Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
PDF 571kWORD 62k
29 Μαρτίου 2012
πρώτη ανάγνωση 2012/0003(COD)
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαρτίου 2012 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2012/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/40/ΕΚ περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (EP-PE_TC1-COD(2012)0003)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου