Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
22 Σεπτεμβρίου 2011
E-008480/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Alyn Smith (Verts/ALE)

 Θέμα: Διαφάνεια της χρηματοδότησης της έρευνας
 Απάντηση/απαντήσεις 

Θα πρέπει να γνωρίζει η Επιτροπή ότι στις δημόσιες συζητήσεις και τους διαλόγους, πολλά σωματεία, ομάδες προβληματισμού, ΜΚΟ, φιλανθρωπικά ιδρύματα και άλλες ομάδες άσκησης πίεσης δραστηριοποιούνται για τη διάδοση των απόψεών τους. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι πολλές από αυτές τις οργανώσεις δεν είναι ανεξάρτητες, ωστόσο πολύ συχνά παρουσιάζουν την έρευνά τους σαν να είναι αμερόληπτη, ενώ στην ουσία έχει χρηματοδοτηθεί από συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων.

Η διαφάνεια της συζήτησης θα αυξανόταν σημαντικά αν κάθε τέτοιος παράγοντας ήταν υποχρεωμένος να δηλώσει τις πηγές χρηματοδότησης της έρευνάς του στην έκθεση και με σαφώς καθορισμένη μορφή στον ιστότοπό του. Ως μέρος των προσπαθειών για την αύξηση της διαφάνειας στις δραστηριότητες άσκησης πίεσης, έχει εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να υποχρεώσει όλους τους παράγοντες που λαμβάνουν μέρος στη δημόσια συζήτηση για την πολιτική, είτε φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματεία είτε οργανώσεις μελών, να αποκαλύπτουν τις πηγές χρηματοδότησής τους;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 154 E, 31/05/2012
Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου