηριότητες σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά δραστηριότητας πλήρους απασχόλησης: 25 %, 50 %, 75 % ή 100 %·

δ)  σκοπός/εντολή – τομείς ενδιαφέροντος – δραστηριότητες – χώρες δραστηριοποίησης – συμμετοχή σε δίκτυα – γενικές πληροφορίες εμπίπτουσες στο πεδίο του Μητρώου·

ε)  σύνθεση και, όπου απαιτείται, αριθμός μελών (ατόμων ή οργανώσεων).

II.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Θα πρέπει να παρέχονται συγκεκριμένα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις κύριες νομοθετικές προτάσεις ή πολιτικές στις οποίες αποσκοπούν οι καλυπτόμενες από το Μητρώο δραστηριότητες των εγγεγραμμένων. Μπορούν να αναφέρονται άλλες συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως εκδηλώσεις ή δημοσιεύσεις.

Β.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ

α)  Συμμετοχή σε ομάδες υψηλού επιπέδου, συμβουλευτικές επιτροπές, ομάδες εμπειρογνωμόνων, άλλες δομές που υποστηρίζονται από την ΕΕ και πλατφόρμες, κλπ.

β)  Ιδιότητα του μέλους ή συμμετοχή σε διακομματικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή επαγγελματικά φόρα, κλπ.

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1.   Όλοι οι εγγεγραμμένοι διαβιβάζουν:

α)  Εκτίμηση ετήσιου κόστους σχετικά με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο. Τα οικονομικά στοιχεία καλύπτουν ένα πλήρες έτος λειτουργίας και αφορούν το πλέον πρόσφατο κλείσιμο οικονομικού έτους από την ημερομηνία εγγραφής ή της ετήσιας επικαιροποίησης των στοιχείων εγγραφής.

β)  το ποσό και τη πηγή χρηματοδότησης που ελήφθη από όργανα της ΕΕ κατά το πιο πρόσφατο κλείσιμο οικονομικού έτους, από την ημερομηνία εγγραφής ή της ετήσιας επικαιροποίησης των στοιχείων εγγραφής. Οι εν λόγω πληροφορίες αντιστοιχούν σε εκείνες που παρέχονται από το ευρωπαϊκό σύστημα οικονομικής διαφάνειας(2) .

2.  Τα γραφεία συμβούλων/οι εταιρείες νομικών/ οι αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι (Τμήμα I του παραρτήματος 1) διαβιβάζουν επιπλέον:

α)  Τον κύκλο εργασιών που σχετίζεται με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ετήσιος κύκλος δραστηριοτήτων εκπροσώπησης σε ευρώ

0 – 99 999

100 000– 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

β)  Κατάλογο όλων των πελατών, εξ ονόματος των οποίων διεξάγονται δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο. Τα έσοδα από πελάτες για δραστηριότητες εκπροσώπησης καταγράφονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Τάξη μεγέθους για δραστηριότητες εκπροσώπησης ανά πελάτη και ανά έτος σε ευρώ

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

γ)  Αναμένεται ότι θα εγγραφούν και οι πελάτες. Η δήλωση οικονομικών στοιχείων που υποβάλλουν γραφεία συμβούλων/εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι για τους πελάτες τους (κατάλογος και πίνακας) δεν απαλλάσσει τους πελάτες αυτούς από την υποχρέωση να συμπεριλάβουν στις δικές τους δηλώσεις συμβατικές δραστηριότητες προκειμένου να μην υποτιμάται η δηλούμενη οικονομική επιβάρυνσή τους.

3.  Οι εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και οι εμπορικές/επιχειρηματικές/ επαγγελματικές ενώσεις (Τμήμα II του παραρτήματος 1) διαβιβάζουν επιπλέον:

τον κύκλο εργασιών σχετικά με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο, συμπεριλαμβανομένων ποσών μικρότερων των 10 000 ευρώ.

4.  Μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα - οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες - οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ. (Τμήματα ΙΙΙ έως VI του παραρτήματος 1) διαβιβάζουν επιπλέον:

α)  τον συνολικό προϋπολογισμό της οργάνωσης

β)  αναλυτική κατάσταση των βασικών ποσών και πηγών χρηματοδότησης.

(1) Οι εγγεγραμμένοι μπορούν να ζητούν κάρτα ελευθέρας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά το πέρας της διαδικασίας εγγραφής. Τα ονόματα των ατόμων που λαμβάνουν κάρτες ελευθέρας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταχωρούνται στο Μητρώο. Ωστόσο, η εγγραφή δεν δίνει κανένα αυτόματο δικαίωμα σε τέτοια κάρτα ελευθέρας εισόδου.
(2) http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm


Παράρτημα 3

Κώδικας Δεοντολογίας

Τα μέρη θεωρούν ότι όλοι οι εκπρόσωποι συμφερόντων, εγγεγραμμένοι ή μη, που συναλλάσσονται μαζί τους, άπαξ ή τακτικά, θα πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας.

Στις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με τα μέλη τους, τους μόνιμους υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό τους, οι εκπρόσωποι συμφερόντων οφείλουν:

α)  να δηλώνουν πάντα το όνομα και τον αριθμό καταχώρισής τους, εφόσον υφίσταται, καθώς και τον ή τους φορείς για τους οποίους εργάζονται ή τους οποίους εκπροσωπούν· να δηλώνουν τα συμφέροντα, τους στόχους ή σκοπούς προς προώθηση και, όπου απαιτείται, να προσδιορίζουν τους πελάτες ή τα μέλη που εκπροσωπούν·

β)  να μην αποσπούν ή επιχειρούν να αποσπάσουν πληροφορίες ή αποφάσεις με ανέντιμο τρόπο ή με αθέμιτη πίεση ή με ανάρμοστη συμπεριφορά·

γ)  να μην προβάλλουν ισχυρισμούς περί επισήμων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανά της στις συναλλαγές τους με τρίτους, ούτε να παρουσιάζουν ψευδή εικόνα της εγγραφής τους προκειμένου να παραπλανήσουν τρίτους, ή μόνιμους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε να χρησιμοποιούν τους λογοτύπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ χωρίς ρητή συγκατάθεση·

δ)  να μεριμνούν ώστε, στο βαθμό που τους είναι δυνατόν να γνωρίζουν, οι πληροφορίες, τις οποίες παρέχουν κατά την εγγραφή και εν συνεχεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που καλύπτονται από το Μητρώο, να είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες και μη παραπλανητικές· να δέχονται ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε έλεγχο, και να είναι συνεργάσιμοι όταν δέχονται διοικητικά αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες και επικαιροποιήσεις·

ε)  να μην πωλούν σε τρίτους αντίγραφα εγγράφων που έχουν λάβει από θεσμικό όργανο της ΕΕ·

στ)  γενικά, να σέβονται όλους τους κανόνες, κώδικες και πρακτικές ορθής διακυβέρνησης που καθιερώνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και να αποφεύγουν οποιαδήποτε παρακώλυση στην υλοποίηση και εφαρμογή τους·

ζ)  να μην παρακινούν τα μέλη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους μόνιμους υπαλλήλους ή το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τους βοηθούς ή ασκούμενους των εν λόγω μελών, να παραβούν τους κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που τους διέπουν·

η)  αν απασχολούν πρώην μονίμους ή λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βοηθούς ή ασκούμενους μελών οργάνων της ΕΕ, να σέβονται την υποχρέωση των υπαλλήλων αυτών να τηρούν τους κανόνες και τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν για αυτούς·

θ)  να εξασφαλίζουν προηγούμενη συγκατάθεση του βουλευτή ή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά οποιαδήποτε συμβατική σχέση ή σχέση απασχόλησης με οποιοδήποτε πρόσωπο από το καθορισμένο περιβάλλον του βουλευτή·

ι)  να τηρούν όλους τους κανόνες περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πρώην μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

ια)  να ενημερώνουν εκείνους τους οποίους εκπροσωπούν για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα όργανα της ΕΕ·

Τα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την έκδοση προσωπικής μη μεταβιβάσιμης κάρτας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουν:

ιβ)  να φροντίζουν να φέρουν πάντα επάνω τους την κάρτα εισόδου, σε εμφανές σημείο, καθ’ όλη την παρουσία τους στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ιγ)  να τηρούν αυστηρά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ιδ)  να δέχονται ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αίτημα πρόσβασης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Κοινοβουλίου και ότι η εγγραφή στο Μητρώο δεν δίνει κανένα αυτόματο δικαίωμα σε κάρτα εισόδου.


Παράρτημα 4

Διαδικασίες για τις επισημάνσεις παρατυπιών και για τη διερεύνηση και διεκπεραίωση καταγγελιών

I.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ

Σε επισημάνσεις παρατυπιών στην ΚΓΔΜ μπορεί να προβαίνει οποιοδήποτε άτομο, συμπληρώνοντας το τυποποιημένο έντυπο επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπο του Μητρώου, σχετικά με πληροφορίες που περιέχονται στο Μητρώο και σχετικά με μη επιλέξιμες καταχωρίσεις.

Αν οι επισημάνσεις αφορούν πληροφορίες που περιέχονται στο Μητρώο, διεκπεραιώνονται ως ισχυρισμοί για μη συμμόρφωση προς το στοιχείο δ) του κώδικα δεοντολογίας του παραρτήματος 3(1) . Ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος θα κληθεί να επικαιροποιήσει τις πληροφορίες ή να εξηγήσει στην ΚΓΜΔ για ποιό λόγο οι εν λόγω πληροφορίες δεν χρειάζεται να επικαιροποιηθούν. Εάν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος δεν συνεργάζεται, μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα που περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα μέτρων (πεδία 2 έως 4).

II.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Φάση 1: Υποβολή καταγγελίας

1.  Καταγγελία μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε άτομο, συμπληρώνοντας ένα τυποποιημένο έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Μητρώου. Το εν λόγω έντυπο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  το όνομα του εγγεγραμμένου κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία·

β)  το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος·

γ)  λεπτομέρειες για την εικαζόμενη μη συμμόρφωση προς τον κώδικα δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως εγγράφων ή λοιπών στοιχείων που τεκμηριώνουν την καταγγελία, καθώς επίσης αναφορά για το αν ο καταγγέλλων δηλώνει ότι υπέστη ζημία και λόγοι για τους οποίους εικάζεται η εκ προθέσεως μη συμμόρφωση.

Ανώνυμες καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

2.  Η καταγγελία πρέπει να προσδιορίζει τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας που ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι δεν τηρήθηκαν. Κάθε καταγγελία μπορεί να επανακαταταχθεί από την ΚΓΜΔ ως «επισήμανση», εάν η ΚΓΜΔ κρίνει εξ αρχής ότι η μη συμμόρφωση έγινε σαφώς χωρίς πρόθεση.

3.  Ο κώδικας δεοντολογίας ισχύει αποκλειστικά για τις σχέσεις μεταξύ εκπροσώπων συμφερόντων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση σχέσεων μεταξύ τρίτων μερών ή μεταξύ εγγεγραμμένων.

Φάση 2: Παραδεκτό

4.  Όταν η ΚΓΔΜ παραλαμβάνει καταγγελίες:

α)  ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την παραλαβή της καταγγελίας του, μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες·

β)  διαπιστώνει αν η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου, όπως ορίζεται στον κώδικα δεοντολογίας του παραρτήματος 3 και στη φάση 1 ανωτέρω·

γ)  ελέγχει τα στοιχεία που υποβάλλονται για την τεκμηρίωση της καταγγελίας, υπό μορφή εγγράφων, λοιπού υλικού ή προσωπικών δηλώσεων· τα αποδεικτικά στοιχεία καταρχήν προέρχονται από τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο, από έγγραφο τρίτου, ή από δημόσια διαθέσιμες πηγές. Απλές αξιολογικές κρίσεις που υποβάλλονται από τον καταγγέλλοντα δεν θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία·

δ)  με βάση τις αναλύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), αποφασίζει σχετικά με το παραδεκτό της καταγγελίας.

5.  Εάν η καταγγελία κριθεί μη παραδεκτή, η ΚΓΜΔ ενημερώνει τον καταγγέλλοντα εγγράφως, παραθέτοντας το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

6.   Εάν η καταγγελία κριθεί παραδεκτή, τόσο ο ενδιαφερόμενος καταγγέλλων όσο και ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος ενημερώνονται από την ΚΓΜΔ για την απόφαση και για την ακολουθητέα διαδικασία, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Φάση 3: Χειρισμός παραδεκτής καταγγελίας – εξέταση και προσωρινά μέτρα

7.  Ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος ενημερώνεται από την ΚΓΜΔ σχετικά με το περιεχόμενο της καταγγελίας και τον όρο ή τους όρους που κατηγορείται ότι δεν τήρησε, και καλείται παράλληλα να υποβάλει θέση ως απάντηση στην εν λόγω καταγγελία μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες. Προς υποστήριξη της θέσης αυτής μπορεί επίσης, εντός του ιδίου χρονικού πλαισίου, να υποβληθεί από τον εγγεγραμμένο υπόμνημα από αντιπροσωπευτικό επαγγελματικό φορέα, ιδιαίτερα στην περίπτωση ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων ή οργανώσεων που διέπονται από επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας.

8.  Η μη τήρηση της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 επιφέρει προσωρινή αναστολή της εγγραφής στο Μητρώο έως ότου αποκατασταθεί η συνεργασία.

9.  Όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη διερεύνηση εξετάζονται από την ΚΓΜΔ η οποία μπορεί να αποφασίσει να ακούσει τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο, ή τον καταγγέλλοντα, ή αμφότερους.

10.  Αν από την εξέταση του συγκεντρωθέντος υλικού αποδειχτεί ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη, η ΚΓΜΔ ενημερώνει τόσο τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο όσο και τον καταγγέλλοντα για τη σχετική απόφασή της, παραθέτοντας το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

11.  Εάν η καταγγελία γίνει δεκτή, η εγγραφή στο Μητρώο του ενδιαφερόμενου εγγεγραμμένου αναστέλλεται προσωρινώς μέχρις ότου ληφθούν μέτρα για τη διευθέτηση του θέματος (βλ. Φάση 4 κατωτέρω) και μπορεί να επιβληθούν ορισμένα πρόσθετα μέτρα όπως διαγραφή του εγγεγραμμένου από το Μητρώο και ανάκληση, όπου απαιτηθεί, κάθε άδειας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του οργάνου αυτού (βλ. Φάση 5 και πεδία 2-4 του πίνακα μέτρων κατωτέρω), ιδίως σε περιπτώσεις έλλειψης συνεργασίας.

Φάση 4: Χειρισμός παραδεκτής καταγγελίας - λύση

12.  Αν μια καταγγελία κριθεί παραδεκτή και εντοπιστούν προβλήματα, η ΚΓΜΔ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο, για τον χειρισμό και την επίλυση του θέματος.

13.  Αν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος συνεργαστεί, παρέχονται εύλογα χρονικά περιθώρια από την ΚΓΜΔ, οριζόμενα κατά περίπτωση, για την επίλυση του θέματος.

14.  Όταν εντοπιστεί πιθανή λύση του θέματος, αν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος συνεργαστεί για την εφαρμογή της λύσης αυτής, η εγγραφή του αποκαθίσταται και ο φάκελος της καταγγελίας κλείνει. Η ΚΓΜΔ ενημερώνει τόσο τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο όσο και τον καταγγέλλοντα για τη σχετική απόφασή της, παραθέτοντας το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

15.  Όταν εντοπιστεί πιθανή λύση του θέματος, αν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος δεν συνεργαστεί για την εφαρμογή της λύσης αυτής, διαγράφεται από το Μητρώο (βλ. πεδία 2 και 3 του πίνακα μέτρων κατωτέρω). Η ΚΓΜΔ ενημερώνει τόσο τον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο όσο και τον καταγγέλλοντα για τη σχετική απόφασή της, παραθέτοντας το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

16.  Όταν για την πιθανή επίλυση του θέματος απαιτείται απόφαση τρίτου, συμπεριλαμβανομένης αρχής κράτους μέλους, η τελική απόφαση της ΚΓΜΔ αναστέλλεται έως ότου ληφθεί η απόφαση αυτή.

17.  Εάν ο εγγεγραμμένος δεν συνεργαστεί εντός 40 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας σύμφωνα με την παράγραφο 7, εφαρμόζονται μέτρα για μη συμμόρφωση (βλ. παραγράφους 19 έως 22 της Φάσης 5 και πεδία 2 έως 4 του πίνακα μέτρων κατωτέρω).

Φάση 5: Χειρισμός παραδεκτής καταγγελίας – μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας

18.  Αν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος προβεί σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες, τόσο ο καταγγέλλων όσο και ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος λαμβάνουν από την ΚΓΜΔ εγγράφως κοινοποίηση της αποδοχής των γεγονότων και της διόρθωσής τους (βλ. πεδίο 1 του πίνακα μέτρων κατωτέρω).

19.  Εάν ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος δεν αντιδράσει εντός της προθεσμίας των 40 ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 17, διαγράφεται από το Μητρώο (βλ. πεδίο 2 του πίνακα μέτρων κατωτέρω) και παύει να έχει πρόσβαση στα ενδεχόμενα κίνητρα υπέρ της εγγραφής.

20.  Όταν διαπιστώνεται ανάρμοστη συμπεριφορά, ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος διαγράφεται από το Μητρώο (βλ. πεδίο 3 του πίνακα μέτρων κατωτέρω) και χάνει τα ενδεχόμενα κίνητρα υπέρ της εγγραφής.

21.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 19 και 20, ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος μπορεί να επανεγγραφεί, εάν οι λόγοι που οδήγησαν στη διαγραφή έχουν εκλείψει.

22.  Όταν είτε η έλλειψη συνεργασίας είτε η ανάρμοστη συμπεριφορά θεωρούνται επαναλαμβανόμενες και εκ προθέσεως, ή όταν έχει εντοπιστεί σοβαρό περιστατικό μη συμμόρφωσης (βλ. πεδίο 4 του πίνακα μέτρων κατωτέρω), εκδίδεται από την ΚΓΜΔ απόφαση για την απαγόρευση της επανεγγραφής για χρονική περίοδο είτε ενός είτε δύο ετών (ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης).

23.  Τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 18 έως 22 ή τα πεδία 1 έως 4 του κατωτέρω πίνακα μέτρων κοινοποιούνται από την ΚΓΜΔ στον ενδιαφερόμενο εγγεγραμμένο και στον καταγγέλλοντα.

24.  Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε σχετικό μέτρο που λαμβάνεται από την ΚΓΜΔ έχει ως αποτέλεσμα τη μακροχρόνια διαγραφή από το Μητρώο (βλέπε πεδίο 4 στον κατωτέρω πίνακα μέτρων), ο ενδιαφερόμενος εγγεγραμμένος μπορεί – εντός 20 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του μέτρου – να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση για επανεξέταση του εν λόγω μέτρου στους Γενικούς Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

25.  Μετά την πάροδο της προθεσμίας των 20 ημερών ή μετά τη λήψη τελικής απόφασης εκ μέρους των Γενικών Γραμματέων, ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημερώνονται σχετικά και το μέτρο καταγράφεται δημοσίως στο Μητρώο.

26.  Όταν απόφαση απαγόρευσης της επανεγγραφής για ορισμένη χρονική περίοδο συνεπάγεται την άρση της δυνατότητας υποβολής αιτήματος για άδεια εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εκπρόσωπος ομάδας συμφερόντων, ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλει πρόταση στο Σώμα των Κοσμητόρων, το οποίο καλείται να εγκρίνει την ανάκληση της σχετικής άδειας εισόδου που κατέχουν ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, για την καθορισθείσα χρονική περίοδο.

27.  Στις αποφάσεις της σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα δυνάμει του παρόντος παραρτήματος, η ΚΓΜΔ λαμβάνει δεόντως υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης. Η ΚΓΜΔ συντονίζεται από προϊστάμενο μονάδας στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφέρεται στους Γενικούς Γραμματείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι τηρούνται πλήρως ενήμεροι.

Πίνακας διαθέσιμων μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κώδικα δεοντολογίας

Τύπος μη συμμόρφωσης (οι αριθμοί αναφέρονται στις παραγράφους ανωτέρω)

Μέτρο

Δημοσίευση του μέτρου στο Μητρώο

Επίσημη απόφαση για την ανάκληση της άδειας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1

Μη συμμόρφωση, άμεση επανόρθωση (18)

Γραπτή κοινοποίηση αποδοχής των καταγγελλομένων και της διόρθωσής τους.

Όχι

Όχι

2

Μη συνεργασία με την ΚΓΜΔ (19 και 21)

Διαγραφή από το Μητρώο, άρση της άδειας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απώλεια άλλων κινήτρων.

Όχι

Όχι

3

Ανάρμοστη συμπεριφορά (20 και 21)

Διαγραφή από το Μητρώο, άρση της άδειας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απώλεια άλλων κινήτρων.

Όχι

Όχι

4

Επαναλαμβανόμενη και εκ προθέσεως έλλειψη συνεργασίας ή επαναλαμβανόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά (22) ή/και σοβαρή μη συμμόρφωση

α)  Διαγραφή από το Μητρώο για ένα έτος και επίσημη ανάκληση της άδειας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ως διαπιστευμένος εκπρόσωπος ομάδας συμφερόντων)·

β)  Διαγραφή από το Μητρώο για δύο έτη και επίσημη ανάκληση της άδειας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ως διαπιστευμένος εκπρόσωπος ομάδας συμφερόντων)·

Ναι, με απόφαση των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ναι, με απόφαση του Σώματος των Κοσμητόρων

(1) Σύμφωνα με το στοιχείο δ), οι εκπρόσωποι συμφερόντων, στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ και τα μέλη, τους μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους τους, καλούνται να «μεριμνούν ώστε, στο βαθμό που τους είναι δυνατόν να γνωρίζουν, οι πληροφορίες, τις οποίες παρέχουν κατά την εγγραφή και εν συνεχεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που καλύπτονται από το Μητρώο, να είναι πλήρεις, επικαιροποιημένες και μη παραπλανητικές» και να «δέχονται ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε έλεγχο και να είναι συνεργάσιμοι όταν δέχονται διοικητικά αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες και επικαιροποιήσεις·».

Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου