Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
11 februari 2009
E-0790/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

 Betreft: Effectiviteit van zelfregulering bij registratie en schrapping van lobbypraktijken voor de publieke zichtbaarheid van belangengroepen die de besluitvorming beïnvloeden
 Antwoord(en) 

1. Kent de Commissie het rapport „Commissioner Lobby Register Fails Transparency Test” van Alter-EU uit januari 2009 waaruit valt af te leiden dat advocaten-, lobby- en public affairs kantoren haar vrijwillige lobbyregister massaal boycotten?

2. Kunt u bevestigen dat 85 % van de SEAP-leden (individuele lobbyisten) het register boycot en dat driekwart van de EPACA-leden (organisatie van de 34 grootste lobbykantoren) in het register ontbreekt?

3. Waarom noemt u het register „een proef”, maar ziet u af van een streefgetal dat de effectiviteit ervan zou kunnen uitdrukken, terwijl u in uw persbericht van 22 december 2008 meldde u dat 700 lobbykantoren meededen waarvan 458 behoren tot de 2.600 kantoren waarvan wordt verondersteld dat die in Brussel actief zijn? Aan welke succesmaatstaf is uw oordeel „een goede start” gerelateerd?

4. Kunt u bevestigen dat u lobbyfirma's die gegevens achterhouden verwijdert van de lijst, zoals bleek op 15 januari 2009 toen u de data wiste van Gplus dat zo eerlijk was de ónvolledigheid van haar klantenlijst te vermelden? Geeft u er mee aan dat bedrijven die ontbreken de facto een zwarte lijst vormen? Maakt u onderscheid tussen „verwijderen” en „tijdelijk verwijderen” zoals Gplus interpreteerde? Wat is het verschil?

5. Beschouwt u het van de lijst schrappen van lobbyisten als een sanctie? Waarom beoordeelt u die maatregel als effectief, terwijl lobbyisten blijkens hun gedrag zelf niét op de lijst willen voorkomen?

6. Waarom weigert u weigerachtige lobbykantoren te manen tot openbaarmaking van hun gegevens?

7. Leidt de keuze dat de openbare evaluatie van uw lobbyregister „over de verkiezingen van juni 2009 wordt getild” ertoe dat de kiezer pas na 5 jaar kan oordelen over het resultaat van uw transparantiebeleid en over de werking van zelfregulering? Of zorgt u ervoor dat de kiezer nog voor juni 2009 van u tussentijdse evaluatiegegevens kan verwachten?

8. Hoe oordeelt u over de waarde en het waarheidsgehalte van de thans opgenomen data en van de bruikbaarheid ervan in relatie tot uw doel: „Het publiek laten weten welke algemene of specifieke belangengroepen het besluitvormingsproces van de Europese instellingen beïnvloeden en welk budget zij daarvoor hebben”? In welk jaar denkt u dit te hebben gerealiseerd?

Bron: http://www.alter-eu.org/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf

 PB C 189 van 13/07/2010
Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2009Juridische mededeling