Γραπτές δηλώσεις
 
Εγκριθείσα
PE 446.326v01-00 Or. EN P7_DCL(2010)0062
Συντάκτες : Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly, Hannu Takkula
101k 50k 
σχετικά με αυξημένη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του αθλητισμού βάσης
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06/09/2010
Λήξη προθεσμίας : 16/12/2010
Ημερομηνία έγκρισης : 16/12/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2010)0498
Αριθμός υπογραφόντων : 385 - 16/12/2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου