Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
PDF 1890kWORD 1439k
2 Απριλίου 2014
πρώτη ανάγνωση 2012/0266(COD)
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 (EP-PE_TC1-COD(2012)0266)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου