Declaraţii scrise
 
Adoptată
PE 449.546v01-00 Or. EN P7_DCL(2010)0068
Autori : Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian-Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle
98k 49k 
privind lupta împotriva cancerului colorectal în Uniunea Europeană
Data deschiderii : 20/09/2010
Data limită : 20/12/2010
Data adoptării : 25/11/2010
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P7_TA(2010)0451
Numărul de semnatari : 411 - 25/11/2010
Notă juridică