Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0393(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0231/2017

Predložena besedila :

A8-0231/2017

Razprave :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Glasovanja :

PV 14/11/2017 - 5.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0424

Sprejeta besedila
PDF 433k
Torek, 14. november 2017 - Strasbourg Začasna izdaja
Teritorialne tipologije ***I
P8_TA-PROV(2017)0424A8-0231/2017
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0788),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0516/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. marca 2017(1) ,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 13. julija 2017(2) ,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 4. oktobra 2017, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A8-0231/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 209, 30.6.2017, str. 71.
(2) UL C 342, 12.10.2017, str. 74.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. novembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet)

P8_TC1-COD(2016)0393

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1) ,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2) ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3) ,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta(4) vzpostavlja skupno statistično klasifikacijo teritorialnih enot (nomenklatura statističnih teritorialnih enot, v nadaljnjem besedilu: „NUTS), da bi omogočili zbiranje, obdelavo in izkazovanje harmoniziranih regionalnih statistik v Evropski uniji.

(2)  Komisija je ▌v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj opredelila številne osnovne in najpomembnejše teritorialne tipologije za klasifikacijo statističnih enot, ki jih vzpostavlja Uredba (ES) št. 1059/2003.

(3)  Evropski statistični sistem navedene tipologije že uporablja, zlasti stopnjo urbanizacije, ki vključuje opredelitev mest ▌.

(4)  Kodifikacija tipologij je potrebna, da bi določili nedvoumne opredelitve teritorialnih tipov in pogoje zanje, s tem pa zagotovili njihovo harmonizirano in pregledno uporabo ter stabilnost tipologij, da bi podprli zbiranje in izkazovanje evropskih statistik. Te statistične tipologije ne posegajo v opredelitev posebnih področij politik Unije.

(5)  Za izračun in dodelitev teritorialnih tipov zadevnim regijam in območjem bi bilo treba uporabljati sistem statističnih mrež, saj so ti tipi odvisni od porazdelitve in gostote prebivalstva v mrežnih celicah velikosti enega kvadratnega kilometra.

(6)  Pojasniti bi bilo treba tudi več manjših vidikov lokalnih upravnih enot, da se poenostavita terminologija in mehanizem, v skladu s katerim pošiljajo države članice Komisiji (Eurostat) sezname teh enot.

(7)  Za prilagoditev ustreznemu razvoju v državah članicah bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spreminjanjem klasifikacije NUTS v Prilogi I, seznama obstoječih upravnih enot v Prilogi II in seznama lokalnih upravnih enot v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1059/2003, v skladu z informacijami, ki so jih posredovale države članice. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(5) . Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(8)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z uporabo teritorialnih tipologij in časovnih vrst statističnih podatkov, ki jih morajo države članice predložiti Komisiji v primeru kakršnih koli sprememb klasifikacije NUTS. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(6) .

(9)  Ker cilja te uredbe, in sicer harmonizacije regionalne klasifikacije, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(10)  Uredbo (ES) št. 1059/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1059/2003 se spremeni:

(1)  člen 1 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 1

Vsebina

1.  S to uredbo se vzpostavlja skupna statistična klasifikacija teritorialnih enot (NUTS), da bi se omogočili zbiranje, obdelava in izkazovanje evropskih statistik na različnih teritorialnih ravneh Unije.

2.  Klasifikacija NUTS je določena v Prilogi I.

3.  Lokalne upravne enote iz člena 4 dopolnjujejo klasifikacijo NUTS.

4.  Statistične mreže iz člena 4a dopolnjujejo klasifikacijo NUTS. Te statistične mreže se uporabljajo za izračun teritorialnih tipologij na podlagi prebivalstva.

5.  Teritorialne tipologije Unije iz člena 4b dopolnjujejo klasifikacijo NUTS, tako da teritorialnim enotam dodeljujejo tipe.“;

"

(2)  v členu 2 se črta odstavek 5;

(3)  člen 3 se spremeni:

(a)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Obstoječe upravne enote, ki se uporabljajo za klasifikacijo NUTS, so določene v Prilogi II. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za spremembo Priloge II na podlagi sprememb v upravnih enotah, o katerih jo je zadevna država članica obvestila v skladu s členom 5(1). “;

"

(b)  v odstavku 5 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„Posamezne neupravne enote lahko odstopajo od teh pragov zaradi posebnih geografskih, socialno-ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih ali okoljskih razmer, zlasti na otokih in v najbolj oddaljenih regijah.“;

"

(4)  člen 4 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 4

Lokalne upravne enote

1.  V vsaki državi članici se raven NUTS 3 razdeli z lokalnimi upravnimi enotami na eno ali dve dodatni ravni teritorialnih enot. Najmanj ena raven lokalnih upravnih enot je upravna enota, kot je opredeljena v členu 3(1) in navedena v Prilogi III. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za spremembo seznama lokalnih upravnih enot v Prilogi III na podlagi sprememb v upravnih enotah, o katerih jo je zadevna država članica obvestila v skladu s členom 5(1).

2.  V prvih šestih mesecih vsakega leta države članice Komisiji (Eurostatu) pošljejo seznam lokalnih upravnih enot, veljaven na dan 31. decembra prejšnjega leta, na katerem navedejo morebitne spremembe in regijo NUTS 3, kateri pripadajo. Pri tem uporabijo elektronsko obliko podatkov, ki jo zahteva Komisija (Eurostat).

3.  Komisija (Eurostat) seznam lokalnih upravnih enot vsako leto do 31. decembra objavi v posebnem razdelku svojega spletnega mesta.“;

"

(5)  vstavita se naslednja člena:"

„Člen 4a

Statistične mreže

Komisija (Eurostat) v posebnem razdelku svojega spletnega mesta vzdržuje in objavlja sistem statističnih mrež na ravni Unije. Statistične mreže morajo ustrezati specifikacijam, določenim v Uredbi Komisije (EU) št. 1089/2010(7) .

Člen 4b

Teritorialne tipologije Unije

1.  Komisija (Eurostat) v posebnem razdelku svojega spletnega mesta vzdržuje in objavlja tipologije Unije, sestavljene iz teritorialnih enot na ravneh NUTS, lokalnih upravnih enot in mrežnih celic.

2.  Tipologija na podlagi mreže se vzpostavi na ravni ločljivosti mreže 1 km2 :

   „urbana središča“,
   „urbani grozdi“
   „podeželske mrežne celice“.

3.  Naslednje tipologije se vzpostavijo na ravni lokalnih upravnih enot:

   (a) stopnja urbanizacije (DEGURBA):
   „mestna območja“:
   „mesta“ ali „gosto poseljena območja“,
   „kraji in predmestja“ ali „območja srednje gostote“,
   „podeželska območja“ ali „redko poseljena območja“;
   (b) funkcionalna mestna območja:
   „mesta“ in njihova „območja dnevnih migracij“;
   (c) obalna območja:
   „obalna območja“,
   „neobalna območja“.

Če je v državi članici več kot ena upravna raven lokalnih upravnih enot, se Komisija (Eurostat) posvetuje s to državo članico, da bi določila upravno raven lokalnih upravnih enot, ki se uporabi za dodeljevanje tipologij.

4.  Naslednje tipologije in oznake se vzpostavijo na ravni NUTS 3:

   (a) mestno-podeželska tipologija:
   „prevladujoče mestne regije“,
   „vmesne regije“,
   „prevladujoče podeželske regije“;
   (b) velemestna tipologija:
   „velemestne regije“,
   „nevelemestne regije“;
   (c) obalna tipologija:
   „obalne regije“,
   „neobalne regije“.

5.  Komisija z izvedbenimi akti določi enotne pogoje za usklajeno uporabo tipologij na ravni ▌Unije. Ti pogoji opisujejo metodo, v skladu s katero se dodelijo tipologije posameznim lokalnim upravnim enotam in regijam na ravni NUTS 3. Pri uporabi enotnih pogojev Komisija upošteva geografske, socialno-ekonomske, zgodovinske, kulturne in okoljske razmere. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7.“;

"

(6)  člen 5 se spremeni:

(a)  odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"

„4. Spremembe klasifikacije NUTS iz Priloge I se sprejmejo v drugi polovici koledarskega leta na podlagi meril iz člena 3, vendar ne pogosteje kot vsaka tri leta. Kljub temu pa se lahko takšne spremembe klasifikacije NUTS sprejemajo v krajših časovnih presledkih, če pride do obsežne reorganizacije ustrezne upravne strukture v državi članici.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za spremembo klasifikacije NUTS iz prvega pododstavka tega odstavka na podlagi sprememb v teritorialnih enotah, o katerih jo je zadevna država članica obvestila v skladu z odstavkom 1 tega člena . Regionalni podatki, ki jih države članice pošljejo Komisiji (Eurostatu), temeljijo na spremenjeni klasifikaciji NUTS, ki začne veljati 1. januarja drugega leta po sprejetju navedenega delegiranega akta .“;

"

(b)  odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"

„5. Če Komisija sprejme delegirani akt iz odstavka 4, zadevna država članica pošlje Komisiji (Eurostatu) časovno vrsto statističnih podatkov za novo regionalno razčlenitev, ki nadomesti že poslane podatke. Zadevna država članica to časovno vrsto statističnih podatkov posreduje do 1. januarja četrtega leta po sprejetju navedenega delegiranega akta.

Komisija z izvedbenimi akti določi enotne pogoje za časovno vrsto statističnih podatkov in njihovo dolžino, pri tem pa upošteva izvedljivost njihovega zagotavljanja. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7.“;

"

(7)  člen 7 se nadomesti z naslednjim:"

„Člen 7

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“;

"

(8)  vstavi se naslednji člen:"

„Člen 7a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(4), člena 4(1) in člena 5(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz členov 3(4), 4(1) in 5(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 3(4), 4(1) in 5(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

"

(9)  člen 8 se črta;

(10)  naslov Priloge III se nadomesti z naslednjim: "

„Lokalne upravne enote“.

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 209, 30.6.2017, str. 71.
(2)UL C 342, 12.10.2017, str. 74.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2017.
(4)Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).
(5) UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(6)Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(7)Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 323, 8.12.2010, str. 11).

Zadnja posodobitev: 15. november 2017Pravno obvestilo